Кризисен център за лица

Кризисен център за лица БЛОК 1 И БЛОК 2
5000 гр. Велико Търново, кв. „Зона Б“, улица „Драган Цончев“ №6 и №8
 
                                                            Кои сме ние?
 
  1. Началото:
На 18 май 2020г., в изпълнение на Проект „Кризисен център за лица„ТЪРНОВГРАД““, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Велико Търново разкри социална услуга от резидентен тип – Комплекс за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“, включващ Кризисен център за лица, блок 1, с капацитет 15 места и Кризисен център за лица, блок 2, с капацитет 15.
      На 31.12.2020г. „Кризисен център за лица „ТЪРНОВГРАД““ завършва своето участие по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Социалната услуга минава на държавно делигирана дейност.
 
  1. Какво представлява социалната услуга „Кризисен център за лица“?
Кризисен център е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик и бедствия, които се предоставят за срок от 3 до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
      Кризисен център за лица е 24 часова социална услуга, с препоръчителен период на ползване – 3 месеца и  максимален  период на ползване до 6 месеца. Социалната услуга осигурява достъп  и до малките   населени места чрез работа на специализиран мобилен екип, който осъществява работа на терен. Мобилната работа предоставя достъп до професионална помощ, подкрепа и защита на пострадалия.
 
  1. Кой има право на закрила?
1. Лица жертви на насилие – физическо, психическо, емоционално, сексуално, икономическо, както и опитът за такова насилие. За домашно насилие се счита също и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права на жертвата.:
- Съпруг или бивш съпруг;
- Лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
- Лице, от което има дете;
- Възходящ (родител, баба/дядо);
- Низходящ (дете/внук);
- Лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен, включително;
- Лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен, включително;
- Настойник, попечител;
- Възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
- Лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.
 2. Лица жертви на трафик/ре-трафик– сексуална и трудова експлоатация.
 3. Лица/семейства жертви на бедствия и аварии – пожар, наводнение, земетресение и други пострадали.
В случаите, в които лице е придружено от дете/деца, се настанява заедно с детето/децата.
 
Критерии за настаняване:
  • Лица които са в кризисна ситуация, при която лицата/ето е в безпомощност, нестабилност или в опасност за живота, не подлежи на хоспитализация и не е в състояние да се справи само или с помощта на другиго.;
  • Лица които могат да се самообслужват – това са лица, които могат сами да задоволяват битовите и хигиенните си нужди /да си пазаруват сами, да поддържат сами личната си хигиена и хигиената на общите помещенията/;
  • Лица които не се нуждаят от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа са лица, които не са в активно болестно състояние за болнично лечение.;
 
  1. Какво предлага социалната услуга?
- Осигуряване на психо-социална подкрепа за преодоляване на травмите;
- Осигуряване на подслон и храна;
- Осигуряване на необходимите хигиенни материали, условия за живот, лични вещи и принадлежности;
- Индивидуална подкрепа на пострадалото лице;
- Консултиране и информиране - изследване и разбиране заедно с лицето/та на проблеми и затруднения, които са пречка за постигане на основните цели,  запознаване и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.;
- Застъпничество - подкрепа на лицето/та да защити/тят и да отстоява/т своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.;
 - Посредничество - осъществяване на взаимодействие и координация между различни социални услуги, институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице/а, за реализиране на основни права и потребности.;
- Овластяване - съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
- Индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активното им включване в обществения живот;
- Обучение в жизнени и социални умения;
- Организиране на свободното време;
- Работа за развитие на трудови умения;
- Терапия -  развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.;
- Обучение за придобиване на умения - придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.;
- Кризисна интервенция – спешна психологическа помощ, подпомагане на лица в кризисни ситуации за възстановяване на баланса на тяхното биопсихологично функциониране и минимизиране на потенциала на психологическа травма;
       - Мобилна работа - мобилен екип ще посещава на място и ще оказва помощ на хора, станали жертва на насилие. Задачата на мобилният екип е да се отзове на сигнал и да проведе на място кризисна интервенция при нужда и да сигнализира съответните органи. Чрез мобилната работа ще се предоставят координирана мултидисциплинарна и междуинституционална подкрепа на жертвите, което ще осигури гъвкавост на услугата.
 
 
  1. Как да се свържете с нас?
Наталия Петкова /Управител/: 0882062166
Блок 1: 0884012125 – гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №8
Блок 2: 0882950272 – гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №6

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.