Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България“ по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България“
Обособена позиция № 2: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново в държави членки на ЕС и в страни извън ЕС“
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката.
Обособена позиция № 2 е възложена по реда на чл. 20, ал. 5 от ЗОП. За обособена позиция № 2 не следва да се подават оферти!

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 31.05.2022 16:07:56
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.06.2020 13:37:18
310,4 KB
Договор от 05.05.2020 г. с "Петрол" АД
публикуван на: 04.06.2020 13:37:18
927,4 KB
Решение № РД 24-36 от 13.03.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 16.03.2020 16:38:31
1,6 MB
Доклад от 11.03.2020 г. на комисията
публикуван на: 16.03.2020 16:38:31
1000,7 KB
Протокол № 2 от 11.03.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.03.2020 16:38:31
1,2 MB
Протокол № 1 от 28.02.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.03.2020 16:38:31
1,5 MB
Съобщение № 91-00-77 от 06.03.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 06.03.2020 16:24:12
200,0 KB
Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (ІІ-ри етап)
публикуван на: 10.02.2020 16:49:11
448,5 KB
Документация
публикуван на: 28.01.2020 13:54:57
408,0 KB
Решение РД 24-8 от 23.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.01.2020 11:02:54
684,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.01.2020 11:02:54
945,0 KB
Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (І-ви етап)
публикуван на: 27.01.2020 11:02:54
512,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.