НАРЕДБА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново (Отменена с Решение №215/25.06.2020 г. на Великотърновски общински съвет)

Чл.1.(1) Наредбата се издава в изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново, като целта е чрез установяването на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, да се гарантира безопасността на градската среда.
(2) Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни кучета на територията на Община Велико Търново, както и взаимоотношенията между общинската администрация, ветеринарномедицинските клиники, Областна дирекция по безопасност на храните и собствениците на животни.
 
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл.1.(1) Наредбата се издава на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и в изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново, като целта е чрез установяването на контрол върху популацията на безстопанствените и регламентиране реда за отглеждане на домашните кучета, да се гарантира безопасността на градската среда.
Чл.1.(2) Настоящата Наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново” както и взаимоотношенията между общинската администрация, ветеринарномедицинските клиники, Областна дирекция по безопасност на храните и собствениците на животни.
Чл.1.(3) Настоящата наредба урежда реда за намаляване популацията на безстопанствените кучета чрез:
1. Залавяне, обработка, освобождаване по места на залавяне или настаняване в приют на безстопанствените кучета.
2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, отглеждане и развъждане.
Чл.1.(4) Наредбата се прилага по отношение на:
1.Всички лица, които  живеят постоянно    или      временно       пребивават    на територията на Община Велико Търново.
2.Собственици, наематели и ползватели на жилищни сгради.
3.Управителите на етажната собственост, във връзка с предназначението на общите части.
4.Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета.
5.Ръководители на кастрационни центрове, приюти за животни.
Чл.2. Придобиването на куче се удостоверява:
1.С договор за покупко-продажба от зоомагазин, развъдник, регистриран по чл.137 от ЗВМД, приют, физически и юридически лица.
2.С договор за дарение от зоомагазин, развъдник, регистриран по чл.137 от ЗВМД, приют, физически и юридически лица.
3.С набора митнически документи при внос от чужбина;
4.Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.
5. В случай на придобиване на животно от приплод на собствено такова, същото се удостоверява с документ от ветеринарномедицинска клиника.
Чл.3. Според регистрацията кучетата се делят на:
1. Домашни /кучета-компаньони/-имащи постоянен дом и стопанин.
2. Безстопанствени-свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
Чл.4. Дейността на обекти с търговска цел за временен престой на домашни кучета, се извършва съгласно разпоредбите на Наредба за търговската дейност на Община Велико Търново.
 
РАЗДЕЛ ІІ
КОНТРОЛ ВЪРХУ УЛИЧНАТА ПОПУЛАЦИЯ
Чл.2. Контрол върху уличната популация се осъществява чрез:
  1. Залавянето на безстопанствени кучета на територията на Община Велико Търново, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ
  2. Прилагане на обезпаразитяване, ваксинация и кастрация, съгласно чл. 40 ,ал. 4 от ЗЗЖ
  3. Настаняване в общинския приют за безстопанствени животни при спазване изискванията на ЗЗЖ, или освобождаване по място на залавяне.
  4. Насърчаване осиновяванията  на безстопанствените кучета.
 
РАЗДЕЛ ІІІ
КОНТРОЛ ВЪРХУ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, КАТО ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗТОЧНИК ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
Чл.3.(1) Всеки, който отглежда куче-компаньон или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние, опазване от кражба и изгубване.
(2) Всеки, който отглежда куче-компаньон или се грижи за такова, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
1.Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.
2.Да му осигурява необходимото пространство и движение.
3.Да осъществява контрол върху поведението на животното .
4.Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване, съгласно Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закон за защита на животните /ЗЗЖ/.
(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашно, ако:
1.Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
2.Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.
(4) Собственикът на домашно куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване като му осигури:
1.Кастрация.
2.Изолация по време на размножителния период.
(5) Когато собственикът не е в състояние да отглежда новородените или да им намери осиновители, след отбиванено им, кучетата се настаняват в приют, като задължително се кастрират, ако здравословното им състояние позволява.
Чл.4. Собствениците на кучета - компаньони, които ги използват за размножаване, са длъжни:
1.Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката.
2.Да не допускат заплождане, което води до, или създава опасност за увреждане здравето на животното.
3.При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
4.Да осигури на отгледаните новородени животни дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
5.При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.
6.Да предаде в общински приют, новоотгледаните кучета, на които не са осигурени дом и собственик.
Чл.5.(1) Всеки собственик е длъжен:
1.Да отглежда кучето-компаньон по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица и/или животни.
2.Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
3.Да отглежда кучето-компаньон при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното.
4.Да осигури условия и поведение на кучето-компаньон, ненарушаващи спокойствието на гражданите.
5.Да не оставя кучето-компаньон в моторни превозни средства по начин, застрашаващ живота и здравето му. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
(2)Забранява се отглеждането на кучета - компаньони на открити тераси и балкони на жилищни сгради и в гаражи.
(3)Забранява се отглеждането на кучета-компаньони в общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост, без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
(4)Собствениците на домашни кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажна собственост.
(5)Да взема мерки, кучето да не напуска само мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собствeност или на обществени места.
Чл.6.(1) При присъствие на кучето-компаньон на обществено място собственикът е длъжен:
1.Да не оставя кучето без надзор и повод, а на агресивните кучета и без намордник. Да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
2.Да не допуска контакт на потенциално болно или опасно домашно куче с други животни и хора.
3.Да не допуска нарушаване на обществения ред от кучето-компаньон.
4.Да носи със себе си регистрационните документи или копие от същите. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
5.Да почисти мястото след дефекация на кучето-компаньон.
6.Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на животното, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота и здравето на хора и животни.
(2)Забранено е разхождането на кучета-компаньони:
1.На територията на детски градини и училища.
2.На територията на здравни заведения.
3.На територията на детски площадки.
4.На територията на тревните площи на следните градски паркове и градини. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
а).парк „Дружба”, с изключение на специално обозначената за целта територия
б).парк „Марно поле”
в).парк „Майка България”
г).парк „Акация”
д).парк „Картала”
е).парк „Бузлуджа”
ж).парк „К.Фичето ”, с изключение на специално обозначената за целта територия
з).парк „ Н.Габровски”
и).парк „Руски”
(3)Собственикът на куче-компаньон е длъжен:
1.Да води кучето винаги и навсякъде само на повод , а за агресивните и с намордник.
2.Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места:
а).обособените пространства за свободно разхождане на домашни любимци
б).парк „Света гора”
в)извън регулационните граници и урбанизираните територии в Община Велико Търново
3.Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни.
4.При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод или в транспортен кафез. Това ограничение не се отнася за кучета –асистенти на хора с увреждания.
5.Да показва паспорта или копие от същия на кучето-компаньон на контролните органи при поискване, както и документ за платена такса по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, с изключение на собствениците на кучета по чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/./допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
(4)По алеите на градските паркове и градини  е разрешено  преминаването с кучета-компаньони на повод с дължина до 2 метра,  при спазване на изискванията, предвидени в ал.1, единствено по една крайна обозначена алея, определена от общинска администрация. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
(5)На обособените пространства за свободно разхождане на кучета, собственикът е длъжен да предприеме мерки животното да не нарушава спокойствието и почивката на живеещите в непосредствена близост, за времето от 14:00ч. до 16:00ч. и от 22:00 до 7:00ч. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
(6)Не се разрешава лица под 18 години да водят на обществени места агресивни кучета, както и кучета от едри и гигантски породи. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
 
РАЗДЕЛ ІV
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА
Чл.7.(1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава декларация в община Велико Търново, когато там е постоянния му адрес или неговото седалище. /изменена с Решение № 1195/30.08.2018 г./
(2)Собствениците регистрират домашните си кучета в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар, съгласно изискванията на чл.174 от ЗВМД. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/и Община Велико Търново.
(3)Приходите от събраните средства постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета.
 
РАЗДЕЛ V
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
Чл.8(1) Кметът на общината организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчет пред Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните / БАБХ/.
(2) Общинският съвет предвижда средства за изпълнението на програмата по (1).
Чл.9. Общината изгражда, оборудва и стопанисва Общински приют за безстопанствени кучета.
Чл.10.(1) Общината организира залавянето на свободно скитащи кучета, независимо от собствеността им.
(2).Гражданите могат да осиновят кучета от общинския приют само при осигурен дом или база, където животните могат да бъдат отглеждани, съгласно нормативните изисквания.
 
РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ
Чл.11. Контролът върху дейностите, свързани с разпоредбите на настоящата Наредба осъществява Кмета на Община Велико Търново, упълномощени от него лица, кметове и кметски наместници на населените места  и органите на МВР.
Чл.12.Физическите и юридически лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка.
Чл.13. За установените по време на контролната дейност административни нарушения, контролните органи по чл. 11, могат да съставят акт за установяване на нарушенията, да издават писмени предписания и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.
 
РАЗДЕЛ VII
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14. (1) Нарушенията на тази Наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение
(2)В случаите на нарушение на тази Наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят от упълномощени служители на общинска администрация, кметове и кметски наместници на населените места и от органите на МВР
(3)Въз основа на АУАН, Кметът на Община Велико Търново или упълномощен от него със заповед заместник-кмет,  издава наказателно постановление.
Чл.15.(1) За констатирани нарушения по чл. 3, ал. 2, т. 3 на собственика на куче, ухапало животно се налага глоба в размер на 400 лв., а при повторно нарушение - в двоен размер. /изменена с Решение № 76/30.01.2020 г./
Чл.15.(2) За констатирани нарушения по чл. 3, ал. 2, т. 3 на собственика на куче, ухапало човек, се налага глоба в размер на 1000 лв., при повторно нарушение - в двоен размер. /изменена с Решение № 76/30.01.2020 г./
Чл.15.(3) Собственик на животно, който не изпълни разпоредбите на чл. 12 от тази Наредба се наказва с глоба от 1000 лв. /изменена с Решение № 76/30.01.2020 г./
Чл.16. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба, за които не са предвидени санкции в други нормативни актове, на виновните лица се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв. /изменена с Решение № 76/30.01.2020 г./
Чл.17. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1.„Кучета-компаньони” са животни, които се отглеждат в домакинствата или от интерес към животното.
2.„Агресивно поведение” е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или друг животински вид или срещу човек.
3.„Кастрация” е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките.
4.„Овладяване на популацията е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаване на улиците от тях.
5.„С цел развъждане” е размножаване на животното поне веднъж годишно
6.„Безстопанствени кучета” са кучетата, родени като такива, изгубени или изоставени от собствениците си, свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
7.„Едра порода кучета“ са кучета с тегло от 25 до 45 килограма./допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
8. „Гигантска порода кучета“ са кучета с тегло над 45 килограма. /допълнена с Решение № 76/30.01.2020 г./
§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 3. Наредбата е променена от Великотърновски общински съвет с Решение № 103/28.01.2016 г.
§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Велико Търново.
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.