Общински съвет - Велико Търново

Мандат 2007-2011

 

 

 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - гр. Велико Търново е избран съгласно Закона за местните избори през ноември 2007 година (мандат 2007-2011).

В този сайт ще намерите информация за организационната и политическа структура на Общински съвет - гр. Велико Търново, както и за неговата работа - правилник, протоколи от заседания и решения. В раздел съветници можете да намерите основни данни за общинските съветници, а ако имате въпроси, касаещи работата на Общинския съвет или проблеми, които могат да се решат от него, посетете  раздел въпроси. В архив се намират всички документи от мандати 1999-2003 и 2003-2007.

 

 

В сайта
Web search

 

Общинска агенция
за приватизация

 
Фотогалерия
Книга за мнения
 и предложения
***Преглед***
 

Обекти, включени в годишния план за приватизация за 2011 г.

 
  Декларации по ЗПРКИ