НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново

Чл.1. С наредбата се определят условията и редът за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително извършване на действия на процесуално представителство.
Чл.2. Дейности по чл.1 включват всяка дейност на подпомагане на органите за приватизация, съответно за следприватизационен контрол, при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), включително дейностите, свързани с изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, цялостно консултиране по приватизационните процедури, осъществяване на действия на процесуално представителство, изготвяне на експертни становища, извършване на действия на експертно техническо подпомагане, маркетинг, както и други експертни дейности, произтичащи от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Чл.3 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, ръководи цялостната дейност по приватизацията и следприватизационния контрол на общинската собственост в Общината, за което приема решения.
(2) На основание чл.4, ал.4 от ЗПСК, § 1 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г. (Обн. - ДВ, бр. 56 от 06.07.2018 г.) и чл.2, ал.2 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет определя Общинска агенция за приватизация за ВЪЗЛОЖИТЕЛ на дейностите, свързани с подготовката на обекти за приватизация и следприватизационен контрол и други дейности, посочени в чл.2 на тази наредба.
(3) Възложителят се отчита за дейността си по тази Наредба пред Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол (НСПСК) и Великотърновски общински съвет.
Чл.4. Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:
1. Чрез обявяването на процедура за открит конкурс по решение на Общинския съвет при спазване на изискванията, посочени в чл. 8, ал.5 и ал.6 и чл.9 на Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (обн. в ДВ, бр.56/06.07.2018 година), като решението за конкурса  се публикува в един централен и един местен вестник и се оповестява чрез интернет страницата на възложителя;
2. Чрез обявяването на процедура за ограничен конкурс по решение на Общинския съвет при спазване на изискванията, посочени в чл.10 и чл.11 на Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (обн. в ДВ, бр.56/06.07.2018 година), като решението за конкурса  се публикува в един местен вестник и се оповестява чрез интернет страницата на възложителя;
3. Чрез обявяването на процедура чрез пряко договаряне от ОбАП, при спазване на изискванията посочени в чл. 5, ал. 3, чл. 6 и чл. 12 на Наредбата обнародвана в Държавен вестник бр.56/06.07.2018 година, като решението за откриване на процедурата се изпраща на най-малко на две юридически лица вписани като независими оценители в Камарата на независимите оценители, работещи в екип с правоспособни юристи;
4. Възлагане изготвянето на актуализация на анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки чрез пряко договаряне се допуска само за лицата, изготвили преди това анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки.
Чл.5. (1) При възлагане на дейностите по чл.4 възнаграждението за изпълнение се определя в следните граници:
1. За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи незастроени поземлени имоти, находящи се в гр. Велико Търново - от 200 /двеста / лева до 300 / триста/ лева за отделен обект, като за обекти, находящи се извън територията на гр. Велико Търново се допуска увеличение на възнаграждението с: 5% при отдалеченост до 15 км; с 8% при отдалеченост до 30 км; 10% при отдалеченост над 30 км.
2. За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на застроени общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и на незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, находящи се в гр. Велико Търново - от 300 до 400 лева за отделен обект, като за обекти, находящи се извън територията на гр. Велико Търново се допуска увеличение на възнаграждението с: 5% при отдалеченост до 15 км; с 8% при отдалеченост до 30 км; 10% при отдалеченост над 30 км.
3. За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на предприятия, обособени части от предприятия, на дялове или акции от предприятия - от 1 100 /хиляда и сто/ лева до 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ лева.
4. В зависимост от сложността и спецификата на възложените дейности, в отделни случаи възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от възнаграждението по т.1 и т.2 .
5. За рецензии и експертни становища на изготвени оценки и анализи на правното състояние - до 50% от размера на възнаграждението за изпълнителя по първоначалния договор за съответния обект, предмет на възложените дейности;
6. За актуализации на изготвени оценки и анализи на правното състояние при промяна на икономическите или фактически условия - до 50% от размера на възнаграждението за изпълнителя по първоначалния договор за съответния обект, предмет на възложените дейности;
(2) Срокът за изпълнение на дейностите по предходната ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6, когато касае актуализации на изготвени оценки и анализи на правното състояние за обекти по ал. 1, т. 1 и т. 2, не може да бъде по-малък от 2 /два/ календарни дни и по-голям от 5 /пет/ календарни дни за отделен обект;
(3) Срокът за изготвяне на дейностите по предходната ал. 1, т. 3 и т. 6, когато касае актуализации на изготвени оценки и анализи на правното състояние за обекти по ал. 1, т. 3, не може да бъде по-малък от 10 /десет/ календарни дни и по-голям от 20 /двадесет/ календарни дни .
(4) При извършване на дейности, които са различни от описаните в предходните алинеи възнаграждението и срокът за изпълнение се определят с решение на НСПСК за всеки конкретен случай.
Чл.6. ОбАП организира цялостната дейност, свързана с откриването и провеждането на процедури чрез открит конкурс, чрез ограничен конкурс или чрез пряко договаряне за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности, посочени в чл.2 на тази Наредба, и при условията и реда посочени в глава трета до глава девета включително на Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (обн. ДВ, бр. 56 /2018 г.)
Чл.7. (1) Класирането на допуснатите кандидати в процедура чрез открит конкурс се извършва съобразно предложенията им за срок и цена, като за всяко конкретно предложение се изчислява индивидуален коефициент на участника по следната формула:
 
Ку = К ц + К с , където
Кц =        Най- ниска предложена цена - в лева    х   10
 Цена на конкретния участник - в лева
Кс =        Най - малък предложен срок - в календарни дни   х   5
            Срок на конкретния участник - в календарни дни
     (2) Класирането се извършва съобразно получените коефициенти на участниците, като на първо място се класира участникът с най-висок индивидуален коефициент .
     (3) При равни коефициенти на участниците, класира се участникът, който има по-голям професионален опит и чиято оферта по-пълно удовлетворява изискванията посочени в наредбата.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
 
§1. Тази Наредба се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.5, ал.2 от ЗПСК, § 1, т.1 от Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (ДВ, бр. 56 /2018 г.) и чл.2, ал.3 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.
§2. С приемането на тази Наредба се отменя Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново приета с решение № 811/18.07.2002 г., изм. и  доп. с решения № 339/26.11.2004 г., № 869 / 23.03.2006 г.,  192/22.05.2008 г. и 710/ 24.09.2009 г. на  Великотърновски Общински съвет.
§3. Тази Наредба влиза в действие след приемането й с решения на Великотърновски общински съвет № 1437 и  № 1438 от 25.04.2019 г.
 
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.