ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2003 ГОДИНА

 

Настоящият план за приватизация на общинската собственост в община Велико Търново е разработен на основание чл. 6,ал.2 от ЗПСК и в съответствие с чл.10, т. т. 2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация. Той представлява естествено продължение на програмите за приватизация на общинската собственост за 2002 година и предходните на нея години.

 

І. Приватизация на общинската собственост в периода 1994-2002 година

Приватизацията на общинската собственост в общината е стартирана в края на 1994 година с продажбата на 4 неизползувани обекта, в т.ч: 3 търговски и 1 производствен. През следващите години приватизацията е провеждана в съответствие с приети от Общинския съвет ежегодни програми. С програмите са уточнявани минималните приватизационни цели за съответната година, очакваните приходи и разходите за приватизация, като едновременно с това е приеман и списък на предприятията и обектите, чиято приватизация не се разрешава. Основните резултати от изпълнението на приходната и разходната част на годишните програми са посочени в приложените таблици № 1 и № 2:

 

 

Таблица № 1

 

Година

 

 

Приватизи-

рани обекти

Приходи от приватизация

Изпълнение на

год. програма

 

брой

лева

$ *

%

1994

4

7 120 000

111 368

127

1995

36

83 730 000

1 621 101

239

1996

24

71 665 000

540 654

143

1997

37

1 351 455 000

913 721

106

1998

26

2 812 391 000

1 552 234

176

1999

25

1 748 601

919 472

159

2000

25

1 242 418

571 560

146

2001

19

1 960 362

904 912

107

2002

34

918 287

448 407

146

Всичко:

230

-

7 583 429

151

 

 

Забележка: Приходите в са изчислени по централния курс на БНБ към деня на сключване на съответния договор. Данните за 2002 г са към 30.09.2002 г.

 

 

 

Таблица № 2

 

Година

Приватизи-

рани обекти

Разходи за приватизация

Процент на разходите от приходите

 

брой

лева

$

%

1994

4

-

-

-

1995

36

1 162 000

17 299

1,38

1996

24

2 422 000

13 617

3,37

1997

37

26 829 000

15 930

1,98

1998

26

44 805 000

25 438

1,59

1999

25

63 315

34 465

3,62

2000

25

67 805

31 983

5,53

2001

19

87 267

39 948

4,48

2002

34

56 584

27 631

6,16

Всичко:

230

 

206 322

2,72

 

 

Забележка: Разходите в $ са изчислени на база обявени данни за средногодишния курс на БНБ за съответната година. Данните за 2002 година са към 9-месечието.

От данните в приложените таблици и анализа на изпълнението на подписаните досега приватизационни договори могат да бъдат направени следните основни изводи и заключения:

7 583 429 $, което прави по около 1 000 000 $ средногодишно. Сравнителният анализ на получените приходи за отделните години показва че по-високия размер на приходите през някои от годините се дължи на наличието в програмата за съответната година на отделни големи обекти и предприятия като: ГУМ - 802 000 $ и "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД - 548 238 $ и други подобни;

 

ІІ.Основни резултати от изпълнението програмата за приватизация за 2002 година

В приетата с решение № 667/31.01.2002 година програма за приватизация на общинската собствености и утвърдената със същата план сметка за приходите и разходите е предвидено приходите от приватизация и съпътствуващи мероприятия да бъдат в размер на 531 000 лева. Чрез разпределение на същите по реда на ЗППДОбП / ЗПСК/ и при използуване на преходния остатък от предходната година за фонд "Приватизация -инвестиционен" да бъдат осигурени средства в размер на 526 465 лева.

В резултат на създадената добра организация на приватизационния процес предвидените в програмата приходи са осигурени още през първото полугодие. Предвид на изложеното и необходимостта от допълнителни средства за инвестиционната програма, по предложение на общинската администрация, средствата за инвестиционни цели с източник фонд "Приватизация-инвестиционен" бяха увеличени последователно с решения №№ 692, 759 и с решение 814/2002 година и достигнаха 976 928 лева.

Направените разчети в съответствие с чл. 10 от ЗПСК показаха, че за разпределяне на посочените средства във фонд "Приватизация- инвестиционен" е необходимо приходите от приватизация да бъдат увеличени повече от два пъти и да бъдат в размер на 1 158 000 лева. След обсъждане в Об АП и НСП беше разработен актуализиран вариант на план-сметката към програмата за приватизация, съгласно който приходите от приватизацията бяха завишени до посочения по-горе размер. Този балансиран вариант на план-сметката за приходите и разходите за 2002 г е приет с решение № 882/2002 на Об съвет.

В отчета на Об АП е посочено, че приходите от приватизацията за 9-месечието са в размер на 1 037 000 лева, от които 944 048 лева за фонд "Приватизация- инвестиционен", което представлява 96 % от годишната задача. С това бяха създадени необходимите условия за своевременното финансиране над 80 обекта от инвестиционната програма по-значими от които са: дялово участие в "Красива България 2001" - 100 000 лв.; дялово участие в "Красива България 2002" - 220 000 лева; реконструкция на улично осветление - 150 000 лева;реконструкция сградата на общината 95 000 лева; реконструкция на НБ "П.Р.Славейков" - 32 000 лева; реконструкция на изложбени зали - 10 000 лева; реконструкция ДКС "В.Левски” - 25 000 лева; реконструкция на ул. "Х.Димитър - 30 000 лева;съвместно финансиране на обекти на църкви "Св. 40 мъченици", "Р. Христово", "Св.Георги" и "Св. Димитър" - общо 24 000 лева; осигуряване на средства за ремонт на рентгенова апаратура за "МОДОЗС" - 31 695 лева, както и обекти на "Гробищен парк", "Гражданска защита", кв. "Картала" и т.н.

Независимо от малкото оставащо време на края на годината, с решение № 907/14.11.2002 г на Об съвет беше приета четвърта поредна актуализация на Инвестиционната програма, в която средствата с източник на финансиране средствата от приватизацията бяха завишени от 976 928 лева на 1 349 858 лева. За постигане на посочено завишение, разчетите показват, че за оставащите 45 дни до края на годината следва да бъдат осигурени допълнителни приходи от сключени приватизационни сделки в размер на 450 000 лева.

С оглед на обстоятелството, че необходимото време за провеждане на една приватизационна процедура е от 3 до 6 месеца може да се приеме, че оставащото време до края на годината е недостатъчно за осигуряване на пълния размер от средствата, посочени в последната актуализация на инвестиционната програма.

 

ІІІ. План за приватизация за 2003 година

Икономическата рамка, при която е съставен общинския план за приватизация за 2003 година продължава да се характеризира с неблагоприятните фактори, които действуваха и през изминалите досега години. Поради това, че голямата част от тези фактори имат обективен характер и може да се очаква, че те ще продължат да оказват влияние върху инвестиционния климат в страната и през 2003 година, а именно:

Извън посочените външни фактори, неблагоприятно влияние върху състоянието на икономиката в страната оказват и някои фактори, които имат местно значение:

За преодоляване на посочените проблеми, които съществуват в икономиката и на национално ниво, в проекта за бюджет за 2003 г. са предвидени мерки за създаване на условия и предпоставки за икономически растеж. Мерките са предимно макроикономически и са свързани с въвеждане на нулев данък върху печалбата на предприятията в райони с голяма безработица; въвеждане на нулев данък за предприятия , увеличаващи броя на работните места; освобождаване от ДДС на големите инвестиции; прилагането на нова скала за облагане с данък общ доход; намаляване на патентния данък за някои видове професии и др. Чрез посочените мерки се предвижда на национално и местно ниво да бъде създаден определен ресурс от свободни финансови средства, които да бъдат използувани както за повишаване на покупателната способност на населението, така и за подобряване на инвестиционния климат в страната.

Отчитайки горепосочените проблеми и мерките, които се предприемат за тяхното преодоляване, основните цели, заложени в плана за приватизация за 2003 г. ще бъдат свързани с икономическата концепция за преход към пазарно стопанство в условията на общините, а именно:

В съответствие със ЗПСК през годината основни цели на приватизацията ще бъдат:

В изпълнение на посочените цели планът за приватизация на общината през 2003 г. обхваща в следните основни направления:

Специална група представляват лечебните заведения за извънболнична помощ, които ще продължат да предвидените в договорите им вноски съгласно подписаните план-графици до пълното им изплащане.

С оглед на изложеното годишния план приватизация за 2003 г. съдържа:

Проектът на плана за приватизация на общината за 2003 година е разработен с оглед на обективните дадености в общината и е съобразен с предварителната информация за проекта на закона за бюджета на страната за 2003 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                            /Т. Д. ТОДОРОВ/ 

 

Обратно в решения