Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

На 18 декември 2020 год. се подписа Административен Договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.061-0002-C01 „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд.
Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP001-2.061-0002-C01 „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ e на стойност 998 970.12 лв. от които 85 % от които (849 124.60 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (149 845.52лв.) са национално съфинансиране.
Изпълнението на дейностите по Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ стартира, считано от 01.03.2021 година и е със срок от 27 месеца.
Проекта предвижда разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания - гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14, с капацитет 30 места.
 
Конкретните цели на проекта включват:
- Осигуряване на качествена грижа за лицата с увреждания в Община Велико Търново;
- Чрез изпълнението на проектните дейности ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, както и ще се осигури подкрепа на семействата, които полагат грижи за тези лица;
- Разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Велико Търново;
- Осигуряване на равен достъп до социалните услуги;
- Социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг от нуждаещи се лица.
 
Целеви групи: хора с увреждания над 18 години; хора с увреждания над 18 години, вкл. с тежки множествени увреждания, близки и роднини полагащи грижа за лица с увреждания.
С настоящият проект се предвижда извършване на текущ ремонт на съществуващи помещения в сградата. За осигуряване на достъпна архитектурна среда се предвижда изграждане на закрита платформа за инвалидни колички, стълбищна платформа за инвалидни колички за външно поставяне, както и закупуване на специализирано транспортно средство, адаптирано за превоз на лица с увреждания в т.ч. и за лица в инвалидни колички.
В социалната услуга ще се предоставят дейности, свързани с посрещане на ежедневните потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата.  Дейности за подкрепа и придобиване на трудови умения, изграждане на социално-поведенчески умения,  занимателна трудотерапия, организиране на свободното време и разширяване на социалните контакти.
В новоразкритият Център ще се предоставят дейности за осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група, като същите ще имат възможност за  краткосрочно настаняване в "Заместваща грижа" за срок не по-дълъг от 14 дни в годината.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.