Информация за включване в механизма лична помощ

Във връзка с предоставянето на Лична помощ по реда на Закона за личната помощ, считано от 01.09.2019 г., лицата които към настоящия момент попадат в обхвата на §3 от Закона за личната помощ са:

  • Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност.

Лицата попадащи в горецитираните целеви групи и желаещи да бъдат включени в Механизма лична помощ по Закона за лична помощ, следва да имат изготвена оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на лицето с увреждане, от специализиран отдел в Дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане, след подаване на Заявление – декларация /по образец/, придружено с формуляр за самооценка на лицето с увреждане за затруднения в домашни услови /по образец/ и медицински документи, удостоверяващи увреждането. Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя за срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на необходимите документи.

Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите, Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава направление за предоставяне на лична помощ с определения брой часове.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.