НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново

 

Р а з д е л I

Общи положения

 

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Велико Търново в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност.

 

Чл.2. Великотърновски общински съвет упражнява правата на собственост на Община Велико Търново в търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и по договори за съвместна дейност пряко или чрез Кмета на Община Велико Търново, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и тази наредба.

 

Чл.3. С тази наредба се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества с едноличен собственик на капитала – Община Велико Търново;

2. участието на търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които Община Велико Търново притежава повече от 50 на сто от капитала, в други търговски дружества и в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;

3. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетентността на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на Oбщината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

4. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата по чл.1;

5. участие на Община Велико Търново в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;

6. сключването от Община Велико Търново и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала на договори за съвместна дейност;

7. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за гражданските дружества и договорите за съвместна дейност, в които Община Велико Търново участва.  

 

 

 

 

Р а з д е л II

Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества

с общинско участие в капитала

 

Чл.4. (1) Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Великотърновски общински съвет по реда и при условията на Търговския закон, Закона за общинската собственост, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения.

(2) Участието на Община Велико Търново в търговски дружества може да е с парична или с непарична вноска.

(3) Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Великотърновски общински съвет по реда, предвиден в Търговския закон и Закона за общинската собственост.

(4) Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества.

 

Чл.5. (1) Търговските дружества могат да бъдат:

1. еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала;

2. еднолични акционерни дружества (ЕАД), в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала;

3. дружества с ограничена отговорност (ООД) и акционерни дружества (АД), в които Община Велико Търново притежава част от дяловете или част от акциите;

4. дружества, в които едноличните общински търговски дружества притежават целия или част от капитала.

 (2) Община Велико Търново може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, при условие, че не е неограничено отговорен съдружник.

 

Чл.6. (1) Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или тези, в които Община Велико Търново по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и техните дъщерни дружества, представляват публични предприятия по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за публичните предприятия.

(2) Политиката за участието на Община Велико Търново в дружествата по ал.1 се разработва и приема от Великотърновски общински съвет и се оповестява на интернет страницата на общината.

(3) Счетоводството, одита и публичното оповестяване на информацията за дейността на общинските публични предприятия се извършват по реда и при условията на Глава шеста и седма от Закона за публичните предприятия. Разпоредбите на  Глава седма от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия се прилагат съответно.

 

Чл.7. (1) Основната правна форма на търговските дружества с общинско участие в капитала по чл.6, ал.1 е „акционерно дружество“.  

(2) Правната форма „дружество с ограничена отговорност“ е допустима за „микро“, „малки“ и „средни“ предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

(3) Промяна в правната форма на дружествата по ал.2 се извършва, в случай че за период от три последователни финансови години дадено търговско дружество с общинско участие в капитала отговаря на критериите за „голямо“ предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, в срок от една година.

 

Чл.8. (1) Великотърновски общински съвет взема решение за образуване и преобразуване на дружество с общинско участие, както и за участие в дружество, чийто капитал не е изцяло собственост на Община Велико Търново, въз основа на предложение от Кмета на Община Велико Търново или по своя инициатива. 

(2) Предложение могат да отправят и заинтересовани лица до Кмета на Община Велико Търново и до Великотърновски общински съвет.

(3) Предложението трябва да съдържа:

1. обосновка за необходимостта от образуване на дружеството;

2. проект на учредителен акт на дружеството;

3. размера на капитала и начина на формирането му, включително – разпределение на броя на акциите или дяловете и номиналната им стойност.

(4) С решението за образуване на търговско дружество, Великотърновски общински съвет решава всички въпроси от компетентността на учредителя по смисъла на Търговския закон, съобразно Закона за публичните предприятия и в зависимост от избраната правна форма.

 

Чл.9. (1) В дружествата с ограничена отговорност, в които Община Велико Търново е съдружник, Великотърновски общински съвет взема решение за:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приемане годишния отчет и баланса, разпределяне печалбата и вземане решение за нейното изплащане;

4. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

5. избора на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

9. допълнителни парични вноски.

(2) В акционерните дружества, в които Община Велико Търново е акционер, Великотърновски общински съвет взема решение за:

1. изменение и допълване на устава на дружеството;

2. увеличаване и намаляване на капитала;

3. преобразуване и прекратяване дружеството;

4. избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите, съответно – на надзорния съвет;

5. определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

6. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

8. издаване на облигации;

9. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

11. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

 

 

Р а з д е л ІІІ

Органи на управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала

 

Чл.10. Органи на управление и контрол на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност са:

1. общо събрание;

2. управител;

3. контрольор/и.

 

Чл.11. (1) Органи на управление и контрол на общинските еднолични акционерни дружества са:

1. общо събрание;

2. съветът на директорите (при едностепенна система) или надзорният и управителният съвет (при двустепенна система).

(2) За едноличните акционерни дружества с едностепенна система на управление, съветът на директорите е в състав от трима до пет души, които се избират от Великотърновски общински съвет.

(3) При двустепенна система за управление членовете на надзорния и управителния съвет се избират и броят им се определя по реда на чл.241 и чл. 242 от Търговския закон.

 (4) Общинските еднолични акционерни дружества, които са лечебни заведения, имат едностепенна система на управление. Съветът на директорите на държавните лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима души.

 

Чл.12. (1) Великотърновски общински съвет може да назначи контрольор (контрольори) в едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, ако това е предвидено в Дружествения договор.

 

Чл.13. В едноличните общински търговски дружества Великотърновски общински съвет, упражнява правата на едноличния собственик на капитала в качеството на общо събрание.

 

Чл.14. Великотърновски общински съвет определя представителите на Община Велико Търново в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.   

 

Р а з д е л ІV

Правомощия на органите на търговски дружества с общинско участие

 

Чл.15. (1) Великотърновски общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност, има правомощия да:

1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества;   

6. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решения за разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества; 

8. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 10 000 лева; 

9. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

10. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от Търговския закон;

11. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг, за суми над 5 000 лева;

12. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството и особени залози по реда на Закона за особените залози;

13. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

14. взема решение за назначаване на контрольор и определя възнаграждението му;

15. избира и освобождава одитори – дипломирани експерт-счетоводители;

16. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

17. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

18. при необходимост назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството и/или удължава срока на ликвидацията;

19. дава съгласие за предоставяне на помощи, дарения и спонсорство;

20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от учредителния акт.

(2) Великотърновски общински съвет може да упълномощи Кмета на Община Велико Търново:

1. да приема годишния отчет и баланса на търговското дружество, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;

2. да взема решения за участие на дружество с ограничена отговорност в граждански дружества;

3. да дава съгласие за учредяване на ипотека и залог за дълготрайни активи на дружеството в размер до 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година;

4.  да дава съгласие за разходи за закупуване на ДМА от 1 000 лева без ДДС до 10 000 лева без ДДС в 14-дневен срок от направеното искане;

5. да определя и възнаграждението на управителя.

 

Чл.16. (1) Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им, съобразно Търговския закон, учредителния акт на дружеството и решенията на Великотърновски общински съвет.

(2) Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на съответното дружество.

 

Чл.17. Управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност вземат решения по всички въпроси на управление на дружеството, с изключение на посочените в чл.15.

 

Чл.18. (1) Управителите задължително информират Кмета на Община Велико Търново за решенията си относно:

1. сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2. осъществяване на инвестиционни проекти;

3. сключване на договори за наем.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя писмено за одобрение от Кмета на Община Велико Търново.

 

Чл.19. Община Велико Търново има право:

1. да участва в разпределението на печалбата на дружеството;

2. да бъде осведомявана за хода на работите в дружеството;

3. да има свободен достъп до документацията на дружеството;

4. на ликвидационен дял.

 

Чл.20. (1) Великотърновски общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в едноличните акционерни дружества, има правомощия да:

1. учредява, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва устава на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества при условията и по реда, регламентирани със Закона за общинската собственост; 

6. решава издаването на облигации;

7. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти – собственост на дружеството, и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;

8. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи, представляващи движими вещи, на стойност над 10 000 лева; 

9. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

10. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения за суми над 10 000 (десет хиляди) лева;

11. избира и освобождава одитори – дипломирани експерт-счетоводители;

12. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

13. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и определя възнаграждението им;

14. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от устава.

(2) Великотърновски общински съвет може да упълномощи Кмета на Община Велико Търново:

1. да приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;

2. да взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

3. да взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

4. да дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството в размер до 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.

(3) За извършените по ал.2 действия Кметът на Община Велико Търново уведомява Великотърновски общински съвет.

 

Чл.21. (1) Съветът на директорите в едноличните акционерни дружества с едностепенна система на управление:

1. представлява дружеството;

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;

3. одобрява щатното разписание на дружеството;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Великотърновски общински съвет или на Кмета на Община Велико Търново.

5. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

(2) Надзорният съвет в едноличните акционерни дружества с двустепенна система на управление:

1. избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

3. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Великотърновски общински съвет или на Кмета на Община Велико Търново.

(3) Управителният съвет в едноличните акционерни дружества с двустепенна система на управление:  

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;

2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Великотърновски общински съвет или на Кмета на Община Велико Търново.

3. предприема действия в защита интересите на Община Велико Търново в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

4. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , когато  балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

 

Чл.22. (1) Представляващите едноличните акционерни дружества задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

(2) Представляващите едноличните акционерни дружества задължително информират Кмета на Община Велико Търново за решенията си относно:

1. сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2. осъществяване на инвестиционни проекти;

3. сключване на договори за наем.

(3) Информацията по ал.2 се предоставя писмено за одобрение от Кмета на Община Велико Търново.

 

Р а з д е л V

Особени правила при сключване на някои видове договори

 

Чл.23. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят като непарична вноска движими вещи и недвижими имоти – частна общинска собственост, или вещни права върху тях, след решение на Великотърновски общински съвет.

(2) Оценката на имотите и вещите по ал.1 се извършва по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.

(3) В случаите на § 10, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран оценител по Закона за независимите оценители, определен с решение на Великотърновски общински съвет.

 

Чл.24 Сключването на договори за разпореждане или за отдаване под наем на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва след провеждане на търг или конкурс при условията и по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Велико Търново.

  

Чл.25 (1) Обектите за разпореждане или за отдаване под наем, възлизащи на повече от 5 процента от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година, се одобряват с решение от Великотърновски общински съвет.

 (2) Обектите за разпореждане или за отдаване под наем, възлизащи на по-малко от 5 процента от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31-ви декември на предходната година, се одобряват от Кмета на Община Велико Търново в писмена форма.

(3) Сключените договори по реда на ал.1 и ал.2 се предоставят за сведение на Кмета на Община Велико Търново в 7-дневен срок.

(4) Срокът на договорите за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

 

Чл.26 (1) Договорите по този раздел се сключват от представляващия съответното търговско дружество.

(2) Дружествата са длъжни да внасят в общинския бюджет 50 процента от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи в срок до 15-то число на следващия месец, с изключение на тези от тях, които осъществяват приоритетно дейности, свързани с отдаване под наем.

(3) Паричните постъпления от отдаването под наем на имоти и вещи на търговските дружества, представляващи лечебни заведения, остават в заведението и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

  

Р а з д е л VI

Задължения на представителите на Община Велико Търново в търговските дружества, в които Община Велико Търново е акционер или съдружник

 

Чл.27. Великотърновски общински съвет за всяко общо събрание определя конкретен представител в търговските дружества, в които Община Велико Търново е съдружник или акционер.

(2) Определените по ал.1 лица защитават интересите на Община Велико Търново при осъществяване на дейността на дружествата.

 

Чл.28. (1) Представителите на Община Велико Търново внасят информация във Великотърновски общински съвет относно приключили заседания на управителните органи, както и по други въпроси, свързани с дейността на съответното дружество.

(2) В общите събрания на търговските дружества представителите на Община Велико Търново извършват само действия, възложени им изрично с решение на Великотърновски общински съвет.

 

 

 

Р а з д е л VII

Изисквания към органите на управление и контрол на общинските публични предприятия

Чл.29. (1) Управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон.

(2) Членове на съвета на директорите на общинските еднолични акционерни дружества, съответно – на надзорния или управителния съвет, могат да бъдат физически лица. 

 

Чл.30. (1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки, освен със съгласие на Великотърновски общински съвет;

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества и съдружници в дружества с ограничена отговорност освен със съгласие на Великотърновски общински съвет;

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, освен със съгласие на Великотърновски общински съвет;

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност - ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. са народни представители, общински съветници или кметове.

(2) Ограниченията по т.1, т.2 и т.3 от предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

 

Чл.31. (1) Не могат да бъдат членове на съвета на директорите, надзорните и управителните съвети физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват конкурентни на дружеството търговски сделки;

2. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества, които извършват конкурентна дейност;

3. участват като съдружници или акционери в търговски дружества с конкурентна на дружеството търговска дейност;

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. са съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до втора степен, включително, на член на управителен орган;

7. са управители или членове на управителни органи на друго дружество, освен със съгласие на Великотърновски общински съвет;

8. са народни представители, общински съветници, кмет на община, кметове на кметства, кметски наместници, заместник-кметове и секретари на общини.

 

Чл.32. (1) Органите на управление и контрол следва да отговарят и на изискванията, предвидени в Глава Пета от Закона за публичните предприятия, като се съобразят реда и условията, регламентирани в Глава Пета, Раздел I, II и III от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

 

(2) Органите на управление и контрол на лечебните заведения следва да отговарят на специалните изисквания за съответната длъжност, съгласно Закона за лечебните заведения.

 

Р а з д е л VІІІ

Възлагане на управлението на общинските еднолични търговски дружества

 

Чл.33. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на Община Велико Търново и съответния управител.

(2) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след решение на Великотърновски общински съвет и провеждане на конкурс, при условия и по ред, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

(3) По изключение управлението може да се възлага без провеждане на конкурс с решение на Великотърновски общински съвет.

 

Чл.34. Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

Чл.35. (1) Договорите за управление се сключват за срок от три до пет години.

(2) Договорите за управление на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се сключват за срок от три години. След изтичане на тригодишния срок, договорът за управление може да бъде подновен за нов тригодишен срок.

 

Чл.36. (1) С договорите за управление се уреждат:

1. правата, задълженията, отговорностите на управителя;

2. размерът и начинът на плащане на възнагражденията;

3. отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;

4. основанията за прекратяване.

(2) В договора могат да се включат и други клаузи, произтичащи от приложимия нормативен акт.

 

Чл.37. (1) В договора за управление с всеки от членовете на съвета на директорите (съответно – на надзорния и на управителния съвет), се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от ТЗ, която те дават за своето управление.

(2) Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Великотърновски общински съвет за освобождаване от отговорност. При внасяне на парична гаранция на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума по основен лихвен процент.

 

Чл.38. (1) Управителните органи в едноличното търговско дружество изготвят бизнес програма, за целия срок на договора за управление и конкретно за всяка година, която представят на Великотърновски общински съвет за одобрение до 31 декември на текущата година. Великотърновски общински съвет разглежда и одобрява представените бизнес програми на своята сесия през месец януари.

(2) Контролът по изпълнението на бизнес програмата се извършва от органите, посочени в чл.12.   

(3) Великотърновски общински съвет на всяко тримесечие, чрез Кмета на Община Велико Търново, получава информация за изпълнението на бизнес програмите на дружествата. 

 

Чл.39. (1) Договорите с управителите, членовете на съветите на директорите (съответно – на надзорните и управителните съвети) и контрольорите се прекратяват преди изтичане на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на една от страните с предизвестие, не по-малко от 1 месец;

3. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;

5. в случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл.31 – чл.33;

7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 90 дни;

8. при други условия, посочени в договора за управление.

(2) Договорите с управителните органи на едноличните търговски дружества, могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока им, от Кмета на Община Велико Търново след решение на Великотърновски общински съвет, без предизвестие:

1. при действия извън предоставените им правомощия, от които са произтекли щети за дружеството;

2. при неизпълнение на бизнес програмата;

3. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази наредба;

4. при извършване на престъпления, установени с влязла в сила присъда;

5. при представяне на Великотърновски общински съвет и на Кмета на Община Велико Търново на невярна информация за състоянието на дружеството;

6. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.

(3) В случаите на прекратяване на договора по ал.2 определената гаранция остава в полза на Община Велико Търново.  

(4)  Договорите за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при условията на чл.24 от Закона за публичните предприятия.

 

Чл.40. (1) При прекратяване на еднолично общинско търговско дружество, освен в случаите на несъстоятелност, Великотърновски общински съвет назначава ликвидатори, а Кметът на Община Велико Търново сключва договор с тях. 

(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. са общински съветници, кметове, заместник-кметове или секретари на общини;

5. не отговарят на изисквания, предвидени в друг нормативен акт.

(3) Забраните по ал.2, т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(4) В договора с ликвидаторите се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. срокът за приключване на работата;

5. други условия.

 

Чл.41. (1) Кметът на Община Велико Търново с договор за възлагане определя възнаграждението на изпълнителните и контролни органи на търговски дружества с общинско участие. Възнаграждението се определя при съответно прилагане на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и въз основа на Показатели и критерии за определяне на бална оценка в общинските публични предприятия.

(2) Показателите и критериите за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия се изготвят и приемат от Великотърновския общински съвет.

 

Чл.42. Дивидентът за Община Велико Търново се изчислява от печалбата след данъчно облагане в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, учредителните актове на търговските дружества и размера на общинското участие.

 

Чл.43. (1) Едноличните търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, отчисляват дивидент за Община Велико Търново след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет.

(2) С решение на Великотърновски общински съвет ежегодно се определя за всяко еднолично търговско дружество поотделно процента на дивидента.

(3) Общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, когато отчитат непокрита загуба от минали години, приспадат от печалбата по ал.1 една трета част от загубата, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.

(4) Общинските еднолични акционерни дружества отчисляват дивидента по ал.1, след приспадане на:

1. отчисления за фонд “Резервен” – не повече от 10 на сто от печалбата по годишния счетоводен отчет;

2. една трета част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.

 

Чл.44. Търговските дружества, в чийто капитал има общинско участие, отчисляват дивидент за съдружниците (акционерите) от печалбата след данъчно облагане, установена в годишния счетоводен отчет, по решение на общото събрание на дружеството в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството.

 

Чл.45 Дължимият на Община Велико Търново дивидент се внася по сметка, съгласно Единната бюджетна класификация, за съответната година до 30 юни на следващата година.  

 

Чл.46. (1) Загубата на търговските дружества се покрива, както следва:

1. от неразпределената печалба от минали години;

2. от резервите на дружеството;

3. за сметка на допълнителния капитал;

4. чрез намаляване на основния капитал на дружеството.

(2) Загубата по реда на ал.1, т.1, т.2 и т.3 се покрива с решение на управителя или съвета на директорите.

(3) Загубата по реда на ал.1, т.4 може да се покрива:

1. с решение на общото събрание на съдружниците или акционерите на търговските дружества с общинско участие;

2. с решение на Великотърновски общински съвет за едноличните общински търговски дружества.

 

Р а з д е л ІХ

Ред за участие на Община Велико Търново в граждански дружества по

Закона за задълженията и договорите, както и сключване на договори за съвместна дейност

 

Чл.47. За осъществяване на стопанска дейност Община Велико Търново може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите и да сключва договори за съвместна дейност.

 

Чл.48. С договора за дружество, Община Велико Търново, съвместно с друго лице или лица, се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.

 

Чл.49. (1) Решения за участие, съответно – за прекратяване участието, на Община Велико Търново като съдружник в гражданско дружество, както и за сключване на договори за съвместна дейност и прекратяването им, се взема от Великотърновски общински съвет.

(2) При участие на Община Велико Търново с парична вноска, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост като непарична вноска, решение се взема от Великотърновски общински съвет.

 

Чл.50. Великотърновски общински съвет определя представител на Община Велико Търново в гражданското дружество.

 

Чл.51. (1) Лицето по чл.50 има правата и задълженията, предвидени от закона и дружествения договор.

(2) В дружествения договор се определят случаите, в които решенията относно дейността на дружеството се вземат от Великотърновски общински съвет.

 

Чл.52. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл.357 – чл.364 от Закона за задълженията и договорите.

 

Раздел X

Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва Община Велико Търново

 

Чл.53. (1) В Община Велико Търново се създават и поддържат регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва.

(2) Регистрите, предвидени в ал.1, са публични и са достъпни на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.

 

Чл.54. В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват:

1. наименованието на търговското дружество;

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число – за преобразуването и прекратяването му;

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;

4. лицата, които представляват Община Велико Търново в органите за управление и контрол на търговското дружество;

5. възнаграждението на лицата, които представляват Община Велико Търново в тези органи.

 

Чл.55. В регистъра за общинските предприятия се вписват:

1. наименованието на предприятието;

2. номерът и датата на приемане на решението на Великотърновски общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие;

3. предметът на дейност на предприятието;

4. органите на управление на предприятието;

5. броят заети лица по щатно разписание;

6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост.

 

Чл.56. В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Велико Търново, се вписват:

1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел;

2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел;

3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел;

4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел;

5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза;

6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел.

 

Чл.57.  В регистъра за гражданските дружества, в които участва Община Велико Търново, се вписват:

1. наименованието на гражданското дружество;

2. целта на гражданското дружество;

3. съдружниците;

4. вноската и делът на Община Велико Търново;

5. имената и длъжностите на лицата, представляващи Община Велико Търново в гражданското дружество;

6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество.  

 

Чл.58. Воденето и съхраняването на публичните регистри се извършва по реда на Наредба № 8 от 17.12.2009 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на правосъдието за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

 

Чл.59. (1) Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице или длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново.

(2) Вписването се извършва въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

(3) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване.

 

Чл.60. Органите на управление на еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Община Велико Търново в търговските дружества, изпращат в Община Велико Търново преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 3 (три) дневен срок от вписването им в Агенция по вписванията.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. /изменен с Решение № 449/28.01.2021 г./ Великотърновският общински съвет в срок до 30.06.2021 г. изготвя и приема Показатели и критерии за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия по чл. 41, ал. 2 от тази наредба.

§ 2.  В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба Кметът на Община Велико Търново издава заповед за определяне на длъжностното лице/лица по чл.59, ал.1.

§ 3. Вписването в публичните регистри на общинските еднолични търговски дружества и търговски дружества, в които Община Велико Търново е съдружник или акционер, се извършва в срок до 60 дни от влизането в сила на наредбата от лицата по чл.59, ал.1.

§ 4. Сключените преди влизане в сила на тази наредба договори за възлагане на управление, както и одобрените бизнес програми/планове на общинските публични предприятия запазват своето действие до провеждането на предвидените в Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 6. Наредбата е приета с Решение №. 334 по Протокол № 13/24.09.2020 г. на Великотърновски общински съвет и влиза в сила след публикуването й на интернет-страницата на Община Велико Търново.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.