Обявление за кандидати за потребители на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

Община Велико Търново ОБЯВЯВА, че от 01.01.2019 г. приема документи от кандидати за потребители на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ и кандидати за заемани на длъжността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Кандидати за потребители могат да бъдат следните групи:
- лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и техните семейства;
- хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.
Необходимите документи за кандидатстване са следните:
- Заявление - декларация (по образец);
- Документ за самоличност (за справка) , ако кандидат за потребител е дете – удостоверение за раждане (за справка);
- Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
- Медицински протокол на ЛКК (копие);
- Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Необходимите документи за кандидатите за заемане на длъжностите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ са следните:

  • Заявление (по образец);
  • Декларация (по образец);
  • Автобиография;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документ, удостоверяващ продължителност на професионалния опит;

Лицата, които желаят да ползват социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ и които желаят да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ или „Домашен помощник“, следва да подават документи в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, ет. 2 в стая 218.

Документите по образец могат да получат от стая 218, ет. 2 в сградата на Община Велико Търново или да бъдат изтеглени от сайта на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-turnovo.bg., секция „Социални дейности“, подсекция „Предоставяне на социалните услуги Личен асистент и Домашен помощник“.
За допълнителна информация: тел. 062/ 619 220 – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.

Icon Заявление за ползване на личен асистент (46,0 KB) Icon Заявление за работа на личен асистент и домашен помощник (77,0 KB) Icon Декларация (72,0 KB)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.