ПРОТОКОЛ № 16

 

от шестнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 24.04.1008 г. от 9.20 часа в залата на община В. Търново

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Цветанка Недева.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за мнения и допълнения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване на безвъзмезно право на строеж върху недвижим имот – храм ж.к. „Картала”, Вх. № 492/ 01.04.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 517/ 04.04.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „Евробазар – Велико Търново” АД, Вх. № 462/ 19.03.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, Вх. № 493/ 01.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно отчет за извършени разходи за командировка, Вх. № 544/ 10.04.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно отдаване под наем на имот за изграждане на стоматологичен кабинет, Вх. № 516/ 04.04.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно отписване на земеделска земя от активите на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 534/ 07.04.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно Наредба № 7/ 2003 г. на МРРБ, Вх. № 526/ 07.04.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 17, с. Ветринци, Вх. № 495/ 01.04.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев относно конкурс за изграждане на подземен паркинг, Вх. 523/ 04.04.2008 г.
 11. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на размер на на дължимо обезщетение, Вх. 527/ 07.04.2008 г.
 12. Предложение от д-р Румен Рашев относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно ползване на дървесина от Общински горски фонд, Вх. № 532/ 07.04.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 60, с. Миндя, Вх. № 499/ 01.04.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 271, гр. Велико Търново, Вх. № 497/ 01.04.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 329, гр. Велико Търново, Вх. № 533/ 07.04.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, Вх. № 432/ 12.03.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 572, гр. Велико Търново, Вх. № 489/ 01.04.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 2, гр. Велико Търново, Вх. № 491/ 01.04.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно представяне на SIM – карти за мобилни телефони на общинските съветници от ВТОбС, Вх. № 465/ 21.03.2008 г.

 

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: За голямо мое учудване един въпрос, с който мислех, че вече сме приключили, отново се поставя на дневен ред. Това е въпросът за СИМ картите. Видяхте какво беше написано оня ден във в. „Янтра днес”: „Общинските съветници със СИМ карти”. Аз ви моля да не ставаме за смях с тези СИМ карти на обикновения данъкоплатец в община В. Търново. Когато имаме нужда да говорим с г-н Председателя на ОбС - той има приемен ден. Кметът и зам.-кметовете – също. В предложението пише: „по-добре да си комуникираме”. С кого? Сметнете колко лева са: 37 общински съветници по 50 лв.

Предлагам тази точка да отпадне от дневния ред и да не я внасяме повече, за да не ставаме за смях, защото ако днес искате СИМ карти, когато са готови общинските жилища, ще искате апартаменти.

Г-н МИРКО РОБОВ: Г-н Хаджихасан, аз ще те подкрепя, ако разшириш предложението си: „включително и за ОбА”, тъй като парите са от едно и също място.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Предлагам тази точка да отпадне от дневния ред. Тя не е внесена от нас, а от г-н Рашев. В Правилника на ОбС, в т. 2 е записано: „пътните и др. разходи, направени от общинските съветници са за сметка на общинския бюджет”. Тази точка от дневния ред трябва да отпадне и изобщо да не се гласува. Доколкото знам, в ОбА се ползват 4 тарифни програми на М-Тел, така че няма проблем и ние да бъде включени, за да можем да комуникираме с ОбА и помежду си.

Предложението за отпадане на т. 21 беше прието с 26 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имам предложение за включване на нова точка в днешния дневен ред. Внасям я сега, защото въпросът е спешен и не се беше появила тази възможност, когато се подготвяха материалите за днешната сесия. Преди 2 дни при мен дойдоха собствениците от третия етаж от реституираната част на сградата на общината с готовността да продават този етаж. Съвсем коректно предложиха, ако Общината е съгласна, да изкупи тяхната собственост в размер на 300 кв.м. Същевременно има едни 8 кв.м, които Общината ползва. Те изразиха становище, че ще го продадат на Общината, независимо на кого ще продадат другите 300 кв.м. Готови са да водим преговори за целия етаж, който е представен тук, на скицата. Тяхното желание е да водим преговори за цена от 1500 евро нагоре, като аз съм поставил и горна цена 2000 евро на кв.м. Предлагам ви да получа от вас пълномощие за водене на преговорите.

Всички тези действия ще се развиват бързо, тъй като търсенето на офиси и имоти в центъра на В. Търново е голямо. Предлагам ви към предложението за решение да включим една нова т. 3, а т. 3 от проекта за решение да стане т. 4. Ще формулираме точката, когато я обсъждаме. По смисъл тя трябва да е следната: след като достигнем до първоначални разменени писма, да внеса предложенията им в НС по приватизация и преговорите да се завършат от НС по приватизация, защото там има такъв опит; представителството от всички политически партии и групи е най-адекватно; освен това и средствата, които предлагам, ще бъдат в голямата си част от 9 %-та сметка от средствата, които са вложени на краткосрочни влогове. Ако не стигнат, има възможност да получим краткотраен заем от банка. Това е възможност, която се отваря пред нас, и трябва да направим опит да я използваме. Затова ви предлагам да включите точката в дневния ред, а при разглеждането, ако е необходимо, ще дам още информация и на едно от следващите заседания ще докладваме заедно с Надзорния съвет и ще се опитаме да решим този въпрос в полза на придобиване на публична общинска собственост. Искам да заявя, че ако придобием тази собственост, тя трябва да стане ПОС за нуждите на В. Търново.

Г-н МИРКО РОБОВ: Бих помолил г-н Рашев да обясни какви са нуждите от разширяване на ОбА, като влезем в точката.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Нуждите са очевидни. Сградата пострада от реституцията. Сградата на Общината е предвидена за нуждите на ОбА В. Търново. Една трета от нея беше реституирана. В никакъв случай нуждите на ОбА сега, в годините на европейското членство, не са по-малки, отколкото са били преди 35 години, когато е строена сградата, дори са нараснали. Сградата е за нуждите на ОбА и на ОбС. Какъв отдел точно ще настаним в тези помещения - мисля, че никой не очаква сега такъв отговор. Още повече ние предприехме мерки и събрахме разпилени структури от други места. Единствено Дирекция „Култура” се намира в сградата на Старото кметство, а не в сградата на ОбА. Това не означава, че тези 300 кв.м ще са за Дирекция „Култура”.

Г-н Христов подложи на гласуване включване на точката „Да бъде упълномощен Кметът на община В. Търново за водене на преговори относно закупуване на имот” – като т. 21 от дневния ред. Предложението за включване на точката беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване на безвъзмезно право на строеж върху недвижим имот – храм ж.к. „Картала”, Вх. № 492/ 01.04.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 517/ 04.04.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „Евробазар – Велико Търново” АД, Вх. № 462/ 19.03.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, Вх. № 493/ 01.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно отчет за извършени разходи за командировка, Вх. № 544/ 10.04.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно отдаване под наем на имот за изграждане на стоматологичен кабинет, Вх. № 516/ 04.04.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно отписване на земеделска земя от активите на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 534/ 07.04.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно Наредба № 7/ 2003 г. на МРРБ, Вх. № 526/ 07.04.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 17, с. Ветринци, Вх. № 495/ 01.04.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев относно конкурс за изграждане на подземен паркинг, Вх. 523/ 04.04.2008 г.
 11. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на размер на на дължимо обезщетение, Вх. 527/ 07.04.2008 г.
 12. Предложение от д-р Румен Рашев относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно ползване на дървесина от Общински горски фонд, Вх. № 532/ 07.04.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 60, с. Миндя, Вх. № 499/ 01.04.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 271, гр. Велико Търново, Вх. № 497/ 01.04.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 329, гр. Велико Търново, Вх. № 533/ 07.04.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, Вх. № 432/ 12.03.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 572, гр. Велико Търново, Вх. № 489/ 01.04.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 2, гр. Велико Търново, Вх. № 491/ 01.04.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно закупуване на трети етаж от реституирана сграда, бивша клиника „Братя Георгиеви”, Вх. 564/ 24.04.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване на безвъзмезно право на строеж върху недвижим имот – храм ж.к. „Картала”, Вх. № 492/ 01.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 157

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие недвижим имот публична общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 507 /петстотин и седем/ по ПУП на гр.Велико Търново, жк „Картала”, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., отреден „за обществени нужди”, актуван с АОС №3303/06.07.2006 г., да бъде обявен за частна общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.3 и чл.37 ал.6 т.2 от ЗОС, чл. 54 ал.4 т.3 и чл.54 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс в полза на Света Великотърновска митрополия с адрес гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №25, БУЛСТАТ 104042503, представлявано от Великотърновски Митрополит Григорий, върху недвижим имот общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 507 /петстотин и седем/ по ПУП на гр.Велико Търново, жк „Картала”, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., отреден „за обществени нужди”, актуван с АОС № 3303/ 06.07.2006 г., за изграждане на православен храм „Света Петка Търновска”.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по учредяване безвъзмездно право на строеж, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 517/ 04.04.2008 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не разбрах точно какви са предложенията на ПК. Може би да отпадне изразът „за своя сметка”? Това не може да отпадне, защото това е законов текст. Отговорността на управляващия е лична. Тук става дума за директора като юридическо лице. Това е текст, който трябва да бъде обжалван, ако бъде в друг вид, защото е незаконосъобразен.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Може ли да ни бъде изяснено какво се разбира под „религиозна агитация”?

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Разбира се това, което не се включва в учебната част и се прилага извън класната стая. Религия може да се учи, тук обаче става дума за извънкласна агитация.

Оттеглям предложението си да се промени изразът „за своя сметка”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз мисля, че предложението по точка 2 на ПК по МСНУРПЕ е правилно. Не може да бъде за негова лична сметка, защото както е написано, излиза, че е така. Предлагам да бъде коригирано.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Мисля, че предложението на Кмета е правилно. Директорът не е частно лице, той е представител на институцията. Такъв е Законът и аз предлагам второто изречение на т. 2 да отпадне, защото се дублира.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз предлагам текстът „религиозно” да не се вписва, да остане само думата „агитация”. В тази държава има закони. Не се разбира коя е извънкласна форма, коя е училищна. Да не излезе така, че в училище не може да влезе един депутат, или владика.

Предложението на ПК по МСНУРПЕ да се включи и думата„религиозна” в текста на т. 2 от решението беше отхвърлено с 2 „за”, „против” няма, 27 „въздържали се”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: ПК по ОС предлага чл. 84, ал. 1, т. 4 да остане. Нека някой от ПК да обясни какво точно се предлага да остане.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: На ПК по ОС беше предложено чл. 84, ал. 1, т.4 от Наредбата за придобиване на общинско имущество да отпадне. ПК разгледа обстойно този член и прецени, че не бива да отпада. Става дума за ал. 1, т. 4: „състав на Комисията по провеждане на търга или конкурса”. Мотивите на ПК бяха защо да отпадне, като досега съставът на Комисията винаги е бил явен. Нали се борим за прозрачност. Позоваваме се на чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Затова предлагаме да не отпада чл. 84, ал. 1, т. 4.

Г-н Христов подложи на гласуване текста на цялата Наредба заедно с предложението на ПК по ОС. Наредбата беше приета с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 158

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Текстът на чл. 2 ал. 5 добива следния вид: „Докладът на отдел „Общинска собственост”, независимо дали е първичен или в резултат на внесено до Кмета предложение, се подготвя от Началника на отдела и задължително съдържа писмени становища:

-на ползвателя или лицето, на което имота е предоставен за и управление, ако то не е изготвило предложението;

-на Кмета на кметството или Кметския наместник, на чиято територия се намира имотът – за имоти извън град Велико Търново;

-на Главния юрисконсулт на Общината;

-други ръководители на дирекции и отдели, ако предложението пряко касае дейността им;

-лично становище на Началника на отдела, както и предложение за решение на Общинския съвет.”

Създава се нова ал. 5 на чл. 10 със следния текст: „Директорите на училища общинска собственост с въведена система на делегирани бюджети осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба. Директорите на училища имат право да отдават под наем и за ползване недвижими имоти публична общинска собственост или части от тях само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни и здравни нужди на учащите се. На територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, порнографски материали, както и за осъществяване на политическа агитация. Директорите на училища могат да организират и провеждат тръжни процедури при спазване разпоредбите на настоящата Наредба, да сключват и подписват договори за наем. Копия от сключените договори се представят в едноседмичен срок в Община Велико Търново.”

Текстът на чл. 11 ал. 5 добива следния вид: “ Предложението се проучва от отдел "Общинска собственост", като началникът на отдела подготвя доклад, който задължително съдържа писмени становища:

-на ползвателя или лицето, на което имота е предоставен за управление, ако то не е изготвило предложението;

-на Кмета на кметството или Кметския наместник, на чиято територия се намира имота, ако той не е изготвил предложението;

-на Главния юрисконсулт на Общината;

-други ръководители на дирекции и отдели, ако предложението пряко касае дейността им;

-лично становище на Началника на отдел "Общинска собственост", както и мотивирано предложение за решение на Общинския съвет – отдаване под наем чрез търг или конкурс.”

Текстът на чл. 32 ал. 5 добива следния вид: Независимо дали докладът е направен по ал.3 или ал.4, той се съгласува с:

-Главния юрисконсулт на Общината;

-други ръководители на дирекции и отдели, ако предложението пряко касае дейността им;

Текстът на чл. 131 ал. 3 добива следния вид: „Основателността на искането се преценява от комисия в състав:

Председател: Директор Дирекция „БИИ”;

Членове: Директор Дирекция "АПИО’’, Началник отдели "Общинска собственост", "Общинска икономика", "Правно - нормативно обслужване".

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване и обявяване в ликвидация на „Евробазар – Велико Търново” АД, Вх. № 462/ 19.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 159

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и чл.8 т.2, чл. 12, ал.3, т.3, чл.34 и чл. 43, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 221, т.1, т.3, чл. 223, ал.1 във връзка с чл. 2521 ал.1, т.1 и чл. 266 и следващи от Търговския закон и чл. 26, т.1, т.2 и т.8, чл. 28, ал.1 и ал. 3 от Устав на акционерното дружество „Евробазар-Велико Търново” АД /11.10.1999г./, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да внесе до Съвета на директорите на „Евробазар-Велико Търново” АД и изпълнителния директор на „Евробазар-Велико Търново” АД искане за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Евробазар-Велико Търново” АД при следния дневен ред:

Промяна в устава на дружеството в чл. 28, след ал.4 се създава ал. 5 със следния текст: „ Ако няма издадени акции на приносител, свикването на ОСА може да стане само с писмени покани до всеки акционер, вписан в Книгата на акционерите, съгласно чл. 223, ал.3 от ТЗ и раздел трети, чл. 26, т. 2 от Устава на „Евробазар-Велико Търново” АД.

Прекратява и обявява в ликвидация „Евробазар-Велико Търново”АД със седалище в град Велико Търново.

Определя срок за ликвидацията – 6 /шест/ месеца от обявяване на решението и поканата до кредиторите в ДВ.

Избира за ликвидатор Васил Константинов Камбов с ЕГН: 3412041006, жител и живущ в гр.Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 40, ет. 6, ап. 21, досегашен изпълнителен директор на дружеството.

Възлага на ликвидатора в 5 - дневен срок от излизане на решението на ВТОС да покани кредиторите, чрез ДВ и да предприеме действия по осъществяването на ликвидацията на „Евробазар-Велико Търново” АД със седалище в град Велико Търново по реда на гл. 17 от ТЗ до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър на ВТОС.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, Вх. № 493/ 01.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Аз мисля, че това беше едно от поредните предложения на Кмета, което не е от полза на Общината. В точка 2 пише: „При закъснение на плащанията…дължи обезщетение за забава - лихва” Няма да бъда изненадан, ако се окаже, че лихвата е по-малка от инфлацията и при това положение лицето може изобщо да не си плаща вноските и накрая да си плати лихвите с натрупвания, които ще бъдат много по-малки от инфлацията. Нормалното тук е при забавяне плащането още на първата вноска, да бъдат предявени съдебни вземания към лицето.

РЕШЕНИЕ № 160

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.131 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разсрочено плащане на натрупаните задължения към ОП „Реклама Велико Търново” от „АРТ ХОТЕЛ” ООД Велико Търново, представлявано от Деян Маринов Маринов, в размер на 15 552,00 лева главница и 2 372,17 лева начислени лихви, на осем месечни вноски, при следния погасителен план:

 

ПАДЕЖ ГЛАВНИЦА ЛИХВА ОБЩО
30.05.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.06.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.07.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.08.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.09.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.10.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.11.2008 г. 2 520,00 400,00 2 920,00
30.12.2008 г. 2 520,00 437,05 2 957,05

 

При закъснение на плащанията по погасителния план, „АРТ ХОТЕЛ” ООД Велико Търново, представлявано от Деян Маринов Маринов дължи обезщетение за забава – лихва съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи финансово споразумение с „АРТ ХОТЕЛ” ООД Велико Търново, представлявано от Деян Маринов Маринов при спазване разпоредбите на настоящото решение.

Задължава Кмета на Община Велико Търново до 31.12.2008 г. да информира Общинския съвет относно погасените задължения.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: отчет за извършени разходи за командировка, Вх. № 544/ 10.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 161

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

 

Одобрява разхода за извършени командировки от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетения период в размер на 180,00 лв..

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: отдаване под наем на имот за изграждане на стоматологичен кабинет, Вх. № 516/ 04.04.2008 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Сградата е изградена, а тук пише „за изграждане”. „Изграждане” да се замени с „организира”.

Г-н Христов подложи предложението на поименно гласуване:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 162

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 2 ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и доклад на Началник отдел “Общинска собственост”, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие част от имот, намиращ се в сградата на Кметство с. Вонеща вода, представляващ помещение с площ 17,92 кв.м, да бъде обявено за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 17 ал. 2 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост намиращ се в сградата на Кметство с. Вонеща вода, представляващ помещение с площ 17,92 кв.м за стоматологичен кабинет.

Отдаването под наем да става по реда на НРПУРОИ без търг или конкурс по цени в размер на 10 % от наемната цена, определена по методиката за формиране на начални тръжни цени на лекари и стоматолози за извънболнична медицинска помощ.

Разходите по ремонта на помещението, обзавеждането и пускането му в експлоатация да бъдат за сметка на наемателя.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по сключване на наемен договор.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: отписване на земеделска земя от активите на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 534/ 07.04.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Подкрепям предложението за отписване на имота от „Комунално стопанство” и да бъде за изграждане на пречиствателна станция, защото в „Чолаковци” няма пречиствателна станция, но забележката ми е: ако може да се впише „за публична общинска собственост” или за „пречиствателна станция ПОС”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Земята наистина е необходима за изграждане на пречиствателна станция на В. Търново, защото до края на май ние трябва да попълним апликационните форми за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда”. Ако тази земя не е собственост на Общината, няма как да го направим. Не възразявам да се запише „публична общинска собственост”. Ако се наложи друго, ще помоля ОбС да разгледа такова предложение. Законът за водите предвижда всички активи, които обслужват една община, да бъдат ПОС. Този закон все още не е приет, но се надявам, че ще бъде приет. Условията за финансиране от ЕС са такива.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: ПП „Атака” ще гласува само ако се запише предложението на г-н Петров, т.е. „публична общинска собственост” и „за пречиствателна станция”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Да гласуваме цялото решение, в което да добавим към „да придобие” израза „като публична общинска собственост за пречиствателна станция”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 163

На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и чл. 149 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отписване от активите на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново на /съгласно Акт за частна общинска собственост № 494/26.02.1999г./:

- общинска земеделска земя/чл.30, ал.2, т.2 от ППЗОС/; Решение №2-В/17.12.1998г. на ПН В. Търново; скица №360/04.01.1999г. – разсадник от 19.694дка, ІІІ категория с базисната стойност 16 739.00лв. за сметка на собствения капитал на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново в частта на неразпределената печалба, записана в счетоводния баланс на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново към 31.12.2007г.

На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.1, т. 2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие като публична общинска собственост за пречиствателна станция следния имот:

- общинска земеделска земя/чл. 30, ал. 2, т. 2 от ППЗОС/; Решение №2-В/ 17.12.1998г. на ПН В. Търново; скица №360/04.01.1999г. – разсадник от 19.694дка, ІІІ категория, съгласно Акт за частна общинска собственост № 494/ 26.02.1999г./с базисната стойност 16 739.00лв.

Възлага на Управителя на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността и актуализиране на счетоводните си баланси.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Наредба № 7/ 2003 г. на МРРБ, Вх. № 526/ 07.04.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да изразя мнение и като архитект, и като председател на ПК по ТСУ. Това предложение се явява един случай от една последваща интервенция от бъдещи инвеститори на жилищно строителство, с което ще започнат да пристигат предложения не от г-н Кмета, а от заинтересовани предприемачи да се завишава етажността на застрояване във В. Търново. Законът ни дава възможност според големината на населеното място да изградим сгради с определена височина. Тъй като ние нямаме капацитета на голям град, в който се разрешава високо строителство, град с население по-малко от 100 000 жители, Законът ни разрешава да изграждаме сгради с височина до 15 метра. Всички останали сгради са на определен специален режим – с разрешение при особени случаи. Смятам, че в този случай няма някакъв особен случай, който да е в полза на целия град, поради което да допускаме такава етажност на това място.

Другото ми съображение е, че ние непрекъснато говорим за преуплътняване на строителството. Това уплътняване идва не само от застроената квадратура на терена, но и от височината на сградите. Това уплътняване се изразява и в тези коефициенти, които отразяват точно плътността и интензивността на застрояване. За В. Търново е допустима 3 единици интензивност на застрояване. При 24 метрово застрояване се получава коефициент на интензивност 5, който почти не е прилаган в града до този момент. Ако тръгнем да решаваме въпросите по този начин, и следващите предприемачи също ще поискат, защото е в техен интерес, но това не е в интерес на града.

Това не е характерен маниер за изграждане на силуета на града. Нашият град е с една много начупена конфигурация на терена и за нас добре възприети характеристики на едно обемно застрояване е, когато то върви по денивелацията на терена. И в миналото имаме такива примери, с които за да се акцентира някакво застрояване и за да не бъде монотонна характеристиката на силуета, са правени и по-високи сгради, но това не ни дава основание да изградим един район само с високи сгради. Който наблюдава скалния венец, може да забележи, че там е много по-добро застрояването, което е реализирано над старата автогара, отколкото това, което се получава над скалния венец с вертикални елементи на застрояване.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: На мен ми е трудно да оборя арх. Брайнова в тази тема. Не мисля обаче, че е съвсем редно пред една аудитория, която трябва да взема отговорни решения за развитието на града, да спекулираме с високия си професионализъм. Аз не знам как се е получило възможно начупването на пространствено-силуетно обемната концепция на В. Търново преди 30 г. на ул. „Козлодуй” с тези високи блокове, а тук не може да се получи. Предложения за по-висока етажност във В. Търново винаги са идвали. От средата на миналата година ЗУТ е променен и разрешение за по-висока етажност се дава не от кмета на града, а от ОбС и с последващо решение на Министерството на регионалното развитие и лично на министъра.

В. Търново наистина е от градовете с население под 100 000 жители. Аз мисля, че тенденцията на развитие на В. Търново е, че той много скоро ще бъде град и община с над 100 000 жители, така че той ще бъде в друга категория. Аз мисля, че точно това място позволява по-голяма етажност, няма да разруши силуета на В. Търново, а напротив, ще го обогати и разшири от концептуална гледна точка на обемно-пространственото застрояване на градските територии и нека да не забравяме, че тази Наредба важи само за жилищните сгради, но за височинността на обществените сгради няма ограничение. И ако ние имаме висока обществена и ниска жилищна сграда, не знам точно каква концепция би се получила, но това е дейност на Министерството на регионалното развитие и на тези, които правят законите.

Предложенията винаги ще бъдат конкретни за всеки един терен в контекста на цялото околното застрояване. След преценка на височината на съседните сгради, мисля, че там е напълно допустимо да бъде разрешена по-висока етажност в рамките на Закона, по законоустановения ред, който ви предлагаме. Такива предложения наистина ще има, защото исканията ще ги внасяме тук, в ОбС.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Реплика към арх. Брайнова. Винаги съм смятал нейните професионални становища за много точни, искам да й задам един въпрос: това предложение отговаря ли на Закона или не отговаря на Закона?

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Когато общите правила трябва да се изменят, се подхожда с предложение на г-н Кмета, със съгласие на ОбС и с решение на МРЗ. Този ред се следва. Ние сме в законоустановения ред и трябва да решим дали да разрешим това. Всяка институция казва своето мнение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ние в момента не решаваме дали във В. Търново ще се строят по-високи или по-ниски сгради, ние правим предложение до Министъра за точно определен парцел и за точно определен проект, който вече е направен. Собственикът прави коректно предложение преди започване на строителството.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ние сме в ситуация да вземе едно решение като експерти и един вид да направим експертно предложение до Министъра, да вземем решение като общински съветници по целесъобразност и по изгода за града, за неговата архитектура, за неговите жители. Аз не мога да разбера какво е мнението на експертната ни ПК – ПК по ТСУ. Така написано в становищата на ПК не ми дава яснота какво ни предлага тази ПК. Аз използвам да обърна внимание на председателите на ПК да формулират някакво предложение, становище на ПК – тя „за” ли е, или „против”, за да можем ние да се ориентираме в експертното мнение на нашата експертна комисия. И на мен ми е много трудно да взема решение дали там трябва да се издигне една сграда с още 2-3 етажа повече. Нека ПК препоръчват някакво становище на ОбС, за да можем да дебатираме по въпроса, защото така сме в една неяснота.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: С цялото ми уважение към работата на ОбС и огромната работа, която той върши в своите ПК, но ПК на ОбС не са експертни органи. Те са органи на ОбС, в които предварително се гледат решенията и както ОбС е обществено-политически орган на местното самоуправление, така и неговите ПК са такива. Експертният орган по устройство на територията е Експертният съвет по устройство на територията. Мненията на отделни архитекти са лично техни мнения, които могат да бъдат различни. Оторизираният експертен орган на територията на Общината е Експертният съвет по устройство на територията. В края на предложението съм представил решение № 73 на Експертния съвет. Решението му е, че приема този проект. Мисля, че такова предложение няма да навреди на В. Търново в тази му част, на точно този парцел, а напротив, ще го обогати. Там наистина ще живеят повече хора, но инфраструктурата и околността позволяват това. И нека да не правим аналогия с този терен какво друго ще стане. Всяко решение си е само за него си.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 8. Предложението беше прието с 20 „за”, 4 „против” , 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 164

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм.2005 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл. 73, т. 2 на същата Наредба, за одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ ХІІ-3198 за обществено обслужване и жилищно застрояване от кв. 107 по плана на гр.Велико Търново – завишаване височината на жилищна сграда с офиси и магазини (блокове А, В и С) от 15,00 м на 24,00 м.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: (отрицателен вот) Аз гласувах „против” и изразих мотивите си. Смятам, че моята позиция е от една страна професионална, от друга страна е гражданска, а от трета страна е на висотата на отговорностите ми като общински съветник. Д-р Рашев, Вие изказахте мнение, че и за в бъдеще ще предлагате тук въпроси, които ще бъдат частни спрямо общия устройствен план на града и ще гледаме нещата едно по едно. Когато са залагани високите сгради на В. Търново, те са залагани на базата на общ застроителен план за целия град. Ще използвам този израз, който не е литературен, но е много разбираем – когато казваме, че се вземат решения „на парче”. Вие потвърждавате от трибуната, че ще продължите да предлагате такива решения. Точно тогава се допускат такива грешки, вземане решения, които се предлагат „на парче”, не водят до добър резултат.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 17, с. Ветринци, Вх. № 495/ 01.04.2008 г.

Г-н КОЛЮ МИНКОВ – кметски наместник на с. Ветринци: По същия въпрос е дадено становище през месец януари от предишния кметски наместник. В сряда ми се обадиха за моето мнение. Аз също изразих съгласието си да бъде продадено това място. Запознах се на място със случая: там наистина няма откъде да се влезе, човекът минава през общинското място, за да влезе в своя имот.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 165

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 690 /шестстотин и девеетдесет/ кв.м., актувано с АОС № 4433/ 25.02.2008 г., представляващо 690/ 1890 идеални части от УПИ ХІ-65 /урегулиран поземлен имот единадесет римско шестдесет и пет арабско/, попадащ в строителен квартал 17 /седемнадесет/ по РП на с. Ветринци, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Петър Иванов Мянов, живущ в с.Арбанаси, община Велико Търново.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 690 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 5 520 /пет хиляди петстотин и двадесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 110,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 110,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: конкурс за изграждане на подземен паркинг, Вх. 523/ 04.04.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: В проекта за решение в т. 1 и т. 2 е записано: „обезщетение в полза на Община В. Търново – не по-малко от 14 % от общата разгъната застроена площ”. Аз предлагам тук вместо 14 % да бъде записано 20 % в полза на община В. Търново. Искам да ви върна към казуса с жилищен блок и принадлежащата към него спортна площадка, които се намират до Спортната зала. Там е записано, че инвеститорът трябва да обезщети Общината с 20.23 % от общата разгъната застроена площ. След завършване на строителството инвеститорът решава да обезщети Общината с 23 %. Ето защо аз предлагам да завишим тези 14 % на 20 %.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Димитър Захариев за обезщетение в полза на Общината 20 %:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов –въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов –въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев –въздържал се, Христо Христов -за, Любомира Попова - за, Йорданка Стефанова - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване цялото предложение по т. 10 заедно с корекциите, предложени от ПК по ТСУ и от г-н Захариев:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова - за, Йорданка Стефанова - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 166

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 54 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, чл. 188 ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/ от строителен квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 1 000 кв.м., отреден „за спортни атракции, озеленяване, трафопост и подземен паркинг” с цел изграждане на подземен паркинг на две нива при обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 20 % от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект, включващи обособяване на ниво улица на зелени площи и детска площадка и съоръжения за развлечения.

Утвърждава следните приоритетни условия за участие в конкурса:

2.1. Обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 20 % от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект и обособяване на ниво улица на зелени площи и детска площадка и съоръжения за развлечения

2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани в Камарата на строителите;

2.3. Кандидатите следва да представят идеен проект, придружен от геоложки доклад, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото подстрояване с цел изграждане на подземен паркинг;

2.4. За участие в конкурса кандидатите следва да внесат по сметка на Община Велико Търново гаранция за участие в размер на 100 000 лева;

2.5. Кандидатите за участие следва да представят необходимите доказателства за финансова стабилност и опит в строителния бранш;

2.6. Кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново

2.7. Бъдещият инвеститор се задължава да запази съществуващия в имота трафопост или при нанесени щети, да го възстанови в първоначалния му вид..

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурсната процедура при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не възразявам срещу направените и приети предложения, но след като прочетох предложението отново, виждам, че ние сме фиксирали в тези 14 % и подземния паркинг на две нива. Мисля, че е редно след като увеличаваме %, да дадем възможност паркингът да бъде на три нива, за да има икономическа логика в това, което искаме. Ако е възможно да прегласувате точката, да промените този текст, като отпадне текстът „две нива” и да бъде само за изграждане на две нива.

Предлагам да се прегласува точката, като от т.1 в ред четвърти отдолу нагоре отпадне изразът „две нива”.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: За да запишем в решението, че е необходимо при представяне на идейния проект да се запише „с геоложки доклад”, ние имахме точно това предвид – че не знаем колко задълбочени са изследванията на този терен и колко нива биха могли да се застроят в този скален масив, защото там скалата е почти на ниво над терена, който е в момента. Навремето, когато е изграждана сграда на „Мостстрой”, ако те имаха възможност с цялата си техника, с която правеха пътища и мостове и с всичките си финансови възможности, сигурно щяха да издълбаят скалата. Затова имахме тези съображения, че скалата там е твърда и че ще погълне сериозна инвестиция, за да бъде създадено подземно пространство. За да не бъде въвлечен в една авантюра предприемачът, който ще се яви на този търг, те да си направят предварително геоложките проучвания, за да знаят за какво се състезават и какви възможности могат да получат като печалба от това занимание. В момента сме в една хипотеза, която никой не може да докаже – колко нива могат да се изградят там.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз затова предложих точката да се прегласува. Напълно съм съгласен с тези Ваши възражения за геоложки доклад, който трябва да се направи. Затова предлагам да отпадне този текст. А може да се получи и на едно ниво. Това ограничение от две нива е някак ограничаващо.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Имам предложение от Кмета да коригираме част от това, което сме гласували. Дали е по Правилника, или не, ОбС ще реши. Аз предлагам ние да гласуваме дали да подложим на гласуване предложението на г-н Кмета, или не.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Не че не уважаваме мнението на г-н Кмета, но ние трябва да уважим и себе си. Процедурата беше редовна. Общинските съветници се изказаха, проведе се гласуване, обяви се резултат. Ако минем към ново гласуване, ние от ПП „Атака” се отказваме да гласуваме по точката. Ако го приемете, ще го обжалваме. Г-н Кметът може да го предложи на друга сесия.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Пламен Легкоступ. Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 5 „против” и 10 „въздържали се”.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на размер на на дължимо обезщетение, Вх. 527/ 07.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11 заедно с предложението на ПК по ТСУ:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 167

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25 от ЗОС, чл. 205, ал.1, т. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за общещяване на собствениците – Любомир Валентинов Шапков и Стоянка Георгиева Киоврекис, съгласно нот. акт № 100, т. 4 дело № 3499/ 1998 г., на н. а. № 14, т. 3 дело № 946/ 1970 и нот. акт № 43, т. 2, дело № 290/ 2006 г. за Поземлен имот № 3194 а, кв. 102, за изграждането на обект: благоустройствено мероприятие – озеленяване по плана на населеното място /Публична общинска собственост/, както следва:

 • Рзмерът на дължимото обезщетение за Поземлен имот № 3194 а, кв. 102 с площ 90 кв. м, е на обща стойност 21 240.00 лв. съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.
 • В скицата да се запише „За озеленяване”.
 • ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Преди време предложих да се сложат в залата микрофони, за да пестим време. Ще помоля да се изискат от ОбА два микрофона.

  Аз предлагам в духа на предложенията на двете ПК да отложим тази точка от днешното заседание. Мотивите са ясни.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Ние на заседание на ПК по ОС се запознахме с мотивите, но сега колегите сами могат да преценят.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  В 11.00 часа беше дадена 15-минутна почивка.

  ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: ползване на дървесина от Общински горски фонд, Вх. № 532/ 07.04.2008 г.

  Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: На 23 април бе извършен оглед от Комисия в състав: Йорданка Стефанова, Румен Димитров, Ивайло Любенов и Иван Великов Иванов на имоти, находящи се в землището на с. Арбанаси и на с. Шереметя. Става въпрос в земеделски земи, ЧОС, където миналата година през юли имаше пожар и част от дървесината не може да бъде възстановена.

  Ние установихме, че е необходимо преди да се извърши голата сеч на засегната от пожара дървесина, да бъде отделена от живата гора, като разделителната линия се маркира с бяла боя. Тъй като и едно живо дърво да има, което попада в изгорялата част от терена, ние трябва да го запазим. За целта предлагаме да бъде създадена експертна комисия, която да прецизира точно каква площ е засегната, като се използва лицензирана фирма за трасиране на терена и след това да се проведе търг за извършване на сечта. Задължаваме фирмата, която ще извърши сечта, в срок до една година да залеси терена с подходящи дървесни видове. Целта на предложението ни е да се предотвратят злоупотреби с безогледна сеч, имайки предвид да не попаднат живи дървета сред изгорялата част.

  Ходихме на място, направихме оглед, консултирахме се със служители на Горско стопанство и се оказа, че в землището на с. Шереметя половината гора е изгоряла, а половината не.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-жо Стефанова, кой ще определи Експертната комисия – Кметът или ОбС?

  Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: В комисията да бъдат включени експерти и общински съветници.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 13. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 60, с. Миндя, Вх. № 499/ 01.04.2008 г.

  Г-н ИВАН ИВАНОВ - кмет на с. Миндя: Дал съм положително становище за прекратяването на съсобствеността, тъй като имотът се намира в края на населеното място – бивше нерегламентирано сметище. Има намерение да се инвестира в него и това ще допринесе за новия облик на населеното място.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 168

  На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността чрез продажба на общинско място с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., представляващо 560/ 3892 идеални части от незастроен УПИ ХІІ-159 /урегулиран поземлен имот дванадесет римско сто петдесет и девет арабско/ от строителен квартал 60 /шестдесет/ по РП на с. Миндя, Община Велико Търново, актуван с АОС № 4395/ 22.11.2007 г., останалата част от който е собственост на Кръстю Иванов Малаков от гр. Велико Търново, ул. „Трети март„ №2, вх. „Б”.

  Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., представляващо част от УПИ ХІІ-159 от строителен квартал 60 по РП на с.Миндя, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 920 /три хиляди деветстотин и двадесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени от молителя по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 78,40 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2 % местен данък в размер на 78,40 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 60 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

  ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.

  Г-н ПЕТЪР ПЕТРОВ – кмет на с. Къпиново: Моето становище е положително. Имотът, за който става въпрос, се намира до самата река и няма къде на друго място да се направи входът.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

  Стефан Стоянов –въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева –въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов –въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова - въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 3 „против” и 25 „въздържали се”.

   

  ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 271, гр. Велико Търново, Вх. № 497/ 01.04.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова –въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – въздържал се, Григор Григоров – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 169

  На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал.1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 66 /шестдесет и шест/ кв.м., актувано с АОС № 3699/ 05.01.2007 г., представляващо поземлен имот № 555 /петстотин петдесет и пет/, което съгласно влязла в сила регулационна промяна попада в новообразуван УПИ VІІІ-555,556 /урегулиран поземлен имот осем римско петстотин петдесет и пет, петстотин петдесет и шест арабско/, попадащ в строителен квартал 271 /двеста седемдесет и едно/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Евгений Методиев Трендафилов с постоянен адрес гр. София, жк „Дружба-2”, бл. 252, вх. Г, ет. 1, ап. 81.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 66 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 13 002 /тринадесет хиляди и два/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 260,04 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 260,04 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 329, гр. Велико Търново, Вх. № 533/ 07.04.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

  Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова –за, Григор Григоров – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 170

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 232 /двеста тридесет и два/ кв.м., актувано с АОС № 4455/ 28.03.2008 г., представляващо 232/ 1878 идеални части от новообразуван УПИ І - 2103 /урегулиран поземлен имот едно римско две хиляди сто и три арабско/, попадащ в строителен квартал 329 /триста двадесет и девет/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на ЕТ „Десислава-Мария Дойчева” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” №6 с управител Мария Василева Дойчева.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 232 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 50 576 /петдесет хиляди петстотин седемдесет и шест/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 1 011,52 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 1 011,52 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

   

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предварителен договор по чл. 15 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, Вх. № 432/ 12.03.2008 г.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Постъпила е молба от г-н Тодор Тодоров за изказване по т. 18.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От името на Групата на БСП искаме г-н Тодоров да каже как е защитен интересът на хората, които бяха собственици на тези гаражи до срутването им. Наистина има декларация на тези собственици в материалите, но тя не е нотариално заверена и ако може г-н Тодоров да обясни и ако трябва да се запише в последващите договори поименно как ще бъдат защитени интересите на тези граждани.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Точката, която в момента ще разглеждаме, е свързана със случилата се авария на 28 юли 2006 г. в УПИ 1, кв. 625 при извършване на изкопни работи за строителство на жилищен блок. В резултат на свлачищен процес, който се образува при една част от гаражите, които бяха извън изкопа, се получи хлътването на гаражите и впоследствие се наложи тяхното събаряне, за да се прекратят по-нататъшните разрушителни действия.

  Във връзка с тази авария аз още в началото поех ангажимент към всички собственици на съборени гаражи, че фирмата ще изгради гаражите им, след като се решат съответните процедурни въпроси по отношение на по-нататъшното изграждане на гаражите. Всички сте в течение на това събитие, тъй като въпросът много пъти е разглеждан в медиите. Това, което за което пита г-жа Денева, е в тази папка, в която се намират всички споразумения, сключени между всички собственици на гаражи. Тук е декларацията, подадена от собствениците на гаражи, за да може да се придвижи процедурата по предаването на парцела. Тук са всички споразумения, които ще предоставя на председателя на ОбС, който да удостовери, че действително има поети ангажименти от фирмата към гражданите.

  Моята молба към вас е да дадете своето „да”, за да може процесът да продължи и до края на тази година да изпълним задълженията си към всички тези 11 човека.

  Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Станахме свидетели на доста грешки по време на строителството в този град. Искам да задам въпроса на г-н Тодоров: не можахте ли да прецените, че може де се случи нещо такова и да съборите гаражите. Бяхме свидетели как тук, над Старата печатница имаше такъв проблем, че можеше да се събори и печатницата. Проблемът там още не е решен, защото не виждам да се вземат някакви мерки, минавайки оттам. При един пороен дъжд, знаем, че би могло да се случи нещо по-сериозно като инцидент. Не може ли да се предвиждат тези неща? Аз не съм се занимавал толкова много със строителство, но съм чувал, че се подхожда към предварително укрепване при изкопни работи, така че да не се събори това, което е там. Аз съм за това да се възстановят гаражите на тези хора, даже да се възстановят в по-добър вид, защото го заслужават, защото без да са виновни, са потърпевши.

  Нека да се сложи малко ред в строителството в този град. Нека да се строи компетентно, защото се нагледахме на некомпетентно строителство с цел търсене на бърза печалба.

  Това е мнението на „Обединен център”.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз ще подкрепя предложението, но при едно условие. Понеже хората си имат право на строеж, ние нямаме право да им го отнемаме. Нека да се запише в нашето решение „само право на подстрояване”. По този начин ще осуетим всякакво строителство над терена.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: В споразумението сме записали точно това, което вие казахте. Собствениците си запазват закупеното право на строеж. Второ, дава се съгласието да се направи подстрояване, да се построят под тях три етажа подземни гаражи, за да може да има здрава основа. В споразумението е записано, че няма по никакъв повод да се надстроява над техните гаражи.

  Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Това е юридически неиздържано.

  Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Нека отложим тази точка. Да се запознаем с материалите, които донесе г-н Тодоров. Да преразгледаме проблема.

  Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Имал съм подобен случай. Ние ще изградим едни подземни гаражи, които ще бъдат достъпни от друг имот, а там е границата между два имота. Това нещо трябва предварително да се уреди юридически. Няма как да се построят тези гаражи без достъп. Това е много сложна процедура, още повече, че тази земя е Общината.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ваше право е да отлагате колкото искате, но тази точка се отлага 6 месеца. На заседание на ПК по ОС имаше и собственици на такива гаражи и те също заявиха, че чакат изграждането на гаражите. Досега този въпрос е разглеждан многократно в ПК. Това, което казва арх. Цанев, не е вярно. Уредени са отношенията на преминаване към единия и към другия терен. Освен това точно в ПК е мястото да се разсъждава по тези чисто професионални неща и по този въпрос е разсъждавано много пъти. Г-н Тодоров е бивш общински съветник и ние трябва да се отнасяме към него с нужното уважение.

  По същия начин беше отложена една точка за дървесината, която повече няма смисъл да се разглежда, защото след 1 месец изгорялата дървесина няма да бъде годна за нищо. Вероятно по същия начин ще стане и с гаража. Аз ще обявя конкурса за този подземен гараж, но ако не се яви кандидат, ще го обявим отново и някога, в бъдеще време, ще има гараж, но няма да го има сега. Ако сега отложите точката, хората няма да имат гаражите си сега, защото ОбС стои на твърдите си позиции, че не може бързо и оперативно да взема решения. Това не е работа в полза на гражданите.

  Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Искам да опонирам на г-н Рашев, защото той изтъкна, че това е бивш наш колега. Това за нас няма значение. Нашите уважения към него. Предния път г-н Димитров изтъкна, че г-н Василев е изтъкнат спортист, което също не би трябвало да има значение при вземане на решенията. Искам ясно да се знае, че ние не работим тромаво, особено „Обединен център”, които сме представители на бизнеса, а той трябва да се развива динамично. Ние не сме против това хората да си получат гаражите. Аз дори искам нещо като обезщетение за тях – което предложих. Нека те да дойдат на среща с нас и да се запознаем кой какъв гараж е имал и да има малко по-добър гараж като обезщетение за това, че му се е случило това нещо.

  Аз изразих нашето мнение – да се отложи точката и да поканим собствениците, още повече, че г-н Тодоров донесе допълнителни документи, които не са гледани в ПК и мисля, че е редно да се запознаем и с тях.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Тодоров, на всички ни е ясно, че вие в момента се опитвате да ни направите на балъци. Вие сте имали строителен терен, където сте започнали едно строителство. Вследствие на Вашето лошо строителство Вие сте нанесли щети на други граждани в друг терен. Сега под предлог на това, че ще оправите гаражите на другите граждани, се опитвате да ни накарате да Ви продадем терен, който нито искаме да Ви продадем, нито Вие го заслужавате. Аз се чудя как досега тези хора не са започнали да ви съдят. Вие искате да го гласуваме сега, да си направите на нов терен няколко етажа, с което ще си увеличите и личната печалба, а уж тези хора щели да си получат новите гаражи.

  Г-н Кмете, и Вие не ни заблуждавайте, пределно ни е ясно за какво лобирате Вие и за какво става въпрос тук. Аз съм за отхвърляне на тази точка и за това тя повече да не бъде внасяна тази точка тук и да се занимаваме с нея, а Вие, г-н Тодоров, си свършете работата, укрепете там и направете гаражите, за да не ви съдят хората.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 18. Предложението беше прието с 20 „за”, 7 „против” и 3 „въздържали се”.

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 572, гр. Велико Търново, Вх. № 489/ 01.04.2008 г.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз предлагам да подкрепим проекта за решение на тази точка, за да дадем възможност на една новосъздадена фирма да развива производствена и търговска дейност в промишлената зона на В. Търново. Въпросът е от предишния мандат и аз съм един от тези, които поради някакви процедурни неточности бях за това да спрем решението, но ако вземем постоянно да отлагаме и да казваме „не”, ние пречим на развитието на бизнеса. Не става въпрос за някакви други терени, освен терен за производствено-търговска дейност в промишлената зона и ако това е лобиране, аз нямам никакви притеснения да бъда разпознат като лобист за даване терен за изграждане на модерни производства – нещо подобно е заложено в Мандатната програма за управлението на г-н Кмета.

  Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: В качеството си на общински съветник и в качеството си на човек, който също има бизнес и е „за” това бизнесът в града и в държавата да се развива, аз съм за това да подкрепим тази точка, но в началото коментирахме, че Общината сега трябва да закупи един етаж от прилежащата към нея част. Чухте каква ще е цената. Мисля, че всеки от нас знае реалната пазарна цена на имотите. Така че ние ако се въздържим, ще се въздържим заради това, че цената е малко ниска според нас, а не че сме против тази фирма да се развива и да придобие парцела, но може би да бъде на малко по-висока цена. Ако цената бъде завишена, ще подкрепим предложението, но при предложената цена ще се въздържим.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Експертната оценка е от 29.08.2007 г. Тя вече няма стойност. Минали са 7 месеца. Аз съм „за” тази фирма да се развива, но съм против да се заменя терен за озеленяване. Нека те си закупят 1500 кв.м по подобаваща цена. Според мен цената е обидно ниска за този район. Предлагам да се направи нова експертна оценка и тогава да се гласува.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В началото на предишния мандат тук общински съветник беше Стоян Витанов. Спомням си един дебат, когато собствениците на лавки в училищата искаха да им се приспадне от наема за подобренията и ремонта в рамките на 700-800 лв. в рамките на внесените от тях пари. Тогава г-н Витанов излезе на трибуната и каза, че е минал през 2-3 училища, видял какво е направено и каза, че няма нужда да им се намалява наемът, защото те не са дали повече от 200-300 лв.

  Сега става същото. Почна се от Георги Василев и стана вече прецедент. Предлага се да завишаваме – 20 %, 30 %, 50 %. В тази връзка предлагам да закрием „Инвестстрой-92”, да не ползваме експертни оценки и да започнем тук да правим наддаване на търг. Това, което правим тук, е евтин популизъм. Къде отива пазарният механизъм, къде отиват лицензиозните фирми, които извършват тази дейност?

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Извинявам се за пропуска. Предложението е отлагано 4 пъти и се оказва, че от толкова отлагания 6-месечният срок на оценката е изтекъл. Има два варианта – или ОбС да приеме някаква нова оценка, по-висока от тази, която е в предложението, или да се възложи нова оценка на имота, т.е. да се отложи решението.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: След като ще ползваме само експертни оценки за общинските имоти, нека да направим такава експертна оценка за частта от сградата, която ще купуваме.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ние възлагаме експертни оценки, а ОбС има право да определи справедлива цена, но моля това да става все пак по време на заседанията на ПК, а не в открития дебат на ОбС, защото наистина както каза г-н Алексиев, става дума за популизъм.

  Г-н ИВАН ИВАНОВ: Факт е, че е изтекла оценката. Предлагам да я завишим с 20 % и да гласуваме. Няма смисъл да продължаваме да отлагаме точки от дневния ред.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, „против” няма, 16 „въздържали се”.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Преди това гласуване искам да се изкажа, защото предложението за завишаване с 20 % цената на имота, когато ОбС взема решение, означава на нашия имот, т.е. ние ще завишим цената на нашия имот, без да променяме другата оценка. Ако бяхме приели решение за нова оценка, това се отнася и за двата имота.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Не можем да вдигнем с 20 % цена по една оценка, която в момента няма никаква стойност. Тя е с изтекъл срок. Ако определим цена на кв.м е друго.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Иванов, можем ли да бъдем съавтори на проекта за решение и да определим цена на общинския имот в размер на 98 500 лв., което е приблизително 20 %.

  Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Предлагам да сложим край на дебата и да дадем имота да бъде оценен от три оторизирани фирми, които имат право да правят оценки, за да не казваме после, че оценката била пристрастно направена. Започвам да изпитвам съмнение защо толкова много хора искате да продадем толкова евтино този общински имот. Тук сме, за да продаваме имотите на Общината на пазарни цени, защото пак ще се чудим с какви пари да напълним бюджета на общината. Ще дойде време да даваме отговор на хората защо не са почистени улиците и ще казваме, че няма пари. Нека да си вземем тези пари, да ги вкараме в Общината и да имаме пари.

  Предложението ми е да се направи нова оценка от три оторизирани фирми, поради това, че старата е изтекла. Аз ще платя оценката.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Георги Стефанов за цена на общинския имот 98 500 лв.:

  Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков- въздържал се, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова –въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – въздържал се, Григор Григоров – против, Пламен Петров –против, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 7 „против”, 10 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за нова оценка. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма , 3 „въздържали се”.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: На мен не ми стана ясно, г-н Любенов, ще платите ли за тройна експертиза? Според Правилника се прави само една оценка. Най-резонното е да се вземат оценките на трима лицензирани оценители и се търси средно аритметично, за да се установи точната оценка.

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 2, гр. Велико Търново, Вх. № 491/ 01.04.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

  Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков- въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се,Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова –за, Григор Григоров – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, 3 „против”, 4 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 171

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 2 482 /две хиляди четиристотин осемдесет и два/ кв.м., актувано с АОС № 4418/ 11.02.2008 г., представляващо 2482/ 8482 идеални части от УПИ V /урегулиран поземлен имот пет римско/, попадащ в строителен квартал 2 /две/ по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, останалата част от който е собственост на ЕТ „Надежда – Н. Христова” с управител Надежда Христова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов”, №17.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 2 482 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 161 330 /сто шестдесет и една хиляди триста и тридесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 3226,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 3226,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТА И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО:

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предлагам да запишем нова точка, която да гласи следното: „Постигнатите от кмета договорености със собственика да бъдат внесени в Надзорния съвет за приватизация за обсъждане. Тази нова точка да стане т. 3 от решението, а точка 3 от проекта за решение да стане т. 4 от решението.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз искам да обърна внимание върху нещо, което мен ме притеснява в предложението на г-н Кмета. На кого е това предложение за минимална граница от 1500 евро и максимална 2000 евро, при положение, че имотите във В. Търново вървят по 6000 евро. Няма ли да стане така, че ние като му дадем да се помести в тези граници сега, после той да отчете, че продавачите не са се съгласили с цената от 2000 евро и имотът да бъде купен от някой бизнесмен, който да вземе част от общината, на когото да продължим да плащаме наем. Аз предлагам да отпаднат минималната и максималната граница и второ, към г-н Кмета да бъдат гласувани още двама души от ОбС, които да участват в преговорите.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Минималната цена е поставена като условие от собствениците в тяхното предложение. Можем да го махнем и да не фигурира като решение на ОбС, то е дадено по-скоро информативно. Горната цена може да я махнете, но аз мисля, че ако я махнем и ако сега вземем решение да купим този имот на 10 000 евро кв.м, го купуваме следобед, въпросът е, че трябва да намерим пари.

  Съжалявам, но няма как общински съветници да водят преговорите. Кметът представлява Общината и той подписва сделката. Затова предлагам информацията за преговорите да бъде дадена първо на Надзорния съвет и след това да се внесе в ОбС, който да вземе решение.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов за отпадане границите на цената и за включване на представители от ОбС в преговорите за имота. Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 4 „против” и 25 „въздържали се”.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 21:

  Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова –за, Григор Григоров – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 172

   

  На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 10 от ЗПСК, във връзка с Раздел VI, чл. 12, т. 13 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

  Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да води преговори за закупуване на трети етаж от реституираната част на бивша клиника „Братя Георгиеви”, граничеща със сградата на Община Велико Търново със застроена площ от 299 кв. м. при цена не по-ниска от 1500 евро и не по-висока от 2000 евро на кв. м.

  Средствата за придобиване на дълготрайния актив след окончателното договаряне на крайната цена и одобрена от Великотърновски Общински съвет да бъдат осигурени от 9 процентовата сметка на Общинска агенция за приватизация, а при необходимост и недостиг разликата от сумата да бъде за сметка на краткосрочен кредит от банка.

  Резултатите от преговорите да бъдат внесени за обсъждане в Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол.

  На следващо заседание на Великотърновски Общински съвет, Кмета на Общината да информира за преговорите и окончателните параметри и източници на финансиране.

   

  Заседанието беше закрито в 13.00 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

              ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

              ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………