Проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца" по ОП РЧР 2014-2020

На 15 юли 2020 год. се подписа Административен Договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0018-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0018-C01 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд.
Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP001-2.019-0018 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ е на стойност 941 359, 37  лева, 85 % от които (800 155,46 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране.
 
Изпълнението на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, стартира считано от 01.08.2020 година и е със срок от 24 месеца.
В изпълнение на заложените по Проекта цели ще бъде създаден „Комплекс от социални услуги за деца“, чрез разкриването на две нови социални услуги:
  • “Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства”, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги
  • „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.
 
В обхвата на целевите групи по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ попадат:
  • Деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания;
  • Деца, настанени в ЦНСТ, деца в риск от общността, включително деца с увреждания, от 15  до 18 години;
  • Родители и/или близки на деца с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации;
  • Родители и/или близки на деца в риск, които се нуждаят от консултации;
  • Служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.
 
Социалните услуги разкрити по Проекта ще се помещават и предоставят в сграда на ул. "Симеон Велики" № 3, гр. Велико Търново. Същата е ремонтирана, обзаведена и оборудвана по Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, по ОП РР 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
 
Чрез изпълнение на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ се цели осигуряване на:
Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване;
Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.
 
Съгласно разписаните по Проекта дейности, през месец септември на официалната електронна страница на Община Велико Търново се публикува обява за провеждане на Конкурс за подбор и наемане на персонал, за заемане на длъжности в разкритите по Проекта социални услуги.
За повече информация и въпроси относно дейностите, предоставени от Комплекс от социални услуги за деца, може да се обърнете на телефон 0884 950 991, Пламена Николова, управител или имейл: ksud_vt@abv.bg

 

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.