Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции.

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“;

Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт;

Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища;

Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по обособена позиция №2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда валиден за индивидуалната им стойност и не следва да се подават оферти за тях.

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-30/07.02.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 07.02.2020 15:59:58
326,1 KB
Документация
публикуван на: 21.01.2020 11:19:47
2,0 MB
Решение №РД 24-4/17.01.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.01.2020 14:19:05
2,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.01.2020 14:19:05
4,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

25.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.02.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.