НАРЕДБИ

 

НАРЕДБА  № 1
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет
Устройствен правилник на общинска администрация - Велико Търново
Тръжна документация за условията и реда за провеждане на търг за построяване на гаражи
НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Велико Търново
Общинска транспортна схема
Примерен статут за вътрешния ред в жилищните сгради
НАРЕДБА за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
НАРЕДБА за стопанисване и управление на земите от общинския поземлен фонд
НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд
НАРЕДБА за земните маси, строителните и други отпадъци, извозването и депонирането им
МЕТОДИКА за извършване на замени на общински земи частна общинска собственост със земеделски земи собственост на граждани и юридически лица
МЕТОДИКА за формиране на начални тръжни цени при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
НАРЕДБА за организиране охраната на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Велико Търново
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на концесия
НАРЕДБА за възлагане оценки на общински обекти, подлежащи на приватизация (отменена)
НАРЕДБА  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
ПРАВИЛНИК за дейността на Общинска агенция за приватизация
МЕТОДИКА за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол
НАРЕДБА за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново 
НАРЕДБА за опазването на околната среда на територията на Община Велико Търново 
НАРЕДБА за за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол
ПРАВИЛНИК за символите, печата и отличията на Община Велико Търново
ПРОГРАМА за ограничаване на злоупотребата с наркотици, психоактивни вещества и алкохол
ПРАВИЛА за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества
НАРЕДБА за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново
НАРЕДБА  за изграждане и адаптиране на достъпна среда в община Велико Търново
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности,свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,включително процесуално представителство в Община Велико Търново

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите
СТАТУТ за Академична награда на Община Велико Търново
НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на социални услуги в община Велико Търново
НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗИД на ЗУТ за строежите, разположени на територията на Община Велико Търново
ПРАВИЛНИК за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в  Община Велико Търново

Забележка: Наредбите, чиито линкове не са активни, могат да се намерят на хартиен носител в офиса на Общински съвет - Велико Търново.

Горе