Проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

Проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"
 
Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения
 
Дата на сключване на AДБФП: 22.12.2020 г.
Дата на приключване на АДБФП: 22.06.2023 год.
Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.
 
На 22.12.2020 год. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Велико Търново. Изпълнението на проектните дейности стартира от датата на подписване на АДБФП.
Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP001-2.062-0004-C01 "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" e на стойност 993 949,80 лв. от които 85 % (844 857.33 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (149 092.47 лв.) са национално съфинансиране.
Проектното предложение предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места.
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.
 
Общата цел на проекта е функционирането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Велико Търново, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.
Конкретните цели включват:
  • създаване и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот на лицата с увреждания;
  • пълноценно включване в общността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения според възможностите им;
  • развиване на потенциала на лицата с интелектуални затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения;
  • социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг от нуждаещи се лица с увреждания.
  • разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Велико Търново;
  • осигуряване на качествена грижа за лицата с увреждания в Община Велико Търново.
 
Целевите групи по проекта са:
  • пълнолетни лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността и техните семейства;
  • служители в организации и институции ангажирани с процесите на ДЕИ;
  • служители на доставчици на социални и здравни услуги.
За целите на проекта Община Велико Търново предоставя сгради общинска собственост намиращи се в село Церова кория, общ. Велико Търново, местност „Иванова чешма“, а именно: сграда на един етаж, с площ 225 кв.м. и сграда на един етаж, с площ 88 кв.м.
По проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" се предвиждат строително-ремонтни дейности и назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността и обучението му. При реализиране на проекта се предвижда разкриване и функциониране на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 40 места. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство за нуждите на целевата група.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.