ПРОТОКОЛ № 17

 

от седемнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 15.05.2008 г. от 9.15 часа в залата на община Велико Търново

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Пламен Легкоступ .

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 

 1. Предложение от група „Обединен център” относно избор на заместник-председател на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 584/ 08.05.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за 2007 г., Вх. № 535/ 07.05.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане информация за дейността на търговските дружества през 2007 г., в които Община Велико Търново е съдружник Вх. № 574/ 29.04.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно удължаване срокът на управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 501/ 03.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно представители в Общото събрание на търговските дружества, в които Община Велико Търново е акционер, Вх. № 437/ 12.03.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на процедура за приватизация на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 536/ 07.04.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно дейността на „Инвестрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 537/ 07.04.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Вх. № 571/ 29.04.2008 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да съобщя, че при секретарите има оставен списък, подписка, която инициира провеждането на извънредна сесия относно провеждането на дебат за горите. По Правилника на ОбС е необходим кворум от 1/3 общински съветници, този кворум вече е постигнат. Всеки, който желае да се включи в инициативата, моля да заповяда.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Правя предложение за промяна на дневния ред, като предлагам нова точка, която да влезе под номер пет, със следния текст: „Общинският съвет освобождава г-н Милен Михов като представител в Общото събрание на „Пазари В. Търново” ООД, считано от днешна дата”. Точка 5 от проекта за дневен ред да стане т. 6, а в проекта за решение на последната да бъде добавен под № 10 текст, аналогичен на тези точки от 1 до 9, а именно: „Великотърновският общински съвет определя за представител на община В. Търново в Общото събрание на ОП „Пазари В. Търново” ООД…” - когото ние решим, като разглеждаме точката.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Правя предложение за отпадане на т. 1 от предложения ни дневен ред. Ще се опитам да обоснова мотивите за предложението си. Първо, чисто формалните мотиви са, че ние сме изпълнили определената квота – преди няколко месеца взехме решение, че зам.-председателите на Великотърновския общински съвет трябва да бъдат до четири. Тогава аз настоявах да бъде точно определена бройката 4, но взехме решение „до четири”. Формалната страна е, че това условие е изпълнено и не виждам основателна причина да увеличаваме бройката на зам.-председателите, защото това е показател, че председателят и двамата му заместници, които сме избрали, не си вършат добре работата. Мисля, че в последните няколко месеца те се сработиха и работата върви успешно. От друга страна виждате и в национален политически план Правителството най-после започна да отстранява грешките, които е натрупало през тези 3 години и съкращава част от зам.-министрите, зам.-областните управители, така че и по тази линия мисля, че нямаме голямо основание да увеличаваме броя на зам.-председателите. Нека да се върнем и да си припомним гласуването за председател и зам.-председател. Тогава загубихме 3-4 часа в дебати, гласуване и т.н. Ако се приеме тази точка в дневния ред, ще има номинации и ще загубим ценно време, а ние имаме важни точки за разглеждане, голяма по обем работа. В заключение, процедурно, предлагам да отпадне точката от дневния ред.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Г-н Алексиев ме провокира с това, което каза преди малко. Така или иначе ние сме в рамките на Правилника, но не сме в рамките на взетото решение от ОбС, т.е. вариантите са два: или трябва да си променим решението и да останат двама, или трябва да гласуваме дотогава, докато изберем четирима. Тази страница трябва да се затвори.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Днешната сесия е много натоварена, но за да се вместим технологично във времето, се налага да добавим една точка, свързана с образователната награда „24 май”, а именно: да предложим трима колеги общински съветници, които да влязат в състава на 7-членната комисия, която ще номинира и отличи най-достойния ученик, завършващ средно образование във В. Търново. Затова предлагам като точка „последна” да се включи „Определяне на трима от членовете в Комисията”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложенията за промяна на дневния ред.

Предложението на г-н Стефан Стоянов за нова т. 5, свързана с освобождаването на г-н Милен Михов като представител в Общото събрание на „Пазари В. Търново” ООД беше отхвърлено с 15 „за”, 12 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз мисля, че с отхвърлянето на моето предложение ние показахме на великотърновци незаинтересоваността за съдбата на „Пазари В. Търново” на всички тези, които гласуват против моето предложение. Не мога да се съглася с това гласуване, още повече, че и в пресата беше отбелязано, че ОП „Пазари В. Търново” от 2002 г. насам не носи никаква печалба. Там с едно решение от 2002 г. е пратен представител на Общината – човек, който по образование е историк, а не икономист. За тези 6 г. г-н Михов нито един път не е внесъл материал, с който да сигнализира, че нещата в ОП „Пазари” не вървят. Чувствам се неудобно от становището на тези, които гласуваха против моето предложение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Протестирам срещу процедурното нарушение на лидера на „Атака” – че взе думата без всякакви процедурни правила. Аз бих могъл да говоря много за себе си и за моето образование, но няма да питам за Вашето образование, г-н Стефанов. Няма да коментирам и изказването Ви, само ще ви помоля да научите кои са общинските дружества със 100 % общинска собственост и кои са дружествата, в които община В. Търново е съдружник. Много Ви моля, когато четете вестници, да не им вярвате. Има един вестник, който в продължение на години не научи, че смесеното дружество, в което аз представлявам общината, се нарича „Пазари В. Търново” ООД, а това, за което говорите Вие – ОП „Пазари”, е съвсем друго нещо. Ще ви помоля да научите дружествата и след това да се изказвате компетентно по въпроси, които не познавате.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев за отпадане на т. 1 от проекта за дневен ред. Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 11 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Любомира Попова. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „ въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Предложение от група „Обединен център” относно избор на заместник-председател на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 584/ 08.05.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за 2007 г., Вх. № 535/ 07.05.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане информация за дейността на търговските дружества през 2007 г., в които Община Велико Търново е съдружник Вх. № 574/ 29.04.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно удължаване срокът на управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 501/ 03.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно представители в Общото събрание на търговските дружества, в които Община Велико Търново е акционер, Вх. № 437/ 12.03.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на процедура за приватизация на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 536/ 07.04.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно дейността на „Инвестрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 537/ 07.04.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Вх. № 571/ 29.04.2008 г.
 9. Избор на членове в Комисия по чл. 10 от Статута на награда „24 май”.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: избор на заместник-председател на Великотърновски Общински съвет, Вх. № 584/ 08.05.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Считам, че е съвсем нормално „Обединен център” да има свой зам.-председател. Заедно с „Десен алианс” ние сме трета по численост група в ОбС. Ние обсъдихме този въпрос и предлагаме г-н Ивайло Любенов за зам.-председател на ОбС.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: От името на група „Десен алианс” предлагам д-р Мавроди Калейнски. Група „Десен алианс” – СДС, ССД и ДСБ, прави едно представителство от голям брой избиратели, така че считам за достойна кандидатурата на д-р Калейнски.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: От името на ПП „Атака” предлагам за зам.-председател г-н Димитър Захариев и тъй като той е член на Комисията по избора, предлагам той да бъде заменен в Комисията от г-н Стефан Стоянов.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: От името на Група „ВМРО-„Преображение” предлагам за зам.-председател доц. Милен Михов.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Атанасов да бъде сменен г-н Захариев като член на Комисията по избора с г-н Стоянов. Предложението беше прието с 26 „за”, 5 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 173

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Правилник за организацията и дейноста на Великотърновски Общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинска администрация, Великотърновски Общински съвет

Освобождава Димитър Пенчев Захариев от състава на Комисията за таен избор.

Избира за нов член на Комисията за таен избор Стефан Николов Стоянов.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Комисията по избора да заеме мястото си. Тя е в състав: председател Желка Денева и членове Иван Велков Иванов, Любомира Попова, Мирослав Трифонов, Цветанка Недева, Стефан Стоянов, Румен Димитров, Исмаил Хаджимустафа и Пламен Цанев.

Г-н Христов подложи на гласуване прекратяването на предложенията за зам.-председател на ОбС. Предложението за прекратяване предложенията на зам.-председатели беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-жа Желка Денева съобщи, че комисията е в пълен състав и прочете правилата за гласуване, приети с Правилника на ОбС. Тя поясни, че изборът на зам.-председатели става на основание чл. 10, чл. 11 от Правилника. Г-жа Денева съобщи, че бюлетините са преброени от двама общински съветници, чиито групи нямат представители за избор на кандидат; за всеки кандидат са отпечатани по 37 бр. бели бюлетини, а в тъмната стаичка са поставени и 37 плика, а всеки общински съветник има право да гласува за двама кандидати. Г-жа Денева добави, че този кандидат, който събере 19 гласа, се счита за избран, а следващите двама с най-много гласове участват в избор, който се провежда още същия ден на основание чл. 12 от Правилника.

След проведеното тайно гласуване г-жа Денева обяви резултатите от избора.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Броят на пликовете отговоря на броя на положените подписи – 35. Отсъстват двама общински съветници – Розалия Кузманова и Пламен Легкоступ. В три плика са пуснати по 3 броя бюлетини, а 2 плика са пуснати празни - тези гласове са недействителни, т.е. от 35 са гласували 30 общински съветници. Гласовете за кандидатите са както следва: за г-н Мавроди Калейнски – 10 гласа, за г-н Ивайло Любенов – 17 гласа, за г-н Димитър Захариел – 16 гласа, за г-н Милен Михов – 7 гласа.

Всички членове на Комисията са се подписали. Изборът е действителен и съгласно чл.11, ал. 3 за избран се счита кандидатът, който е получил 12 + 1 гласове. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря още същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Съгласно изискванията ние трябва да направим днес втори избор, в който да участват г-н Ивайло Любенов и г-н Димитър Захариев.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Когато се правеше номинацията от групите за заместник-председатели на ОбС, ДПС знаеше, че няма да има 19 гласа. Ето защо ние не издигнахме кандидат.

Предлагам да прекратим с балотажа, тъй като в Правилника пише, че балотаж се прави само при избор на председател. Имаме да решаваме много важни въпроси, ето защо аз правя предложение да приемем, че ОбС ще има двама зам.-председатели и да спрем с този цирк да отнемаме от ценното време, вместо да работим. Предлагам да преминем нататък по дневния ред.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз предлагам да прекратим с изборите за днес, защото това отне вече много време и второ, тези неща са уредени в чл. 10 и чл. 11 от Правилника. Тъй като няма избран кандидат, не е необходимо да се прави балотаж. Няма законово основание да продължим нататък.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Ако има някакви празноти, ние сме ги допуснали при приемане на нашия Правилник. Смятам, че има законово основание да продължим избора, защото в Правилника пише, че избор на зам.-председатели се извършва по реда на чл. 10 и чл. 11, които касаят избора на председател. Ние сме решили, че зам.-председатели ще се избират по начина, по който се избира заместник-председателя.

Г-н СТЕФАН КОЛЕВ: Ние сме в процедура на гласуване и трябва да продължим.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз моля да се придържаме строго към правилника, който сме приели. Нека да спрат тълкуванията, след като сме в процедура на една точка и трябва да я завършим до край, всякакви други предложения, които постъпват и са след началото на тази точка, са невалидни. Оттук нататък ние се придържаме към изречението в ал. 3, чл. 11, което гласи: „ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове”. Смятам, че трябва да продължим в този дух и че не подлежи на нови коментари, гласувания и т.н.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Въпросът е спорен. Аз се обръщам към г-н Хаджихасан с молба да коригира предложението си, защото то в първата част е процедурно, но във втората не е. Да има или не балотаж, е процедурно, но да останат двама председатели не е процедурно предложение. Според мен, в Правилника не е уреден въпросът за избор на заместник-председател. Процедурата за балотаж е атакуема. Явно този текст в Правилника не е добре обмислен.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Балотаж значи да изберем един от двамата, а ние трябва да изберем двама зам.-председатели. Ако на избор отиват двамата с най-много гласове, няма нужда от балотаж, ако отиват на балотаж, трябва пак четиримата да отидат.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Съгласен съм с г-н Ковачев. Процедурата на избор предвиждаше да се изберат двама заместници. Сега от четиримата няма нито един избран. Това означава, че трябва да спрем дотук с този избор. Друг път, ако предложите, може пак да гласуваме. Предлагам да се гласува това, което предложихме аз и г-н Хаджихасан.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От името на Комисията по избор искам да припомня отново текста. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, още същия ден се повтаря изборът. Ние сме в процедура на гласуване.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Това изказване, което направих в началото на заседанието, се оказа вярно. Вече 1-2 часа продължаваме да спорим. В момента този цирк се предава по кабелна телевизия „Евроком”. Хората не ги интересува дали ще има, или не още двама заместник-председатели на ОбС. Предлагам да прекратим дебата и да продължим по дневния ред нататък.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Правя предложение от името на Група „ВМРО-„Преображение” да прекратим дебата и да прекратим гласуването.

Аргументите ми: едва ли някой от вас, колеги, е гласувал против на извънредна сесия да се гледат финансовите резултати на търговските дружества. Това беше мотивът, с който да се направи сесия днес, на 15 май. Започнахме с точка, с която в момента ставаме за смях пред обществеността на В. Търново. Не смятам, че това е най-важното - изборът на зам.-председателите. Всички вие роптаехте заради финансовите резултати на дружествата. Поканихме тук председателите на дружествата. С тях са и главните счетоводители на дружествата. Как показваме уважение към тях? Нарушаваме в момента и реда в залата. Предложението, което направих, предлагам да се подложи на гласуване, в противен случай Групата „ВМРО-„Преображение” напуска заседанието на ОбС.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: В Правилника никъде не е записано, че нямаме право в днешния случай да гласуваме за двама кандидати. Съветвахме се с юриста на ОбС, който каза, че в Правилника няма изрично записано нито за един, нито за двама. Комисията трябва да реши, затова въпросът беше подложен на гласуване. Резултатите от гласуването в Комисията по избора са следните: трима гласуват за един и пет човека гласуват да се изберат и двамата кандидати. Решението на Комисията е да започне гласуването. Ще бъдат отпечатани бюлетини за г-н Ивайло Любенов и за г-н Димитър Захариев.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Двамата представители на СДС – Мирослав Трифонов и аз, напускаме залата и няма да участваме в този цирк и в това гласуване.

След проведеното гласуване г-жа Денева съобщи резултатите.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Гласували са 27 човека. В 7 плика нямаше бюлетини. Резултатите от гласуването са следните: За Ивайло Любенов са гласували 16 човека, за Димитър Захариев – 12. няма избран заместник-председател.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за 2007 г., Вх. № 535/ 07.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Въпросът е доста сериозен и важен. Имам две бележки – предложения по проекта за решение. Едното е от процедурен характер и едното по същество. Предлагам т. 4 и т. 5 от проекта за решение на ОбА да отпаднат, тъй като са написани много сложно и защото фигурират в нашия дневен ред като т. 6 и т. 7. Няма смисъл сега да вземаме решение по тях.

Другият въпрос – предлагам от проекта за решение да отпадне и т. 3, която не освобождава от отговорност управителя на „Инвестстрой”, а в т. 2 като подточка 12 да добавим: „Инвестстрой-92” ЕООД. Разбирам, че там са направени сериозни финансови нарушения, вина за които има и неговият управител. Разбирам, че разкриването и противодействието на тези нарушения е по инициатива на управителя на дружеството. Опитвам се да направя аналогия с други такива случай – ние имахме подобен случай с Психодиспансера преди 2 г, където имаше сериозни финансови нарушения и не беше поставен въпросът за отговорността на управителя, защото се оказа, че са виновни други длъжностни лица. Доколко управителят на „Инвестстрой” носи друга отговорност за тези нарушения и за финансовото състояние на дружеството, е предмет, който ще обсъждаме в т. 7. С тези мотиви аз правя предложението си.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че предложенията на г-н Стефанов са напълно адекватни. Аз също моля да отпаднат тези точки. Доста време бяха готвени материалите за търговските дружества и това наистина е пропуск. Подкрепям предложенията на г-н Стефанов.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефанов за отпадане на т. 3, 4 и 5 от проекта за решение и за добавяне на подточка 12 към т. 2 от проекта за решение. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият проект за решение по т. 2, с корекциите, предложени от г-н Стефанов, беше приет с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 174

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2007г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества освобождава от отговорност Управителите на Едноличните дружества с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, както следва:

2.1 „ПИЕНО” ЕООД,

2.2 „Комунално стопанство” ЕООД,

2.3 „Обредни дейности” ЕООД,

2.4 „Царевград Търнов” ЕООД,

2.5 „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД,

2.6 „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

2.7 „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД,

2.8 „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД,

2.9 „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман – Велико Търново” ЕООД,

2.10 “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, и

2.11 „Благоустройство” ЕООД.

2.12 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества не освобождава от отговорност Управителя на Еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново.

3. На основание чл.60, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества определя за приключилата финансова 2007г., полагащия се дивидент да бъде реинвестиран в Едноличните дружества с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за капиталови разходи.

4. Възлага на Управителите на Едноличните дружества с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, до 15.07.2008 г. да внесат подробна информация в Общинската администрация за разходване на целевите средства.

5. Дава принципно съгласие нетната печалба на Едноличните дружества с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, да бъде използвана за капиталови разходи при спазване на изискванията на чл. 18, т.12 и чл. 19, т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

6. Възлага на Управителите на Едноличните дружества с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, в срок до 30.06.2008 г. да предприемат законови действия по събиране на вземанията си за 2007г.

7. Възлага на Управителите на Едноличните дружества с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, до 01.07.2008 г. да внесат подробна информация за предприетите от тях действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото съм против отчета, а защото съм против начина, по който беше приет този отчет. В материала със становищата на ПК е записано, че ПК по ИВСПИ е предложила да бъдат изслушани управителите на дружествата. Днес приехме отчета в разрез с предложението на тази ПК и в разрез с мотивите за провеждане на тази извънредна сесия. Гласувах „против” именно поради тази процедура и начин на приемане на тази точка и се извинявам на управителите, че ги разкарахме дотук, демонстрирайки неуважение към тях.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане информация за дейността на търговските дружества през 2007 г., в които Община Велико Търново е съдружник Вх. № 574/ 29.04.2008 г.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Считам, че е дошло времето да говорим освен за земи, гори, замени и за местното здравеопазване. Вярно е, че то е следствие от националното законодателство, но на местната територия в така представената ни информация от МОБАЛ – В. Търново считам, че има определена доза високомерие. Недоумявам що за документ е този, който ни се представи на днешното заседание. Трудно двете кратки странички, съпоставими с тези на диспансерите, биха могли да се нарекат финансов резултат, годишно приключване или информация за дейност на търговското дружество за изминалата 2007 г. Те са за 2006 г., но дори и за 2006 г., нима това е исканият документ? Това по начин на структуриране е извадка от протоколна тетрадка. Това за мен, за ПК по ЗСД и за всички тук присъстващи е неуважение и обида с институцията ОбС, с институцията кмет, с д-р Рашев лично – като представител в Общото събрание на МОБАЛ. Не се говори за приходи, разходи по отделни пера, средна работна заплата в МОБАЛ, придобити дълготрайни активи, амортизации, дългосрочни и краткосрочни задължения, човешки ресурси, брой извършени услуги, пазарно обезпечение и Инвестиционна програма, очакван финансов резултат, бизнес програма за 2007 г. Как да разбираме това: „Не сте ни първа грижа в ОбС”, или „Колкото ви е процентът собственост, толкова ще ни е информацията”, а може и никой да не я прочете.

Със сигурност Съветът на директорите е намерил време за среща с новия министър – 51 % собственик и работодател. Намерено е и време за предстоящата подялба на двата двора на МОБАЛ, но за среща с ПК по ЗСД и за представяне на информацията нямаше. Не мисля, че здравето на жителите и гостите на този град, завоювал престижната награда „културна столица”, воюващ с всички видни дотук постижения за административна столица, заслужава такова отношение. Аз лично недоумявам как при две напомнителни писма за изискване на съответните финансови документи: № 2029 от 18.02. и № 2046 от 04.04. със заверени обратни разписки към днешна дата Съвета на директорите не подаде информация за 2007 г. Следвайки поставената цел на тази точка от дневния ред, не мога да приема този документ нито по форма, нито по съдържание, но макар и такъв, в този му вид, считам, че в административно-икономическо-правния мир има институция, на която би могъл да послужи.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ако сте се задълбочили в материалите на общинските търговски дружества, където Общината е съдружник, ще забележите, че от 13 търговски дружества само 4 изпращат информация за състоянието, т.е. това, че във всички търговски дружества Общината е съдружник с различен процент, като най-много в това, което е в ликвидация. Т.е. Общината не играе никаква роля, както и това дали ще приемем, дали ще отложим решението по точката. Би било редно човекът, който е бил представител на Общината в тези търговски дружества, да направи кратка информация за състоянието. Ние практически не можем да влияем в тези търговски дружества, защото не сме мажоритарни собственици. Затова предлагам да приемем предложението на г-н Рашев.

Предложението по т. 3 беше прието с 22 „за”, 4 „против” и 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 175

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 26 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2007г., в които Община Велико Търново е съдружник.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: удължаване срокът на управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 501/ 03.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 176

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Удължава Договора за управление на Даниел Димитров Панов, живущ в с. Арбанаси, ул. „29”, ЕГН 6710041467, л.к № 114496820/ 03.12.2001г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 15.06.2008г. до 15.06.2011г. включително.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: представители в Общото събрание на търговските дружества, в които Община Велико Търново е акционер, Вх. № 437/ 12.03.2008 г.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам да отложим тази точка за следващо заседание. Нека да направим конкретни предложения със съответните имена, за да няма отново изказвания, че хората нямат необходимото образование и за да има предварителна договореност.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В повечето от становищата на ПК се изразява мнение Съветът на председателите или на председателите на групите общински съветници да обсъди този въпрос. Два пъти се събирахме, но не можахме да постигнем договореност. Определихме представители на няколко от дружествата, но има още няколко спорни. Подкрепям становището на колегата. Аз също настоявам за отлагане на точката, докато не я избистрим. Ако сега гласуваме дружество по дружество, може да изпаднем в същия казус, както по т. 1. Аз подкрепям предложението за отлагане.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 5. Предложението беше прието с 17 „за”, 4 „против” и 10 „въздържали се”.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: откриване на процедура за приватизация на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 536/ 07.04.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Становището на НС за приватизация беше раздадено на днешното заседание. Ние нямаме принципни различия с предложението, предоставено ни от Кмета на Общината. Има 2-3 неща в неговото предложение, които са некоректни. Докато ние не определим точните параметри на това, което ще приватизираме, не можем да пристъпваме към оценка и към правни анализи. Затова НС предлага един изчистен проект за решение. Точка 1 изважда „Благоустройство” от забранителния списък за приватизация. Точка 2 включва „Благоустройство” ЕООД в годишния план за приватизация. Точка 3: „Възлага на Кмета на Общината в двуседмичен срок да направи предложение за това какви движими и недвижими активи от дружеството следва да бъдат изключени от неговия капитал, за да можем да определим предмета на приватизация и да стартираме приватизацията, надявам се на юнското заседание на ОбС.

НС за приватизация счита при създадената стопанско-икономическа обстановка, че възможностите на „Благоустройство” ЕООД са силно ограничени, било от неговите финансови и технико-икономически реалности, било от правилата, които налага Законът за обществените поръчки и Наредбата за работа на общинските дружества. От друга страна считаме, че като предприятие има потенциал и при свежи финансови ресурси и по-гъвкава форма би могло да съществува, поради което принципно подкрепяме идеята за приватизация.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: При така направеното предложение от Председателя на НС за приватизация оттеглям своето предложение и ви предлагам да гласувате предложението на Надзорния съвет.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението за решение, внесено от г-н Стефанов:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков- за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 177

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

Изважда „Благоустройство” ЕООД – В.Търново от списъка на обектите , които няма да се приватизират през 2008 г. - Приложение № 3 на Годишния план за приватизация за 2008 година.

Включва в Приложение № 1 на Годишния план за приватизация за 2008 година „Благоустройство” ЕООД – В.Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново в 2 - седмичен срок от вземане на настоящото решение, да внесе предложение за преструктуриране на капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново с цел запазване на дейности, свързани с обществени и социални функции и ангажименти на общината и пренасочването им в други общински търговски дружество .

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: дейността на „Инвестрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 537/ 07.04.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЙОВКОВ: Първо искам да благодаря за взетото решение по т. 2, с което ме освобождавате от отговорност като управител на „Инвестстрой”. Желая да ви запозная с моето становище относно мотивите, с които Кметът на община В. Търново предлага моето освобождаване като управител на дружеството. Искам да внеса едно допълнително пояснение, тъй като няколко пъти ми беше зададен въпросът по какъв начин се организират обществените поръчки и се сключват договорите по строителните и строително-ремонтните работи в община В. Търново. От няколко години възлагането на обществени поръчки и сключването на договори се сключва от община В. Търново, от специално изграден за целта отдел. На нас ни се предоставят вече сключени договори за строителство, като нашата задача е да контролираме тяхното изпълнение. Често се случва тези договори да ни бъдат предоставени след като е започнало изпълнението им.

На първо място в мотивите на г-н Рашев съм обвинен в допуснато ненавременно организиране изпълнението на договорните задължения от изпълнителя на обекта „Авариен ремонт” на моста на р. Янтра в кв. ”Света гора”. Според договора между „Инвестстрой” и община В. Търново в периода 2003-2007 г., нашата задача е да осъществяваме инвеститорски контрол и строителен надзор на обекти на община В. Търново и смятам, че като такива ние съобразно нашите правомощия и задължения сме създали необходимите условия и организация за работа на площадката. Площадката е разкрита своевременно, осигурен е авторски надзор, осигурена е актуализация на работните проекти, т.е. не съществуват никакви пречки изпълнителят да изпълни задълженията си своевременно. Устно и писмено сме му обръщали внимание, имаме 7 кореспонденции, за неизпълнението на задълженията му и сме давали указания как да се справи. Въпреки всичко нещата се проточиха с изпълнението на обекта и едва в началото на миналата година ни бяха предоставени отчетни документи за строителството, които ние отказахме да признаем, тъй като имаше значително надписано строителство, при което възникна скандал. Дори ме заплашиха, че щом не подписвам документите, няма да остана на тази работа. В резултат на нашата намеса на бюджета бяха спестени 132 000 лв, които платихме по-малко от това, което беше договорено. Затова в този случай не смятам, че по някакъв начин сме ощетили Общината.

Друг мотив за освобождаването ми е бизнес програмата на дружеството – че тя не е обвързана с договори с община В. Търново. Това е вярно – че генералният договор изтече в края на миналата година. Но е вярно, че бизнес програмата е план за действие, който ръководителят на едно дружество трябва да се стреми да постигне с всички средства. Не смятам, че печалба и положителни резултати трябва да се гарантират чрез намаляване на работна заплата, чрез съкращаване на персонала, правене на икономии от консумативи, които са необходими и без които би се влошило качеството на работата. Моите съображения съм изпратил на 14 април в Общината. Нямам отговор на тази молба те да бъдат приети като допълнение на бизнес програмата, нямам отговор дали са приети, или не. Но има и още един момент: в договора ми за управление на дружеството, както и в Общинската наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част в капитала на търговските дружества, в чл. 52 е казано, че при сключване на договора за управление и ежегодно Кметът на Общината възлага на управителите на търговските дружества определени конкретни задачи, на база на което те изготвят своите бизнес програми. Аз твърдя, че до този момент ние бизнес задачи не сме получавали. Въпреки всичко 11 години ежегодно бизнес програма е правена и смятам, че съм се отнасял отговорно към този въпрос. 11 години дружеството е било винаги на печалба.

Друг мотив е за демонтажа на съоръженията по амонячната инсталация на ледената пързалка – че не сме изпълнили задължението да оценим съоръженията и да ги приберем в склада на дружеството. С решение на ОбС от 2004 г. складовата база на „Инвестстрой” е ликвидирана, т.е. ние не разполагаме със складови помещения, където да бъдат съхранени същите. На второ място – когато започна демонтажа на съоръженията, ние избрахме по-сигурния вариант, при който бяха отремонтирани съоръженията, за да се гарантира безаварийна работа на работещите и на живущите там и след източване на амоняка ние имахме едно съоръжение, което можеше да работи – т.е. то не беше разпиляно и нямаше нужда нещо да се вади оттам и да се съхранява. Ние сме информирали Общината за това, направили сме опис на съществуващите агрегати с предложение и запитване да се вземат мерки за опазване на сградата, защото всичко е прибрано в нея. На това предложение също нямаме отговор, което буди недоумение у мен.

На следващо място сме обвинени за ремонта на СОУ „Емилиян Станев” – че са изплатени от общинския бюджет 67 000 лв. в повече по сключени договори с две фирми изпълнители. Вярно е, че има такава констатация. Сумата 67 000 лв. може да се оспорва, тъй като тя е едностранно определена, без участие на самите изпълнители, без да се вземат предвид всички видове работи, които са свършени там. Но това си има своята причина. Тук става дума за ремонт, който две фирми извършваха в югоизточния корпус на училището по 4 договора, които във времето се застъпиха като видове работи, като време за изпълнение и като организация. Като имаме предвид, че липсваше постоянно техническо ръководство от страна на фирмите изпълнители, там цареше един хаос, при което се допуснаха пропуски, но допускането на тези пропуски беше резултат и от начина на възлагане на строителството. Договорът с фирмите, особено с фирмата от Севлиево, се сключи по съвсем окрупнени показатели. Например изработка на тръбна мрежа с топлоизолация, монтиране към котелна система и радиатори – 9300 лв. Това е договор, който се сключва на 21 декември и трябва да се изпълни. В това се включва демонтаж на тръби, монтаж, изолации и много други операции.

Предвид създалата се ситуация аз не желая повече да работя под ръководството на настоящия кметски екип на община В. Търново и искам договорът ми да бъде прекратен по взаимно съгласие, защото аз се считам невинен по повдигнатите обвинения, но мисля, че съвсем целенасочено и необосновано се създават условия, при които аз и ръководеното от мен дружество да не можем да работим. Не е тайна, че в част от ОбА, с която най-често контактуваме служебно, съществува едно чувство на страх за общуване без някой да им разреши. Съзнавам, че целта е да си замина, но какви са истинските причини, не мога да кажа все още. Аз имам самочувствието, че мога да работя, казах, че работя там 11 години и винаги фирмата е била на печалба. Задавам си въпроса защо ми се поставя въпросът, че бизнес програмата ми не е обвързана с договори. Какъв е проблемът община В. Търново да възлага договори на собственото си дружество? Имам чувството, че съм засегнал нечии интереси, но не мога да кажа чии. В тази връзка правя предложение ОбС да вземе следното решение:

Нова точка 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и във връзка с 147, ал. 2 от Търговския закон, член 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правото на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества; раздел VІІ, т. 1 от Договора за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 15.09.2000 г. и анекс към него от 11.09.2006 г., сключен между Кмета на община В. Търново и инж. Димитър Милчев Йовков, прекратява договора за управление на инж. Димитър Милчев Йовков – управител на „Инвестстрой”, гр. В. Търново, считано от 02.06.2008 г.

2. Сегашната т. 1 да стане т. 2, сегашната т. 2 да стане т. 3, сегашните т. 3 и т. 4 да отпаднат.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Всичко, което чухме, беше на професионална основа. В материалите има неяснота – визира се една доста сериозна злоупотреба и искаме да чуем Вашия коментар преди да вземем отношение по въпроса. Надявам се проблемите, които изтъкнахте, да получат някакъв отговор от другата страна.

Г-н ДИМИТЪР ЙОВКОВ: Това наистина е факт – във фирмата има извършени злоупотреби с парични средства, основно от главния счетоводител на дружеството. Това нещо аз съм констатирал лично, лично съм проучил размера на нанесените щети и съм уведомил Кмета на община В. Търново, при което съм поискал да се извърши финансов одит в касата на дружеството. Този одит беше извършен и моите констатации се потвърдиха. След завършване на одита главният счетоводител и касиерът са уволнени от дружеството.

В какво се състои злоупотребата? Същите, както и още няколко колеги, в по-малък размер, са вземали пари от касата, срещу което са подписани касови ордери, но те не са описани в касовата книга и са прибрани в чекмеджето на касиера и главния счетоводител. Когато ми направи впечатление, че по някои от важните сметки средствата намаляват, нещата се разплетоха. Спрямо главния счетоводител се предприеха законови действия – заведено е дело срещу него. Има издаден изпълнителен лист. Започваме бавно възстановяване на средствата и не мога да кажа колко време ще отнеме това. Смятам, че с действията си не съм прикрил това, напротив, разобличил съм злоупотребата и съм дал ход на търсенето на отговорност от длъжностното лице. Аз съм работил с този човек 10 години, през този период не са се случвали никакви злоупотреби, имаме няколко финансови ревизии, не са констатирани нарушения. Освен това дружеството винаги е разполагало със средства, било е на печалба, така че може би не съм обърнал достатъчно внимание, когато са започнали злоупотребите.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз не възразявам срещу такава формулировка на предложеното решение от г-н Йовков. Целта ми е да подобрим работата на дружеството, защото смятам, че в дружеството все пак има слабости. В правата на ОбС е да обяви конкурс. Не може в едно дружество да няма 200 000 лв и да кажем, че в него няма слабости. Не можем да кажем, че някъде има хаос, след като ние имаме договор с това дружество да има инвеститорски контрол. Работата на инвеститорския контрол е да няма хаос. Смятам, че ако проведем конкурс, можем да постигнем по-добро управление на това дружество. А що се отнася до възлагането на поръчки на търговски дружества на Общината по този въпрос има ясна законова уредба – Общината няма как да възлага без търг или конкурс обществени поръчки на свои търговски дружества.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз се запознах внимателно с всички материали на общинските дружества, с финансово-икономическите им резултати. „Инвестстрой” има най-добри икономически резултати. Има някои неща, които са общи за всички търговски дружества. Още на първото заседание на ПК по ИВСПИ аз попитах представителя на Общината каква е бизнес задачата на търговските дружества за 2007 г, защото на базата на тази бизнес задача се прави бизнес план, който се утвърждава от кмета. Сега чувам, че в последните 11 г. „Инвестстрой” е нямал такава бизнес задача – т.е. той е нямал база, за да изготви своя бизнес програма. В материалите, които получихме, се казва, че не е одобрена бизнес програмата на „Инвестстрой” и на „Благоустройство” и тя с право не е утвърдена, защото не можеш в една бизнес програма да залагаш загуба за дейността си. Но научавам и нещо друго – че корекция на такава бизнес програма е внесена на 14 април, която не е предложена на ПК по ИВСПИ и ние оставаме с убеждение, както и целият ОбС, че няма предложена корекция на бизнес програмата.

Явно нещата в „Инвестстрой” са станали нетърпими – между управителя и г-н Кмета, и предложението на г-н Йовчев е достойно, затова аз ще го подкрепя. Но въпросът е в това: какъв е критерият за назначаване на един управител и какъв е критерият за оценка на управителя? На нас трябва да са ни известни критериите, по които оценяваме управителите на търговските дружества, защото нормативната база на търговските дружества е такава, че тя не дава възможност на тези управители да разгърнат своята инициатива, своите бизнес качества. Има различия в моите виждания и във вижданията на ОбА по отношение на това трябва ли да има търговски дружества по принцип, или не трябва да има такива на подчинение на Общината; или трябва да се разделят – тези, които са със стопанска дейност и тези, които са със социална дейност. Така че въпросът е много дискусионен: дали трябва да има печалба едно търговско дружество, или да няма печалба и да не дава данък на държавата. Ако погледнете печалбата на търговските дружества, тя е символична още преди облагането им с данъци, т.е. тяхната задача, поставена и утвърдена в бизнес програмата, е такава, че те нямат интерес да дават печалба. Тук моментите са много спорни. За мен проблемът стои отворен, но когато се прави конкурс, трябва да има ясни критерии, по които се оценяват качествата на един бъдещ управител. След като условията на работа за управителя на „Инвестстрой” са такива и според него има тенденциозност, ние от „Обединен център” ще подкрепим предложението му.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Не мога да се въздържа да не взема отношение по тази точка и да не изразя моето становище. Аз лично съм притеснен от факта, че един управител на дружество, когото ние вече освободихме от отговорност, не желае повече да работи с кмета Рашев. Този управител на това дружество 11 г. отчита печалба за Общината и той повече не желае да работи с кмета на Общината, а другите, които не отчитат, желаят да работят. Аз не мога да разбера къде е логиката тук и усещам нетърпението на г-н Кмета да се освободи от този управител. За съжаление, сигурно и аз ще гласувам предложението на г-н Йовков, защото преди малко говорих с него и го попитах има ли шанс да остане, но той отговори, че в никакъв случай няма да остане, защото повече не може да работи с този кмет. Смея да ви обърна внимание за начина, по който г-н Рашев работи с управителите на фирмите със 100 % общинско участие и смея да заявя определено, че това не е добрият начин за съвместна работа, която да носи полза на община В. Търново и жителите й.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Рашев оттегли предложението си, затова ще подложа на гласуване предложението на г-н Димитър Йовков.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 178

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1., т.4 и т.5, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 1 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 15.09.2000г. и Анекс към Договор за управление /15.09.2000г./ от 11.09.2006г. сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Димитър Милчев Йовков прекратява Договор за управление /15.09.2000г./ на инж. Димитър Милчев Йовков – Управител на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново считано от 02.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Вх. № 571/ 29.04.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 179

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на членове в Комисия по чл. 10 от Статута на награда „24 май”.

Г-н МИРКО РОБОВ: От името на ПК по ОН предлагам трите места от квотата на ОбС да бъдат заети от Любомира Попова – ГЕРБ, Роза Мишева – БСП и Николай Цонев – ВМРО.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 9. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 180

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Определя за членове на комисията:

 1. Роза Димитрова Мишева
 2. Любомира Симеонова Попова
 3. Николай Станчев Цонев

 

 

Заседанието беше закрито в 12.10 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

            ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….