ПРОТОКОЛ № 11

 

от единадесето заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 13.03.2008 г. от 9.15 часа в залата на община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника, отсъстват г-н Петьо Атанасов и  г-н Пламен Легкоступ.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС - г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения във връзка с проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2007 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2007 година; приемане на проект за бюджет 2008 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2008 година, Вх. № 364/ 25.02.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно одобряване на ПЛАН – СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по управление на отпадъците за 2008 година и приемане на отчета за 2007 г., Вх. № 366/ 25.02.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на безлихвен заем от „Фонд за покриване разходите по приватизация към общините” към Община Велико Търново, Вх. № 365/ 25.02.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно свикано извънредно общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ в ликвидация” АД, Вх. № 392/ 04.03.2008 г.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христов, който предложи т. 3 от проекта за дневен ред да бъде разгледана като т. 1 от дневния ред на заседанието, а останалите точки от проекта за дневен ред да се преномерират. Г-н Христов уточни, че това е предложение на ПК по БФ.

Г-н Христов подложи на гласуване проекта за дневен ред с направеното предложение за промяна реда на точките. Дневният ред, с предложената промяна, беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на безлихвен заем от „Фонд за покриване разходите по приватизация към общините” към Община Велико Търново, Вх. № 365/ 25.02.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2007 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2007 година; приемане на проект за бюджет 2008 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2008 година, Вх. № 364/ 25.02.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно одобряване на ПЛАН – СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по управление на отпадъците за 2008 година и приемане на отчета за 2007 г., Вх. № 366/ 25.02.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно свикано извънредно общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ в ликвидация” АД, Вх. № 392/ 04.03.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: предоставяне на безлихвен заем от „Фонд за покриване разходите по приватизация към общините” към Община Велико Търново, Вх. № 365/ 25.02.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет подкрепи искането на Кмета за безлихвен заем в рамките на 600 000 лв. Предлагам да го подкрепите с едно допълнение: да запишем нова т. 5 в текста на Решението, с която се дава мандат на Общинската агенция за приватизация за разпореждане с тези средства, доколкото една голяма част от тях по решение на ОбС са на срочен депозит. Целта е да се промени това решение на ОбС и съобразно времето, когато бъдат поискани тези пари от ОбА, да бъде променен депозитът.

Предложението на г-н Стефанов за нова т. 5 от Решението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 1, заедно с приетото допълнение – т. 5, беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 102

На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА във връзка с чл. 40, ал.3, т.1 от ЗОБ и чл.9, чл.10, т.8 и т.9 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 600 000 /шестстотин хиляди/ лева от “Фонд за покриване разходите по приватизация към общините” към Община Велико Търново за газификация на следните общински обекти:

 • ХГ “Св.св. Кирил и Методий” – ОУ “Христо Ботев” – 300 000 лева;
 • СОУ “Емилиян Станев” – 300 000 лева;
 • Срок на връщане на заема – 6 /шест/ календарни месеца, считано от датата на усвояване на средствата, до размера на усвоените такива;

  Погасителен план – 2 /два/ месеца гратисен период и 6 /шест/ равни месечни погасителни вноски (6 /шест/ вноски по 100 000 /сто хиляди/ лева) от датата на последното усвояване.

  Възлага на Кмета на Общината служебно да отрази промените по бюджета, Инвестиционната програма и Извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2008 година.

   

  Дава съгласие Общинската агенция за приватизация да променя определените с решение № 26/ 20.12.2007 г. на Общинския съвет срокове и размери на направените депозити, с цел удовлетворяване на направените искания от Общината за усвояване на заема.

   

  ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2007 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2007 година; приемане на проект за бюджет 2008 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2008 година, Вх. № 364/ 25.02.2008 г.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Информацията за бюджета беше представена навреме в ПК, имаме готовност днес детайлно да го представим в залата. Искам да помоля ОбС да ни извини – мен и г-жа Данева, защото след 5 минути трябва да напуснем заседанието, тъй като тук, във В. Търново, са представителите на Европейската комисия по един одит на България по Програма на регионалното развитие и Министерството на регионалното развитие е избрало община В. Търново.

  Числата са пред вас в писмен вид, имаме готовност да ги представим и в електронен вид. Разпределяме парите, които имаме.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: В подкрепа на предложението от ПК по ИВСПИ съм внесъл в ОбС предложение за създаване на Академична награда, която вече имаме за студенти от НВУ и от ВТУ. Предлагаме същата награда да бъде учредена и за учащите се във В. Търново: образователна награда на В. Търново за ученици, наречена „24 май”, която да бъде отразена в Приложение 3 „Б”, т. 4 и да бъде със следния бюджет:

  - академична награда „Трети март” – 6000 лв;

  - образователна награда В. Търново за ученици „24 май”, както следва:

  Предлагаме още една промяна: в Приложение 3 „Б”, т. 11 – „Помощи за погребения”. Сумата е 7000 лв. Предлагаме да бъде детайлизирана, както следва: „от които 3000 лв. бъдат за погребение на ветераните от войните от гр. В. Търново”.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Напомням ви, че на гласуване ще бъдат подлагани само предложения, които са внесени писмено.

  Г-жа РОЗА МИШЕВА: Обръщам се към г-н Калейнски: Идеята за образователната награда в областта на средното образование в размер на 1000 евро е на Групата от БСП и тя беше оповестена, обсъдена с г-н Кмета и приета от него. Претендираме за патента и се надяваме, че с нея можем да направим нещо за учениците от В. Търново.

  Аз искам да помоля за една подкрепа във връзка с едно предложение за решение. Да се завиши бюджетът на функция „Образование” в размер на 25 000 лв. за обезпечаване щата на четирима помощни учители. Средствата да се осигурят по параграф 2705. От 120 000 лв. да стане 145 000 лв. Промяната да се отрази в общите приходи и разходи. Проблемът тук възниква с въвеждането на делегираните бюджети и касае болничните учители, които образоват учениците в болнична обстановка. Тази дейност е необходима и не е оправдано да бъде закрита. Учителите са за деца от предучилищна възраст, начален курс, по български език, математика и история – основните дисциплини, по които учениците, които са временно отстранени от учебния процес, трябва да бъдат обучавани. Смятам, че 25 000 лв. няма да съборят бюджета на Общината. Предлагам сумата да бъде отделена от параграфа, където наистина има много резерви – не само 25 000 лв., а ако се направи едно прецизиране по този параграф, сумата ще стане много по-голяма.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предложените от мен средства са в размер на 2000 евро, т.е. 4000 лв. Иначе рамката от 10 000 лв. си остава. Това е моето предложение. Подкрепям предложението за запазване на всички учителски места в болницата.

  Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Задължение на председателя на ПК по БФ е да направи подробна докладна записка относно становищата на ПК и да представи на Председателя на ОбС техните становища, вкл. и измененията на бюджета в рамката. Предлагам това в писмен вид на Председателя на ОбС. Това са решенията на всички ПК.

  Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Предлагам към предложенията за допълнение на бюджета, обсъждани в ПК по ЗСД, да се допълни: „Да се заделят средства за еднократно стимулиране на заетите в здравеопазването, в училищата, детските градини, детските ясли и заетите в сферата на социалните дейности.” Това да стане при актуализирането на бюджета, но сега да го имаме предвид като приоритет.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да направя едно предложение от общинските съветници от Група „Десен алианс”, което касае включване на инфраструктурни обекти в Инвестиционната програма за 2008 г. Имайки предвид практиката от предходни години – да се преизпълнява бюджетът, правим това предложение за няколко инфраструктурни обекта, които предлагаме да бъдат включени в Инвестиционната програма с едно условие: без да бутаме макрорамката и ако се намерят средства през второто полугодие, тези обекти да бъдат записани в Графа 7, „Извънбюджетни средства”. Касае 11 обекта, като някои от тях са следните: „Изграждане на детска площадка на ъгъла на улиците „Йоновка” и „Филип Тотю”, „Осигуряване на средства за закупуване на 3000 броя пластмасови седалки за стадион „Ивайло”, касаещи лицензирането на стадиона и получаването на лиценз от ФК „Етър”, „Асфалтиране подхода към Трети корпус на ВТУ”, „Осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрива на църквата „Св. Марина”, „Проектиране на спортна площадка в Картала”, „Частична подмяна на плочките на стълбищата, обхващащи ул. „К. Кисимов” и „П. Рангелов”, „Възстановяване на административно-стопанската сграда към Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Балван”, „Изграждане на стълби от обръщалото на Картала, пробив към ул. „П. Ю. Тодоров” и ул. „Моско Москов”, „Изграждане на тротоарна настилка в посока ул. „Полтава”-запад”, „Разширяване на ул. „Д. Чоканов”.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да кажа няколко критични думи по отчета на Инвестиционната програма за 2007 г. и по-точно по неговата бюджетна рамка. Мен ме смущава това, че днес, на 13 март, на нас ни се предлага съществено да намалим Инвестиционната програма за 2007 г. – 3 месеца след като годината е изтекла. В Приложение 1 „А”се предлага Инвестиционна програма в размер на 10 800 000лв. От 10 800 000 лв. на нас ни се предлага да направим корекция и тя да стане 5 700 000 лв. Ние вече не можем да въздействаме с някакво коригиращо действие. Няма логика повторно в днешното заседание да намалим тези 5 700 000 лв. на 4 900 000 лв. Ние днес трябва да узаконим изпълнение на Инвестиционната програма, гласувана миналата година от порядъка на 45 %. ОбС по никакъв начин не може да въздейства, той не е имал възможност да повлияе върху това кое ще се изпълни и кое не от Инвестиционната програма за милиони левове.

  Ние сега правим много предложения, но от нас по никакъв начин не зависи кое от това ще бъде изпълнено. Някой друг го решава и вероятно на 13 март 2009 г. ще ни бъде дадено за сведение, че тази проектопрограма от 16 млн. ще бъде изпълнена например на 30 %. И в предходните години се е случвало да има по-голяма рамка на Инвестиционната програма и тя да бъде изпълнявана частично, но като че ли имаше някакво неписано правило, че това, което е гарантирано с финансови средства, поне се изпълнява. Аз сега научавам, че 224 000 лв. от общинската приватизация не са усвоени в Инвестиционната програма за 2007 г. Може би ще се каже, че вероятно е имало тежки връзки, свлачища и т.н. 83 000 лв. са върнати от ОбА, неусвоени за детски и спортни площадки. Това са гарантирани пари и се връщат, а ние сега спорим какво ще добавим и какво не. Връщат се за 17 000 лв. за ЦДГ „Соня”. Защо ОбС не беше алармиран своевременно, че възникват проблеми и това не може да бъде завършено? Защо 197 000 лв. за реконструкция на спортните зали на „Емилиян Станев” не са усвоени от приватизацията? Заложени са и са гарантирани, никой не е дал сигнал, че има проблеми и на 13 март от нас се иска да коригираме Инвестиционната програма. 8000 лв. са били предвидени за проектиране на ул. „Бяла Бона” в „Чолаковци”. Сега се предлагат 200 000 лв., но проектирането трябва да започне тепърва. Миналата година парите за проектиране бяха осигурени, обектът беше записан в Инвестиционната програма и това трябваше да стане и следващия месец, например, да започне изграждането на улицата.

  Поради тези причини аз няма да подкрепя проекта за отчет на Инвестиционната програма, въпреки че това малко ще промени нещата. Естествената логика изискваше, когато гледаме проекта за Инвестиционна програма и проекта за Бюджет за 2007 г. ние да разполагаме с предложението на Кмета на Общината с програма за управление на целия мандат, в т.ч и за 2008 г. ЗМСМА задължава всички кметове 3 месеца след полагане на клетва да внесат такава програма в ОбС. Г-н Рашев не изпълни това си задължение. На предходната сесия имаше питане от общински съветници и той каза, че ще внесе тази програма на 20 март, но тя още не е внесена и ние не можем да я обсъдим на 20 март.

  Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Искам от нашата Група общински съветници да направя две предложения, които са внесени писмено по бюджет 2008 г. Предлагам да се добавят две точки към проекта за решение - № 35 и 36:

  „ОбС В. Търново задължава ОбА, която е подготвила Бюджет 2008 и Инвестиционна програма за 2008 г. в срок 30 дни след окончателно приемане на бюджета от ОбС да информира кметствата и кметските наместничества по места”;

  „В срок до 30 март ОбА да представи за утвърждаване списък и програма, в които да се включат всички имоти и земи за продажба или друго разпореждане с общинско имущество до края на 2008 г.”.

  Към Приложение 3, т. 2 – „Обезщетения и помощи по решение на ОбС за хронично болни хора”. Там са заложени суми и ние предлагаме следните критерии: помощите да се отпускат на хора, постоянно живеещи в община В. Търново, които имат 2 или повече хронични заболявания, удостоверени със съответните документи по надлежния ред; доходът на член от семейство на хронично болните хора да е по-малък от 100 лв.; размерът на помощите да не бъде повече от 220 лв. – минималната работна заплата за страната (при промяна на минималната работна заплата да се променя и помощта).

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Искам да прочета предложенията на ПП „ГЕРБ” за Бюджет 2008: осигуряване на средства за видеонаблюдение за учебни заведения и възлови места в града, изграждане на метален надлез в района на Зона „В”, възстановяване на ДГ „Осми октомври” в кв. „Триъгълника”, разкриване на нова група в ОДЗ „Иванка Ботева”, асфалтиране на централната алея на парк „Дружба”, изграждане на детска градина и парк в кв. „Зона „В”, възстановяване на стълбищна връзка между улиците „Хан Крум” и ул. „Мир” и улиците „Седми юли” и ул. „Христо Ботев”, изграждане на детска площадка в кв. „Чолаковци” и Зона „В”, осигуряване на Джи Пи Ес системи на снегопочистващата и снегосъбиращата техника, изкръпване на ул. „Стара планина” и „Средна гора”, учредяване на ежегодна награда по случай 24 май за изявени учител, ученик и артист и еднократна помощ в размер на 100 лв. при раждане на дете в община В. Търново.

  Г-жа ЛАЗАРОВА – кмет на с. Пчелище: Заставам тук пред вас, за да споделя огорчението от Инвестиционната програма, която се предлага за селата от Великотърновска община и за да споделя един проблем, който години наред не намери място в Инвестиционната програма на Общината за с. Пчелище. Почти всички общински съветници тук сте били на предизборни събрания в с. Пчелище. Видяхте състоянието на читалището – пода и библиотеката, които пропадат. И всичко това заради едно дере от 40-50 м, което минава покрай сградата на читалището и е пълноводно през цялата година, защото събира водите от южните скатове в южната част на селото, просмуква под основите на читалището и по този начин руши сградата. Имаме проект за това дере, който миналата година беше изпратен от община В. Търново до Комисията по бедствия и аварии. Когато проверих дали Комисията е отпуснала средствата, отговорът беше: „Наистина ли община В. Търново няма тези 50-60 000 лв., за да се справи с проблема, а трябва да търси помощ от държавата?” Аз мисля, че това не е въпрос на пари и че тези пари ги има. Това за мен е безхаберие и днес тук пред вас за първи път се запитвам: „След като с. Пчелище е на 10 км от В. Търново, дали не е задният двор на тази Община?”

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Искам да поставя три въпроса, свързани с бюджета и с Инвестиционната програма.

  Първо, съществува едно неугледно място в широкия център на В. Търново. Това е подходът между ул. „Краков” и ДКС. Това е една емблематична зала за В. Търново, но онова, което представлява територията около залата и самия подход – с пропаднали стъпала, нарушена облицовка, настилка, дъждоприемни шахти, решетки и т.н., компрометирана дренажна система, ми дава основание да поставя въпроса за един неотложен ремонт. Този проблем е от години и това контрастира с обновлението на цялата ул. „Краков”. Този спешен въпрос е само началото на проблема и той по-нататък трябва да има продължение, защото тази сграда изминава своя гаранционен срок след 7-8 години и ние, като общ. съветници, трябва да се ангажираме с един ангажимент за цялостен оглед – вън и вътре в сградата и поетапно да се направи план за нейното укрепване, саниране и за нейното преустройство и адаптиране към съвременните изисквания, за да можем не само да съхраним тази сграда, а и да я поддържаме в безопасно състояние, защото там се събират хиляди хора, а и да я съхраним и използваме ефективно за бъдещето.

  Вторият въпрос, който поставям за пета година е свързан с приключване проблема с водоснабдяването на едно от малките населени места – Големани, в община В. Търново. В годините преди нашите мандати са вложени стотици хиляди левове за изграждане на помпена станция, водопровод, водоем. В годините на предишния мандат бяха отделяни малки суми, с които тази задача беше завършена. През септември миналата година държавна комисия прие обекта, но има няколко предписания, за отстраняването на които се изискват около 18 000 лв. Тези пари трябва да бъдат предоставени и аз предлагам не само да бъдат предоставени, но и направените предписания да бъдат отстранени в рамките на предстоящите 2 месеца и община В. Търново най-после да се ангажира с ясен ангажимент – обектът да бъде предаден на ВиК и от 1 юни т.г. жителите да получат възможност да имат вода за пиене.

  Третият въпрос е свързан с проблема за бедствия и аварии. В нашата Програма е записана сума от около 250 000 лв. за поречието на р. Янтра, но това касае само един проект в кв. „Св. гора”, който е много важен и трябва да бъде решен. Аз поставям въпроса за внасяне на яснота: какво друго прави Общината за превантивни мерки за стандартното почистване поречията на реките, защото когато дойдат големите наводнения, винаги стават бедствия и аварии и тогава харчим много повече пари, има много по-тежки последици от онова, което предварително може да се направи.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да помоля колегите, които не са членове на ПК по ТСУ, да подкрепят предложенията на ПК по ТСУ във връзка с Инвестиционната програма 2008 г.

  Второто, което искам да кажа, е да снижим малко патоса, с който на обществото се внушава, че ще се изпълни една програма за 16 000 000 лв. Истината е, че ние реално имаме 8 800 000 лв. Това, което може да се реализира на този етап, са тези пари и тези обекти, които са записани в графите „със собствени”, „с бюджетни средства”, „с държавни средства” и „със средства от приватизация”. В тази Графа 7 във всички години назад почти 1 лв. не е влизал в тези „други бюджетни средства”. Трябва ясно да кажем, че в момента Общината може да осигури 8 800 000 лв, гарантирани средства, и тези обекти, които са вписани в графите с тези средства, само те биха могли да бъдат реализирани за 2008 г.

  В Инвестиционната програма за 2008 г. почти не фигурират средства за проектиране - проблемът с улицата в кв. „Чолаковци” е такъв. Записват се обекти, които нямат изготвени проекти предварително. Не е възможно в една и съща година да се прави проект и да се реализира строителството. В тази Програма, която ни се предлага сега, няма заложени средства за проектиране на улици и пътна инфраструктура, което е задължение на Общината. Аз си мисля за тези блокове, които се строят в момента във В. Търново. Частните инвеститори строят, но е задължение на Общината е да направи подходите. Аз не виждам никаква идея, заложена в тази Програма, че Общината мисли да проектира улици, които да строим през 2009 г. Обръщам внимание на този проблем, защото това е стар подход – да се изгражда високото строителство и да се забравя за ниското строителство, а това не ни подхожда като град. Този проблем съществува и Общината трябва да предприеме действия, да се реши как ще се справи с инфраструктурата в тези райони, в които има интензивно жилищно и обществено строителство.

  Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Имам предложение за допълнение към Приложение 3 „Б” от името на ПП „ГЕРБ”: да се добави текст: „Учредяване на Награда 24 май за изявен учител и културен деец”, защото ни прави впечатление, че се омаловажава труда на това съсловие. Има награди за студент от ВТУ, за курсант от НВУ. Виждаме, че се предвижда награда от 2000 лв. за ученик, но къде остават тези, които са ги учили и са причината за успехите на тези изявени ученици, студенти, курсанти. В т. 3 „Б” остават 2000 лв. и е редно да се допълни и ако има възможност за актуализиране на тази сума, нека това да бъде предвидено.

  Г-н ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Аз съм задължен да взема отношение по бюджета за 2008 г., тъй като като председател на Сдружението на кметовете в община В. Търново съм вземал участие в обсъждането на проблемите в населените места и средствата, които се заделят за това. Трябва да подчертая, че от 2000 г. нататък бюджетът за населените места нарасна, но като процентно съотношение от общата бюджетна рамка той все още е недостатъчен и в това отношение би трябвало да се работи повече, защото както са тръгнали нещата, тези селища, които са имали самостоятелно развитие до преди 20 г. в рамките на Общината, започват да изостават. Вярно, че има обезлюдени селища, но има и селища със сериозен икономически потенциал, селища със сериозно на брой население. Те са данъкоплатци на Общината и очакват адекватно връщане на средствата в населените места. Това, че едно селище е по-напред в развитието си, а друго е по-изостанало, означава, че изостаналото може да се толерира, но до определени граници. Оттам нататък това не е полезно нито за кмета на населеното място, нито за хората му, нито за Общината.

  Проблема в с. Пчелище аз познавам, помагах, когато там станаха авариите, както съм помагал с каквото мога на всяко населено място. Тази година аз поставих въпроса за бюджетната рамка на Дебелец, но не бях подкрепен. Аз исках нещо справедливо – бюджетът на Дебелец да не бъде по-малък от този, който сме имали през 1987 г., и да се включи в Инвестиционната програма един паметник на културата, застрашен от самосрутване. Аз не исках средства за цялостен ремонт, а само за аварийно-възстановителни работи, за да се запази това като историческа и културна ценност. Беше ми обяснено, че правим много в Дебелец. Така е, защото имаме резерви. Аз винаги съм го отчитал и съм се съобразявал с колегите, за да не ощетя някого. Тук не става въпрос за ощетяване, а за запазване на нещо, което е ценно за един град с 4500 души население по данни, град, който има над 5 000 000 лв. инвестиции само за миналата година.

  Сега ще се съглася с това и ще търсим резерви в проекти по структурни фондове, по европейските фондове, но ако и следващата година в Дебелец се получи същото, реакцията сигурно ще бъде отрицателна, защото Дебелец е градът с най-много проблеми – той е на кръстопът и защото там живеят хора, които са свикнали да се чувстват първенци и ако продължаваме по същия начин, ще отидем на опашката и тогава ще тръгнем да догонваме, което не бива да се допуска. Това, което е създадено като лице на Общината, трябва да се пази като такова.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Има една максима: когато искаме някой да ни свърши някаква работа, трябва да му заплатим достатъчно, за да сме сигурни, че ще я свърши и то ще я свърши, както трябва. Искам да обърна внимание върху Приложение № 16 от предложения проект за бюджет, Колона четвърта. Аз съм притеснен от средните брутни заплати на специалистите в направленията „Образование”, „Култура”, „Благоустройство и комунално стопанство”, „Социални услуги” и т.н. За мен това са смешно ниски заплати, които те ще трябва да получават през първото шестмесечие, а след това тяхното увеличение в Колона VІІ става само с 10 % при условие, че инфлационните процеси в България са над 13 %. Не мога да си обясня какви специалисти работят в поддръжката на спортните бази, които вземат най-високото заплащане за тази година. В детските ясли брутната РЗ е 291 лв. Колко взема лицето, което трябва да отговаря за здравето на нашите деца? Или заплатите на работещите в „БКС”. Не можем да запазим това ОП с тези заплати и си мисля, че то върви към ликвидация, но умишлено. Не може при заплата 220 лв. да искаш качество.

  Тези числа са нереални и това е една подигравка с всички, които получават заплата от ОбА. Искам да ви кажа, че социалният минимум за издръжка на едно лице в България е 460 лв, а тук всички получават по-малко от социалния минимум. В такъв случай или ще отчитаме постоянно загуба, или несвършена работа и едно недоволство от гражданите, които те трябва да обслужват.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо, бих изказал своето лично неразбиране от факта, че едно предложение от Група „ВМРО-„Преображение”, което беше направено още на 27.02.2008 г., засягащо включването на обекти в Инвестиционната програма, не намери отговор от страна на ОбА и не беше разгледано от нито една от ПК. Става въпрос за едно от най-елитните училища във В. Търново – ПМГ „В. Друмев”. Много е хубаво да даваме пари за награди, но преди да почнем да харчим тези пари за награди, нека си отговорим при какви условия работят тези учители и ученици. Става дума за един проблем, който се нарича „санитарни възли” и който в продължение на няколко години поставя под въпрос работата на училището. Благодарение на това, че ХЕИ си затваря очите, ПМГ не е затворена. Необходими са 100 000 лв. за спешен ремонт на санитарните възли.

  Искам да поставя един конкретен въпрос: в приходната част на бюджета виждаме една редакция на приходите от продажба на земя, които се очакват през тази година. Миналата година Общината е получила 5 465 000 лв. и сега проектът е за 2 148 000 лв. Аз съм съгласен с тези числа, защото това означава, че въпросът за Старото военно училище не е актуализиран за тази година, т.е. този градоустройствен план трябва да бъде променен.

  Искам да поставя въпрос и във връзка с приходната част в областта „Данък върху доходите от физически лица”, позиция 1300. Въпросът ми е: за 2007 г. са проектирани приходи от 4 218 400 лв, а реалното изпълнение е 4 985 000 лв. Нарастването е от 767 000 лв. Защо в проекта за 2008 г. е предвидено увеличение само от 285 000 лв., което прави 5.7 %? Кои са икономическите фактори, кои са съществуващите реалности, че увеличението от приходите на доходи от физически лица: данък върху недвижими имоти, наследство, превозни средства, върху придобиване на имущество по дарение, са предвидени да се увеличат само с 5.7 % или три пъти по-малко от реалното увеличение? Държа на този отговор и в зависимост от него ние ще направим конкретно предложение за промяна на макрорамката на приходите.

  Г-н ЦВЕТОМИР ЯНЕВ: Предвижданията в нарастването на данъчните приходи се правят по историческия начин, като цифрите за следващата година обикновено се залагат същите или близки до тези от предходната година. Приходите, които се генерират от една община, не могат да бъдат точно предвидени. Второ, в този момент между общините и държавата съществува едно надлъгване между това какво ще придобият общините като финансов ресурс и какво ще им даде държавата като субсидия. Планирането на нереално висок доход от имуществени данъци рефлектира директно върху предвидената субсидия от бюджета за следващата година. Затова се прави по този начин.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Уточнихме се, че ще прекъснем в 10.30 часа, а в същото време една част от предложенията, които направихме са отразени в проекта за бюджет, друга част от предложенията се повтарят или са почти едни и същи. Има и предложения, които са в някаква степен пожелателни и трябва да се уточни какво точно ще се гласува. Искам да предложа във времето на прекъсването, което ще направим, да подготвим технически направените предложения с участието на някои от вносителите, председателите на групи, специалисти от ОбА. Предложенията в този вид не са достатъчно ясни и е необходимо да се подготвят за гласуване.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Едно уточнение: допуснах малка грешка, цитирайки горен ред, а това, което цитирах, касае всички имуществени данъци. Данните за 2007 г. показват едно високо преизпълнение на приходите от имуществени данъци, от името на нашата Група „ВМРО-„Преображение” правим предложение да бъде завишена по плана за бюджет за 2008 г. в приходната част сумата 5 279 000 лв. със 100 000 лв. приходи от имуществени данъци, което е много по-малко от реализираното през 2007 г. и тези 100 000 лв., собствени бюджетни средства, да бъдат записани в Инвест. програма за ремонт на санитарните възли на ПМГ.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам да прекратим предложенията.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за прекратяване на предложенията. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  Г-н Христов обяви почивка от 10.30 часа до 11.15 часа.

  След прекъсването г-н Христов даде думата на г-н Гани Пантилеев, който прочете докладната записка за становищата на постоянните комисии на ОбС.

  Г-н Христов подложи на гласуване становищата на ПК без становището на ПК СТДМ. Резултатът от гласуването беше следният: 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Мога да повторя предложенията си, които бяха вкарани в самата ПК, въпреки че те в процеса на работа бяха изменени. Моите предложения бяха: награден фонд в рамките на 5000 лв. да бъде разделен в първата десетка за спортист на годината на В. Търново и да бъдат отпуснати 5000 лв. за малките населени места. Относно това предложение аз бих искал да направя едно уточнение – община В. Търново има Програма за развитие на малките населени места в период от 4 г. В нея има точки за устойчива икономика, околна среда, енергийна инфраструктура, транспорт и конкурентноспособност между селата. В бюджетната рамка на всяко едно от тези населени места не фигурира масова физкултура и спорт. В ПК ми зададоха въпрос, на който аз не можах да отговоря, затова съм подготвил материал, които сега няма да чета – това са материали, снети от всички кметства на малки населени места в община В. Търново. Приблизителната численост на живущите деца от 8 до 17 год. е около 1250, младежи от 17 до 30 г. са 1540 или приблизително 3000 деца извън В. Търново. Тези 5000 лв, за които се отнася предложението на „Обединен център”, са за спортни дейности в малките населени места. Моите предложения бяха конкретни – парите да бъдат заделени от сумата за хранене на спортните клубове – 65 000 лв., като тя стане 55 000 лв. – т.е. 10 000 лв. да бъдат взети оттам. Това не се прие от ПК. В момента се вземат 3800 лв. от „Масов спорт”, за да се образуват 5000 лв. награден фонд и от точка „Международни прояви в Общината” да бъдат заделени 5000 лв. и по този начин да бъде сглобено предложението.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че сте приели, че се задължава Общината да изготви програма за малките населени места и т.н. Аз предлагам „Обединен център” да изготви такава програма, след като се предлага такова предложение, което се иска да бъде обезпечено материално. Може и ПК да изработи такава програма. Аз мисля, че е по-добре по нея становище да даде Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2000”. Такова прехвърляне на отговорност не е коректно като действие.

  Г-н Христов прочете предложението на ПК по БФ и го подложи на гласуване.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз не мислех, че когато говорим за нещо толкова сериозно като Бюджет 2008, едно вътрешно разместване на сумите, което трябва да се направи във финансовия план за подпомагане на спортните организации, ще доведе до такива колизии. Като председател на ПК за СТДМ искам да започна по-отдалече. На съвместното заседание на нашата ПК с финансовите специалисти от ОбА се уточнихме да няма промяна на макрорамката от 306 000 лв, които са заложени. Оттам нататък дойде предложението на колегата за 5000 лв. за дейност по селата. Г-н Кметът и аз попитахме колегата какво има предвид, какви спортни прояви ще се осъществяват в населените места, има ли план за действие и конкретни мероприятия, които трябва да се субсидират. Беше ми отговорено, че тепърва ще се изработи такъв план. Аз не съм съгласен да заделяме средства и след 2-3 месеца да започнем да пишем програми за развитието на спорта в малките населени места. Затова се обединихме, нашата ПК и ПК по БФ, тези 5000 лв. за масов спорт в населените места да допишем в т. 5, „масов спорт”, където има 18 000 лв. с още едно изречение: „В т.ч. 5000 лв. за малките населени места”. 13 000 лв. за масовия спорт в Общината и 5000 лв. за селата, защото предложението беше да се намалят средствата за правилното хранене на спортистите. Аз съм против да се пипа това перо, тъй като средствата за правилното хранене са недостатъчни. Там няма изтичане на средства, спортистите се хранят в „Патриарх Евтимий”, изготвя се протокол, подписват се, средствата се осигуряват от общинския бюджет. Така спортистът се храни всеки ден и това подпомага неговото възстановяване за тренировките на следващия ден.

  Относно 5000 лв. за награден фонд. Обединихме се около идеята 1200 лв.да се вземат от Графа 2, „Спортни организации” и 3800 лв. от Графа 7, „Домакинства на международни и републикански прояви”. Нямаме представен график за домакинство на прояви. Заложени са 23 000 лв. в тази графа. Миналата година бяхме домакини на Световното първенство по канадска борба и в края на декември гласувахме актуализация на бюджета, бяха отпуснати средства.

  Аз подкрепям предложението на ПК по БФ.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по БФ. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Беседата ни с представителя на Европейската комисия днес по наше мнение и по мнение на представители на Министерството на регионалното развитие мина повече от добре.

  Аз получих вашите предложения, направени в залата. Мисля, че такова отношение – да се внасят сега предложения, в известна степен е несериозно. Бюджет 2008 беше представен навреме в ОбС и общинските съветници имаха достатъчно време да се запознаят с него. Единствено коректна беше Групата на БСП, защото тя даде становищата си преди да бъде внесен бюджетът в ОбС на 25 февруари. Всички други групи направиха предложенията си, след като бюджетът беше вече внесен в ОбС. Изготвянето на бюджета е трудоемка работа, взети са предвид всички предложения направени преди това. Всички предложения са били обсъждани във всички ПК и сега да се правят предложения, които са коренно различни или променящи рамката на бюджета, е несериозно, но това е право на ОбС да го прави.

  Ще отговоря на предложенията, направени в залата.

  Предложението на БСП да се информират кметовете и кметските наместници на населените места до 30 дни след приемането на бюджета за размера му. Това се прави вече девета година. Всеки един от кметовете получава писмо с такава информация, така че тази точка мога да сметна за изпълнена.

  Предложението в срок до 30.03 да се направи списък и програма, която да включва имоти и земи за разпореждане до края на 2008 г. Този въпрос е поставян многократно. Аз не приемам това, защото няма как да направим списък на имоти, независимо че са заложени средства. Това не означава, че като сме заложили 2 млн. приход от продажби, знаем какъв ще е инвеститорският интерес. Винаги съм поддържал тезата, че предлагам на ОбС да извърши разпоредителни сделки, за да могат да бъдат създадени, насърчени определени инвеститорски интереси на територията на нашата Община. Това доказва и практиката, защото в над 90 % от всички имоти, които ние сме разпоредили в тази зала, са извършени инвестиционни действия. Съществува сайт на общинската собственост, ясно е коя собственост е общинска публична собственост и коя е ЧОС, но да кажем, че даваме нещо на такава цена, означава да насърчим спекулата при търговците на недвижими имоти, без да се интересуваме от инвеститорския интерес в Общината.

  Предложението за критерии за помощи за хронично болни на БСП. Аз проведох разговор с Ръководството на Групата и ги помолих да разработят такава методика, защото средствата в размер на 125 000 лв, които сме заложили във функцията на бюджета за социални помощи, предвижда това. За мен е изключително трудно да преценим кой от всички, които се нуждаят от социално подпомагане, трябва да получи такава помощ, затова смятам, че е необходима такава методика, приета от ОбС. Критериите, които са предложени, изискват детайлизиране. Какво означава „постоянно пребиваващ в община В. Търново”? С постоянен адрес или настоящ адрес? Нека уточним значението, но има хора, които са граждани на друг град, но живеят във В. Търново много години. Критериите за доход на социално слаби, под 100 лв., трябва да бъдат съобразени с Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, защото той трябва да бъде диференциран. В някои случаи не се касае за лекарства, а за помощни средства, необходими на хронично болни, на инвалиди. Необходимо е да се помисли още по този въпрос. Парите са предвидени за социални помощи и те се харчат само с решение на ОбС, те не могат да се харчат с мое разпореждане. За всяка помощ, която сме предоставяли, аз винаги съм внасял предложение за решение на ОбС. Необходима е методика, която да бъде наредба на ОбС , за да може всяко предложение да се извършва от комисия или ОбА. Аз подкрепям първоначалното предложение на Групата на БСП, но трябва да се приеме методика.

  Предложението на Група „ГЕРБ” – при актуализация на бюджета да се предвидят средства за еднократно стимулиране на заетите в здравеопазването и социалното осигуряване. Въпросът с допълнителното материално стимулиране е решен със Закона за бюджета. Това са дейности, които са държавна отговорност, и е регламентирано по какъв начин в края на годината могат да бъдат заделени средства за ДМС. Ако се касае за тип „социални помощи”, не е по силите на ОбС да завиши заплатите на заетите в здравеопазването и социалното осигуряване.

  Предложението за обезпечаване щата на четиримата болнични учители за сметка на приходите от тротоарно право мисля, че можем да приемем.

  Въпросът на г-н Стефанов защо не са усвоени средства от Инвестиционната програма 2007. Аз мога да дам отчет на всеки един обект. В Инвестиционната програма бяха заложени 2 800 000 лв. за ремонт на улиците, но още при приемането на тази рамка стана ясно, че те няма да бъдат изхарчени до края на годината. Изхарчени са 800 000 лв. до края на 2007 г., така че сега има 2 018 000 лв. за тази година. Има действия, които не са изпълнени поради обективни и субективни причини. Не можахме да реализираме подхода за инвалиди в Общината, тъй като има различни виждания по въпроса. Има и други неусвоени средства. Аз съм предложил т.г. 100 000 лв. за храм на Руските гробища. В края на годината 50 000 лв, които бяхме гласували през 2007 г., не можаха да бъдат усвоени. Тази година имаме възможност да ги увеличим до 150 000 лв. Във всеки един обект има практически несвършени неща или икономии. При ремонта на СОУ „Ем. Станев” са допуснати нарушения, за които сме взели мерки. Затова спряхме ремонта и след финализиране на обществената поръчки и извършения вътрешен одит ни е ясно какви средства са необходими за довършване на спортния комплекс.

  Въпросите, които е поставил г-н Драгнев. За ДСК „В. Левски” предстои ремонт на тротоарната част на парка, която ще бъде извършена по програмата „От социални помощи към заетост”. Ние вече трета година правим успешно ремонт на тротоари и настилки по този начин.

  Въпросът за средствата за почистване на речните корита. От държавата досега нямаме предоставени средства. Вероятно ще имаме. Разговорът ни с г-жа Етем беше в тази посока. Вероятно държавата ще започне да предоставя такива средства. Ние не можем да предоставим такива средства. Предоставяли сме през годината ограничени средства за почистване на речни корита. Има и някои нормативни пречки в този процес. Почистване на речно корито е специфична дейност, но не можем да предоставим такива средства в отделно перо. От друга страна, проектът ни за р. Янтра и предоставените ни пари са предвидени за почистване на този участък от р. Янтра заедно с проектиране и изграждане на подпорни стени, подобни на тези на хълма Трапезица.

  Средства за изпълнение предписанията на ВиК за приемане на обект „Водоснабдяване и канализация” има в „Текущи ремонти” в перо „ВиК”. Чакаме ВиК да се произнесе по въпроса.

  Въпросът на арх. Брайнова за средства за проектиране на улиците и конкретно в „Чолаковци”. Написано е, че средствата са за проектиране и изграждане на улиците в квартала. Надяваме се, че тези средства ще стигнат. Ако е необходима промяна, аз ще предложа да ги завишим или ако остане икономия – ще ги пренасочим в други средства. Имаме готови градски проекти, които чакат финансиране – ул. „Стоян Коледаров”. Чакахме финансиране за нея в края на годината, получихме 300 000 лв, с които разширяваме проектирането по пътен възел „Качица”. Не можем да заделим много средства, за да проектираме всички улици, които не са изградени в годините. Кв. „Картала” сме включили в проект, който вероятно ще бъде одобрен и финансиран. Този проект предвижда препоръка за изработване на работни проекти, а размерът на сумата, за която можем да кандидатстваме, е до 6 000 000 евро. Техническата помощ за България е в размер на 70 млн. за технически проекти, които не са работни проекти, но препоръчват правенето на работен проект, разплащането му от парите за реализация на проекта.

  Предложението на ДСБ и ГЕРБ за награда за 3 март. За наградата „Трети март” са предвидени 6000 лв. Разбрах, че има договорка тези 4000 лв, които остават, да бъдат разпределени така: 1000 лв. за ученик, 1500 лв. за учител и 1500 лв. за културен деец. Моето мнение, че предоставянето на толкова много награди девалвира техния смисъл.

  Предложението на г-н Димитров – кмет на Дебелец, за това, че бюджетите на населените места са с недостатъчен процент на развитие. Съгласен съм с тази констатация. Аз заявих, че в момента разпределяме не парите, които са ни необходими, а парите, които имаме. Приемам, че парите за населените места са недостатъчни, но те са недостатъчни и за населеното място, на което аз съм кмет. Не съм съгласен обаче, че от общинския бюджет не заделяме достатъчно средства за населените места. Населените места генерират в общинския бюджет приход от 5 %. Разходът за населени места представлява 17 % . 12 % допълнителни средства, отиващи за населените места, са възможностите, които имаме. Разбира се, това са прогнозите, но в края на годината ще се окаже, че процентът е повече от 17.

  Предложенията на кметовете на Пчелище и на Дебелец са опит да пренебрегнем другите населени места. Няма и работен проект за там, за да се направи нещо. В момента финансираме проект за дерето в с. Присово. Оказа се, че са необходими около 1 000 000 лв. за реализацията му. Отделно ще бъдат дадени средства за реконструкция на преливника на язовира до селото. В този смисъл аз моля да не приемате това предложение, а при възможност на общинския бюджет в следващите месеци ще помислим по какъв начин да финансираме това. Възможно е чрез Комисията по бедствия и аварии и чрез програмите на Екоминистерството. За населените места предложенията на кметовете и кметските наместници бяха 1 800 000 лв.

  Същото е становището ми за килийното училище в гр. Дебелец. Готови сме да подпомогнем кметството за подготовка на проект за кандидатстване на търсене на средства по програма за реконструкция на тази сграда, която е паметник на културата. Но да отделяме средства от бюджета за килийно училище, при положение, че ни трябват средства за действащите училища и с отделените средства за действащите училища и детски градини сме в пъти назад, аз лично съм против. Безспорно е, че това трябва да се реконструира сградата.

  Предложението на „Атака” за коментар относно работните заплати в ОбА. Аз съм готов да направим такъв коментар, но в рамките на сесията за приемане на бюджета това няма да ни помогне, защото средните работни заплати идват с едно писмо от отрасловите министерства: средната работна заплата е толкова за толкова бройки. От Министерството на труда и социалната политика все още не е дошло такова писмо и разчетите са направени върху миналогодишната средна брутна работна заплата и миналогодишната численост. В образованието няма задължение, няма фиксирана средна работна заплата и численост – право на директорите е да го направят. В културата има определена численост и средна брутна работна заплата, с която ние трябва да се съобразяваме.

  По отношение на Инвестиционната програма. Предложението на ГЕРБ. Част от средствата са предвидени в Инвестиционната програма, останалите са предвидени за финансиране по проекти от еврофондовете. Всички сме отворени към еврофондовете.

  Предложението на ДПС да се остойностят обекти и да се кандидатства по европроекти, като Общината ще осигури съфинансиране с актуализация на Инвестиционната програма. Ние сме готови да участваме, като съфинансираме – напр. случая с канализацията на Килифарево. Заявили сме да участваме и в съфинансирането на с. Арбанаси.

  Предложението на „Десен алианс” за включване в Инвестиционната програма в колона „други извънбюджетни средства” звучи малко несериозно. Нямам възражения да ги запишем така.

  Предложението на ВМРО за 100 000 лв. санитарните възли на ПМГ. В рамките на шегата бих предложил да ги направим на 1 000 000 лв., за Езикова гимназия, за Хуманитарна гимназия – също са необходими средства. В Хуманитарна гимназия тоалетните се нуждаят от спешен ремонт. Разбирам загрижеността, но вкарването на тези пари е също както действията на кметовете на населени места – опит да надхитрим другите. Инвестиционната програма е направена в диалог с учителите и с разбиране от тяхна страна, че не можем да направим много неща, направена е с насоченост да вложим нашите пари в такива ремонти, които ще доведат до икономии на средства в следващите години. Затова сме заделили доста средства за подмяна на дограмите и прозорците, за да можем за следващата година да освободим повече средства, с които директорът да разполага. Знам, че са необходими ремонти на тоалетните, че има предписания на ХЕИ в много отношения, реагираме по въпроса. От друга страна МОН разпределя средства по училищата по различни проекти – както за основни ремонти, така и за оборудване. Имам информация, че сме спечелили проект за училищно оборудване на Езикова гимназия. Затова предлагам да не увеличавате своеволно рамката, за да не нарушим принципа. Когато се види тенденцията, винаги сме вкарвали предложения за корекция на Инвестиционната програма. Трябва да разгледаме приоритетите и възможностите, да ги обсъдим в ПК на ОбС и тогава да вкараме предложения в тази зала.

  По отношение на наградите – за да даваме награда, трябва да бъде създаден статут. Предлагам на тези, които имат предложения за такива награди, да направят статут, да се определят критерии за определяне на най-добрия учител, културен деец и т.н.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да удължим работата на днешното заседание до изчерпване на дневния ред, за да приключим днес с бюджета и с Инвестиционната програма.

  Предложението на г-н Стефанов беше прието с 26 „за”, 1, „против” и „въздържали се” няма.

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Ще се опитам да облекча процедурата по гласуването. След обясненията, които даде д-р Рашев – че са предвидени средства за ремонт на подхода към ДКС и че са предвидени средства и мерки, които да отстранят онези предписания по изградения вече водопровод и съоръженията по водоснабдяването на с. Големани, аз си оттеглям писмените предложенията.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз не приемам, че ние сме подходили несериозно. Напротив, ние сме внесли нашето предложение на 27 февруари. На 28 март то е било препратено при Вас за становище. Сега чухме Вашето становище, защото поставихме въпроса в залата. Днес е 13 март. В своето изказване аз изразих учудването си, че това предложение не е гледано в нито една ПК.

  Радостен съм от това, което казвате, че приходите ще бъдат увеличени с много. В дадения случай ние изобщо не рискуваме, ако увеличим макрорамката със 100 000 лв. Защо толкова много настоявам за този обект? В продължение на три години този обект беше в Инвестиционната програма, но в графа „Други източници”. Три години ХЕИ прави предписания училището да бъде закрито. Сега го няма в Инвестиционната програма, дори и в графа „Други”. Чакаме кога ще дойдат увеличените приходи и тогава ще актуализираме бюджета, но днес е 13 март, а учебната година започва на 15 септември и ако не решим този проблем и ХЕИ не даде разрешение, училището може да бъде затворено. Затова ви призовавам да увеличим рамката на бюджета с тези 100 000 лв. – както Групата на БСП предлага корекция. Тя не е рискова, гарантирана е с възможностите на данъчните приходи.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам предложенията, които са одобрени от Кмета на Общината, да бъдат гласувани ан блок. А тези, които не са, ще бъдат подложени на гласуване поотделно.

  Г-н Христов прочете направените предложения от Групата на БСП: за информиране на кметовете и кметските наместници до 30 дни, за обезпечаване щата на четирима болнични учители, за средства на проектиране на улици от кв. „Чолаковци” – предложение на арх. Брайнова; предложението на ГЕРБ – при актуализация на бюджета да се предвидят средства за еднократно стимулиране на заетите в здравеопазването и социалното осигуряване; предложение на ДСБ и ГЕРБ за наградата „Трети март”. Г-н Христов поясни, че предложените средства за ученик са били гласувани вече и трябва да се реши как ще се разпределят оставащите средства. Г-н Христов добави, че предложението на общинските съветници от ДСБ, ГЕРБ и „Десен алианс” също е прието от г-н Кмета като „други извънбюджетни средства”.

  Г-н Христов подложи на гласуване одобрените от г-н Рашев предложения. Резултатът от гласуването беше: 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще прочета и ще подложа на гласуване предложенията, които не бяха одобрени от г-н Рашев.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Групата от БСП – в срок до 30.03.2008 г. да се представят списък и програма, които включват имоти и земи за разпореждане до края на 2008 г. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 14 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на БСП относно критериите за помощи за хронично болни с допълнението, предложено от г-н Рашев, да се изготви наредба за помощи за хронично болни. Предложението беше отхвърлено с 14 ”за”, „против” няма, 20 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Лазарова за с. Пчелище. Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 26 „въздържали се”.

  Г-н Христов прочете предложението на Група „Атака”. Г-н Мариан Маринов – гл. счетоводител на община В. Търново, поясни, че такова решение може би ще бъде обжалвано от областния управител, тъй като нарушава част от правилата, по които се формира републиканския бюджет – частта за държавните разходи.

  Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 5 „против” и 27 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Група „ВМРО” за увеличение сумата от имуществени данъци със 100 000 лв. и за обект „Санитарни възли” в ПМГ. Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против” и 10 „въздържали се”.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да гласуваме само награден фонд в размер на 10 000 лв., в т.ч. утвърдените вече със Статута 6000 лв. за наградата „Трети март”, в т.ч. утвърдените преди малко 2000 лв. за средното образование, а другите средства – останалите 2000 лв., да решим по-нататък в ПК за какво ще бъдат изразходвани.

  Г-жа РОЗА МИШЕВА: Моля да спрем до наградата за ученик от средното образование. С тази награда завършваме една концепция – награда за студент, за курсант, за ученик от средното образование. Трябва да си припомним, че има и други награди – наградите „В. Търново”, „почетен гражданин”. За тях могат да кандидатстват хора от всички области – културни дейци, учители, спортисти. Там няма финансов еквивалент. Като на човек от гилдията ще кажа, че е някак обидно на ученика да се даде награда 2000 лв, а на културния деец и на учителя да се разпредели по 1500 лв., при положение, че на един студент се дават 10 000 лв, на един курсант – 6000 лв. Идеята е хубава, но нека да се развие за догодина, наистина да направим една престижна награда, ако решим, че ще има и такава, а не сега да направим нещо, което ще обиди достойнството на тези хора. Нека да не девалвират хубавите неща, които сме започнали или искаме да направим. Нека да спрем дотук, за да завършим една философия на награждаването в образованието. Предлагам да прекратим дебата.

  Предложението на г-жа Мишева за прекратяване на дебата беше прието с 22 „за”, 2 „против” и 11 „въздържали се”.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ (отр. вот): Тази награда, която ние предложихме да се формира, ще бъде награда за хората от В. Търново, защото и във ВТУ, и в НВУ се обучават хора от цяла България, да не кажем и от цял свят. Затова нашето предложение за тези награди беше да бъде по възрастови групи и за хора от община В. Търново. Съгласен съм, че е необходимо да се изработи статут за тези награди и затова предлагам към решението да запазим рамката от 10 000 лв. и да се изготви статута в ПК. Но нека тези 10 000 лв. да бъдат запазени до решаване на въпроса.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ще внеса малко яснота. Предложили сме 10 000 лв. награден фонд, като е записано „Награда „Трети март”. Детайлизираме, че това не цялата награда „Трети март”, която е 6000 лв. Приемам предложението на БСП да учредим награда за ученик, защото наистина тази награда е част от философия – тук подкрепям г-жа Мишева. Ние учредихме награда за ВТУ, за да стимулираме този, който се учи най-добре като студент. Сега стимулираме този, който най-добре се учи в средното образование, давайки му с тези пари помощ за реализацията му. За съжаление, ако останем в сегашното положение, няма да можем да връчим наградата, защото трябва да има статут.

  Останалите 2000 лв. продължават да стоят в един награден фонд. Тези награди за хора, които ще поемат някакво начало в живота, които тепърва ще се реализират в живота, това е друга философия на награди. Наградата на В. Търново и наградата „почетен гражданин” не са материални награди, те са оценка за този, който е дал най-голям принос през годината. Този човек няма нужда от материална награда, а от нашето признание.

  Така че този фонд стои, можем да го увеличим, ако имаме нова философия за това какви материални награди да даваме.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам точките 1, 2, 3, 4 и точките от 7 до 34 от проекта за решение по т. 2 от дневния ред да гласуваме ан блок, а т. 5 и т. 6 да гласуваме поотделно.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване точки 1, 2, 3 и 4 от проекта за решение:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5 от проекта за решение:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6 от проекта за решение:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Деневав – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на гласуване точките от проекта за решение от 7 до 34 включително:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев –за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 103

  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.2 и ал.4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

   

  І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2007 ГОДИНА:

  1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

  2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2007 година по Приложение 7.

  3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

  4. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 31, ал. 6 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2007 г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2007 г., съгласно Приложение 8 и Приложение 8А.

  ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2008 ГОДИНА

  5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2008 година по приходната и разходната част в размер на 48 754 834 лева, в това число:

 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 631 755 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 24 958 775 лева, капиталови разходи – 1 672 980 лева;
 • приходи и разходи за местни дейности в размер на 21 133 376 лева в т.ч.: текущи разходи – 16 899 926 лева, капиталови разходи – 4 233 450 лева
 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 989 703 лева в т.ч.: текущи разходи – 782 406 лева, капиталови разходи – 207 297 лева съгласно чл.14, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2008 година. / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/.
 • 6. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2008 година в размер на 16 330 656 лева по Приложение 17, както следва:

  · 1 136 600 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 432 700 лева;

  · 1 200 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

  · 9 016 929 лева от други извънбюджетни средства;

  · собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 852 795 лева;

  · предоставен кредит за реализация на проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. В. Търново” от ТБ “Общинска банка” АД – 2 018 692 лева;

  · преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 800 000 лева, в т.ч.: 495 000 лева за Основен ремонт и реконструкция на Операционен блок и Хирургично отделение към “МОДОЗС В. Търново” ЕООД и 305 000 лева за проектиране ул. “С. Коледаров” – Пътен възел “Качица”, отразени като собствени бюджетни средства;

  · преходен остатък от целеви трансфер – 23 794 лева по програма модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, отразени като собствени бюджетни средства;

  · преходен остатък от целеви трансфер за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 731 846 лв., в т.ч. 495 000 лева за обект “Укрепване на свлачище с. Емен” и 236 846 лева за обект “Поречие на река Янтра”, отразени като собствени бюджетни средства;

  · Финансов лизинг за закупуване на ДМА /автомобили/ в размер на 550 000 лева, отразени като собствени бюджетни средства.

  7. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2008 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

  8. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2008 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

  9. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

  9.1. Максималния размер на усвоения общински дълг за 2008 година – 3 168 692 лева;

  9.2. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2008 г. е 8 000 000 лева;

  9.3. Максималния размер на общинския дълг към края на 2008 година не може да надвишава 15 571 409 лева.

  10. Годишния размер на плащанията по дълга за 2008 година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2007 година на Община Велико Търново.

  11. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година по приходите в размер на 2 290 399 лева и по разходите – 1 310 000 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §40 от ЗДБ на РБ за 2008 год.

  12. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2008 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

  за делегирани от държавата дейности:

  · заплати и вноски за осигурителни плащания;

  · социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

  · медикаменти;

  · храна;

  · отопление, осветление;

  · издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

  · други разходи

  за местни дейности:

  · заплати и вноски за осигурителни плащания;

  · плащания по обслужване на общинския дълг;

  · ремонт на общински пътища;

  · социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

  · храна;

  · медикаменти;

  · отопление, осветление;

  · издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

  · други разходи

  13. На основание чл. 31 , ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. № 53-00-831/15.02.2008 година в размер на 198,00 лева /сто и деветдесет и осем лева/ по Приложение №9.

  14. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 15/01.02.2008 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 000 лева.

  15. На основание чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски, но не повече от 90 %.
 • 15.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.30, ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 година / Приложение № 10 /.

  15.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 10А/

  15.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 15.1.

  16. На основание чл. 25, ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

  17. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2008 година, утвърдени с настоящото решение;

  18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2008 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

  19. Задължава субсидираните организации с нестопанска цел да представят месечен отчет по пълна бюджетна класификация до 5-то число на месеца, следващ отчетния период по ред, определен със заповед на кмета.

  20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

  21. На основание § 71 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2008 г., всички училища в системата на народната просвета прилагат система на делегирани бюджети - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети и индивидуални банкови сметки.

  22. На основание чл.41, т.3 от ПМС 15/01.02.2008 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

  23. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3б.

  24. Подкрепата за участие на млади таланти в национални и международни изяви в размер на 7000 лева /т. 15. от Приложение №3б/ включва такса за участие и пътни, дневни и квартирни разноски съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Право на подпомагане за участие еднократно за бюджетната година имат деца и учащи до 19 годишна възраст. Средствата са предвидени по бюджета на Отдел “Култура и КИН”.

  25. Възлага на кмета на общината:

  25.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

  25.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

  25.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора.

  26. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2008 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. /, да:

  26.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

  26.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

  26.3. След 30.09.2008 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

  26.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

  26.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината

  26.7. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

  27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на РМС № 20/2008 г., утвърждава численост и средства за работни заплати на персонала в общинска администрация и звената към нея, във делегираните от държавата дейности, с изключение на тези в системата на народната просвета, местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16

  28. В изпълнение на §23 от ЗДБ на РБ за 2008 година, считано от 01.04.2008 год. одобрява обща численост по функции, както следва:

  - Функция “Общи държавни служби” - 192 щатни бройки държавна отговорност;

  - Функция “Здравеопазване” – 164 щатни бройки държавна отговорност;

  - Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 150 щатни бройки държавна отговорност /Приложение №16/

  29. В изпълнение на §23 от ЗДБ на РБ за 2008 година, считано от 01.04.2008 год., на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА одобрява обща численост на общинска администрация В. Търново - 263 щатни бройки, от които за делегирани от държавата дейности – 192 щатни бройки и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи – 71 щатни бройки и одобрява структура на общинска администрация В. Търново, описана в Приложения №14 и №15.

  30. Промените в числеността на персонала по т. 28 и т. 29 да се отразят по бюджета на Общината считано от 01.07.2008 г. Икономиите от средства поради намалението на числеността на персонала да се използват съгласно чл.9 от ПМС 175/24.07.2007 г. на Министерски съвет.

  31. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново след получаване на средните брутни работни заплати и числеността на персонала от централните ведомства, както и структурни промени по решения на Общински съвет - гр. В. Търново, да извършва утвърждаване на числеността и средните брутни заплати на общинската администрация и звената към нея – делегирани от държавата дейности, дейности дофинансирани с местни приходи и местни дейности.

  32. Упълномощава кмета на общината да утвърди числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността след получаване на Методика за предоставяне на социални услуги от Министерство на труда и социалната политика в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти.

  33. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 306 000 лева по Приложение № 12, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

  34. Приема Културен календар, съгласно Приложение №13.

  35. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2008 и Инвестиционната програма за 2008 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера бюджета им и Инвестиционната програма за 2008 г.

  36. При наличие на икономия на Фонд работна заплата във Функция “Здравеопазване” и Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, средствата да бъдат използвани за еднократно стимулиране на работещите в съответните звена, при спазване на приоритетите, определени в т.12 от настоящото предложение.

  37. Да се изготвят количествено-стойностни сметки на обектите, предложени от общинските съветници от “ГЕРБ”, “Десен алианс” и “ДПС – Община В. Търново” и за същите да се кандидатства за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

   

  ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: одобряване на ПЛАН – СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по управление на отпадъците за 2008 година и приемане на отчета за 2007 г., Вх. № 366/ 25.02.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 104

   

  На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  I. ПРИЕМА ОТЧЕТА на план – сметката за приходите и извършените разходи за дейностите по управление на отпадъците за 2007 година и ОДОБРЯВА ПЛАН –СМЕТКАТА за разходите за 2008 година:

   

  План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2007 Уточнен бюджет 2007год. ПЛАН 2008
  І П Р И Х О Д И в т.ч.: 4 532 457 5 513 962 5 940 911
  1 ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци" 4 150 000 5 103 145 5 250 000
  2 Приходи от лихви от Д /Об/ЦК   21 902  
  3 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към01.01.2007 год. 632 457 632 457  
  4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2008 год.     1 412 240
  5 Закупени ДЦК по Решение №1204/21.12.2006 год.на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ -250 000 -250 000  
  6 Закупени ДЦК по Решение №1086/21.09.2006 год.и №1475/26.07.2007 г. на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./   -21 902  
  6.1 Закупени ДЦК по Решение №1475/26.07.2007 г. на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./     -14 378
  7 Закупени ДЦК по настоящото решение на Великотърновски общински съвет     -700 000
  8 1. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ по Решения №1504/13.09.2007 и №42/21.12.2007 год. на Великотърновски общински съвет /т.7.4.7 от ДДС 20/14.12.2004 год./   45 840  
    2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ   -17 480 -6 951
  10 ВСИЧКО ПРИХОДИ 4 532 457 5 513 962 5 940 911
  11 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към31.12.2007 год.   1 412 240  
  ІІ Общо за Община В.Търново от тях: 4 532 457 4 101 722 5 940 911
  1 Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им: 200 000 64 893 200 000
  2 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото: 1 550 000 1 256 050 1 650 000
  3 Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци 620 000 444 240 770 000
  4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване 2 162 457 2 336 539 3 320 911
  5 в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/   307 256  
  ІІІ РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 257 636 257 636 529 538
  1 Закупени ДЦК по Решение №753/22.12.2005 год.на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ 249 958 249 958 249 958
  2 Закупени ДЦК по Решение №1086/21.09.2006 год.и №1475/26.07.2007 г. на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./ 7 678 7 678 29 580
  3 Закупени ДЦК по Решение №1204/21.12.2006 год.на Великотърновски общински съвет /брутна цена, съгл.т.7.19.1 от ДДС 20/14.12.2004 г./     250 000

   

  II. 1. Дава съгласие да бъдат закупени държавни ценни книжа от собствени приходи на общината - такса "Битови отпадъци" в размер на 700 000 лева.

  2. Средствата да бъдат резервирани и използвани в бъдеще с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци.

  3. С получените лихви да се закупуват нови ДКЦ в рамките на натрупаните лихви.

   

  ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОНОСНО: свикано извънредно общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ в ликвидация” АД, Вх. № 392/ 04.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 105

   

  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 т.3 и т.9 във връзка с чл. 252, ал1, т.1, чл. 266 и сл. от Търговския закон, чл.12, ал.3, т.3 и чл. 43, ал.1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

   

  Възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ в ликвидация” АД гр.Велико Търново да гласува съобразно дневния ред, както следва:

  По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”:

  „Удължава срока на ликвидация на дружеството с три месеца.”

  Заседанието беше закрито в 14 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

   

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

  ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………