„Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени позиции, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.”

Статус: Затворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Решение за класиране №РД 24-73/14.05.2020 г.
публикуван на: 14.05.2020 15:23:33
980,0 KB
Протокол №4
публикуван на: 14.05.2020 15:23:33
1,1 MB
Протокол №3
публикуван на: 14.05.2020 15:23:33
1,0 MB
Протокол №1
публикуван на: 14.05.2020 15:23:33
1,6 MB
Съобщение за отваряне на ценови оферти (ново)
публикуван на: 05.05.2020 15:17:47
1,4 MB
Съобщение за отмяна на заседание за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 30.03.2020 12:40:11
1,4 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 27.03.2020 12:08:08
1,4 MB
Протокол липсващи документи
публикуван на: 09.03.2020 09:19:07
1,5 MB
Решение за изменение/удължаване на срока за подаване на оферти/ №183/25.11.19 г.
публикуван на: 25.11.2019 16:59:43
1,5 MB
Разяснение № 91-00-404/25.11.2019 г.
публикуван на: 25.11.2019 16:59:43
1,4 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
79,4 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
290,5 KB
Проект на договор уеб портал мобилни приложения
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
416,5 KB
Документация уеб портал мобилни приложения
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
348,2 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
411,9 KB
Решение № РД 24-158/21.10.2019 г.
публикуван на: 21.10.2019 17:19:59
2,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.