Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Компонент 2

Община Велико Търново получи финансиране за реализацията на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново, Компонент 2“ по Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
На 30.03.2021 г., между Община Велико Търново и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, е сключен Административен договор за предоставяне на БФП с цел реализацията на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”. Срокът за реализация на проекта е от 05.04.2021 г. до 05.05.2022 г., a предвиденият срок за предоставяне на услуги на крайните потребители е 12 месеца – от 05.05.2021 г. до 05.05.2022 г.
Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 1 442 040.65 лв., 100 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на дейностите по проекта се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта, а именно:
 
 • По Направление I – дейност „Патронажна грижа“.
Изпълнението на дейностите по Направление 1 осигурява предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране, както и осигуряване на подкрепа, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на над 177 лица, в т.ч. хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
За периода от стартиране предоставянето на услугите за крайните бенефициенти /05.05.2021 г./ до края на м. март 2022 г., са предоставяни патронажни грижа услуги на 230 лица от 14 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Вонеща вода, с. Пъровци, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Арбанаси, с. Никюп, с. Леденик, с. Ново село, с. Емен и с. Русаля.
Услугите са безплатни за потребителите и се предоставят на потребителите, посредством наетия персонал в разкрития Център за патронажна грижа, находящ се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 /в сградата на спортен комплекс „Ивайло“/. Максималната продължителност, през която 1 лице може да ползва интегрирани услуги по проекта, е до 2 часа на ден.
Към момента в центъра са назначени общо 27 служители, на следните длъжности:
 
 • Специалист, социални дейности – 2 лица;
 • Психолог – 1 лице;
 • Медицинска сестра – 3 лица;
 • Шофьор – 2 лица;
 • Домашен санитар – 19 лица;
 • По Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
 
Изпълнението на дейностите по Направление 2 цели да подкрепи 387 лица, назначени в социалните услуги, делегирани от държавата дейност, функциониращи на територията на Община Велико Търново, както и 806 потребители, чрез осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др., с цел адаптиране и приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.
От стартиране на проектните дейности до настоящия момент, в изпълнение на Направление 2 са назначени 64 лица, които осъществяват мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейност.
Предвид безспорния социален ефект, постигнат в резултат от реализацията на процедурата, Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви нова Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“. В тази връзка Община Велико Търново получи покана за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на БФП за реализиране на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново, Компонент 2“, с цел удължаване срока за реализация на проектните дейности с допълнителни 6 месеца – от 06.05.2022 г. до 06.11.2022 г., при запазване на първоначално договорираните условия на проекта.
Съгласно сключеното Допълнително споразумение към Административния договор за предоставяне на БФП, Община Велико Търново ще получи допълнителни средства в размер на 727 822.40 лв., с което общия бюджет на проекта ще достигне 2 169 863.05 лв. Средствата са изцяло БФП, като 100% от сумата се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на сключеното Допълнително споразумение за изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново, Компонент 2“ всички желаещи лица, назначени като персонал в изпълнение на проектните дейности ще имат възможност да продължат трудовата си заетост за период от 6 месеца. Удължаването на проектните дейности ще осигури подкрепа, както на всички потребители на паторнажани грижи, така и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейност.
Лицата, които желаят да ползват услуги по проекта, могат да подават документи за кандидатстване /Заявление–декларация по образец ведно с изискуемите документи към него/ до Кмета на Община Велико Търново, лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено лице на място в Центъра за патронажна грижа на адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 (сградата на Спортен комплекс „Ивайло“) или в сградата на Общинска администрация Велико Търново – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“. Към заявлението за ползване на услугите, се прилагат следните документи:
 
 • документ за самоличност на кандидата(за справка);
 • пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице/законния представител (за справка), в случай, че документите не се представят лично;
 • медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, епикриза и др. - копие);
 • други документи /при необходимост/.
 
Допълнителна информация и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени, както от Центъра за патронажна грижа, намиращ се на ул. „Филип Тотю" № 18 (южната част на сградата на стадион „Ивайло“ – срещу главния вход на Детска градина „Първи юни“), така и от сградата на Общинска администрация Велико Търново – Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ или на телефони 062/ 619 220 и електронна поща: cpg_vt@abv.bg
 
 
Icon Община Велико Търново получи финансиране за реализацията на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново, Компонент 2“ (352,8 KB) Icon Заявление - декларация (115,0 KB) Icon Служебни телефони - екип (303,5 KB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.