Препис извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общински съвет,

проведено на 23.02.2006 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 828

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново

1. Дава съгласие общинско място с площ от 1 594 кв.м., представляващо част от улична регулация, което съгласно ЧИ на ПУП – ПР попада в УПИ І от кв. 58 по РП на с. Плаково, собственост на Пламен Кирилов Дешков, да бъде обявено за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ДАВА съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Пламен Кирилов Дешков с ЕГН 6703101480 и адрес гр. Велико Търново, ул. "Тракия" № 4, за прекратяване на съсобственост в УПИ І от квартал 58 по плана на с. Плаково, Община Велико Търново, възникнала след ЧИ на ПУП-ПР /съгласно Решение № 559 от 28.12.2005 г. на ЕС по УТ/, чрез замяна на недвижими имоти, както следва: общинско място – част от улична регулация, с площ от 1 594 кв.м., попадащо в УПИ І от кв. 58 по плана на с. Плаково, срещу незастроено място частна собственост - част от УПИ І от кв. 58 по плана на селото, с площ от 702 кв.м., попадащо в улична регулация, собственост на Пламен Кирилов Дешков, при стойност на общинския имот в размер на 4 782 /четири хиляди седемстотин осемдесет и два/ лева и стойност на частния имот в размер на 702 /седемстотин и два/ лева, определени по пазарни цени след експертна оценка от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД.

3. Преди сключване на окончателния договор по сделката, Пламен Кирилов Дешков с ЕГН 6703101480 и адрес гр. Велико Търново, ул. “Тракия” № 4, се задължава да заплати разликата в стойността на имотите, предмет на замяната, в размер на 4 080 /четири хиляди и осемдесет/ лева; 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 95,64 лева /деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки/ и 2% местен данък върху по-голямата стойност, в размер на 95,64 лева /деветдесет и пет лева шестдесет и четири стотинки/, както и стойността на експертната оценка на имотите, в размер на 60 лева /шестдесет лева/.

4. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Велико Търново.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

            /инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

Вярно:

            /И. Иванова/