ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет - Велико Търново

приет с Решение № 291 на Общински съвет – гр. Велико Търново

по Протокол № 21 от 30.11.2000 г.

 Съдържание

ГЛАВА ПЪРВА - Общи положения

ГЛАВА ВТОРА - Конституиране

ГЛАВА ТРЕТА - Органи на управление

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - Групи на общинските съветници

ГЛАВА ПЕТА - Комисии.Заседания на комисии

ГЛАВА ШЕСТА - Заседания на Общинския съвет

ГЛАВА СЕДМА - Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове

ГЛАВА ОСМА - Контрол и питания към Кмета

ГЛАВА ДЕВЕТА - Общински съветници

ГЛАВА ДЕСЕТА - Международни връзки на Общински съвет гр.В. Търново. Сдружаване на Общината

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съветгр. Велико Търново, отношенията му с общинската администрация и условията за сдружаване на Общинския съвет.

(2) Организацията и дейността на Общински съвет гр. Велико Търново се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 2. Общински съветгр. В. Търново е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Община Велико Търново, при условия и по ред, определени от закона.

Чл. 3. (1) Общински съвет – гр. В. Търново изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

(2) В изпълнение на своите функции Общински съвет – гр. В. Търново приема правилници, наредби, инструкции и решения.

Чл. 4. В своята дейност Общински съвет – гр. Велико Търново се ръководи от следните общи принципи:

а) законност;

б) самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;

в) гарантиране и закрила интересите на жителите на Община – Велико Търново;

г) публичност.

 

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ

 

Чл. 5. (1) Първото заседание на Общински съвет – гр. В. Търново се свиква и открива от Областния управител в 14-дневен срок от изтичане на мандата на предходния Общински съвет. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет.

(2) Общинските съветници, кметът на Община - В. Търново и кметовете на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

Чл. 6. (1) Под председателството на Областния управител могат да се проведат само разискванията по избор на председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

(2) Общински съвет – гр. В. Търново избира председател с тайно гласуване.

(3) За произвеждането на тайно гласуване се избира постоянно действаща комисия от 7 души.

Чл. 7. Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общински съвет – гр. В. Търново, може да издига кандидатури за председател на Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 8. (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

Чл. 9. (1) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново може да бъде предсрочно освободен:

1. по негово искане;

2. по писмено искане най-малко на една трета от всички общински съветници или при системно нарушение на правата и задълженията си в рамките на своите правомощия.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание на съвета след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на Общински съвет – гр. В. Търново заседанията на съвета се председателстват от заместник-председателя, избран по реда на чл. 13 от този Правилник.

Чл. 10. Всички последващи промени в ръководството на Общински съвет – гр. В. Търново се извършват по реда на тази глава от Правилника.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 11. (1) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:

-разпределя работните материали по дейността на Общински съвет – гр. В. Търново между неговите комисии според компетентността им;

-осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общински съвет – гр. В. Търново и на общинските съветници;

-организира и контролира изцяло техническата подготовка и отпечатване материалите за заседанията на Общинския съвет;

-упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на Община – Велико Търново за издръжка на Общински съвет – гр. В. Търново;

-удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново;

-определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите с право на съвещателен глас и гостите;

-следи се за спазването на този правилник;

-утвърждава график за дежурствата на заместник-председателите на съвета и ръководи дейността им;

-подготвя за обявяване на населението на приетите от Общински съвет – гр. В. Търново актове;

-изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, ОбС и този правилник.

(2) При участие на председателя в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

(3) Председателят получава възнаграждение в размер, определен от Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 12. (1) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново може да свиква заместник-председателите, председателите на постоянните комисии и ръководителите на групите на съветниците или упълномощени техни заместници за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново и по други въпроси от неговата дейност.

Чл. 13. (1) Общински съвет – гр. В. Търново по предложение на групите на съветниците избира с тайно гласуване от състав на общинските съветници до 5 заместник-председатели.

(2) За всяко заседание Председателят определя по двама дежурни заместник-председатели.

(3) Заместник-председателите на Общинския съвет:

1. подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;

2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това писмено, чрез изрично пълномощно;

3. заместват председателя в поредност съобразно големината на предложилата ги политическа представителна група при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново и да възложи заместването писмено;

4. следят за спазването на реда по време на заседание и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата;

5. контролират преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинските съветници;

6. по искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти за решения;

7. отчитат времето за изказвания на общинските съветници;

8. следят за спазването на процедурата и уведомяват Председателя;

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 14. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.

(2) Минималният брой общински съветници за образуване на група е 3.

(3) Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна група, могат да се присъединят към вече образувани такива групи и да създадат политически съюз. Той има правата на една група.

(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

(5) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.

Чл. 15. (1) Всяка група на съветници представя на председателя на Общински съвет – гр. В. Търново решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново обявява регистрираните групи на съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

Чл. 16. (1) Всеки общински съветник може да членува само в група.

(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

 

ГЛАВА ПЕТА

КОМИСИИ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ

 

Чл. 17. (1) Общински съвет – гр. В. Търново избира от своя състав постоянни и временни комисии по предложение на Председателя на ОбС или на общинските съветници.

(2) Постоянните комисии на Общински съвет – гр. В. Търново са:

1. Комисия по териториално и селищно устройство;

2. Комисия по бюджет и финанси;

3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;

4. Комисия по опазване на околната среда;

5. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика;

6. Комисия по образование и наука;

7.Комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания;

8. Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост;

9. Надзорен съвет по приватизация;

10. Комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

 

1. Комисия по териториално и селищно устройство, в състав от 7 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с: устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на Общината, създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на Общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от ТСУ; благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на Кметовете на Кметствата и гражданите за ТСУ, строителството, благоустрояването и комуналните дейности; спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на Общината; изготвянето на програми и планове за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от компетентността на Общинския съвет; правилниците, наредбите, решенията, инструкциите и други норми в дейността на Общинския съвет; участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, които произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на гражданите; културата и безопасността на движението;

 

2. Комисия по бюджет и финанси, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с: годишния бюджет на Общината; контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на Общинската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации;

 

3.Комисия по здравеопазване и социални дейности, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани със: състоянието и развитието на здравеопазването; санитарно-хигиенните условия; аптечното дело и социалните дейности в Общината; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на здравеопазването и социалните дейности и аптечното дело; амбулаторно-поликлиничното и болнично обслужване на населението; здравната профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението; медико-социалните дейности /социални грижи, помощи, жилищно задоволяване/; поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите;

 

4. Комисия по опазване на околната среда, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани със: състоянието и развитието на околната среда и водите; рационалното използване на природните ресурси с общинско значение; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на околната среда; състоянието на паркове, алеи и градини; корекциите на реки; третирането на битовите отпадъци и сметища; участието на Общината в национални и международни инициативи по екология и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на Общината;

 

5. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с: разработването на предложения за промяна и усъвършенствуване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на Общинския съвет и Общината, контрола върху законосъобразността на решенията на Общинския съвет и тяхното изпълнение, изготвянето на становища и предложения по регионалната политика, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национално и международни сдружения и други сродни организации;

 

6.Комисия по образование и наука, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани със: състоянието на науката, образованието и научните заведения и институции; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на науката и образованието в Общината; поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи науката и образованието; ресурсното обезпечаване на образованието, науката и научните институции;

 

7. Комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповеденаия и преименувания, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с: културните институции, културния живот; традициите, църковните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността; състоянието на културно-историческите обекти, музеи, музейни сбирки, галерии, движими и недвижими паметници; връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, театъра, културните трупи, оркестрите, ансамблите, съставите; изготвянето на прогнози, програми и планове за реставрация и консервация на историческите обекти и развитието на туризма; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от културно-историческите особености; именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение; предложенията на Кметовете на Кметства в тази област; обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация; предлага цялостна програма за опазване паметниците на културата; подпомага развитието на читалищното дело в общината.

 

8. Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост, в състав от 7 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с: ефективното управление на общинското имущество, оборотния жилищен фонд, дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество; реституцията; изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие; създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на Общината в тях; инвестиционните предложения на наши и чужди фирми за Общината; стопанските инициативи; трудовата заетост; промишлеността; търговията и услугите;туризма; транспорта и съобщенията; състоянието и развитието на земеделието и животновъдството; дейността на Общинската поземлена комисия и др.

 

9. Надзорен съвет по приватизация, в състав от 7 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с приватизацията на общинското имущество и общинските предприятия;

дейността му се урежда с отделен Правилник, приет на заседание на ОбС .

 

10. Комисия за децата, младежта, спорта и туризма, в състав от 5 члена,

 

- разглежда проблеми, свързани с: детските и младежките сдружения и организации; развитието на спорта, туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта и спортната база, спортните дружества и клубове; участието на Общината в спортни мероприятия и инициативи;

(3) Общински съвет – гр. В. Търново може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.

Чл. 18. (1) Всеки общински съветник се избира в състава на поне една постоянна комисия.

(2) Общинският съветник може да бъде избиран в състава на не повече от две постянни комисии.

Чл. 19. (1) При определяне състава на постоянните комисии се запазва основното съотношение между отделните групи на съветниците.

(2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и секретар. То организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с Председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

(3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на групите на съветниците.

Чл. 20. (1) Председателят и секретарите на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

1. по тяхното искане;

2. с решение на Общинския съвет.

(2) В случаи по т. 1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

Чл. 21. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл. 22. (1) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи като свои помощни органи.

(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

Чл. 23. (1) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА постоянните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет – гр. В. Търново, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

/3/ В двадесетдневен срок от постъпване на предложенията, общинската администрация изготвя становища по тях. В случай, че такива становища не постъпят в гореспоменатия срок, постоянните комисии могат да правят предложения за решения по съответните въпроси и да ги внасят на заседания на Общински съвет.

Чл. 24. (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях по предложение на техните председатели.

(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател: 1/ по негова инициатива; 2/ по искане най-малко на 1/3 от членовете; 3/ от Председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 25. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът, заместник-кметовете и секретарят на Община – Велико Търново могат да участват във всички нейни заседания с право на съвещателен глас. Други представители на общинска администрация могат да участват в работата на комисиите без право на глас, когато разглеждат въпроси от тяхната компетентност.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

(4) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси вносителят или негов представител може да присъства на заседанията на комисиите по време на обсъждането на внесения от него материал, както и съответни представители от общинската администрация.

Чл. 26. (1) Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места в Общински съвет – гр. В. Търново. Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона. Материалите за заседанието са на разположение на членовете на комисията.

(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл. 27. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.

(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 28. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.

Чл. 29. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

(3) Постоянните комисии разглеждат внесените предложения и вземат становища по тях

/4/ Председателите на постоянните комисии уведомяват вносителите на предложенията за взетите решения, както и общинската администрация ако взетите решения са от нейната компетентност за изпълнение.

Чл. 30. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Задачите, числеността, съставът и срокът на дейност на временните комисии се определят от Общински съвет – гр. В. Търново.

(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общински съвет – гр. В. Търново.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Раздел І

 

Чл. 31. (1) Общински съвет – гр. В. Търново заседава в в голямата зала на Община Велико Търново или на друго място, определено от неговото председателство.

(2) Общински съвет – гр. В. Търново се свиква на заседание от неговия Председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на 1/3 от общинските съветници;

3. по искане на 1/5 от избирателите в общината;

4. по искане на областния управител.

(3) В случаите по т. 2 - 4 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, заседанието се свиква от вносителя на искането или от областния управител.

(4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на ОбС се извършва по телефона. В съобщението се посочват деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него.

/5/ Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Общината се уведомяват писмено 3 дни преди заседанието на Общинския съвет.

Чл. 32. (1) Общински съвет – гр. В. Търново провежда редовни заседания в четвъртък, най-малко веднъж месечно, от 09.00 до 13.00 часа или от 13.00 до 17.00 часа. С решение на Общински съвет – гр. В. Търново заседанието може да бъде продължено с не повече от 2 часа.

(2) Общински съвет – гр. В. Търново може да промени времето за редовни заседания. Той може да провежда извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал. 1.

(3) При събития, за които се налага спешно свикване на Общински съвет – гр. В. Търново, Председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на самото заседание.

Чл. 33. (1) Заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново са публични. Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити врати.

(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

(3) При безредие сред публиката председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.

(4) Кметът и заместник-кметовете, когато са вносители, участват в заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново с право на съвещателен глас.

(5) На заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново не се допускат въоръжени лица.

Чл. 34. (1) Заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.

(2) Предложението за закрито заседание могат да направят Председателят на Общинския съвет, общинските съветници или Кмета.

(3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общински съвет – гр. В. Търново го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл. 35. (1) Откритите заседания на Общински съвет – гр. В. Търново могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане или по покана на председателя.

(2) Пряко предаване на заседания се излъчва с решение на Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 36. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум.

(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.

Чл. 37. (1) Общински съвет – гр. В. Търново по предложение на председателя приема програма за предстоящия шестмесечен период.

(2) Когато неотложни обстоятелства налагат това, председателите на комисии и кметът на Велико Търново могат да внасят при председателя на съвета предложения относно дневния ред на предстоящото заседание до 12:00 часа на деня, предшестващ заседанието. Постъпилите предложения се раздават в началото на заседанието.

(3) Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на заседанието по искане на общински съветници или на кмета, ако намери тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред, председателят я отлага.

(4) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

Чл. 38. (1) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново ръководи заседанието и дава думата за изказване.

(2) Общинският съветник се изказва задължително по микрофон, след като председателят му предостави думата.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка, а предложенията, направени в залата, се поднасят на председателя на ОбС задължително в писмена форма.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя последователността им.

(5) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново дава думата на ръководителите на групите на съветниците, а при тяхното отсъствие - на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на групите на съветниците.

(6) Веднъж на заседание председателят на Общински съвет – гр. В. Търново дава думата на ръководителите на групите на съветниците или на техните заместници по въпроси извън обсъждания дневен ред, ако я поискат. Техните изказвания са до 5 минути.

/7) Председателят на Общински съвет-гр. В. Търново следи за правилността на предложенията и отхвърля онези от тях, които:

- противоречат на Закона;

- противоречат на Правилника;

- повтарят въпрос, разглеждан същия ден;

- противоречат на вече прието предложение;

- нямат връзка с разглеждания въпрос в точката от дневния ред.

Чл. 39. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването;

6. проверка на кворума;

7. прегласуване.

(3) Процедурните въпроси се мотивират в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл. 40. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава еднократно на представител на групата на съветниците или отделен общински съветник, които не е съгласни с предложението за прекратяване.

(3) Ако няма изразено несъгласие се приема процедурното предложение без да се гласува.

Чл. 41. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на предходния член. При предложения за прекратяване на разискванията или за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл. 42. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общински съвет – гр. В. Търново по предложение на председателя или на групата на съветниците.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл. 43. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група на съветници може да поиска прекъсване на заседанието до 10 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл. 44. /1/Общинските съветници говорят от микрофона по обсъждания въпрос до 5 /пет/ минути, ако Общински съвет – гр. В. Търново не е приел друг регламент.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същ въпрос.

(3) По изключение председателят на ОбС дава допълнително време за изчерпване на определен въпрос.

Чл. 45. Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос или повтаря изложени вече мотиви, Председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл. 46. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл. 47. /1/ Общинският съветник има право на отрицателен вот:

1. Отрицателният вот се изразява след обявяване резултата от гласуване по точката от дневния ред от председателя на Общинския съвет.

2. Времетраенето на обяснението на отрицателен вот е в рамките на две минути.

3. Броят на обяснение на отрицателен вот е не повече от три.

4. Обяснението на отрицателен вот не се обсъжда.

/2/ Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава в края на обсъждането на точката от дневния ред.

Чл. 48. След като списъкът на изказващите е изчерпан, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл. 49. /1/ Кметът и заместник-кметовете могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения. Думата им се дава с предимство по всяко време на заседанието на Общинския съвет при спазване условията на този правилник.

/2/ Председателят може да дава думата за изказване и на други представители на общинската администрация, когато се обсъждат предложения от тяхната компетентност.

(3) След като е взето решение по даден въпрос, не се допуска същият въпрос или друг, който е по същество същия, да се поставя отново на същото заседание.

Чл. 50. (1) Решенията на Общински съвет – гр. В. Търново се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници с изключение на тези по чл. 27, ал.4 от ЗМСМА. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.

(2) Гласуването е лично и задължително. Гласува се "за", "против" или "въздържал се".

(3) Явното гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. саморъчно подписване;

3. поименно гласуване чрез прочитане имената на общинските съветници по азбучен ред, които отговарят "за", "против", "въздържал се".

(4) При липса на друго решение за всеки конкретен случай явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.

(5) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

Чл. 51. Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от групата на съветниците. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от групата на съветниците, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл. 52. (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от председателя.

(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.

Чл. 53. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане за следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

7. предложение по същество.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 54. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, с изключение на чл.27, ал.4 от ЗМСМА

Чл. 55.(1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от група на съветниците веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

(3) Във всички случаи на взети решения по реда на чл. 54 и чл. 55, ал. 1 и ал. 2, същите се записват в протокола като отделно решение, независимо от това дали предложението за решение е прието или отхвърлено.

 

Раздел ІІ

Чл. 56. (1) За всяко заседание на Общински съвет – гр. В. Търново се води протокол, в който се отразяват основните моменти по вземането на решения. Протоколът се подписва от протоколиста и от председателя на съвета, както и от заместник председателите най-късно 14 дни след заседанието.

(2) За всяко заседание на Общински съвет – гр. В. Търново се води и стенографски протокол, към който се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване;

(3) Срокът за изготвяне на отделните решения от протокола за проведеното заседание е тридневен.

(4) Преписи от решенията на Общинския съвет се изпращат задължително на Секретаря на Община – Велико Търново в 7-дневен срок за разпореждане до съответните служби на Общинската администрация относно изпълнението им.

(5) Преписи от решенията на Общинския съвет се издават в 10-дневен срок на всички заинтересувани органи, лица и организации извън Общинска администрация.

(6) Други преписи се издават с разрешение на Председателя на Общинския съвет.

(7) Заверени преписи от протоколите от заседанията на Общинския съвет се изпращат на Областен управител – Велико Търново и Районна прокуратура – гр. Велико Търново в тридневен срок от подписването им.

Чл. 57. Всеки общински съветник има право да направи справки от протоколите, които са на разположение при Председателя на ОбС.

Чл. 58. (1) Поправки на фактически грешки в приетите от Общински съвет – гр. В. Търново актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.

(2) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново обявява поправките пред Общинския съвет на следващото заседание.

 

ГЛАВА СЕДМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ

НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

 

Раздел I

 

Чл. 59. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, Кметът на Община – Велико Търново, заместник-кметовете и секретарят на Община – Велико Търново, както и главният архитект на Велико Търново. Проектът за годишния бюджет на Община – Велико Търново се внася от Кмета на Община- Велико Търново.

(2) Вносители на материали в заседание на Общински съвет могат да бъдат и кметове на кметства и кметски наместници от Общината, като тези материали се придружават задължително от становище на съответните постоянни комисии и становище на общинската администрация.

/3/ В мотивите вносителят може да даде становище и по очакваните последици от прилагането на проекта, включително и за необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.

/4/ Приетите актове на Общинския съвет се излагат на определено от Кмета място в сградата на Общината и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

Чл. 60. (1) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да се правят от заинтересуваните постоянни комисии пред председателя на съвета в двудневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл. 61. Постоянните комисии обсъждат едновременно всички проекти за решения, уреждащи една и съща материя, внесени в Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 62 ,/1/ При оспорване на решение от Кмета на Общината по реда на чл. 45, ал.2 от ЗМСМА, Председателят на ОбС възлага на съответната комисия в тридневен срок от постъпването на възражението, която да докладва пред общинските съветници съдържанието на оспореното решение и мотивите на Кмета на Общината.

/2/ Оспореното решение се включва за повторно гласуване в дневния ред на следващата сесия на Общинския съвет.

/3/ Общинският съвет потвърждава оспореното решение с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 63. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и политическите представителни групи.

 

Раздел II

 

Чл. 64. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на Община – Велико Търново и се разпределя за становище на всички постоянни комисии.

(2) Проектът се разглежда от постоянните комисии в седемдневен срок от внасянето му и от Общинския съвет

(3) След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане в Общинския съвет и приемане независимо от броя на представените становища.

(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват обобщените становища на постоянните комисии.

(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи и мероприятия и кметства.

Чл. 70. (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.

(2) Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя.

Чл. 71. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително на комисията по бюджет и финанси.

Чл. 72. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

Чл. 73. По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на предходния раздел.

 

ГЛАВА ОСМА

КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА

 

Чл. 74. Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета по актуални проблеми.

Чл. 75. (1) Питанията се отправят чрез председателя на Общински съвет – гр. В. Търново в писмена форма най-късно 14 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде отговор.

(2) Отговорът е устен или писмен. Отговорът е писмен по желание на общинския съветник.

(3) Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново уведомява незабавно кмета на Община – Велико Търново за постъпилите питания.

(4) Кметът може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от следващото заседание на Общинския съвет.

(5) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно - в самото заседание. Председателят на Общински съвет – гр. В. Търново уведомява Кмета за това.

Чл. 76. (1) Времето за изложение на питанията е до 5 /пет/ минути.

(2) Отговорът на питането не се обсъжда и не може да бъде репликиран. Общинският съветник, задал въпроса, има право да изкаже становище дали е доволен от отговора или не.

Чл. 77. /1/ Общински съвет – гр. В. Търново изслушва питанията и отговорите по тях веднага след приетите по план основни въпроси на съответното редовно заседание на Общинския съвет.

/2/ Питанията и отговорите по тях се предават от Общинско кабелно радио.

Чл. 78. Общински съвет – гр. В. Търново или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите.

Чл. 79. Контролът по изпълнение решенията на Общински съвет – гр. В. Търново се извършва като Общинският съвет обсъжда и приема тримесечни отчети, изготвени от Кмета на Общината и съгласувани с Председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 80. При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право:

1. да ползва при нужда материално-техническата база и услугите на администрацията на общината;

2. да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината, който при необходимост се гарантира чрез график;

3. да получава необходимата за неговата дейност информация съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 81. /1/ Общинските съветници не могат:

1. да заемат щатна длъжност в общинска администрация – Велико Търново;

2. да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на общинския съветник.

/2/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг/а/ и роднини по права линия и по съребрена линия до 4-та степен включително.

Чл. 82. (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общински съвет – гр. В. Търново и на комисиите, в които са избрани.

(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява председателя.

(3) Общинските съветници нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против когото и да било в залата, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, нарушаващи реда на заседанието.

(4) На общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:

- Напомняне;

- Забележка;

- Отнемане думата;

-. Отстраняване от заседание;

(5) Дисциплинарните мерки се налагат от Председателя на ОбС;

(6) Председателят на ОбС прилага дисциплинарната мярка “отстраняване от заседание”, когато общинският съветник :

- има грубо и непристойно поведение, нарушаващо общоприетите норми и морал на гражданското общество по време на заседание;

- възразява по отношение на приложена друга дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

- призовава към насилие.

/7/ Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно по реда на чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

Чл. 83. (1) Редът за отчитане на присъствията и заетостта се определя от Председателя на Общински съвет – гр. В. Търново съвместно с председателите на постоянни комисии.

(2) Община -. В. Търново поема всички пътни и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета.

(3) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Община– В. Търново във връзка с изпълнението на техните функции.

(4) Командироването по ал. 3 се извършва от Председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

Чл. 84. (1) Общинските съветници получават служебен отпуск за времето, през което са заети във връзка със своята дейност на съветници.

(2) Искането за служебен отпуск се извършва с акта за свикване на Общински съвет – гр. В. Търново на заседание, съответно на комисията, на която е член.

(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на Общински съвет – гр. В. Търново.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТгр. В. Търново.

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 85. (1) Международните връзки на Общински съвет – гр. В. Търново се организират от председателя на Общински съвет.

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет – гр. В. Търново в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от председателството на Общински съвет – гр. В. Търново и председателите на съответните постоянни комисии.

Чл. 86. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на Общината, когато предложението не е направено от него.

Чл. 87. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.

Чл. 88. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община – Велико Търново с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл. 89. Общински съвет – гр. В. Търново ратифицира всички договори на Община – Велико Търново, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият Правилник е приет с Решение № 291 на Общински съвет – гр. В. Търново по Протокол № 21 от 30.11.2000 година, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му и отменя Правилника, приет с Решение № 33 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – гр. Велико Търново от 22.12.1999 година.

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………….

                                                                                                                       /Д. Йорданов/