Съобщения и обявления - 2022 година

Icon Съобщение относно: проект за ПУП – ПРЗ в обхват УПИ ІII - „за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV-3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (642,7 KB) Icon Съобщение относно: ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатор 10447.509.387 по КККР на гр. Велико Търново (94,4 KB) Icon Съобщение относно: одобрен ПУП-ПР за изменение на ПУП на гр. Килифарево, община Велико Търново в обхвата на УПИ ІІ-653, УПИ ІІІ-654а, УПИ ІV-651 и УПИ VІ-650 от кв. 58 и УПИ І-646а, УПИ VІ-644, УПИ VІІ-647, УПИ VІІІ-647 и УПИ ІХ-646 от кв. 58а (186,1 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.17.5 по КККР на гр. Велико Търново (201,9 KB) Icon Съобщение по чл.18а, ал.10 във връзка с чл.61,ал.1 от АПК (119,3 KB) Icon Съобщение относно: Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.342 по КККР на гр. Велико Търново (659,4 KB) Icon Обявление относно: изработване на проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.82 по КККР на гр. Велико Търново (187,6 KB) Icon Съобщение относно: Частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ ПИ с идентификатор 10447.506.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново) (164,8 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ XVII, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново /Поземлен имот с идентификатор 10447.502.273 по КК и КР на гр. Велико Търново/ (190,1 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ XVII, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново /Поземлен имот с идентификатор 10447.502.273 по КК и КР на гр. Велико Търново/ (190,9 KB) Icon Обявление относно: УПИ ІХ – „За обслужващи и производствени дейности“ и УПИ ХХХ – „За производствени и складови дейности“ , кв. 4 по ПУП на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (291,5 KB) Icon Съобщение относно: поземлен имот с идентификатор 10447.502.54 по КККР на гр. Велико Търново (180,3 KB) Icon Съобщение относно: Проект за ПУП - план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №10553.5.21 по КККР в землището на с.Велчево, Община Велико Търново (133,0 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот № 83123.3.68 по КККР на с. Шереметя, Община Велико Търново (191,0 KB) Icon Обявление относно: Одобрен проекти за ПУП-ПРЗ и схеми за ПИ с идентиф. 10447.34.35 по КККР на гр. Велико Търново (7,9 MB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХVІІ, офиси и жилища“ от кв. 167 и улици с о.т. 241б-241в и о.т. 152-151-2336, както и ПИ с идентификатори 10447.514.150, 10447.514.153 и 10447.514.437 по КККР на гр. Велико Търново (192,4 KB) Icon Съобщение относно: Проект за ПУП - план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №10553.5.21 по КККР в землището на с. Велчево, Община Велико Търново (130,6 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 10447.520.4029 по КККР на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (286,9 KB) Icon Съобщение относно: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 00583.47.47, с. Арбанаси, Община Велико Търново (213,0 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.520.4047 по КККР на гр. Велико Търново (287,3 KB) Icon Обявление относно: имот с идентификатор 10447.511.60 по КК и КР на гр. Велико Търново (178,3 KB) Icon Съобщение относно: изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ИПУП- ПР/ за УПИ ХI-306, УПИ ХII-307, УПИ ХIII-308 и УПИ ХIV- за озеленяване от кв. 18 по кадастралния и регулационен план на гр. Килифарево, Община Велико Търново (171,8 KB) Icon Съобщение относно: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ V-101,105 - за складови дейности, УПИ VІ-101,105 - за складови дейности и УПИ ІV-101,105 - за производствени и складови дейности, кв. 1 по плана на с. Ресен (154,1 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/ УПИ V-1573, кв.279, гр. Велико Търново (160,5 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 83123.1.86 по КККР на с. Шереметя, Община Велико Търново (260,7 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/ УПИ V-1573, кв.279, гр. Велико Търново (161,1 KB) Icon Съобщение относно: ПУП - план за регулация за УПИ VІ-98 и УПИ ІХ - „за озеленяване“ от кв. 18 по плана на с. Велчево, Община Велико Търново (134,9 KB) Icon Съобщение относно: проект за ПУП – ПРЗ в обхват УПИ ІII - „за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV-3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново (642,7 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 46532.680.22 по КККР на с. Малки чифлик, Община Велико Търново (264,7 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата УПИ ХІІ-474 кв. 40 по ПУП на с. Самоводене, община Велико Търново (458,2 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.247Б по плана на гр. Велико Търново (179,6 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ V, кв.115 по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново в поземлен имот с идентификатор 10447.513.138.1.3 по КК и КР на гр. Велико Търново (169,6 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на подробен устройствен за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.139 по КККР на гр. Велико Търново (250,3 KB) Icon Съобщение относно: имоти с идентификатори 10447.518.114, 10447.518.109 и 10447.518.110 по КК и КР на гр. Велико Търново (134,9 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ XVII, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново /Поземлен имот с идентификатор 10447.502.273 по КК и КР на гр. Велико Търново/ (190,9 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ XVII, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново (191,7 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ XVII, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново (191,8 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ ХІХ-1983, УПИ ХХ-1984 и УПИ ХХІ-1987, кв.182 по ПУП на гр.Велико Търново (170,9 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.245 по КККР на гр. Велико Търново (3,1 MB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот УПИ I-2975, кв.143 по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново в поземлен имот с идентификатор 10447.514.239 по КК и КР на гр. Велико Търново (171,4 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ X, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (190,7 KB) Icon Обявление относно: промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за вилен отдих, и създаване за ПИ с идентификатор 46532.670.47 по КККР на с. Малки чифлик (257,4 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ VІІ – „Линейно-кабелно стопанство“, УПИ ХVІІ –„За производствено-складови дейности“ и УПИ ХХІІІ – „За производствено-складови дейности“ от кв.4 по ПУП на гр. Велико Търново (291,8 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП - ПР и схеми за улица с о.т. 6701-8902-8903-8904-174-71 и улица с о.т. 6001-6001а-6001б-6001в-6001-71 (396,4 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.342 по КККР на гр. Велико Търново (4,2 MB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 83123.3.68 по КККР на с. Шереметя (243,6 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) и РУП, в обхват ПИ с идентификатор 10447.509.387 по КККР на гр. Велико Търново (456,5 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV, кв.231а по плана на гр. Велико Търново (354,7 KB) Icon Обявление относно: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура – подземен кабел 20 кV за външно електрозахранване на ППС 4709, разположена в ПИ 10447.520.461, м. „Козлуджа“ (408,0 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.520.224 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново (289,2 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ V – „За производствени нужди и магазини“ , кв. 644 по ПУП на гр. Велико Търново, община Велико Търново (291,4 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV - 348, кв. 82 по плана на гр. Велико Търново (236,9 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 93 по плана на гр. Велико Търново (самостоятелен обект с идентификатор 10447.511.4.1.13 по КК и КР на гр. Велико Търново) (248,3 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП – ПЗ за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. „Света гора“, гр. Велико Търново и проект за РУП в обхвата на УПИ ХІХ-1983, УПИ ХХ-1984 и УПИ ХХІ-1987 от кв. 182 по ПУП на гр. Велико Търново (298,1 KB) Icon Обявление относно: подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 10447.519.132 по КККР на гр. Велико Търново (518,0 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на УПИ III, (ПИ с идентификатор 10447.506.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново (1,0 MB) Icon Обявление относно: проект за подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП-ПП / за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура по чл.64, ал.1, т.6 от ЗУТ (277,6 KB) Icon Съобщение относно: Проект за ПУП - план за регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ ІХ-137, УПИ Х-135, УПИ VІ-130, УПИ VІІ-131,132,133,134 и УПИ VІІІ-136 от кв.26 по кадастралния и регулационен план на с.Буковец (134,1 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.342 по КККР на гр. Велико Търново (105,5 KB) Icon Съобщение относно: проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация за УПИ XXVI ”Аптечно управление“, кв.162 по плана на гр. Велико Търново (113,1 KB) Icon Обява за изготвен ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор №10447.34.35 по КККР на гр. Велико Търново (166,7 KB) Icon Обявление по чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗКИР на АГКК за Приемане на Кадастралната карта и кадастралните регистри за с.Малки чифлик и с.Шереметя, общ. Велико Търново (395,8 KB) Icon Обявление по чл.51 от ЗКИР на АГКК за започване на производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка за имоти в с. Шереметя и с. Малки чифлик, Община Велико Търново по списък (533,8 KB) Icon Съобщение относно: проект за ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ІII-„за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV-3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново, община Велико Търново (501,6 KB) Icon Обявление относно: поземлен имот /ПИ/ с идентификатори № 10447.506.212 /УПИ III, кв.502 по плана на гр. Велико Търново/ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Велико Търново (190,6 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX, м.35 и улица с о.т.13-14-15 по ПУП на м. Картала, гр. Велико Търново, община Велико Търново (186,4 KB) Icon Обявяване на Проект за ПУП: Изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за кв.4-ЗПЗ по ПУП на гр. Велико Търново (409,9 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на ПИ №7338, кв.607, по плана на гр. Велико Търново (168,8 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на подробен устройствен за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.139 по КККР на гр. Велико Търново (250,3 KB) Icon Обявление относно: УПИ VІ-98, кв. 45 по ПРЗ на с. Арбанаси, община Велико Търново (773,4 KB) Icon Покана относно: обществено обсъждане във връзка с изготвен ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ с идентификатор №10447.34.35 по КККР на гр. Велико Търново (2,5 MB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 46532.670.47 по КККР на с. Малки чифлик, община Велико Търново (205,8 KB) Icon Съобщение относно: одобрено Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ І-129, УПИ ІІІ-129, УПИ ІІ-130, УПИ V-128 и ІV-127 от кв. 5 по плана на с. Габровци (166,8 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ІII-„за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV-3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново (193,2 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ и проект за РУП в обхват: УПИ ХVІІI-296, кв. 44 и улица с о.т. 326-325-354-353 по ПРЗ на с. Арбанаси (268,0 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ІII-„за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV-3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново (193,1 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.139 по КККР на гр. Велико Търново (185,5 KB) Icon Съобщение относно: поземлен имот с идентификатор 10447.503.262 по КК и КР на гр. Велико Търново (185,2 KB) Icon Съобщение относно: частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.342 по КККР на гр. Велико Търново (105,9 KB) Icon Обявление относно: ПУП - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ 10447.519.342 "за вилно застрояване" - /Ов/, местност "Пишмана", гр. Велико Търново (422,4 KB) Icon Обявление относно: ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ № 7338, кв. 607 по плана на гр. Велико Търново (189,7 KB) Icon Обявление относно : Проекти за ЧИ на ОУП, ЧИ на ПУП-ПРЗ и схеми за ПИ с идентификатор 10447.34.35 по КККР на гр. Велико Търново (419,8 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.245 по КККР на гр. Велико Търново (1,4 MB) Icon Съобщение относно: план за застрояване за новообразуван имот № 5, кадастрален район № 509 по плана на новообразуваните имоти на с. Вонеща вода (167,4 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за отреждане на урегулиран поземлен имот УПИ №I-130, кв.20 по плана на с. Малки Чифлик (177,8 KB) Icon Обявление относно: проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ със следните самостоятелни съставни части: т.1. ПУП–ПЗ в обхвата на УПИ II – „за обществена сграда“, кв.218 по регулационния план на гр. Велико Търново (255,2 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/ УПИ XI, кв.231А, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (189,8 KB) Icon Обявление относно: Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ със следните самостоятелни съставни части: т.1. ПУП–ПЗ в обхват на УПИ II – „за обществена сграда“, кв.218 по регулационния план на гр. Велико Търново (135,7 KB) Icon Обявление относно: промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – изграждане на обект за спорт и атракции – „Център за селскостопанска техника – UTV и ATV техника”. За ПИ с идентификатор 00583.47.47 по КККР на с. Арбанаси (269,6 KB) Icon Съобщение относно: проект за Частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за: Обединяване на имотите УПИ IV-6380 – „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 10447.515.651 (1,9 MB) Icon Обявление относно: процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект Автомагистрала "Хемус" (3,8 MB) Icon Съобщение относно: имот с идентификатор 20242.500.9021, имот с идентификатор 20242.500.641, имот с идентификатор 20242.500.9085, имот с идентификатор 20242.500.9014 (100,1 KB) Icon Обявление относно: частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ ХІ-306, УПИ ХІІ-307, УПИ ХІІІ-308 и терен „за озеленяване“ от кв. 18 и улица с о.т. 31-32-33-34 по плана на гр. Килифарево (236,8 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.226 по КККР на гр. Велико Търново (169,7 KB) Icon Обявление относно: поземлен имот с идентификатор 10447.503.137, по КК и КР на гр. Велико Търново (189,5 KB) Icon Обявление относно: подробен устройствен план – план застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.669 по КККР на гр. Велико Търново (151,5 KB) Icon Обявление относно: ПУП – ПР, УПИ ІV-172 и УПИ VІІ-172 от кв. 23 и улица с о.т. 64-65-123 по ПУП на с. Малки чифлик, община Велико Търново (261,4 KB) Icon Обявление относно: проект за /ПУП -ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор № 10447.519.342 по КККР на гр. Велико Търново (170,5 KB) Icon Съобщение относно: ЧИ на ПУП - ПР за УПИ VІ-98 и УПИ ІХ-"за озеленяване", кв.18 по плана на с.Велчево, общ.Велико Търново (131,3 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП - Частично изменение на План за Регулация чрез план - схема - за водоснабдяване за ПИ 10447.35.68, м. “Картала“, гр. Велико Търново (1,1 MB) Icon Съобщение относно: проект за Частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 10447.515.145, 10447.515.730 и 10447.515.731 по КК и КР на гр. Велико Търново (643,7 KB) Icon Съобщение относно: изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за: Обединяване на имотите УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI, УПИ XXV, УПИ XXVI, УПИ XXVII, УПИ XXIX и УПИ XXXIII от кв.572, по плана на гр. Велико Търново (879,2 KB) Icon Обявление относно: Частично изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХІ (146,7 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот УПИ II, кв.28 по плана на гр. Велико Търново (170,6 KB) Icon Обявление относно: поземлен имот с идентификатор № 10447.520.3835 (411,9 KB) Icon Обявление относно: подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/за отреждане на поземлен имот УПИ№ XI-79, кв.10 по плана на с.Малки Чифлик (226,6 KB) Icon Обявление относно: ПУП - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя - ПИ 10447.520.669 "за вилно застрояване" - /Ов/, местност "Козлуджа", гр. Велико Търново (389,7 KB) Icon Съобщение относно: проект РУП, за УПИ VIII-6242 “за жилищни нужди и обществено обслужване“ и УПИ XX-6991 “за жилищни нужди и обществено обслужване“ за кв.162 по плана на гр. Велико Търново (1,3 MB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 10447.17.5 по КККР на гр. Велико Търново (293,8 KB) Icon Съобщение относно: проект Частично изменение на подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.519.245 по КККР на гр. Велико Търново (841,5 KB) Icon Съобщение относно: Разрешение за строеж № 340 от 25.11.2021г. на Главният архитект на Община Велико Търново (99,7 KB) Icon Съобщение относно: имот с идентификатор 20242.500.9021 (ул. “Патриарх Евтимий Търновски“), имот с идентификатор 20242.500.641 (УПИ Х, кв.55 А по рег. план на града), имот с идентификатор 20242.500.9085, имот с идентификатор 20242.500.9014 (99,7 KB) Icon Обявление относно: подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ УПИ ХХVІ „Аптечно управление“, кв.162 по ПУП на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (135,7 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП - парцеларен план за трасе на инженерна инфраструктура – ел.кабел за външно ел.захранване на „Бизнес център Велико Търново“ ЕООД в ПИ с идентификатор 10447.16.132, местност „Козлуджа“ по КККР на гр. Велико Търново (187,8 KB) Icon Обявление относно: изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.669 по КККР на гр. Велико Търново (293,6 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/ УПИ III ,кв.113, по плана на гр. Велико Търново (189,3 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за ПУП – ПРЗ, в обхват УПИ ІІ „за обществено жилищно строителство“, кв. 62 и улици по плана на гр. Килифарево (223,5 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII (ПИ с идентификатор 10447.502.31 по КК и КР на гр. Велико Търново) от кв.231А, по плана на гр. Велико Търново (149,1 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII (ПИ с идентификатор 10447.502.31 по КК и КР на гр. Велико Търново) от кв.231А, по плана на гр. Велико Търново (149,3 KB) Icon Обявление относно: проект за подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.3835 по КККР на гр. Велико Търново (295,2 KB) Icon Обявление относно: проект за /ПУП - ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатори № 10447.519.245 по КККР на гр. Велико Търново (167,5 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ УПИ ХХVІ „Аптечно управление“, кв.162 по ПУП на гр. Велико Търново (506,7 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ V, кв.61 по плана на гр. Велико Търново (133,8 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатори 10447.520.3908, 10447.520.1347, 10447.520.34 и 10447.520.461 по КККР на гр. Велико Търново (300,6 KB) Icon Съобщение относно: Проект за ПУП - план за регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ ІХ-137, УПИ Х-135, УПИ VІ-130, УПИ VІІ-131,132,133,134 и УПИ VІІІ-136 от кв.26 по кадастралния и регулационен план на с.Буковец (134,1 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.