ПРОТОКОЛ № 15

 

от петнадесето заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 17.04.2008 г. от 11.30 часа в залата на община Велико Търново

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Григор Григоров.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС, който съобщи, че някои от точките в проекта за дневен ред са предвидени в графика на заседанията на ОбС, но не е получена информация за дейността на Сдружението на кметовете и кметските наместници и проблемите на населените места в Общината.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие Вх. № 535/ 07.04.2008 г.
 2. Информация относно приет график на заседания Вх. № 504/ 03.04.2008 г. – смесени дружества.
 3. Информация от д-р Румен Рашев относно проведено общо събрание на акционерите на „Стара планина” АД, Вх. № 475/ 24.03.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I - тримесечие на 2008 г. и всички неснети от отчет решения. Вх. № 520/ 04.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма за управление на Община Велико Търново 2007 – 2011, Вх. № 460/ 19.03.2008 г.
 6. Информация на РПУ – Велико Търново, Вх. № 454/ 18.03.2008 г.
 7. Питане от Димитър Пенчев Захариев - общинския съветник Вх. № 450/ 14.03.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно удължаване срокът на управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 501/ 03.04.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно представители в Общото събрание на търговските дружества, Вх. № 437/ 12.03.2008 г.
 10. Предложение от Камен Алексиев – общински съветник относно промени в състава на ПК по ОС и ОРСТП, Вх. № 547/ 14.04.2008 г.
 11. Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно намаляване на цени на общински нежилищни имоти, Вх. № 543/ 10.04.2008 г.
 13. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищен имот, с. Ялово, Вх. № 542/ 10.04.2008 г.
 14. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти, с. Пчелище, Вх. № 541/ 10.04.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за участие по проект – общински път „с. Никюп – Никополис Ад Иструм”, Вх. № 519/ 04.04.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно процедура по отписване от инвентарните книги на РИМ – Велико Търново, Вх. № 388/ 29.02.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно молба за опрощаване на дълг, Вх. № 512/ 04.04.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 531/ 07.04.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно отчет на Областен съвет по наркотични вещества, Вх. 510/ 04.04.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно отчет и план за действие към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново, Вх. № 514/ 04.04.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно програма „СИНДИ”, вх. № 509/ 04.04.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно План за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 511/ 04.04.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно разкриване на социална услуга, Вх. № 507/ 04.04.2008 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма за работа с деца и младежи, Вх. № 522/ 04.04.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно отпускане на помощи, Вх. 508/ 04.04.2008 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма „Закрила на детето”, Вх. № 515/ 04.04.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно Стратегия за равни възможностти на хора с увреждания, Вх. № 513/ 04.04.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 517/ 04.04.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно отмяна на решение 1146/ 02.11.2006 г., Вх. № 518/ 04.04.2008 г.
 30. Предложение от д-р Румен Рашев относно замяна на недвижим имот Вх. № 433/ 12.03.2008 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот, Вх. № 494/ 01.04.2008 г.
 32. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост, кв. 167, гр. Велико Търново, Вх. 496/ 01.04.2008 г.
 33. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 7, с. Миндя, Вх. № 498/ 01.04.2008 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: ПК по ОС предлага т. 28 относно промени в Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да бъде отменена и да се разгледа на следващото заседание на 24 април, тъй като ПК не е разглеждала този материал.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Днешната сесия е натоварена, но се налага да разгледаме предложението, което е обсъдено от три ПК на съвместно заседание: ПК по ОН, ПК по ККИНВИП и ПК по БФ. Става въпрос за приемане Статута на Наградата „24 май”. Смятам, че е наложително днес да се разгледа, за да можем технологично да излъчим останалата част – номинирането и излъчването на победител.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Правя три предложения, като моля и трите да бъдат гласувани поотделно. Предлагам да бъде отложена т. 9 от предложения дневен ред, тъй като в много от ПК имаше предложение в разглеждането на тази точка да се направи и преоценка на представителя за „Пазари” В. Търново. Това не е отразено в материалите по т. 9. Същевременно не са отразени никакви имена за съответните предприятия. Смятам, че точката трябва да бъде отложена, независимо, че при разглеждането по партийни групи имахме представител, защото в този материал има празни редове, т.е. той е непълен и не подлежи на обсъждане.

Правя второ предложение съгласно което ви предлагам относно подобряване работата и ефективността на ОбС – В. Търново, да включим точка „Вземане решение от ОбС за пряко, директно, предаване на заседанията по местните кабелни телевизии, считано от следващото такова”. Имаме предвид, че това е практика в много ОбС в страната, още повече, че от направените от мен консултации разбрах, че кабелна телевизия „Видеосат” е готова безплатно да излъчва предаванията на ОбС. Аз мисля, че ние като добри граждани не бива да имаме нищо против прозрачността на нашите решения и на нашите изказвания.

Третото предложение е свързано с това, че днес ние правим първата редовна сесия на ОбС след трагедията на 21 март на ул. „Зеленка”. Мисля, че отговорността, която трябваше да понесе ОбА, начело с кмета Румен Рашев, не може да бъде пренебрегната и трябва ние да му дадем възможност тук той да докладва, като формулирам следното предложение за точка: „Отговорности, виновни и санкции за отнемане на два човешки живота на 21 март 2008 г. на строителен обект на ул. „Зеленка” от Великотърновската ОбА”. Да докладва кметът Румен Рашев.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-н Стоянов, Вие не присъствахте, когато председателите на групи определяхме представителите на квотния принцип представителство в ОбС. Там ясно се разбра при гласуването кои групи в ОбС в кои общински дружества ще имат представители.

По второто предложение – за директно излъчване на нашите заседания. Г-н Стоянов, това не е 1979 г. – БНТ. Тези хора са частници. Коя телевизия ще отдели 4 часа от времето си да излъчва заседанията ни? Те си имат бюджет.

По третото Ви предложение: в момента тече следствие. Следствените органи не са се произнесли дали „Вимар ООД” или „Авангард 04” носи отговорност за случилото се на 21 март. След като компетентните органи не са се произнесли кой е виновен за случилото се, ние не можем да вземем отношение кой е виновен.

Ето защо аз правя контрапредложение трите предложения на г-н Стоянов да не бъдат приети.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Предлагам т. 1 от дневния ред да отпадне, тъй като виждате какви са становищата на двете ПК: по ИВСПИ и по ОС. Те са дали становище въпросът да се разгледа на извънредна сесия, като бъдат поканени и управителите на дружества. Затова предлагам въпросът да бъде отложен и разгледан на допълнителна сесия.

Г-н Христов съобщи, че на 24 април ще се проведе извънредна сесия поради голямото количество материали, които не могат да бъдат разгледани в рамките на предвидената редовна сесия.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Денева за отлагане на т. 29 за 24 април. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Любомира Попова за включване на нова точка в дневния ред относно Статута на наградата „24 май”. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане на т. 9 от дневния ред. Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 2 „против” и 23 „въздържали се”.

Предложението на г-н Стоянов за директно излъчване на заседанията на ОбС беше отхвърлено с 3 „за”, 20 „против” и 6 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: (отрицателен вот) По същество предложението на г-н Стоянов е интересно. Аз лично смятам, че не е лошо да се предават нашите сесии по телевизията, защото трябва да има прозрачност при вземане на решенията, въпреки че има опасност много хора да си правят допълнителен пи ар. Единственият проблем, който ме смути и затова гласувах „против”, е, че предложението трябва да бъде финансово обосновано и да е ясно Общината ли ще плаща тези предавания, или телевизиите ще ги излъчват безплатно. Ние не можем да ги задължим, освен ако не им платим.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов Кметът на Общината да докладва за трагичния инцидент на 21. Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 7 „против” и 15 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: За мен това не е предложение за точка от дневния ред – тук има празни редове и няма посочени имена. Формулировката на точката е ясна: „Определяне на представители в Общото събрание на ТД”. Къде са представителите в този материал? Сигурен съм, че ако попитам 5-6 човека от вас да ми кажат кои са представителите за АД „Стара планина” В. Търново например, сигурен съм, че няма да ми кажат.

По отношение преките предавания по кабелните телевизии. Аз лично съм разговарял с програмния директор на „Видеосат” и той обеща, че ще излъчват нашите заседания безплатно. Това е тяхно право. „Евроком” искат по 125 лв. на час без ДДС. Трябва да им се предостави възможност да вкарат кабел в залата. Искам да ви кажа, че община Свищов плаща по 80 лв. на час за прякото излъчване по кабелната телевизия. Нормално е ние да плащаме по 125 лв. като по-голяма община, с повече възможности.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз искам да Ви отговоря на въпроса за представителите в общинските дружества. Вие, като председател на Група, не присъствахте, присъства г-н Захариев. Той не можа точно да реши кое име от Вашата група да предложи. Имаше представители от всички групи и се разбрахме кои представители в кои дружества ще участват. Уточнете нещата във Вашата група.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Димитър Захариев за отпадане на т. 1. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Г-н Председателят накратко обясни за какво става дума относно избиране на представители в дружествата. Това, че тримата представители на ПП „Атака” не са си изяснили нещата, си е техен проблем. Въпросът беше поставен на разглеждане от ръководителите на групи общински съветници. Беше уточнена квотата и всяка партия беше представена в едно от тези дружества. Като стигнем до тази точка, ще гласуваме съответно представителите.

Относно излъчванията на преките предавания в двете кабелни телевизии: те и сега имат възможност да излъчват, никой не им е забранил това и никой няма да ги спира. В момента те имат представители тук, излъчват се репортажи.

Г-жа Роза Мишева съобщи, че на заседанието присъства г-н Ников – управител на „Кроношпан – България” ЕООД, и предложи да му бъде дадена думата в началото на заседанието, като т. 11 стане точка № 1 от дневния ред.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Искам да направя едно предложение относно предишното ни гласуване за отмяната на т. 1. Ние сме за отмяната на точката, но искаме тази точка да се разгледа на извънредна сесия на 15 май, на която да присъстват всички управители и да разгледаме само този проблем. На този въпрос трябва да се отдели специална сесия, на която да присъстват управителите на дружествата и да отговарят на въпросите, които ще им зададем.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Мишева точка 11 да стане т. 1 от дневния ред. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров т. 1 от проекта за дневен ред относно информация за дейността на търговските дружества с общинско участие да се разгледа на специална извънредна сесия на ОбС, а не на 24 април. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов уточни, че новата точка относно Статут на наградата „24 май” ще бъде включена като т. 33 в дневния ред и подложи на гласуване дневния ред на заседанието. Целият дневен ред беше приет с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново.
 2. Информация относно приет график на заседания Вх. № 504/ 03.04.2008 г. – смесени дружества.
 3. Информация от д-р Румен Рашев относно проведено общо събрание на акционерите на „Стара планина” АД, Вх. № 475/ 24.03.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I - тримесечие на 2008 г. и всички неснети от отчет решения. Вх. № 520/ 04.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма за управление на Община Велико Търново 2007 – 2011, Вх. № 460/ 19.03.2008 г.
 6. Информация на РПУ – Велико Търново, Вх. № 454/ 18.03.2008 г.
 7. Питане от Димитър Пенчев Захариев - общинския съветник Вх. № 450/ 14.03.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно удължаване срокът на управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 501/ 03.04.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно представители в Общото събрание на търговските дружества, Вх. № 437/ 12.03.2008 г.
 10. Предложение от Камен Алексиев – общински съветник относно промени в състава на ПК по ОС и ОРСТП, Вх. № 547/ 14.04.2008 г.
 11. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно намаляване на цени на общински нежилищни имоти, Вх. № 543/ 10.04.2008 г.
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищен имот, с. Ялово, Вх. № 542/ 10.04.2008 г.
 13. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти, с. Пчелище, Вх. № 541/ 10.04.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за участие по проект – общински път „с. Никюп – Никополис Ад Иструм”, Вх. № 519/ 04.04.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно процедура по отписване от инвентарните книги на РИМ – Велико Търново, Вх. № 388/ 29.02.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно молба за опрощаване на дълг, Вх. № 512/ 04.04.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 531/ 07.04.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно отчет на Областен съвет по наркотични вещества, Вх. 510/ 04.04.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно отчет и план за действие към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново, Вх. № 514/ 04.04.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно програма „СИНДИ”, вх. № 509/ 04.04.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно План за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 511/ 04.04.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно разкриване на социална услуга, Вх. № 507/ 04.04.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма за работа с деца и младежи, Вх. № 522/ 04.04.2008 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно отпускане на помощи, Вх. 508/ 04.04.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно Програма „Закрила на детето”, Вх. № 515/ 04.04.2008 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно Стратегия за равни възможностти на хора с увреждания, Вх. № 513/ 04.04.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно отмяна на решение 1146/ 02.11.2006 г., Вх. № 518/ 04.04.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно замяна на недвижим имот Вх. № 433/ 12.03.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот, Вх. № 494/ 01.04.2008 г.
 30. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост, кв. 167, гр. Велико Търново, Вх. 496/ 01.04.2008 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 7, с. Миндя, Вх. № 498/ 01.04.2008 г.
 32. Предложение от ПК по ОН относно Статут на награда „24 май”.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново.

Г-н АСЕН НИКОВ – управител на „Кроношпан-България” ЕООД: Позволете ми да ви благодаря за поканата и да направя едно кратко встъпително резюме за „Кроношпан” и за нашата инвестиция във В. Търново. В световен мащаб „Кроношпан” е водещ производител в бранша производство на материали от дървесни частици с над 30 завода в 20 страни в целия свят и над 3 млрд. евро годишен оборот. В България „Кроношпан” е от 1997 г., когато бе приватизирано бившето дървопреработващо предприятие в Бургас. Във В. Търново е от края на 2006 г., когато бе закупен цехът за производство на ПВЧ от „Дървообработване-В. Търново”. До момента инвестициите на „Кроношпан” в България са над 100 000 000 евро, като във В. Търново тази година ще достигнат 15 млн. евро. След придобиването на цеха в гр. В. Търново ние започнахме една реконструкция и модернизация на старата инсталация, която заварихме там, като последният етап, който тече в момента, е монтиране на сух електрофилтър за улавяне на праховите частици и редуциране на миризмите.

За да стане ясно какви са замърсяванията от цеха за ПВЧ във В. Търново, трябва да обясня накратко технологията на производство на плочи от дървесни частици. Първо технологичната дървесина се дроби на ситни трески, които се изсушават в сушилна инсталация с горещ въздух. В този процес няма химикали, нито лепила. От комините на сушилните излиза пара, в която има известно количество фин дървесен прах и миризма от смолите на дървесината, от която, предполагам, най-много хора се оплакват. Ние знаем за този проблем, има го навсякъде, където има такова производство, затова последният етап на инвестицията, който тече в момента, е електрофилтърът.

Средните ни замервания на прахови частици от Лабораторията на Министерството на околната среда са 160 милиграма на куб.м при норма 50. Измерванията на въглеводороди, в които се съдържат и миризмите, са два пъти под нормата по действащото в момента законодателство. Наредба 1 влиза в сила на 1 януари 2009 г., когато ние ще отговорим на по-строгите изисквания за наличност на прахови частици и въглеводороди. Доставката и монтажът започнаха от миналата година. В момента филтърът е монтиран до голяма степен. Монтажът ще приключи до края на юни, какъвто срок сме декларирали.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Доколкото разбрах, този екологичен проблем ще бъде решен до края на месец юни. Аз искам да попитам защо беше създаден такъв проблем и смятате ли, че ако това беше в Австрия, например, щеше да има такова забавяне. Защо един австрийски инвеститор по типично балкански маниер проточва нещо, което в друга държава едва ли ще бъде допуснато.

Г-н АСЕН НИКОВ: Тези филтри за пречистване на газове от производствени инсталации имат срок на доставка минимум 18 месеца. Това са неща, които се проектират точно за определената инсталация и ние не сме стартирали ново производство във В. Търново, ние купихме стар цех на „Дървообработване”, който беше в много лошо състояние и вече втора година ние правим инвестиции там, за да може да стане един модерен европейски завод, с който гражданите на града да се гордеят. От гледна точка на замърсяванията искам още един път да изтъкна, че в тази миризма, която се усеща, няма нищо вредно и опасно за здравето на хората.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Господинът ясно каза, че се работи по проблема. Фирмата в момента инвестира, за да се побере в нормите за опазване на околната среда. Виждаме, че в момента тази фирма започва да прави нов завод. Ако те не спазват нормите и законите за опазване на околната среда, защо правят нов завод? Имам информация, че в това предприятие работниците получават много добро възнаграждение. Те са поели ангажимент, че до края на юни ще решат поставения проблем, нека изчакаме срока.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно приет график на заседания Вх. № 504/ 03.04.2008 г. – смесени дружества.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Доколкото видях информацията, подадена от г-н Кмета, пуснати са писма до всички дружества с обратни разписки, но никой не е отговорил на тези писма. Явно не са готови с отчетите си.

Г-жа Данева обясни, че обективни причини налагат забавянето на отчетите.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ние сега ще приемем тази информация на ОбА само за сведение.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 2. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 130

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема информацията за сведение.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация от д-р Румен Рашев относно проведено общо събрание на акционерите на „Стара планина” АД, Вх. № 475/ 24.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 131

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема информацията за сведение.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I - тримесечие на 2008 г. и всички неснети от отчет решения. Вх. № 520/ 04.04.2008 г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Нашата ПК предлага да не се снемат от отчет решения № 55, 56, 120 относно предоставяне на общински жилища. Предлагаме същите да се снемат от отчет, след като се издадат настанителните заповеди.

Решение № 41 относно извършени проверки от ОбА на Клуба на пенсионера в с. Русаля да се снеме от отчет, след като се разгледа докладът на Комисията от ПК към ОбС.

Решение № 1292 относно отчет на дейностите по програми и проекти на културно-историческото наследство в община В. Търново. Към изготвената програма няма план и не са ясни сроковете.

Предлагаме да се снеме от отчет Решение № 498, става въпрос за казуса „Тачев”, тъй като г-н Тачев вече не е тук.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Предлагам тази точка от дневния ред да отпадне, тъй като тези решения, които са минали само в една ПК, трябва да минат през всички ПК, които са компетентни и да си дадат становището кое от тези решения да отпадне и кое не. Мисля, че тези решения трябва да минават през различните ПК като компетентни органи.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Съгласно нашия Правилник ПК по МСНУРП е задължена да разгледа отчета. Ако искаме, можем да решим да се гледа и от другите ПК.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението на г-н Пантилеев е разумно не само по отношение на влизане на решенията в ПК – това е въпрос на ваше решение, но и защото ЗМСМА е променен и се изисква два пъти годишно да се прави отчет на изпълнението на решенията. Веднъж вече мина на сесията през март и това е второто, т.е. до края на годината няма да има вкарване на друго предложение. По-добре е да се отложи точката, за да се натрупат повече решения и след това да се направи график през кои месеци ще се гледат решенията.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Пантилеев. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Програма за управление на Община Велико Търново 2007 – 2011, Вх. № 460/ 19.03.2008 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Прочетох Програмата внимателно. На заседанието на нашата ПК по ККИНВИП ми дойде идеята за две предложения. През 1980 г. се извършваше поставянето на дървената конструкция на моста по проект на арх. Пламен Цанев и тогава бях информиран, че гаранционният срок на това съоръжение е 30 г. Самият Владишки мост е с интересна история, атрактивно съоръжения, един от важните архитектурни паметници в кв. „Асенов”. На места тази износена конструкция по пешеходното трасе вече създава проблеми, а кърпежът е направен неудачно. Аз мисля, че Мандатната програма трябва да потърси някакви възможности за поетапна реконструкция на Владишкия мост. Двата устоя на моста предполагат тази реконструкция да стане възможна на три етапа и ако има такава възможност, предлагам Владишкият мост да бъде включен.

В раздела „Свлачища”, който не касае раздела, който гледаше нашата ПК, открих също важни дейности, но се сещам за това, че миналата година от скалния венец на Трапезица падаха камъни и застрашаваха живущите в подножието. Поради изсичане на храсти част от ската по пътя към Арбанаси също е застрашен от свличане, там камъни падат постоянно. Сезонът на „Реставрация АД” започна с почистване на падналите камъни в северния подход, което значи някаква интензиовност на ерозионните процеси. Мисля, че сред тези свлачища трябва да бъде включено и това.

Двете ми предложения касаят старата част на В. Търново и много важни места - едното е интензивно пешеходно трасе, а другото е интензивен път.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз съм удовлетворен, че от дълго време ние имаме Мандатна програма, каквато няколко мандата нямахме, и това е хубаво, защото тя дава рамка, дава известна предвидимост и в този смисъл на думата аз приветствам представянето на Мандатна програма пред ОбС. Мисля, че не е наша работа да я допълваме – по закон тя се предлага от кмета на ОбС. Все пак аз ще си позволя няколко мнения. Една ПК е записала, че Мандатната програма е прекалено обща – липсват срокове и конкретни дейности по нея. Текстът на Закона е, че кметът представя Мандатна програма, в която да са посочени цели, приоритети, дейности, срокове и очаквани резултати. Целите ги има, някъде има и очаквани резултати, но конкретните дейности със срокове в голяма част от Програмата ги няма. Мисля, че някои от колегите от ОбА, които са разработвали част от разделите, са се отнесли малко небрежно към това изискване на закона да има срокове и конкретни дейности.

Има дори и някои бисери, за които ще дам примери. На стр. 8 пише: „Планово създаване на инвестиционни проекти за функционално обогатяване на жилищни квартали, производствени зони – срок постоянен”. Това не изпълнява изискванията на закона. На стр. 19 пише „Приобщаване на подрастващото поколение към общозначими културни ценности и осигуряване на активното им участие в културните процеси”. Това е един много общ лозунг, който не може да бъде част от програма. На стр. 20 пише: „Реконструкция и модернизация на спортната база в училищата на територията на община В. Търново”. Това го казва всеки, а въпросът беше да има конкретни дейности, цели, срокове. Също на стр. 20 пише: „Интеграция на младата личност в съвременното общество” – това не става и за лозунг, не да се включи в програма. На стр. 21, където става въпрос за индикатори за постигане на устойчива икономика пише: „Намаляване равнището на безработицата в областта до 2011 г. с осем пункта”. Първо, прекалено е амбициозно общината да си поставя цел да намали безработицата в цялата област и второ, ако тези 8 пункта бъдат изпълнени, това означава, че през 2011 г. ще има отрицателна безработица, защото тя в момента е под 8 %.

На стр. 4 е записано: „Осигуряване терени за изграждане на нови технологични предприятия, привличане на чужди инвестиции, чийто ефект се изразява в разкриване на нови, високоплатени работни места.

Следващата точка е: „Осигуряване на терени и възможности за ускорено развитие на сектора на услугите, изследванията и технологиите”. Тук няма конкретизация, няма и конкретни параметри, но тези две точки на мен ми харесват много и аз се надявам, че на следващи заседания многобройните предложения от името на кмета за разпореждане с общинско имущество няма да бъдат само за жилищни и търговски обекти, а ще бъдат и за производствени обекти, за нови технологии.

Последно, като факт, който не оспорвам – не видях в Програмата да се предвижда стартиране на застрояване на Старото военно училище и разбирам, че в Мандатната програма не се предвижда през този мандат да се започне това застрояване.

Хубаво е, че имаме Мандатна програма, макар и несъвършена.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз също считам, че е необходима една по-висока степен на конкретизация, защото това е една програма с конкретни ангажименти за конкретно време. В много от случаите сроковете, които са посочени, са период 2008-2011 г., а би трябвало да се конкретизира поне по години като конкретно намерение.

Второ, може да се откроят важни, перспективни за В. Търново проекти. Например: записан е въпросът за Регионалното депо за твърди битови отпадъци, но ще дойде и следващият етап. Още сега, паралелно, да се заложи въпрос за бъдещ завод за преработка на твърди битови отпадъци.

Второ, за поречието на р. Янтра. Записана е една актуализация. Този проект наистина е морално остарял, той съществува от десетилетия и има нужда от актуализация. Ако точно той се има предвид, това е добре, но тук пише 2009 г., а след това – няма ли да имаме ангажимент, защото д-р Рашев е споменавал за добри намерения.

В контекста на голямата тема за туризма аз мисля, че може да се обсъди въпрос за проучване, подготовка, проектиране на конгресен център, от какъвто се нуждае В. Търново. Това е в съответствие с намерението на всички, които работят в този бизнес, защото това би утвърдило В. Търново като конгресен център. Тук виждам възможности за публично-частно партньорство. Това би било подкрепено от всички, които работят в този бизнес.

Последното, на което искам да обърна внимание, е да се откроят онези въпроси, които решават проблеми на кметствата, за да се получи представа какво се прави за конкретните селища.

Считам, че предложеният документ е една основа, която след предложенията и дебата тук може да се доработи и да стане една действена, конкретна програма за управление на Общината и за решаване на най-важните въпроси на В. Търново.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да поздравя д-р Рашев и ОбА, че вече имаме Програма, която определя целите и намеренията в този мандат, защото ние дълго време искахме такава програма, но все не получавахме. Искам да ги поздравя за това, че програмата е направена в голяма всеобхватност. Имам две конкретни бележки. Първо, в началото са изведени пет приоритета и в тях не виждам като приоритет да е залегнала дейността по опазване на културно-историческото наследство. Смятам, че всеки кмет би могъл да направи такава програма във всеки друг град, но за В. Търново водещото, на което се основава устойчивото развитие на общината, това е основата на културно-историческото наследство. Аз смятам, че ни прилича в тази Програма да се изведе акцент, приоритет за това какво правим за съхраняване на културно-историческото наследство.

Второ: колегите от Дирекция „ТСУ” са описали подробно всичките си намерения и начинания, които ще се реализират в следващите години, но забелязвам тенденция да съсредоточаваме усилия във В. Търново. Аз смятам, че ние вече почти изчерпахме възможностите да натоварваме града с много нови функции или да развиваме такива съществуващи функции. Затова е съвременната тенденция да се създават обширни територии и сателитни селища, които да поемат определени конкретни функции на обитаването в близката околност към центъра, какъвто е в момента В. Търново. Затова там не забелязвам да имаме някакви намерения в следващите години да актуализираме градоустройствените планове на съседните селища – Дебелец, Килифарево, Ресен, Самоводене.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Приветствам тази Програма. Ще я подкрепим, както сме подкрепяли всички добри намерения на г-н Рашев. Искам да изкажа две мои съображения. На първо място аз констатирам, че в представата ни за развитието на В. Търново и Общината, изпускаме един факт, който е реалност – В. Търново е образователен център и мисля, че Общината трябва да има един акцент. Разбира се, че ние по бюджет нямаме отговорности и функции за висшето образование, но това не ни отнема правото и задължение да работим за образа на В. Търново като образователен европейски център.

В тази насока би могло да се посочи съвместна дейност с ВТУ. Например в определени дейности и фукнции, свързани с образованието и културата, би могло да се посочи съвместна дейност с ВТУ. Например, на стр. 17 ВТУ може да осигури квалификацията на нашите учители в училищата. Същото се отнася за развитието на културата и културните институции, за партньорство с творческите съюзи. Тези творчески съюзи се състоят от хора, които в своята професионална ангажираност са свързани с ВТУ.

На второ място, в такава Програма може да залегне и такъв акцент като развитие на капацитета на ОБА. Тук не става въпрос, че тя е некомпетентна, а за това, че живеем в динамична, променяща се среда и това е едно постоянно задължение за работа с ОбА като условие за създаване на атрактивна бизнес среда, подробен маркетинг, за привличане на инвестиции и т.н.

Тези две бележки, които отправям, не ми дават основание да подложа на ревизия цялата Мандатна програма.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Очаквах много бурни дебати и много критики, особено от тези, които казаха добри думи. В този смисъл бих искал да дам пояснение, че Програмата за управление наистина е изискване по Закон, която е не чак толкова важна, по-важни са направените неща.

На въпроса на арх. Брайнова защо не е изведено като приоритет опазването на културно-историческото наследство. това е приоритет на общинския план за развитие. Програмата не може да бъде нищо по-различно, освен детайлизиране на някои неща в Общинския план за развитие. Той е до 2013 г. и надскача моя мандат. Но културно-историческото наследство - това е „а” и „б” на В. Търново, каквато и дейност да правим. И ОбС единодушно поставя на първо място опазването на културно-историческото наследство.

Съгласен съм с г-н Драгнев за конгресния център, това е и моя мечта и е необходимост за В. Търново да има една конгресна зала с най-малко 2000 места, но това може да стане по реда на публично-частно партньорство или на някаква европейска интеграция. Разговаряли сме с г-жа Калейнска, че е възможно да бъде изграден такъв европейски конгресен център, примерно във В. Търново.

Що се отнася до конкретните срокове, аз знам, че в Закона е записано да има срокове. Помъчили сме се във всеки един раздел да поставим срок, дори и това да е срок „постоянен”, което практически е изпълнение на Закона. Умишлено избягахме от поставянето на конкретни срокове, защото изпълнението на една управленска програма в контекста на областния и националния план за развитие в голяма степен зависи и от други институции, не само от община В. Търново. Това, което зависи от нас, разчетено точно, е Инвестиционната програма на общината, която се приема със съответните решения на ОбС.

Знаете, че аз съм човек, който уважава държавността. Умишлено не са поставени тези конкретни срокове, защото през януари следващата година трябва да правим отчет по тази Програма. Как да отчетем, че по вина на правителството в момента е спряно финансирането от ЕС. Не можем да кажем, че няма как да пуснем осветлението на Южния пътен възел, защото не се знае кой е ръководител на „Републиканска пътна мрежа”, за да се вземе сериозно управленско решение? Така или иначе проверките ще завършат и то ще стане. Същото е с канализацията на Арбанаси, същото е с инфраструктурата на кварталите. Там очакваме техническа помощ за проектиране на кв. „Картала”, за да можем с него да кандидатстваме в отварящата се вероятно през август-септември Програма за градска среда. Все още нямаме техническата помощ. Г-н Драгнев знае, защото сме разговаряли и съм искал информация за тези стари проекти, които са правени за р. Янтра, за да ги детайлизираме и да направим коритото на реката. Имаме финансирано проектиране за отделни части на реката, но речните корита излязоха от програма „Околна среда” и ще отидат в „Превенция на риска” в оперативна програма „Регионално развитие”, където вече има толкова много проекти, че няма да стигне за речни корита. Този проблем така или иначе ще бъде решен, ще се намери финансиране. Но не съм аз човекът, който ще излезе и ще каже, че не сме свършили нещо, защото някой друг ни е виновен. Законодателят е приел тази клауза, че програмата не се приема, а е за сведение на ОбС. Ще се радвам, ако непрекъснато има предложения за подобряване и усъвършенстване на програмата на база на открити възможности как можем да реализираме неща в полза на В. Търново.

Г-н Христов подложи на гласуване приемането за сведение на Програмата за управление на община В. Търново за периода 2007-2011 година. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 132

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Приема Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 - 2011.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на РПУ – Велико Търново, Вх. № 454/ 18.03.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мисля, че с вас имахме едно принципно становище: ако вносителят не присъства на заседанието, ние не разглеждаме този материал, затова питам: тук ли е г-н Терзийски, който внася информацията. Вторият ми въпрос е: в материала има отчети на 24 инспектори за селата, има ли някой от тях тук? Мисля, че при това положение няма нужда да обсъждаме точката и трябва да я отхвърлим.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Когато Комисията се събра, присъстваха представители от всяка политическа партия. Имаше представители и на РПУ, на Пожарната и т.н.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това касае Комисията, в която съм и аз, както каза г-н Христов, там присъства г-н Терзийски заедно със своя екип и те отговориха компетентно и пълно на всички зададени въпроси.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз искам да защитя изказването на г-н Димитров и да кажа, че съм присъствал на всички събирания, на които са присъствали и г-н Терзиев, и Пожарна и виждам как хората наистина милеят за нещата, които се случват в града и правят всичко възможно, така че не смятам, че те заслужават подобно отношение.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз ще добавя, че когато сме ги канили на такава среща, винаги са се отзовавали всички.

Г-н Христов постави на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане. Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 21 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване приемането на информацията на РПУ. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 133

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Приема информацията за сведение.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Пенчев Захариев - общинския съветник Вх. № 450/ 14.03.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си към г-н Кмета.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането на г-н Димитър Захариев.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Не става въпрос само за южния тротоар, а за двата тротоара. Там хората вървят по платното. След работно време движението е интензивно. Поставям въпроса, за да не се получи някакво автопроизшествие.

Относно стълбището: то е 3-4 стъпала и не изисква някакви кой знае какви средства, а там минават и майки с детски колички.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: удължаване срокът на управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 501/ 03.04.2008 г.

 

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз искам да взема отношение по тази точка. Изказването ми е на принципна основа. След като единодушно приехме, че ще разглеждаме дейността на фирмите на 15 май на извънредна сесия, смятам, че е логично тази точка да се гледа тогава. Предлагам да я отложим за 15 май.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Наистина сме внесли това предложение в контекста на общото разглеждане на търговските дружества. Внесохме го заедно с тези материали, тъй като смятах, че е обща тема. Договорът изтича през юни, така че е възможно решението да бъде взето през май. Има логика предложението да се отложи, но нека решението да бъде взето до средата на май.

Предложението за отлагане беше прието с 26 „за”, 0 - „против”, 0 -„въздържали се”.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: представители в Общото събрание на търговските дружества, Вх. № 437/ 12.03.2008 г.

Г-н Христов прочете решенията на групите за представители в Общото събрание на търговските дружества: МОБАЛ –Хасан Хаджихасан, (като БСП също има свое предложение), „Стара планина” – Пламен Петров, ГЕРБ, „Етър-1924” – Румен Димитров, „Обединен център”, „Евробазар-В. Търново” – представител на БСП, „Хлебопроизводство” – представител от „Атака”, „Вектра-Царевец ООД” – Йорданка Стефанова, ГЕРБ, „Ариел ООД” – представител на „Атака”, „Мултиком АД” – представител на БСП.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Ние се отказваме от участие в управлението на дружествата.

Г-н Пламен Петров предложи да бъде направена 15-минутна почивка.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Ние направихме предложение до председателя на ОбС. Аз присъствах на срещата, организирана от председателя на ОбС с ръководителите на групи до момента на квотното разпределение. След няколко дни обсъждахме нашето решение. Ние се отказваме от участието си в „Евробазар-В. Търново” и „Мултиком АД” и нашето предложение е като представител на общото събрание на МОБАЛ – В. Търново да бъде д-р Анета Маноилова. Нашите мотиви са, че д-р Маноилова е доказан специалист, добър общественик, човек, който се ползва с авторитета на община В. Търново и тя достойно може да бъде представител на общината в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-жо Денева, никой не спори за качествата на специалиста д-р Маноилова, но БСП има представител в Болницата в лицето на д-р Манчев. Двама души ще станат много.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Моето принципно предложение е да отложим точката за следващо заседания. Мотивите са няколко: нямаме отчетите на тези дружества, преди няколко точки имахме информация от г-н Кмета, че се пращат писма с обратна разписка, така или иначе, решаването на този проблем ще отиде вероятно до месец юни.

Искам да споделя с останалите колеги, които не бяха на съвета на председателите на групи. Г-жа Денева имаше партиен ангажимент и тръгна, без да се уточним. От друга страна представителите на „Атака” поеха ангажимент да излъчат представители за две дружества. Не мисля, че в рамките на 10-15 минути можем да решим проблема. Нека се съберем още веднъж с конкретни имена и след като представителите на групи подадат имената на представителите, да няма отказване в последния момент.

Предлагам отлагане на точката.

Предложението за отлагане на т. 9 беше прието с 30 „за”, „против” няма , „въздържали се” няма.

В 11.05 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно промени в състава на ПК по ОС и ОРСТП, Вх. № 547/ 14.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева –въздържал се, Драгни Драгнев – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов –въздържал се, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Евгени Стоев – въздържал се, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 2 „против”, 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 134

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността Великотърновския Общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет

1. Освобождава Камен Алексиев – член на ПК по ОС

2. Освобождава Богдан Ковачев – член на ПК по ОРСТП

3.Определя Камен Алексиев за член на ПК по ОРСТП

4.Определя Богдан Ковачев за член на ПК по ОС

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно намаляване на цени на общински нежилищни имоти, Вх. № 543/ 10.04.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Тези три общински имота, които много пъти са обявявани, не намират своя купувач, затова НС предлага една неприятна, неизгодна за Общината, но неизбежна за този етап процедура – да намалим цените с 25 %, като вероятното ни предложение е ако и този път не стане, да ги извадим от Програмата за приватизация.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 135

На основание чл. 3 ал. 3, т. 2 от ЗПСК,чл.4 ал. 2 и чл. 32 ал. 3 т.1 от ЗПСК, чл. 21 ал. 1, 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 6 и чл. 14 ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№1271/15.02.2007 г, 1315/ 29.03.2007г и 1348/ 19.04.2007, на Великотърновски Общински съвет, Великотърновски Общинския съвет

Намалява с 25 на сто приетите начални цени на общински нежилищни имоти и определя за същите нови начални цени,както следва: „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево – 142 500 лева /сделката се облага с ДДС/; „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В. Търново,заедно с построена в него масивна едноетажна сграда - бивша мандра” – 10 968, 75 лева / сделката се облага частично с ДДС/; „Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище в околовръстен полигон на с. Шодековци, кметство Габровци” - лева 14 195 лева /сделката е освободена от ДДС/.

За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево – 10 000 лева; „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, Община В, Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 1000 лева; „Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/ в околовръстен полигон на с. Шодековци, кметство Габровци” – 1000 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за посочените в т.1 обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева, с включен ДДС. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 50 000 лева; „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В, Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 5 000 лева; „Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/ в околовръстен полигон на с. Шодековци, кметство Габровци” – 6 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума,заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF .Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обектите да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищен имот, с. Ялово, Вх. № 542/ 10.04.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагаме условия за плащане на два нови имота – в с. Ялово, и по следващата точка - в с. Пчелище. Дадени са данни за подобни имоти в сходни населени места и ви предлагам да одобрите предложението на НС. В началото на април в Ново село имахме успешна сделка с 4 купувачи. Имотът, който беше обявен за 30 000 лв., получи трикратно увеличение на цената.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 136

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 31, ал. 3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 53/ 24.01.2008 година на Великотърновски Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, представляващ: „Застроен УПИ І от кв. 15 по плана на с. Ялово, община Велико Търново с площ 2903 кв.м., заедно с построена в него сграда – бивше училище с площ 310 кв.м. и пристройка с площ 182,8 кв.м.” - в размер на 61 933 лева /сделката се облага частично с ДДС/.

Определя стъпка на наддаване за обекта, при провеждане на търга за „УПИ І от кв. 15 по плана на с. Ялово с построена в него сграда – бивше училище с пристройка” в размер на 5 000 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300лева/сДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за „УПИ І от кв. 15 по плана на с. Ялово с построена в него сграда – бивше училище - с пристройка” кандидатите да внесат депозит в размер на 25 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински нежилищни имоти, с. Пчелище, Вх. № 541/ 10.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 137

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 31 ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1346/ 19.04.2007 година на Общински съвет, Великотърновски общински съвет

Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти в село Пчелище – Община Велико Търново, както следва за: Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45, с площ 1397 кв. м. – 20 995 лева / сделката се облага с ДДС/; Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1635 кв.м. – 27 795 лева /сделката се облага с ДДС/.

Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва за: Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 - 2 000 лева; Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв. 45 - 2 500 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за Незастроен УПИ ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 -7 000 лева; за Незастроен УПИ V – „за обществено обслужване” от кв.45 - 9 000лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договори за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие за участие по проект – общински път „с. Никюп – Никополис Ад Иструм”, Вх. № 519/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 138

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да участва за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с проект „Рехабилитация на довеждаща пътна инфраструктура към обект на културно-историческо наследство – общински път “Никюп - Никополис Ад Иструм - Път І-5 (Русе - В.Търново)”.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: процедура по отписване от инвентарните книги на РИМ – Велико Търново, Вх. № 388/ 29.02.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 15. Предложението беше прието с 28 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се.

РЕШЕНИЕ № 139

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се започне процедура за отписване на липсващите музейни ценностти, както следва:

Основен фонд „Праистория” на отд. „Археология”.

Инвентарна книга № 1 П/ ТОМ: №№

1, 2, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 43, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 158, 163, 164, 165 203, 205, 287, 290, 294, 418, 450, 543.

Инвентарна книга № 2 П/ ТОМ: №№

725, 774, 795, 797, 811, 847, 903, 948, 967, 1006, 1041, 1061, 1105, 1110, 1210, 1216, 1294.

Инвентарна книга № 3 П/ ТОМ: №№

1300, 1301, 1305, 1307, 1309, 1318, 1331, 1337, 1339, 1373, 1412, 1490, 1722, 1744, 1805.

Основен фонд „Средновековие” на отд. „Археология”.

1–4, 9, 10, 12–19, 21–29, 32-42, 45-48, 51, 53, 56, 58, 59, 63-67, 69-78, 80, 81, 83-86, 99, 101-133, 135-140, 144-162, 168, 169, 171-176, 178-180, 182, 184-189, 192, 193, 195, 197-199, 201-206, 210-215, 219, 220, 222, 223, 225-236, 239-243, 247-249, 252, 258, 272-274, 278-283, 285-287, 289, 290, 296-298, 302, 305, 307-318, 320, 323-327, 329, 332-336, 339-344, 346, 348-355, 357, 373-375, 377-385, 387, 389, 390-395, 397, 400-402, 407, 413, 414, 419, 422, 425, 426, 428-433, 444-450, 452, 453, 456, 458, 461-464, 467-469, 472, 476-479, 481,483-491, 494, 498-506, 509, 512, 515, 517, 518, 520, 522-524, 527, 528, 530, 532, 535, 536, 540, 541, 543-546, 548, 549, 553, 555, 557, 560, 563, 566, 572, 575-579, 581, 583-585, 591, 606-608, 610, 611, 617, 620, 621, 623, 626, 627, 630-638, 640-643, 645-647, 649-657,, 659, 661-663, 665-667, 670, 672-674,, 677, 680, 683-691, 695, 697-707, 709, 710, 712-714, 718, 722-727, 730, 764, 799, 811, 812, 815, 817, 818, 821-823, 825-835, 837-839, 844, 847, 848, 851-857, 859, 860, 865-876, 894, 895, 927, 930, 934, 945, 948, 957, 959, 1016, 1017, 1038, 1042, 1047, 1050, 1062, 1063, 1069, 1071, 1075, 1077, 1078, 1083-1094, 1098-1107, 1110, 1113-1122, 1124-1126, 1128, 1131, 1134, 1140, 1142, 1150, 1152, 1153, 1157, 1159-1161, 1166, 1167, 1169-1171, 1175, 1178-1180, 1183.1187, 1289, 1301, 1305, 1309, 13101317, 1329-1333, 1336, 1337, 1340-1342, 1345, 1346, 1349, 1350, 1352-1354, 1356, 1357, 1360, 1366, 1371-1374, 1392, 1396, 1399, 1401, 1402, 1408, 1410, 1417, 1419, 1424, 1436-1438, 1440, 1442, 1445-1449, 1454, 1458, 1459, 1467, 1468, 1480, 1482, 1484, 1485, 1487, 1487, 1494, 1495, 1497, 1500, 1502, 1503, 1515, 1517-1519, 1523, 1526, 1532, 1533, 1544, 1548, 1553, 1559, 1561, 1564-1566, 1569, 1570, 1586, 1587, 1590, 1592, 1595, 1596, 1598-1607, 1617, 1643.

Инвентарна книга № 2 №№

1677, 1795, 1842, 1854, 1892, 1930, 1956, 1988, 2022, 2030, 2081, 2173, 2181, 2182, 2207, 2234, 2247, 2316, 2420, 2429, 2472, 2504, 2505, 2882, 2888, 2922, 2868,-2970, 2987, 2995, 3011, 3027, 3035, 3052, 3231, 3273, 3289.

Инвентарна книга № 3 №№

3621-3625, 3627-3632, 3976, 3988.

Инвентарна книга № 4 №№

4671, 4806-4808, 5442.

Инвентарна книга № 5 №№

5454, 5462, 5474, 5485, 5490, 5499, 5506.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като познавам тази материя и работата на РИМ. Моите наблюдения показват, че в последно време добри промени в работата на този исторически и културен институт няма. През април м.г. Министерството беше разпоредило една спешна инвентаризация на музеите, вкл. на нашия РИМ. През май или юни подобно предложение беше вкарано за един или два от фондовете. Тогава в дебата оправданието беше, че спешната проверка не можело да се извърши толкова бързо. Сега е април 2008 г. Аз съм убеден, че след 10 или 12 месеца пак ще дойде такова предложение, в което ще има инвентарни номера, цифри и никой няма да ни каже как, при какви условия тези експонати са изчезнали, загубили са се и т.н. във фондовете на музея.

Гласувах „против” и поради това, че в тази зала не присъства директорът на РИМ, към когото аз имах много въпроси. А да си задаваме тук въпроси, няма смисъл, когато няма кой да отговори. Настоявам следващия път да проведем един дебат за това какво отписваме от музея и как става инвентаризацията на музея.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Аз също гласувах „против” и споделям напълно това, което каза г-н Михов по въпроса. Изразявам една приятелска критика към него: Защо не направихте това изказване преди, защото съм сигурен, че колегите щяха да бъдат на това мнение.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Може би колегите, които се изказаха преди мен, са прави, но винаги съм смятал, че основната работата в ОбС се върши по комисии. Този проблем беше дебатиран нашироко и разглеждан в ПК по ККИНВИП. Там присъства директорът на РИМ с една дебела папка. Заседанията на ПК са открити и който се интересува, можеше да дойде там и да получи обяснение от директора на РИМ. Смятам, че трябва да задълбочим работата си в ПК, а тук да вземаме решенията.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: молба за опрощаване на дълг, Вх. № 512/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 16. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 140

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да се опрости дължимата сума 200,13 лв. на лицето Йордан Вълчев Панайотов, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 531/ 07.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 141

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с 36а, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за промяна капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, гр. Велико Търново, от 10 на 40 потребители, и съответно-увеличаване числеността на персонала на услугата от 3 на 4 щатни бройки, считано от 01.07.2008 година.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „ Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Велико Търново, считано от 01.07.2008 г., с капацитет – 40 потребители и 4 души щатен персонал да се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинския бюджет, определени с Решение № 20/21.01.2008 г. на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за промяна капацитета от 10 на 40 потребители и числеността от 3 на 4 броя щатен персонал на „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Велико Търново, считано от 01.07.2008 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36 а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: отчет на Областен съвет по наркотични вещества, Вх. 510/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 18. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 142

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2007 г.

План за действие за 2008 г. за изпълнение на Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Велико Търново /2006 – 2008 г./.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: отчет и план за действие към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново, Вх. № 514/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 19. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 143

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в План за действие за 2007 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 – 2008 година.

Приема План за действие за 2008 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 – 2008 година.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: програма „СИНДИ”, вх. № 509/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 20. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 144

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за дейността по програма „СИНДИ” през 2007 година.

Финансов план за дейностите по Програма „СИНДИ” и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” през 2008 година.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: План за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 511/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 21. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 145

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на План за действие за 2008 г. в изпълнение на стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2005 - 2008/.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: разкриване на социална услуга, Вх. № 507/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 146

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Социален асистент” в гр. Велико Търново, считано от 01.05.2008 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване на хората в неравностойно социално положение, с капацитет – 30 потребители и щатен персонал – 10 броя.

Дава съгласие за финансиране от Общинския бюджет на социалната услуга, предоставяна в общността „Социален асистент” в размер на 24 000 лв. за разкриване на 10 работни места за периода май – декември 2008 г.

Методично ръководство, счетоводно обслужване и контрол да се осъществява от отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” при Община Велико Търново и Център за социални услуги при Община Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Програма за работа с деца и младежи, Вх. № 522/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 23. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 147

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на План за действие 2008 към Програма за работа с децата и младежите в Община Велико Търново 2006 – 2008 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: отпускане на помощи, Вх. 508/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 148

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отпуска средства в размер на 1 000 лв. от бюджета на Община Велико Търново за подпомагане лечението на Михаела Пламенова Живкова, ЕГН 9906171458, адрес: град Велико Търново, бул. “България”, № 31, вх. А;

Средствата да се разчетат по § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Великотърновски общинския съвет”, Функция 1 „Общи държавни служби”, Дейност 122 „Общинска администрация” в размер на 1 000 лв. Средствата да се преведат по банкова сметка № BG89 CECB 9790 1031 5865 00 – „Централна кооперативна банка” – АД, титуляр Здравка Боянова Живкова –Грънчарска, ЕГН 7903131550.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Програма „Закрила на детето”, Вх. № 515/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 25. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 149

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Великотърновски Общински съвет

Приема Отчет за 2007 година за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето за 2007 година .

Приема Общинска Стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 година.

Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2008 година към Общинска Стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 година.

 

Приложение:

Отчет за 2007 година за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето за 2007 година .

Общинска Стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 година.

Общинска Програма за закрила на детето за 2008 година към Общинска Стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 година.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Стратегия за равни възможностти на хора с увреждания, Вх. № 513/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 26. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 150

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал. 3 от Закона за интеграция на хора с увреждания, Великотърновски Общински съвет

Приема Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Плана за действие за 2007 година към Стратегия за равни възможности на хора с увреждания в община Велико Търново 2004-2007 г.

Приема Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008-2011 година.

Приема План за действие за 2008 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008-2011 г.

Приложение:

Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Плана за действие за 2007 година към Стратегия за равни възможности на хора с увреждания в община Велико Търново 2004-2007 г.

Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново 2008-2011 година.

План за действие за 2008 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново 2008-2011 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: отмяна на решение 1146/ 02.11.2006 г., Вх. № 518/ 04.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 27. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 151

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет

 

Отменя Решение № 1146 от 02.11.2006 година на Великотърновски Общински съвет.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: замяна на недвижим имот Вх. № 433/ 12.03.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Основното мнение на нашата група е с цел защита на институцията „ОбС”, която с решение 1541 е приела замяната на този имот и сега на второ четене се налага да довършим взето решение на ОбС, което не е отменено. Искам да направя малък коментар: моето лично мнение е, че когато се взема първо решение, то трябва да е свързано с цени, а не да се взема решение за замяна, а след това да се определят цените. Така че процедурата е задвижена, двете страни са прави, но самата цена на нас не ни харесва. Вярно е, че цената е субективна, дори и от лицензиран оценител, затова предлагаме цената да стане 153 000 лв. без ДДС. Има предложени два имота, които Общината трябва да си приеме, те вече са влезли в тази процедура, а остатъкът да се изплати в лева, които да се използват за социални нужди, където Общината има очебийна нужда. Предложението ми е за повишаване на цената.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ако завишим оценката на общинския имот, това означава да искаме равностойни имоти, а не да насочваме парите за социални дейности, т.е. за 150 000 лв, които предложихте, да искаме насреща общински жилища, защото такава е логиката. Трябва да се предложат още апартаменти, ние заменяме недвижим имот за недвижим имот, защото имаме нужда от жилища.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да се изкажа първо като пристрастен спортен деятел, че г-н Василев не е някакъв незначителен фактор. Доколкото ми е известно, това е първото нещо, което той иска от Общината. Лично аз ще го подкрепя, за да можем да мотивираме всички наши бъдещи спортни величия. Преди всичко личният пример трябва да бъде показателен, но при едно условие - мисля, че предложението на г-н Петров е резонно, цената, към която е ориентирано е в рамките на около 200 евро на квадрат, нека да бъде дори под формата на апартаменти.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ако това са мотивите за замяна, аз ще обжалвам решението на ОбС. Не се интересувам от пристрастията на г-н Димитров, но това, което казвате, е нарушение на Закона и тази сделка не може да стане. Или си върнете думите назад и не вкарвайте ОбС в беззаконие. Има целесъобразност – на Общината са необходими жилища за настаняване, има имот, има предложение от един човек. Дали е известен, или не, няма значение. Ако е известен човек, има награди за това. За хората с принос към града има начин за удостояване. Категорично съм против с такива мотиви да се взема решение. Това са противозаконни мотиви. Можем да извършим сделката със замяна, защото са нужни общински жилища, които не можем да набавим по друг начин. ОбС може да предложи цена и да ме упълномощи да извърша сделката съобразно Закона. Това е редът и всички емоции са противозаконни мотиви и аз ще бъда принуден да ги обжалвам.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Рашев, извинявам се за думите си, оттеглям си думите, но подкрепям предложението на г-н Петров – цената да бъде реализирана в рамките на 200 евро.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: ОбС в предишния си мандат взе решение за замяна, която според нас съответстваше на логиката на замените. Първо, един имот, който в продължение на години е стопанисван много добре. Второ, той съответства на всички нормативни изисквания, в т.ч. и на ограничителната поправка в нашата Наредба, и срещу него да получим жилища. Алтернативата на това предложение е да дадем имота чрез конкурс, вероятно Общината ще получи по-голяма финансова изгода и е сигурно, че там ще се издигне голям жилищен блок. Тази възможност – да се издигне жилищен блок там, не е изключена и при хипотезата за замяна, но не е сигурна. Аз мисля, че няма нарушение предложението на г-н Петров ОбС да промени оценката и би могло т. 4 от проекта за решение или да се отложи цялата за следващо заседание, или сега да гласуваме експертната оценка на двете предложени жилища, защото тя не е оспорена. Да оставим за другото заседание молителят да предложи друго жилище, да утвърдим неговата експертна оценка и евентуалното доплащане, което се дължи. Може да се отмени и цялата точка.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението на г-н Стефанов е рационално. То отговаря на решенията на ОбС. Тези оценки могат да бъдат приети сега, както и оценката на нашия имот и в следващо решение да бъде представен другият имот с допълнителното плащане и вие практически ще ме упълномощите да подпиша договора със заменителя.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Мисля, че тук се оформи някакъв консенсус около начина, по който можем да решим този казус. Лично мое мнение е, че ние, като ОбС, трябва да държим на реномето на ОбС като институция. Аз лично бях общински съветник в състава на предишния ОбС. Не съм гласувал първото решение, защото отсъствах на последната сесия, но смятам, че след като ОбС е гласувал едно решение, ние трябва да създадем у хората усещането, че решенията на ОбС са устойчиви и са добри за развитието на града, а не на едно заседание да решаваме нещо, а на следващо заседание да променяме мнението си. Ето защо мисля, че предложението на г-н Петров е правилно за тази цена, съгласен съм и с това, което казаха г-н Стефанов и д-р Рашев и затова ви предлагам да гласуваме да приемем двата апартамента; да гласуваме разликата, която става 150 000 лв; и да възложим по-нататък г-н Василев на следваща сесия да ни предложи още един имот, или два – колкото покаже експертната оценка. Оставям настрана факта кой е легенда в града, кой не е, защото тук говорим за законосъобразност и за целесъобразност.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От практиката си като футболен съдия знам, че не може в първото полувреме да играеш по едни правила, а второто полувреме да играеш по други правила. Ние правим нещо в първото полувреме и след първото решение на ОбС променяме параметрите. Ще вдигнем цената, добре, но следващия път, ако друг колега предложи не 150 000 лв, а 200 000 лв., и ние отлагаме, а по-късно друг предложи още повече, какво правим? И кой бизнесмен ще дойде тук и ще инвестира и ще иска ОбА да му бъде партньор, след като не знае дали следващия път няма да му поставим нови условия? Мисля, че трябва да си държим на реномето и като сме казали вече, или ще продължим по същия начин, или ще го отхвърлим.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз ще се въздържа по тази точка не защото не уважавам г-н Василев, но защото за няколко години мястото около стадион „Ивайло” наистина беше превърнато в един балкански Колизеум и съжалявам, че точно спортният човек г-н Василев, който много добре знае какви са световните и европейските стандарти, последен се включи в тази строителна епопея, която превърна стадион „Ивайло” в жилищен комплекс с вече прилежащ терен бившия стадион „Ивайло”. Точно по тази причина аз ще се въздържа и няма да подкрепя тази социална програма този път.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ще се обърна към г-н Алексиев: в решението от 20.09.2007 г. няма цена. Аз казах преди малко, че в решението, което се взема за някаква замяна, трябва да има цена. Вие тогава сте гласували да се извърши замяната, но цена не е гласувана. Цената се предлага сега за първи път. Цена не е предложена, за да се променя в момента. Понеже инвеститорът е започнал действия, закупил е два апартамента, не е морално и целесъобразно да прекратяваме това действие, защото никой няма да повярва на ОбС, че следващия път няма да му се провали сделката по средата на самата сделка, затова предлагам моето предложение да се подложи на гласуване.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм против прекратяването на дебата и искам да се изкажа. Знам, че думата „замяна” е мръсна дума, но аз не споделям това мнение. Тя е една нормално уредена законова процедура за разпореждане със собственост. ОбС взе решението си миналата година с два аргумента, които каза г-н Стефанов. Ползвателят на този имот в продължение на години има изградена една временна постройка там. В предишно време такива имаше доста и с решение на ОбС, стимулирайки бизнеса, ние дадохме възможност на тези хора да си вземат тези терени и от бараките да направят нещо повече, да строят и да развиват своя бизнес. Сами ще се сетите сега как на мястото на тези бараки има трайни постройки. Този ползвател последен от всичките се възползва от това право. Теренът е под 400 кв.м, ние нямаме нито морална, нито правна страна да кажем, че няма да дадем този имот и аз питам: Защо няма да го дадем и кои са против?

Второ, говорим за оценка. Оценката е от лицензиран орган, който я е извършил. Тя вярна ли е, или невярна. Не чух някой да казва, че тази оценка е необоснована, че методиката е сбъркана и т.н., а казваме, че са малко тези пари и трябва да ги вдигнем. Ако приемем, че ние ще влезем в ролята на лицензиран оценител, да го приемем, но това означава, че всички други оценки на „Инвестстрой” или който и да е друг лицензиран оценител, ние ще имаме право да коригираме. И аз питам: Кой общински съветник ще се нагърби с тази отговорност при бъдещи разпореждания да казва каква е неговата експертна оценка?

Това са аргументите ми да не приема сега ние да поправяме една оценка, която никой не оспорва. Вярно, че пазарните условия са се променили, но те се променят за всички. Ако приемем сега да променяме цената, влизаме в една спирала в бъдеще да променяме и други оценки от лицензирани оценители. Ние работим с документи. Това е оценката, която ни е дал орган, който ние сме приели, че е експертен. В противен случай ние казваме, че ние сме по-големи експерти. Затова аз няма да приема това предложение ние да коригираме цената и ще приема предложението, направено от д-р Рашев.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че ОбС е на път да вземе едно напълно нормално решение и напълно нормално разглежда въпроса за разпореждането замяна след един обстоен дебат. Аз съм на становище, че веднъж взето принципно решение от ОбС, не трябва да се изменя от следващия ОбС, т.е. да има приемственост на решенията, така че подкрепям предложението замяната да продължи по процедурата, както е предвидено в Наредбата за разпореждане с общинско имущество. Ако сте прочели тази Наредба, там ясно е казано, че всички замени се извършват минимум на два такта. Защото първото решение е принципно – вие решавате принципно, че може да се извърши замяна на един имот с друг с тази целесъобразност. Тук целесъобразността е веднъж, че приемаме жилища, в които ще бъдат настанени социално слаби граждани, от друга страна – че стимулираме бизнеса, както досега. Такава двойна целесъобразност имаше и при разпореждане с „Камбаната”. Случаят сега е подобен. Там има заведение, в което са вложени пари, имаме и нужда от жилища. На второто решение – когато дадем право на молителя за замяна, той ни предлага апартамент и ние казваме колко струва нашият имот на базата на експертна оценка, извършена от лицензиран оценител. Оттам нататък има разлика между експертна оценка и цена, ОбС е този, който приема цената и тя няма нужда да бъде мотивирана. ОбС е собственик. ОбС е в правото сега, когато имаме точните, представени от молителя параметри, да определи цената. Няма ограничения на колко етапа да стане замяната. Няма нужда и от промяна на Наредбата на ОбС, защото ако на първото решение утвърдим цена, по някакви причини – обективни или субективни, срокът на замяната може да бъде продължен много.

Г-н Христов предложи да бъде дадена думата на г-н Василев и подложи на гласуване предложението. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

Г-н ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ: Аз имам определено мнение, винаги съм смятал, че ОбС включва представителната част на обществения и бизнес елита на града. В моята представа общинският съветник винаги е бил личност, лидер в своята професия, надскачал е теснопартийни и частни интереси и винаги е готов да служи на обществото. Не казвам, че съм разколебан в моите убеждения, но моят случай с това прословуто място от 391 кв.м ме кара да се безпокоя. Аз съм гражданин на България, зная законите и моралните правила и се придържам към тях. Може би големият ми недостатък е, че не съм бил бизнесмен, човек, който може да усеща начините, по които може да се действа. При нас има такъв израз: „удари под пояса” или „неспортменски действия”.

По отношение на моите амбиции и това, което съм създал, не съм предполагал, че може да възникне такъв проблем около това място. Затова всичко това ме кара да се безпокоя. Не е имало случай след Нова година в навечерието на сесия да не се оказва обществен натиск чрез медии за това каква загуба за града е фактът, че на това място ще стане замяна. Вие сами можете да си обясните поводите за това мнение и кой стои зад тях. Авторите са били различни, но източникът, който стои зад тях, е един и същ. Има една българска поговорка: „Крадецът най-силно крещи: „Дръжте крадеца!”. Аз лично не се чувствам крадец, както и моето семейство не се чувства крадец, напротив, винаги съм изпитвал удовлетворение от това, което Търново е постигнало. И аз благодарение на Търново съм станал личност и фигура в това общество. Бил съм помощник треньор на националния отбор, водил съм елитни клубове в България и не е имало случай, в който аз да не съм се възползвал да покажа града. Уреждали сме лагери, официални мачове. Когато завърших кьолнската школа, тук организирахме семинар с професори от Кьолнския спортен университет и ректора на този университет. Гордея се с града.

Искам да уточним нещо: правена е оценка, а сега се повдига въпросът за актуализиране на цената, но тези апартаменти са купени преди 6-7 месеца и те не са останали на тази цена. Мисля, че и за това трябва да помислите.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване следното: т. 1 и т. 2 да бъдат с добавка, като т. 4 и т. 5 отпадат. Към т. 3 ще добавим: „Молителят да предложи допълнително апартаменти до цената на общинския имот. Цените на този жилищен имот да бъдат утвърдени от Общинския съвет”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението с допълненията:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Румяна Брайнова - за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 152

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от ЗОС и чл.46, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново,

Дава съгласие за замяна на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

- урегулиран поземлен имот ХХ /двадесет/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 391 /триста деветдесет и един/ кв.м., отреден “за обществено обслужване”, актуван с акт за частна общинска собственост №4326/20.08.2007 г.,

срещу следните жилищни имоти, а именно:

Апартамент № 18 /осемнадесет/, на VІ жилищен етаж, вход „А”, от жилищен блок „ЕЖБ-15”, построен в строителен квартал 27 по ПУП на гр. Велико Търново, находящ се на ул. “Ниш” №6. Апартаментът е със застроена площ от 64,19 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня, дрешник, баня, тоалетна, коридор и две тераси; заедно с избено помещение №18 с полезна площ от 7,26 кв.м. /по НА, а на място разделено на две самостоятелни избени помещения/; 2,59 % ид.ч. от общите части на сградата; отстъпено право на строеж съобразно застроената площ на апартамента върху общинска земя в строителен квартал 27 по плана на града; собственост на молителя на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №2226 том 12 рег.№ 11977 дело №999 от 31.10.2007 г., съставен от Диана Раднева, нотариус с район на действие ВТРС;

Апартамент № 14 /четиринадесет/, на V жилищен етаж, вход “Б”, от жилищен блок “ЕПЖС-9”, построен в строителен квартал 356 по ПУП на гр. Велико Търново, жк “Бузлуджа”, находящ се на ул. „Георги Измирлиев” №16. Апартаментът е със застроена площ от 43,51 кв.м., състоящ се от: стая, кухня, баня-тоалетна, коридор и една тераса; заедно с избено помещение №18 с полезна площ от 2,55 кв.м.; 0,81% ид.ч. от общите части на сградата; отстъпено право на строеж съобразно застроената площ на апартамента върху общинска земя в строителен квартал 356 по плана на града; собственост на молителя на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №1575 том 8 рег.№8736 дело №671 от 15.08.2007 г., съставен от Диана Раднева, нотариус с район на действие ВТРС;

Утвърждава цена на недвижимия общински имот в размер на 153 000 /сто петдесет и три хиляди/ лева без начислен ДДС.

Утвърждава експертните оценки на частните имоти, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново, както следва:

За ап. № 18 - в размер на 60 280 лева /шестдесет хиляди двеста и осемдесет лева/;

За ап. № 14 - в размер на 38 087 лева /тридесет и осем хиляди осемдесет и седем лева/.

Молителят да предложи допълнително апартаменти до цената на общинския имот. Цената на апартаментите да бъде утвърдена от Великотърновския общински съвет.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: таен търг за продажба на недвижим имот, Вх. № 494/ 01.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 153

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 50 /петдесет/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 2 300 /две хиляди и триста/ кв.м., актуван с АОС № 1062/ 07.05.2001 г.

2. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 62 100 /шестдесет и две хиляди и сто/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост, кв. 167, гр. Велико Търново, Вх. 496/ 01.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова - за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 154

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 107 /сто и седем/ кв.м., актувано с АОС №4443/20.03.2008 г., представляващо 107/1634 идеални части от новообразуван УПИ ХLVІІІ-3915 /урегулиран поземлен имот четиридесет и осем римско три хиляди деветстотин и петнадесет арабско/, срещу част от имот пл.№ 3915 /три хиляди деветстотин и петнадесет/ с площ от 173 /сто седемдесет и три/ кв.м. попадаща в улична регулация, в строителен квартал 167 /сто шестдесет и седем/ по ПУП на гр. Велико Търново, собственост на „ДИМИАН” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” №13 с управители Димитриос Троянос и Анастасиос Бобоцис чрез пълномощник Цветомир Иванов Русев.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 16 478 лева /шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 22 180 лева /двадесет и две хиляди сто и осемдесет лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на замяната. Молителите са длъжни да заплатят следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 443,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 443,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 144 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 7, с. Миндя, Вх. № 498/ 01.04.2008 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Кметът на с. Миндя е на погребение, затова не присъства в залата. Имаме писменото му становище в положителна посока, но ако решите, можем да го отложим за следващата сесия, но мисля, че няма смисъл.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова - за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 155

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността чрез продажба на общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., представляващо 30/ 440 идеални части от незастроен УПИ Х-98 /урегулиран поземлен имот десет римско деветдесет и осем арабско/ от строителен квартал 7 /седем/ по РП на с. Миндя, Община Велико Търново, актувано с АОС №4356/01.10.2007 г., останалата част от който е собственост на Явор Цветанов Дойнов от гр. София, ЖК „Дружба”, бл. 3, вх.”А” и Снежана Цветанова Дойнова от гр. София, ЖК „Дружба 2”, бл.268, вх.”В”.

Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., представляващо част от УПИ Х-98 от строителен квартал 7 по РП на с. Миндя, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 210 /двеста и десет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски в размер на 4,20 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 4,20 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 60 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Статут на награда „24 май”.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 156

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Статут на награда „24 май” на Община Велико Търново – за завършен гимназиален етап.

Приложение: Статут на награда „24 май” на Община Велико Търново – за завършен гимназиален етап.

Заседанието беше закрито в 13.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

            ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………