График на заседанията за второто полугодие на 2011 г.

 

(приет с решение № 1400/ 23.06.2011 г.)

 

 

Заседание 21.07.2011г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2011 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2011 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Информация за работата на Младежки дом Велико Търново.

4. Информация за състоянието на речните корита в Община Велико Търново.

 

Заседание 29.09.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за ІI-ро шестмесечие на 2011 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за ІI-ро шестмесечие на 2011 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за ІI-ро полугодие на 2011 г.;

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ