ПРОТОКОЛ № 12

 

от дванадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 20.03.2008 г. от 9.15 часа

в залата на община Велико Търново

 

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Милен Михов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС - г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения във връзка с проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ

1. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение Вх. № 423/ 10.03.2008 г.

2. Доклад от д-р Румен Рашев относно одобравяне на ПУП – план – схема Вх. № 354/ 20.02.2008 г.

3. Питане от арх. Румяна Брайнова – общински съветник Вх. № 323/ 12.02.2008 г.

4. Питане от инж. Димитър Захариев – общински съветник Вх. № 325/ 13.02.2008 г.

5. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на процедура по акредитация на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 408/ 06.03.2008 г.

6. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2007 г., Вх. № 379/ 28.02.2008 г.

7. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Община Велико Търново за член на организацията ECAD – Европейски градове срещу наркотиците Вх. № 414/ 07.03.2008 г.

8. Предложение от д-р Румен Рашев относно допълнение на решение 59/ 24.01.2008 г., Вх. № 430/ 11.03.2008 г.

9. Предложение на д-р Румен Рашев относно съгласие за финансиране по проект Вх. № 369/ 27.02.2008 г.

10. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на програмната схема на Общинско кабелно радио – Велико Търново Вх. № 370/ 27.02.2008 г.

11. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на договор за съвместно финансиране на МДТ „К. Кисимов” Вх. № 389/ 29.02.2008 г.

12. Предложение от д-р Румен Рашев относно разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, Вх. № 349/ 20.02.2008 г.

13. Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно свикване общо събрание на акционерите във „ВТО - МУЛТИКОМ” АД – Велико Търново Вх. № 444/ 13.03.2008 г.

14. Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти в с. Пчелище, Вх. № 442/ 13.03.2008 г.

15. Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти в с. Войнежа, Вх. № 443/ 13.03.2008 г.

16. Предложение от д-р Румен Рашев относно промяна на общинската транспортна схема в частта и основни градски линии № 30 и № 50, Вх. № 412/ 07.03.2008 г.

17. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на общинско жилище на Живко Иванов Живков, Вх. № 431/ 11.03.2008 г.

18. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на имот, Вх. № 411/ 07.03.2008 г.

19. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 47, с. Момин сбор, Вх. № 415/ 07.03.2008 г.

20. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 54, с. Момин сбор, Вх. № 416/ 07.03.2008 г.

21. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 364, гр. Велико Търново, Вх. № 417/ 07.03.2008 г.

22. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 1931, Ж.К. „Света гора”, Вх. № 418/ 07.03.2008 г.

23. Предложение от д-р Румен Рашев относно промяна предназначението на обект, кв. 231, Велико Търново, Вх. № 419/ 07.03.2008 г.

24. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване допълнително право на строеж, Вх. № 421/ 10.03.2008 г.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В програмата на заседанието на ОбС за първото полугодие за днешното заседание бяха предвидени още две много важни теми: едната – предложена от Кмета Програма за управление по време на мандата за община В. Търново и другото е отчет за извършеното от ОбА по общия градоустройствен план в съответствие с изискванията на ЗУТ. И двата материала ги няма в нашия дневен ред. Доколкото разбирам, единият е внесен снощи и е ясно, че не може да бъде разглеждан днес, а другият – за Общия ГУП, още не е внесен. Двата въпроса бяха заложени навреме в нашата програма за заседания, нещо повече – на предишното заседание имаше питане от група съветници към Кмета за Програмата за управление и той обеща, че тя ще бъде внесена навреме за днешното заседание. Очевидно е, че по този начин се подценява работата на ОбС и се отнема възможността му да обсъжда важни за Общината въпроси. Нарушението, което д-р Рашев прави, не е само на програмата на ОбС, то е нарушение на два закона, защото съгл. ЗМСМА Програмата за управление трябва да бъде внесена от Кмета на Общината до 3 месеца от полагането на клетва. Трите месеца отдавна изтекоха, така че д-р Рашев, невнасяйки тази програма, нарушава и ЗМСМА. По другия въпрос също съществува законово изискване.

Искам да кажа, че възразявам по този начин да се подценява работата на ОбС и да не се спазва изискването материалите по заложените в програмата за заседанията точки да се внасят предварително.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В духа на казаното от изказалия се преди мен г-н Стефанов, искам да подкрепя неговото мнение, като аз също няма да предложа промяна в дневния ред, но смятам, че всяка една от точките, които ОбС обсъжда на заседанията, е важна и Кметът и ОбА са длъжни да изпълняват решенията на ОбС, за да се уважаваме и да вървим напред.

През декември с решение № 42 или № 43 всички ние гласувахме, че края на м. март Дирекция „Социални дейности” ще внесе отчет за работата на пенсионерските клубове в Общината. Не виждам такава точка в дневния ред на тази сесия, която е последна за това тримесечие, аз мисля, че всички ние трябва да обърнем особено внимание на това: ще изпълняваме ли съвместно обязаностите, които са ни дадени от закона, или ще се правим, че ги изпълняваме. Днес Група „Атака” каним всички журналисти на пресконференция и ще обърнем внимание върху констатациите за неизпълнението на решения, които вземаме тук, в ОбС.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: От името на всички общински съветници от БСП искам да предложа едно предложение за решение със следния текст: „Програмата за заседания на ОбС за първото полугодие да бъде допълнена, като за предвиденото за 17 април заседание, се добави точка със следното съдържание: „ Изслушване на представители от „Кроншпан България ЕООД” относно мерките, които взема за предотвратяване на околната среда във В. Търново”.

Искам да ви кажа, че това е продиктувано от системните нарушения на екосистемите в нашия регион и ако това е наистина един сериозен инвеститор, би трябвало да откликне на това, да дойде и да даде обяснения, защото проблемите възникват, има частични обещания за промяна, но това така и не се случва и аз искам, когато една страна е коректна и им е предоставила възможности за инвестиране, те също да бъдат толкова коректни, колкото са в държавите, откъдето идват. Защото този завод не би могъл да работи в този режим в Австрия.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Вчера беше внесена една информация от РПУ В. Търново и аз имам предложение във връзка с нея. До 31 март ние трябва да разгледаме отчета на тази Комисия, затова правя предложение да го разгледаме като т. 25 от дневния ред.

Г-н Христов подложи на гласуване проекта за дневен ред, заедно с предложеното допълнение. Дневният ред беше приет с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение Вх. № 423/ 10.03.2008 г.

2. Доклад от д-р Румен Рашев относно одобравяне на ПУП – план – схема Вх. № 354/ 20.02.2008 г.

3. Питане от арх. Румяна Брайнова – общински съветник Вх. № 323/ 12.02.2008 г.

4. Питане от инж. Димитър Захариев – общински съветник Вх. № 325/ 13.02.2008 г.

5. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на процедура по акредитация на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 408/ 06.03.2008 г.

6. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2007 г., Вх. № 379/ 28.02.2008 г.

7. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Община Велико Търново за член на организацията ECAD – Европейски градове срещу наркотиците Вх. № 414/ 07.03.2008 г.

8. Предложение от д-р Румен Рашев относно допълнение на решение 59/ 24.01.2008 г., Вх. № 430/ 11.03.2008 г.

9. Предложение на д-р Румен Рашев относно съгласие за финансиране по проект Вх. № 369/ 27.02.2008 г.

10. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на програмната схема на Общинско кабелно радио – Велико Търново Вх. № 370/ 27.02.2008 г.

11. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на договор за съвместно финансиране на МДТ „К. Кисимов” Вх. № 389/ 29.02.2008 г.

12. Предложение от д-р Румен Рашев относно разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, Вх. № 349/ 20.02.2008 г.

13. Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно свикване общо събрание на акционерите във „ВТО - МУЛТИКОМ” АД – Велико Търново Вх. № 444/ 13.03.2008 г.

14. Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти в с. Пчелище, Вх. № 442/ 13.03.2008 г.

15. Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти в с. Войнежа, Вх. № 443/ 13.03.2008 г.

16. Предложение от д-р Румен Рашев относно промяна на общинската транспортна схема в частта и основни градски линии № 30 и № 50, Вх. № 412/ 07.03.2008 г.

17. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на общинско жилище на Живко Иванов Живков, Вх. № 431/ 11.03.2008 г.

18. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на имот, Вх. № 411/ 07.03.2008 г.

19. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 47, с. Момин сбор, Вх. № 415/ 07.03.2008 г.

20. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 54, с. Момин сбор, Вх. № 416/ 07.03.2008 г.

21. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 364, гр. Велико Търново, Вх. № 417/ 07.03.2008 г.

22. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 1931, Ж.К. „Света гора”, Вх. № 418/ 07.03.2008 г.

23. Предложение от д-р Румен Рашев относно промяна предназначението на обект, кв. 231, Велико Търново, Вх. № 419/ 07.03.2008 г.

24. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване допълнително право на строеж, Вх. № 421/ 10.03.2008 г.

25. Актуализиране състава на местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност.

 

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Мишева – на следващото заседание да бъдат поканени представители от „Кроншпан” относно мерките, които вземат за преодоляване на околната среда във В. Търново. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 106

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Допълва програмата за заседания на Общинския съвет за първото полугодие на 2008 година, като за предвиденото за 17.04.2008 г. се добавя точка със следното съдържание: „Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново”

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение Вх. № 423/ 10.03.2008 г.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Моето питане е във връзка с настанителните заповеди, които се издават. Има ли някаква комисия към настанителния орган в Общината, която да проследява как се развива във времето от 1 месец настанителната заповед и промяната на обстоятелствата при някои от наемателите. Съответно как се стопанисват жилищата от четирите фонда и по-специално ведомствените жилища, има ли контрол при тях при промяна на обстоятелствата. Питането ми е основано на един сигнал за жилище на ул. „Краков” 8 „Б”, което навремето е дадено на „Енергоснабдяване”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Настаняването в общински жилища е компетентност на комисия, в която влизат общински съветници и членове на ОбА. Те осъществяват този най-общ контрол, а текущият контрол се осъществява от отдел „Общинска собственост”, който приема и конкретни сигнали като този. В момента не си спомням да сме давали жилище на „Енергоразпределение”, ще проверя и ще ви дам отговор.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: И аз искам да попитам нещо, защото като общински съветник от кв. „Чолаковци” и от Пишмана често са ми задавали въпроси, а и в момента при мен има жалби от жители на Пишмана, които се оплакват от некоректни наематели, които са получили жилища като социално слаби. Аз искам да попитам: има ли прекратяване на наемни отношения като некоректни поради неспазване на условията за стопанисване и за пребиваване в такива жилища. В Наредбата има такива позиции и ми се струва, че скоро ще предложа на вашето внимание имена на некоректни социално слаби, защото те трябва да разберат, че това е жест на цялата общественост, че това са жилища, които са изградени с парите на всички и те не могат да бъдат некоректни. Те могат да бъдат само благодарни за това, което прави Общината, което правят жителите на Общината, за да решат техния жилищен проблем, а се получава така, че има някои семейства, настанени от миналата година в кв. „Чолаковци”, които системно нарушават реда и правят дискомфортна средата за живеене в кв. „Чолаковци”. Такова нещо има и на Пишмана, където една настанена наистина се държи скандално и ако това продължава, аз ще предложа да бъдат взети мерки по отношение на тези некоректни наематели.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Учудвам се, г-жо Мишева, че нападате социално слабите, а миналата година вие говорихте, че ще помагате на социално слабите, на бездомните. Сега заради един конкретен случай нападате социално слабите. Не мога да разбера вие ли говорихте тези неща преди 4-5 месеца.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз не говоря по принцип срещу социално слабите, а искам настанените да бъдат коректни наематели.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 107

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

жилищни нужди - общо 286 броя;

в гр.В.Търново 279 броя;

в гр. Килифарево 7 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 23 броя;

- ведомствени жилища 14 броя.

Общо жилища: 323 броя.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад от д-р Румен Рашев относно одобравяне на ПУП – план – схема Вх. № 354/ 20.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов прочете предложението на ПК по ТСУ за допълване проекта за решение.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 108

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

Одобрява подробен устройствен план – план – схема за подземна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали на територията на с. Беляковец, с. Леденик, с. Шемшево, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Присово, с. Пчелище, и с. Церова кория, Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от арх. Румяна Брайнова – общински съветник Вх. № 323/ 12.02.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Имате моето питане пред вас и смятам да не го чета сега, а да дам възможност на д-р Рашев да отговори.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането на г-жа Брайнова.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Искам да кажа, че формално нещата вече са свършени, но след 3 г. и половина и аз смятам, че това е свършено наполовина, защото ще приема, че наистина това решение е изпълнено, когато се реализира това благоустрояване. Знаем, че не всичко, което се включва в Инвестиционната програма на Общината за годината, се изпълнява като реализация. Но аз искам да използвам случая да поговорим за комплексното изграждане на средата. Когато съм предложила това решение преди 4 г., моята идея беше, че ние даваме един терен, на който беше реализирана сградата. Но на този терен бяха разположени паркоместа на живущите и когато дадохме терена за изграждане на високо строителство, не решихме какво става с това паркиране. Сега, след 4 г. виждаме проблема с паркирането – цялата улица „Симеон Велики” е задръстена от коли, така че автомобилите могат да се движат само еднопосочно. Ако навремето, като ОбА, бяхте изпълнили това решение навреме, средата нямаше да бъде в състоянието, в което е – там няма настилка, няма паркиране, няма озеленяване. Това е квартал, в който високото строителство вече е реализирано.

Моят замисъл беше да говорим за тези неща, за да можем в бъдеще да подхождаме по-отговорно към такива реализации в жилищната среда, за която говорим, че е удобна за живеене, но ако тя не е комплексно изградена, не е удобна за живеене. На предишната сесия говорих за това какво залагаме в Инвестиционната програма за изграждане на улична инфраструктура там, където се изграждат новите жилищни блокове. Предприемачите реализират строителство, Общината не изпълнява своите ангажименти и аз затова поставих въпроса какво правим, за да се получи комплексно изграждане в тези зони, в които се реализира жилищно строителство.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от инж. Димитър Захариев – общински съветник Вх. № 325/ 13.02.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си и допълни: Г-н Кмете, тези въпроси вълнуват хората от квартала и те са ви запознали с тях с писмо № 94 от 04.07.2006 г. Ще цитирам какво сте отговорили на хората от квартала: „Запознати сме с проблемите, поставени във вашето писмо, и необходимостта от цялостно решаване на вертикалната планировка както на вашия блок, така и на кв. „Колю Фичето” в гр. В. Търново. В момента е възложено изграждане на проект, който да даде решение на проблемите относно благоустрояването. След изготвяне и одобряване на проекта ще се пристъпи към изпълнение на съответните строително-монтажни работи. Към настоящия момент е възможно изграждането на тротоар по цялата ул. „Симеон Велики”. Този отговор е изпратен през октомври 2006 г. Оттогава досега там не е направено нищо. Затова хората отново са пратили ново писмо № 94 от 18.12.2007 г. Видяхме, че е заложено в Инвестиционната програма, но това не значи, че ще бъде изпълнено и както хората от квартала, аз също настоявам това решение - № 73, прието преди 4 г. тази година да бъде изпълнено и хората да не газят кал и да имат къде да паркират колите си, както и да се решат проблемите със зелените площи там и т.н.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря на арх. Брайнова за съветите, които винаги ми е давала, но с това решение, които вие подкрепихте на сесията на ОбС, ние вече правим нещо, а не само мислим какво да правим в бъдеще. Наистина 3 г. не са малко, но е необходимо време, за да се направи нещо. Що се отнася до опасението дали ако едно нещо е заложено в Инвестиционната програма, ще бъде завършено, неслучайно сме посочили като източник на финансиране „Фонд „Приватизация”, тъй като в него има налични средства и в момента. След определения срок на обществените поръчки ще минем към реализация. Тези 40 000 лв. няма да стигнат и ще трябва да ги увеличим по някакъв начин – било с решение на ОбС, било по програмата „От социални помощи към заетост”. Що се отнася до цялостното решаване на въпроса с улиците в кв. „Колю Фичето”, все пак не трябва да забравяме, че има и други квартали във В. Търново.

Г-н Рашев прочете отговор на питането на г-н Захариев.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Аз ще бъда доволен от отговора, след като видим изпълнени обектите и си запазвам правото тогава да благодаря на г-н Рашев, както от мое име, така и от името на хората от кв. „Триъгълника”.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: откриване на процедура по акредитация на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 408/ 06.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 109

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2007 г., Вх. № 379/ 28.02.2008 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Искам да разгърна мотивацията за отлагане на тази точка. Много сме внимателни и социално ангажирани, когато разглеждаме проблеми, свързани с общинската собственост и друга собственост, но когато стане нещо много важно, каквото е дейността на една много сериозна комисия, се отнасяме небрежно. Не е нужно да стане нещо трагично, за да бъдем тогава философи. В този смисъл ми се щеше да няма такъв формализъм – нито от страна на ОбА, нито от страна на ОбС, който приема един отчет за дейността на тази комисия. Това бяха мотивите на ПК, за да предложи отлагане. Имаше много въпроси, които можеха да бъдат зададени и да изяснят нещата. Отчетът има много общ характер, липсва конкретика. ПК предлага отлагане на точката, но аз искам да го мотивирам, защото като човек от тази сфера се чувствам огорчена, когато тук се правим на философи за социалната политика и оперирането с общинската собственост, а когато става дума за нещо толкова важно, сме небрежни.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Аз искам да се извиня, че секретарят на комисията не е разбрал добре и по тази причина на заседанието на ПК за ОН не е присъствал представител на ОбА. Може би това е една от причините за това предложение на ПК, но дори и да се отложи точката, отчетът няма да се промени. Мога да кажа, че тази Комисия е една от Комисиите, които работят много добре. Тази година се направи отчетът, направиха се промени заедно с педагогическите съветници и с обществените възпитатели. Отчете се, че през изминалата година бяха извършени много неща заедно с инспекторите от Детска педагогическа стая, от РПУ. Тези обществени възпитатели, които не работиха добре, бяха подменени. Работата с педагогическите съветници ще бъде на много по-добро ниво, след като направихме тези кадрови промени. В самата Комисия също се извършиха промени. Не е никак лека работа да работим с подрастващото поколение. На мен ми откраднаха мобилния телефон две деца – в пети и шести клас. И в двата случая децата бяха от семейства в развод, така че Комисията има един последващ характер – тя регистрира деяния, които са извършени от малолетните, но въпреки всичко има и превантивна функция с работата на обществените възпитатели и на педагогическите съветници. Аз винаги съм твърдял, че проблемите, които съществуват в училище, наистина идват от възпитанието в семейството. Не можем да чакаме Общината с преподавателите, с обществените и педагогическите съветници да свършат нещо, което е функция на цялото общество и главно на родителите. Няма ли възпитание в самото семейство, резултатите са трагични.

Самият отчет няма как да се промени той съдържа факти от тази година.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане. Предложението беше отхвърле3но с 8 „за”, 3 „против” и 6 „въздържали се”.

Предложението на ОбА по т. 5 беше прието с 27 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 110

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и след разглеждане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2007 г., Великотърновски Общински съвет

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2007г. и дава положителна оценка за извършеното като цяло от страна на Комисията през отчетния период.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на Община Велико Търново за член на организацията ECAD – Европейски градове срещу наркотиците Вх. № 414/ 07.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 111

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише „Стокхолмската декларация” за присъединяване към ECAD

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: допълнение на решение 59/ 24.01.2008 г., Вх. № 430/ 11.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 112

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, като към Компонент 2 – Социална инфраструктура, бъдат добавени следните проектни предложения:

 • “Ремонт на Дом за деца “Христо Смирненски” с. Балван;
 • “Ремонт на Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново.
 • Декларира, че предназначението на сградите и помещенията, обект на интервенция по проектните предложения – Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания – гр. Велико Търново, Дом за деца “Хр. Смирненски” – с. Балван, Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” – гр. Велико Търново - няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

   

  ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: финансиране по проект Вх. № 369/ 27.02.2008 г.

   

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 113

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие Община Велико Търново да участва за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с проект “Рехабилитация, модернизация и газификация на СОУ „Емилян Станев”, ЦДГ „Райна Княгиня”, ЦДГ „Иванка Ботева”, ДЯ „Пролет” – град Велико Търново и ЦДГ „Мечо Пух” – с. Беляковец, Община Велико Търново.

   

  ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: утвърждаване на програмната схема на Общинско кабелно радио – Велико Търново Вх. № 370/ 27.02.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 114

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Утвърждава програмна схема на Общинско кабелно радио – Велико Търново.

   

  ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: утвърждаване на договор за съвместно финансиране на МДТ „К. Кисимов” Вх. № 389/ 29.02.2008 г.

   

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов прочете предложението на ПК по ККИНВИП за допълнение към договора и подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 11 заедно с предложеното допълнение от ПК по ККИНВИП:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 115

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Утвърждава на договор за съвместно финансиране на МДТ „Константин Кисимов” между Община Велико Търново и Министерство на културата за 2008 година, с финансов ангажимент на Общината в размер на 86 400 /осемдесет и шест хиляди и четиристотин/ лева.

  Възлага на Кмета на Общината да подпише Договора с Министерството на културата след приемане на бюджета на Община Велико Търново за 2008 година.

  Включва т. 8 към договора със следното съдържание: „Институтът се задължава да предоставя пред комисията по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване към Великотърновски Общински съвет, финансов отчет и отчет за дейността си в началото и края на всеки творчески сезон”.

   

  Г-н Христов даде думата на г-н Любомир Бъчваров – директор на МДТ „Константин Кисимов-

  Г-н ЛЮБОМИР БЪЧВАРОВ: Искам да изразя своята благодарност за разбирането и за гласуваната сума, тъй като имаме нужда от тези средства. Гарантирам ви, че те ще бъдат изразходвани рационално, за да можем да запазим нивото на нашия МДТ.

  ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, Вх. № 349/ 20.02.2008 г.

   

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: По принцип в нашата Група не сме против, но ни прави впечатление, че на първа страница от предложението е записано „до момента задълженията от неплатен наем са в размер на 4930.05 лв., вкл. 66,72 лв. лихви”. Оттук нататък до края на последната вноска също би трябвало да има лихви. Ако това е пропуснато, то трябва да се добави.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 116

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.131 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново

  Дава съгласие за разсрочено плащане на натрупаните задължения към Община Велико Търново от “МЕДЕЯ” ООД по наемен договор за имот общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” №1, с предназначение „аптека”, в размер на 4 930,05 лева, включително 66,72 лева лихви, на десет месечни вноски, при следния погасителен план:

   

   

  МЕСЕЦ ГОДИНА СУМА ПАДЕЖ
  март 2008 493,00 лв. 15.03.2008 г.
  април 2008 493,00 лв. 15.04.2008 г.
  май 2008 493,00 лв. 15.05.2008 г.
  юни 2008 493,00 лв. 15.06.2008 г.
  юли 2008 493,00 лв. 15.07.2008 г.
  август 2008 493,00 лв. 15.08.2008 г.
  септември 2008 493,00 лв. 15.09.2008 г.
  октомври 2008 493,00 лв. 15.10.2008 г.
  ноември 2008 493,00 лв. 15.11.2008 г.
  декември 2008 493,05 лв. 15.12.2008 г.

   

   

  При закъснение на плащанията по погасителния план, „Медея-90” ООД дължи обезщетение за забава – лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи финансово споразумение с “МЕДЕЯ” ООД при спазване разпоредбите на настоящото решение.

  ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно свикване общо събрание на акционерите във „ВТО - МУЛТИКОМ” АД – Велико Търново Вх. № 444/ 13.03.2008 г.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет предлага на ОбС да изиска по-скорошно провеждане на Общо събрание, за да можем да анализираме своевременно състоянието на Дружеството и да предложим на ОбС разкриване процедура за приватизация или неразкриване. Дружеството е включено в Програмата за приватизация. Важно е да разберем какъв е финансовият отчет за миналата година, какви са активите, които ще получава Общината, предвид това, че от миналата година има дългосрочен наемен договор за бензиностанцията за много сериозни суми. Доколкото по Търговския закон е възможно това Общо събрание да бъде насрочено много късно, нашето предложение е ОбС да възложи на Кмета да направи предложението до края на месеца това Общо събрание да бъде проведено своевременно. Процедурата по приватизацията изисква дълъг период от време, а всички вече сме убедени, че приватизацията е най-сигурният приходоизточник на Общината.

  Една реплика: действително в Програмата за приватизация за 2008 г. са заложени 40 000 лв. за благоустройство, но Решение № 73 буквално е за 10 % от приходите. Понеже те са изгубени някъде, отново разчитаме на приватизацията като сигурен приходоизточник, така че ви приканвам да подкрепите предложението за покана за Общо събрание.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 117

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 223 и чл. 247 а от Търговския закон и чл. 34 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 21 и чл. 22 от Устава на “ВТО МУЛТИКОМ”АД, Великотърновски общински съвет

  Възлага на д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, в качеството му на упражняващ правата на Община Велико Търново, като акционер във общото събрание на “ВТО МУЛТИКОМ” АД, в срок до 31.03.2008 година да направи искане пред Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите във “ВТО МУЛТИКОМ” АД - В. Търново, като в дневния ред бъдат включени за обсъждане следните въпроси:

  Приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството за 2007 година.

  Вземане решение за разпределяне като дивидент на печалбата от стопанската дейност на дружеството за 2007 година.

  ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: общински нежилищни имоти в с. Пчелище, Вх. № 442/ 13.03.2008 г.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Това е заложено в Програмата за приватизация и съгл. Решение на ОбС е направено разделение на по-малки цени. Предлагаме ви проект за решение, който включва начални цени и уточнение на всички условия за провеждане на търга – говоря по двете точки, защото са аналогични. Представена е информация за постигнати цени при реализиране на сделки на подобни имоти. Приканвам ви да гласувате. Става въпрос за сериозни приходи.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 118

  На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2, чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1346/ 19.04.2007 година на Общински съвет, Великотърновски общински съвет

  Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти,находящи се в село Пчелище, община Велико Търново както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м. – 25824 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 30 569 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ– „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 43 575 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м. – 48 975 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м. – 68 071 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 3 432 кв.м,заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки/ с РЗП 1534, 19 кв.м. – 189 629 лева /без ДДС/ .

  Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 – 2 500 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45 – 3 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 4 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 4 500 лева ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 - 6 500 лева; Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв.45 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки/ - 18 000 лева.

  Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

  Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

  За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 - 9000 лева; за Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45 – 10 000лева; за Незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 15 500 лева; за Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 17 000 лева; за Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 - 22 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв.45 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки/ - 60 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

  Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

  Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

  Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

  При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

   

  ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: общински нежилищни имоти в с. Войнежа, Вх. № 443/ 13.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 3„въздържали се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 119

  На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 , т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1346 /19.04.2007 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

  Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, находящи се в село Войнежа , Община Велико Търново както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. – 42 074 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ със ЗП 52 кв.м – 44 294 лева /без ДДС/;Урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м. заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/със ЗП 144 кв.м.- 52 451 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 588 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище/ с РЗП 1 004 кв.м. - 139 254 лева /без ДДС/.

  Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 – 4 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна / - 4 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4,заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 5 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 заедно с построена в него сграда /бивше училище/ - 13 500 лева.

  Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на Общината.

  Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

  За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 - 15 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ - 16 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 18 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда / бивше училище/ - 42 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

  Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажбата на обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

  Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

  Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

  При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

   

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам 15-минутна почивка.

  В 10.30 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

   

  ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: промяна на общинската транспортна схема в частта и основни градски линии № 30 и № 50, Вх. № 412/ 07.03.2008 г.

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз искам да отправя един въпрос към ПК, която е разглеждала този въпрос: дали по времето на дебата по внесеното предложение са участвали и представители на превозвачите? Предлагам превозвачите, които имат представители тук, да получат право да изложат своите становища, след като мине дискусията на общинските съветници.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам ОбА да каже как точно стои самият казус: какво е било като конкурс в началото, какво се е получило и какво в момента се получава като прецедент.

  Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Аз няма да подкрепя предложението на ПК, тъй като смятам, че хората, които изпълняват тази дейност, работят и трябва да печелят. Още повече с начина, по който се предлага само на определени линии, смятам, че това не е нормално. Ако тръгнем да променяме всичко по този начин, ще се променят параметрите на договорите. За мен не е нормално да искаме промяната, тъй като има определен срок в договорите. Нека всеки общ. съветник да помисли би ли работил на загуба и тогава да гласува.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението, което правя, е резултат от предложения на гражданите. Разбирам позицията на г-н Пантилеев, аз също съм човек, който се съобразява с интереса и на едната, и на другата страна. Каква е историята? Историята е, че през 2004 г. тогавашният ОбС и ОбА обявихме конкурси за превоз на пътници по утвърдена транспортна схема с ясни и точни разписания. През 2005 г. по искане на превозвачите ОбС взе решение за промяна на тази транспортна схема по отношение на частта „Разписание”, които бяха съобразени в голяма степен с желанието на превозвачите да не работят на загуба. Опитът и контактите с гражданите показват, че се поставят остро въпросите за наличие на автобуси точно в часовете, които ние отменихме – т.е. Решението на ОбС от 2004 г. по отношение интереса на гражданите е било справедливо. Сега пред вас е възможността да решим кого удовлетворяваме: интереса на гражданите, или интереса на превозвачите.

  Мисля, че на печалба може да се работи и когато се предприемат и други мерки, а не да се засягат интересите на гражданите.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Днес се занимаваме с две линии – 30 и 50 и става така, че желанието на хората е да се увеличи с още един курс. Къде е № 4 за „Картала”? Къде са другите линии – до „Чолаковци” и „Св. гора”?

  Изваждаме две линии под черта и увеличаваме курсовете. Ако ще променяме транспортната схема, ако ще увеличаваме курсовете, нека се прегледа цялата транспортна схема и всички линии.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Виждам, че има неща, които може би подлежат на допълнително обсъждане. Разбирам, че превозвачите не са присъствали на заседанията на ПК, затова правя процедурно предложение за отлагане на въпроса. В проекта за решение не пише кога влиза в сила предложението за промяна. Правя процедурно предложение за отлагане на въпроса, въпросът да се разгледа отново в ПК с участието на превозвачи и като се вземат под внимание предложенията на г-н Камен Алексиев.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението на г-н Стефанов бе разумно, защото не съм сигурен дали всички са наясно. Това, което предлагате, е нова транспортна схема. Това, което предлага ПК, е възстановяване на транспортна схема, приета от ОбС, защото промени е имало само при линии 30 и 50 по искане на превозвачите. Не мисля, че ОбС трябва да се съобразява само с интересите на превозвачите.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да констатирам, че за мен е факт това, което наблюдаваме: ОбС приема, след определено време отменя или променя по някакъв друг начин. Един път защитаваме едните, един път другите. Мисля, че пред нас линията е една: защитаваме гражданството, бизнеса дотолкова, доколкото възможностите ни позволяват. Моля ви да не изпадаме в такива еуфории, а да разсъждаваме разумно в полза на гражданите.

  Г-н ГАЙДАРОВ: Проблемът наистина е много сериозен и след 35 години работа в бранша, мисля, че трябва да взема отношение. Прави са и двете страни, но мен ме изненадва нещо друго – все пак съм превозвач, извършвам някаква дейност – би трябвало поне да бъдем информирани. Бедата не е в това, че № 30 върви по 8 или 10 пъти на ден, а е в друго: че тръгват три автобуса в интервал от 10 минути и след това 30 минути няма автобуси. Същото е и при № 4. Проблемът с кв. „Картала” в скоро време ще бъде много сериозен. Градът е пренаситен с автобуси, но няма необходимата регулярност. Защо трябва на 5 минути интервал да тръгват № 50 и № 20 и след това 30 мин. да няма автобус? Защо трябва № 4 и № 40 да вървят на 7-8 минути интервал и след това 40 минути да няма автобус. И то в два основни квартала, в които има много граждани.

  Фирмата ни е за това да удовлетворяваме проблемите на пътниците, но през януари и февруари възникнаха проблеми и ето какво стана – цяла седмица не могат да се движат. Молбата ми е първо да се оправи регулярността.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Направено е процедурно предложение от г-н Стефанов и г-н Драгнев за отлагане на т. 16 за следващото заседание с изискването на заседанията на ПК да има и превозвачи. Ще подложа на гласуване това предложение.

  Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предоставяне на общинско жилище на Живко Иванов Живков, Вх. № 431/ 11.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 120

  На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Дава съгласие Живко Иванов Живков да бъде включен под № 3 в списъка за 2008 г. на картотекираните за настаняване под наем в общински жилища.

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на имот, Вх. № 411/ 07.03.2008 г.

  Г-н МИРКО РОБОВ: Преди няколко сесии, когато г-н Хаджихасан предложи едно видимо добро решение за паркови пространства в района на новата болница, аз се въздържах и една от причините да се въздържа беше този казус, който за пореден път е на нашето внимание. С Решение № 446 на ОбС от 10.03.2005 г. е взето едно добро решение – за подземно строителство и спортни съоръжения върху това. Последвала е една процедура от Комисия със заповед на г-н Кмета, след това е сключен договор с право на строеж, след което се е получило нещо, което няма нищо общо с Решение 446 на ОбС. Мен ме интересува цялата тази процедура, която е направила възможно това – от едно ясно решение да се получи краен продукт, несъответстващ на него. Ние сме на старта на нашия мандат и подобни случаи може да съпътстват нашата работа, затова искам да надникнем в тази процедура и да видим на какво основание следващата комисия е променила параметрите, на какво основание е сключен договор от г-н Кмета. Този казус трябва да изясним, защото доколкото знам и от Прокуратурата този случай не е снет от отчет. Затова нашата Група ще направи конкретно предложение.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз по принцип подкрепям предложението на д-р Рашев, защото изградените 4 тенис корта, зали и т.н. трябва да се стопанисват и да се използват по предназначение. Единственото, което ме смущава е това, че знам, че с този случай се е занимавала Прокуратурата и ще помоля д-р Рашев да каже тук докъде са стигнали проверките, има ли констатации. Мисля, че това ще осветли въпроса и ние ще можем да гласуваме.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Групата общински съветници от БСП предлага да вземем следното решение за окончателното решаване на този казус. Ние предлагаме Комисия в състав: Стефан Стоянов от Групата на „Атака” – председател, и членове: Йорданка Иванова – ГЕРБ, Мирко Робов – БСП, да извърши проверка на Решение № 446 от 10.03.2005 г. на ОбС – В. Търново. Комисията да представи в 20-дневен срок доклад пред ОбС. ОбА да предостави на разположение на Комисията всички документи, които имат отношение към изпълнение на горепосоченото Решение на ОбС – В. Търново.

  Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-жо Денева, там няма да правим разкопки – вие предлагате г-н Робов. Аз подкрепям предложението на г-н Легкоступ – да преминем към гласуване.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да се повторя. Преди известно време вметнах в коментара си, че този ОбС се превръща в своеобразен цирк. Моля Ви, г-н Председател, да упражните контрол и в бъдеще да не се допускат такива еуфории. Има си правилници, които трябва да бъдат налагани и спазвани. Подкрепям предложението на г-жа Денева с допълнението в Комисията да влязат представители от всички групи.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Подкрепям предложението на г-н Димитров да има представители от всички групи в комисията.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: ПП „Атака” ще подкрепи предложението на г-жа Денева и се солидаризира с предложението да има представители от всички групи, които самите групи ще определят.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Това е казус, който вълнува цялата ни общественост и който е отлаган няколко пъти. В ПК по ТСУ 2 пъти вече обсъждаме този въпрос, искаме задълбочено да вникнем в нещата, но на нас не ни се предостави Решение № 11, да се запознаем с Договора, с акт 15 и 16 и с всички нормативни документи, за да вземем справедливо решение. Доколкото разбрах, това е предоставено по-късно на ПК по ОС и за мен това е неуважение към членовете на ПК по ТСУ – нямаше представител на ОбА, за да вземем най-доброто решение. Този казус трябва да има решение, което да не бие по авторитета на ОбС. Как да вземем решение, когато не сме запознати в детайли с нещата? Вярно е, че е свършено нещо хубаво, което трябва да се поддържа, но ние носим отговорност да вземем добро решение. Затова „Обединен център” е затруднен да вземе решение и сме съгласни с предложението на Групата на БСП и ще гласуваме за него.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Имам чувството, че сме в Парламента и по всеки възникнал въпрос създаваме комисия. Какво ще прави тази комисия сега? Върховна касационна прокуратура се е занимавала с този случай. Докога ще стоят безстопанствени тези сгради? Става дума за това: ние, като Община, ще приемем ли едни обекти, които са завършени, да влязат във владение на Общината, за да може „Спортни имоти” да се грижат за тях и т.н. или ще продължим тази сага, в която какви ли не институции са се занимавали и проверявали.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз се радвам, че този въпрос най-после се разглежда в залата на ОбС, защото аз съм го поставил като проектопредложение за приемане на имот от Общината още през септември 2007 г. Досега нямаше никакви поставени условия, никакъв дебат от страна на ОбС, с изключение на искане на материали от ПК, които са представени с входящ номер. Как те не са стигнали до вас, аз не знам? Акт 15, акт 16 и договорът за учредяване право на строеж са предоставени на ОбС. Досега нямаше движение по този въпрос и аз обмислях възможността да сезирам органи, от които зависи, че един общински имот стои безстопанствен. Този имот не се пази от никого. Строителят е изпълнил задължението и твърди, че този имот повече не е негов. Докато не го приемем, той не е и наш. След като го приемем, мисля да го предоставим на „Спортни имоти” и там да се извършва спортна дейност.

  Що се отнася до исканата от мен информация по отношение на проверките. Жалбата беше по искане на народния представител Стоян Витанов. Вероятно Прокуратурата ще отговори на него, а не на Общината. Знам, че имаше две независими една от друга тройни експертизи по строежа. Цялата информация е предоставена. Какъв е резултатът, вие можете да проверите. Мисля, че приемането на имота няма нищо общо с проверката на който и да е компетентен орган.

  Решението да се състави такава комисия е добро. Няма никакъв проблем да се разгледат всички материали, но при комисията ще идват само копия от материалите. Оригиналите няма да бъдат предоставени на комисията. Още повече, че се опасявам от подмяна на документите. Идейните проекти и цялата конкурсна документация са при г-жа Джартова и в нейно присъствие могат да бъдат разглеждани. Работните проекти са в архива на Дирекция „ТСУ” и също могат да бъдат разглеждани по определения ред. Надявам се в кратко време да има решение на ОбС – „приема” или „отхвърля”. Все пак тези съоръжения там са необходими за развитието на спорта в нашия град.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Аз предлагам съставът на ПК да бъде увеличен от 3 на 7 човека с цел да влязат представители от всички групи и един път завинаги да решим този проблем. Може да се разгледат тези идейни проекти в присъствието на служителите.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Със създаването на нова комисия донякъде ще се политизират нещата и затова е по-добре да се поставят на експертно ниво. Предлагам да се направи съвещание на двете компетентни по случая ПК – по ТСУ и по ОС и до следващата сесия двете да излязат с общо становище по този въпрос. Двете ПК са компетентните и в тях членуват от всички политически сили.

  Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Аз подкрепям предложението на г-н Тодоров.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Денева с корекция за броя на членовете й – 7 човека. Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 18 „против” и 8 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Тодоров. Предложението беше прието с 20 „за”, 4 „против” и 11 „въздържали се”.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП (отрицателен вот): Убеден съм, че сега трябваше да гласуваме предложението на д-р Рашев. Дано да съм лош пророк и да не се налага тези имоти, които Общината трябва да получи, а не да даде, да изкарат втора зима, защото не знам в какво състояние ще бъдат те, когато ще се наложи да ги приемаме за собственост на града. Не знам защо трябва да влизаме в ролята на компетентните органи, които са разисквали случая и ви питам за следния казус: какво правим, ако вземем решение, че не приемаме обезщетението по решението, което цитирахме преди: не можем да си върнем терена, не можем да съборим направеното и накрая не вземаме и обезщетение.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не бива да се манипулират гражданите и ОбС. Няма документ за предаваемост и си има собственик, който е длъжен да съхранява имота до момента на предаването му на Общината. Ние не сме против това, но не може да се облагодетелстват определени хора. Решението, което взехме, е правилно: да се види проблемът по-задълбочено и тогава да вземем решение.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 18:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – против, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 5 „против”, 20„въздържали се”.

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 47, с. Момин сбор, Вх. № 415/ 07.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 121

   

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 35 /тридесет и пет/ кв.м., актувано с АОС № 4031/ 16.05.2007 г., представляващо 35/ 1400 идеални части от УПИ ІV-172 /урегулиран поземлен имот четири римско сто седемдесет и две арабско/, попадащ в строителен квартал 47 /четиридесет и седем/ по РП на с. Момин сбор, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Димитър Колев Димитров от гр. Велико Търново, ул. „Възрожденска” №15.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 35 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 3,50 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 3,50 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

   

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 54, с. Момин сбор, Вх. № 416/ 07.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – против, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов - за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 122

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 506 /петстотин и шест/ кв.м., актувано с АОС № 4406/ 20.12.2007 г., представляващо 506/ 4107 идеални части от УПИ ІІІ-201 /урегулиран поземлен имот три римско двеста и едно арабско/, попадащ в строителен квартал 54 /петдесет и четири/ по РП на с. Момин сбор, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Дончо Николов Станков, Недка Дончева Станкова, Мариана Николова Станкова и Дарин Петров Дончев, всички от гр. Велико Търново.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 506 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 2 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 50,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 50,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 364, гр. Велико Търново, Вх. № 417/ 07.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков- за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

  Предложението беше прието с 23 „за”, 3 „против”, 10 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 123

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с обща площ от 234 /двеста тридесет и четири/ кв.м., актувано с АОС № 4420/13.02.2008 г., представляващо 234/2093 идеални части от новообразуван УПИ І-7314 /урегулиран поземлен имот едно римско седем хиляди триста и четиринадесет арабско/, срещу част от имот пл.№ 7314 /седем хиляди триста и четиринадесет/ с обща площ от 184 /сто осемдесет и четири/ кв.м. попадаща УПИ ІІ „за жилищно строителство”, в УПИ ІХ „за озеленяване” и в улична регулация, в строителен квартал 364 /триста шестдесет и четири/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, собственост на Диана Косева Пейкова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй” №1, вх.Б; Дилка Лилова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня” №14, вх.В и Огнян Петров Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня” №14, вх.В.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 21 762 лева /двадесет и една хиляди седемстотин шестдесет и два лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 17 112 лева /седемнадесет хиляди сто и дванадесет лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Разликата за доплащане в стойностите на общинския и частния имоти да бъде определена след начисляване на ДДС върху стойността на земята и да бъде внесена от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителите са длъжни да заплатят и следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 435,24 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 435,24 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 1931, Ж.К. „Света гора”, Вх. № 418/ 07.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

  Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 124

   

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 42 /четиридесет и два/ кв.м., актувано с АОС №4407/20.12.2007 г., представляващо 42/236 идеални части от новообразуван УПИ ІІ-1803 /урегулиран поземлен имот две римско хиляда осемстотин и три арабско/, срещу части от имот пл.№ 1803 /хиляда осемстотин и три/ с обща площ от 7 /седем/ кв.м., попадащи в улична регулация, в строителен квартал 1931 /хиляда деветстотин тридесет и едно/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Света гора”, собственост на Исмаил Акифов Далоолу с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Костенечки” №67.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 2 940 лева /две хиляди деветстотин и четиридесет лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 490 лева /четиристотин и деветдесет лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Разликата за доплащане в стойностите на общинския и частния имоти да бъде определена след начисляване на ДДС върху стойността на земята и да бъде внесена от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителите са длъжни да заплатят и следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 58,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 58,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: промяна предназначението на обект, кв. 231, Велико Търново, Вх. № 419/ 07.03.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 23. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 125

  На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.37 от ЗОС, чл. 33 ал.7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за промяна предназначението на обект „Аптека” в обект „За обществено обслужване”, находящ се на ул. „Симеон Велики” №8, попадащ в строителен квартал 231 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Колю Фичето”, за изграждането на който е сключен договор за учредяване право на строеж върху общинска земя с „Асклепий” ЕООД Велико Търново, представлявано от управителя Стефан Маринов Згурев.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по промяна предназначението на обекта, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Закона за устройство на територията.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване допълнително право на строеж, Вх. № 421/ 10.03.2008 г.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката. Доколкото разбирам, едно от основанията на ПК по ТСУ да не подкрепи е, че в проекта за решение, т. 1 не е описан ясно имотът, който Общината ще получи. Пише, че има надстрояване на два етажа. Не пише нито квадратура, нито вид, нито разположение на апартаментите. В т. 2 подробно са описани имотите, които ще дадем. Мисля, че въпросът е технически, предлагам да отложим, да се допълни този проект за решение и на следващо заседание да го приемем.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не съм съгласен с г-н Стефанов. Подробно е описано, защото става дума за надстрояване на нещо, за което ОбС вече е гласувал. Има работен проект и няма как жилищата отгоре да се различават от тези, които са отдолу. Който е искал да се запознае с проекта, е можел да го направи. Мотивът за отлагане е формален. Г-жа Джартова веднага може да каже каква е големината на апартаментите.

  Г-жа ДЖАРТОВА: Сградата, която община В. Търново следва да приеме, се състои от две секции. Всяка секция е със застроена площ на надземните етажи в размер на 327 кв.м, от които 25 кв.м са общи части. На всеки надземен етаж от двете секции има по 5 апартамента. Общо от двете секции ще получим 10 апартамента. Единият е със застроена площ 56.4 кв.м., другите са съответно: 74.8 кв.м, 31.82 кв.м, 59.30 кв.м, 53.74 кв.м.Три двустайни апартамента, един по-голям, един едностаен. Няма как допълнителният етаж да бъде различен от това, което вече е изградено.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Всичко е много хубаво, но да не се окажем в същото положение, в което влязохме по една от предходните точки – взели сме решение, но договорът се различава от нашето решение. Бих гласувал за проекта за решение, ако това, което ни беше казано устно, беше вписано в проекта за решение.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: В искането, което консорциумът е направил към Общината и към ОбС, има още един момент, за който трябва да получим яснота. Пише, че има складова площ – 200 кв.м, която все още стои необезщетена с предното решение, което ОбС е взел. Аз искам да получа яснота с тези УПИ, с които считаме, че обезщетяваме настрояването, какво става с онези, които казват, че не са обезщетени с предишния договор и дали в следващ момент ще се предложи още нещо – да се обезщетят тези 200 кв.м.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не става дума за обезщетения на претенции на строителите. Става дума за ясни предложения: да бъде построен още един етаж, с което ние ще получим 10 жилища с точна квадратура, защото проектът е утвърден и дотук сградата е построена. Приканвам ви да не отлагате това решение, защото строителите имат срокове за завършване. Тази сграда стои незавършена. На следващата сесия може да се получи друга неяснота и да се стигне дотам, че предприемачът да се откаже от това изгодно за Общината предложение. 10 апартамента допълнително са за нуждите на социално слабите във В.Търново.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В зависимост от решението на тази точка, аз бих си създал представа за интелигентността и за честността на настоящия ОбС. Ако тези 10 жилища, за които г-н Рашев говори, се обявят за продажба, общата сума, която ще получим от тях, ще бъде много по-малка, ако обявим само последния посочен парцел – І-4092 от строителен квартал 547 по ПУП на гр. В. Търново, жк „Колю Фичето”, с площ от 544 кв.м. Явилият се да купи този парцел, ще даде повече пари, отколкото ще получим от продажбата на тези 10 жилища, които искате да подарим на определен кръг хора, за които знаем какви интереси имат.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Учудвам се, че председателят на „Атака” разсъждава по този начин. Никъде не е посочено, че ще продаваме тези жилища, а става дума да решим остър социален проблем във В. Търново – да задоволим нуждаещите се от социални жилища. Аз ще продължавам да предлагам възможности да решим социалния проблем на гражданите на В. Търново и да изпълним този списък, защото с подобно решение и със завършване на другите сгради по тази открита и ясна схема, утвърдена от предишния ОбС, ще можем да решим почти напълно въпроса със социалните жилища на община В. Търново.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Определям току-що направеното изказване на д-р Рашев за най-популисткото на днешната сесия.

  Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да обърна внимание върху изказването на г-н Стоянов. Как ще си обясните, че при 19 търга, нито един търг не е надминал първоначалната цена. Откъде вадите тези заключения, че ако отиде на търг, ще скочи многократно? „Кацата” е оценена на 533 лв. кв.м. Кажете ми една сключена сделка в Стария град за такива пари – 270 евро. Кажете ми къде има завършени апартаменти по 300 евро.

  Към г-н Стефанов и г-жа Брайнова искам да кажа: спомням си, че точно така се отлагаше и гласуването за МОЛ-а. Нищо не постигаме с тези отлагания. Не взех отношение за тенис кортовете. Беше ясно поставен въпросът – да го приемем или не. А ако има някаква далавера, както някои от вас смятат, сезирайте институциите. Но това са принципни неща. Цените са много добри, никога досега никой не си е позволил да оспори експертните оценки на „Инвестстрой”.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Реплика към г-н Ковачев: в тази ОбА се твърди, че всички са на експертно ниво, добри специалисти. След като са добри специалисти, как не можахте да прецените, когато предлагахте терена за МОЛ-а, че трябва да бъдат включени всичките декари, върху които той е построен. На три пъти ние правихме регулационни промени и ние подкрепяхме, за да може да се разшири територията, върху която е построена сградата. Тези специалисти, които тогава предложиха да се започнат тези социални жилища, не можаха ли да предвидят колко висока сграда трябва да се построи там. Защо не може да се предвиди това и с едно решение да се реши въпросът, а непрекъснато се ескалира с някакво ново виждане, което води до други размишления. Не виждам защо след като се знае колко е застроената квадратура и има проекти, не се описва всичко подробно, така както всеки вносител трябва да защитава собствената си идея. Напълно редно е, когато един човек има идея и иска да я защити, трябва да я представи по най-убедителния начин, за да убеди тези, които трябва да гласуват.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Продължавам да твърдя, че в Общината работят изключително добри специалисти за заплатите, които получават. Няма безгрешни хора. Един велик българин е казал, че по-трудно е нещо изпървом да се създаде, отколкото отпосле да се поправи. Вярно, че има пропуски, работим по стари бази. Това не е довод да отлагате предложенията. Мисля, че това което казвате, арх. Брайнова, е съвсем тенденциозно. Вие, като уважаван специалист, можете да убедите общ. съветници от Вашата Група, че това не е еленска къща с големи еркери. Познавате добре проекта и знаете, че апартаментите отгоре ще бъдат точно толкова, колкото са и отдолу. Не вярвах, че Вие не сте казали тези неща в Групата. Приемете това като пропуск, поправихме го веднага и записахме данните, както вие поискахте.

  Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Съгласен съм с казаното, че трябваше да бъдат описани апартаментите. Това може да се поправи и не е необходимо да се отлага.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Бях провокиран от арх. Брайнова, която каза, че трябвало да се предвиди всичко от тези хора творци. Творческият замисъл, който стои в основата на творчеството, е в началото, но творческият замисъл в процеса на реализиране на художествената идея търпи промяна и има случаи, когато крайният продукт се различава от първоначалната художествена идея, затова не бива да обвиняваме професионалистите в това. Освен това тук, в залата, в различните групи има научни работници, които знаят, че дори и да защитаваш една дисертация на определена тема, законът дава право накрая да промениш темата, тъй като в процеса на работа нещата могат да се променят. Няма нищо лошо, че така се е случило.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Няма закон за изобразителното изкуство, но има Закон за устройство на територията и Закон за общинската собственост, така че в нашата област има ограничители.

  Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Оттеглям предложението си за отлагане.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване предложението на ОбА, заедно със следното допълнение: „с общата застроена площ на надстроения етаж в размер на 327 кв.м, от които 25 кв.м от общи части за всяка секция и общо 10 броя апартаменти”.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

  Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев –за Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, 10 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 126

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 от ЗОС, чл. 58 ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

  Дава съгласие да бъде сключен допълнителен договор и учредено допълнително право на строеж съгласно чл.11 от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г., в полза на Консорциум “ИЛСТРОЙ” ЕООД - “ИНВЕСТСТРОЙ-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. “Моско Москов” №19, представлявано от съдружниците Илия Любенов Илиев и Стоян Иванов Стоянов, с цел надстрояване на още един етаж на жилищна сграда, състояща се от две секции, със застроена площ в размер на 327 кв. м /от които 25 кв. м общи части/ за всяка от секциите и общо 10 броя апартаменти.

  В замяна на новопостроените обекти, приети в завършен вид, Община Велико Търново ще предаде на Консорциум “ИЛСТРОЙ” ЕООД - “ИНВЕСТСТРОЙ-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. “Моско Москов” №19, представлявано от съдружниците Илия Любенов Илиев и Стоян Иванов Стоянов, собствеността върху следните недвижими имоти:

  - незастроен урегулиран поземлен имот ХІ от строителен квартал 573 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ “Дълга лъка”, с площ от 439 кв.м., отреден “за производствени и складови дейности”, актуван с АОС № 3726/18.01.2007 г.;

  - незастроен урегулиран поземлен имот Х от строителен квартал 573 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ “Дълга лъка”, с площ от 853 кв.м., отреден “за производствени и складови дейности”, актуван с АОС № 3725/18.01.2007 г.;

  - незастроен поземлен имот № 6211 до строителен квартал 304 по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 272 кв.м., актуван с АОС № 2282/20.07.2004 г.;

  - незастроен урегулиран поземлен имот І-4042 от строителен квартал 547 по ПУП на гр. Велико Търново, жк “Колю Фичето”, с площ от 544 кв.м., актуван с АОС №4339/27.08.2007 г.

  3. Утвърждава експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

  - за УПИ ХІ от кв. 573 – в размер на 44 703,40 лева /четиридесет и четири хиляди седемстотин и три лева и четиридесет стотинки/ с начислен ДДС;

  - за УПИ Х от кв. 573 – в размер на 86 990,40 лева /осемдесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ с начислен ДДС;

  - за ПИ №6211 от кв. 304 – в размер на 144 984 лева /сто четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и четири/ с начислен ДДС;

  - за УПИ І-4042 от кв. 547 – в размер на 176 397,20 лева /сто седемдесет и шест хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/ с начислен ДДС.

  4. Прехвърлянето на собствеността върху имотите, изброени в т.2, да стане след приемането от общинска администрация на напълно завършени и годни за обитаване жилища и след изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител на стойността на извършеното строителство.

  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване допълнително право на строеж върху общинска земя съгласно действащата нормативна уредба.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализиране състава на местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 127

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

  Определя нов състав на Местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност:

  Председател Христо Христов – Председател Великотърновски Общински съвет:

  Членове:

  1. Членовете на изградената Постоянна комисия за обществен ред и сигурност, транспорт и паркиране към Великотърновски Общински съвет;

  2. Мина Илиева – Главен секретар на Община Велико Търново;

  3. Николай Терзийски – Началник РПУ В. Търново;

  4. Станимир Радков – Началник РС „ПБЗН”;

  5. Велъо Ценев – началник сектор „ПП” при ОДП В. Търново;

  6. Недко Азманов – управител на „ОДПГ” ЕООД гр.В. Търново;

   

  Заседанието беше закрито в 14 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

  ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………