Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели

СЪОБЩЕНИЕ
В изпълнение на Решение № 217/25.06.2020 г., Великотърновски общински съвет открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново за нов четиригодишен мандат при следните правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ, да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. да са на възраст от 21 до 68 години;
1.2. да имат настоящ адрес в община Велико Търново, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Велико Търново;
1.3. да имат завършено най-малко средно образование;
1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд– Велико Търново;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Велико Търново;
1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към Районен съд – Велико Търново.
 
2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение № 1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение № 2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение № 3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение № 4);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение № 5).
 
Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Велико Търново, раздел „Общински съвет“, подраздел „Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели“.
3. В срок до 24.07.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново, подават в деловодството на Великотърновски общински съвет, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ 2, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/ ведно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки /Приложение № 5/;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие /Приложение № 4/;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 /Приложение № 2/;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. /Приложение № 3/
 
  • Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд– Велико Търново
 
 
 
Венцислав Спирдонов – Председател на Великотърновски общински съвет

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.