НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /отменена, считано от 27.03.2019 г. с Решение № 420/08.10.2018 г. на Административен съд Велико Търново/

В сила от 23.05.2005 г.
Приета с Решение № 532 на ВТОС по Протокол № 34 от 19.05.2005 г., доп. с Решение № 594 по Протокол № 37 от 21.07.2005 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 44 от 22.12.2005 г., доп. с Решение № 820 по Протокол № 47 от 23.02.2006 г., изм. и доп. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 61 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г., изм. и доп. с Решение № 158 по Протокол № 16 от 24.04.2008 г., изм. и доп. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., доп. с Решение № 741 по Протокол № 56 от 19.11.2009 г., изм. с Решение № 810 по Протокол № 61 от 18.02.2010 г., доп. с Решение № 1145 по Протокол № 80 от 16.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г., доп. с Решение № 359 по Протокол № 27 от 27.09.2012 г., изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г., изм. с Решение № 1423 по Протокол № 78 от 12.02.2015 г., изм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г., изм. с Решение № 1570 по Протокол № 86 от 28.05.2015 г., изм. с Решение № 206 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г., изм. и доп. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г., доп. с Решение № 838 по Протокол № 33 от 26.10.2017 г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) С тази Наредба се уреждат реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с имуществото, собственост на Община Велико Търново, съгласно Закона за общинската собственост. С Наредбата се определят и конкретните правомощия на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Общината, в съответствие със ЗОС и други разпоредби на действащото законодателство.
(2) Наредбата не се прилага:
1. При разпореждане с общинско имущество, извършвано по реда и условията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
2. За общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;
3. За предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост;
4. За отдаване под наем и продажба на общински жилища;
5. (нова - Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) За осъществяване на публично-частно партньорство.
(3) С отделни наредби на Общинския съвет се уреждат реда и условията за:
1. Упражняване от Общината на правата и на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества;
2. Използване на общински имоти за разполагане на съоръжения с рекламна цел;
3. Създаването, преобразуването, дейността и закриването на общински предприятия по глава шеста от ЗОС;
4. Управлението и разпореждането с Общинския поземлен и горски фонд;
5. Отдаване под наем и продажба на общински жилища.
Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна, съгласно определенията на ЗОС. Определяне или промяна на предназначението на общинските имоти или части от тях съгласно изискванията на чл. 6 от ЗОС може да става само с решение на Общинския съвет.
1. (нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Публична общинска собственост са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, включващи: зелени площи, спортни и детски площадки, паркове, гробищни паркове, язовири, рибарници.
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Отдел "Управление на собствеността", кметовете на кметства и кметските наместници следят за съответствието на предназначението на имотите и тяхното използване. При несъответствие те задължително изготвят доклад до Кмета за откриване на процедура по ал. 1.
(3) В общи или подробни градоустройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на Общински съвет.
(4) Предложения за откриване на процедура по ал. 1 могат да правят и заинтересовани лица. Предложенията се правят в писмена форма до Кмета на Общината и съдържат:
- точна идентификация на лицето;
- вида и местоположението на имота;
- вида и основанието за извършването на предлаганата промяна;
- конкретни мотиви за извършване на промяната.
(5) (Изм. с Решение № 158 по Протокол № 16 от 24.04.2008 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Докладът на отдел "Управление на собствеността", независимо дали е първичен или в резултат на внесено до Кмета предложение, се подготвя от Началника на отдела и задължително съдържа писмени становища:
- на ползвателя или лицето, на което имота е предоставен за и управление, ако то не е изготвило предложението;
- на Кмета на кметството или Кметския наместник, на чиято територия се намира имотът - за имоти извън град Велико Търново;
- на Главния юрисконсулт на Общината;
- други ръководители на дирекции и отдели, ако предложението пряко касае дейността им;
- лично становище на Началника на отдела, както и предложение за решение на Общинския съвет.
(6) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Докладът по ал. 5 се представя на Кмета в 10-дневен срок от установяване на промяната на предназначението на имота или от внасянето на предложението по ал. 4.
(7) Въз основа на доклада, Кметът на Общината, внася в Общинския съвет предложение за решение.
(8) (Нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Решенията за промяна в характера на собствеността от публична в частна се приемат с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, а решенията за промяна в характера на собствеността от частна в публична - с мнозинство повече от половината от общия им брой.
(9) (Предишна ал. 8 - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Въз основа на Решението на Общинския съвет, длъжностното лице от отдел "Управление на собствеността" изготвя съответния акт за общинска собственост.
Чл. 2а. (Нов - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.
(2) Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.
(3) Кметовете и кметските наместници на населени места в Общината управляват с грижата на добър стопанин имотите и вещите общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място. При продажба или отдаване под наем на имоти, управлявани от кметовете на кметства, не по-малко от 30 % от средствата, придобити от продажбата или отдаването под наем, се превеждат по сметка на кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от общинския съвет. Кметовете на кметства или определени от тях служители могат да бъдат включвани в състава на комисиите по провеждане на търгове или конкурси, касаещи имоти на територията на населеното място.
(4) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
4. други данни, определени от общинския съвет.
(5) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) В изпълнение на стратегията по ал. 4 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;
5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;
7. (нова - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за предходната календарна година;
8. (предишна т. 7 - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) други данни, определени от общинския съвет.
(6) Стратегията по ал. 4 и програмата по ал. 5, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви и публикуване на интернет страницата на общината.
Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Раздел I.
Придобиване на недвижими имоти
Чл. 3. (1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно собственост и други ограничени вещни права върху недвижими имоти:
1. По силата на закон;
2. С решение на Общинския съвет;
3. С акт на Кмета на Общината.
(2) С решение на Общинския съвет се придобива собственост в следните случаи:
1. При закупуване на недвижим имот със средства на Общината;
2. При провеждане на отчуждителни процедури, предвидени по закон;
3. При изграждане на недвижими имоти на общинска земя или върху терени, където в полза на Общината е учредено право на строеж, надстрояване или пристрояване;
4. При учредяване в полза на Общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона;
5. Срещу учредено право на строеж или друго вещно право върху недвижим общински имот;
6. При замяна на общински недвижим имот, с недвижим имот, собственост на други физически и юридически лица;
7. При предоставяне на Общината с акт на компетентен държавен орган;
8. При извършване на ново строителство, в съответствие с инвестиционната програма, приемана от Общинския съвет ежегодно.
(3) Чрез акт на Кмета на Общината се придобива собственост в следните случаи:
1. Чрез дарение или завещание в полза на общината;
2. Чрез завладяване (заемане) на безстопанствени имоти на територията на Общината, чиито собственик не може да бъде установен;
3. Чрез позоваване на придобиване на давност в полза на Общината.
(4) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед на Кмета на общината, в която влизат представители на отдели "Правно осигуряване", "Управление на собствеността", "СУТ". Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.
(5) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането на имота в състояние да бъде използван по предназначение.
(6) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот частна общинска собственост, указан в настоящата наредба или в наредбата по чл. 45а от ЗОС.
Чл. 4. (1) При придобиване на имущества, включително и на идеални части от имущество, на основание покупка, замяна или делба, същото трябва да бъде освободено от ипотека и други вещни тежести.
(2) Договорите и другите актове, с които се придобива или прехвърля право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти, общинска собственост, подлежат на вписване в службата по вписванията.
(3) Ипотекирането и обременяването с вещни тежести на недвижими имоти общинска собственост, става с решение на Общинския съвет.
Раздел II.
Придобиване на движими вещи
Чл. 5. (1) Движими вещи (машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни активи) необходими за осъществяване дейността на общината, се извършва в рамките на предвидените бюджетни средства.
(2) Закупуването на движими вещи, необходими за дейността на Общинския съвет и Общинската администрация се закупуват от Кмета на Общината или упълномощено от него лице. Кметовете на кметства на самостоятелен бюджет закупуват движимите вещи, предвидени по техните бюджети.
(3) Закупуването на движими вещи, необходими за административни и стопански нужди за дейността на звената и предприятията, работещи със самостоятелни бюджетни кредити се закупуват от съответните ръководители. Могат да се закупуват само тези движими вещи и до размер, предвидени в техните бюджети.
Чл. 6. Закупуването на вещите по чл. 5 става по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 7. Придобиването на движими вещи от Общината може да става и:
(1) По силата на закон.
(2) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Чрез решение на Общинския съвет за закупуване до размера на утвърдените бюджетни средства съгласно действащите нормативни документи.
(3) Чрез замяна на движими вещи, собственост на общината, с движими вещи, собственост на други физически и юридически лица след решение на Общинския съвет.
(4) Чрез дарение от физически и юридически лица. Даренията на движими вещи в собственост на Общината се приемат от Кмета на Общината или от Кмет на кметство. Видът, стойността и произходът на дарението се обявяват пред Общинския съвет.
(5) Като форма на доплащане на разликата в стойността на имотите при извършване на замяна на недвижими имоти по реда на чл. 3, ал. 2, т. 6.
Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 8. (1) Управлението на общинската собственост се извършва законосъобразно и в интерес на гражданите на Община Велико Търново.
(2) Управлението се изразява в използване, поддържане, ремонт и опазване на общинската собственост.
(3) Използването на общинската собственост може да се извършва:
1. Пряко от администрацията;
2. Чрез специализирани звена на бюджетна издръжка;
3. Чрез общински предприятия;
4. Чрез отдаване под наем;
5. Чрез предоставяне за ползване.
(4) Поддръжката и ремонтът на общинската собственост може да се извършва:
1. От общината;
2. От специализирани звена на бюджетна издръжка;
3. От общински предприятия;
4. От наемателите;
5. От ползвателите;
6. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП.
(5) Опазването (охраната) на общинската собственост може да се извършва:
1. Чрез контролни административни органи;
2. Чрез специализирани звена за охрана;
3. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Чрез възлагане на поръчки по реда на ЗОП;
4. Чрез формите на пряката демокрация - широко популяризиране сред населението и информиране за правата на гражданите в областта на местното самоуправление.
(6) (Нова - Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
Раздел II.
Управление на недвижими имоти - публична общинска собственост
Чл. 9. (1) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на Общинския съвет и общинската администрация се управлява пряко от Кмета на Общината.
(2) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на кметствата се управлява пряко от кмета на съответното кметство.
(3) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства, се управлява пряко от кметския наместник на съответното населено място.
Чл. 10. (1) Публичната общинска собственост, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, включително и имотите за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, предоставени от Общинския съвет за ползване от съответните организации или юридически лица на бюджетна издръжка, се управлява от ръководителите на съответните организации.
(2) Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба.
(3) Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените за това бюджетни средства. Управлението може да бъде осъществено и с други средства, съгласувани с Кмета на Общината.
(4) (Отм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.)
(5) (Нова - Решение № 158 по Протокол № 16 от 24.04.2008 г., доп. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Директорите на училища общинска собственост с въведена система на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба.
1. Директорите на училища имат право да предлагат за отдаване под наем и за ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни нужди на учащите се. На територията на учебните заведения могат да действат търговски обекти, чиято дейност следва да бъде свързана със задоволяване на хранителните нужди на учащите се при спазване на изискванията и разпоредбите за здравословно хранене. На територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, порнографски материали, както и за осъществяване на политическа агитация;
2. (нова - Решение № 838 по Протокол № 33 от 26.10.2017 г.) Директорите на общински училища, детски градини и обслужващи звена предлагат ежегодно, в срок до 31 март, на Кмета на Община Велико Търново график за почасово отдаване под наем на свободните имоти или части от тях (зали, стаи за обучение, кабинети, спортни съоръжения и др.). Свободните имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския съвет. Размерът на началната наемна цена се определя от общинския съвет, въз основа на оценка, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
(6) (Нова - Решение № 359 по Протокол № 27 от 27.09.2012 г.) Имотите публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ДКС "Васил Левски" и ОП "Спортни имоти и прояви", се управляват съответно от техните директор и управител.
Чл. 11. (1) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, предоставени за управление по реда на чл. 12 от ЗОС, могат да се отдават под наем при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.
(2) Решение за отдаването под наем на имотите по ал. 1 се взема от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината
(3) Предложение за откриване на процедура по ал. 2 се прави в писмен вид до Кмета на Общината от:
1. Секретаря на Общината;
2. Кметове на кметства;
3. Кметски наместници;
4. Ръководителите на организации по чл. 10, ал. 1;
5. От заинтересовани лица;
6. От общински съветници.
(4) Предложенията съдържат:
- вида, местоположението и предназначението на имота - публична общинска собственост;
- описание на имота или частта, която се предлага за отдаване под наем;
- дейността или дейностите, които биха могли да се развиват в отдадения под наем имот;
- целта на отдаването под наем - финансова, социална, за улеснение на гражданите, друга.
(5) (Изм. с Решение № 158 по Протокол № 16 от 24.04.2008 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Предложението се проучва от отдел "Управление на собствеността", като началникът на отдела подготвя доклад, който задължително съдържа писмени становища:
- на ползвателя или лицето, на което имота е предоставен за управление, ако то не е изготвило предложението;
- на Кмета на кметството или Кметския наместник, на чиято територия се намира имота, ако той не е изготвил предложението;
- на Главния юрисконсулт на Общината;
- други ръководители на дирекции и отдели, ако предложението пряко касае дейността им;
- (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) лично становище на Началника на отдел "Управление на собствеността", както и мотивирано предложение за решение на Общинския съвет - отдаване под наем чрез търг или конкурс.
(6) Въз основа на доклада, Кметът на Общината, внася в Общинския съвет предложение за решение;
(7) Предложението за решение на Общинския съвет трябва да съдържа:
1. Вида, местоположението и предназначението на имота;
2. Дейността, която ще се развива в него;
3. Доклада по ал. 5 - като обяснителна записка;
4. Начина за отдаване под наем - чрез търг или чрез конкурс;
5. Начална тръжна цена - ако се отдава чрез търг;
6. Условията на конкурса - ако се отдава чрез конкурс;
7. Срока за отдаване под наем.
(8) Търговете или конкурсите за отдаване под наем на имоти или части от тях-публична общинска собственост, се провеждат по реда на Глава VІІ от Наредбата.
(9) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината сключва договор за наем. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.
Чл. 11а. (Нов - Решение № 359 по Протокол № 27 от 27.09.2012 г.) (1) Имотите публична общинска собственост, които са част от спортните комплекси, стопанисвани от ДКС "Васил Левски" и ОП "Спортни имоти и прояви", могат да бъдат отдавани за краткосрочно (до един месец) и възмездно ползване без решение на Общинския съвет и без провеждане на търг или конкурс.
(2) При провеждане на мероприятия с обществено значим характер Кмета на Общината може да позволи безвъзмездно ползване.
(3) Цените за ползването на площите по ал. 1 се определят съобразно тарифа, утвърдена с решение на Общинския съвет.
 
 
Чл. 11б. (Нов - Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г.) (1) Основните ремонти на отдадените под наем нежилищни недвижими имоти - публична общинска собственост са за сметка на наемателя.
(2) В някои случаи, с решение на Общинския съвет, може да се допусне стойността на ремонта да бъде приспадната от наемната цена.
Чл. 11в. (Нов - Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г.) Отдаването под наем на имоти на спортни клубове се извършва по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му.
Раздел III.
Управление на нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост
Чл. 12. (1) Управлението на нежилищните недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява от лицата, на които те са предоставени.
(2) Предоставянето на имоти - частна общинска собственост може да се осъществява чрез:
1. Отдаване под наем;
2. Чрез учредяване право на ползване
3. Предоставяне за ползване на специализирани звена на бюджетна издръжка;
4. Предоставяне за ползване на общински предприятия.
Чл. 13. (1) Отдаването под наем на нежилищните недвижими имоти - частна общинска собственост може да става чрез:
1. (изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Публичен търг или публично оповестен конкурс;
2. С решение на Общинския съвет, без търг или конкурс;
3. Със заповед на Кмета на Общината.
(2) Могат да бъдат отдавани под наем и предоставените за ползване на специализираните звена на бюджетна издръжка и на общинските предприятия нежилищни имоти - частна общинска собственост, само ако отдаването под наем влиза в техния предмет на дейност или ако ползването им е свързано с прекия им предмет на дейност. В противен случай имотите се отнемат по реда, по който са предоставени.
Отдаването на тези имоти под наем става чрез търг или конкурс, като освен общия ред, се спазват и специфичните изисквания на правилниците на специализираните звена или общински предприятия, ако има такива.
Чл. 14. (1) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Отдаването под наем на павилиони за търговска дейност и/или общински терени - частна или публична общинска собственост за поставяне на павилиони, се извършва след търг или конкурс, който се провежда по реда на Глава VІІ, за срок не по-дълъг от 10 години.
(2) (Нова - Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Терените по ал. 1 се определят съгласно схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново.
(3) (Нова - Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Павилионите за търговска дейност следва да отговарят на визия, определена от Главния архитект на Община Велико Търново.
(4) (Предишна ал. 2, изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.
Чл. 15. (1) Начинът на отдаване под наем на всеки конкретен имот - чрез търг с явно или тайно наддаване или чрез конкурс се определя с решение на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината в зависимост от атрактивността на имота, търговския интерес към него, състоянието му, необходимостта от инвестиции, нуждите на Общината и др.
(2) Търговете или конкурсите за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост се провеждат по реда на Глава VII.
(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината или упълномощен от него заместник кмет сключва договор за наем.
Чл. 16. (1) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения частна общинска собственост, без търг или конкурс, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
(2) (Нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.
(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Кметът на общината сключва договор за наем при условия и ред, определени в решението на общинския съвет по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Срокът на договора по ал. 2 не може да бъде по-дълъг от 10 години.
Чл. 17. (1) Без търг или конкурс могат да се отдават под наем имоти за здравни, образователни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението на Общината, с решение на Общинския съвет.
(2) (Отм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.)
(3) (Отм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.)
(4) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаваните под наем, по общия ред, имоти в съответната зона на общината, освен в случаите, предвидени в закон.
(5) Решението на Общинския съвет по ал. 1 трябва да съдържа:
1. Точното описание на имота;
2. Точна идентификация на физическото или юридическо лице, на което се отдава под наем имота;
3. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Мотивите за отдаване под наем;
4. Срокът, за който се отдава под наем;
5. Наемната цена;
6. Специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва да залегнат в договора.
(6) Въз основа на Решението на Общинския съвет, Кметът на Общината или упълномощен от него заместник кмет сключва договор за наем, в който задължително има клауза, че имотът не може да се пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно с трети лица, както и да се използва за стопанска и производствена дейност.
Чл. 18. (1) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Имоти, частна общинска собственост, намиращи се в кметствата на Общината се отдават под наем по общия ред. Отдаването се извършва след писмено предложение от кмета или кметския наместник на населеното място.
(2) (Отм. с Решение № 810 по Протокол № 61 от 18.02.2010 г.)
Чл. 19. (1) Със заповед на Кмета на Общината могат да се отдават под наем нежилищни помещения за задоволяване на административните нужди на местните структури на политическите партии, регистрирани по Закона за политическите партии, както и на местните структури на национално признатите синдикалните организации.
(2) Искането за предоставяне на помещение се извършва чрез молба до Кмета на Общината, в която се посочват:
1. Наименованието на организацията;
2. Копие от съдебната регистрация;
3. Парламентарно представена ли е партията в действащото Народно събрание, както и броя на народните представители партията в него;
4. Представена ли е партията в действащия Общински съвет на Община В. Търново, както и броя на общинските съветници от партията в него;
5. Приблизителен членски състав на местната структура, за нуждите на която се иска помещението и нейния териториален обхват;
6. Декларация, че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди.
7. Декларация за финансовото състояние на местната структура на партията или организацията, от която да е видно, че е възможно заплащането на наема и издръжката по договор на исканото помещение.
(3) Исканите по ал. 1 помещения не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска и производствена дейност.
(4) Размерът на наема се определя при условията на ЗПП.
Чл. 20. (1) Със заповед на Кмета на Общината могат да се отдават под наем и нежилищни помещения за клубна дейност на политическите партии, представени в Общинския съвет.
(2) Списъкът на помещенията и имотите, които могат да се отдават под наем по ал. 1 се приема и актуализира от Общинския съвет, по инициатива на неговия председател
(3) Искането за предоставяне на помещение по ал. 1 също се извършва чрез молба до Кмета на Общината, в която се посочват:
1. Наименованието на партията;
2. Броя на общинските съветници от партията в Общинския съвет и в коя група членуват;
3. Приблизителен членски състав на местната организация на партията, за нуждите на която се иска помещението;
4. Декларация, че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди.
(5) Помещенията по ал. 1 се отдават под наем при условията на ЗПП.
Чл. 21. (1) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Молбите по чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 3 се разглеждат от комисия в състав:
- Председател - Председател на Общинския съвет;
- Членове - Секретар на общината;
Трима общински съветници;
Ръководител на Дирекция "БФ";
Началник на отдел "Управление на собствеността".
(2) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите молби, като тези на партиите или организациите, които
- нямат регистрация по закона за политическите партии;
- не са национално признати синдикални организации;
- имат друго предоставено помещение за задоволяване на същите нужди;
- не могат да докажат финансови възможности за заплащане на наемната цена и другите финансови задължения по договор;
- имат задължения към Общината или са нередовни платци.
Се отхвърлят и Кмета на Общината въз основа на това прави мотивиран отказ.
(3) Неотхвърлените молби се вписват в специални регистър-картотеки, водени и съхранявани от Председателя на Общинския съвет или упълномощено от него лице.
(4) Молбите по ал. 3 се картотекират с решение на комисията по низходящ ред в съответния регистър, като предимство имат партиите с
- повече народни представители в Народното събрание;
- повече общински съветници в Общинския съвет;
- партиите с по-дългогодишна история в съвременния ни политически живот;
- партиите с по-голяма доказана членска маса;
- партиите с по-добри доказани финансови възможности.
(5) При наличие на подходящо свободно помещение с административно предназначение или на свободно помещение от списъка по чл. 20, ал. 2, комисията прави предложение до Кмета на Общината за изготвяне на заповед за отдаване под наем.
(6) Въз основа на заповедта се сключва договор за наем.
Чл. 22. (1) Срокът на договорите за отдаване под наем на нежилищните недвижими имоти - частна общинска собственост, независимо от реда на тяхното отдаване, не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) (Отм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.)
Чл. 23. (1) Неразделна част от всеки договор за наем е опис на всички движими и трайно прикрепени вещи, с тяхната приблизителна пазарна стойност към момента на предаване на помещението. Описът се изготвя съвместно от технически лица на Общината и на наемателя и се подписва задължително от двете договарящи се страни.
(2) Липсващите, унищожени или непоправимо повредените вещи, независимо от причината, при прекратяване на договора се заплащат от наемателя по сметка на Общината като нови, по действащи пазарни цени за същите или сродни вещи в момента на прекратяване на договора. Препоръчително е вещите да бъдат застраховани за сметка на наемателя.
(3) Движими вещи, присъщи на помещението или трайно прикрепени в него, собственост на наемателя, могат да бъдат изкупени или заменени от Общината при прекратяване на договора, по пазарната им стойност в момента.
(4) Стойността на вещите по ал. 3 може да служи, по решение на Общинския съвет и като погасителна стойност на неплатени задължения на наемателя към Общината. Тази хипотеза може да се приложи, само ако са изчерпани всички възможности за парично погасяване на задълженията;
Чл. 24. (1) Основните ремонти на отдадените под наем нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост са за сметка на наемателя.
(2) В някои случаи, с решение на Общинския съвет, може да се допусне стойността на ремонта да бъде приспадната от наемната цена.
Чл. 25. (1) За всяко отдаване под наем на имот частна общинска собственост, Кметът на Общината издава заповед, в която се описват:
- наименованието на наемателя;
- основанията за отдаване под наем;
- предназначението на имота;
- вида и местоположението му;
- срока на отдаване;
- наемната цена и начина на нейното индексиране;
- наличието или не на движими вещи и начина на тяхното предоставяне;
- други допълнителни факти, ако има такива.
(2) След издаването на заповедта на Кмета, бъдещият наемател е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на договорената месечна наемна цена. Тази сума служи за погасяване на задължения по договора. Всеки наемател е длъжен да поддържа по време на целия срок на договора такава сума, че тя да покрива минимум един месечен наем.
(3) В 7-дневен срок след представяне на документ за извършено плащане по ал. 2, Кмета на Общината или упълномощено от него лице, сключва договор за наем.
(4) Предоставянето на имота на наемателя става в 7 дневен срок от подписването на договора и описа на предоставените движими вещи, ако има такива. Предаването се извършва с приемно-предавателен протокол, описващ подробно състоянието на имота и подписан от упълномощен общински служител и от наемателя или упълномощено от него лице.
(5) (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Имоти и вещи общинска собственост се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Отдадените под наем имоти частна общинска собственост не могат да се да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
Чл. 26. Наемните отношения се прекратяват по реда и при условията на чл. 15 от Закона за общинската собственост.
Раздел IV.
Управление на движими вещи- частна общинска собственост
Чл. 27. (1) Кметът на Общината управлява движимите вещи, собственост на Общината, както и предоставени му под всякаква форма чужди такива, необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници управляват движимите вещи, собственост на Общината, както и предоставени им под всякаква форма чужди такива, необходими за осъществяване дейността на общинската администрация в кметството, респ. населеното място.
Чл. 28. (1) Кметът на Общината, може да възлага всеки един от елементите на управлението - използването, поддръжката, ремонта, опазването и охраната на движимите вещи на упълномощени от него общински служители или лица извън тях.
(2) Кметовете на кметства и Кметските наместници, могат да възлага всеки един от елементите на управлението - използването, поддръжката, ремонта, опазването и охраната на движимите вещи на упълномощени от тях общински служители. Те могат да възлагат тези си функции и на външни лица, съгласувано с Кмета на Общината.
(3) Лицата, на които е възложено опазването и охраната на вещите са материално отговорни лица.
Чл. 29. (1) Движимите вещи, предоставени на общински здравни, културни, образователни, спортни и комунални заведения, както и на общинските предприятия се управляват от техните ръководители
(2) Ръководителите на заведенията и предприятията по ал. 1 могат да отдават под наем, предоставените им движими вещи, съгласувано с Кмета на Общината. Отдаването под наем се извършва, само ако е в полза на Общината и не нарушава нормалната работа на заведението или предприятието.
Глава четвърта.
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 30. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. Продажба на имоти или идеални части от тях, или реално определени части от тях;
2. Замяна;
3. Доброволна делба;
4. Учредяване на вещно право на строеж, надстрояване и пристрояване;
5. Учредяване на вещно право на ползване;
6. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост.
(2) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. Продажба;
2. Замяна;
3. Делба;
4. Предоставяне право на ползване;
5. Дарение;
6. Бракуване.
Чл. 31. Ипотекирането и обременяването с вещни тежести на недвижими имоти общинска собственост, става с решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината.
Чл. 32. (1) Предложения за разпореждане с общинско имущество се правят до Кмета на Общината от:
1. Заинтересовани лица;
2. Общински съветници или комисии на Общинския съвет;
3. Кметове на населени места или кметски наместници от Общината;
4. Структурите на общинската администрация и свързаните с нея звена.
(2) Предложенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се правят в писмена форма и трябва да съдържат;
1. Описание на имуществото;
2. Причини, поради които се иска разпореждането;
3. Начин на разпореждане с имуществото.
(3) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Въз основа на предложенията по ал. 2 Кметът на Общината възлага изработването на доклад на началника на отдел "Управление на собствеността", който трябва да съдържа:
1. Данни за недвижимия имот - точно местонахождение, описание, предназначение, градоустройствен статут, благоустройствени показатели, фактическо състояние, актуална оценка. Ако се касае за движимо имущество - неговият вид, състояние, оценка и други присъщи показатели;
2. Причини, от гледна точка на общинския интерес, налагащи разпореждането с имота или имуществото и съвпадат ли те с причините по ал. 2, т. 2;
3. Начина за разпореждане с имота или имуществото и реда за определяне на лицата, приобретатели на имота или ограниченото вещно право върху него;
4. Цената, на която ще се извърши разпореждането или на която ще започне процедурата по разпореждане, както и подробна обосновка за тази цена;
5. Други условия на бъдещата сделка - срок, начин на плащане и др.
(4) Под формата на доклад по ал. 3 се прави и предложението до Кмета на Общината по ал. 1, т. 4.
(5) (Изм. с Решение № 158 по Протокол № 16 от 24.04.2008 г.) Независимо дали докладът е направен по ал. 3 или ал. 4, той се съгласува с:
- Главния юрисконсулт на Общината;
- други ръководители на дирекции и отдели, ако предложението пряко касае дейността им.
(6) (Доп. с Решение № 1145 по Протокол № 80 от 16.12.2010 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Въз основа на доклада, Кметът на общината, в съответствие със своите компетенции, внася предложение до Общинския съвет или издава заповед за разпореждане. Предложението до Общинския съвет или заповедта се изготвят от отдел "Управление на собствеността" и задължително се подписват от началниците на отдели "Управление на собствеността" и "Правно осигуряване". Към предложението задължително се прилага удостоверение за вещни тежести на имота, предмет на разпоредителната сделка; становище, изготвено от отдел "Правно осигуряване" въз основа на декларации относно вида, собствеността и характеристиките на имота, представени от съответните отдели, съхраняващи информацията; както и становище по отношение на финансовата целесъобразност за извършване на сделката, изготвено от Дирекция "Бюджет, икономика и инвестиции".
Чл. 33. (1) При направено по реда на чл. 32 предложение до Общинския съвет, той го разглежда в съответствие със своя Правилник и приема решение.
(2) При вземане на решение за разпореждане, то трябва да съдържа:
1. Основанието, на което се взема решението;
2. Вида на разпореждането;
3. Реда за определяне на лицата, приобретатели на имуществото или ограниченото вещно право върху него;
4. Описание на имуществото;
5. Цената, на която ще се извърши разпореждането или на която ще започне процедурата по разпореждане;
6. Други условия на бъдещата сделка, ако има такива - срок, начин на плащане и др.;
7. (нова - Решение № 594 по Протокол № 37 от 21.07.2005 г.) При разпореждане с общинска собственост, чрез конкурс не може да се извършва последваща промяна на предназначението, както и промяна на идейния проект, с който е спечелен конкурса. При обективни причини промяна се допуска след решение на Общински съвет Велико Търново.
(3) Данните по ал. 2 трябва да се съдържат и в заповедта на Кмета, ако разпореждането е в негова компетенция и се извършва с такава заповед.
(4) С решението за извършване на разпореждане с общинско имущество на кмета на общината се възлага осъществяването на всички дейности, необходими за нейното правилно и законосъобразно изпълнение.
Чл. 34. (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) При отправени пряко до Общинския съвет предложения за разпореждане с общинско имущество, то неговият Председател изисква от Кмета на Общината процедурата по чл. 32.
Чл. 35. (Отм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г.)
Чл. 36. (1) Редът по тази глава се прилага и при обезщетяване собственици на отчуждени имоти с влезли в сила заповеди по чл. 98 от ЗТСУ (отм.), с общински недвижими имоти, които нямат издадени заповеди по чл. 100 от ЗТСУ (отм.).
(2) При обезщетяването се спазват реда и условията, действащи към датата на влизане в сила на заповедта по чл. 98 от ЗТСУ (отм.).
Чл. 37. (1) По молба на правоимащите с нотариално заверени подписи след решение на Общинския съвет могат да бъдат изменяни влезлите в сила заповеди по чл. 98 от ЗТСУ (отм.), когато се иска промяна на местонахождението на жилището или обезщетяване с повече жилища, но с приблизително еднаква жилищна площ, при условие, че не се засягат правата на трети добросъвестни лица.
(2) Ако новото жилище е с по-голяма от определената със заповедта по чл. 98 от ЗТСУ (отм.) площ, с решението на Общинския съвет се определя и начина на плащането за разликата.
Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38 - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Разпоредителни действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в службата по вписванията по местонахождение на имота.
(2) (Нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове и конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.
(3) (Нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) В Общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имота според акта за общинска собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:
1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;
2. начинът за разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;
3. насрещната страна по сделката;
4. други данни, характеризиращи сделката.
 
Раздел II.
Продажба на недвижими нежилищни имоти - частна общинска собственост
Чл. 39. (1) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(2) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) В едномесечен срок от получаване на решението на Общинския съвет по ал. 1, Кметът на Общината издава заповед за провеждане на публичен търг с тайно или явно наддаване или публично оповестен конкурс, в съответствие с решението. Заповедта съдържа всички задължителни изисквания на Глава VІІ за провеждане на търгове и конкурси, както и всички конкретни изисквания на Общинския съвет към сделката, ако има такива.
(3) Търгът или конкурсът се провеждат съгласно разпоредбите на Глава VII.
(4) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.
Чл. 39а. (Нов - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) (1) Продажбата може да бъде извършена без търг или конкурс след решение на общинския съвет:
1. между общината и държавата или между общини;
2. когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.
(2) Продажбата по ал. 1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти. Въз основа на решението на общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.
Чл. 40. (1) След приключване на процедурата по чл. 39, ал. 3, въз основа на резултатите, Кметът на Общината сключва договор за продажба.
(2) С договора по ал. 1 могат да бъдат уговорени начини и срокове на плащане, съгласно разпоредбите на настоящата Наредба, ако тези условия не са предварително и изрично заложени в условията на търга или конкурса чрез решението на Общинския съвет по чл. 39, ал. 1 или заповедта на Кмета по чл. 39, ал. 2.
(3) В договора по ал. 2 могат да бъдат заложени само такива условия, срокове и начини на плащане, които са в интерес на Общината и се приемат от купувача. Поставянето на условия, срокове и начини на плащане, различни от поставените преди провеждането на търга или конкурса и неприемливи за купувача, не могат да бъдат основание на Кмета на Общината за отказ от сключване на договор за продажба.
Чл. 41. (1) (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Продажбата на земя частна общинска собственост, се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно построена върху нея сграда.
(2) (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за придобиване право на собственост върху общинска земя до Кмета на общината. Молбата се придружава от необходимите документи, доказващи законността на построената върху земята сграда.
(3) (Отм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.)
(4) Собствениците на жилища и друг вид обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, като подадат молба до Кмета на общината.
(5) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Молбите за закупуване на лицата по предходните алинеи се придружават от посочените в чл. 76, ал. 4 от Наредбата документи.
(6) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Продажбата по този ред се извършва по пазарни цени.
(7) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата, се предвижда ново застрояване върху имота, или надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.
(8) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.
(9) Продажбата се извършва от Кмета на общината, който издава заповед и сключва договор.
Чл. 42. (1) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Решение за продажбата на недвижими нежилищни имота - частна общинска собственост се взема от Общинския съвет, когато с влязъл в сила ПУП е предвидено създаването на УПИ, в който се заемат придадени поземлени имоти - частна общинска собственост или части от тях, при направено искане от другия собственик на УПИ на цена, определена от оценител на имота.
Чл. 43. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни цени от Кмета на общината.
(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет.
(3) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта от имота общинска собственост, за създаване на урегулиран поземлен имот, и се сключва въз основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6.
(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта от имота общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателният договор.
(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до Кмета на общината за изменение на предварителния договор.
(6) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) В срок от 30 дни след връчване на констативния акт за приключване на преписката за ЧИ на ПУП в отдел "Управление на собствеността", Кметът на общината издава заповед и след извършване на плащанията сключва окончателен договор. При отказ от втората страна, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забавяне.
(7) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по местонахождение на имота.
Чл. 44. (1) (Изм. с Решение № 61 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г.) Продажба на недвижим имот частна общинска собственост може да се извърши чрез конкурс след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.
(2) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Продажбата по ал. 1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имота. Въз основа на решението на общинския съвет Кметът на общината сключва договор.
Чл. 45. (1) Дарение на недвижим имот частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.
(2) Дарение на недвижим имот частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, в полза на Държавата или на юридическо лице на държавна бюджетна издръжка.
(3) Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.
(4) Въз основа на решението по ал. 3 Кметът на общината сключва договор.
Раздел III.
Замяна на недвижими нежилищни имоти - частна общинска собственост
Чл. 46. (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) (1) (Доп. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Замяната на имот частна общинска собственост, на право на строеж върху имот частна общинска собственост или на право на строеж в полза на Общината с имот или право на строеж - собственост на държавата, на физически или юридически лица, може да се извършва по инициатива на Общината или по писмено предложение на заинтересованите лица, в съответствие със Стратегията и годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и по реда и при условията на ЗОС.
(2) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Освен в случаите, посочени в ЗОС, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва:
1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
2. между общината и друга община или между общината и държавата;
3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.
(3) В случаите по ал. 2 след писмено предложение за замяна от едната страна към другата, съдържащо описание на предлаганите за замяна имота или вещни права, и след постигане на съгласие, Кметът на Общината внася предложение за замяна в Общински съвет.
(4) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Отдел "Управление на собствеността" изготвя обявление за всеки имот, за който е постъпило предложение за замяна. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна Обявлението се публикува в интернет страницата на Общината и се поставя на определеното място в сградата на Общината.
(5) (Отм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.)
(6) Предложенията до общинския съвет задължително съдържат:
1. мотиви за извършване на замяната;
2. цената на всеки от имотите, предмет на замяната;
3. документи, удостоверяващи правото на собственост;
4. разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;
5. размерът на режийните разноски, такси и дължим данък, които се заплащат от лицето, с което се извършва замяната.
(7) Решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.
(8) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) В 30-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението.
(9) Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК.
(10) В едномесечен срок от влизане на заповедта в сила, лицето, с което се извършва замяна заплаща всички разлики в стойността на имотите, необходимите данъци, такси и режийни и изпълнява други условия на заповедта, ако има такива.
(11) В 7-дневен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, Кметът на Общината сключва договор за замяна.
(12) Неизпълнението на задължението по ал. 10, на лицето, с което се извършва замяната може да бъде повод за неподписване на договор и прекратяване на процедурата.
(13) Ако в заповедта на Кмета по ал. 3 има предварително уговорени и записани условия, които не могат да бъдат изпълнени в едномесечен срок, то договорът по ал. 6 се сключва, като в него се записват задълженията на приобретателя и сроковете за тяхното изпълнение.
(14) Фактическото предаване на имотите става с протокол-опис по образец, утвърден от Кмета на Общината, след отписването на общинския имот от актовите книги.
Чл. 47. (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) (1) Не се допускат замени:
1. когато имотите, собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. (изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти;
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон.
Чл. 48. (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Начините и сроковете на плащане на разликите в стойностите на заменяните имоти, се извършват съгласно решението на Общинския съвет по чл. 46, ал. 7.
Раздел IV.
Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица
Чл. 49. (1) Съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица се прекратява чрез:
1. Доброволна делба;
2. Съдебна делба;
3. (изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Продажба на идеални части от съсобствен имот;
4. (нова - Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) откупуване на частта на физическите лица или на юридическите лица;
5. (предишна т. 4, изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Замяна.
(2) Решение за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между Общината и други лица взема Общинския съвет.
(3) Инициативата и процедурата по прекратяване на съсобственост е по общия ред на разпореждане с общинско имущество, съгласно Раздел І на Глава ІV на настоящата Наредба, като в случая заинтересовани лица по смисъла на чл. 30, ал. 1, т. 1 могат да бъдат само съсобствениците.
Чл. 50. (1) Доброволна делба Общината може да осъществи, ако:
1. Придобива в дял на реална част от имота;
2. Предоставя на съсобствениците за изкупуване по пазарни цени своята идеална част от имота, ако тя е по-малка от 1/3 от общия имот;
3. Ако съсобствениците са съгласни да изкупят общинския дял, независимо от неговия размер на цена, определена от Общинския съвет, но не по-ниска от пазарната.
(2) Общината не може да извърши доброволна делба, ако се налага да заплаща в пари дела на съсобствениците.
(3) Ако съсобствениците приемат друг начин на плащане, предложен от Общината, различен от паричния, то делбата е допустима.
Чл. 51. (1) Продажба на общинска идеална част от съсобствен имот е допустима само при спазени изисквания на чл. 33 от Закона за собствеността.
(2) При спазени изисквания на предходната алинея, продажбата се извършва по общия ред за продажба на общински недвижими имоти.
Чл. 52. Прекратяването на съсобственост на Общината чрез замяна на идеална част от съсобствения имот с други имоти, собственост на Общината или на физически и юридически лица се извършва съгласно разпоредбите на Раздел ІІІ от настоящата Глава.
Чл. 53. (1) Съдебна делба се предприема при изчерпани възможности за прекратяване на съсобствеността, когато инициативата е започната от Общината и не може да приключи в обичайните срокове.
(2) Ако Общината има пропуснати ползи, продължава да пропуска такива или ще пропусне в бъдеще от неуредена по други начини съсобственост, то тя задължително предприема процедурата на съдебната делба.
(3) Процедурата по съдебна делба се извършва от Кмета на Общината, без специално решение на Общинския съвет, но в рамките на изискванията, които са поставени от него с решението за прекратяване на съсобствеността на имота.
(4) Ако по време на съдебната делба се постигне договореност по предварително поставените от Общинския съвет условия или по-добри, то Кметът е длъжен да уведоми съвета и той може да вземе решение за прекратяване на съдебната делба.
Раздел V.
Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване на нежилищни имоти върху терени - общинска собственост
Чл. 54. (1) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Право на строеж върху терени общинска собственост се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината по пазарни цени и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. Когато в подробен устройствен план е предвидена застройка с религиозно, културно или образователно предназначение, при направено искане от юридически лица със съответен предмет на дейност, правото на строеж се учредява със заповед на кмета на общината след изрично упълномощаване за всеки конкретен случай от общинския съвет.
(2) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. С решение на общинския съвет може да се разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.
(3) (Доп. с Решение № 748 по Протокол № 44 от 22.12.2005 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Приобретателят на възмездното право на строеж се определя чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(4) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:
1. (изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) лица с установени жилищни нужди, жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и ред, определени в наредбата по чл. 45а, ал. 1 от ЗОС - за строеж на жилищна сграда върху имоти частна общинска собственост, отредени за социални жилища;
2. юридически лица на бюджетна издръжка;
3. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни подразделения, за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
4. други лица, когато това е предвидено в закон.
(5) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
(6) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
3. други лица, когато това е предвидено в закон.
(7) (Нова - Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността върху построения обект.
(8) (Нова - Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Право на строеж за гаражи се учредява след решение на общински съвет от кмета на общината по пазарни цени след провеждане на публични търгове при следните условия и последователност:
1. наличие на съгласие на ЕС по УТ при Община Велико Търново;
2. наличие на собственост в определения поземлен имот;
3. при липса на кандидати за някои от гаражите при посочените в т. 2 условия, се обявява нов търг, до който за участие се допускат всички желаещи.
(9) (Нова - Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Въз основа на резултатите от проведения търг кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж.
 
 
Чл. 55. (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г., отм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.)
Чл. 56. (1) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за провеждане на публичен търг с тайно или явно наддаване или публично оповестен конкурс.
(2) Със заповедта по ал. 1 могат да се определят:
1. Срок на учредяваното право;
2. Начална тръжна или конкурсна цена;
3. Вид, тип, предназначение и други показатели на бъдещото застрояване;
4. Начините и сроковете на заплащане;
5. Имотното обезщетение, което може да получи общината в новопостроената или друга сграда срещу отстъпеното право на строеж;
6. Други условия, незабранени от закона.
(3) Търгът или конкурсът се провежда съгласно разпоредбите на Глава VІІ от настоящата Наредба.
(4) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Началната тръжна дена се определя от оценител на имоти.
Чл. 57. (1) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) След приключване на процедурата по чл. 56, въз основа на резултатите, съответно на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за отстъпване право на строеж.
(2) (Отм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.)
(3) (Отм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.)
Чл. 58. (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и в съответствие с предвижданията на влязъл в сила ПУП.
(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения.
(3) Искането за право на пристрояване и/или надстрояване по ал. 1 се депозира писмено до кмета на общината и съдържа име на предложителя, протокол от общо събрание на собствениците в случаи на съсобственост, нуждите, за които ще се използва имота и копие от влязъл в сила ПУП или предложение за изменението му.
Чл. 58а. (Нов - Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) (1) Право на пристрояване и/или надстрояване на съществуващи сгради, изградени върху общинска земя, без обособяване на самостоятелен обект, се учредява на собствениците на сгради етажна собственост, на техни сдружения, от кмета на общината без търг или конкурс в съответствие с влязъл в сила ПУП.
(2) Правото на пристрояване или надстрояване по предходната алинея се учредява без решение на Общинския съвет, по пазарни цени, със заповед на Кмета на общината и договор.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава до кмета на общината от собственика на сградата или всички собственици в етажната собственост, към което се прилагат следните документи:
1. Декларация-съгласие с нотариална заверка съгласно Глава дванадесета от ЗУТ.
2. Документ за собственост.
3. Влязъл в сила ПУП-ПЗ или друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ, доказващ възможността за извършване на надстрояването или пристрояването.
4. Документ за самоличност или регистрация на сдружението, удостоверение за актуално състояние, регистрация по ЕИК.
(4) Когато Община Велико Търново е собственик на имот в сграда - етажна собственост, съгласието за извършване на надстрояване или пристрояване се дава в писмена форма от Кмета на Общината след становище на Началник отдел "ОС".
(5) Право на строеж за промяна предназначението на помещения в сгради, построени по силата на учредено право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, се учредява на собственика на помещенията след представяне на одобрен проект от Главния архитект на общината.
(6) В случаите по ал. 5 правото на строеж се учредява без търг или конкурс само със заповед на кмета на общината по пазарни цени, след което се издава разрешение за строеж.
Раздел VI.
Учредяване право на ползване на недвижими имоти - общинска собственост
Чл. 59. (1) Правото на ползване на недвижими имоти - общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет.
(2) Правото на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за срок до 10 години.
(3) Безвъзмездно право на ползване може да се учредява на:
1. Юридически лица на бюджетна издръжка;
2. Организации и сдружения с нестопанска цел;
3. Фондации, асоциации и др.;
4. Стопански структури, собственост на Общината или такива с над 50% общинско участие.
(4) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
(5) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Приобретателят на възмездното право на ползване се определя чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(6) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Приобретателят на безвъзмездното право на ползване се определя чрез публично оповестен конкурс.
(7) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.
(8) (Нова - Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.
(9) (Нова - Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл. 60. (1) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) На основание решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за провеждане на публичен търг с тайно или явно наддаване или публично оповестен конкурс.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят, ако не са определени с решението на Общинския съвет:
1. Срока на учредяваното право;
2. Предназначението, за което може да се използва имота;
3. Началната тръжна или конкурсна цена;
4. Начините и сроковете на заплащане на достигнатата цена;
5. Други условия, незабранени от закона.
(3) Търгът или конкурсът се провеждат съгласно разпоредбите на Глава VІІ от настоящата Наредба.
(4) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Началната тръжна цена се определя от оценител на имота.
Чл. 61. (1) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) След приключване на процедурата по чл. 60, ал. 3, въз основа на резултатите, съответно - на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за учредяване право на ползване.
(2) С договора по ал. 1 могат да бъдат допълнително уговорено начини и срокове на плащане, съгласно разпоредбите на настоящата Наредба, ако тези условия не са предварително и изрично заложени в условията на търга или конкурса.
(3) В договора по ал. 1 могат да бъдат заложени само такива условия, срокове и начини на плащане, които са в интерес на Общината и се приемат от купувача. Поставянето на условия, срокове и начини на плащане, различни от поставените преди провеждането на търга или конкурса и неприемливи за купувача, не могат да бъдат основание на Кмета на Общината за отказ от сключване на договор.
Раздел VII.
Разпореждане с движими вещи - общинска собственост
Чл. 62. Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост, се извършва от Кмета на Общината.
Чл. 63. (Изм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) (1) Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост, се извършва по реда на Раздел ІV, Глава VІІ от настоящата Наредба.
(2) Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО.
(3) Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.
Чл. 64. Замяната и предоставяне правото на ползване на движими вещи - частна общинска собственост се извършва с договор, сключен от Кмета на Общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.
Чл. 65. (Изм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) (1) Движими вещи - частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация или които са останали непродадени, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.
(2) Негодни и ненужни вещи, установени с протокол от назначена специално за целта комисия, се бракуват със заповед на Кмета на Общината.
(3) Движими вещи частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване на дейността на Общинската администрация и другите бюджетни звена, могат да бъдат предоставени на бюджетни звена и организации, кметства и кметски наместничества със заповед на Кмета на Общината.
Глава пета.
Раздел I.
Общински ателиета и гаражи
Чл. 66. (1) Ателие за индивидуална творческа дейност, по смисъла на тази Наредба, е помещение извън жилището, предназначено за упражняване на художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа, научна или друга творческа дейност, чието упражняване изисква самостоятелно помещение, както и помещение, в което се упражнява разрешен по надлежния ред художествен занаят.
(2) С Решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на Общината, се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност, които:
1. Са предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници и членове на творчески съюзи;
2. Могат да бъдат продавани на настанени в тях по административен ред лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1;
3. Могат да бъдат продавани чрез търг или конкурс на хабилитирани научни работници и членове на творчески съюзи.
Чл. 67. (1) Право на настаняване в общински ателиета имат лицата, които отговарят на следните условия:
1. Притежават документ, че са хабилитирани научни работници или членове на творчески съюзи;
2. Не притежават собствено ателие;
3. Не са получили една стая повече по силата на чл. 17, ал. 3, т. 1 от ЗОС, ако са настанени под наем в общинско, държавно или ведомствено жилище или са закупили такова жилище след 13 март 1990 г.;
4. Не са закупували ателие от общината или държавата след 13 март 1990 г.;
5. Не са прехвърляли жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 13 март 1990 г.;
6. Не притежават вила на територията на общината, годна за постоянно обитаване.
(2) Желаещите да наемат ателие, подават молба до кмета на общината, придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по ал. 1.
(3) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Подалите молби се картотекират в отдел "Управление на собствеността" в отделна картотека. Отдаването под наем на общински ателиета и гаражи се извършва по реда на глава VІІ от НРПУРОИ.
Чл. 68. (1) В списъка на ателиетата по чл. 66, ал. 2, т. 2 се включват тези, в които са настанени под наем лица:
1. Отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1;
2. Български граждани;
3. Да са наематели на ателието на основание настанителна заповед не по-малко от една година без прекъсване.
(2) Право да изкупуват ателиетата от списъка по ал. 1 имат правомерно настанените в тях лица преди повече от една година от датата на подаване на молбата за закупуване.
(3) Процедурата по закупуване започва с подаване на молба до Кмета на Общината и е аналогична на процедурата на продажба на общински жилища, определена с отделна Наредба.
Чл. 69. (1) В списъка на ателиетата по чл. 66, ал. 2, т. 3 се включват тези, които са свободни от наематели и в които правомерно са настанени лица с настанителна заповед преди по малко от една година от датата на приемане или актуализиране на списъка от Общинския съвет.
(2) Ателиетата от списъка по ал. 1 се обявяват за продажба чрез търг или конкурс, като в условията е записано, че в него могат да участват само хабилитирани научни работници или членове на творчески съюзи.
(3) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Търговете или конкурсите се провеждат по реда на Глава VІІ, а началните тръжни цени се определят от лицензиран оценител.
(4) След приключване на процедурата по предходната алинея, следват общите процедури по продажба на общинско имущество.
Чл. 70. (1) С решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината, се утвърждава списък на общинските:
1. Гаражи, предназначени за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди на ползвателите;
2. Паркоместа, предназначени за отдаване под наем за задоволяване на лични нужди на ползвателите;
3. Гаражи, паркинги и паркоместа, предназначени за отдаване под наем за осъществяване на търговска дейност;
4. Гаражи, предназначени за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;
5. Гаражи, предназначени за продажба чрез търг или конкурс.
(2) Промени в списъците могат да се правят през текущата година с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Чл. 71. (1) Право да ползват под наем общински гараж от списъка по чл. 70, ал. 1, т. 1 имат граждани, които:
1. Притежават МПС за задоволяване на лични нужди;
2. Не притежават гараж, не са преустройвали или прехвърляли такъв на трети лица.
(2) Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:
1. Инвалиди - наематели или собственици на жилище в сградата, в която или близо до която са построени гаражите;
2. Граждани - наематели или собственици на жилище в сградата, в която са построени гаражите. Ако кандидатите са повече от гаражите, се разиграва явен търг само между тях, за определяне на наемната цена;
3. Граждани - наематели или собственици на жилище в сграда, близо до която са построени гаражите. Предимство имат живеещите по близо до гаражите, а ако кандидатите, отговарящи на едни и същи условия са повече от гаражите се постъпва по реда на предходната точка;
4. Други граждани, чрез търг или конкурс.
Чл. 72. (1) Паркоместата от списъка по чл. 70, ал. 1, т. 2 се ползват под наем от граждани, които:
1. Притежават едно или повече МПС за задоволяване на личните си нужди или тези на семейството, включително и ако автомобилът се използва за таксиметрови превози, фирмен автомобил и др., но не се предоставя под наем или по друг начин на трети лица за осъществяване на дейност;
2. Живеят в сградата, под която се намират или около която се намират определените паркоместа.
(2) Паркоместата се използват само за паркиране на този вид автомобили, за които са предназначени.
(3) Общината е длъжна да осигури толкова паркоместа и от такъв вид за колкото има желаещи.
(4) Паркоместата не могат да се преотдават, да се използват не по предназначение, както и са престой на бракувани и негодни за употреба автомобили или части от тях.
(5) Паркоместата не могат да се закупуват, освен в случаите, когато попадат в парцел, който може да бъде изкупен от правоимащи по реда на ПМС 235/19.09.96.
(6) Наемната цена на паркоместата се определя по реда на Глава VІІІ от настоящата Наредба.
Чл. 73. (1) Гаражите, паркингите и паркоместата, по чл. 70, ал. 1, т. 3, се отдават под наем чрез търг или конкурс по общите правила за отдаване под наем на общинско имущество.
(2) Началните тръжни цени се определят по реда на Глава VІІІ.
Чл. 74. Продажбата на гаражите от списъка по чл. 70, ал. 1, т. 4 се извършва по начин, аналогичен на продажбата на общински жилища от този вид, описан в отделна наредба.
Чл. 75. Гаражите, от списъка по чл. 70, ал. 1, т. 5 за продажба чрез търг се продават по процедурата за продажба на общинска недвижима собственост.
Раздел II.
Общински терени, предназначени за жилищно строителство
Чл. 76. (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) (1) Право да придобият собственост върху земя частна общинска собственост без търг или конкурс имат физически и юридически лица, собственици на законно построена върху земята сграда.
(2) В случаите на етажна собственост в сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж, когато няма действаща дворищна регулация или кадастрален план, след обособяване на урегулиран поземлен имот за сградата, гражданите могат да придобиват идеална част от правото на собственост върху земята, съответна на притежаваната идеална част от правото на строеж.
(3) Право да придобият собственост върху земята имат лица, които притежават право на собственост върху законно построена нежилищна сграда или обект етажна собственост в нежилищна сграда. В този случай, лицата придобиват идеална част от правото на собственост върху земята, съответна на идеалната част от правото на строеж.
(3а) Право да придобият собственост върху земята имат лица, които притежават право на собственост върху законно построена жилищна сграда или обект етажна собственост в жилищна сграда. В този случай, лицата придобиват идеална част от правото на собственост върху земята, съответна на идеалната част от правото на строеж.
(4) Процедурата по придобиване на собственост по този член започва с подаване на заявление до Кмета на Общината, към което се прилагат:
1. Документ за собственост върху построената сграда, както и документи, удостоверяващи, че тя е законно изградена;
2. Скица на имота по одобрена кадастрална карта или от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;
3. Документ за правоприемство, ако е налице такова (удостоверение за наследници, договор за покупко-продажба, замяна и др.);
При необходимост могат да се изискват и други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са необходими за продажбата.
(5) Въз основа на заявлението, отдел "Управление на собствеността" подготвя преписка, съдържаща:
1. Подробно описание на имота;
2. Оценка на земята, определена от независим оценител на имоти по пазарни цени;
3. Размера и начина на определяне на съответната на притежавания обект идеална част от земята, която ще се продава.
(6) След комплектоване на преписката, Кметът на Общината издава заповед за продажба. Плащанията за придобиване право на собственост се извършват в тридесетдневен срок от връчване на заповедта, след което се сключва договор от Кмета на общината или упълномощено от него лице.
Глава шеста.
НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 77. (1) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) В структурата на Общинската администрация на Община Велико Търново задължително съществува отдел "Управление на собствеността".
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Надзорът по придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост, както и по актуването и отписването от актовите книги на недвижимите имоти - общинска собственост се извършва от Кмета на общината, чрез отдел "Управление на собствеността".
(3) (Нова - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Справки по актовите книги за общинските имоти се извършват в 7-дневен срок от подаване на заявление в свободен текст до Кмета на Общината.
Чл. 78. (1) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Отдел "Управление на собствеността" изпълнява всички функции и задачи, съгласно разпоредбите на ЗОС.
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Отдел "Управление на собствеността":
1. Организира провеждането на търгове и конкурси по реда на Глава VІІ, както и обработването на тръжната документация, съвместно със съответните специализирани звена на общинската администрация;
2. Контролира плащането на наемите на отдадените под наем общински имоти;
3. Контролира плащането на консумативните разходи по експлоатацията на отдадените под наем имоти, а при необходимост определя размера на тези разходи по наематели, като част от общите консумативни разходи на сграда или обект;
4. Организира регистрацията и отчета на общинските жилища, ателиета за индивидуална творческа дейност, гаражи, както и на незастроените общински парцели, предназначени по застроително-регулационните планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство, в картотеки за:
- вида, местонахождението, административния адрес, ако има такъв, а за жилищата- предназначението им;
- наемателите на жилището, ателието или гаража;
- настанителните заповеди;
- договорите за наем;
5. Проучва постъпилите до кмета на общината предложения за настаняване под наем и разпореждане с жилищни имоти и изготвя по реда на действащата нормативна уредба предложения, заповеди, договори и др.;
6. Събира, отчита по надлежния ред или контролира, в зависимост от разпоредбите средствата, постъпващи в общината или дължими чрез общината на трети лица от управлението и разпореждането с жилищните имоти, собственост на общината;
7. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Уведомява дирекция "СУТ" за необходимостта от архитектурно обособяване на части от имоти, като самостоятелни общински имоти, с цел по-ефективното им управление и с цел разпореждане.
Чл. 79. (1) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Дирекция "СУТ" уведомява отдел "Управление на собствеността" за нови парцели, образувани в резултат на изменение на подробните градоустройствени планове, както и за такива, създадени вследствие на регулационни промени на съществуващи планове, за да бъдат съставени актове за общинска собственост.
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Юридическите лица и звената на бюджетна издръжка на общината, които са придобили имоти, имащи характер на общинска собственост, по силата на закон, правна сделка или ново строителство, включително надстрояване и пристрояване, са длъжни в едномесечен срок да уведомят отдел "Управление на собствеността" и представят необходимите документи за съставяне на акт за общинска собственост.
(3) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Кметовете на кметства и кметските наместници подпомагат отдел "Управление на собствеността" при осъществяването на неговите функции и задачи, чрез извършване на справки, предоставяне на документи и извършване на други действия по молба на началника на отдел "Управление на собствеността".
Глава седма.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 80. (1) По реда и условията, предвидени в тази глава, се провеждат търговете и конкурсите за:
1. Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост;
2. Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;
3. Отстъпване право на строеж върху общинска земя;
4. Отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижими имоти;
5. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти - частна общинска собственост;
6. Отдаване под наем и продажба на общински жилища, ателиета и гаражи по пазарни цени;
7. Продажба на движими вещи - частна общинска собственост.
8. (нова - Решение № 820 по Протокол № 47 от 23.02.2006 г., в сила от 23.02.2006 г., отм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.)
(2) Редът и условията, предвидени в тази глава, не се прилагат за правните сделки с общинско имущество, които се извършват по реда на ЗППДОбП, както и за сделките по Закона за обществените поръчки.
(3) Редът и условията, предвидени в тази глава, могат да се прилага и в други случаи, когато това е изрично предвидено с решение на Общинския съвет или със заповед на Кмета на Общината.
Чл. 81. (1) Решение за провеждане на търг или конкурс се взема от:
1. Общинския съвет;
2. Кмета на Общината, когато с решение на Общинския съвет му е предоставено това право;
3. Кмета на Общината за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост.
(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. Вид, предмет и срок на сделката;
2. Начина на определяне на приобретателя - явен търг, таен търг или конкурс;
3. Специфични изисквания;
4. Други условия.
Чл. 82. (1) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Подготовката и организацията на търговете и конкурсите се извършва от отдел "Управление на собствеността" или от специализирано звено, определено със заповед на Кмета на Общината.
(2) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Оценките на недвижимите имота при разпореждане се извършват от оценител на имоти.
(3) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Началните тръжни цени при отдаване под наем се определят от отдел "Управление на собствеността" по методиката на Глава VІІІ.
(4) (Изм. с Решение № 1312 по Протокол № 73 от 29.03.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Началните тръжни цени при продажба на движими вещи се определят от независим оценител, освен в случаите на чл. 110, ал. 2 и ал. 4 от настоящата Наредба.
(5) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Правното състояние на имотите се удостоверява с изискуемите по закон документа за собственост.
(6) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Оценките на имотите се утвърждават от общинския съвет.
Чл. 83. (1) В зависимост от вида на сделката, се изготвя типова документация за провеждане на търговете или конкурсите, която може да съдържа:
1. Предмет и срокът на сделката;
2. Вид на търга - таен или явен;
3. Условия на конкурса;
4. Начална цена;
5. Начина за плащане на цената и изискваните обезпечения и гаранции за изпълнение на задълженията по договора;
6. Вид, размер, срок и начин на плащане на депозита за участие;
7. Място, където може да се получи документацията, нейната цена и начин на заплащане;
8. Стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1% и по-голяма от 10% от началната тръжна цена;
9. Време и начин за оглед на обекта;
10. Място и срок за приемане на предложенията;
11. Място, ден и час на търга;
12. Образци на документите, които участникът следва да попълни;
13. Други изисквания, свързани със спецификата на сделката;
14. Място, ден и час за провеждане на повторен търг, ако такъв се наложи;
15. (изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Други условия, произтичащи от закона или от решението на общинския съвет;
16. Когато предмет на сделката е недвижим имот, към документацията задължително се прилагат: акт за общинска собственост, скица на имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, заверена от техническата служба, градоустройствени параметри по влезлите в сила ЗРП и КЗСП и копие от заповедта, с която тези планове са одобрени.
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Типовата документация по ал. 1 се съгласува с отдел "Правно осигуряване".
(3) Изготвената и съгласувана типова документация, надлежно комплектована, се предоставя на Кмета на общината за утвърждаване.
Чл. 84. (1) Откриването на процедурата по провеждането на търг или конкурс се извършва от Кмета на общината със заповед, която съдържа:
1. Описание и цена на документацията за провеждане на търга или конкурса;
2. Право на участие;
3. Други условия, ако има такива.
4. (отм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.)
(2) Със заповедта за откриване на процедура за провеждане на търг или конкурс Кметът на общината може да упълномощи друго физическо или юридическо лице да извърши съответната процедура, като в този случай определя и неговото възнаграждение. Упълномощеното лице не може да сключва крайния договор по предмета на търга.
Чл. 85. (1) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Въз основа и в съответствие с утвърдената документация, организаторът обявява търга или конкурса поне в един местен ежедневник, най-малко 15 дни преди датата за провеждането им. Обявата се публикува на интернет страницата на общината и се поставя на специалното табло за обяви на входа на сградата на общината.
(2) Обявата трябва да съдържа:
1. Наименование, адрес и телефон на организатора;
2. Основание и предмет на търга или конкурса;
3. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие;
4. Дата, час и място на провеждане.
Чл. 86. (1) (Изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са:
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър. Ако търговецът не е вписан в регистъра, се представя съдебно решение за образуване на юридическото лице, актуално състояние и БУЛСТАТ;
4. Регистрация за юридическо лице, което не е търговец;
5. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на съдържанието и подписа, ако се участва чрез пълномощник;
6. Документ за закупени книжа;
7. Документ за внесен депозит.
8. (отм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.)
(2) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Изискванията по т. 3 и 4 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
(3) За чуждестранните участници съответните документи по ал. 1 трябва да бъдат легализирани по установения ред.
(4) Офертните документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в книжата.
Чл. 87. (1) За провеждането на търг или конкурс Кмета на общината назначава комисия от пет до седем члена, в състав: председател, секретар и членове. В комисията се включват юрист, икономист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответствие с предмета на търга.
(2) В работата на комисията могат да бъдат включвани с право на съвещателен глас и външни експерти.
Чл. 88. (1) В състава на комисията не могат да участвуват лица, които са:
1. Заинтересовани от резултата на търга или конкурса;
2. "Свързани" лица по смисъла на Търговския закон с участниците в конкурса или с членовете на техните управителни и контролни органи;
3. Участвували в подготовката на оферта.
(2) В случай, че такива лица бъдат включени в комисията, те са задължени незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(3) Членовете на комисията и експертите подписват декларация за обстоятелствата по ал. 1 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.
Чл. 89. (1) Комисията може да заседава и да приеме решения, ако присъстват повече 2/3 от всички членове, при задължително присъствие на юрист и икономист.
(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъствуващите с явно гласуване.
(3) За своята работа комисията води протоколи, които се подписват от всички членове.
Чл. 90. Търговете и конкурсите приключват с подписване на договор.
Чл. 91. (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Участниците в търга или конкурса могат да подадат жалба по реда на АПК за неспазване на изискванията по неговата организация и провеждане.
Чл. 92. (1) Документацията за проведените търгове и конкурси се съхранява, както следва:
1. Оригиналите на документите - в архива на Общината;
2. (изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Копия от оригиналите - в отдел "Управление на собствеността".
(2) Документите се съхраняват не по-малко от 5 години от изтичане срока на договора.
Раздел II.
Търгове с явно и тайно наддаване
Чл. 93. (1) Кандидатите за участие в търга освен документите по чл. 86 представят и документ за самоличност.
Чл. 94. (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) (1) Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час на откриване на търга.
(2) За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.
(3) Регистрираният участник получава регистрационен номер и заема мястото си в залата.
(4) От момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят помежду си, да водят телефонни разговори, както и да обменят информация помежду си по какъвто и да е начин.
(5) Комисията може да откаже регистрация на участник в случай, че установи:
1. Непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа;
2. Кандидатът е лице, неизправно по договор, сключен с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.
(6) Комисията отстранява участник (участници), които не спазват изискванията на чл. 94, ал. 2. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.
Чл. 95. (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) (1) При търг с явно наддаване председателят обявява предмета на търга, началната цена, и стъпката на наддаване, след което поканва участниците към наддаване.
(2) Наддаването се извършва чрез вдигане на номера на участника, след гласно обявяване на следващата цена от председателя на комисията, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1.
(3) Преди третото обявяване на последната цена, председателят нрави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение - обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.
(4) В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа, мястото на търга не се явят кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.
(5) Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда.
(6) При регистриран само един участник, търгът се провежда, като участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
(7) В случай, че в резултат на отстраняване на участник (участници) по чл. 94, ал. 5 остане само един участник, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него дена. Ако участникът не е участвал в наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.
(8) Ако нито един от кандидатите не бъде регистриран по чл. 94, ал. 2, председателят на комисията закрива търга.
(9) В случай, че участниците в търга след изричната трикратна покана от председателя не изявяват желание да наддават, търгът се закрива и внесените от тях депозити не се възстановяват.
Чл. 96. (1) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Търг с тайно наддаване се провежда чрез подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик с надпис "Документи".
(2) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г., изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Върху плика с надпис "Документи" се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. В този плик се прилагат всички изискуеми от тръжната документация документи. При непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа, кандидатът не се допуска до по-нататъшно участие в търга. Внесеният от кандидата депозит се задържа.
(3) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) В плика с надпис "Документи" се прилага втори запечатан плик с надпис "Ценово предложение", в който кандидатът вписва цялостното наименование на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице и положен саморъчен подпис. В плика с надпис "Ценово предложение" се прилага и оригиналът или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.
(4) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по предходните алинеи, е недействително. Депозитът на участника, представил недействително предложение, се задържа.
(5) В деня и часа на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.
(6) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Комисията отбелязва в протокола от проведения търг поредния номер на офертата по реда на подаването ѝ, името на кандидата, платежния документ за внесения депозит, предложената цена и други обстоятелства по редовността на подадените документи.
(7) По преценка на председателя на комисията, заседанието ѝ може да бъде открито или закрито.
Чл. 97. (1) Председателят на комисията при отваряне на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.
(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.
(3) Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което се обявява пред всички участници, и търгът се закрива.
(4) При провеждане на таен търг за отстъпено право на строеж за гаражи участниците получават право на избор по приложената скица в ред, съответстващ на класирането им в зависимост от размера на предложената сума.
(5) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях по правилата на търг с явно наддаване, като започва от тази цена.
Чл. 98. (1) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа, мястото на търга не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен. Депозитите на неявилите се участници се задържат.
(2) (Изм. с Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г.) Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда и ако не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Депозитите на неявилите се кандидати се задържат.
(3) (Нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г.) В случай, че е закупен само един комплект тръжна документация или в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.
(4) (Изм. с Решение № 61 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г., предшина ал. 3 - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.) Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната тръжна цена с не повече от 40 на сто, при следните условия:
1. Когато търгът е насрочван най-малко два пъти на начална тръжна цена и на него не са се явили кандидати, цената на имота може да бъде намалена с 20 на сто;
2. Ако търгът е обявен най-малко два пъти на намалената цена и той отново не бъде проведен поради липса на кандидати, цената на имота може да бъде намалена с още 20 на сто.
Чл. 99. (1) За резултатите от търга комисията съставя протокол в три екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и спечелилия участник, след което един от екземплярите му се връчва.
(2) (Изм. с Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г.) В четиринадесетдневен срок от провеждането на търга Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия участник в търга.
Чл. 100. (1) (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Участникът, спечелил търга, внася в 7-дневен срок от връчването на заповедта по чл. 99, ал. 2, достигнатата цена или първата вноска, ако е предвидено разсрочено плащане. Внесеният депозит се прихваща от цената.
(2) При неплащане на цената в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга или конкурса, както и внесения депозит.
(3) По предложение на комисията Кметът на общината може да покани за сключване на договор следващите участници, съобразно класирането им. При отказ от сключване на договор в 7-дневен срок от поканата, поканеният участник губи внесеният депозит за участие.
(4) В случай, че търга е спечелен с една стъпка над обявената начална тръжна цена и спечелилият участник е загубил правото за сключване на сделка, се канят за сключване на договор следващите участници по реда на регистрацията им. При отказ от сключване на договор в 7-дневен срок от поканата, поканеният участник губи внесеният депозит за участие
Чл. 101. (1) Договорът по предмета на търга се подписва от кмета на общината в 7-дневен срок след представяне на документа за извършеното плащане.
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно - предавателен протокол от представителите на отдел "Управление на собствеността" на спечелилия участник. Протоколът е неразделна част от договора. Когато сделката се отнася за имот извън гр. В. Търново, копие от протокола се изпраща в съответния кмет или кметски наместник.
Чл. 102. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7-дневен срок от сключване на сделка по предмета на търга, след писмено нареждане от председателя на комисията.
Раздел III.
Конкурси
Чл. 103. (1) Решение за сключване на правна сделка с общинско имущество чрез конкурс се взема в случаите, когато освен размера на цената организаторът е поставил специфични изисквания към предмета на сделката, и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.
(2) Условията на конкурса се разработват и предлагат от органите и лицата по чл. 104 и се утвърждават от Кмета на Общината.
(3) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:
1. Заплащане на определена цена;
2. Запазване предназначението на обекта;
3. Запазване или създаване на работни места;
4. Извършване на инвестиции;
5. Свързани с опазване или възстановяване на околната среда;
6. По начина и срока за прехвърляне на собствеността;
7. Определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;
8. Специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;
9. Други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката, включително и такива, които следва да бъдат изпълнени преди сключване на договора.
(4) С утвърждаването на конкурсните книжа се определят приоритетните условия на конкурса.
Чл. 104. (1) Освен документите по чл. 86, предложението на участниците трябва да съдържа:
1. Наименование на обекта на конкурса;
2. Становище и разработки по отделните условия на конкурса;
3. Проект за стопанско развитие на обекта;
4. Насрещни предложения на участника, благоприятни за общината.
5. Цена и условия за плащане.
(2) Комисията може да откаже да допусне до конкурса участник в случай, че установи:
1. Непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в документацията;
2. Участникът е лице, неизправно по правоотношение с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.
Чл. 105. (1) В едноседмичен срок, след изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените предложения.
(2) Ако в решението на Общинския съвет е изрично записано, че с негово решение ще бъде определен спечелилия конкурса, то докладът по ал. 1. се изпраща до Председателя на общинския съвет.
(3) Кметът на общината, ако това е в неговите правомощия, в срок до десет дни от получаване на доклада, определя със заповед участника, спечелил конкурса, и окончателните условия по сделката. Общинският съвет взема съответното решение на първата сесия след внасянето на доклада по ал. 2.
(4) За спечелил конкурса се обявява участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия.
Чл. 106. (1) Когато в срока е постъпило предложение само от един кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия, срокът за предаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни по преценка на кмета на общината или кмета на населеното място, респ. кметския наместник, където е местонахождението на имота.
(2) Ако в удължения срок не постъпят други предложения, конкурсът се провежда дори, ако кандидата е само един и офертата му отговаря на конкурсните условия.
(3) (Изм. с Решение № 61 по Протокол № 8 от 24.01.2008 г.) Когато конкурсът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната конкурсна цена с не повече от 40 на сто, при следните условия:
1. Когато конкурсът е насрочван най-малко два пъти на начална конкурсна цена и на него не са се явили кандидати, цената на имота може да бъде намалена с 20 на сто;
2. Ако конкурсът е обявен най-малко два пъти на намалената цена и той отново не бъде проведен поради липса на кандидати, цената на имота може да бъде намалена с още 20 на сто.
Чл. 107. (1) На спечелилия конкурса се изпраща съобщение с обратна разписка, което съдържа:
1. Уведомление за спечелването и окончателните условия по сделката;
2. Начин и срок за плащане на цената или първоначалната вноска при разсрочено плащане;
3. Условия, които трябва да се изпълнят преди сключване на договора;
4. Времето и мястото, където трябва да се яви за сключване на договора.
(2) При неплащане на цената в определения срок и неизпълнение на условията по ал. 1, т. 3, спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит.
Чл. 108. (1) Договорът по предмета на конкурса се подписва от кмета на общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното плащане и постъпване на сумата по сметка на общината, и изпълнение на условията по чл. 107, ал. 1, т. 3.
(2) Имуществото - предмет на сделката, се предава с приемателно - предавателен протокол между представители на общината и спечелилия участник и е неразделна част от договора.
(3) Когато договорът се отнася за имот извън гр. В. Търново, копие от договора и приемателно - предавателния протокол се изпращат на съответния кмет на населено място или кметски наместник за сведение и контрол по изпълнението му.
Раздел IV.
Търгове за продажба на движими вещи
Чл. 109. (1) (Изм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество - движими вещи, в т.ч. машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни, негодни и /или бракувани движими вещи и отделни възли и детайли от тях, както и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.
(2) Наредбата не се прилага за движими вещи, за които в нормативен акт е предвиден друг ред за тяхната продажба.
Чл. 110. (Изм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г., изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) (1) Продажбата на движима вещ/движими вещи се извършва чрез търг по реда на Глава Седма от тази Наредба.
(2) В случаите, когато се продават бракувани движими вещи под 5 000 лв. (по последната балансова стойност, на която са водени), продажбата се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината. Продажбата се обявява на интернет-страницата на Община Велико Търново. Потенциалните купувачи представят писмени оферти в петдневен срок от обявлението.
(3) Когато за движимите вещи по ал. 2 няма определена балансова стойност, стойността им се определя чрез оценка, изготвена от независим оценител.
(4) В случаите, когато се продават бракувани движими вещи на стойност 5 000 и над 5 000 лв. (по последната балансова стойност, на която са водени или същата стойност, определена по реда на ал. 3), продажбата се извършва по реда на ал. 1.
(5) Комисията по ал. 2 провежда заседание и разглежда подадените оферти до 5 дни от изтичане на срока по ал. 2, като за купувач се определя кандидатът, предложил най-висока цена за съответната вещ/вещи.
(6) За продажбата на вещта/вещите кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Чл. 111. (Отм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.)
Чл. 112. (Отм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.)
Чл. 113. (Отм., нов - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) (1) Определените за купувачи по реда на чл. 110 заплащат предложената цена в срок до седем дни от връчването на заповедта за определяне на спечелил участник.
(2) Ако плащането не се извърши в срока по ал. 1, депозитът се задържа и участникът губи правото си за сключване на сделка по предмета на търга.
Чл. 114. (1) Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването ѝ.
(2) (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Закупена вещ/вещи следва да се приемат от купувача в срок, определен в тръжната документация и/или в заповедта на Кмета на Общината за определяне на спечелил участник.
Чл. 115. (Изм. с Решение № 1433 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) (1) Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.
(2) (Отм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.)
Глава осма.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 116. (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) (1) По реда на тази глава се определят:
1. Цените на отдаваните под наем общински жилищни и нежилищни имоти.
Раздел II.
Определяне на наемните цени
Чл. 117. (1) Цените на отдаваните под наем общински недвижими имоти се определят на квадратен метър реално наета площ
(2) За реално наета площ се считат:
1. Помещенията, измерени от вътрешната страна на стените;
2. Общите части на сградите, разпределени процентно между всички наематели и собственици;
3. Застроените и незастроените парцели в населените места, измерени по регулационните граници;
4. Застроените и незастроени имоти извън населените места, измерени по кадастралните граници.
(3) Наемната цена е различна, в зависимост от предназначението за което е отдаден имота.
Раздел III.
Жилищни имоти (Нов - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.)
Чл. 118. (1) Наемната цена на жилищата се определя за 1 кв.м. полезна площ съобразно функционалния тип на населеното място и зоната, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и от качествата на околната среда.
(2) (Изм. с Решение № 206 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.) Основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ е 1,00 лв. месечно с включен ДДС и се отнася за жилище със следните показатели:
1. Местонахождение на жилището според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попада - в трета зона - на гр. В. Търново;
2. Конструкция на сградата - панелна или масивна;
3. Разположение на жилището във височина - първи етаж;
4. Изложение - преобладаващ изток или югозапад за жилищните (без сервизните) помещения;
5. Благоустройствено съоръжаване - с водопровод, канализация и електрификация.
(3) Основната наемна цена се коригира (намалява или увеличава) до размери, посочени за конкретните показатели както следва:
1. Местонахождение на жилищата според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попадат
* В. Търново - I зона увеличение 20%
* В. Търново - II зона увеличение 10%
* В. Търново - IV зона намаление 10%
* В. Търново - V зона намаление 20%
* Килифарево Дебелец намаление 10%
* Ресен, Самоводене намаление 15%
* Всички останали намаление 20%
2. Конструкция на сградите
* паянтови и полумасивни сгради намаление 20%
* стоманобетонни конструкции,
* пакетоповдигани плочи,
* системи "пълзящ" и "едроплощен" кофраж" увеличение 15%
3. Разположение на жилищата във височина
* Втори етаж при двуетажна сграда увеличение 8%
* Втори до шести етаж увеличение 7%
* Последен етаж при сгради на три и повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж намаление 4%
* За жилище с височина на пода от 0,3 до 1,0 м под средното ниво на терена намаление 5%
* За жилище с височина на пода от 1,00 до 2,00 м под среднотониво на терена намаление 12%
* За жилище с височина на пода от 2,00 до 3,00 м и повече под ср. ниво на терена намаление 12%
4. Преобладаващо изложение на жилищните (без сервизните) помещения
* юг, югоизток увеличение 2%
* запад, север, североизток, северозапад намаление 3%
5. Благоустройствено съоръжаване на жилището
* в сграда над 5 етажа без асансьор намаление 5%
* с централно отопление увеличение 7%
* без складово помещение намаление 5%
* без водопровод и канализация намаление 10%
* разположено в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др. намаление 7%
* без ел. захранване намаление 20%
(4) Кметът на общината може да намаляват до 10 на сто и да увеличава до 40 на сто основната наемна цена за показатели, непосочени в приложението, свързани с качествата на обитаваното жилище и на средата около него.
(5) Всички намаления или увеличения се изчисляват върху основната наемна цена.
(6) При ползване на нежилищни помещения за жилищни нужди се прилагат цените за жилища.
Раздел IV.
Нежилищни имоти (Нов - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.)
Чл. 119. (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Наемната цена на ателиета за индивидуална творческа дейност се определя в размер на 1,60 лв. за кв.м. на месец, освен ако в специален закон не е посочено друго.
Чл. 120. (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Наемната цена на гаражи се определя в размер на 2,40 лв. за кв.м. на месец, коригирана с показателите за функционален тип на населеното място, зоната, в която попадат и благоустройственото им съоръжаване.
Чл. 121. Наемната цена за паркоместа в подблоковото пространство на жилищни сгради се определя по чл. 120, коригирана с коефициент Кпм=0,70.
Чл. 122. (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) (1) Наемната цена на помещения, предназначени за социални, културни, образователни, здравни и други подобни дейности, се определя в размер на 2,40 лв. за кв.м. на месец.
(2) Наемната цена на помещения, предоставени за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, се определя при условията на Закона за политическите партии.
(3) Наемната цена за помещения, предоставени на спортни клубове, отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта, се определя в размер на 2% от цената по ал. 1 от настоящия член.
Чл. 123. (1) (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Наемната цена на помещения, предназначени за административни нужди, за офиси, представителства и др., без пряка търговска дейност се определя в размер на 6,40 лв. за кв.м. на месец.
(2) За помещения, разположени на главна улица, цената се увеличава с 10 %.
Чл. 124. (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) (1) Наемната цена на помещения, предназначени за производствени нужди и услуги се определя в размер на 8,00 лв. за кв.м. на месец.
(2) Наемната цена на помещения, предназначени за търговски нужди, се определя в размер на 12,00 лв. за кв.м. на месец.
(3) За помещения с търговско предназначение, разположени на търговска улица или пазар цената по ал. 2 се увеличава с 20%.
(4) За помощни складови помещения към търговски обекти и производствени обекти, цената се определя в размер на 2,40 лв. за кв.м. на месец.
Чл. 125. (Изм. с Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г.) (1) Наемната цена на временните постройки и съоръжения се определя по чл. 118 - 124.
(2) Наемната цена на общинска земя, върху която са поставени собствени временни постройки и съоръжения се определя по чл. 118 - 124 коригирана с коефициент Квр=0,70.
(3) Договорената наемна цена за отдавани под наем общински терени за разполагане на временни съоръжения (павилиони) се индексира спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.
Чл. 125а. (Нов - Решение № 1277 по Протокол № 72 от 30.10.2014 г., отм. с Решение № 1423 по Протокол № 78 от 12.02.2015 г.)
Чл. 126. Наемната цена на помещения, предоставени под наем на чужди организации за осъществяване на социални, здравни, културни, образователни и други подобни дейности, се определя чрез договаряне и на основата на взаимност с чуждата държава.
Чл. 127. (1) Наемната цена и незастроените парцели или части от парцели (дворове) в населените места, измерени по регулационните граници, както и на незастроените неземеделски имоти или части от имоти извън населените места (дворове), измерени по кадастралните граници се определя за 1 кв. м площ съобразно функционалния тип на населеното място и зоната, в която попада.
(2) Основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ е 0,10 лв. и се отнася за имот попадащ в трета зона на гр. В. Търново.
(3) Основната наемна цена се коригира (намалява или увеличава) до размери, както следва:
1. В. Търново - I зона увеличение 20 %
2. В. Търново - II зона увеличение 10 %
3. В. Търново - IV зона намаление 10 %
4. В. Търново - V зона намаление 20 %
5. Килифарево Дебелец намаление 10 %
6. Ресен, Самоводене намаление 15 %
7. Всички останали намаление 20 %
(4) Наемната цена на имотите по ал. 1 е различна, в зависимост от предназначението, за което е отдаден имота.
Предназначението на дворовете е същото, както предназначението на отдадената под наем застроена част от същия имот.
(5) Наемната цена по ал. 4 е валидна, ако върху тези имоти не се поставят временни съоръжения. При поставяне на такива, реално заетата площ от тях се определя в размер, равен на наема на временното съоръжение, независимо от неговата собственост.
Чл. 128. (1) Всички наемни цени, формирани по реда на този раздел, са начални тръжни или конкурсни цени при провеждане на търгове или конкурси за отдаване под наем на общински имоти.
(2) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Всички наемни цени, формирани по реда на този раздел, са задължителни като база за формиране на наемни цени за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(3) (Изм. с Решение № 1225 по Протокол № 66 от 25.01.2007 г.) Всички наемни цени, формирани по реда на този раздел, са задължителни като база за формиране на наемни цени за всички общински предприятия и еднолични търговски дружества на общината, освен ако Общинският съвет не е решил друго.
Чл. 128а. (Нов - Решение № 741 по Протокол № 56 от 19.11.2009 г.) При явно несъответствие (занижение или завишение) на формираната по реда на настоящия раздел наемна цена с реалните пазарни стойности, определянето на начална тръжна или конкурсна наемна цена на пазарен принцип може да бъде възложено на лицензиран оценител на имоти, след предварително съгласуване с постоянната комисия по общинска собственост към Общински съвет.
Раздел V.
Начини на плащане на наемни задължения и на задължения по договори за придобиване на общинско имущество
Чл. 129. (1) Размерът на наемните задължения и окончателните цени на придобивано общинско имущество в резултат на сделка с Общината се фиксира в договор между Кмета на Общината и конкретно юридическо или физическо лице.
(2) Сумите по ал. 1 се записват в български лева и се заплащат в такива по сметката, посочена в договора.
(3) Сумите по ал. 1 се заплащат по реда и начина, конкретизиран в договора.
Чл. 130. (1) С Решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината се променя основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ по чл. 118, ал. 2 от тази Наредба.
(2) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) При промяна на основната наемна цена отдел "Управление на собствеността" преизчислява месечните наемни цени на общинските имоти.
(3) Наемната цена по ал. 2 се фиксира с анекс към основния договор за наем с дата първо число на месеца, следващ решението на Общинския съвет.
Чл. 131. (1) Парични задължения към Общината на физически и юридически лица,, възникнали вследствие сключени правни сделки по управление и разпореждане с общинско имущество, могат да бъдат разсрочвани с решение на Общинския съвет.
(2) Молба за разсрочване на задължението се подава от заинтересуваните лица до Кмета на Общината със съответните мотиви и доказателства за това.
(3) (Изм. с Решение № 158 по Протокол № 16 от 24.04.2008 г., отм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.)
(4) (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Кметът на общината прави мотивирано предложение по ал. 2.
Чл. 132. (1) Плащания с компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи, както и с временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от ЗОСОИ могат да се извършват при:
1. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху сгради, застроени върху общински терени;
2. придобиване право на собственост или идеални части от правото на собственост, върху които в полза на купувача са учредени ограничени вещни права - на строеж, надстрояване и пристрояване при условията на настоящата Наредба;
3. продажба на обекти или обособени части от обекти от незавършено строителство - общинска собственост.
(2) Плащания с компенсаторни записи или жилищни компенсаторни записи се допускат, ако са емитирани от:
1. Министър или друг орган, който упражнява правата на държавата в търговски дружества, в активите на които са включени имуществата по ЗОСОИ;
2. Областният управител на Област Велико Търново.
(3) Плащания по ал. 1 с компенсаторни и жилищни компенсаторни записи се допускат само от лица, получили ги в обезщетение по реда на ЗОСОИ за имоти на територията на Община Велико Търново в актуалните ѝ граници.
Чл. 133. Плащания с компенсаторни и жилищни компенсаторни записи в случаите по чл. 132, ал. 1, т. 1-3, се допускат при заявено желание на насрещната страна по сделката до размер на 50 на сто от дължимата цена.
Чл. 134. Плащания с жилищни компенсаторни записи по ЗОСОИ и жилищни компенсаторни записи, придобити по реда на ЗУЖВГМЖСВ, се допускат при продажба на общински жилища при заявено желание на купувачите, в размер до 30 на сто от цената на жилището, ако отговарят кумулативно на следните условия:
1. Да са наематели на общинско жилище;
2. Да са титуляри на непарични платежни средства.
Чл. 135. (1) Плащанията се извършват чрез прехвърляне на правата по компенсаторните записи, визирани в емитираните купюри, респективно в поименните временни удостоверения по установения за това ред при съответния емитент.
(2) Прехвърлянето на правата пред компетентните органи и вписванията в съответните регистри, се извършват от упълномощено от Кмета длъжностно лице.
(3) Получените в резултат на сделките по чл. 133 купюри и поименни временни удостоверения се предават за съхранение в Дирекция "Финансово - стопанска".
Чл. 136. (1) В случаи на изричен отказ от държавата за обратното им изкупуване, поетите от Община В. Търново вместо плащане непарични платежни средства могат да бъдат реализирани на вторичния фондов пазар чрез инвестиционен посредник.
(2) Инвестиционният посредник се избира по реда на Закона за обществените поръчки, ако договорената комисионна за услугата надхвърля 30 000 лв.
(3) Приходите от продажбите на непарични платежни средства се внасят в бюджета на Община В. Търново.
Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 137. За нарушения на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налага глоба до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.
Чл. 138. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл. 139. Административно-наказателното производство за установените нарушения се извършва по реда на ЗАНН.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Трудноотдаваеми обекти" са имоти, общинска собственост, за които са обявявани търгови или конкурси за отдаване под наем по установения ред най-малко два пъти, които не са реализирани поради липса на кандидати.
2. "Безстопанствени имоти" са имоти, за които няма данни по разписния лист за собственика, или тези, за които в едномесечен срок от публикуването на съобщение в местен ежедневник за издирване на собственика, едновременно с поставяне на обявление на таблото за съобщения в Общината, няма данни и претенции за собственост.
3. "Непарични платежни средства" са компенсаторните и жилищни компенсаторни записи, издадени по реда на ЗОСОИ и жилищните компенсаторни записи, издадени по ЗУЖВГМЖСВ.
4. (нова - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г., изм. с Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Пазарните оценки на недвижими имоти общинска собственост за извършване на разпоредителни сделки и учредяване на вещни права върху тях, се изготвят от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.
5. (нова - Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) "Независим оценител" е лице съгласно Закона за независимите оценители.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Всички предложения до Общинския съвет, свързани със стопанисването, управлението и разпореждането с общински имоти, се съгласуват с отдел "Управление на собствеността".
§ 3. (Отм. - Решение № 325 по Протокол № 28 от 11.09.2008 г.)
§ 4. Всички договори, сключени по съответния ред и при промяна на обстоятелствата след:
- прехвърляне на Община Велико Търново от търговски дружества с общинско участие или общински предприятия след решение на Общинския съвет,
- доброволно уреждане на съсобственост;
- съдебно решение;
- акт на компетентен държавен орган;
- или други актове;
задължително се приподписват в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба в срок до шест месеца след приемането и от Общинския съвет.
§ 5. Тази наредба отменя Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 195/20.07.2000 г. на Общински съвет В. Търново.
§ 6. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от ЗОС и влиза в сила три дни след на приемането ѝ с Решение № 532/19.04.2005 г. на Общински съвет Велико Търново.
§ 7. Измененията и допълненията на тази наредба влизат в сила от деня на приемането ѝ от Великотърновския общински съвет.
§ 8. (Нов - Решение № 748 по Протокол № 44 от 22.12.2005 г.) Промените в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 22.12.2005 г. не се отнася за граждани и фирми, подали молби за замяна преди тази дата.
§ 9. (Нов - Решение № 1365 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.) Недовършените преписки до приемането на Промените в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 23.06.2011 г. се довършват по новия ред.
§ 10. (Изм. с Решение № 720 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) Недовършените преписки към датата на влизането в сила на Промените в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 27.06.2013 г. се довършват по стария ред.
§ 11. (Изм. с Решение № 304 по Протокол № 13 от 30.06.2016 г.) Промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Община Велико Търново.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.