НАРЕДБА за символите и наградите на Община Велико Търново

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с:
1.1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Велико Търново.
1.2. Званията и наградите на Община Велико Търново.
Чл. 2. Символите и знаците на Община Велико Търново са:
1. Герб на Община Велико Търново
2. Печат на Община Велико Търново
3. Знаме на Община Велико Търново
4. Ключ на град  Велико Търново
5. Огърлица с герба на Общината
6. Значка „Велико Търново“
Чл. 3. Химн, официален празник и Почетна книга на град Велико Търново
Чл. 4.Званията и наградите на Община Велико Търново са:
(1) Звания:
1. Почетен гражданин на град Велико Търново.
2. Носител на почетен знак „Медал Велико Търново“ – І и ІІ степен
 (2) Награди:
1.     Награда „Велико Търново“
2.     Почетен знак на Кмета на Община Велико Търново
3.      Награда „Свети Патриарх Евтимий Търновски“
4.      Награда „Култура“
5.      Академична награда „Трети март“
6.      Академична награда на Община Велико Търново
7.      Награда „24 май“
8.      Награда „Спортист на годината“
9.      Награда „Трифон Иванов“.

ГЛАВА ВТОРА
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Раздел І
ГЕРБ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 5. Гербът на Община Велико Търново е символ, израз на местното самоуправление и местната администрация. Гербът на Община Велико Търново изобразява три лъва, разположени един над друг върху полето на варяжки щит, увенчан със зидова корона. (Приложение № 1 - изображение).
Чл. 6. (1) Гербът е централен елемент в знамето и печата на Община Велико Търново. Гербът е задължителен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Велико Търново.
(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета на Общината, Председателя на Великотърновския общински съвет, Заместник-кметовете, Секретаря на Общината, Кметовете на кметства и кметски наместници, Пленарната зала, където се провеждат заседанията на Великотърновския общински съвет, на входа на административната сграда на Общината, в Ритуалната зала на общината и други места по решение на Кмета на Общината или Великотърновския общински съвет.
Чл. 7. Гербът може да се възпроизвежда в различни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него след получено писмено съгласие от Кмета на Община Велико Търново и по изработени от общинската администрация изисквания за приложението му.

Раздел ІІ
ПЕЧАТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 8. Печатът на Община Велико Търново има кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на Република България, над него надпис „Република“, под него – надпис „България“. Около него, в горната половина на кръга е разположен надпис “Община Велико Търново ”, а в долната - надпис “Област Велико Търново”. (Приложение 2 - изображение)
Чл.9. Печатът на Община Велико Търново се съхранява от Кмета. Пазител на Печата на Община Велико Търново е Кметът на Общината.
Чл. 10. Печатът на Община Велико Търново се полага след подписа на Кмета на Община Велико Търново върху оригиналите на:
1. Споразумения, договори и други документи с важно за Община Велико Търново значение.
2. Пълномощни за представляване на Община Велико Търново в отношенията с други държави и побратимени градове.
3.Декларации от името на Община Велико Търново.
4. Удостоверения за удостояване с наградите на Община Велико Търново .
5. Други документи с представителен за Общината характер или изискуеми по закон.
 
Раздел ІІІ
ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 11. Знамето на Община Велико Търново е с цвят пурпур виолет. В центъра му е изобразен гербът на Община Велико Търново. Форма – правоъгълна със съотношение на широчина към дължина 3:5. При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини:  размери
18см x 30см, 24см х 40см, 90см х 150см, 129см х 215см.
Чл. 12. Знамето се изработва като уникат от копринен плат. Гербът се извезва с копринени конци в златен цвят. Към знамето може да се пришият аксесоари като ресни или пискюли след утвърден проект. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от твърда широколистна дървесина, без чепове, байцвана с орехов байц и лакирана. Тя има в горния край специални накрайници във вид на сфера или копие, които са изработени от материали използвани за направата на носещото тяло.
Чл. 13.Знамето се съхранява в кабинета на Кмета.
Чл. 14. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:
1. Националния празник на Република България 3-ти март.
2. Официалните празници на Република България.
3. Празника на град Велико Търново.
4. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на Община Велико Търново и България.
5. Тържествени заседания на Великотърновския общински съвет.
Чл. 15. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.14 се урежда от звено “Връзки с обществеността и протокол”, при съобразяване с изискванията на Закона на държавния протокол и Правилника за прилагането му.
Чл. 16. Знамето на Община Велико Търново може да бъде възпроизведено в различни варианти при условията на чл.7 от тази наредба.
 
Раздел ІV
КЛЮЧ НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 17. Символ на изпълнителната власт в Общината е Ключът на град Велико Търново.
Чл. 18. (1)  Ключът на град Велико Търново се връчва на Кмета на Общината при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред Великотърновския общински съвет.
(2) Ключът се съхранява в кабинета на Кмета.
 
Раздел V
ОГЪРЛИЦА С ГЕРБА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 19. Огърлицата с герба на Община Велико Търново е символ на изпълнителната власт.
Чл. 20.Огърлицата с герба на Община Велико Търново се носи от Кмета и заместник-кметовете при особено тържествени церемонии: официални празници, Празника на град Велико Търново, тържествени сесии на Великотърновския общински съвет и други градски и национални тържества и ритуали.
 
Раздел VІ
ПОЧЕТЕН ЗНАК НА КМЕТА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 21. (1) Почетният знак на Кмета на Община Велико Търново се връчва от Кмета на Общината на лица с особен принос и заслуги към Велико Търново и Република България. Той е израз на идентичността с Общината и  на признателността на общността към изявени членове, които имат значителен принос за нейното развитие и просперитет.
(2)3накът се придружава от Старопрестолна грамота.
(3)Имената на наградените се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.
 
 
Раздел VІІ
ЗНАЧКА „ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

Чл.22. (1) Значката „Велико Търново” е знак на приобщаване към Община Велико Търново.
(2) Тя представлява контурно-релефно изображение на герба на Велико Търново и може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер.
 Чл. 23. Като знак със сувенирен и рекламен за Общината характер, значка „Велико Търново” може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер.


ГЛАВА ТРЕТА
ХИМН, ПРАЗНИК И ПОЧЕТНА КНИГА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 24. Химнът на град Велико Търново е Шишмановата песен (Приложение 3)
Чл. 25. Празникът на град Велико Търново е 22 март – Ден на победата на цар Иван Асен ІІ в битката при Клокотница през 1230 година.
Чл. 26. (1) На Почетната книга е изобразен гербът на Велико Търново.
(2) В Почетната книга видни гости на града вписват свои послания.
(3) Съхранява се при Кмета на Общината.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Раздел І
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 27. (1) Званието “Почетен гражданин на град Велико Търново” се присъжда приживе или посмъртно на неосъждани български и чуждестранни граждани за:
1. Постоянен и изключителен принос или заслуги за развитието на град Велико Търново, Община Велико Търново и Република България;
2. Изключителни постижения в областта на обществено-икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината;
3. Дългогодишна творческа и общественополезна дейност за община Велико Търново;
4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за община Велико Търново;
5. Спечелени високи държавни и международни отличия в областите по т.2
6. Проявен изключителен героизъм.
(2) Званието се присъжда по повод Празника на града 22 март и в изключителни случаи.
(3) Званието се придружава от диплом и “Почетен знак на Велико Търново“, който има елипсовидна форма, в средата на син емайл са изобразени два златни лъва,  надпис „Търново“ на старобългарски език и е оконтурен със сребърни и златни лъчи. Знакът е набедрен.
 
Чл. 28. (1) Номинации за званието се внасят до Председателя на Великотърновския общинския съвет от физически и юридически лица, Кмета на Общината, общинските съветници.
(2) Номинациите се внасят в срок до края на м. февруари по повод Празника на града, а при извънредни обстоятелства – при възникването им.
Чл. 29. (1) Номинациите се разглеждат от комисия в състав:
 1. Председател – Председателят на Великотърновския общински съвет
 2. Членове – председателите на постоянните комисии на Великотърновския общински съвет
 3. Кметът на Общината може да присъства на заседанията без право на глас.
(2) Комисията произнася своето решение в 7-дневен срок от крайната дата за приемане на номинации.
Чл. 30.  (1) Удостояването със званието „Почетен гражданин на град Велико Търново“ се извършва с решение на Великотърновския общински съвет, взето на тържествена сесия.
(2) Церемонията по обявяването на решението и удостояването със званието „Почетен гражданин на град Велико Търново“ се извършва по време на същата тържествена сесия.
Чл. 31. (1) Имената на удостоените със званието „Почетен гражданин на град Велико Търново“ се вписват в Книга на почетните граждани. Тя има ролята на регистър на удостоените с това звание.
 (2) Книгата на почетните граждани се съхранява при Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 32. (1) Великотърновският общински съвет със свое решение може да отнеме званието „Почетен гражданин на град Велико Търново” на лица, които:
1. След присъждане на званието са осъдени за умишлено престъпление от общ характер по Наказателния кодекс на Република България;
2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;
3.писмено са заявили това свое желание.
(2) Решението за отнемане на званието се приема от Великотърновският общински съвет с гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на град Велико Търново” са длъжни да върнат Почетния знак и диплома в едномесечен срок след решението на Великотърновският общински съвет за лишаване от звание. Имената им се заличават от Книгата на почетните граждани.
 
РАЗДЕЛ ІІ
ПОЧЕТЕН ЗНАК „МЕДАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ І и ІІ СТЕПЕН
 
Чл. 33. (1) Почетният знак „Медал Велико Търново“ І степен се връчва от Кмета на Общината на висши държавници.
(2) Почетният знак „Медал Велико Търново“ І степен има кръгла форма. В средата на златен фон са изобразени два лъва и надпис „Търново“ на старобългарски език и е оконтурен със сребърни и златни лъчи. Знакът е на лента.
Чл. 34. (1) Почетният знак „Медал Велико Търново“ ІІ степен се връчва от Кмета на Общината на лица с особен принос и заслуги към Велико Търново и Република България.
(2) Почетният знак „Медал Велико Търново“ ІІ степен има кръгла форма. В средата на сребърен фон са изобразени два лъва и надпис „Търново“ на старобългарски език и е оконтурен със сребърни и златни лъчи. Знакът е на лента.
 
ГЛАВА ПЕТА
НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Раздел І
НАГРАДА „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Чл. 35. Награда “Велико Търново” се връчва ежегодно по повод Празника на Велико Търново 22-ри март за значителни заслуги към град Велико Търново, за високи постижения и особен принос в развитието на града и общината, по определени поводи, свързани с важни събития от общински или национален характер и във връзка със значими кръгли и юбилейни годишнини.
Чл. 36. Наградата представлява специално изработен художествено-пластичен знак с надпис „Награда Велико Търново“ и съответната година, придружен с диплом.
Чл. 37. За Награда “Велико Търново” може да бъдат номинирани представители от всички области в духовната и материалната сфера, постигнали безспорни успехи с широка обществена значимост, повишаващи престижа на града и общината в предходната година или изявени личности във връзка с кръгли годишнини от рождението им.
Чл. 38. Номинации за наградата се внасят до Кмета на Общината от физически и юридически лица и общински съветници с писмена мотивация в срок до 15 март на всяка календарна година.
Чл. 39. Награда „Велико Търново“ не се присъжда посмъртно.
Чл. 40. (1) Носителят/носителите на Наградата “Велико Търново” се определя от назначена със заповед на Кмета на Общината Специализирана комисия.
(2) В състава на Специализираната комисия по присъждане на наградата влизат, както следва: трима представители на общинската администрация, един от които – председател, трима общински съветници, един представител на местната журналистическа гилдия, 2 експерти от Обществения експертно-консултативен съвет при Кмета на Общината.
(3) Специализираната комисия разглежда на закрито заседание постъпилите по реда на чл. 38 предложения, като чрез тайно гласуване и обикновено мнозинство определя  две финални номинации, получили най-много гласове. В последствие относно двете номинирани лица, събрали най-голяма подкрепа, се провежда ново тайно гласуване при което се излъчва наградения.
(4) Заседанията на комисията се провеждат в срок до 20 март на текущата година.
(5) В комисията не се допуска участието на лица, които са в роднински или служебни взаимоотношения с предложените за награждаване лица или организации.
(6) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдената награда.
(7) Допуска се наградата да не бъде присъдена.
(8) Допуска се да бъде присъдена повече от една награда. Това става със специално решение на Специализираната комисия.
Чл. 41. (1) Награда „Велико Търново“ се връчва на тържествена сесия на Великотърновския общински съвет на Празника на града 22 март.
(2) Имената на наградените и техните отличени постижения се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.

Раздел ІІ
НАГРАДА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ“
 
Чл. 42. Наградата  „Свети Патриарх Евтимий Търновски“ на Община Велико Търново в сферата на предучилищното и училищното образование има за цел да  обогати системата за духовно стимулиране  на педагогическите специалисти, да  удостои с признание  и издигне престижа им, като  популяризира сред обществеността техния професионализъм, граждански принос и значими постижения .
Чл. 43. Наградата  на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски” в системата на предучилищното и училищно образование се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Чл. 44. Наградата  на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се присъжда на педагогически специалисти от детските градини, училищата и Център за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Велико Търново.
Чл. 45. Наградата  на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се присъжда по образователни степени и етапи и с нея се удостояват избраните за:
(1)„Учител на годината”
1.в предучилищното възпитание
2.в начален етап на образование
3.в прогимназиален етап на образование
4.в средна образователна степен /първи и втори гимназиален етап / 
(2)„Колектив на годината”
1.в областта  на предучилищното образование
2.в областта на училищното образование
Чл. 46. Наградата  на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се присъжда с решение на Великотърновски общински съвет по мотивирано предложение на  Експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново. Чл. 47. Наградата  на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски”се състои от: /изменен с Решение № 1343/31.01.2019 г./
(1) Грамота, плакет и парична награда от 1000 (хиляда) лв. за „Учител на годината”- номиниран в съответната образователна степен и етап;
(2) Грамота, плакет  и предметна награда в размер на 1000 (хиляда) лв. за „Колектив на годината”.
Чл. 48. Организацията по връчването на Наградата  на Община Велико Търново „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се осъществява от Община Велико Търново – Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.
Чл. 49. Наградата на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски” се връчва от Кмета на Община  Велико Търново на тържествената церемония  по отбелязване Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.
Чл. 50. Имената на наградените се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.
Чл. 51. Номинациите са на базата на извършеното през предходния едногодишен период.
(1) Критерии за номиниране „Учител на годината”:
1. Да са изявени професионалисти с доказан принос в своята дейност;
2. Да бъдат носители и инициатори на педагогически иновации в предучилищното и училищно образование и прилагането на информационните и комуникационни технологии;
3. Да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа дейност;
4. Да са участвали в национални и/или международни проекти и научни изяви, квалификационни и информационни форуми и представяне на добри и иновативни практики;
5. Да притежават висока култура на педагогическо общуване, имат авторитет между учениците, учителите и обществеността;
6. Техни деца и  ученици да имат успешни изяви на регионално, национално или международно равнище през изминалия едногодишен период, аргументирани чрез различни информационни източници;
7. Да работят целенасочено за своето самоусъвършенстване и самоизграждане  като чрез обучение в различни квалификационни форми целенасочено надграждат  академичната си подготовка .
(2) Критерии за номиниране „Колектив на годината”
1.Реализирани дейности и изяви на регионално, национално и международно ниво;
2.Работа по проекти,  участия в изяви, популяризиращи съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование;
3.Споделяне опита на колектива с цел обогатяване на педагогическата дейност.
Чл. 52 (1) Предложенията за Наградата  на Община Велико Търново  „Св.Патриарх Евтимий Търновски” могат да се изготвят от:
1.Педагогически съвети
2.Училищни настоятелства
3.Регионално управление на образованието  Велико Търново
(2) Предложенията по ал. 1 на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се представят със становище на обществения им съвет.
Чл. 53. Горепосочените органи изготвят по едно предложение за Учител на годината от всяка образователна степен и етап и едно предложение за Колектив на годината
Чл. 54. Необходими документи за участие в номинациите:
1.писмени аргументирани предложения за награждаване;
2.документи, доказващи дейността на номинираните / награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки и др. /
Чл. 55. Предложените за номиниране педагогически специалисти и колективи да не са награждавани през предходните три години с наградата  на Община Велико Търново „Учител на годината” и „Колектив на годината”.
Чл. 56. Документите се депозират писмено до Великотърновски общински съвет в срок до 30 април / в случай, че 30 април е почивен ден, документите се депозират до първия следващ работен ден /
Чл. 57. В срок до 15 април  ПК „Образование, наука и култура”  изготвя предложение за експертна комисия, която прави селекция на номинациите / в случай, че 15 април е почивен ден, предложението се изготвя до първия следващ работен ден/.
Чл. 58. Експертната комисия се състои от седем членове, предложени от:
1. ПК  по Образование , наука и култура – трима
2. Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – двама
3. Регионално управление на образованието  Велико Търново – двама
4. Председателят на ПК Образование, наука и култура е председател на експертната комисия.
Чл. 59. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета на Община Велико Търново до 1 май.
Чл. 60. В срок до 15 май експертната комисия изготвя и депозира свое предложение до Великотърновски общински съвет, което включва шест номинации, съответно за „Учител на годината” за всяка образователна степен и етап и „Колектив на годината”
 /в случай, че 15 май е почивен ден, предложението се депозира до първия следващ работен ден/. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство .
Чл. 61. Председателят на ПК по Образование, наука и култура  внася предложение за решение на заседание на Великотърновски общински съвет преди 24 май.
 
РАЗДЕЛ ІІІ
НАГРАДА „КУЛТУРА“
Чл. 62. Наградата се присъжда ежегодно за високи творчески постижения и изяви с реален принос за културния живот и престиж на общината и дълготраен характер на великотърновски творци или творчески колективи. Наградата има за цел да отличи най-високите постижения в областта на изкуствата и културата и стимулира таланта и творчеството съобразно специфичната културна среда в община Велико Търново.
Чл. 63. Наградата се присъжда за конкретен продукт на културата (произведение, явление, събитие), реализиран в периода от 1 май на предходната година до 1 май на настоящата година.  Наградата се присъжда в две категории:
(1) за ярки постижения в областта на изкуствата и културата;
(2) за най-успешен дебют или изява на млад творец (с творчески изяви до 5 години).
 Чл. 64. Наградата „Култура“ представлява за всяка от категориите: пластичен знак, почетен диплом и сума от  2500 (две хиляди и петстотин) лв.
 Чл. 65. За награда могат да бъдат предложени индивидуални творци и творчески колективи.
 Чл. 66. За номиниране се представят следните документи:
 1. мотиви за номинацията в обем до две страници;
 2. документи, аргументиращи мотивите за номинацията;
 3. кратка творческа биография на номинирания.
 Чл. 67. Номинации могат да правят неправителствени организации, браншови организации, творчески сдружения и гилдии, граждански сдружения в областта на културата, висши учебни заведения, културните и образователни институции в община Велико Търново. Всяка организация има право на по една номинация в отделните категории.
Чл.68. Номинации не могат да се правят от самите кандидати за наградата.
Чл. 69. Наградата не се присъжда посмъртно.
Чл. 70. Номинации се подават в писмен вид до Великотърновския общински съвет в срок до 1 май на текущата година.
Чл. 71. В срок до 15 април ПК по образование, наука и култура изготвя предложение за експертна комисия, която прави селекция на номинациите.
Чл. 72. Експертната комисия се състои от седем членове:
Председател –председателят на ПК по образование, наука и култура;
Членове – 2 от ПК по образование, наука и култура на Великотърновския общински съвет, зам.-кметът по „Хуманитарни дейности“, директорът на  дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, 2 от Обществения експертно-консултативен съвет по култура.
 Чл. 73. Номинирано за наградата лице не може да участва в работата на експертната комисия.
 Чл. 74. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета на Община Велико Търново до 1 май.
Чл. 75. Решенията на експертната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Решенията на комисията са окончателни.
Чл. 76. В срок до 15 май експертната комисия изготвя свое предложение за до три  номинации във всяка от категориите, класирани от първо до трето място.
Чл. 77. ПК по образование, наука и култура на свое заседание избира по една номинация от всяка категория.
Чл. 78.  Председателят на ПК по образование, наука и култура внася предложение за присъждане на наградата „Култура“ за решение на заседание на Великотърновския общински съвет преди 24 май.
Чл. 79. Наградата се връчва от Кмета на Общината на тържествена церемония в навечерието на 24 май – Ден на българската култура и просвета и славянската писменост      
 Чл. 80. Имената на наградените и техните отличени постижения се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.
  
РАЗДЕЛ ІV
АКАДЕМИЧНА НАГРАДА „ТРЕТИ МАРТ“ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 81. Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на млади офицери и специалисти, възпитаници на НВУ „Васил Левски“, както и утвърждаването на гр. Велико Търново като притегателен научен и образователен център.
Чл. 82. Наградата се присъжда ежегодно по повод Националния празник на Република България.
Чл. 83. Наградата е парична, в размер на левовата равностойност на 5 000 (пет хиляди) евро. /изменен с Решение № 1343/31.01.2019 г./
Чл. 84. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Велико Търново.
Чл. 85. Великотърновският общински съвет взема решения за присъждането на наградата на извънредна сесия непосредствено преди Националния празник на Република България.
Чл. 86. (1)Наградата се връчва от Кмета на Община Велико Търново на тържествена церемония по повод Националния празник на Република България.
 (2) На тържествената церемония Председателят на Великотърновския общински съвет връчва на наградения препис от решението на Великотърновския общински съвет за присъждането на наградата.
Чл. 87. Имената на наградения се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.
Чл. 88. Наградата се присъжда на курсант (студент) от НВУ „Васил Левски“ – редовно обучение, отговарящ на следните условия:
1. с отличен успех от семестриалното следване и отлична оценка от дипломната работа или държавните изпити;
2. с научни изяви по време на следването;
3. без административни наказания по време на следването – отнася се за студента;
4. курсантът да бъде класиран на първо място по критериите на утвърдената от Началника на Генералния щаб Методика за ежегодна оценка и класиране на курсантите.
Чл. 89. Кандидатурите за Академичната награда „Трети март“ на Община Велико Търново се предлагат от деканските съвети на факултетите.
Чл. 90. Предложените от деканските съвети кандидати (до 4 кандидатури) се разглеждат на заседание на петчленна ежегодно избирана комисия, в състава на която влизат трима представители на НВУ „Васил Левски“, незаемащи административна длъжност, определени с решение на Академичния съвет и двама представители на Великотърновския общински съвет, определени с решение на Общинския съвет, които не са членове на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски“.
Чл. 91. В триседмичен срок до тържествената церемония комисията номинира пред Академичния съвет до две кандидатури, който предлага на Началника на НВУ „Васил Левски“ една кандидатура.
Чл. 92. Началникът на НВУ „Васил Левски“ номинира пред Великотърновския общински съвет кандидатурата, мотивирана с писмена обосновка и с препис от протокола от заседанието на Академичния съвет в двуседмичен срок преди връчването на наградата.
РАЗДЕЛ V
АКАДЕМИЧНА НАГРАДА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Чл. 93. Академичната награда на Община Велико Търново се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на млади специалисти в началото на тяхната професионална реализация, както и утвърждаването на гр. Велико Търново като притегателен научен и образователен център.
Чл. 94. Наградата се присъжда ежегодно по повод 8 декември – Празника на българската студентска младеж.
Чл. 95. Наградата е парична, в размер на левовата равностойност на 5 000 (пет хиляди) евро.
Чл. 96. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Велико Търново.
Чл. 97. Великотърновският общински съвет взема решение за присъждането на Наградата на извънредна сесия, непосредствено преди  8 декември – Празника на българската студентска младеж.
Чл. 98. (1)Наградата се връчва от Кмета на Община Велико Търново на тържествена церемония във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ по случай 8 декември – Празника на българската студентска младеж.
 (2)На тържествената церемония Председателят на Великотърновския общински съвет връчва на наградения препис от решението на Великотърновския общински съвет за присъждането на Наградата.
 (3)Носителят на Академичната награда на Община Велико Търново се удостоява с нарочен диплом, издаден от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.
Чл. 99. Имената на наградения се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.
Чл. 100. Наградата се присъжда на възпитаник на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – редовно обучение, отговарящ на следните условия:
1. дипломиран през последната учебна година като бакалавър или магистър в едно професионално направление;
2. дипломиран в определения по учебен план срок;
3. с отличен успех от семестриалното следване и отлична оценка от дипломната работа или държавните изпити;
4. с научни, творчески и/или спортни изяви по време на следването;
5. без административни наказания по време на следването.
Чл. 101. Кандидатурите за Академичната награда на Община Велико Търново се предлагат пред съответните факултетни съвети на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“:
1. индивидуално;
2. от преподавателите от съответния факултет.
Чл. 102. Предложените от факултетните съвети кандидати (до 5 кандидатури, подредени според критериите на чл. 102) се разглеждат на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се избира в състав:
1. трима представители на Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, определени с решение на Академичния съвет, незаемащи административна длъжност;
2. двама представители на Великотърновския общински съвет, определени с решение на Общинския съвет, които не са членове на Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.
Чл. 103. В триседмичен срок до тържествената церемония Комисията номинира пред Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ до трима кандидати за Наградата.
Чл. 104. Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ номинира пред Великотърновския общински съвет една кандидатура, мотивирана с писмена обосновка и с препис от протокола от свое заседание в двуседмичен срок преди връчване на Наградата.
РАЗДЕЛ VІ
НАГРАДА „24 МАЙ“
 
Чл. 105. Награда „24 май“ за завършен гимназиален етап се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на ученици от последния клас на средните училища, както и утвърждаването на гр. Велико Търново като научен и образователен център.
Чл. 106. Наградата се присъжда ежегодно по повод 24 май – Деня на славянската писменост и култура.
Чл. 107. Наградата е парична, в размер на левовата равностойност на 1000 (хиляда) евро.
Чл. 108. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Велико Търново.
Чл. 109. Великотърновският общински съвет взема решение за присъждането на наградата на редовна сесия, непосредствено преди 24 май.
Чл. 110. Наградата се връчва от Кмета на Община Велико Търново на тържествена церемония по повод 24 май.
Чл. 111. На тържествената церемония Председателят на Общинския съвет връчва диплом, в който е вписано решението за присъждане на наградата.
 Чл. 112. Наградата се присъжда на ученик, завършващ средно образование /дневна форма/ в годината на връчване на наградата, от всички средни училища на територията на община Велико Търново, отговарящ на следните условия:
1. с отличен годишен успех /6.00/ през годините на обучение в средното училище /9-11 клас и 1-ви учебен срок на 12-ти клас/;
2. с отличия от изяви на международно, национално и/или общинско ниво, свързани с участия в олимпиади, състезания, конкурси и др.;
3. индивидуален принос в разработването и участието в проекти и програми от международно и/ или национално ниво;
4. без административни наказания за целия период на обучение.
 Чл. 113. Кандидатурите за образователната награда „24 май” на Община Велико Търново се предлагат от Педагогическите съвети на средните училища на територията на Общината, като всяко училище номинира по един ученик. Кандидатурите се внасят в Общинска администрация не по-късно от 25 април.
Чл. 114. Предложените кандидатури се разглеждат на заседание на седемчленна комисия, назначена от Кмета, в следния състав:
Председател на комисията: заместник-кмета по хуманитарните дейности;
Членове: трима представители на Общинския съвет, определени с решение на Общинския съвет; Председателя на Съюза на работодателите от системата на средното образование – общинска структура; Началника на Регионалния инспекторат на образованието; журналист от местна медия, определен от Председателя на регионалната структура на Съюза на журналистите.
Чл. 115. На последното заседание преди Тържествената церемония комисията предлага един кандидат пред Общинския съвет, като кандидатурата е мотивирана с писмена обосновка и с препис от протокола на заседанието на седемчленната комисия.
Чл. 116. Имената на наградените и техните отличени постижения се вписват в Книга на удостоените с награди на Община Велико Търново.
 
РАЗДЕЛ VІІ
НАГРАДА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“ и „ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА“
 
Чл. 117. Община Велико Търново ежегодно присъжда награда „Спортист на годината“ в категории мъже и жени, юноши и девойки и „Треньор на годината“.
Чл. 118. Финансовите средства определени за награди на призовите места се гласуват ежегодно с приемане на годишния бюджет на Общината
Чл. 119. На номинации подлежат всички спортисти, състезаващи се за спортни клубове от община Велико Търново, както и съответните треньори от спортни клубове от община Велико Търново.
Чл. 120. Спортните клубове номинират в 3 категории: Спортист на годината (мъже и жени), Спортист на годината (юноши и девойки), Треньор на годината.
Чл. 121. Избора на изявените спортисти става с анкетно гласуване съвместно между постоянната комисия, разглеждаща въпросите свързани със спорта към Великотърновски общински съвет, спортни журналисти от местните медии и гр. Велико Търново, спортните експерти от Община Велико Търново.
Чл. 122. Спортните клубове предлагат номинации за свои изявени през годината състезатели и треньори с информация за най-добри постижения или спечелени призови места от национални и международни първенства и турнири.
 1. Всеки спортен клуб номинира в категории: мъже и жени, юноши и девойки, треньор на годината.
 2. Няма ограничения за броя на номинации от спортен клуб.
 3. В категория “Треньор на годината” се посочват успехите и мотивите за съответната номинация.
 4. При доказването на невярна или некоректно подадена информация от страна на спортен клуб, номинациите отпадат.
Чл. 123. В срок до 30 ноември всяка година предложенията с номинации се входират до Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 124. Спортните експерти обобщават предложенията и изготвят информацията в анкетен вид за гласуване.
Чл. 125. До 10 декември ежегодно спортните експерти организират среща за провеждане на гласуване за избор на “Спортист на годината” в категория мъже и жени, юноши и девойки и „Треньор на годината“.
Чл. 126. Право на глас за всяка една категория имат представителите от постоянната комисия, разглеждаща въпросите свързани със спорта към Великотърновски общински съвет, по един журналист от местните медии, спортните експерти от Община Велико Търново.
Чл. 127. Всеки с право на глас подрежда в Анкетната карта (Приложение 4) най-добрите 7 спортисти в категория мъже и жени, най-добрите 7 спортисти в категория юноши и девойки, и един глас за Треньор на годината.
Чл. 128. Гласуващите за „Спортист на годината“ обобщават информацията от проведеното гласуване, като изчислят резултата от анкетните карти според Приложение 4.
Чл. 129. Сборът от точките на спортистите, практикуващи олимпийски спорт, получени в анкетните карти според Приложение 4, се умножават с коефициент 1,1.
Чл. 130. След обработка на общия сбор точки, умножен с коефициент за олимпийски спортове, се получава краен резултат. Спортистът поучил най-много точки е Спортист на годината.
Чл. 131. (1) Треньорът събрал най-много точки без да се взема предвид коефициент за олимпийски спорт е Треньор на годината.
 1. При треньори, класирани на първо място с получени равен брой точки, се провежда ново гласуване, но само между номинациите с равен брой точки.
Чл. 132. Спортните експерти съгласуват протокол с Председателя на постоянната комисия, разглеждаща въпросите свързани със спорта към Великотърновски общински съвет, в който се изписва подреждането на Спортист на годината – мъже и жени, Спортист на годината – юноши и девойки, Треньор на годината.
Чл. 133. Наградите се обявяват на официална церемония от Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 134. (1) Общият награден фонд е в размер на 5000 лева и включва 4620 лева парични награди и предметни награди на стойност 380 лева
 (2) Наградите „Спортист на годината“ категория мъжи и жени са:
            1 . Първо място – 600 лева
            2. Второ място – 500 лева
            3. Трето място – 400 лева
            4. Четвърто място – 300 лева
            5. Пето място – 300 лева.
            6. Шесто място – 300 лева.
            7. Седмо място – 300 лева
(3) Наградите „Спортист на годината“ категория юноши и девойки са:
1. Първо място – 400 лева
            2. Второ място – 300 лева
            3 Трето място – 200 лева
            4. Четвърто място – 180 лева
            5. Пето място – 180 лева.
            6 .Шесто място – 180 лева.
            7. Седмо място – 180 лева
(4) Награда  „Треньор на годината“ – 300 лева
(5) Всички призьори получават и предметна награда статуетка
 
РАЗДЕЛ VIII
НАГРАДА „ТРИФОН ИВАНОВ“
 
Чл.135. Наградата на Община Велико Търново е в сферата на футбола, като има за цел да отличи и издигне престижа на подрастващите и перспективните играчи, проявили морално-волеви и спортно-технически качества.
Чл.136. (1) Наградата на Община Велико Търново – „Трифон Иванов“ се присъжда ежегодно в края на годината (декември) на най-добрия футболист във възраст – младша и старша възраст (15-19 години) от футболен отбор от Община Велико Търново.
(2) Наградата на Община Велико Търново „Трифон Иванов“ се присъжда с Решение на Великотърновски общински съвет по мотивирано предложение на Експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Велко Търново.
(3) Наградата на Община Велико Търново „Трифон Иванов“ е 500 лева и плакет. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Велико Търново.
(4) Организацията по връчването на Наградата на Община Велико Търново – „Трифон Иванов“ се осъществява от Община Велико Търново – Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.
(5) Наградата на Община Велико Търново „Трифон Иванов“ се връчва от Кмета на Община Велико Търново на тържествена церемония, като награждаването може да съвпадне с церемония „Спортист на годината“ или друга свързана със спортна дейност или в сферата на футбола.
Чл. 137. РЕД ЗА НОМИНИРАНЕ:
(1) Футболни деятели и футболни клубове внасят в Общинска администрация номинациите по образец (Приложение 5) не по-късно от 31 октомври всяка година.
(2)  Номинациите са на базата на изминалата календарна година.
(3) Предложените кандидатури се разглеждат на заседание на седемчленна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново в следния състав:
Председател на комисията:
Заместник-кмет на Община Велико Търново определен със Заповед на Кмета на Общината.
Двама представители на ПК “Спорта, туризма, децата и младежта“
Двама представител на ЗС на БФС „Велико Търново“
Спортен журналист от местна медия, определен от Председателя на регионалната структура на Съюза на журналистите.
Експерт от Общинска администрация.
(4) В срок до 10 ноември всяка година Комисията се утвърждава със Заповед на Кмета на Община Велико Търново и определя на свое заседание носителя на наградата.
(5) В срок до 15 ноември всяка година Председателя на Комисията внася предложението за Решение за избор на носител на награда до Великотърновски общински съвет (копие от протокола).
 
ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл. 138. Забранява се ползването на символите на Община Велико Търново за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.
Чл. 139. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба в размер от 50 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с глоба от 500 лв. до 1000 лева.
( 3) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба от юридически лица,  се налага наказание имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лева.
(4) При повторно нарушение от юридически лица се налага  имуществена санкция в размер от 1 000 до 2 000 лева.
(5) Установените в тази наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен.
Чл. 140. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Община Велико Търново или определен от него заместник-кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от Общинската администрация, определени със Заповед на кмета на общината.
Чл. 141. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
 
ГЛАВА СЕДМА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кметът, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, извършва действията по регистрация и защита на символите на Общината и наименованията за произход и организира публикуване имената на носителите на почетни звания, почетни знаци и награди на Община Велико Търново в уебсайта на Общината.
§ 2. Настоящата Наредба отменя решенията на Великотърновския общински съвет, както следва:
1. Относно Академична награда на Община Велико Търново: Решения№556/18.10.2001 г., №1513/07.10.2011г.,  №19/24.11.2011г., №1373/18.12.2014 г.
2. Относно  Награда „24 май“: Решения №156/17.04.2008 г., №454/29.11.2012 г.
3. Относно  Награда „Велико Търново“: Решения №78/17.02.2000 г.,№ 360/01.02.2001 г.
4. Относно Награда на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“: Решение №609/28.03.2013 г., №1089/24.04.2014 г.
5. Относно „Спортист на годината“: Решения №895/31.10.2013 г., №1640/30.07.2015 г.
6.Относно Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново: Решение №70/24.01.2008 г.
7.Относно Правилника за символите, печата и отличията на Община велико Търново: Решение №386/08.03.2001 г.
8.Относно Награда „Култура“: Решение №1394/29.01.2015 г.
§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от датата  на публикуването  й на  официалната  интернет страница  на  Община  Велико Търново.
§ 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси Великотърновски общински съвет  приема отделни решения.
§ 5. Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с решение № 582 по протокол № 25/30.03.2017 г. на Великотърновски общински съвет.
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГЕРБ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ХИМН НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 
 
 
 
Анкетна карта за определяне на най-добър спортист и най-добър треньор
 
Спортист на годината – мъже и жени
Спортист на годината – юноши и девойки
Подреждане в анкетната карта
точки
Подреждане в анкетната карта
точки
1 място
7
1 място
7
2 място
6
2 място
6
3 място
5
3 място
5
4 място
4
4 място
4
5 място
3
5 място
3
6 място
2
6 място
2
7 място
1
7 място
1
Треньор на годината
1 глас
1 точка
Коефициент за олимпийски спортове 1.1
Коефициент за неолимпийски спортове 1.0
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 
ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ТРИФОН ИВАНОВ“
във връзка със Статут на награда на Община Велико Търново „Трифон Иванов“
 
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
 
 
 
 
 
 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ И ДАТА НА РАЖДАНЕ
 
 
ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ И УЧАСТИЕ В ПЪРВЕНСТВАТА В СИСТЕМАТА НА БФС
(Описват се сезоните на картотекиране, както и наличие на специални награди, повиквателни за националните гарнитури, селекция по области и други награди).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ ЗА ПРОЯВЕНИ НА ПРОЯВЕНИ МОРАЛНО-ВОЛЕВИ И СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ КАЧЕСТВА.
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАТКА ЕКСПЕРТНА ПРЕЦЕНКА НА ТРЕНЬОРИТЕ:
 
 
 
 
 
 
 
ДРУГИ:
 
 
С уважение,
Треньор: ……………………………………
 

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.