ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

НАРЕДБА

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ОБЩИ ПОЛЖЕНИЯ, ВИДОВЕ, РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ.

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. Тази Наредба урежда, за територията на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, редa и начина, за :

ал. 1. Откриването и функционирането на търговски обекти, с цел гарантиране законосъобразността на тяхната дейност и защита интересите на гражданите.

ал. 2. Извършването на търговия на открито и амбулантна търговия.

ал. 3. Правилата за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми съоръжения за производство, търговия и услуги по смисъла на чл. 56 на ЗУТ, които за краткост се наричат “съоръжения”.

ал. 4. Воденето на регистри за всички разрешителни режими, предмет на настоящата Наредба.

Чл. 2. По смисъла на тази Наредба:

ал. 1. “Търговски обекти” са:

1.магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки

2.производствени обекти

3.складове на едро

4.заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, хотели идруги места за настаняване.

5.работилници и ателиета за извършване на услуги

6.будки и павилиони, в които се осъществява търговска дейност

7.сергии и съоръжения за търговия, на които се осъществява търговска дейност.

8.аптеки

9.приемателни пунктове .

10.Пазари и базари

ал. 2. Места за извършване на търговия на открито могат да бъдат:

1. Отредените за открити пазари и тържища терени, които са предоставени за стопанисване на ОП ”Пазари” или са собственост на физически или юридически лица;

2. Откритите площи около търговските обекти;

3. Определените със Заповед на Кмета на населеното места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади, сергии, палатки и други подобни, както и незастроени парцели или незастроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост.

ал. 3. Амбулантна е търговията, която се извършва на не точно фиксирано място.

ал. 4. “Съоръжения”са маси, павилиони, кабини и други, които се считат за преместваеми, съгласно чл.56 от ЗУТ.

ал. 5. Не са “Търговски обекти” по смисъла на тази Наредба

1. офисите и търговските представителства;

2. лекарските и стоматологичните кабинети;

3. адвокатските бюра (кантори);

4. нотариалните кантори;

5. счетоводните кантори;

6. ателиета на художници и архитекти;

7. консултантски къщи;

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ.

 

Чл. 3. ал. 1. Търговски обект се разкрива и функционира само от физически или юридически лица, имащи право за извършване на търговска дейност, съгласно Законите на страната.

ал. 2.(отм.-Реш.№1159) Търговски обект се регистрира само за дейността, за която е предназначено помещението и е издадено Разрешение за ползване от РДНСК или Удостоверение за позване от Общината.

ал.2 (нова-Реш.№1159) Търговски обект се регистрира за дейността, за която е предназначено помещението и има издаден един от следните документи:

1.Разрешение за ползване от РДНСК,

2.Удостоверение за ползване от Общината,

3.Нотариален акт с вписано в него предназначение на помещението

4.Удостоверение за поставяне на преместваемо съоръжение.

 

ал. 3. Магазини,за които има издадено разрешение за ползване без да е конкретизирано предназначението им, при промяна на собственик или наемател, не е необходимо да бъде издавано ново Разрешение за строеж, ако не се извършват допълнителни строително-монтажни работи и не подлежат на ново разрешение за ползване. Същото се прилага при смяна на дейността на един вид магазин в друг вид магазин.

ал. 4. За всички обекти за обществено хранене и увеселителни заведения се изисква ново разрешение за строеж и същите подлежат на приемане по Наредба 6 на МРРБ.

ал. 5. Регистрация на обекта се извършва от Кмета на населеното място по местонахождение на обекта или упълномощено от него лице.

ал. 6. Таксите за издаване на всички видове разрешения и удостоверения се определя в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Чл. 4. Исканията за регистриране на търговския обект се подават от търговеца или упълномощено от него лице, до Кмета на населеното място, на чиято територия се намира обекта, с молба по Образец № 1, преди започване на дейността. Към молбата се прилагат заверени копия от:

ал. 1. Документи, изисквани за всички видове търговски обекти:

1.Документ за право да се извършва търговска дейност /Удостоверение за актуално правно състояние/.

2.Документ за собственост на имота или съгласие /договор/ на собственика.

3.Становище на РС ПАБ;

4.Становище на “Електроснабдяване”, ако електромерът е първичен, или от собственика на имота при вторичен електромер.

5.Становище на “ВиК Йовковци” ООД, ако водомерът е първичен, или становище на собственика на имота, ако водомерът е вторичен.

6.Разрешение/Удостоверение/ за ползване или Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, издадено от Кмета на Общината.

7.Документ за липса на данъчни задължения

8.Документ за липса на задължения към Община В.Търново.

9.Документ за данъчна регистрация.

10.Санитарно разрешително за откриване на обект, издадено от ХЕИ - с изключение на магазините за промишлени стоки и книжарници.

11.Документ за платена такса за издаване на Удостоверение за регистрация.

12.Документ за регистрация по БУЛСТАТ

ал.2. Специфични документи, изисквани от нормативни актове, в зависимост от вида на търговския обект:

1. Становище на Регионалния отдел на Дирекция “Мерки и измервателни уреди” - за търговски обекти, използващи средства за имерване;

2. Ветеринаро-медицинско разрешително за дейност от ДВСК - за обекти, в които се добиват, преработват, съхраняват и реализират продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки, както и продукти с животински съставки.

3. Становище на РИОСВ - за за зоомагазините, както и магазините за цветя, в които се извършва продажба на диворастящи видове.

Чл. 5. aл.1 За извършената регистрация се издава Удостоверение за регистрация на търговски обект (Образец 2)

ал.2 Удостоверението съдържа:

1. идентификационен номер, съдържащ буквена и цифрова информация (приложение 1);

2. дата на начална регистрация на търговския обект;

3. наименование на фирмата с данните за нея и лицето, което я представлява или имената на физическото лице(с индивидуализиращи белези), ако то има право да извършва търговската дейност (занаятчии, свободни професии и др.);

4. местонахождение на обекта;

5. работно време на обекта;

6. срок на валидност;

7. дата на издаване;

8. подпис на кмета или упълномощеното лице;

9. печат.

Чл.5А, ал.1. (нов-Реш. №1159) Срокът за валидност на Удостоверението за търговска дейност зависи от вида собственост на обекта и се изразява в следното:

1.При собственост на обекта -издава се безсрочено.

2.При наличие на наемни отношения /договор за наем/ - за срокът на договора.

ал.2. Удължаване на срока на Удостоверението за търговска дейност при наети обекти се извършва след подаване на писмена молба до Кмета на населеното място.Към молбата се прилагат копия от:

1. Копие от нов договор за наем

2. Копие от старото Удостоверение за търговска дейност

3. Документ за липса на задължения към Община В.Търново

4. Документ за платена такса за издаване на Удостоверение за търговска дейност

5. Документ за платена такса за издаване на Удостоверение за липса задължения към Общината

Чл. 6 Сроковете за издаване на Удостоверението, се определят с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново.

Чл. 7. ал. 1. Работното време на търговските обекти се определя съобразно волята на заявителя в допустимите от закона рамки.

ал. 2 В кварталите, отредени за жилищно строителство и сградите със смесено (жилищно и нежилищно) предназначение, работното време на заведенията за обществено хранене и увеселителните заведения може да бъде:

за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - от 6 до 23 часа.

за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - от 6 до 22 часа.

ал. 3. По изключение в предпразничните и празнични дни заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, ако отговарят на всички норми на ХЕИ (Наредба № 9 на МЗ) и строителството, относно нормите за шум и да е гарантиран обществения ред и спокойствие на ползуваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението.

ал. 4. Нарушаването на обществения ред от заведения с удължено работно време се констатират от органите на РПУ. При системни нарушения, по предложение на Началника на РПУ, Кмета на населеното място ограничава работното време, в рамките на установеното в ал. 2.

Чл. 8. aл. 1 Регистрираните по чл. 5 търговски обекти се вписват в Единен електронен регистър на търговските обекти на територията на Община Велико Търново, воден от Началника на отдел “Общинска икономика” или упълномощено от него лице.

ал. 2. Регистърът съдържа:

1. Вид на търговския обект;

2. Номер на удостоверението за регистрация на търговския обект;

3. Дата на издаване;

4. Вид на физическото или юридическото лице;

5. Име на фирмата - ползвател на обекта;

6. Населено място, в което се намира обекта;

7. Адрес на обекта;

8. Име на собственика на фирмата;

9. Адрес на седалище на фирмата по съдебна регистрация;

10. Данъчен № и ЕИК по БУЛСТАТ на фирмата-ползвател;

11. Работно време на обекта;

12. Срок на удостоверението за регистрация на търговския обект;

13. Номер, дата и вид на Лиценз за търговия с вина, спирт и спиртни напитки или Лиценз за търговия с тютюн и тютюневи изделия /ако има издадени такива/;

14. Номер и дата на Удостоверение за категоризация /само за заведения за хранене и развлечения и за хотелите и други места за настаняване/;

15. Номер и дата на Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение по смисъла на чл.41, ал.1 от настоящата Наредба /ако има издадено такова/;

16. Номер и дата на Разрешение за организиране на търговия на открито пред търговски обект по смисъла на чл.25, ал.1 от настоящата Наредба;

17. Номер и дата на Разрешение за амбулантна търговия;

18. Номер и дата на квитанция за платена такса;

19. Извършени проверки от длъжностни лица;

20. Данни за липса или наличие на издадени актове и наказателни постановления по наредбите на общината и ЗЗПППТ;

21. Начислени задължения към ОБЩИНА Велико Търново;

22. Изплатени суми по задълженията към ОБЩИНАТА;

23. Неизплатени суми по задълженията към ОБЩИНАТА;

24. Направени промени в Удостоверението за търговска дейност;

ал. 3. Регистърът не е публичен и справки от него се издават, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 9. ал. 1. (отм. с Реш.№1159) Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне или липса на документите, изисквани по чл.4.

ал. 1. (нова-Реш№1159) Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне, нередовност или липса на документите, изисквани по чл.4.

ал.2.Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран. Същият се съобщава на лицето по реда на ГПК.

ал.3. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда и в сроковете от Закона за административното производство.

Чл. 10. ал. 1. При прекратяване дейността на обекта, търговеца или упълномощено от него лице, уведомява писмено Кмета на населеното място и връща Удостоверението за регистрация на търговски обект в 14-дневен срок от прекратяването на дейността.

ал. 2 При промяна на условията на регистрирането, търговецът е длъжен в 10 /десет/ дневен срок да уведоми Кмета на населеното място, който по законосъобразност издава ново удостоверение. Промяната на номенклатурата на продаваните стоки или разширяване на дейността с друг вид търговия или услуги е промяна на условията на регистриране.

ал. 3. Обстоятелствата по предходните алинеи се отбелязват в регистъра.

Чл. 11. ал.1. Регистрацията на обектите, собственост на търговеца е безсрочна, а за наетите под наем - срока се определя съгласно срока, записан в наемния договор.

ал. 2. След изтичане срока на договора търговецът подава молба за удължаване или прекратява дейността на обекта.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ.

 

Чл. 12. На входната врата на търговските обекти задължително се поставя надпис на български език с информация за работно време, почивни дни на обекта, материално отговорно лице, адрес и номера на удостоверението за регистрация.

Чл. 13. Фирмени пана, табели и други се поставят и следва да отговарят на Глава Втора, Раздел Втори от Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община В.Търново.

Чл. 14. Търговецът е длъжен да осигури и да държи в търговския обект на разположение на контролните органи следните документи:

Документи изисквани от данъчна администрация;

Документи, изисквани по Кодекса на труда;

Документи, изисквани по ЗЗПППТ;

Санитарен журнал на ХЕИ;

Заверени здравни книжки за работещите в обекти за хранителни стоки, както и в заведенията за хранене;

Ветеринаро-медицинско свидетелство за дейност от ДВСК;

Ветеринаро-контролна книжка на ДВСК - за обекти разрешени и контролирани от ДВСК;

Документи, изисквани в чл.23 от Наредбата за пакетирани продукти и чл.11 на Наредбата за бутилки.

Чл. 15. В търговските обекти плащането от клиентите се документира с касова бележка /сметка, фактура/.

Чл. 16. ал. 1. При продажба на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане, задължително се издават гаранционни карти, фактури и касови бележки.

ал. 2. За всички стоки от местно производство и внос, търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи преди пускането им в продажба.

Чл.17.ал. 1. Забранява се продажба на стоки с неустановен произход и неотговарящи на изисванията на Закона.

ал. 2. При отклонение от установените документи за качество или изтичане на срока на годност търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и ги извади от търговския оборот по начин, гарантиращ това. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с разрешение на компетентните контролни органи и документ, доказващ това, на отделен щанд, със съответното обозначение.

ал. 3. Лицата, използващи средства за измерване за търговски плащания са длъжни да осигуряват техническата им изправност, правилната им употреба и да ги представят за проверка в ГД ”МИУ”.

ал.4.. За всички стоки от внос търговецът е длъжен да осигури следните документи или ксерокопия от тях:

1. разрешително за внос от МЗ;

2. хигиенно заключение от ХЕИ;

3. здравен сертификат за стоката от страната вносител;

4. Необходими съпроводителни ветеринаро-медицински документи за стоки от животински произход /ветеринарно-медицинско свидетелство или ветеринарно-медицински сертификат за внос.

Чл. 18. Забранява се:

1. Сервирането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи изделия, порнографска литература, вестници, списания и предмети от този вид, от и на деца до 18 години и бира на деца до 16 години;

2. Допускането на деца до 18 години без пълнолетен придружител в ЗОХ след 23 часа през летния сезон и след 22 часа през зимния сезон.;

3. Ползването на тротоарите и площите около търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж;

4. Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на открито;

5. Продажбата на всякакъв вид стоки без надлежно разрешение за търговска дейност, издадено от Кмета на населеното място;

Чл. 19. ал. 1. Търговецът е длъжен да осигурява поддържането на чистотата и на обществения ред в обекта, прилежащата му територия включително и площта на тротоарите по лицето на търговския обект.

ал. 2. Прилежаща територия на търговските обекти е, теренът в непосредствена близост до търговския обект, в който е необходимо да се гарантира сигурността, здравето, пожарната безопасност, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО.

 

РАЗДЕЛ І. ТЪРГОВИЯ НА ОТРЕДЕНИТЕ ЗА ОТКРИТИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА ТЕРЕНИ

 

Чл.20. ал.1 Терените за създаване на открити пазари и тържища се предвиждат в подробните устройствени планове на населените места.

ал. 2. Извън населените места същите се обососбяват по реда на чл.12 и 59 oт Закона за устройство на територията.

ал. 3. С подробни устройствени планове може да се диференцира предназначението на терените за селскостопански пазари, пазари за промишлени стоки, пазари за строителни материали, пазари за автомобили втора употреба, животински пазари и др..

Чл.21. ал. 1. На терените по чл.20 или части от тях, се организира търговия на открито или под временни защитни съоръжения или конструкции, върху маси, сергии, щандове, стелажи и др., които не са трайно прикрепени към терена.

ал. 2. В терените по чл.20 може да има:

1. обекти с траен градоустройствен статут, допуснати по съответния ред;

2. преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията;

ал. 3. Търговия на открито, по смисъла на ал.1 може да се извършва и в обособени части от сгради (открити площадки и пространства, вътрешни дворове и др), ако те са предназначени за такъв вид дейност.

Чл. 22 ал. 1 Терените или пространствата, на които е организирана търговия на открито по смисъла на чл. 21, ал. 1 се определят като един търговски обект, независимо от броя на масите или сергиите, разположени на него. Регистрацията се извършва от и на името на собственика на терена или упълномощено от него лице.

ал. 2. Не се изисква регистрация за търговска дейност, по смисъла на тази Наредба, на лицата извършващи търговия в пазара. Правото да извършват търговска дейност по смисъла на Закона, се контролира от управляващия пазара.

ал. 3. Обектите по чл. 21, ал. 2, ако развиват търговска дейност, се регистрират като самостоятелни търговски обекти по съответния ред, определен в тази Наредба.

Чл. 23 ал. 1. Отредените за открити пазари и тържища терени, частна общинска собственост, на които се извършва постоянна търговска дейност, се стопанисват от ОП “Пазари”.

ал. 2. ОП “Пазари” е специализирано общинско предприятие, създадено на основание ЗОС и Решение на Общинския съвет, за организиране постоянна търговия на открито на терените, частна общинска собственост, на територията на Община Велико Търново.

ал. 3. ОП ”Пазари” работи по приет от Общинския съвет Велико Търново “Правилник за организация и управление”. С правилника се обособяват пазарите на територията на Общината и се урежда дейността, реда, условията и организацията за функциониране на общинските пазари и извършване на търговската дейност в тях.

ал. 4. Кметът на Общината утвърждава “Правилник за вътрешният ред в Общинските пазари”.

ал.5 Управителят на ОП “Пазари” упражнява правата и изпълнява задълженията, описани в чл. 7 от “Правилника за организация и управление на ОП”Пазари”.

Чл. 24. ал.1. На терените, отредени за открити пазари и тържища, собственост на юридически и физически лица, може да се организира търговска дейност по реда на чл., чл. 21 и 22.

ал. 2. Търговците, собственици на открити пазари, заедно с документите за регистрация на търговски обект, прилагат и свой “Правилник за организация и управление”.

ал. 3. Правилникът по предходната алинея трябва задължително да указва максимално допустимия брой маси и други съоръжения, които ще се разположат на терена, реда за охрана и осигуряване на обществената безопасност, отговорника на пазара, както и наличието и броя на стационарните търговски обекти, изградени на територията им.

Чл. 25. ал. 1. Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне или липса на документи, изисквани в чл.4.

ал. 2. Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран. Същият се съобщава на лицето по реда на ГПК.

ал.3. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда и в сроковете от Закона за административното производство.

 

 

РАЗДЕЛ ІI. ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

Чл. 26. ал. 1. Пред търговските обекти, по смисъла на чл. 2. ал.1, се допуска поставяне на съоръжения /стелажи, маси и др./ за извършване на търговия на открито.

ал. 2. Възможността, броя и начина за разполагане на горните се определя от експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на населеното място с участието на представител на сектор “ПП-КАТ”.

ал.3. (нова-Реш.№1159) При определяне на площ за разполагане на маси и столове пред заведенията за обществено хранене е необходимо да бъде осигурена минимална площ от 1 кв.м на човекомясто

Чл. 27. За използваната площ се издава Разрешително за търговия на открито пред търговски обект/Образец 3/.

Чл. 28. ал. 1. (отм.-Реш.№1159) Искането за разрешение за организиране на търговия на открито пред търговски обекти се извършва чрез подаване на молба до Кмета на населеното място или упълномощено от него лице.

ал.1. (нова-Реш.№1159) Искането за разрешение на търговия на открито пред търговски обекти се извършва чрез подаване на Молба за издаване на удостоверение за търговия на открито до Кмета на населеното място или упълномощено от него лице

ал. 2. (отм.-Реш.№1159) Към молбата се прилагат копия от Удостоверението за регистрация на търговския обект и Договор за ползване на открити площи за разполагане на съоръжения или Акт за собственост на терена.

ал. 2. (нова-Реш.№1159) Към молбата се прилагат копия от:

 

1.Удостоверението за регистрация на търговския обект

2.Акт за собственост на терена или Нотариално заверен документ за съгласие на собственика на терена

3.Разрешително за търговия на открито пред търговски обект от предходни години,

4.Удостоверение за липса на задължения към Общината

 

ал. 3. (отм.-Реш.№1159) Договорът за ползване на общински терени се сключва с Управителя на ОП ”Пазари” като таксата за използване на откритата площ се определя с НОАМТЦУ.

Чл 28А, ал.1 (нов-Реш.№1159) При издаване на Разрешение за търговия на открито пред търговски обект заявителят подписва декларация /Образци 6 и 7/, с която се задължава да ползва откритата площ пред търговския си обект по начина, определен от комисията, както и да заплаща в срок таксата за заетата площ, ако тя е общинска собственост

ал.2. Таксата за заетата общинска площ се определя с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и е в зависимост от квадратурата й и местоположението на обекта.

ал.3. Таксата за заетата площ се внася до 25-то число на предходния месец по един от следните начини:

1. Чрез квитанции на място в търговския обект, получени и попълнени по съответния ред от упълномощени от Кмета на Общината длъжностни лица, които ежеседмично представят справки по обекти в отдел “Общ.икономика”;

2. Чрез заплащане на място в ОЦУИГ - в административната сграда на Община Велико Търново;

3. По банков път по сметка на Общината.

Чл.29., ал.1 (отм.-Реш.№1159) Разрешително за търговия на открито пред търговски обект се издава от Кмета на населеното място или упълномощено от него лице.

ал.2 (отм.-Реш.№1159) Разрешителното се издава за календарната година.

Чл. 29. Разрешителното се издава за календарната година.

Чл.29А, ал.1 (нов-Реш.№1159) При неплащане на таксите по чл.28, ал.3 в сроковете, определени в чл.21А от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, се начисляват лихви, съгласно Закона за общинските бюджети.

ал.2. При констатиране на неправомерно заета общинска площ, Комисията по чл.26, ал.2 определя допустимостта на ползването на площта и дава своето становище и:

1.при допустимост се налага глоба в размер на трикратния размер на полагащата се такса за квадратен метър/месец за нерагламентирано заеманата площ

2.при недопустимост площта се освобождава със Заповед на Кмета на Общината, със съдействието на органите на РПУ-В.Търново.

Чл.29Б ал.1. (нов-Реш.№1159) При прекратяване търговската дейност на открито пред регистиран търговски обект по желание на търговеца, същият или упълномощено от него лице, уведомява с писмено предизвестие от 14 дни Кмета на населеното място .

ал.2. Търговецът връща издаденото му Удостоверение за регистрация на търговски обект до 14-дневен срок след прекратяването на дейността.

Чл. 30.

ал. 1. (отм.-Реш.№1159) Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне или липса на документите, изисквани по реда на този Раздел.

ал. 1. (нова-Реш.№1159) Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне, нередовност или липса на документите, изисквани по реда на този Раздел.

ал. 2. Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран. Същият се съобщава на лицето по реда на ГПК.

ал. 3. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда и в сроковете от Закона за административното производство.

 

 

РАЗДЕЛ ІII.

ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА МЕСТА ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

 

Чл. 31. ал. 1. Временна търговия на открито може да се извършва и на определени със Заповед на Кмета на населеното място места, посочени в чл. 2, ал. 2, т. 3 места.

ал. 2. Временна търговия на открито се разрешава за срок до 1 месец за продажба на промишлени и сувенирни стоки по повод традиционни празници.

ал. 3. Търговия на открито на местата, посочени в чл. 2, ал. 2, т. 3 може да се разрешава по реда на този Раздел и за продажба на пуканки, ядки и сладолед, като срока на разрешителното може да бъде и повече от 1 месец.

Чл. 32. ал. 1. “Разрешение за извършване на търговия на открито” се издава от Кмета на населеното място или упълномощено от него длъжностно лице.

ал. 2. Срокът на разрешението се определя със заповедта на кмета по чл.31, ал.1 Разрешението не може да бъде за място по-голямо от 2 квадратни метра и се издава еднократно.

ал. 3. В разрешението задължително се определят : търговецът, мястото, срокът и номенклатурата на стоките, с които се търгува.

ал. 4. Не може да се издава разрешение за търговия със стоки, забранени по действащи нормативни актове.

Чл. 33. ал. 1. Разрешението се издава въз основа на молба от търговеца до кмета на населеното място.

ал. 2. Към молбата се прилагат следните документи:

1. Документ за съдебна регистрация;

2. Документ за дънъчна регистрация;

3. Санитарни разрешения при продажба на хранителни стоки;

4. Ветеринаро-медицинско разрешително за дейност /за обекти, контролирани от ДВСК/;

5. Други документи, на които търговецът се позовава;

6. Когато при извършваната дейност се използват средства за измерване, търговецът е длъжен да спази изискванията на чл.4, ал.2, т.1;

ал. 3. Разрешенията се издават в срок, определен в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Чл. 34. ал. 1. За продажба на сувенири, малка пластика и произведения на художествените занаяти на пл. ”Иван Асен ІІ”, гр.Велико Търново и територията на с. Арбанаси ежегодно се организира сезонен базар.

ал. 2. Броят на местата за търговия и тяхното разположение се определят от експертна комисия назначена със Заповед на Кмета на Общината.

ал. 3. Местата се отдават чрез явен търг, организиран от отдел “Общинска икономика”.

Чл. 35. ал. 1. За търговия с акварел, живопис, графика и рисунки - моментни и по снимка, ежегодно се организира “Улица на изкуствата”, разположена на ул. ”Независимост” на тротоарната площ пред факултет “Изобразително изкуство”.

ал. 2. Разрешение за извършване на дейността се създава въз основа на подадена молба на художника и приложен документ за регистрация на физическо или юридическо лице в гр. В. Търново в СБХ.

ал. 3. Срокът за който се издава разрешението за календарната година за място от 2 кв.м.

ал. 4. Срещу ползваната площ всеки художник предоставя една своя творба в началото на съответната година в собственост на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, която се съхранява в отдел ”Култура и културно - историческо наследство”.

ал. 5. Условията, на които трябва да отговаря художника се определят със Заповед на Кмета и съгласувано със Съюза на българските художници при спазване на разпоредбите на чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет В.Търново.

Чл. 36. ал. 1. За търговия с книги ежегодно се организира “КНИЖНА БОРСА” на панорамната площадка, ул.”Независимост” /срещу старата поща/ в гр.Велико Търново.

ал. 2. Разрешение за извършване на дейността се създава въз основа на подадена молба и приложени документи за данъчна и съдебна регистрация на физическо или юридическо лице.

ал. 3. Срокът, за който се издава разрешението за календарната година за място от 2 кв.м.

Чл. 37 .ал.1. След получаване на разрешение по чл.34, чл.35 и чл.36 за търговия на открито търговецът заплаща такса за издаденото удостоверение по цена на услуга, определена в Наредбата за опеределяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община В.Търново.

Чл. 38. ал.1. Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне или липса на документите, изисквани по реда на този Раздел.

ал. 2.Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран. Същият се съобщава на лицето по реда на ГПК.

ал. 3. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда и в сроковете от Закона за административното производство.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ

 

Чл. 39. ал. 1. По смисъла на тази Наредба амбулантна търговия е подвижната търговия, която не се извършва на точно определено място, изразяваща се в:

1. продажби на стоки от всякакъв вид, ако това не е забранено с по-висш от тази Наредба нормативен документ;

2. изкупуване на селскостопанска проукция в населените места;

3. продажба на цветя в заведенията за обществено хранене;

4. продажба на лотарийни и други билети;

5. събиране на помощи от лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

6. дейността на улични музиканти, художници и артисти.

ал. 2. Не се счита за амбулантна търговия:

1.Разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока от регистрирани търговски обекти;

2.Дейността на търговските представители.

Чл. 40. ал. 1. Амбулантната търговия на територията на Общината се извършва само с разрешение на Кмета на населеното място или упълномощено от него лице от лица, регистрирани по ред определени със Закон.

ал. 2. Събиране на помощи от лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ или техни пълномощници се извършва след представяне на:

1. Справка за обекта или субекта, за който се събират средства;

2. Нотариално заверено писмено съгласие от лицето, за което се събират средствата;

3. Нотариално заверен списък на упълномощените лица за извършване на тези дейности;

4. Информация за продължителността на акцията;

ал.3. Не се изисква разрешение за извършване на търговия по този ред на обособените за целта пазарни площадки.

Чл. 41. Исканията за издаване на “Разрешение за извършване на амбулатна търговия” се подават до Кмета на населеното място, на чиято територия ще се извършва дейността.

Чл. 42. Разрешителното /Образец 4/ се издава за един календарен месец и се заплаща такса за административна услуга за издаване на разрешителни, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За дейности по чл.39, ал. 1, т. т. 5 и 6 такса за издаване на разрешително не се заплаща. Извършване на амбулантна търговия с храни, напитки и други стоки, имащи значение за здравето на населението се издава след получаване на санитарно разрешително на ХЕИ.

Чл. 43. ал. 1. Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне или липса на документите, изисквани по реда на тази Глава.

ал. 2. Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран. Същият се съобщава на лицето по реда на ГПК.

ал. 3. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда и в сроковете от Закона за административното производство.

Чл. 44. Амбулантният търговец е длъжен:

ал. 1. Да предоставя вярна, точна, пълна и ясна информация за предлаганите от него стоки и услуги на гражданите.

ал. 2. При поискване от потребителя и когато видът на стоката позволява това, търговецът е длъжен да покаже нейното действие и употреба.

ал. 3. Търговецът е длъжен предварително по подходящ начин да информира потребителите когато предлага:

1. Употребявани стоки;

2. Стоки с изтекъл срок на годност, чиято продажба не съэдава опасност за здравето и живота на потребителите;

3. Стоки с отклонения от предварително обявените показатели, чиято продажба не създава опасност за здравето и живота на потребителите;

4. Стоки, предмет на разпродажба.

Чл. 45. Забранява се извършването на амбулантна търговия със:

ал. 1. Стоки, които по този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;

ал. 2. Лекарства;

ал. 3. Петролни продукти и дериватите им;

ал. 4. Стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

Чл. 46 ал. 1. Забранява се продажбата на свещи и други църковни стоки.

ал. 2. Изброените в ал.1. стоки, съгласно чл.23, ал.1 и ал.3 от Закона за вероизповеданията, могат да се продават само, ако са закупени от Великотърновската Света Метрополия намираща се на ул.”Иван Вазов” № 25, срещу издаден документ.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРАНЕТО, ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА И ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

 

Чл. 47. ал. 1.Съоръженията по смисъла на чл.2, ал.4 от тази Наредба се разполагат на места, определени в схема, утвърдена от Гл. архитект на ОБЩИНАТА. Схемата се съгласува с Кмета на населеното място и със съответните институции - Електроснабдяване, Линейно кабелно стопанство, ВиК и сектор “ПП-КАТ”, Териториален район “Далекосъобщения”.

ал. 2. Не се разрешава разполагане на нови павилиони на територията на Архитектурно-исторически резерват - Стария град, пл. ”Майка България” и ул.”Васил Левски” във Велико Търново. В тези зони други съоръжения, по смисъла на ал.1 се допускат само за продажба на вестници, книги, сладолед, сувенири.

Чл. 48. ал. 1. Схемата по чл.47, ал.1 се актуализира ежегодно в срок до 01 март и се обявява на публично място в сградата на Кметството.

ал. 2. Предложение за актуализиране на схемата се правят целогодишно от заинтересовани лица, с молба до Гл. архитект на Общината. Постъпилите молби се разглеждат веднъж годишно в периода от 01 до 31 март като за резултата писмено се уведомява вносителя.

ал. 3. При актуализация от схемата не могат да отпадат места, за които има законно действащ договор за разполагане на съоръжение и не предстои прилагане на Подробен устройствен план, в срок до една година.

Чл. 49. ал. 1. Свободните места по схемата се обявяват на явен търг за отдаване под наем. За гр. Велико Търново търгът се обявява и провежда от ОП ”Пазари”, а за останалите населени места от Кмета населено място. В комисиите задължително се включва представител на отдел”ОС” и отдел “ПНО”.

ал. 2. Началните тръжни цени се определят по Методиката от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ал. 3. На спечелилият участник се издава Заповед от Кмета на Общината за гр. Велико Търново и Кметовете за останалите населени места.

Чл. 50. ал.1. На базата на Заповедта за спечелил участник Кмета на населеното място издава “Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение” /Образец 5/.

ал. 2. Разрешението се издава за срок до 3 години.

ал. 3. Разрешението за поставяне се издава в три еднообразни екземпляра, от които един за лицето, един за от отдел “Общинска икономика” и един за ОП ”Пазари” или Кмета на населеното място. Разрешението се вписва в единния регистър по чл.8, ал.1.

ал. 4. Разрешението е лично и не може да се преотстъпва на други лица и фирми.

Чл. 51. ал. 1. Отказ за регистрация може да бъде направен при непредставяне или липса на документите, изисквани по реда на този Раздел.

ал. 2.Отказът за регистрация трябва да бъде направен в писмена форма и да бъде мотивиран. Същият се съобщава на лицето по реда на ГПК.

ал. 3. Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда и в сроковете от Закона за административното производство.

Чл. 52. ал. 1. На основание Заповедта за спечелил участник и издаденото разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, Управителят на ОП ”Пазари” за гр. Велико Търново и Кмета на Общината за останалите населени места на територията на Общината сключват договор за наем.

ал. 2. Договорът се сключва в 7 /седем/ дневен срок от датата на издаване на разрешението.

ал. 3. Договорът се сключва за срока на действие на разрешението и влиза в сила от датата на издаване на разрешението за поставяне.

Чл. 53. Не се допуска надвишаване на площта за разполагане на съоръжението в отклонение на утвърдената схема и одобрената скица с указан начин на ситуиране, освен в случаите при доказана необходимост за ремонт, укрепване и подобряване на естетическия вид на съоръжението, съгласувана с гл.архитект на Общината.

Чл. 54. ал. 1. При покупко-продажба на съоръжения, монтирани съгласно настоящата Наредба, при реорганизация, сливане, разделяне и прекратяване на дейността на фирми, ЕТ и дружества, при настъпване на смърт, влизане в сила на съдебни решения, след развод или делба, при наличие на правоимащите, в качеството си на правоприемници по отношение на “Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение”, са длъжни да уведомят в 1 /едно/ месечен срок отдел “Общинска икономика”.

ал. 2. На правоприемника по ал. 1 се издава ново Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение.

ал. 3. Ако в резултат на обстоятелствата по ал. 1 няма правоимащи, в качеството си на правоприемници по отношение на “Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение”, местата се считат за свободни и се обявяват по реда на чл.47, ал.1.

Чл. 55. След изтичане на срока на Разрешителното, ако наемателят е бил добросъвестен, същото може да бъде продължено до деня, предхождащ датата на актуализация на схемата, а договорът се анексира. Ако в актуализираната схема мястото бъде потвърдено на наемателя се издава ново Разрешително и се сключва нов договор за срока на Разрешителното.

Чл. 56. Разрешенията за поставяне на преместваемите съоръжения се считат за невалидни:

ал. 1. При неспазване на чл.47. ал.2;

ал. 2. Когато съоръжението не се използва по предназначение;

ал. 3. Не се използва от лицето, на което е предоставено, с изключение на случаите и в срока на чл.52, ал.1;

ал. 4. Съоръжението не е монтирано в срок от 3 /три/ месеца от датата на издаване на Разрешението;

ал. 5. При несвоевременно заплащане на повече от 2 /две/ поредни вноски за наем на ползвана общинска площ;

ал. 6. При поставяне на съоръжение с по-голяма от допусната квадратура или не е монтирано на определеното от ОБЩИНАТА място;

ал. 7. При реализиране на влезли в сила частични изменения на градоустройствените планове и одобрени строителни книжа за обекти, засягащи мястото на временното съоръжение;

ал. 8. Промяна на собствеността във връзка с влезли в сила законови разпоредби или съдебни решения.

Чл. 57. Преместваеми съоръжения, монтирани без разрешение, се премахват за сметка на нарушителите.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 58. ал. 1. Администрирането и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кметовете на населени места, отдел “Общинска икономика” и дирекция “ТСУ” при ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ал. 2. РПУ - В.Търново оказва съдействие на служителите на общината при и по повод изпълнението задълженията, произтичащи от тази Наредба.

ал. 3. По въпроси, свързани с практическото прилагане на Наредбата, Кметът на ОБЩИНАТА и Кметовете на населени места издават Заповеди.

Чл. 59. ал. 1. Актовете за установяване на нарушения на наредбата се съставят от упълномощени длъжностни лица на ОБЩИНАТА, служители на сектор “ПП-КАТ” и служители на РПУ - В.Търново по реда на ЗАНН.

ал. 2. Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на ОБЩИНАТА.

Чл. 60. Физическо лице, и което въведе в експлоатация стационарен или нестационарен обект за търговия, услуги, или производствено предприятие без надлежна регистрация се наказва с глоба от 100 лв. На юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер на 100 лв.

Чл. 61. При случай на нарушаване спокойствието на гражданите и обществения ред в ОБЩИНАТА от обекти по чл.2, ал.1 от настоящата Наредба се налагат наказания, както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение;

2. Ограничаване на работното време и глоба или имуществена санкция от 100 лева до 200 лв., а за първо нарушение от нощен обект и заведение - ограничаване на работното време за срок от три месеца и глоба или имуществена санкция от 200 лв. до 500 лв.;

3. При повторно нарушение - затваряне на обекта за срок от три месеца и глоба или имуществена санкция от 400 лв. до 500 лв., а за обекти работещи на ненормирано работно време, глобата е от 300 лв. до 500 лв.;

4. При системно нарушаване на Наредбата от търговците, на същите може да бъде отнето Удостоверението за регистрация на търговски обект със Заповед на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Чл. 62. Нарушителите на чл.18 се наказват както следва:

1. по т. 1, т. 2 и т. 4 глоба или имуществена санкция до 100 лв. - наказват се управителите на заведението за хранене и развлечения;

2. по т. 3 и т. 5 - с глоба или имуществена санкция до 50 лв. - се наказват извършителите;

Чл. 63. Лицата, заели неправомерно общинска площ за извършване на търговска дейност се налагат наказания както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение;

2. При второ и следващи с глоба или имуществена санкция от 100 до 250 лв.

Чл. 64. Актовете за нарушения по Глава Пета се съставят от Общинското звено за защита правата на потребителите към отдел “Общинска икономика” и РПУ за територията на гр.В.Търново и Кметовете на населените места за извършени нарушения на територията им.

ал. 1. Наказателни постановления се издават от Кмета на ОБЩИНАТА по реда на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

ал. 2. Размерът и начинът на санкциите се налагат по реда на част V ”Административно-наказателни разпоредби” от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Чл. 65. ал. 1 Поставилите без разрешение преместваеми съоръжения по смисъла на Глава Четвърта от настоящата Наредбата дължат разноските по премахването им и глоба в размер до 500 лв.

ал. 2. Премахването на временни съоръжения се извършва със Заповед на Кмета на ОБЩИНАТА по предложение на отдел “Общинска икономика”, съгласувано с дирекция “ТСУ”и се изпълнява от отдел “Общинска собственост.

Чл. 66. Контролът по изпълнение на настоящата Наредбата се осъществява от отдел “Общинска икономика”, РПУ - гр.Велико Търново, ОП ”Пазари”, отдел “Общинска собственост” и Дирекция “ТСУ”.

Чл. 67. Общият контрол по изпълнението на на стоящата Наредба се осъществява от Кмета на Общината или упълномощени от него Заместник кмет.

Чл. 68. При неспазване разпоредбите на чл.21, ал.1 от настоящата Наредба се налага имуществена санкция в размер на 100 лв.

Чл. 69. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. ал. 1. Търговец по смисъла на тази Наредба е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;

2. продажба на стоки от собствено производство;

3. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

4. лизинг;

5. физическите лица, изкупуващи селскостопанска продукция в населените места;

6. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия.

ал. 2. ”Търговци” са:

1. търговските дружества;

2. кооперациите.

ал. 3. За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

§ 2. Не се смята за търговия по смисъла на Наредбата:

1. покупка на ценни книги с цел продажба;

2. търговско представителство и посредничество;

3. комисионни, спедиционни и превозни сделки;

4. застрахователни сделки;

5. банкови и валутни сделки;

6. менителници, записи на заповед и чекове;

7. складови сделки;

8. лицензионни сделки;

9. стоков контрол;

10. сделки с интелектуална собственост;

11. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

12. дейността на лекари и стоматолози

13. адвокатските услуги

14. нотариалните услуги

15. счетоводните услуги

16. дейността на художници и архитекти

17. консултантски услуги

§ 3. За неуредените в тази Наредба понятия, същите се тълкуват съгласно съществуващо и действащо Законодателство на страната.

§ 4. Кметските наместници в настоящата Наредба са с правомощията на кметовете на населени места.

§ 5. Кметовете на населените места представят всяко тримесечие в отдел “Общинска икономика” актуализирани данни за промени по регистрираните по реда на настоящата Наредба обекти и дейности.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Настоящата Наредба отменя Наредбата за търговска дейност на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 210/1996 г.; Наредбата за извършване на амбулантна търговия на територията на Община Велико Търново, приета с Решение №982/1999г. и Наредбата за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 100/1996 г. на Общински съвет - Велико Търново.

 

§ 7. Настоящата наредба се издава на основание чл. 22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65 от Закона за защита на правата на потребителите и правилата за търговия и влиза в сила от деня на утвърждаването й на заседание на Общинския съвет.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                            /Т. Д. ТОДОРОВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 1

 

До Кмета на Община

Велико Търново

 

 

М О Л Б А

 

 

От ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Гр./с/……………….ул.”……………………………………………..”

№……………вх…………ап…………тел…………………………..

 

 

ГОСПОДИН КМЕТЕ,

 

Моля да ми бъде разрешено да разкрия търговски обект за

……………………………………………………………….…………………..

/описва се дейността/

с адрес гр./с/…………………….ул.”…………………….……………..”№….

вх……….,тел.:…………………..,за което прилагам необходимите документи.

Предлагам търговският обект да работи с работно време :

сутрин……след обяд……събота………….…неделя…….…………

предпразнични и празнични дни сутрин……след обяд

Отговорник/управител/ на търговският обект към датата на подаване на молбата

.............................................................................................................................................

/трите имена/

адрес за контакти...............................................................................,телефон.................

Декларирам,че съм запознат с изискванията за функциониране на търговски обект, посочени в Наредба №1 и Наредба за търговската дейност на Общински съвет - Велико Търново.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Съдебна регистрация.

2. Данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ

3. Документ за собственост или договор за наем.

4.Становища от ХЕИ, РИОСВ, РЦМ, РС на “ПАБ”,”Електро- , снабдяване”,сектор “КАТ”, “ВиК”

5.Разрешение за ползване от РДНСК или Удостоверение за ползване от Общината.

6. Документ за липса на задължения към ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, издаден от съответните отдели в ОБЩИНАТА.

7.Документ за липса на данъчни задължения.

8. Документ за платена такса за издаване на Удостоверение.

 

Вярвам ,че молбата ми ще бъде удовлетворена.

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

……………………

гр.Велико Търново

 

 

 

 

 

 

Образец №2

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

за регистрация на търговски обект

 

№ …..

Дата на начална регистрация :…………………..

На основание чл. 5, ал.1 от Наредбата за търговска дейност, приета от Общински съвет - Велико Търново

 

 

РАЗРЕШАВАМ

 

На …………………………………………….

………………………………………………..

от гр./с. ……………………………. , ул.”……………………….…………….”

…., тел. ……... да разкрие търговски обект : ……………………., от …… кв.м. на адрес : гр. В.Търново, ул. “…………………………”№ …..

 

ОПРЕДЕЛЯМ РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Сутрин от ……. до …… След обед от ……. до ……….

Събота от ……. до …… След обед от ……. до ……….

Неделя : от …….. до ………

Предпразнични дни от . . . . . . до. . . . . . . . .

Празнични дни от . . . . . . до. . . . . . . . .

 

Удостоверението важи до :…………..

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО :

/д-р Румен Рашев/

 

Дата ………… 

В.Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №3

 

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

 

за организиране на търговия на открито пред търговски обект

№ …..

 

На основание чл. 26 от Наредбата за търговска дейност, приета от Общински съвет - Велико Търново

 

РАЗРЕШАВАМ

 

Използването на …… кв.м. общинска площ пред ……………………………... регистриран под № .……….. , стопанисван от ………………………, находящ се в гр. В.Търново, ул.”…………………….” при следните условия :………… ……………………………………………………………………………………… Разрешението е валидно само с представен документ за платена такса за заета площ.

При неспазване на горепосочените изисквания нарушителят се санкционира и разрешението се отнема.

Заплащането на заетата площ се извършва до 5-то число на следващия месец, съгласно чл. …… от договора за ползване на общинска площ.

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА”

/Десислава Заевска/

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО :

/д-р Румен Рашев/

Дата ………… 

В.Търново 

 

 

 

 

 

 

Образец №4

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

 

за извършване на амбулантна търговия

№ …..

На основание чл.29, ал.1 от Наредбата за търговската дейност ,

приета от Общински съвет В.Търново

 

Р А З Р Е Ш А В А М

 

На ……………………………………………………….

гр./с. ……………………., ул.”…………………………”, № ……

да извършва амбулантна търговия в гр.Велико Търново

за срок от …………….. г. до ……………. г.

Разрешението е еднократно и е валидно за лицето или фирмата, на която е издадено.

Преотстъпването на други лица и фирми е забранено .

Издава се след представяне на документ за платена такса .

 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА”

                /ДЕСИСЛАВА ЗАЕВСКА/

 КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

/д-р РУМЕН РАШЕВ/

………….. г

гр.В.Търново 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

 

за поставяне на преместваемо търговско съоръжение

 

№ …..

 

 

На основание чл. …….. от Наредбата за търговска дейност, приета от Общински съвет - Велико Търново

 

Разрешава се на …………………………………….……………………..-/фирма/…………………………………………………. поставяне на преместваемо съоръжение ………………………. за…………………………….. в кв. ……. По плана на ………………………………. при застроена площ …….кв.м. по указания начин, съгласно скица ………. и одобрен проект на ………………. От главния архитект на Община Велико Търново.

При установено преотдаване на съоръжението под наем разрешението се отнема.

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА”:

                                /Десислава Заевска/

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО :

/д-р Румен Рашев/

 

Дата ………..

В.Търново

 

Обратно в наредби