Проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”

Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“  предоставя услуги за ранно детско развитие, които са в подкрепа на бъдещи родители, семейства с деца от 0 до 7-годишна възраст, деца с увреждания и забавяне в развитието.
Услугите, които се предоставят в Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“  са:
  •  „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“;
  • „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“;
  • „Семеен център за деца (0-3 г.)“.
Екипът, който предоставя услугата „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“ се състои от: психолог, социален работник (0-3 г.), социален работник (3-7 г.), сътрудници социална дейност (медиатори), педиатър, акушерка, акушер-гинеколог, медицинска сестра, юрист. Осигурява се възможност  за срещи със сертифициран консултант по кърмене. По време на срещите потребителите на услугата биват консултирани относно: грижа за бременната и подготовка за раждане; кърменето – начало, трудности, решения; трудности при отглеждане и възпитание на детето; преодоляване на естествените „кризи“ в развитието на детето; психо-емоционално и физическо развитие на детето. В процеса на работа семейството се поставя като едно неделимо цяло и естествено най-подходяща среда за развитието на детето. Целта на услугата „„Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“  е повишаване на родителския капацитет чрез формиране на практически умения за отглеждане и възпитание на детето, създаване и укрепване на връзка „родител-дете“, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на мрежата за подкрепа при справяне с ежедневни трудности.
 
Екипът, който предоставя услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ се състои от: психолог, социален работник, рехабилитатор, логопед, сътрудник социална дейност (медиатор), педиатър. Специалистите от тази услуга осигуряват подкрепа на семейства с деца от 0 до 7 г. в риск от/със забавяне в развитието поради ниско тегло при раждане, недоносеност, хронично заболяване, липса на стимулиране и/или изоставяне в ранна детска възраст, норми и форми на поведение; с диагностицирано състояние/увреждане. Чрез работата с екипа на тази услуга децата развиват своя потенциал по отношение на: двигателни умения (хващане, обръщане, пълзене, ходене и др.); умение за учене чрез игра; говорене, слушане, разбиране; усещане за сигурност; самостоятелно обличане, хранене, лична хигиена. Дейността на специалистите от услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ е насочена към оказване на емоционална и практическа подкрепа на родителите и разширеното семейство за изграждане на специфични умения за полагане на грижи и стимулиране на децата, както и за намаляване на стреса, изживян от родителите, когато им се съобщава за увреждането или проблема в развитието на детето. Основна цел в този случай е да се намали рискът от неинформирано вземане на решение относно бъдещето на детето, което може да завърши с изоставянето му.
Услугата „Семеен център за деца (0-3 г.)“  е полезна за деца с увреждания и здравословни проблеми; деца, които не посещават детска ясла; деца, чиито родители получават социални помощи; деца, чиито родители са безработни; деца на самотни родители; многодетни семейства.
Екипът се състои от 2 детегледачки и 1 медицинска сестра. В Семеен център с децата се осъществяват дейности за обучение за придобиване на хигиенни навици; умения за самостоятелност; изграждане на дневен режим; умения за независимост в дома и извън него (детска ясла, детска градина); умения за общуване; придобиване на практически умения от децата, съобразени с тяхната възраст, степен на развитие и индивидуални особености;  формиране на личностни качества, отношение към света, норми и форми на поведение. Условие за ползване на услугата „Семеен център  за деца (0-3г.)“ е семейството да ползва някоя от другите две услуги, предоставяни в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“.
Услугите, предоставяни в Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ са безплатни и отворени за всички без оглед на етнос, религия и социален статус.
 
Адрес на Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“:
гр. Велико Търново, бул. България 24 (бившия Пионерски дом), ет. 2, стая 218.
 
Телефони за контакт: 0888 97 66 56 и 0889 29 48 38
Icon Информация за дейностите по проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ по ОП РЧР 2014-2020 г. (410,8 KB) Icon Работилници за родители „Да пораснем заедно ПЛЮС“ (314,7 KB) Icon Информационен полуден по въпросите на кърменето в Общностен център за деца и родители „Царевград“ (92,2 KB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.