ПРОТОКОЛ № 30

 

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

ПРОВЕДЕНО НА 22.03.2005 г. от 10.45 ч. В ЗАЛАТА НА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 35 /тридесет и пет/ общински съветника, отсъстваха двама – г-н Николай Цонев, г-н Атанас Парушев.

 

Присъстваха още д-р Румен Рашев кмет Община Велико Търново, г-н Иван Панайотов зам. кмет Община Велико Търново, г-н Илиян Ноев зам. кмет Община Велико Търново, г-н Йордан Грозданов зам. кмет Община Велико Търново, г-н Стефан Ботев зам. кмет Община Велико Търново, г-жа Мина Илиева главен секретар на Община Велико Търново, директори и началници на отдели към общинска администрация, официални лица, журналисти и граждани.

Г-Н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ поздрави присъстващите официални лица и граждани по повод празника на град Велико Търново и представи гостите: Негово Превъзходителство г-н Анатолий Потапов - извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация, Негово Превъзходителство г-н Петр Докладал - извънреден и пълномощен посланик на Чешката република, Негово Превъзходителство - г-н Герхард Висер - временно управляващ посолството на Южна Африка, народните представители от тридесет и деветото Народно събрание - г-жа Мариана Костадинова, г-жа Надежда Михайлова, г-н Бойко Великов, г-н Христо Георгиев, д-р Светлин Белчилов, проф. Кръстьо Петков, г-н Димитър Абаджиев, г-н Димитър Йорданов, г-н Христо Марков, областният управител на Област Велико Търново - г-н Красимир Генчев, заместник-министъра на културата и туризма - г-н Борислав Абаджиев, Негово Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий, кметове и председатели на общински съвети, ръководители на държавни институции, ръководители на политически организации и на неправителствени организации, между които Световният съвет за мир, Корпусът на мира, Академията за национална сигурност, отбрана и правораздаване на Руската федерация.

Г-Н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ даде думата за изказвания по следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Удостояване със званието "Почетен гражданин на Велико Търново";

2. Връчване на награда "Велико Търново";

Предложения по така представения днвен ред не бяха направени.

С 35 "за", "против" – няма и "въздържал се" – няма, Общински съвет Велико Търново прие така представения дневен ред.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА Г-Н ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ даде думата на г-н Николай Тачев председател на Комисията по удостояването със званието "Почетен гражданин на Велико Търново"

Г-Н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ прочете проекта за решение на Комисията по удостояването със званието "Почетен гражданин на Велико Търново" и предостави възможност на общинските съветници да се изкажат по така направеното предложение от Комисията.

Г-Н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ отбеляза, че в своята работа г-н Рангелов е известен с изключителната си взискателност, с високите си критерии към репертоара и към интерпретирането му от изпълнителите. Дирижираният от него хор "Царевец" в продължителен период от време участва активно и има определяща роля в създаването на историята на хоровото изкуство както във В. Търново, така и в многобройните международни фестивали и конкурси, където взема участие. Г-н Александров допълни, че група "Диалог за Велико Търново" подкрепя предложението за удостояване на маестро Върбан Рангелов за почетен гражданин на В. Търново.

Г-ЖА ЛИДИЯ ПРОКОПОВА определи маестро Върбан Рангелов като една от духовните емблеми на града и от името на групата съветници от "Обединена левица" изрази подкрепа на предложението на Комисията по удостояване.

Проф. ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ сподели, че да бъдеш почетен гражданин на град като В. Търново е огромна чест, но и градът си заслужава такива хора да бъдат негови почетни граждани като заслужилия маестро Върбан Рангелов.

Г-Н ТОДОР ТОДОРОВ определи кандидатурата на маестро Върбан Рангелов като абсолютно безспорна, радваща и обединяваща всички в този град и допълни, че това е кандидатурата на един човек, извървял достойно и безкористно своя житейски път в областта на музиката, на хоровото пеене в частност, въобще на музиката и на педагогиката в нашия град, оставил ясна и категорична диря в съзнанието на много наши съграждани, които по една или друга причина са се докосвали до неговото творчество и до неговите педагогически възможности.

Г-Н МИЛЕН МИХОВ от името на групата на ВМРО-БНД заяви категоричната подкрепа за удостояването на маестро Рангелов с почетното звание.

Г-Н ХАСАН ХАДЖИХАСАН от името на групата на "Български републикански блок" също се изказа в подкрепа на кандидатурата на г-н Върбан Рангелов за почетен гражданин на Велико Търново.

Г-Н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ също се изказа в подкрепа на кандидатурата на маестро Рангелов

 

С 35 "за", "против" – няма и "въздържал се" – няма, Общински съвет Велико Търново прие

 

 

РЕШЕНИЕ № 464

ОТНОСНО: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Велико Търново"

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 11 и чл. 12 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Общински съвет Велико Търново удостоява със званието "Почетен гражданин на Велико Търново"

 

Маестро Върбан Стоянов Рангелов

 

Г-н Р. Рашев връчи на на маестро Рангелов диплома и награда.

Г-н Н. Тачев връчи на маестро Рангелов Решение № 464.

Г-Н Н. ТАЧЕВ даде думата на маестро Рангелов.

Г-Н ВЪРБАН РАНГЕЛОВ благорадири за удостояването с наградата.

ПО ВТОРА ТОЧКА Г-Н Н. ТАЧЕВ даде думата на г-н И. Панайотов да обяви носителите на наградата "Велико Търново".

Г-Н ИВАН ПАНАЙОТОВ прочете протокола на комисията, която присъжда наградат "Велико Търново" на проф. д-р ГЕОРГИ БОЯНОВ КОСТОВ за значителния му принос като художник, преподавател, изкуствовед със завоювана собствена естетическа територия в изкуството и във връзка с неговата 60-годишнина.

Г-н Румен Рашев връчи наградата на проф. д-р Костов.

Проф. д-р. ГЕОРГИ КОСТОВ благодари за наградата.

Г-Н ИВАН ПАНАЙОТОВ прочете, че наградата "Велико Търново" 2005 се присъжда и на проф. д-р на и.н. КАЗИМИР ПОПКОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ за изключителния му принос към развитието на града като исторически, научен и културен център и за цялостната му преподавателска и популяризаторска обществена дейност, свързани град Велико Търново.

Г-н Румен Рашев връчи наградата на проф. д-р Казимир Константинов.

Г-Н КАЗИМИР КОНСТАНТИНОВ изказа своята благодарност.

Г-Н ИВАН ПАНАЙОТОВ прочете, че награда "Велико Търново" 2005 се връчва и на арх. ТЕОФИЛ ПЕТКОВ ТЕОФИЛОВ за цялостната му изследователска и професионална дейност, свързана с проучването и съхраняването на културно-историческото наследство на Велико Търново и във връзка с неговата 60-годишнина.

Г-н Румен Рашев връчи наградата на арх. Теофилов.

Арх. ТЕОФИЛ ТЕОФИЛОВ също изрази своята благодарност.

Поздравления поднесоха: г-н Борислав Абаджиев зам.-министър на културата и туризма, г-жа Надежда Михайлова председател на Парламентарната група на СДС, г-н Виктор Григориевич Шевченко президент на Академията за национална сигурност, отбрана и правораздаване на Руската федерация.

Г-Н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ обяви, че послучай празника на града досега са получени поздравления от г-н Ангел Марин - вицепрезидента на РБ, Негово Превъзходителство г-н Чедомир Радойкович - посланик на Сърбия и Черна Гора, Негово Превъзходителство г-н Коичиро Фукуи - посланик на Япония, Негово Превъзходителство г-н Сие Хан Шън - посланик на Китай, г-н Валентин Церовски - министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Олег Лебедев - кмет на гр. Твер, Русия, г-н Арсенев - кмет на Централен регион в гр. Твер, г-н Борисенко - председател на Тверска градска дума, г-жа Йорданка Неделчева - председател на Великотърновския апелативен съд, г-н Валентин Трайков - председател на Общински съвет Лясковец, инж. Димитър Дервишев - кмет на Община Лясковец, г-жа Детелина Николова - кмет на Община Добрич, г-н Йовко Йовков - кмет на Община Севлиево, инж. Даниел Данков - кмет на Община Дряново, г-н Станислав Благов - кмет на Община Свищов, инж. Дилян Енкин - кмет на Община Троян, инж. Стефан Стефанов - кмет на Община Стражица, инж. Катя Петрова - председател на Общински съвет гр. Стражица, г-н Сашо Топалов - кмет на Община Елена.

 

Поради изчерпване на дневния ред 30-то тържествено заседание на Общински съвет Велико Търново бе закрито в в 11.40 часа.

Препис от протокола се изпраща на Областен управител и Районна прокуратура за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                    /инж. Н. ТАЧЕВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ

            /И. Иванова/

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

Г-н Тодор Тодоров:                 Г-н Георги Стефанов:

 

Г-н Веселин Георгиев             Г-н Милен Михов