„Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени позиции, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.”

Статус: Отворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
ЕЕДОП
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
79,4 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
290,5 KB
Проект на договор уеб портал мобилни приложения
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
416,5 KB
Документация уеб портал мобилни приложения
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
348,2 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
411,9 KB
Решение № РД 24-158/21.10.2019 г.
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
2,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.