НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
          Чл. 1. С тази Наредба се  определят условията и  редът за приемане  на ученици - дневна форма на обучение в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.
          Чл. 2. Приемането на ученици в първи клас се осъществява чрез класиране, съгласно законовите и подзаконовите актове, както и спазване на разпоредбите в настоящата Наредба.
          Чл. 3. Наредбата обхваща целия процес на:
1. Изготвяне на списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново за всяка календарна година.
  1. Определяне броя на паралелките и местата в тях за предстоящата учебна година.
  2. Регистриране за участие в класиране за прием в първи клас.
  3. Класиране на учениците по определени критерии – в рамките на три класирания.
  4. Записване на учениците, класирани за прием, в съответното училище.
          Чл. 4. (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година.
          (2) В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.
          (3) Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас.
          (4) Децата по ал. 3 кандидатстват за прием в първи клас по настоящите правила през годината, през която навършват 8-годишна възраст.
 
РАЗДЕЛ ІI – ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪЦИ НА ДЕЦАТА, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА
 
Чл. 5. (1) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общинска администрация изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в първи клас, и в срок до 31 януари на съответната година ги предоставя на директорите на училищата.
(2) За всяко училище се изготвя индивидуален списък по постоянен/настоящ адрес на детето с водещ критерий близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и се определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците (Приложения Обща схема на система за прием в първи клас в училищата на територията на град Велико Търново и самостоятелни приложения за всяко училище от №1 до №9). /изм. с Решение № 1310/20.12.2018 г./
(3) Съгласно чл. 47, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 15 септември училищата изпращат в Общината сведение за децата, записани в предучилищна полудневна група и в I клас към момента, като при установяване на деца без заявления за кандидатстване, директорите на учебните заведения имат ангажимент да изяснят причините и да информират родителите за задължителния характер на училищното образование на децата им в първи клас през предстоящата учебна година.
(4) Съгласно чл. 47, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 30 септември Общината осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в I клас на ученици от списъка по ал. 1.
РАЗДЕЛ ІIІ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА
Чл. 6. (1) Училищният план-прием за първи клас за всяка предстояща учебна година определя:
1. броя на паралелките в първи клас;
2. броя на местата в първи клас съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и ДОС за финансирането на институциите;
3. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.
          (2) Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно стратегията на Общината.
          (3) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет.
          (4) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува на интернет страниците на училището и на Община Велико Търново.
Чл. 7. Всяко училище публикува на интернет страницата си подробна информация и за:
  1. начина на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация;
  2. изучаваните в училището чужди езици;
  3. сменността на обучение на класовете след първи клас;
  4. друга информация по преценка на директора.
 
РАЗДЕЛ ІV – РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
          Чл. 8. Родителите (настойниците)  на децата, кандидатстващи за класиране за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, подават заявление в съответната учебна институция.
          Чл. 9. Процедурата по кандидатстване в първи клас стартира след утвърждаване от директора на училищния план-прием. 
          Чл. 10. Родителят (настойникът) подава заявление за участие в класиране по образец (Приложение № 10) на хартиен носител в училището. /изм. с Решение № 1310/20.12.2018 г./
          Чл. 11. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.
          Чл. 12. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят (настойникът) е длъжен да актуализира данните на място в училището, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.
Чл. 13. Родителите (настойниците) имат право да кандидатстват в повече от една учебна институция на територията на град Велико Търново.
Чл. 14. Писмените заявления за участие в класиране за прием в първи клас за предстоящата учебна година се подават в срок от 5 работни дни, считано от 01.06 на всяка календарна година (в случай, че първият и/или последния ден е почивен, писмените заявления се подават от/до първия следващ работен ден).
Чл. 15. Данните на  родителите и  децата от  заявленията са лични по  смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането за прием.
 
РАЗДЕЛ V – КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Чл. 16. Класирането на подадените заявления в училището се осъществява от 06.06 до 09.06 на всяка календарна година /в случай, че първият и/или последният ден от срока съвпада с почивен ден, класирането се извършва в първия следващ работен ден/ въз основа на утвърдени критерии, съгласно Приложение №11. /изм. с Решение № 1310/20.12.2018 г./
Чл. 17.На 10.06 на всяка календарна година /в случай, че 10.06 е почивен ден, на първия следващ работен ден/ ръководството на училището  обявява списъците на приетите деца на първо класиране. Същите се поставят на видно място в училището, както и на интернет страниците на училището и Община Велико Търново.
Чл. 18. Записването на децата след първо класиране се извършва на 11.06. и 12.06 на всяка календарна година /в случай, че единият или двата дни от посочения срок са почивни, срока се удължава съответно с един или два дни/ само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на първокласниците.“
Чл. 19. Свободните след първото класиране места се обявяват на 13.06 на всяка календарна година /в случай, че 13.06 е почивен ден, на първия следващ работен ден/. Списъците се поставят на видно място в училището, както и на интернет страниците на училището и Община Велико Търново.
Чл. 20. Попълването на свободните места чрез записване след второ класиране се извършва на 14.06 и 15.06 на всяка календарна година /в случай, че единият или двата дни от посочения срок са почивни, срока се удължава съответно с един или два дни/.
Чл. 21.На 16.06 на всяка календарна година /в случай, че 16.06 е почивен ден, на първия следващ работен ден/ се обявяват останалите свободни места за трето класиране и попълването им ще се извърши в срок до 15.09 на всяка календарна година /в случай, че 15.09 е почивен ден, на първия следващ работен ден/.
Чл. 22. След трето класиране, родителите (настойниците) на деца незаписани в общинските училища на град Велико Търново подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.
Чл. 23.  При класиранията се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка. 
Чл. 25. Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените от родителя (настойника) задължителни документи, удостоверяващи съответните критерии за класиране (Приложение № 11). /изм. с Решение № 1310/20.12.2018 г./
Чл. 26. Класираното дете се записва в училището само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, подаден от родителя (настойника) в определените срокове, след попълнено по образец заявление (Приложение №12). /изм. с Решение № 1310/20.12.2018 г./
Чл. 26 А. Всички кандидати с равен брой точки след прилагането на допълнителните критерии се приемат. В случай, че техния брой надвишава допустимото 10 % увеличение на броя на учениците в една паралелка, се тегли жребий между всички тях в присъствието на родителите и определената от директора комисия по чл. 25 от настоящата Наредба.
 
РАЗДЕЛ VI – АДМИНСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. (1) Съгласно чл. 347 от ЗПУО родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева.
          (2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 100 до 500 лева.
          (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Община Велико Търново.
          (4) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на Община Велико Търново и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на училищата.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас на  общинските училища на територията на град Велико Търново е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,  във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за приемане на ученици в първи клас на  общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с Решение №543 и 544, по Протокол от 23.02.2017 година на Великотърновски общински съвет, изменена и допълнена с Решение №633, по Протокол от 24.04.2017 година на Великотърновски общински съвет.
§3. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.
          §4. Лицата, на  които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Наредба дейности.
          §5. По смисъла на §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби  на  Закона за предучилищно и училищно образование „Специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални  затруднения, езиково-говорни  нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.
          §6. Настоящата Наредба е приета с Решения № 932 и 933/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет и влиза в сила 3 дни след публикуването на официалната интернет-страница на Община Велико Търново. 
          §7. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Великотърновски общински съвет.
          §8. Контролът по изпълнение на настоящата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново се осъществява от ресорния заместник-кмет в Община Велико Търново.
 
ВЕНЦИСЛАВ  СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
Icon НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново (120,1 KB) Icon Обща схема на системата за прием в първи клас в училищата на територията на гр. Велико Търново (2,5 MB) Icon Приложение № 1 - СУ "Владимир Комаров" (1,1 MB) Icon Приложение № 2 - СУ "Вела Благоева" (1011,0 KB) Icon Приложение № 3 - СУ "Емилиян Станев" (1,4 MB) Icon Приложение № 4 - ОУ "Петко Р. Славейков" (1,6 MB) Icon Приложение № 5 - ОУ "Бачо Киро" (1,5 MB) Icon Приложение № 6 - ОУ "Св. Патриарх Евтимий" (1,6 MB) Icon Приложение № 7 - ОУ "Димитър Благоев" (1,2 MB) Icon Приложение № 8 - ОУ "Христо Ботев" (2,0 MB) Icon Приложение № 9 - СУ "Г. Раковски" (1016,5 KB) Icon Приложение № 10 към чл.10 - Заявление за участие в класиране за прием в първи клас (109,0 KB) Icon Приложение № 11 към чл.16 - Критерии (64,5 KB) Icon Приложение № 12 към чл.26 - Заявление за вписване (85,5 KB)

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.