Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - малък семеен дом „Надежда” към SOS Детски селища България

Малък семеен дом "Надежда"

Адрес: гр. В. Търново, ул. „Л. Каравелов” № 26 ет.3
Ръководител: Светлана Момчева
Телефон: О62/603 675
e-mail: msd-nadejda@sosbg.org

Кои сме ние

Центърът за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца/младежи без увреждания е социална услуга от резидентен тип, в която функционират среда и отношения, близки до семейните, при които децата получават индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Нашата цел

Основна цел в дейността на ЦНСТ - Малък семеен дом „Надежда” към SOS Детски селища България е задоволяването на базовите нужди на децата от подслон, храна, облекло, образование, здравеопазване, социални контакти и предоставянето на 24–часова подкрепа за пълноценното физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на настанените деца.

Потребители

Социалната услуга ЦНСТ – МСД „Надежда” към SOS Детски селища България се развива на територията на община В.Търново, за да отговори на потребностите на деца от 5 до 13 годишна възраст, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за оставане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване.

Капацитет

Капацитетът на ЦНСТ – МСД „Надежда” към SOS Детски селища България е 8 места, от които: четири - за момичета и четири - за момчета.

Услуги

 • Осигуряване на подслон за настанените деца, който гарантира здравословна среда на живот и зачита потребността им от лично пространство;
 • Организиране на ежедневието на настанените деца, в т.ч. създаване на умения за поддържане чистотата на тялото и дрехите, подддържане на ред и чистота в личния кът и общите помещения;
 • Изграждане на умения за самостоятелно справяне с ежедневните задължения;
 • Осигуряване на балансирано и здравословно хранене на настанените деца;
 • Осигуряване на облекло, обувки и вещи от първа необходимост за децата, настанени в ЦНСТ;
 • Осигуряване на достъп до здравни грижи и здравна профилактика за децата, настанени в ЦНСТ;
 • Осигуряване на достъп до подходящо образователно заведение за децата, настанени в ЦНСТ;
 • Подкрепа за организиране свободното време и създаване на условия за отдих и почивка на настанените децата;
 • Групова и индивидуална работа;
 • Осигуряване на психологично консултиране и подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всяко дете;
 • Поддържане на контакти с биологичното семейство и близките, когато това е в интерес на детето;
 • Интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на партньорства.

 

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.