ПРОТОКОЛ № 10

 

от десетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 21.02.2008 г. от 9.15 часа в залата на община Велико Търново

 

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС - г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения във връзка с проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ

 

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II - полугодие на 2007 г. и всички неснети от отчет решения. Вх. № 311/ 11.02.2008 г.
 2. Питане от Богдан Минков Ковачев - общинския съветник Вх. № 248/ 31.01.2008 г.
 3. Питане от Стефан Николов Стоянов - общинския съветник Вх. № 258/ 04.02.2008 г.
 4. Питане от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ” Вх. № 265/ 05.01.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно отпускане на финансова помощ на Мануела Красимирова Горсова Вх. № 297/ 11.02.2008г.
 6. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно присъждане на Академична награда „Трети март” Вх. № 296/ 11.02.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 години”, Вх. № 320/ 12.02.2008 г.
 8. Предложение от Д-р Румен Рашев относно съгласие за участие на Община Велико Търново като партньор по проект „Устойчив градски туризъм” Вх. № 277/ 06.02.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на процедура по акредитация на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 274/ 06.02.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев относно даване на съгласие за закупуване на легла за нуждите на„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Вх. № 331/ 13.02.2008 г.
 11. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново Вх. № 332/ 13.02.2008 г.
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти Вх. № 333/ 13.02.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Вх. № 280/ 08.02.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Вх. № 279/ 08.02.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново Вх. № 291/ 08.02.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Отчет за контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” Вх. № 294/ 08.02.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Програма за контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” Вх. № 293/ 08.02.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Правила и процедури за документооборота на финансово - счетоводната дейност на Община Велико Търново Вх. № 228/ 29.01.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно Актуализация на наема при ползване на земя от Общински поземлен фонд считано от 01.01.2008 г. Вх. № 211/ 22.01.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени в Наредбата за стопанисване и управление на земите от Общински поземлен фонд Вх. № 225/ 29.01.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно закупуване на земеделски земи Вх. № 232/ 29.01.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на ползването на дървесина от Общински горски фонд за 2007 – 2008 година Вх. № 103/ 14.12.2007 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно възлагане на обществени превози Вх. № 256/ 04.02.2008 г.
 24. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 31, с. Велчево, Вх. № 299/ 11.02.2008 г.
 25. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 572, зона „Дълга лъка”, Вх. № 300/ 11.02.2008 г.
 26. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 26, с. Момин сбор, Вх. № 301/ 11.02.2008 г.
 27. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 545, кв. „Кольо Фичето”, Вх. № 302/ 11.02.2008 г.
 28. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 29, с. Пчелище, Вх. № 308/ 11.02.2008 г.
 29. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 626, ЖК „Бузлуджа”, Вх. № 310/ 11.02.2008 г.
 30. Предложение на д-р Румен Рашев относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху читалищна сграда с. Големаните, Вх. № 307/ 11.02.2008 г.
 31. Предложение на д-р Румен Рашев относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на обект в кв. 217, гр. Велико Търново, Вх. № 309/ 11.02.2008 г.
 32. Предложение на д-р Румен Рашев относно конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот в кв. 32, с. Ново село, Вх. № 306/ 11.02.2008 г.
 33. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на размер на дължимо обезщетение съгласно Решение № 1423/ 07.06.2007 г. на ВТОбС, Вх. № 321/ 12.02.2008 г.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2008 – 2011 Вх. № 298/ 11.02.2008 г.
 35. Отчет за извършени разходи за командировки от Йордан Тодоров Грозданов – Зам. Кмет На Община Велико Търново Вх. № 289/ 08.02.2008 г.
 36. Предложение от ПК по МСНУРП относно актуализиране състава на Областния съвет за развитие Вх. № 336/ 13.02.2008 г.
 37. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно промяна в Статута на награда „Велико Търново”.

 

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Предлагам т. 37 – във връзка с промяна в Статута на наградата „Велико Търново”, да бъде разгледана като точка „последна” в случай, че днес не разгледаме всички точки от проекта за дневен ред. Тази точка е изключително важна, тъй като на 22 март трябва да бъдат излъчени носителите на наградата.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Предлагам като т. 5 от дневния ред да влезе един наболял въпрос – за парцела на новата болница. На основание ЗМСМА и ЗУТ предлагам Великотърновския общински съвет да промени статута на земята в северната част на МОБАЛ – от за обществено обслужване за озеленяване.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам като т. „последна” да включим приемането на една декларация относно геноцида, извършен от Османската империя и Младотурското правителство срещу арменците и българите. Текстът на тази декларация е предложен на нашия ОбС от трима уважавани граждани на РБ – проф. чл.кор. Георги Марков – директор на Института за история към БАН, проф. Георги Бакалов, председателя на Съюза на тракийските дружества. Към тази декларация има подписка от 43 видни български граждани, между които: Хайгашот Агасян, Анжел Вагенщайн, проф. Божидар Димитров и др. Текстът е раздаден на колегите. Предлагам да вземем отношение по тази декларация-призив към Парламента.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Вземам отношение по предложението на г-н Хаджихасан. Във философията на неговото предложение има много истина, но той цитира само един закон – ЗМСМА, и не посочи член от закона. От друга страна, Общината държи 16 % в МОБАЛ, а мажоритарен собственик е държавата. Как ще продадем нещо, след като имаме идеални части? Можем ли да продадем нещо, след като имаме идеални части. Можем да променим статута и да преотредим нещо, ако имаме ПУП, или план за застрояване, или някакъв терен. Мисля, че това предложение не е докрай изпипано и ще се въздържа да подкрепя това. По принцип съм за идеята паркът северно в Нова болница да се запази, дърветата да бъдат съхранени.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-н Михов, Парламентът не прие геноцида. Нека да не връщаме това. Българският парламент, който решава всички проблеми на държавата, не прие този геноцид, а ние връщаме пак плочата назад.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Въпросът за болницата и зелената площ беше поставен от „Десен алианс”. Разгледахме го в ПК по ЗСД и взехме становище, че за да бъде процедурно издържано, трябва да се консултираме с юрист. Поискахме становище от ОбА, но все още нямаме такова. Мисля, че тук ние не сме еднолични собственици на тази зелена площ. И другите общини, които имат дялово участие, трябва да вземат участие в това обсъждане. Като представител на ГЕРБ казвам, че нашата група още в предизборната кампания обеща, че ще работи за запазване на зелените площи, но нека всичко да е процедурно издържано. Така, без подготовка, без юридическа консултация и съгласуване с другите общини, не трябва да работим.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Бих се обърнал към г-н Кмета и към Председателя: имаше добра практика залата да се озвучава с микрофони отстрани. Това би направило по-делова работата, така че ако е възможно на следващите заседания да се възстанови тази практика.

Декларацията, която предлагаме, е призив към Парламента и аз не виждам нищо лошо в това, че българската държава и българските органи на местно самоуправление защитават историческата памет на арменците и българите. Това не е декларация само за арменския геноцид, но и за геноцида срещу българското население в Македония и Тракия през 1903-1913 г. Дали българският парламент е постъпил правилно, или не, е друг въпрос, но в текста на декларацията е посочено, че страни като Швейцария, Полша, Словакия, Литва, Канада, Аржентина, Белгия, Франция, Холандия, Италия, Гърция, Уругвай, Швеция, Русия, Украйна, Кипър, Ватикана и Литва са признали историческата реалност на тези събития. Мисля, че Великотърновският ОбС може с достойнство да приеме такава декларация. Това касае и наши съграждани, загинали в тези събития преди 102 г., като Александър Панайотов, загинал в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Когато днес Балканите се тресат от етнически проблеми, защитата на българското историческо и национално достойнство е дълг на всеки.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Общинските съветници от ПП „Атака” декларираме, че ще подкрепим влизането на тази точка в дн. ред. Искам да добавя към казаното, че ООН е признала арменския геноцид, Франция го е криминализирала и много малко са държавите, които не признават този геноцид над арменския народ от страна на Турция.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Във в. „Дневник” излезе една обява, че се продава терен там, до болницата. След намесата на в. „Борба” това беше спряно. Предприемачите в момента само чакат търга, за да вземат местата. Аз искам да ви кажа да вземем решение, че подкрепяме там да има зелени площи. След продажбата на терените нищо не можем да направим и нашите предизборни обещания за зелени терени ще останат само обещания.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Предлагам да прекратим този дебат. Въпросът беше разглеждан и в „Обединен център”, и в ПК по ЗСД. Колегите имат единно мнение по въпроса, но трябва юрист да предложи по какъв начин този терен може да стане собственост на община В. Търново. В този терен има много собственици и това трябва да се разгледа на една кръгла маса. Нека изчакаме информацията от юристите как може да стане това. Ние изразихме мнение, че там трябва да има парк, но това да се впише в договора и 99 г. никой да няма право да го променя.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Въпросът е следният: не става дума да се продават терените на МОБАЛ, става дума, че ние, като ОбС на В. Търново, можем да казваме за какво да се използва земята в землището на Общината. Става дума за това, че ОбС при добра воля и желание може да вземе решение за преотреждане и промяна на статутата на земята – от земя за обществено ползване и застрояване да стане земя за зелени площи, а тя пак ще си бъде собственост на тези, на които е собственост и сега.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Хаджихасан за включване в нова т. 5 за промяна статута на земята при МОБАЛ. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Михов – за включване на нова т. 38 – декларация във връзка с геноцида над арменския и българския народ. Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-жа РОЗА МИШЕВА (отр. вот): Гласувах по принцип против тези две точки да влязат в дневния ред. И двамата общ. съветници, които ги предлагат са били вече в този ОбС и знаят много добре реда, по който такива важни материали влизат. Така импулсивно внесени предложенията, това говори за евтина Пи Ар акция. Каквото и решение да вземем по т. 5, то няма да има юридическа стойност. Защо не го направим по установения ред, за да може да тежи като дума на ОбС?

Г-н Христов подложи на гласуване целия дневен ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 34 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II - полугодие на 2007 г. и всички неснети от отчет решения. Вх. № 311/ 11.02.2008 г.
 2. Питане от Богдан Минков Ковачев - общинския съветник Вх. № 248/ 31.01.2008 г.
 3. Питане от Стефан Николов Стоянов - общинския съветник Вх. № 258/ 04.02.2008 г.
 4. Питане от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ” Вх. № 265/ 05.01.2008 г.
 5. Обсъждане статута на земята в северната част на МОБАЛ.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно отпускане на финансова помощ на Мануела Красимирова Горсова Вх. № 297/ 11.02.2008г.
 7. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно присъждане на Академична награда „Трети март” Вх. № 296/ 11.02.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 години”, Вх. № 320/ 12.02.2008 г.
 9. Предложение от Д-р Румен Рашев относно съгласие за участие на Община Велико Търново като партньор по проект „Устойчив градски туризъм” Вх. № 277/ 06.02.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на процедура по акредитация на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 274/ 06.02.2008 г.
 11. Предложение от д-р Румен Рашев относно даване на съгласие за закупуване на легла за нуждите на„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Вх. № 331/ 13.02.2008 г.
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново Вх. № 332/ 13.02.2008 г.
 13. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти Вх. № 333/ 13.02.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Вх. № 280/ 08.02.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Вх. № 279/ 08.02.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново Вх. № 291/ 08.02.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Отчет за контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” Вх. № 294/ 08.02.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Програма за контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” Вх. № 293/ 08.02.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Правила и процедури за документооборота на финансово - счетоводната дейност на Община Велико Търново Вх. № 228/ 29.01.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно Актуализация на наема при ползване на земя от Общински поземлен фонд считано от 01.01.2008 г. Вх. № 211/ 22.01.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени в Наредбата за стопанисване и управление на земите от Общински поземлен фонд Вх. № 225/ 29.01.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно закупуване на земеделски земи Вх. № 232/ 29.01.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на ползването на дървесина от Общински горски фонд за 2007 – 2008 година Вх. № 103/ 14.12.2007 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно възлагане на обществени превози Вх. № 256/ 04.02.2008 г.
 25. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 31, с. Велчево, Вх. № 299/ 11.02.2008 г.
 26. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 572, зона „Дълга лъка”, Вх. № 300/ 11.02.2008 г.
 27. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 26, с. Момин сбор, Вх. № 301/ 11.02.2008 г.
 28. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 545, кв. „Кольо Фичето”, Вх. № 302/ 11.02.2008 г.
 29. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 29, с. Пчелище, Вх. № 308/ 11.02.2008 г.
 30. Предложение на д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 626, ЖК „Бузлуджа”, Вх. № 310/ 11.02.2008 г.
 31. Предложение на д-р Румен Рашев относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху читалищна сграда с. Големаните, Вх. № 307/ 11.02.2008 г.
 32. Предложение на д-р Румен Рашев относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на обект в кв. 217, гр. Велико Търново, Вх. № 309/ 11.02.2008 г.
 33. Предложение на д-р Румен Рашев относно конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот в кв. 32, с. Ново село, Вх. № 306/ 11.02.2008 г.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на размер на дължимо обезщетение съгласно Решение № 1423/ 07.06.2007 г. на ВТОбС, Вх. № 321/ 12.02.2008 г.
 35. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2008 – 2011 Вх. № 298/ 11.02.2008 г.
 36. Отчет за извършени разходи за командировки от Йордан Тодоров Грозданов – Зам. Кмет На Община Велико Търново Вх. № 289/ 08.02.2008 г.
 37. Предложение от ПК по МСНУРП относно актуализиране състава на Областния съвет за развитие Вх. № 336/ 13.02.2008 г.
 38. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно промяна в Статута на награда „Велико Търново”.
 39. Приемането декларация относно геноцида, извършен от Османската империя и Младотурското правителство срещу арменците и българите.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от д-р Румен Рашев относно Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II - полугодие на 2007 г. и всички неснети от отчет решения. Вх. № 311/ 11.02.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Становището на ПК по МСНУРП относно т. 1 е следното: „Подкрепя предложения проект за решение със следните изменения: да не се снемат от отчет решения № 6, 41, 536, 1316, 1443, 1447”. Относно Решение 6 – това е решение във връзка с избор на зам.-председатели на ОбС. Тази процедура още не е приключила, затова предлагаме да не се снема от отчет. Решение № 41 е свързано с проверка за нарушение в Клуб на пенсионера в с. Русаля. Постъпил е доклад до ОбС, но този доклад не е разглеждан в ПК. Като се разгледа, тогава ще бъде снето. Решение 1447 е свързано с разкриване на Клуб на пенсионера в с. Капиново. Тъй като в момента там още се строи, нашето предложение е да не се снема от отчет, докато не бъде завършен този обект. Решение 1316 е за замяна на недвижими имоти. Поради отказ от страна на молителя, Решението подлежи на отмяна от нас, но ние не сме го отменили, затова не трябва да се снема от отчет.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Мисля, че това е много важно задължение на ОбС и аз искам да направя някои предложения, за да може ОбС да изпълнява тази функция по-пълноценно. Първо, мисля, че отчетът на решенията, който се предлага, трябва да се обсъжда във всички ПК, а не само в ПК по МСНУРП, защото решенията са разнообразни и е хубаво съответните ПК да гледат това, което най-добре разбират. Второ, материята е много сложна и разнообразна и е добре звеното за обслужване на ОбС да поеме част от подготвителните работи – т.е. да се води един регистър в звеното за обслужване на снетите и неснетите от отчет решения. Звеното за обслужване на ОбС да подготвя материалите, ако трябва да има допълнителни информации, защото общ. съветници трудно могат да се ориентират. Ще се опитам да посоча 2-3 системни грешки, които се допускат, и оттам може да направим грешка. Първата е когато се чете т. 1 от решенията, но решенията имат няколко точки и обикновено нито ОбА като подготвя отчета, нито ние, когато правим контрол, четем последните точки, а те са много по-важни понякога от първата. Ще дам пример с Решение 973 от т.нар. „пътен кредит”, в което се дава съгласие и вероятно заради това е снето от отчет. Но в т. 5 пише, че след изтичане на всяко тримесечие Кметът на Общината трябва да внася отчет за изпълнението на това решение, включващ изпълнението на Програмата по улици, по видове работи, по стойност, по качество на извършените работи и обслужването на кредита. Дирекция ТСУ да внася в ПК по ТСУ оперативна информация по тези въпроси след изтичане на всеки календарен месец. Допълнителната Инвестиционна програма да бъде публикувана в местния печат за информация на гражданите. Мисля, че това не се изпълнява.

Втората системна грешка, която допускаме е когато решения, които не са изключителна компетентност на ОбА, остават до някаква степен без контрол и не е ясно кой трябва да контролира и да даде информация по изпълнението им. Пример: Решение 797, което е неснето от отчет, относно извършване проверка на обстоятелствата, довели до натрупване на значителни парични задължения на община В. Търново поради неплащане на наем за недвижим имот, използван за Нафтова стопанство. Това Решение е взето преди 2 г. Решението беше внесено в Прокуратурата, имаше и досъдебно производство, но оттам насетне ОбА посочва коректно, че няма информация. Задължение на Председателя, на Председателството, на Звеното за обслужване на ОбС е да доработват нещата и когато е изпълнено решението, да го предлагаме за снемане от отчет. Третата група решения са неснетите от отчет. Много малко се задълбочаваме в тях – защо не се изпълняват те.

Аз ще подкрепя проекта за решение, заедно с направените промени от ПК по МНСУРП, но смятам, че при всеки следващ отчет трябва да подобряваме технологията на работа, за да можем по-добре да изпълняваме контрола.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението, внесено от г-н Тодоров. Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

Целият проект за дневен ред, заедно с приетите допълнения, беше приет с 30 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 74

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II –то полугодие на 2007г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II – то полугодие на 2007г. №№ 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 43 и неснетите от отчет решения с №№ 1349, 1353, 1354, 1356, 1363, 1364, 1368, 1381, 1389, 1412, 1413, 1418, 1419, 1420, 1422, 1424, 1425, 1426, 1434, 1437, 1450, 1238, 1251, 1270, 1271, 1291, 1296, 1315, 1327, 1333, 1126, 1148, 1061, 1197, 1059, 963, 992, 1008, 702, 730.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 1461, 1462, 1469, 1512, 1513, 1514, 1535, 1541, 1544, 6, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44 и решения №№ 1345, 1347, 1348, 1423, 1430, 1443, 1447, 1449, 1254, 1255, 1286, 1287, 1292, 1316, 1324, 1334, 1189, 1106, 952, 968, 536, 541, 546, 805, 710, 792, 793, 498, 541.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за II-то полугодие на 2007г.

2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Минков Ковачев - общинския съветник Вх. № 248/ 31.01.2008 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ предложи да бъде прочетен отговорът на питането му.

Г-н РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Доволен съм от отговора, тъй като е изчерпателен. Чухте цифрите – 200 000 лв. за обяви, 60 000 – за Надзорния съвет, 50 000 – за участие в комисии. Това са законово признати разходи, но това са пари, които все пак излизат от Общината. С кое не бих се съгласил? С въпроса за „Ятрус”. Това беше фирмата, която беше най-критикувана от БСП. Ясно беше, че фирмата отива към фалит. Въпросът ми беше как този НС реши, че 18 000 долара трябва да се дадат на една затъваща фирма и сега се предлага тези 18 000 долара да ги отпишем, както отписахме и за „Нармаг”.

Не чух тук и за високотехнологичния парк. Ако може, г-н Стефанов да обясни, защото на мен не ми е ясно. Дадени са 45 000 лв, върнати са 21 000 лв.

По приватизацията за „Хлебопроизводство”. Медиите непрекъснато информират, че там става източване, че общинските дялове се обезценяват. Кой носи отговорност? Какво надзирава този НС? В неофициален разговор г-н Стефанов ми заяви, че те изпълнявали другите си задължения. Но имаме ли справка от НОИ, например, че те внасят осигуровките на хората. Ще видим какво точно ще се върне в Общината.

Идеята ми беше да се закрие тази Агенция и да се осъществява само следприватизационен контрол. Правителството обмисля същото решение. Искам да ви кажа, че няма смисъл толкова пари да се източват през Агенцията по приватизация. Може едно звено по общинска собственост да се създаде, което да се занимава със следприватизационния контрол. Целият състав на Агенцията ще мине към този отдел.

Благодаря на г-н Кмета по отношение на отдел „Общинска собственост”. Искам да ви кажа, че отделът е имал над 40 ревизии относно разпореждането с общинско имущество срещу нито една ревизия на Агенцията по приватизация.

Това, което чувам за определянето на пазарни цени от НС: смешно е да се твърди за Младежкия дом, че е неатрактивен имот. При пет кандидати се вдига с една стъпка и това била пазарна цена. Ако не можете да се справите толкова години с това, оставете го на хора, които могат. Не говоря за отдел „ОС”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стефан Николов Стоянов - общинския съветник Вх. № 258/ 04.02.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ прочете питането си.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Нашето решение беше Вие да спрете веднага незаконната търговска дейност. Не сме против търговската дейност в пенсионерските клубове, но тя трябва да бъде узаконена. Вие не изпълнихте решението на ОбС за незабавно спиране на незаконната търговска дейност. Вие не зачитате решенията на ОбС. Благодарение на Вашето бездействие тогава то се превърна в едно малко престъпление. При повторен сигнал на хората от селото, че там продължава да се върши незаконна търговска дейност и че кметът на Общината и кметът на кметството нехаят за това нещо и при извършена проверка от Териториално данъчно управление беше съставен акт на община В. Търново. За този акт сте отговорен лично Вие.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ” Вх. № 265/ 05.01.2008 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането на общински съветници от ГЕРБ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обсъждане статута на земята в северната част на МОБАЛ.

ПЛАМЕН ПЕТРОВ: От името на ПП „ГЕРБ” искам да направя едно предложение. На всички ни е ясно, че всички сме за зелени площи, но не можем да вземем незаконосъобразно решение, затова предлагам да приемем една декларация като пожелание това нещо да се случи.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз предлагам да вземем решение предложението на г-н Хаджихасан да влезе в съответните ПК и да се разгледа така както е, да изискаме становище на ОбА и на следващата сесия, след като е минало по съответния ред, тук да вземем някакво решение, което не изключва и предложението на г-н Петров за декларация. Нека първо нещата да се обсъдят в ПК, там може да се обсъди проект за декларация и да вземем решение, което ще бъде съобразено с всички изисквания на Правилника.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Приемам предложението на г-н Легкоступ, но искам, ако може, да се запише на следващото заседание да вземем вече някакво решение.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Излизам с две предложения. Първото е в подкрепа на предложението, направено от ПП „ГЕРБ”, да се гласува декларация. Второто е предложение да бъде създадена временна Комисия точно по този проблем, която да включва 12 представители, колкото са представителите на политическите партии и движения – това означава по един представител.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Искам да ви уверя, че работата по този въпрос тече. Нека да не си правим изкуствен Пи Ар – загубихме много време първо дали да обсъждаме дали да влезе точката, после дали да я отложим. Нека да не губим времето на ОбС. Мисля, че декларация на този етап е едно решение, както и комисия, която да излъчим от всички политически сили.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Всичко, което изслушах, още с предложението на г-н Хаджихасан, звучи страшно примамливо. Ако аз не се занимавах толкова години точно с устройство на територията, бих гласувала с двете ръце. Нещата не стоят само на емоционална основа. Има си законов ред, според който терените могат да променят предназначението си. Засега теренът на МОБАЛ е отреден за обществено обслужване, защото функцията на болницата е общественозначима. Този терен не е общинска собственост и по Закона за промяна предназначението на терените държавата е първата, която трябва да подеме иницативата за промяна предназначението на този терен. Когато този терен е получил тези граници, това не е станало случайно. Това е по нормативи, които се изискват на едно болнично легло. Освен това има и хигиенни норми и неслучайно жилищните блокове, които са разположени на север, на изток и на запад, са на такова отстояние от болничната сграда. При всички тези обстоятелства, колкото и красиво да звучи искането на г-н Хаджихасан, аз мисля, че можем да пристъпим към вземане на решение само ако изслушаме информация за бъдещето на този стационар – дали ще се развива с изграждане на други болнични сгради и др. Да чуем становището на управата на МОБАЛ в каква посока върви развитието на сградата. Засега нямаме факт, който да ни казва, че тази сграда или тези земи се продават. Тези земи са ориентирани към това, че в тази болница ще има 1500-2000 легла. Докато ние не се ориентираме във фактическата обстановка и в бъдещето развитие, аз лично няма да подкрепя „за” или „против”, защото като техническо лице смятам, че това е само емоционална реакция. Идеята за парк е много хубава, но ние не можем да вземем такова решение.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-жо Брайнова, аз бях на среща с Вашия кандидат за кмет д-р Манчев и той каза, че трябва да запазим белите дробове на града. Сега Вие казвате, че трябва да обслужваме. Кого да обслужваме? Аз ще ви кажа: някои депутати от Вашата партия.

Предлагам да прекратим дебатите. Подкрепям предложението на г-н Легкоступ. Аз искам да сменим статута.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Г-жа Брайнова ме провокира. На 28 юни 2005 г. има обява, че се обявява конкурс за построяване на 5-6-етажна сграда за нуждите на База 2, срещу което инвеститорът ще получи в замяна УПИ 4 и УПИ 5, които са за обществено обсъждане. След като се вземат тези терени, какво става с тези отстояния и с нужната площ на всеки болен. Защо не зададете въпроса при такъв хубав болничен парк защо държавата направи 5 нови парцела. Какво пречеше болницата да си функционира по същия начин. Сега чета, че първите пет декара се продават. Държавата решава, но по същия начин както урегулирахме терените, можем да променим и статута. Не е точно така, както казвате. Сега на всички е ясно: Защо д-р Манчев се отказа от службата си в полза на обществото и отиде в Борда на директорите? Ясно е – едното следва другото. Той отиде там и веднага започнаха процедурите за продажба на болнични терени.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Моето предложение беше точно това. Аз съм съгласен с много от нещата, които каза арх. Брайнова. Ако бяхте приели моето предложение, тези неща можеше да се кажат в компетентните ПК – по ТСУ, по ОС, по ЗСД. Там биха могли да бъдат поканени представители на МОБАЛ, за да се изслуша тази стратегия. Би могло да бъде обсъден текст за декларация, каквато в момента не можем да приемем. Така на следващото заседание да излезем с едно компетентно решение.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Първо, когато гласувах точката да влезе в дневния ред, аз гласувах „въздържал се” не защото не разбирам значимостта на проблема. Но ние включваме импулсивно точки в дневния ред. Ако всичко върви по нашия Правилник, няма да има колизии. Загубихме време, за да говорим за нещо, по което не можем да вземем решение.

Второ, ако г-н Ковачев има питания към д-р Манчев, нека да разговаря с него.

Съгласна съм с предложението на г-н Легкоступ да прекратим дебата и нещата да се внесат по начина, утвърден в Правилника.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Легкоступ за отлагане на т. 5. Предложението беше прието с 33 – за, против- 0, въздържали се - 0

РЕШЕНИЕ № 75

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет, реши

Постоянните комисии по Териториално и селищно устройство, Общинска собственост, Здравеопазване и социални дейности, съвместно с Общинска администрация, ръководсвото на МОБАЛ „Проф. д-р Ст. Черкезов”, да обсъдят подробно въпроса и внесат становище по него на предвиденото заседание на Великотърновски Общински съвет на 20.03.2008 г.

 

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Калейнски. Предложението не беше прието.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от д-р Румен Рашев относно отпускане на финансова помощ на Мануела Красимирова Горсова Вх. № 297/ 11.02.2008г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 76

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА в § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”, Функция 1 „Общи държавни служби”, Дейност 122 „Общинска администрация”, Великотърновски Общински съвет

Отпуска средства в размер на 5 000 лв. от бюджета на Община Велико Търново за подпомагане лечението на Мануела Красимирова Горсова, ЕГН: 8909021470, адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Ю. Тодоров” №6, ет.3.

Средствата да се разчетат по § 4214 „ Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”, Функция 1 „Общи държавни служби” Дейност 122 „Общинска администрация” в размер на 5 000 лв. Средствата да се преведат по банкова сметка № BG71 PIRB 8050 4601 7165 34 – BGL „Пиреос Банк”, клон Витоша, титуляр Мануела Красимирова Горсова.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно присъждане на Академична награда „Трети март” Вх. № 296/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 77

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда ”Трети март” на Община Велико Търново и Решение по Протокол от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет “Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда ”Трети март” на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

старшина Христина Крумова Христова

Факултет ”Общовойскови”, военна специализация ”Военни комуникационни системи” в Национален военен университет ”Васил Левски”.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 години”, Вх. № 320/ 12.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 78

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 години” в гр. Велико Търново, считано от 01.03.2008 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

За нуждите на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 г.” предоставя за дългосрочно ползване имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 4340/28.08.2007 г., находящ се в кв. 134 УПИ II.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 г.” в гр. Велико Търново с капацитет – 40 потребители и щатен персонал – 8 броя ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 г.” в гр. Велико Търново, считано от 01.03.2008 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за финансиране на социалната услуга, считано от 01.03. 2008 г. по стандарти и критерии за издръжка от държавния бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие за участие на Община Велико Търново като партньор по проект „Устойчив градски туризъм” Вх. № 277/ 06.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 79

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да участва като партньор по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за културно развитие на европейските градове с културно-историческо наследство в началото на ХХІ век”, по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: откриване на процедура по акредитация на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 274/ 06.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 80

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: даване на съгласие за закупуване на легла за нуждите на„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Вх. № 331/ 13.02.2008 г.

 

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: С решение от 21.01.2008 г. ние възложихме на управителя на този диспансер да направи пълна спецификация на дейностите, които предстоят; план-сметка; фирми, които ще обслужват ремонта, но това не се случи. Решението на ОбС беше това да стане в 20-дневен срок, но то не беше представено. Виждам, че отново се иска нещо от нас. Въпреки че това не е разглеждано в ПК по ЗСД, аз предлагам да помислим дали да не изчакаме отчета и тогава да дадем втора възможност на диспансера. Предлагам да направим това гласуване на следващата сесия, когато те изпълнят ангажимента, който поеха към нас; да се отчетат по какъв начин ще разходват средствата и с кои фирми ще работят.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз правя предложение против предложението за отлагане. Съгласен съм, че този въпрос би трябвало да се разгледа и в ПК по ЗСД. Мисля, че би било добре такива въпроси да се разглеждат поне в две ПК, защото такива въпроси винаги имат поне две страни. В дадения случай имаме две измерения – дейността на диспансера като здравна институция и дейността му като търговско дружество със 100 % общ. собственост. Мисля, че този въпрос би бил изчистен, ако бе разгледан в двете ПК. Правя такава препоръка към Председателството: повече ПК да разглеждат въпросите, да се избягва един въпрос да бъде гледан само от една ПК.

Мисля, че не бива сега да спираме това решение. Първо, става дума за един относително неголям разход от 30 000 лв. с ДДС, което е под чертата за малки обществени поръчки. Второ, това съгласие е въз основа на нашата Наредба като една защитна мярка на ОбС, за да наблюдава дейността на управителите на търг. дружества да не злоупотребяват с раздробяването на значителни нужди на малки поръчки. Мисля, че в дадения случай бихме могли да подкрепим това искане, тъй като става дума за инвентар, който е необходим на диспансера.

Г-жа Розалия Кузманова заяви, че оттегля своето предложение за отлагане, но предложи в т. 2 на решението по т. 11 да се запише изискването в 20-дневен срок да бъде предоставена информация къде ще се разходват средствата, с какви фирми ще се работи.

Г-жа Анета Маноилова предложи да се изчака идването на д-р Рачева, която лично ще даде обяснение по поставения въпрос.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-жа Кузманова беше права. Ние сме взели решение и ако сега го прескочим, ставаме безпринципни. Предлагам да гласуваме първия вариант, който предложи г-жа Кузманова, за да знаят всички, че трябва да изпълняват решенията на ОбС.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА заедно с предложението на г-жа Кузманова за предоставяне на информация в 20-дневен срок. Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване на 6 /шест/ броя реанимационни хирургични легла за нуждите на реконструирания урологичен сектор към онкохирургично отделение в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства – 25 000лв. без ДДС.

 

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението, в срок от 20 /двадесет/ дни.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново Вх. № 332/ 13.02.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз препоръчвам на всички колеги да прочетат отчетната част за миналата година, защото тя в някаква степен дава отговор на зададените и на незададените въпроси. По плана за 2008 г. Той съдържа 3 приложения. Първо, обекти, които се предлага ОбС да утвърди да бъдат включени в плана за приватизация. Това, което НС предлага за включване в списъка за приватизация, са 21 обекта, като 19 са в населени места извън В. Търново и те са неизползваеми, полуразрушени общински имоти и целта е те да намерят своя собственик, да бъдат възстановени, да дадат работа за няколко души и части от приходите да бъдат рефинансирани към съответното населено място. Другите 2 обекта са във В. Търново. Те касаят доприватизацията на остатъчната част от търговските дружества „Хлебопроизводство” и „Мултиком”. Общинската агенция и НС предлагат те да бъдат окончателно приватизирани.

Искам да отговоря на въпроса какво са надзиравали надзорниците досега: надзиравали са точното спазване на клаузите в приватизационния договор. Съдружието ни в „Хлебопроизводство” не е по Закона за приватизация, а по Търговския закон. Там представител е кметът на Общината и той може да каже как се движи това търговско дружество. НС може да надзирава само клаузите на договора и ние ви предлагаме да бъдат заложени двете дружества за приватизация. Като подточка Б към Приложение 1 са записани приватизирани обекти по тогавашния закон за лечебните заведения – на разсрочено плащане. Това са приходи от реализирани вече приватизирани сделки на двете поликлиники. Второто приложение е финансово – това са очакваните приходи и разходи. На база на експертна оценка на тези 21 имота НС и Агенцията ви предлагат да бъде утвърдена план-сметка, в която като чисти приходи от приватизация са заложени посочените в Приложение 2 – 700 000 лв, заедно с тази суми, които имаме да получаваме от разсроченото плащане, и с лихвите правим приходите 856 000 лв. Ние разчитаме до 1 200 000 лв, с които може да бъде финансирана общинската инвестиционна програма, която ще бъде гледана на следващото заседание.

Приложение 3 съдържа обекти, които на този етап НС предлага да не бъдат включвани за приватизация, т.е. да бъдат в забранителния списък. Това приложение също е отворено и може да се променя, но на този етап предлагаме да не бъдат залагани за приватизация през 2008 г. следните 3 групи обекти: първа група – това са здравните заведения, вкл. МОБАЛ, която е забранена по законодателен път. НС за приватизация предлага всички диспансери да останат в списъка на обектите, които няма да се приватизират. Когато бъде променена обстановката, ние можем да променяме този списък, вероятно по предложение на ПК по ЗСД.

В т. 2 на обекти, които предлагаме засега да не се включват в списъка за приватизация, са общински и търг. дружества, общински предприятия. Този списък повтаря списъка от миналата година. Това са търг. дружества и предприятия, които съвместно с ОбА преценяваме, че имат важни инфраструктурни, социални и др. комунални дейности за работата на Общината и затова не бива да се приватизират. Те са описани подробно. В течение на годината по предложение на ПК по ИВСПИ този списък може да бъде променян.

На последно място – малко имоти, които с решение на ОбС са предоставени на политически партии и на граждански сдружения с нестопанска цел.

Понеже в питането на г-н Ковачев имаше няколко въпроса към мен, може би тук трябва да кажа, че предложението за финансова помощ на „Ятрус” от 18 500 долара не е инициатива на НС за приватизация. То беше направено от тогавашния управител на „Ятрус” и беше подкрепено от кмета на Общината. НС не беше иницатор, той не възрази да се даде тази финансова помощ, за да се направи опит да бъде спасено това дружество. По същия начин стои въпросът и с финансовата помощ за „Нармаг”.

Мисля, че няма смисъл от тази трибуна да се занимаваме с въпроса за възнагражденията, но искам да кажа на г-н Ковачев, че през последните 2 г. НС за приватизация за 24 месеца е провел 23 заседания, а не по 4-5 на месец, както се тиражира, за да вземе по-големи възнаграждения.

Председателят на НС през изминалия мандат в съответствие с Правилника получаваше възнаграждение 1.5 от възнаграждението на надзорниците. Аз, като председател, двукратно правих предложение този коефициент да бъде премахнат. НС ми отказа и двата пъти и този коефициент е утвърден от ОбС с утвърждаване Правилника на ОбС. Аз съм подписал декларация, че се отказвам от този коефициент и ще получавам възнаграждение колкото всички членове на НС. Сумите наистина са общински, но те не са от общинския бюджет, а от тези 9 % от приходите от приватизация, които са нормативно признати.

Призовавам ви да гласувате проекта за решение с тези три приложения към годишния план за приватизация.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Като представител на ПП „ГЕРБ” и понеже дойдохме в ОбС за откритост, честност и прозрачност в управлението, аз искам да знам защо във фонд „Инвестиционен” са усвоени само 84 % от ОбА, а другите пари остават неусвоени. Това означава, че е планувано за продажба повече, отколкото ОбА може да усвои.

Второ, правя едно контрапредложение и искам след като гласуваме бюджета на Общината, тогава да гледаме списъка за приватизация.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ще направя едно изказване в подкрепа на председателя на НС за приватизация и ще разкажа малко за работата на Агенцията за приватизация. Имам поглед върху нея почти от нейното създаване.

На въпроса защо фонд „Инвестиционен” е толкова голям и изглежда като че ли по-голям от потребностите на Общината. Този фонд играе ролята на един финансов буфер в Общината като един неприкосновен запас, който може да бъде използван само за инвестиционни нужди. Той не може да бъде използван за покриване на текуща издръжка, за плащане на консумативи, за ФРЗ и т.н. В годините е изиграл успешна роля за решаване на някои проблеми на Общината в тежка финансова ситуация. Мисля, че е разумно Общината да пази такъв фонд, който да стои като резервен и да бъде използван само за значими инвестиционни интереси и за отпускането на такива безлихвени заеми за решаването на определени проблеми. Имаше време на криза през 1997-1998 г. и благодарение на този фонд бяха решавани важни въпроси.

Що се отнася до предложението сега да отложим приемането на забранителния списък и плана за работата на Агенцията, това би ни създало технологичен проблем. Агенцията работи по една бавна, регламентирана, тромава процедура, но тя именно затова е работеща. Тук се цитира какви разходи се правят за обяви, те са свързани и с определени срокове, изисквания. Относно съдържанието на Програмата – ще видите, че тя е доста постна. Има два големи приватизационни проблема – ВТО „Мултиком” и „Хлебопроизводство”, където биха могли да се получат значителни приходи, но и двата са свързани със сериозни проблеми за разрешаване. Отлагането няма да ни доведе до нищо. От друга страна, тази Програма е работна и винаги може да бъде променена с решение на ОбС. Същото се отнася и за забранителния списък. Дори и да отложим до приемане на бюджета, едва ли ще променим по съдържание таблиците, приложенията и параметрите. Затова предлагам да приемем днес предложения проект за решение. Той беше приет с пълно болшинство от представителите на групите общ. съветници. Отлагането означава забавяне на процедурите. Мисля, че Агенцията има натрупан опит, добре подготвени кадри, които работят открито.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Няма какво да добавя към казаното от г-н Михов, защото той каза много точни неща. Имам молба към г-н Стоев да оттегли предложението. Убеден съм, че едно отлагане не помага, напротив, влияе лошо на този бавен процес на приватизацията. Въпросът за 84-те % е към ОбА, но аз ще се опитам да отговоря. 84 % са изпълнени не защото няма потребности, а вероятно по организационни причини, може би е имало избори тогава или неблагоприятни условия. На всички ни е ясно, че потребностите от инвестиции в детски заведения, учебни сгради, пътна инфраструктура и др. важни потребности на гражданите са безкрайни и не можем да кажем, че Общината няма нужда от инвестиции и сме приватизирали повече, отколкото има нужда.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: След като в „Инвестиционния фонд” има пари, мисля, че не е грешка, ако остане 1 месец до гласуването на бюджета. В списъка са дребни обекти, „буферът” може да поеме това до един месец. Затова аз не оттеглям предложението си и настоявам първо да видим какъв ще е бюджетът. Но мога да отправя и друг въпрос: Когато свършат обектите за приватизация и се изпразни Инвестиционния фонд, какво ще правим тогава?

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоев за отлагане вземането на решение по т. 12. Предложението на г-н Стоев беше отхвърлено с 5 „за”, 18 „против” и 8 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на НС за приватизация по т. 12. Предложението беше прието с 28 „за”, 6 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 82

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2008 година и утвърждава.

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2008 година - Приложение 1.

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2008 година - Приложение 2.

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2008 година- Приложение 3.

 

Г-н Христов даде думата на г-жа Рачева – управител на „МОДОЗС – В. Търново”.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Бях информирана, че има разногласия и питания по въпроса относно предложението да ни бъде разрешено да си заплатим сами от средствата на ТД, което аз управлявам – МОДОЗС, ремонта на лъчетерапевтичния апарат, който е от 1951 година. Той е производство на бившия СССР и такъв вече няма никъде в страната. Този апарат е огромен бункер, 2/3 под земята, с над 1.5 метра циментова мазилка за защита от високата радиоактивност, която се излъчва от този бункер. В самия бункер има само 1 апарат, който е с радиоактивен заряд, сложен в защитна касета. Той се пренася с тази касета. От тази касета този радиоактивен заряд излиза навън и се отваря блендата, която пропуска един радиоактивен сноп, който облъчва съответния орган или даденото поле, което са нарисували физиците. Има един механизъм, който изважда и прибира този радиоактивен заряд. След време там се натрупват едни радиоактивни стружки, които блокират механизма и зарядът не може да излезе и да се прибере. На този апарат не е правена профилактика 5 години, имаше радиоактивни стружки. Ние повикахме единствената фирма в страната, която е лицензирана да работи с тези апарати. Разбрах, че тук е станало дума, че тези пари са дадени за мазилки, за боядисване и т.н. Общинските съветници трябва да са запознати с тези неща и да не гласуват против закупуване на апарати, които са единствените на територията на няколко области. В страната има само 10 такива апарата – за лъчетерапия.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ние поискахме подробна спецификация за изразходваните средства за ремонт на този апарат. Срокът за това беше 20-дневен. Защо не го представихте в срок?

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: В писмото, което сте ни изпратили, не пише, че трябва да представя в 20-дневен срок спецификация.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Искам да Ви уверя, че нито един от общ. съветници не е бил против този ремонт. Беше записано, че ремонтът е спешен и това не ни позволи да отлагаме 20-дневният срок да бъде преди да вземем това решение. Ние коментирахме да разрешим да се ползват тези средства, защото сме убедени в нуждата, ремонтът е спешен. Искахме все пак да има прозрачност – да разберем с коя фирма работите, за какво точно са нужни средствата.

Що се отнася до писмото – то е пуснато от ОбА още на следващия ден. А ако има пропуск в писмото, аз лично ще проследя откъде е тръгнал.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: общински нежилищни имоти Вх. № 333/ 13.02.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Става въпрос за два имота в с. Ново село и в с. Малък чифлик. НС ви предлага точните параметри на обявата. НС ви представя една справка за сходни имоти в тези две села, които са реализирани не от НС за приватизация, а от други агенции и се вижда, че цените, които ние предлагаме на кв.м и които лицензираният оценител е предложил, са на горната граница. Предлагам да гласувате за проекта за решение.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 83

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 53/24.01.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

Приема анализи на правното състояние и утвърждава начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, както следва: за „УПИ V – „за производствени нужди” от кв.39,заедно с построени в него сгради /бивш обор,битова сграда и гараж /” в с.Ново село в размер на 37 624 лева /без ДДС /; за „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик” в размер на 34 530 лева /без ДДС/ .

Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва: за „УПИ V – „за производствени нужди” от кв.39,заедно с построени в него сгради /бивш обор,битова сграда и гараж/” в с.Ново село в размер на 3 700 лева; за „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик” в размер на 3 400 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за „УПИ V –„за производствени нужди” от кв.39, заедно с построени в него сгради /бивш обор, битова сграда и гараж” в с.Ново село в размер на 15 000 лева; за „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик” в размер на 14 000 лева .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

В 11.25 часа беше обявена 15-минутна почивка.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Вх. № 280/ 08.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 84

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било:

Чл. 20.

(3) Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година.

Става:

Чл. 20.

(3) Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до 30 ноември на предходната година.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Вх. № 279/ 08.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 85

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Добавя нов § 10 към Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за 2008 г.:

§ 10 (1) Първата и втората вноска по чл. 17, ал. 1 се внасят от 31 март до 30 юни 2008 г.

(2) На заплатилите в сроковете по ал. 1 пълния размер на таксата за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново Вх. № 291/ 08.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не против съдържанието, а против процедурата. Ние приемаме важна наредба и сами нарушихме собствения си Правилник. В чл. 77, ал. 3 изрично е посочено, че при първо гласуване се изисква доклад на водещата комисия. Ние не чухме такъв, не чухме какво се променя спрямо старата наредба. Приехме без никакъв дебат една много важна наредба на първо четене. Гласувах „против”, за да обърна внимание, че водещата комисия би трябвало да изложи основните аргументи по тази промяна.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя процедурно предложение, което е в съответствие с чл. 47 от Правилника – тъй като няма направени съществени промени при първото четене, по изключение да приемем Наредбата на второ четене на днешното заседание.

Предложението на г-н Стефанов беше прието с 29 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Христо Христов подложи на гласуване Глава първа от Наредбата. Глава първа беше приета с 27 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване Глава втора от Наредбата. Глава втора беше приета с 27 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване текстовете от цялата Наредба. Наредбата беше приета с 30 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 87

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на второ четене – окончателно Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

Приложение: Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” Вх. № 294/ 08.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, „против” няма, 19 „въздържали се”.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Програма за контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” Вх. № 293/ 08.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 88

 

На основание чл.21, ал2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски Общински съвет

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

Приложение: Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Изказваме се от името на Групата. В тези последни две точки правим нещо, което не е съвсем редно. В предната точка не приехме отчета на тази институция, макар че нямаше забележки. Сега приемаме Програмата.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на Правила и процедури за документооборота на финансово - счетоводната дейност на Община Велико Търново Вх. № 228/ 29.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 4 „ въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 89

На основание чл.21, ал1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Правила и процедури за документооборота на финансово счетоводната дейност на Община Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на наема при ползване на земя от Общински поземлен фонд считано от 01.01.2008 г. Вх. № 211/ 22.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 90

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава размера на базовата цена на наема при ползване на земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.01.2008 год., изчислен при минимална работна заплата за страната 220 лв. /двеста и двадесет лева/.

Приложение № 1: Таблица за размера на наема при ползване на земи от Общинския поземлен фонд, изчислен при минимална работна заплата – 220 лв.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: промени в Наредбата за стопанисване и управление на земите от Общински поземлен фонд Вх. № 225/ 29.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 12 „против” и 13 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: закупуване на земеделски земи Вх. № 232/ 29.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 91

На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общинският съвет

Приема оценките на земеделски земи изготвени съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/1209.2006 г./, както следва:

 

№ по ред

Имот №

дка

лева

местност

Населено място

1. 10447.520.3944

0,559

168

“Козлуджа”

Гр. В. Търново
2. 00583.128.24

0,441

238

“Под баира”

С. Арбанаси

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: утвърждаване на ползването на дървесина от Общински горски фонд за 2007 – 2008 година Вх. № 103/ 14.12.2007 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: От написаното не става ясно за чия сметка ще бъде залесяването. Нека тук се изясни този въпрос, както и срокът за това.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА – председател на ПК по ЗГООС: Решението, което взехме с допълнителните точки сечта да се извършва чрез търг или конкурс, е за да има прозрачност, да се знае къде отива дървесината и 50 % от приходите по дейността да отидат в кметството на с. Ново село. Теренът да бъде залесен. Ние смятаме, че фирмата, която ще спечели търга, трябва да поеме ангажимент за залесяването. Процедурата по изкореняването е по-дълга и по-скъпа от самата сеч, най-вероятно трябва да се консултираме за срока на залесяването.

Може да се допълни със следния текст: „Теренът да бъде залесен в едногодишен срок с подходящи дървесни видове от фирмата, получила правото на сеч на търг или на конкурс”.

Г-н Христов подложи на гласуване допълнението, предложено от г-жа Стефанова. Допълнението беше прието с 27 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отр. вот): Съгласихме се с направените допълнения, но какво правим, ако фирмата въпреки поетите ангажименти изкорени дърветата и си замине. Нищо не можем да направим. Затова ние бяхме за депозит, оставен на разположение на община В. Търново до свършване на работата. Затова гласувах „против”.

Г-н Христов подложи на гласуване целия проект за решение. Решението беше взето с 28 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 92

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 57 ал. 11 т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общинския съвет,

Дава съгласие да се отсекат 56 бр. тополи в имот № 000224 в землището на с. Ново село със следните характеристики:

 

по

ред

кметство имот

подотдел площ

дка

вид

гора

запас

м.куб .

дка

общ

запас

м.куб.

предв.

за ползв.

по ЛУП

%

вси

чко

Куб.м.

ЗАБЕЛЕ

ЖКА

простр.

куб.м.

1. с.Ново село 000224 304 С 7.624 ШГ 61.44 - 100 61.44 -

 

 

Сечта да се осъществи чрез търг или конкурс.

50 % от приходите от дейността, които ще получи Община Велико Търново да останат за Кметство с. Ново село.

Теренът да бъде залесен от фирмата спечелила търга или конкурса в срок от една година от датата на извършване на сечта.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: възлагане на обществени превози Вх. № 256/ 04.02.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да внеса малко разяснения за решението на ПК. Към първото становище на ПК предложението беше 5 от групите да си излъчат по един представител за попълване на Комисията и участие в конкурса.

Второто становище е относно критериите – искахме да направим така, че предложението, което е с по-нови автобуси, да бъде с максимален брой точки, а тези, които са от 3 надолу, да започнат да спазват точките, разпределени за участие в конкурса.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От БСП предлагаме г-н Драгни Драгнев, имайки предвид, че той е бил зам.-генерален директор на Автокомбинат – В. Търново и познава добре тези проблеми.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: От „Обединен център” предлагаме г-н Румен Димитров. Той пряко отговаря за тази дейност като председател на Комисията.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: От Група „ВМРО-„Преображение” предлагаме г-н Иван Иванов.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От „Десен алианс” предлагаме г-н Мирослав Маринов.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: От ГЕРБ предлагаме г-н Пламен Петров.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: От ДПС предлагаме г-н Исмаил Хаджимустафа.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: От „Атака” предлагаме г-н Стефан Стоянов.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Духът на Правилника е, че в ОбС се внасят готови проекти за решение, вкл. със запетайките, вкл. и нюансите в тях. За мен е неправилно точно от политическа партия да се предлагаме, както и от групи. Сега сме в един отбор и ПК трябва да предлагат.

Предлагам да гласуваме последователно тези 7 кандидатури с явно гласуване с уговорката, че всеки има право 5 пъти да гласува и след това с едно общо гласуване да легитимираме тези, които ще съберат най-много гласове.

Г-н Христов подложи на гласуване предложените кандидатури:

Предложението за г-н Драгни Драгнев: 18 „за”.

Предложението за г-н Румен Димитров: 25 „за”.

Предложението за г-н Иван Иванов: 23 „за”.

Предложението за г-н Мирослав Маринов: 27 „за”.

Предложението за г-н Исмаил Хаджимустафа: 11 „за”.

Предложението за г-н Пламен Петров: 27 „за”.

Предложението за г-н Стефан Стоянов: 13 „за”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В резултат на проведеното гласуване съставът на Комисията е следният: Драгни Драгнев, Румен Димитров, Иван Иванов, Мирослав Маринов, Пламен Петров.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Правя препоръка към конкурсната документация – тъй като транспортната схема има и социален ефект – за общинската и за областна транспортна схема, а именно за Велико Търново – Хотница, Велико Търново – Кладни дял. Да се запише, че превозвачът осигурява превоз в празнични дни и в събота и неделя.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ние ще се съобразим с препоръката на г-н Калейнски.

Решението по т. 24 беше взето с 29 „за”, 2 „против” „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 93

 

І. На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1,ал.2,3 и 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, Великотърновски Общински съвет, прие

Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 5/пет/ години по утвърдени линии и разписания по тях , от квотата на Община В.Търново от:

1. Републиканска транспортна схема

- В.Търново – Стара Загора - № 4101 с начален час на тръгване от В.Търново 7.00 ;

- В.Търново – Варна - № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново 7.30 ;

- В.Търново – Варна - № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново 10.15;

- В.Търново – София- № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново 5.10;

- В.Търново – Разград № 4101 с начален час на тръгване от В.Търново 10.30;

- В.Търново – Бургас № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново 7.30;

2.Областна транспортна схема

- В.Търново – Свищов с начален час на тръгване от В.Търново 8.30;

- В Търново – Свищов с начален час на тръгване от В.Търново 15.00;

3.Общинска транспортна схема

- В.Търново – Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 6.00;

- В.Търново – Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 11.00;

- В.Търново – Кладни дял с начален час на тръгване от В.Търново 12.30 и 18.30;

ІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.5 от Наредба № 2/15.03.2002 на МТС определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията,съответно:

Председател: Йордан Тодоров Грозданов – Зам.кмет" Хуманитарни дейности" на Община В.Търново

и членове:

1. Снежана Атанасова Данева-Иванова-Директор дирекция "БИИ" Община В.Търново

2. Олга Петрова Петърчева – Н-к отдел “ПНО”

3. инж.Антон Николаев Койнаков – Н-к отдел "Общинска икономика"

4. Теодора Минкова Тодорова – Н-к отдел " Методология и ОП"

5. инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"

6. Йордан Ризов Гацов – ТД на НАП В.Търново

7. инж.Станислав Иванов Марков – РД “Автомобилна администрация” В.Търново

8. подп.Веселин Петков Копанов – сектор "КАТ" при РДВР В.Търново

9. Драгни Стефанов Драгнев -общински съветник

10. Румен Тошев Димитров -общински съветник

11. Иван Величков Иванов -общински съветник

12. Мирослав Трифонов Маринов -общински съветник

13. Пламен Борисов Петров - общински съветник

Резервни членове: Стефка Танева Танева-Тотева – Зам.кмет”Евроинтеграция” – за председател

Николина Красимирова Митева – старши юрисконсулт – за член

ІІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.19,ал.1 от Наредба № 2 на МТС утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

1.Място и регистрация –10 точки

1.1.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търноно над 3 г – 10 т

1.2.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търново от 1 до 3 години – 5 точки

1.3.седалище и данъчна регистрация в община В.Търново под 1 година и в други населени места – 0 точки.

2.Екологичност на превозните средства – 20 точки

2.1.Оборудвани с екодвигатели/сертификат/ – 20 точки

2.2.Оборудвани с катализатори/документ/ – 5 точки

2.3.Оборудвани с газови уредби – 3 точки

2.4.Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точки

3.Възрастов състав на автобусите – 20 точки

3.1.До 1 години – 20 точки

3.2.За всяка следваща година – по 1 точка по малко

4.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-10 точки

4.1.Оборудвани – 10 точки

4.2.Необорудвани – 0 точки

5.Собственост на автобусите,с които разполага превозвача. – 10 точки

5.1.Собствени – 10 точки

5.2.Финансов лизинг – 8 точки

5.3.Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията – 4 точки

6.Обслужвали маршрутни разписания по договор с община В.Търново през последните 5 години - 10 точки

6.1.Обслужвали разписания от общинска,областна и републиканска транспортни схеми- 10 точки

6.2.Обслужвали разписания от областна и републиканска транспортни схеми-6 точки

6.3.Обслужвали разписания от републиканска транспортна схема – 2 точки

6.4.Необслужвали – 0 точки

7.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 5 точки

7.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 5 точки

7.2.Необорудвани – 0 точки

8.Предлагана цена с включен ДДС – за междуселищни линии за пътникокилометър - 15 точки.

8.1.Най ниска цена – 15 точки

8.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко.

Оценките по т.т.2,3,4,5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

Т = å /Х*К/ ,където Т – общо точки за съответния показател

å Х Х – брой автобуси от съответната група

К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

å Х = общ брой оценени автобуси

Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

ІV.Организирането и провеждането на конкурса,съобразно изискванията на нормативните документи се възлага на Кмета на Общината.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 31, с. Велчево, Вх. № 299/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”,2 „против”, 15 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 572, зона „Дълга лъка”, Вх. № 300/ 11.02.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Комисията е подкрепила това предложение на ОбА. Аз в момента имам едно допълващо предложение и ще се обоснова. Този район е до „Метални конструкции”, улицата, която отива към „Топливо”. Тъй като аз отдавна имам желание, когато правим такива прекратявания на съсобственост и в Общината се реализират средства, тези средства да бъдат отделени, за да се благоустроява районът, където се прекратява тази съсобственост. Знаем в какво окаяно състояние е улицата, която води към „Топливо”. Аз правя едно предложение. Изчислих, че до към 40 000 лв. ще влязат в Общината, затова предлагам: т. 1 и 2 да останат както са предложени от ОбА, а т. 3 да стане: „средствата, получени в Общината от разликата за доплащането от „Синтезия ООД”, да бъдат вложени за рехабилитация на пътната настилка и за озеленявана на ул. „Втора”, обслужваща същия район в промишлена складова зона „Дълга лъка”, т.е. за този декар, който ще доплаща „Синтезия”, средствата да бъдат използвани да се преасфалтира улицата, да се реализира озеленяването на улицата и всички фирми, които работят в този район да имат удоволствие да експлоатират имотите си в едно прилично състояние. Точка 3 от проекта за решение да стане т. 4.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз не съм бил никога срещу бизнеса, но съгласно предложението на г-жа Брайнова става така, че ако прекратим съсобствеността в тази фирма, ще дадем възможност тя да се разшири, а от друга страна с тези пари, с които тя ще си купи парцел, трябва да й направим пътя. Така излиза според предложението на арх. Брайнова. Достатъчно дупки има по великотърновските улици и квартали, за да влагаме тези средства, за да им направим пътя. Аз лично ще отхвърля такова предложение и ще гласувам за другите три точки.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Улиците са общинска собственост по Закон. Аз не мога да се сетя за улица в промишлена зона, която да е в добро състояние. Знаем, че почти целият град има необходимост да отиде в зоната на „Топливо”, за да си осигури въглища, дърва и т.н., така че това няма да бъде в ущърб на гражданите.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз съм неприятно изненадан, че по такъв начин ние поощряваме стопанската дейност, особено в промишлената зона на В. Търново. Ако ставаше въпрос да се гради нещо в чертите на града, да кажем, че става дума за преуплътняване или нещо друго; ако става дума да се строи някакъв магазин или нещо, от което няма нужда, да. Но става въпрос за стопанска дейност в промишлената зона, като при това ние ще вземем от неговия имот, за да направим необходимото сервитутно озеленяване. Недоумявам защо сме против. Аз ще подкрепя проекта за решение.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Брайнова. Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 4 „против” и 20 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 3 „против”, 21 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 26, с. Момин сбор, Вх. № 301/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова –за, Цветанка Недева –за, Пламен Петров –за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев –за, Камен Алексиев –въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 2 „против”, 12 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 545, кв. „Кольо Фичето”, Вх. № 302/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Камен Алексиев –въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 3 „против”, 21 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам увеличаване на работното време с един час.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров. Предложението беше прието с 16 „за”, 7 „против”, 3 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 29, с. Пчелище, Вх. № 308/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 94

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на общинско място с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м., представляващ 180/ 2060 идеални части от застроен урегулиран поземлен имот УПИ І- 224 / едно римско – двеста двадесет и четири арабско/ от строителен квартал 29 /двадесет и девет по плана на с. Пчелище,актувано с АОС №4358/11.10.2007 г., от Петър Атанасов Петров от с. Пчелище

Утвърждава експертната оценка на част от УПИ І - 224 от строителен квартал 29 по плана на с. Пчелище, с площ от 180 кв.м , изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 080 /хиляда и осемдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 21,60 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 21,60 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново, както и стойността на експертната оценка на имота в размер на 60 лева по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от молителя .

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 626, ЖК „Бузлуджа”, Вх. № 310/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 3 „против”, 23 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване на безвъзмездно право на ползване на обект в кв. 217, гр. Велико Търново, Вх. № 309/ 11.02.2008 г.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ОС за срок от 4 години до края на мандата. Предложението на ПК по ОС беше отхвърлено със 17 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 31:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 95

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, § 3, ал.1 от ЗНЧ и чл.39, ал.1 и ал.3 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Учредява безвъзмездно право на ползване върху читалищната сграда в с.Големаните построена в околовръстния полигон на селото за срок от 10 години на читалищното настоятелство на читалище „Христо Ботев – 1928 г.” с.Големаните, община Велико Търново, актувана с АОС № 3144/27.02.2006 година.

Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на читалищното настоятелство.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване на безвъзмездно право на ползване на обект в кв. 217, гр. Велико Търново, Вх. № 309/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 96

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 10 ал. 2 НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет / години върху , недвижим имот частна общинска собственост, представляващ училищната сграда на ул. „Климент Охридски” №50 гр. Велико Търново, построена в ПИ 102 от строителен квартал 217 по ПУП на града, в полза на Помощно училище „Св. Теодоси Търновски”. Имотът е актуван с АОС № 138 от 07.02.1995 година.

Всички разходи по поддръжка, стопанисване, основни и текущи ремонти на сградата,са за сметка на Помощно училище „Св. Теодоси Търновски”.

Възлага на кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване правото на ползване .

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: конкурс за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот в кв. 32, с. Ново село, Вх. № 306/ 11.02.2008 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Въпросът беше разгледан в ПК по ОС, но не ни стана ясно и така сме го записали в мотивите и становищата на ПК. Предлагам да дадем думата на кмета на с. Ново село да изясни.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ – кмет на с. Ново село: След като разбрах за решението на ПК по ОС, прегледах материалите по темата и установих, че грешката не е в членовете на ПК, а в мен, защото стремейки се да не претрупвам материалите по темата, съм бил пестелив в думите, когато съм изготвял становището си и от него не става ясно, че става дума за извършване на социална дейност в сферата на спорта.

Предложението на д-р Рашев е да бъде организиран конкурс – една прозрачна процедура, в който да участват организации за осъществяване на дейност в обществена полза, които да представят обоснована програма за бъдещото ползване на имота с цел удовлетворяване нуждите на жителите на населеното място. Това е имот, бивша собственост на ТКЗС – с. Ново село, който беше собственост на МОН. Ликвидационният съвет на това ТКЗС с протокол е дарил този имот на кметство Ново село, персонално на община В. Търново, а МОН бяха актували имота. Благодарение на адекватната работа на служителите от отдел „Общинска собственост” община В. Търново възвърна собствеността си.

Предложението на д-р Рашев е резултат от предложение на сдружение „Отец Матей Преображенски”, което е с регистрация и с цел на работа в с. Ново село. На практика предложението на Сдружението е да стопанисва този имот. Членовете на това Сдружение са децата и внуците на членовете на бившето ТКЗС и желанието на жителите на с. Ново село е да има едно място за спорт и отдих, което да работи по социален план – защото няма как те да заплащат таксите в такива салони. Имайки предвид и това, че една от най-важните задачи на моето кметуване в с. Ново село е да направя така, че останалите не много млади хора в селото да имат подобни занимания и да не намират причини да напуснат селото, а вече напусналите селото да се връщат в свободното си време, съм подкрепил предложението.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Запознат съм със случая в с. Ново село. Лично аз ще подкрепя предложението. Става въпрос наистина за прозрачна процедура, става въпрос за фитнес зала за младите и не много младите хора от селото. Малко от тях могат да си позволят да идват до В. Търново и да спортуват, а всеки млад човек трябва да има такава възможност, затова ви призовавам да подкрепите предложението.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 11 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 97

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие недвижим имот – реална част от сграда, представляваща столова в партерен етаж с вход от юг, със ЗП в размер на 317 кв.м., попадащ в УПИ І-344 от строителен квартал 32 по плана на с. Ново село, община Велико Търново, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 2240/09.06.2004 г., да бъде обявен за частна общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 1, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл. 59 ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот – реална част от сграда, представляваща столова в партерен етаж с вход от юг, със ЗП в размер на 317 кв.м., попадаща в УПИ І-344 от строителен квартал 32 по плана на с. Ново село, община Велико Търново.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ до участие в конкурса се допускат организации за осъществяване на дейност в обществена полза, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

б/ представяне на обоснована програма за бъдещото ползване на имота с цел удовлетворяване нуждите на жителите на населеното място.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на размер на дължимо обезщетение съгласно Решение № 1423/ 07.06.2007 г. на ВТОбС, Вх. № 321/ 12.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 2 „против”, 18 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2008 – 2011 Вх. № 298/ 11.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 98

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

I. Приема Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2008 – 2011 г.

Приложение: Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Велико Търново 2008 – 2011 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за командировки от Йордан Тодоров Грозданов – Зам. Кмет На Община Велико Търново Вх. № 289/ 08.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 99

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разхода за извършените командировки от Йордан Тодоров Грозданов – заместник – кмет „Хуманитарни дейности” на Община Велико Търново за отчетения период в размер на 476, 00 лв.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: актуализиране състава на Областния съвет за развитие Вх. № 336/ 13.02.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да направя една техническа корекция. Трябва да се чете: „определя представител на Общинския съвет”, вместо записаното в проекта за решение: „на Община Велико Търново”.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 100

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Определя представител на Великотърновски Общински съвет в Областния съвет за развитие:

г-н Тодор Ангелов Тодоров

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: промяна в Статута на награда „Велико Търново”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Проведохме консултации с общинските съветници и стигнахме до следните предложения: Иван Велков Иванов, Хасан Хаджихасан, Петьо Атанасов.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да предложа в състава на Комисията да влезе още един член - г-н Ивайло Любенов, и ви моля да гласуваме поименно.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Димитров. Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 6 „против” и 23 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Председателя на ОбС. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 101

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Променя чл. 8, ал. 2 от Статута на награда „Велико Търново”, като определя за членове на комисията по чл. 6 на същия следните общински съветници:

 1. Иван Велков Иванов
 2. Хасан Илияз Хаджихасан
 3. Петьо Цонев Атанасов

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемането декларация относно геноцида, извършен от Османската империя и Младотурското правителство срещу арменците и българите.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: С огромно притеснение аз няма да подкрепя предложението на г-н Михов въпреки авторитетните имена в подкрепа на това предложение, защото мисля, че сме в ОбС, за да решаваме общински въпроси, а не други, които не са от нашата компетентност.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Великотърновският общински съвет е гласувал по много важни въпроси. С абсолютно мнозинство ние гласувахме преди няколко години декларация във връзка с българските медици в Либия. Това като че ли не зависеше от нас, от нашата воля, това беше малка частица, която може би помогна за спасяването на българските медици. Аз споделям до известна степен опасенията на г-н Стефанов, но мисля, че от това няма да загубим, а само ще спечелим.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Напълно подкрепям предложението на г-н Стефанов. Така можем да приемаме декларации по всякакви поводи. Каквото е решавал предишния ОбС, той вече го е решил, но във В. Търново има достатъчно проблеми. Нека да се занимаваме с това, което действително е наша работа. Парламентът не приема такива декларации, защото тези отношения са междудържавни, деликатни.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да подкрепим дебата и да гласуваме.

Предложението беше отхвърлено.

Заседанието беше закрито в 13.45 часа

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………