ПРОТОКОЛ № 13

 

от тринадесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 21.03.2008 г. от 20.15 часа в залата на община В. Търново

 

Присъстваха 31 общински съветника, отсъстват г-жа Роза Мишева, г-н Милен Михов, г-н Николай Цонев, г-н Иван Велков Иванов, Пламен Цанев

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христов.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Повод на днешната извънредна сесия е днешният трагичен инцидент. Всички имате декларацията на Кмета и сега трябва да вземем решение за тържествената сесия. Моето мнение е, че утре не трябва да се провежда тържествена сесия – празникът и тържествената сесия трябва да се отложат за друга дата.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Предлагам да почетем паметта на загиналите.

Присъстващите в залата отдадоха почит на загиналите при инцидента.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Датата трябва да се съгласува с НВУ, с другите институции, а в момента Кметът отсъства, затова можем да уточним датата по-късно.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Моля да ни информирате за случилото се днес, което наложи тази извънредна сесия.

Г-н ИВО НАЙДЕНОВ: Около 14.20 часа днес на обект на ул. „Зеленка” поради прекъсване на канализационна тръба и наводняване на ската на обекта земни маси затрупват трима от работещите там. При аварийно-спасителните действия двама от тях загиват. За щастие, единият от пострадалите беше изваден навреме с много усилия на Пожарната и Гражданска защита. Настанен е в МОБАЛ – В. Търново без опасност за живота и без сериозни последствия и травми. От работниците, които са участвали, трима са изпратени в болницата, още един е останал с травма на крака, без да има счупване.

Преди малко приключи заседанието на кризисния щаб. Издадена е заповед от мое име като заместник на д-р Рашев и започват укрепителните действия на ската. Тази нощ трябва да извадим телата на загиналите.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам да обявим траур в Общината и да спуснем черно знаме.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Телата на загиналите още не са извадени.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз вземам думата, за да изкажа подкрепа на предложението, което направи председателя на ОбС – г-н Христов. Мисля, че няма какво да обсъждаме след заповедта на Кмета и след това трагично събитие. Самата сесия има празничен характер – удостояват се номинирани, а всичко ще бъде помрачено. Затова най-разумното е ние да отменим изцяло празничното събитие и в подходящо време празникът да стене както трябва, но в друга обстановка.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на празничната сесия. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 128

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет

Приема декларацията на Кмета на Община Велико Търново.

Отлага тържественото заседание предвидено за 22.03.2008 г. с решение № 45 от 24.01.2008 г.,

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Благодаря на г-н Христов, че ОбС се събра толкова бързо. Получих поредното съобщение от г-н Рашев, който пътува насам. Както разбрахте от д-р Найденов, по негово разпореждане беше свикан Общинския съвет за отбрана и сигурност и при работа в криза. Искам от негово име да благодаря на всички специалисти, които се включиха в работата на този съвет – конструктори, инженери, архитекти. Заповедта всеки момент ще бъде изведена, аз ще я предоставя на г-н Христов. Г-н Найденов е разговарял с г-жа Етем, с г-н Гагаузов. Това, което току-що ми съобщи г-н Кметът е, че той също е разговарял с тях и всичко, което е необходимо, за да бъдат извадени телата и да бъде укрепено свлачището ще бъде направено, имаме уверението на двамата министри, че ще бъде оказано съдействие на община В. Търново.

Единственото, за което искам да ви помоля, е да няма излишни приказки, каквито имаше днес. Искам да ви помоля вие да бъдете стожерите относно обвиненията, които в момента тръгват към институциите във В. Търново. Тук е г-н Тодоров, който присъстваше на мястото на случилото се като представител на РДНСК, и ако трябва той да обясни, че институциите, в лицето на Общината, на РДНСК са си свършили работата, както трябва. Много ви моля, поне вас, като общински съветници, да няма инсинуации.

Г-н Найденов прочете заповедта на Кмета на община В. Търново във връзка със строителната авария.

Г-н ИВО НАЙДЕНОВ: Знам, че сред вас има строителни специалисти, ако се наложи, бих потърсил съдействие от вас за мнение. Така е по Закона за бедствия и аварии. Търсим всякаква и цялостна възможност, за да приключим с тази трагедия по-бързо. Надявам се на вашата подкрепа.

 

В 20.30 часа г-н Христов закри заседанието на ОбС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/