Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures“), с проектен код ROBG-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 13.11.2020 16:19:08
396,9 KB
Договор от 11.11.2020 г. с ДЗЗД "Тон консулт"
публикуван на: 13.11.2020 16:19:08
2,6 MB
Съобщение с изх. №53-1712-3/12.10.2020 г. по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Булдар Консултинг" ЕООД, гр. София
публикуван на: 12.10.2020 12:21:52
159,6 KB
Решение №РД 24-123/23.09.2020 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 24.09.2020 16:04:01
956,6 KB
Протокол №4 от дата 11.09.2020 г.
публикуван на: 24.09.2020 16:04:01
994,2 KB
Протокол №3 от дата 25.08.2020 г.
публикуван на: 24.09.2020 16:04:01
7,5 MB
Протокол №1 от дата 12.05.2020 г.
публикуван на: 24.09.2020 16:04:01
979,6 KB
Съобщение № 91-00-308 от 08.09.2020 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 08.09.2020 16:13:17
214,9 KB
Протокол № 2 от 01.07.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2020 13:52:38
1,3 MB
Решение № РД 24-55 от 09.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информция
публикуван на: 09.04.2020 16:35:11
548,4 KB
Разяснение №91-00-117 от 03.04.2020 г. по документацията за участие
публикуван на: 03.04.2020 15:28:10
306,2 KB
Решение №РД 24-46/19.03.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.03.2020 16:51:05
632,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 19.03.2020 16:51:05
403,4 KB
Документация
публикуван на: 19.03.2020 16:51:05
2,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

08.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.