Наем на превозни средства за нуждите на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, Център за социални услуги в Община Велико Търново по изпълнение на дейности по проекти, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 02.04.2020 17:16

№ в РОП/ПОП: 9097916

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097916

Позиция № 1: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Кризисен център за лица „Търновград“ с рег. № BG05M9OP001-2.029-0003-C01 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд“
Позиция № 2: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3, Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансиранa от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Отварянето на офертите ще се извърши на 22.04.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 05.05.2020 г. с "Авточойс" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 28.05.2020 15:46:40
3,8 MB
Договор от 05.05.2020 г. с "Авточойс" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 28.05.2020 15:46:40
4,0 MB
Протокол от 22.04.2020 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.04.2020 10:46:30
1,8 MB
Информация с изх. № 12-161-13 от 14.04.2020 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 14.04.2020 11:57:51
416,6 KB
Обява №ОБ-6 от дата 02.04.2020 г. и Информация №12-161-10 от 02.04.2020 г. за публикувана обява
публикуван на: 02.04.2020 17:16:07
1,9 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 02.04.2020 17:16:07
224,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.04.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.