ПРОТОКОЛ № 18

 

от осемнадесето заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 22.05.2008 г. от 9.15 часа в залата на община Велико Търново. Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Пламен Легкоступ .

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2008 г., Вх. № 649/ 14.05.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно Общинска програма за околна среда, Вх. № 560/ 21.04.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на основен специализирани планове при бедствия, Вх. № 562/ 23.04.2008 г.
 4. Информация на МВР, Вх. № 572/ 29.04.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно информация за касовото изпълнение на бюджета, Вх. № 633/ 12.05.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 634/ 12.05.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 645/ 13.05.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно Оперативна програма „Околна среда”, Вх. № 670/ 19.05.2008 г.
 9. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински дял във „ВТО Мултиком” АД, Вх. № 658/ 15.05.2008 г.
 10. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 659/ 15.05.2008 г.
 11. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно изменение и допълнение на Наредбата за възлгане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация, Вх. № 660/ 15.05.2008 г.
 12. Питане от общинските съветници арх. Румяна Брайнова и инж. Георги Стефанов, Вх. № 616/ 09.05.2008 г.
 13. Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 647/ 13.05.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. № 1 за изграждане на трафопост, Вх. № 610/ 08.05.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. № 657 за изграждане на трафопост, Вх. № 611/ 08.05.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. № 640 за изграждане на трафопост, Вх. № 612/ 08.05.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на безвъзмезно право на полване на имот, Вх. № 639/ 13.05.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 572, Вх. № 622/ 12.05.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на общинско жилище за нуждите на МОБАЛ - Велико Търново, Вх. № 624/ 12.05.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно заплащане на дължими суми, Вх. № 588/ 08.05.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за закупуване на автоматичен радиоизотопен гама брояч, Вх. № 583/ 07.05.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно изпълнение на Решение № 51/ 24.01.2008 г. и проведен конкурс за Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 570/ 25.04.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно списък на длъжностите имащи право на транспортни разходи, Вх. № 648/ 13.05.2008 г.
 24. Отчет относно извършени разходи за командировка от Христо Христов - Председател на ВТОбС, Вх. № 619/ 10.05.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 589/ 08.05.2008 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 590/ 08.05.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 591/ 08.05.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 592/ 08.05.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 593/ 08.05.2008 г.
 30. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 594/ 08.05.2008 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 595/ 08.05.2008 г.
 32. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 596/ 08.05.2008 г.
 33. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 597/ 08.05.2008 г.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 598/ 08.05.2008 г.
 35. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 599/ 08.05.2008 г.
 36. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 600/ 08.05.2008 г.
 37. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 601/ 08.05.2008 г.
 38. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 602/ 08.05.2008 г.
 39. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 603/ 08.05.2008 г.
 40. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 604/ 08.05.2008 г.
 41. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 605/ 08.05.2008 г.
 42. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 607/ 08.05.2008 г.
 43. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 608/ 08.05.2008 г.
 44. Предложение от д-р Румен Рашев относно свикано извънредно Общо събрание на „Стара планина – ВТ - ликвидация” АД, Вх. № 661/ 16.05.2008 г.
 45. Предложение от д-р Румен Рашев относно промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по сградостроителство „Кольо Фичето”, Вх. № 668/ 16.05.2008 г.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Моето предложение е във връзка с гласуване кандидатурата на ученик от Езикова гимназия за удостояване с наградата „24 май”. Съгласно статута трябва да вземем решение днес за определяне кандидата, който ще получи тази награда. Предлагам това предложение да бъде включено като нова т. 25 преди да влезем в поредицата точки, свързани с разпореждане с общински жилища.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Групата общински съветници от БСП предлага точка 2,свързана с точките от 25 до 43 във връзка с продажбата на общински жилища. Ние правим предложение за промяна индекса за оценка на цените на общинските жилища, предложени за продажба на настоящето заседание от т. 25 до т. 43. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с т. 28 от Приложение № 1 към Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Великотърновският общински съвет да вземе следното решение: „Видоизменя Решение № 58 на Великотърновския общински съвет от 24.2008 г., като променя индекса от 1.5 на 2.85, така че цените на предложените за продажба жилища да не бъдат под нивото на съответната данъчна оценка в съответствие с чл. 45, ал. 6 от горепосочената Наредба”. Правим това предложение с цел, ако се приеме, ОбА да има време да преизчисли цените за продажба на общинските жилища.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Николай Цонев за включване на нова точка под номер 25 за Награда „24 май”. Предложението за включване на точката в дневния ред беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на Група БСП за промяна на дневния ред беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2008 г., Вх. № 649/ 14.05.2008 г.
 2. Промяна на Решение № 58 на Великотърновски Общински съвет от 24.01.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно Общинска програма за околна среда, Вх. № 560/ 21.04.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на основен специализирани планове при бедствия, Вх. № 562/ 23.04.2008 г.
 5. Информация на МВР, Вх. № 572/ 29.04.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно информация за касовото изпълнение на бюджета, Вх. № 633/ 12.05.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 634/ 12.05.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 645/ 13.05.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно Оперативна програма „Околна среда”, Вх. № 670/ 19.05.2008 г.
 10. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински дял във „ВТО Мултиком” АД, Вх. № 658/ 15.05.2008 г.
 11. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 659/ 15.05.2008 г.
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно изменение и допълнение на Наредбата за възлгане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация, Вх. № 660/ 15.05.2008 г.
 13. Питане от общинските съветници арх. Румяна Брайнова и инж. Георги Стефанов, Вх. № 616/ 09.05.2008 г.
 14. Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 647/ 13.05.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. № 1 за изграждане на трафопост, Вх. № 610/ 08.05.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. № 657 за изграждане на трафопост, Вх. № 611/ 08.05.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. № 640 за изграждане на трафопост, Вх. № 612/ 08.05.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на безвъзмезно право на полване на имот, Вх. № 639/ 13.05.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 572, Вх. № 622/ 12.05.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на общинско жилище за нуждите на МОБАЛ - Велико Търново, Вх. № 624/ 12.05.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно заплащане на дължими суми, Вх. № 588/ 08.05.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за закупуване на автоматичен радиоизотопен гама брояч, Вх. № 583/ 07.05.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно изпълнение на Решение № 51/ 24.01.2008 г. и проведен конкурс за Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 570/ 25.04.2008 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно списък на длъжностите имащи право на транспортни разходи, Вх. № 648/ 13.05.2008 г.
 25. Определяне кандидат за носител на наградата „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап.
 26. Отчет относно извършени разходи за командировка от Христо Христов - Председател на ВТОбС, Вх. № 619/ 10.05.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 589/ 08.05.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 590/ 08.05.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 591/ 08.05.2008 г.
 30. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 592/ 08.05.2008 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 593/ 08.05.2008 г.
 32. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 594/ 08.05.2008 г.
 33. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 595/ 08.05.2008 г.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 596/ 08.05.2008 г.
 35. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 597/ 08.05.2008 г.
 36. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 598/ 08.05.2008 г.
 37. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 599/ 08.05.2008 г.
 38. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 600/ 08.05.2008 г.
 39. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 601/ 08.05.2008 г.
 40. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 602/ 08.05.2008 г.
 41. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 603/ 08.05.2008 г.
 42. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 604/ 08.05.2008 г.
 43. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 605/ 08.05.2008 г.
 44. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 607/ 08.05.2008 г.
 45. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 608/ 08.05.2008 г.
 46. Предложение от д-р Румен Рашев относно свикано извънредно Общо събрание на „Стара планина – ВТ - ликвидация” АД, Вх. № 661/ 16.05.2008 г.
 47. Предложение от д-р Румен Рашев относно промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по сградостроителство „Кольо Фичето”, Вх. № 668/ 16.05.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2008 г., Вх. № 649/ 14.05.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вече на няколко сесии става въпрос за търговските дружества. На миналата сесия това беше една от основните точки по отношение на търговските дружества. Ние я претупахме, по нея нямаше дебати.

Когато четем материалите, става ясно, че в рамките на шест месеца, откакто ние сме в ОбС, нищо от дейността на търговските дружества не се е променило. Мен ме притеснява това, че липсва стратегия на ОбА по принцип за развитието на търговските дружества. Такава за пръв път чух официално от Кмета, когато обсъждахме бюджета за 2008 г., но аз мисля, че ОбС трябва да има стратегия в писмена форма за търговските дружества. Ние сме ги оставили на самотек, управителите изнемогват и финансовите резултати се влошават.

Какви изводи правя аз? До този момент не са приети бизнес програмите на две търг. дружества – „Инвестстрой” и „Благоустройство”, макар че по данни на директора на „Инвестстрой” корекция на бизнес програмата е внесена още на 14 април. Приета ли е, или не, аз не мога да кажа. Самият управител заяви, че 11 г. той няма бизнес задача. За пръв път сега в отчета се появява бизнес програма, т.е. сравнението, което се прави за тримесечието, е спрямо приетата бизнес програма и спрямо първото полугодие на миналата година. Финансовите резултати на търг. дружества спрямо миналата година са влошени, но мен повече ме безпокои значителното нарастване на краткосрочните задължения спрямо вземанията. Задълженията на търг. дружества са 2 430 000 лв., а вземанията към този момент са 853 000 лв, т.е. разликата е около милион и половина. Въпросът е, че вземанията не винаги са задължителни и възможни, докато задълженията трябва да се платят. На мен не ми е ясно откъде търг. дружества ще вземат милион и половина, за да погасят тази голяма разлика.

Аз искам да направя две официални предложения или препоръки: първото: да има критерий за дейността на управителите и второ: информация за търговските дружества ние черпим само от техните тримесечни отчети. Нормално е да има контрольори към търг. дружества. Този контрольор прави тримесечен отчет пред ОбС. Той контролира дейността на търг. дружество и дава оценка на самия управител. Нищо не можем да променим към днешна дата. Отчетът на търговските дружества е факт, затова ще гласувам за предложението на г-н Кмета.

Предложението по т.1 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 181

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Решение № 58 на Великотърновски Общински съвет от 24.01.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предложението, което току-що беше внесено, създава технически затруднения, защото трябва да се прави трета оценка. То създава неудобство и на колегите, които не са запознати с предложението на БСП. Тези затруднения са технически и са по-малката беда. По-големият проблем е по-кардинален: общината да продава или да не продава общински жилища? Нямам информация, но мисля, че Общината е продавала жилища и преди 10 ноември. Това е било законово разрешена практика. Този въпрос е уреден и в Закона, и в нашата общинска наредба. Аз мисля, че тези колеги, които по принцип са против да се продават жилища, трябва да направят предложения за промяна в Наредбата, а не да се гласува с „въздържал се”.

Убеден съм, че общински жилища трябва да се продават. Съгласен съм, че да можем да променим Наредбата. Няма идеална наредба, така че можем да обсъдим всички параметри, но така тотално да забраним продажбата, или без забрана да не разрешим продаването на общински жилища, е погрешно. Оценката на жилищата се прави по един утвърден критерий. Базовата оценка се умножава с индекс или коефициент – досега 1.5. Към него се прибавят и правото на строеж, подобренията и всичко това е оценка, която се предлага за продажба с две много важни условия: ако данъчната оценка е по-висока, продава се по данъчната, а не по оценителната оценка. Второто – ако придобитата стойност в резултат на замени е по-висока, продаваме по заменителната стойност. Общинската администрация направи разработка с коефициент 2.5 и се вижда от направените разработки, че една голяма част от тези оценки са под данъчната оценка, поради което си позволяваме да направим предложение за още по-голямо завишение на индекса – 2.85. Направили сме някои изчисления за десетина жилища, за 2 от тях дори и с този индекс пак оставаме под данъчната оценка за някои жилища. За три от тях цената ще бъде по придобитата стойност. Мисля, че предложението е разумно и призовавам да го подкрепите.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Направих си труда да ви представя какви са цените на кв.м на жилища, които са предложени за продажба. На 14 жилища цените варират от 224 до 297 лв. за кв.м. На 5 жилища цените са: 404 лв, 425 лв, 345 лв, 627 лв. за кв.м. Двете са панелни жилища на Пишмана. Две от по-скъпите са монолитни и едното е по системата „пакетоповдигащи плочи”. По пазарни цени едно жилище от 40 кв.м струва 35 000 евро, или това са 1715 лв. за кв.м. Друго жилище – 85 кв.м, се предлага за 41 000 евро, т.е. 945 лв. на кв.м. Тези жилища също са панелни и са в кв. „Бузлуджа”.

Семейството, което живее в първия апартамент – по т. 25, ще може да си купи апартамента с 2.5 годишни заплати. Само миналата седмица излезе статистика в пресата, където се казва, че едно средностатистическо семейство може да си купи едно жилище с 15-годишна заплата. Извадил съм и декларираните доходи на семействата, които искат да закупят жилища. Не всички са социално слаби – едното декларира 10 700 лв, друго – 13 000 лв. Има неверни декларации – едно семейство декларира доход 0 лв, друго семейство – 253 лв годишен доход, друго 523 лв. А минималната годишна заплата е 2640 лв. Ето защо аз се обръщам към компетентните хора да проверят фактите. Не може да има доход от 523 лв. Как ще продадем апартамент за 12 000 лв. на семейство с доход 0 лв.? Ето защо аз предлагам коефициентът за жилища да бъде завишен на 3.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: От дотук изказалите се не чух какви са техните социални мотиви. Вземам думата с ясното съзнание, че не сме погледнали достатъчно добре този коефициент, който преди време сме коригирали от 1.2 на 1.5 и когато пристигнаха молбите на хората, които имат право да си закупят жилища, видяхме каква е стойността на жилищата и всички казаха, че тези хора имат право да ги закупят на много ниска цена. Тези хора са се запознали преди нас с Наредбата и с цените на жилищата. Къде бяхме ние и защо не погледнахме тогава какви са цените на тези жилища и да поискаме промяна на коефициента? Моето предложение е молбите, които трябва да се разгледат на тази сесия, да си останат на този коефициент, който ние сме приели през месец януари, а предложенията на БСП и на „Атака” да бъдат обсъдени и да бъдат приети, но за последващи молби на наематели. Това е справедливо и нормално.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Темата е много благодатна за социална еуфория и вървим нататък и преди това аз искам да си изясним нещо много съществено: защо Общината иска да продава жилища и кое е по-социална дейност? Европейската практика е общинските жилища да се поддържат от Общината. Ние искаме да даваме шанс на хората да си купят жилищата, но някои от тях, настанени като социално слаби, променят статута си. Възможно е те да бъдат извадени и на тяхно място да бъдат настанени други хора. Коя дейност е по-социална: да запазим общинските жилища с минимален наем 15-16 лв на месец или да обслужим определен контингент, които ще закупят, и да се създаде един вакуум за жилища? След това започваме да правим заменки за имоти, за да се попълни общинския фонд или да развиваме друга дейност – с инвеститори, които за 15-16 апартамента, които ще направят, ще получат 5 или 6 имота на баснословни цени. Имаме вече такива 2-3 социални дейности от предния мандат. Вероятно причината е и тази: умишлено да се създаде вакуум за нужда от социални жилища и после по тази отиграна процедура да почнем да я запълваме, като облагодетелстваме определени инвеститори. Затова казвам да помислим коя е по-социална дейност: да остане в жилищния фонд срещу минимални цени, които се плащат, или да тръгнем на тотална разпродажба. Нека да направим тази равносметка преди да кажем кой е по-социален.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Моето предложение е да отложим точката, защото ако сега решим да продадем 20 жилища, нямаме моралното право да откажем на следващите. Това означава, че след 3 год. Общината ще остане без нито един апартамент, защото всички имат право да си купят апартамент. Ние трябва да си изградим критерий от колко жилища за социално слаби има нужда Общината, като те плащат нисък наем. Според мен, проблемът не е само в цената. Социална политика е ниският наем. Тези социално слаби семейства, които нямат доходи, как ще извадят пари да си купят жилище за 30 000 лв.? Моето предложение е да се направи един критерий колко процента от жилищата, защото има семейства, които дълго време стоят в списъците за настаняване, защото няма жилища. В същия момент ние продаваме жилища.

Моето предложение е да отложим продажбата на всички жилища.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Представителят на БСП излиза тук и казва, че няма жилища и няма да ги продаваме.

Г-н Петров, вие добре знаете, че от 1 юли всички строителни материали увеличават цената си. Аз питам как Общината ще поддържа тези жилища, които се нуждаят от ремонт? Днес ние ги продаваме за 30 000 лв, но ако не ги поддържаме, след година и половина те ще се рушат. Аз предлагам да подкрепим продаването на жилищата.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Точно в миналия мандат г-н Хаджихасан получи възможност като инвеститор срещу 16 апартамента от 64 кв.м да вземе 5-6 имота. Аз разбирам Вашата потребност, г-н Хаджихасан. На Ваше място бих развивала такава социална политика.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Радвам се, че в средите на БСП има различни течения. Едното е лявото, другото е правилното течение. Чудя се, че социалистическата партия иска увеличаване цените на апартаментите. Наистина цените са смешни. Дори с увеличаване на коефициента, както предлага г-н Стефанов, цените пак остават 2-3 пъти по-ниски от пазарните и дори от данъчните оценки. Тук възниква въпросът дали е необходимо да продадем тези апартаменти на желаещите. 18-20 молби са получени в ОбА с искане за закупуване.

Ако до три месеца след подаването на молбата, ние не се произнесем категорично, влиза в сила т.нар. „Мълчаливо съгласие”. Пред нас възникват много сложни въпроси. Тези граждани, след като са социално слаби, защо не продължат да си живеят там, още повече, че плащат 0,60-0,70 лв. дневен наем? Изправени сме пред много сложен избор.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз мисля, че и процедурно трябва да се придържаме към това, което обсъждаме. Предложението е за промяна на индекса. Тук се говорят много неща за политика. Предложението е конкретно и не чух конкурентно предложение. Аз няма да подкрепя отлагането на въпроса, защото в този мандат лесно решаваме да отлагаме, но ние сме избрани да решаваме проблемите на гражданите. Отказът също е решение и това, че някои от предложенията не ни харесват, не означава, че ние трябва да отречем всичко тотално. Това, че ако приемем да продаваме, след 3 г. ще се свършат общинските жилища, е нереално. Пазарният механизъм действа. Още повече че за всеки конкретен случай вземаме решение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това е третият ОбС, с който работя. Случват се много абсурди, толкова лесно се отлагат точките, като не се решават проблемите на гражданите, а се занимаваме с това да ограмотяваме определени общ. съветници. Тогава, когато има разумни предложения, не може те да не бъдат приемане.

Аз ще каза директно, това, което се каза тук деликатно от г-н Стефанов: четете законите, защото тук сме по волята на закона. Никъде в Закона не става дума за социални жилища, а за жилища за настаняване под наем. Има 4 категории такива. Ако прочетете закона, ще видите, че ние напълно сме в рамките на закона.

Това, което каза г-н Стефанов – за самата процедура, която дебатираме, за мълчаливото съгласие – т.е., че трябва да решим за 1.5 %, за възможността да не продаваме под придобивната стойност, е вярно. Това са неща, които Законът ни задължава да ги правим. Трябва и решение на ОбС, но никъде не е записано, че ОбС е светая светих. Призовавам ви да се концентрирате върху коефициента.

Призовавам всички общински съветници да подкрепят предложението на БСП за коефициент 2.85, за да можем да работим. На тази сесия не е възможно да се направят оценки от лицензирани оценители. Трябва да ги дадем отново на лицензиран оценител, за да ги оцени. Другият вариант е да се приемат точни цени, но мисля, че и за това няма пълна готовност.

Г-Н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Приемам критиката на г-н Рашев и си оттеглям предложението за отлагането на точката, защото наистина ние трябва да вземем решение „за” или „против” продажбата на общински жилища. Искам да помоля г-жа Мина Илиева да ни каже колко хора имат подадени молби, а не са настанени в такива жилища. Аз не съм против продажбата на жилища, но нека да има някакъв критерий: инвалиди, многодетни и т.н.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз бих подкрепил всякакво решение, което бъде прието, макар че инициативата на Групата на БСП не ни дава някакви цифрови измерения. Всъщност, ако разгледаме въпроса с жилищата, той има няколко страни. Аз съм привърженик на това, че Общината трябва да продава жилищата. Жилищата, която тя продава по закон и нормативен ред, не могат да бъдат продавани на пазарни цени. Те не могат да бъдат продавани не просто по нормативна база, те не могат да бъдат продадени дори и да съществува нормативна база, защото един наемател, който в продължение на години е живял в едно жилище, което не е негово, не полага грижи като добър стопанин на това жилище. И ако той има финансовите възможности да си купи жилище на пазарни цени, той определено няма да си купи това жилище, което се нуждае от основен ремонт. Този дебат се води отдавна – колко да бъде коефициентът, колко да бъде увеличението и т.н.. Такава е нормативната база, но ние виждаме, че има хора, настанени в тези жилища по 15, 20 и 30 години. И тази формула, че човекът е забогатял и трябва да напусне това жилище, мисля, че е неразумна.

Бих искал да чуя повече аргументи за предложението за 2.85, защото мисля, че то няма да промени съществено цената на жилището и парите, които ще получи Общината, и нека да вземем едно решение, защото мен ме срещат хора, които са си подали молбите тук и питат дали ще се продават жилищата, или няма да се продават.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Аз искам да погледна този въпрос от друга страна. В този град работят много хора, които си плащат данъците и таксите. Тези хора не са длъжни да носят цял живот на плещите си т.нар. „социално слаби хора”. Достатъчно добра социалната политика на Общината, че е дала възможност на определен кръг хора на символичен наем да живеят известно време и да направят нещо за себе си през тези 3 години, в които имат право да използват това жилище. Човек, който за 3 г. не направи нещо за себе си, аз не мога да го нарека социално слаб, нуждаещ се. В момента Общината има договори, с които реално ще купува жилища за 400 евро. Защо трябва да ги продава на символичната сума от 100 евро? Г-н Хаджихасан каза, че жилищата били в окаяно състояние. Разликата от 300 евро може да позволи на Общината да направи ремонт и жилищата да бъдат в перфектно състояние, така че да ги предостави на следващите наематели, които се нуждаят.

В момента ние от „Обединен център” нямаме конкретно предложение. Ние сме „за” тези жилища да бъдат ползвани и да имат възможност да ги закупят инвалиди, многодетни семейства и т.н., но не сме за това тези жилища да бъдат продавани на тази цена, която в момента коментираме, дори и да завишаваме с някакви проценти и т.н. Хората, които си плащат данъците в този град, разчитат ние да управляваме добре парите, които постъпват в Общината, с които ние трябва да предоставим добри условия на живот и на останалите, които работят в този град. Говорим за тротоари, пътища, инфраструктура и т.н.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Тъй като виждам, че има колебания, аз вземам думата, за да подкрепя направеното предложение и да кажа, че при този завишен индекс е възможност жилищата да бъдат продадени. Жилища винаги са продавани от Общината. Това е била нейната политика досега. Второ, това са правата на гражданите – всички, които са настанени, имат равни права, дали инвалид, дали социално слаб. Трето, това отговаря изцяло на законовата уредба и на нормативната уредба във В. Търново. Погледнете какво всъщност продаваме. По-голямата част от жилищата на колко години са? Едно панелно жилище има 50 години живот. Нека да не се опитваме ние да преценяваме този, който живее в жилището дали ще реши да плаща наема от 0.60 лв. на ден, или ще реши да си го купи, след като е живял толкова години като наемател. Законът му позволява това.

Според мен, не трябва да поставяме въпроса дали трябва, или не трябва да се продават жилищата, дали трябва да дадем шанс, или не трябва да дадем шанс на хората, а да обсъждаме параметрите. И тъй като търсим съответствие със законовата уредба, този индекс привежда нещата в съответствие, за да продадем жилищата на цена, която не е под данъчната. Ако го направим, Общината ще продължи своята политика в това отношение, както е било досега, ще бъде социално справедливо и интересът на Общината ще бъде защитен.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз внасям отново предложението за отлагане на точката. Какви са мотивите ми? Искам да обърна внимание на няколко момента. Първо, г-н Кметът се изказа много поучително преди малко, но 50 % от това, което се опита да ни поучи, беше задкулисно. Вие искате да ни насочите да обсъждаме коефициента и да не обърнем внимание на факта, че под № 5 трябва да продадем жилище на ген. Георги Георгиев, който напусна града.

Вярно е, че е законосъобразно, но дали е достатъчно добросъвестно? Аз мисля, че не е. Ние от „Атака” сме за това: има граждани и семейства, които се нуждаят от тези жилища и Общината затова трябва да ги има. Например, едно многодетно семейство с 3 деца изобщо да не плаща наем и да живее в такова жилище до навършване на 18 години на най-малкото дете. Ние сме за това и тези, които нямат необходимите доходи, да живеят в тези жилища. Но ние не сме за това да продаваме тези жилища на смешно ниски цени сега. Не е тайна, че 2/3 от тези, които сега ще си купят жилища, веднага след това ще ги продадат на двойна и тройна цена.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ще се опитам да отговоря на г-н Михов с няколко числа, мотивиращи предложението. По сегашния индекс – 1.5, оценката на всичките 20 жилища, записани в материала, е под данъчната. Когато се преизчисли с индекс 2.5 само 5 от жилищата са с цена над данъчната оценка. Всички останали са отново под данъчната оценка. Направили сме преизчисление и при индекс 2.85 за 9 жилища. Две от тях ще се продават по придобита стойност, 2 по данъчната оценка и останалите 5 ще се продават по коригираната цена с индекс 2.85.

Г-н Христо Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, 29 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението, внесено от г-жа Денева за индекс 2.85.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 3 „против” и 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 182

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с точка 28 от Приложение № 1 на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет

Променя Решение № 58 на Великотърновски Общински съвет от 24.01.2008 г. като корегира индекса от 1,5 на 2,85.

 

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на Група „Атака” за индекс 3.00.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов - против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев –въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - против.

Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 5 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Гласувах „против”, за да се възползвам от процедурата. Това гласуване беше безсмислено. То беше и процедурно несъстоятелно. ОбС взе решение. Аз апелирам към общинските съветници за уважение към Председателя и Председателството. Правилникът е ясен: изказване може да се прави само от микрофон, репликите от залата нямат място в протоколите и трябва да останат без последици. Председателят може да дава думата и да я отнема. Загубихме ценно време, а трябва да пестим времето, тъй като дневният ред е с много точки.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно Общинска програма за околна среда, Вх. № 560/ 21.04.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да направя някои свои забележки по предложената Програма и да споделя нещо, което ми прави силно впечатление. В средата на стр. 24 е записано: „за подобряване на обстановката… се извършват дейности…”. Една от дейностите е засаждане на дървесна растителност по улиците. В момента се правят такива подобрения на ул. „Цветарска”. Подмениха се тротоарите, но няма оставено място за засаждане на дървета. Така че ако само ще приемаме Програма, да я приемаме, но там, където в момента се прави, нека се оставят места за засаждане, тъй като и по-надолу пише: „поддържане на озеленените площи”.

Второ, има едно място, на 1 метър от централната улица във В. Търново, където никой не си прави труда да отиде и да провери, за да се премахне това сметище там. А то е под хотел „Трапезица”, т.е. там има и хотел, и заведения. Така че местата, които са записани на стр. 24, не се почистват редовно.

Г-н ИВО НАЙДЕНОВ: Това е Програма, а не план за действие. Тази Програма и наредбите, които ще последват, са точно за използване платените данъци и глоби от гражданите. Що се отнася за примера, който беше даден, там не са изсечени дървета, за да се засаждат сега нови.

Приемането на Програмата е условие за кандидатстване по всички програми, които ще се осъществяват на територията на Общината по Програмата „Околна среда”. Оттам нататък следват и съответните планове за действие по Програмата, но без нея не могат да се направят такива планове.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 183

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 4 от ЗООС, Великотърновски Общински съвет

Приема предложената Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2008 – 2013 г.

Приложение: Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2008 – 2013 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на основен специализирани планове при бедствия, Вх. № 562/ 23.04.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да кажа, че за мен беше истинско удоволствие да се запозная с плана и осемте прояви за защита при бедствия. Предлагам да подкрепим предложението. Плановете са изготвени перфектно и се надявам, че от тях ще има голяма полза при такива ситуации.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 4. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 184

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, Великотърновски Общински съвет

Приема на Основен план за защита при бедствия и Специализирани планове за защита както следва:

наводнения, снегонавяване и обледяване;

земетресения;

бури, градушки и пожари;

терористична дейност;

свлачища, срутища и опасни постройки;

промишлени аварии, биологично и бактериологично замърсяване;

ядрена и радиационна авария;

нерегламентирано съхранение на опасни вещества и боеприпаси.

 

Приложение: 1. Основен план за защита при бедствия

2. Специализирани планове за защита – 8 /осем/ броя.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на МВР, Вх. № 572/ 29.04.2008 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Има ли представител на РПУ, към когото мога да задам моите въпроси? Няма, но аз ще помоля медиите да озвучат това, което казвам, защото мисля, че е проблем. Ще помоля ОбА, когато има внасяне на материали от различни институции, да не включва такива абревиатури в материалите, които трудно се разчитат. Става дума за дейността на „Пътен контрол”. Исках да попитам дали в частта за санкциониране на движение с несъобразена и превишена скорост влизат тези нарушения, които напоследък станаха мода във В. Търново – става дума за т.нар. „нощно родео”, което се провежда в определени зони – на Пишмана около бар „Надежда” и на ул. „Рада войвода” в Чолаковци. При срещите с граждани хората от тези два района от дълго време поставят този въпрос, който не е решен или е решен частично. Например в кв. „Бузлуджа” в една отсечка от 1.5 км. бяха поставени 6 „легнали полицаи” заради това, че полицията не може да се справи с 3-4 парвенюта, тя наказва всички хора, които преминават там с коли. Вече има и смъртен случай – едно от момчетата с мотори загина. Затова искам да поставя този въпрос пред представителите на полицията: по какъв начин това може да бъде ограничено, защото не само, че се смущава нощният покой на жителите във В. Търново, но и наистина създават реален проблем, а виждам, че това не е в обсега на отчета в тази информация или поне аз не отчитам такава дейност.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В момента наистина няма представители на РПУ, но на заседанието на ПК имаше представители на РПУ, на КАТ и на Пожарната. Аз ще се съобразя с Вашия въпрос и ще запитам писмено г-н Терзийски, за да получа отговор на Вашия въпрос.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Аз също се надявах в залата да има представител на РПУ, тъй като имам конкретен въпрос. Този въпрос касае случващото се в града тези дни – абитуриентските балове. Вчера в разстояние на 2 часа аз лично станах свидетел на две груби нарушения на Закона за движение по пътищата, които са заплаха за живота и здравето на водачите и на тези, които бяха в автомобилите. Става дума за колоните от по 4-5 автомобила, от които висят по двама-трима ученици, които държат бутилки и крещят. Тези автомобили се движат с по 40-50 км/час. Пред очите ми пред Общината вчера около 17 часа беше направено изключително грубо нарушение на ЗДП от такива автомобилисти и което е по-страшно – това стана пред очите на патрул, който се намираше на кръстовището до пощата. Този патрул ги наблюдаваше от разстояние 50-60 м как пресякоха двойна непрекъсната линия, нарушиха правилата и застрашиха движението и собствения си живот. Положението е тревожно. През следващите няколко дни проблемът ще се задълбочава. Аз не искам отново да се повтарят трагичните случаи от няколко години поред, за да се сети някой, че трябва да се вземат мерки, за да се ограничи това явление. Моля, г-н Председател, да повдигнете този въпрос пред РПУ, както и въпроса на г-жа Мишева.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: От уважение към двамата колеги, които се изказаха преди мен, правя конкретно предложение: вземането на решение по точката да бъде отложено за края на заседанието, а през това време да бъдат извикани длъжностните лица тук, за да дадат отговор на въпросите на колеги. Мисля, че това не пречи на работата на ОбС. Ние имаме едно принципно решение – когато се внася някаква информация, вносителят да е в залата.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 5 за края на заседанието на ОбС. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 185

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Приема информацията за сведение.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: информация за касовото изпълнение на бюджета, Вх. № 633/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 186

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2008 г. и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2008 година - Отчет I - во тримесечие.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 634/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 187

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

 

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2008 година както следва:

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 645/ 13.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще подкрепя проекта за решение, но имам два въпроса. В актуализираната Инвестиционна програма аз не виждам сериозни промени, но мен ме интересува дали са стартирани процедурите по проектиране и изграждане на ул. „Бяла Бона” в Чолаковци, която и миналата година беше в Инвестиционната програма, имаше предвидени средства, но проектирането не започна. Записани са и три детски площадки в кв. „Бузлуджа” и мен ме интересува дали нещо е стартирало по изпълнение на тези обекти.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Рашев го няма, за да отговори на тези въпроси.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 188

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

 

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2008 година и актуализация на Инвестиционната програма за 2008 г. по Приложение №1, както следва:

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Оперативна програма „Околна среда”, Вх. № 670/ 19.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов - въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 189

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет да вземе следните

Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на средства за покриване на разходите по проекта, преди те да бъдат възстановени, както и за финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да обърна вниманието ви как господа, които през цялото време днес и на много сесии, които минаха, бавят саботират и пречат, правят изказвания и блокират вземането на решения на ОбС. Благодаря на телевизиите, че снимат и по този начин гражданите могат да видят всичко: кои работят и кои почиват и как се работи.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно общински дял във „ВТО Мултиком” АД, Вх. № 658/ 15.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет предлага за 34-те % общинско участие във ВТО „Мултиком АД” да бъде открита процедура за приватизация на стойност 400 000 лв. чрез публичен търг съгл. процедурите на Закона за приватизация. Бензиностанцията, която в момента е там, работи сравнително добре и има наемен договор с друг наемател. Считаме, че е пазарно атрактивна – тя е определена от лицензиран оценител. НС прави предложение в горната част на ценовото поле, определено от оценителя. Решихме, че Общината с нейните 34 дяла миноритарно участие няма толкова голям интерес от евентуалните дивиденти, още повече, че те са една неголяма сума. По-добре би било Общината да получи една крупна сума, която да се използва съгласно правилата за инвестиционни нужди.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Става въпрос за това да помислим дали трябва изобщо да ставаме съдружници, с когото и да било, при миноритарен дял. Виждате докъде води сега ликвидирането на едно взето някога неразумно решение от предишен ОбС. Вярно е, че Общината трябва да направи точно това – да продаде, защото другото е губещо, а така в общинския бюджет ще влязат тези 400 000 лв.

Г-н ХРИСТОВ подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов -за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 190

 

На основание чл. 1,ал. 2, т. 1, чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.1, т.2 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1347/ 19.04.2007 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Приема анализ на правното състояние и определя начин за продажба на 19 579 поименни акции от “ВТО Мултиком”АД - Велико Търново - общинска собственост, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството - публичен търг с явно наддаване .

2. Утвърждава тръжна документация и договор за приватизационна продажба на 19 579 акции от “ВТО Мултиком”АД - Велико Търново, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

3.1 Начална тръжна цена за продажба на 19 579 поименни акции от “ВТО Мултиком”АД - Велико Търново, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството – 400 000 лева.

3.2 Стъпка за наддаване – 40 000 лева.

3.3 Дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

3.4 Цена на комплект тръжна документация - 600 лева /с ДДС/. Цената се заплаща в офиса на “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Получаване на документацията от Общинска агенция за приватизация - ст.419 на Общината. Кандидатите за участие се легитимират пред ОбАП с документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние , а в случаите на упълномощаване - с нотариално заверено пълномощно.

3.5. Депозит за участие в търга – 150 000 лв. Внасят се по сметка BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

3.6. Заплащане на тръжната цена и сключването на договор за продажба - в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

3.7 Срокове: за заплащане на тръжната документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за получаване на тръжната документация - до 12,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за оглед и посещения до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга - след закупена документация и издадено удостоверение от Об АП; за внасяне на депозит - до 16,00 часа на деня предхождащ датата на търга; за подаване на документи за участие до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга-в ст.419 на общината.

4. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет .

5. При неявяване на купувачи на обявената с това решение дата да се проведе повторен търг след 14 дни и при същите условия.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 659/ 15.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Смисълът е в съответствие със Закона да направим един допълнителен документ срещу некоректно участие в търговете. Въвежда се една допълнителна декларация, с което документите за всички желаещи да участват в търгове стават 10.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 11. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 191

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, т.1 от Правилника за дейността на ОбАП Великотърновски Общински съвет

Приема допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново както следва :

1. Утвърждава декларация по чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно приложен „Образец № 7” - неразделна част от Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново

2. Включва декларация „Образец № 7” като т.10 в списъка на документи, които се представят, заедно с молбата за участие в търгове и конкурси по реда на ЗПСК, представляваща „Образец № 1” към Методиката.

Приложение: декларации „Образец № 7” и „Образец № 1”

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 660/ 15.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Става въпрос за неголеми суми. Предложението на Надзорния съвет е да се коригира рамката, в която чрез търг ще се прави оценяване на хората, които правят правни анализи и оценки. Становището е, че сумите са доста изостанали и при това положение има опасност да имаме некачествена услуга. Не става въпрос за някакви сериозни суми, които ще ощетят общинския бюджет, още повече, че сумите ще се вземат от увеличената цена на тръжната документация.

Предложението по т. 12 беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 192

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП, Великотърновски Общински съвет

Приема изменение и допълнение на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство, както следва:

Било: Чл.5. При възлагане на дейностите по чл.4, ал.1 и 2 възнаграждението и сроковете за изпълнение се определят в следните граници:

(1) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на незастроени терени с площ до 1/един/ дка - от 100 /сто/ лева до 150 /сто и петдесет/ лева за отделен обект, като за обекти с площ над 1/един/ дка се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ декар, но не повече от 100 процента;

(2) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части, общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж - от 150 /сто и петдесет / лева до 200 /двеста/ лева за отделен обект, като за обекти, които са с площ над 100 /сто/ кв. м. се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ кв.м., но не повече от 100 процента.

Става: Чл.5.При възлагане на дейностите по чл.4, ал.1 и 2 възнаграждението и сроковете за изпълнение се определят в следните граници:

(1) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на незастроени терени с площ до 1/един / дка - от 135 /сто тридесет и пет / лева до 200 /двеста / лева за отделен обект, като за обекти с площ над 1/ един/ дка се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ декар, но не повече от 100 процента;

(2) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части, общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж от 200 /двеста/ лева до 270 /двеста и седемдесет/ лева за отделен обект, като за обекти, които са с площ над 100 /сто/ кв. м. се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ кв.м., но не повече от 100 процента.

 

В 11.00 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

След почивката г-н Христов съобщи, че в залата присъстват г-н Терзийски и г-н Ценев от РПУ и предложи да им бъде дадена думата, за да отговорят на поставените въпроси по т. 5.

Г-н ТЕРЗИЙСКИ: За осигуряване на обществения ред и безопасността на движението по време на абитуриентските балове в РПУ е събрана информация за местата, където ще бъдат провеждани абитуриентските балове и за участниците – както от В. Търново, така и от Габрово, Дряново, Г. Оряховица. Ежедневно в РПУ – В. Търново се изготвя план, с който се цели осигуряването на обществения ред и безопасността на движението, както в центъра на В. Търново, така и на местата, където се провеждат абитуриентските балове. Имаме присъствие и на двете места, особено там, където се провеждат баловете, имаме полицейско присъствие до приключване на мероприятието.

На служителите от „Пътен контрол” е разпоредено да вземат всички мерки съгл. Закона за движение по пътищата. Може би някъде сте видели нарушение. Молбата ми е, ако имате конкретни данни, да ни ги посочите и ще вземем необходимите мерки. Не мога да гарантирам, че на всеки 5-10 метра ще има полицай. Където се констатира нарушение, се вземат мерки.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Тъй като г-жа Мишева я няма, г-н Ценев и г-н Терзийски ще отговорят писмено на въпроса й.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да направя едно съобщение от трибуната на ОбС: няма забрана от моя страна за провеждане на сбирки на паметника „Асеневци”. Вървят много упорити слухове за това, но няма такава забрана.

Г-н Христов подложи на гласуване приемането на информацията на МВР. Информацията беше приета с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

/Към пета точка/.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от общинските съветници арх. Румяна Брайнова и инж. Георги Стефанов, Вх. № 616/ 09.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: прочете питане относно „Строителство в поземлен имот № 140005 в местност „Дервеня” от землището на гр. В. Търново и добави:

ОбС със своето решение от 29.09.2005 г. даде съгласие за смяна на собствеността. ОбС като институция не е питан по никакъв повод, нито е обсъждано, нито е давал съгласие за нещо друго, освен смяна на собствеността на гората от общинска в частна. Никога ОбС не е обсъждал въпроса за промяна на предназначението или за изключване от горския фонд. Искам да кажа, че съветниците, които са гласували при вземане на решението, са гласували за промяна на предназначението. Това не значи, че от това следва, че там трябва да се започне изсичане или да се строи.

Нас ни интересува дали собственик е този гражданин, който беше ощетен, или вече е тръгнала процедурата за промяна на собствеността, т.е. процедурата за подготовка за застрояване на имота.

По втория въпрос: какви процедури са проведени с участие на Община В. Търново, получихме отговор от медиите. Оказа се, че е работено твърде чевръсто по промяна на предназначението. Решението на ОбС е от 2005 г. През лятото на 2006 г. вече има разрешение за смяна на предназначението, т.е. за жилищно застрояване. След още по-малко от година – пролетта на 2007 г., вече е утвърден ПУП за застрояване, т.е. сменена е собствеността на терена и вече са образувани тридесеттина урегулирани поземлени имота, т.е. въпросът за препарцелиране и евентуалното застрояване на това, което тогава общинските съветници гласуваха за гора. Естествено, някой казва, че всичко е законно. Съгласен съм, че вероятно всичко е в рамките на Закона. В рамките на Закона са и претенциите на живущите в този квартал, които искат гората да си остане.

Тук стигаме до последния въпрос: допуснато ли е строителство? Надявам се, че Вашият отговор ще бъде „не”. Тук е нашето допълнително развитие на този въпрос: може ли, г-н Рашев, да поемете ангажимента пред ОбС, че Вие в рамките на Закона няма да поощрявате или няма да издавате строително разрешение, докато не се намери едно приемливо и за ОбС, и за гражданите решение на статута на този терен? Може ли да поемете ангажимента, че няма да издавате строително разрешение, докато не се реши консенсусно този въпрос?

В общественото пространство се говори за различни варианти за решаване на въпроса. Единият е да се иска от Национално управление на горите отмяна на тази заповед за заличаване на това от горския фонд. Другото е да поискаме обратно изкупуване или обезщетяване за тези имоти на собствениците. Може би да създадем един много ясен статут за много специално застрояване, така че ако не можем да запазим гората като понятие, да запазим голяма част от дърветата там, което е реално.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имахте много допълнителни въпроси относно поемането на ангажименти. Мога да поема ангажимент, че ще спазвам буквата, духа и точката на Закона. Това с консенсуса не е много ясно – принципно съм „за” това, но с кого трябва да постигна консенсус, не ми е ясно. Бъдете сигурни, че ще спазим законите.

Г-н Рашев прочете отговор на питането по т. 13.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Питането ни беше породено от създалата се тревожна ситуация. Лично аз, а и г-н Стефанов, в скоро време не сме били свидетели на толкова масови протести на граждани на В. Търново спрямо решение на ОбС. Аз не бях от поддръжниците на прехвърляне на тази собственост, но независимо от това, в момента вече има решение на ОбС и последващо действие на ОбА. Аз много сериозно мислих в каква посока бихме могли да придвижим тези процедури, така че да се получи едно приемливо решение. Лесно е да се каже „не” и да върнем нещата в изходна позиция, за която аз нямам увереност, че без съдебни процедури ще можем да възстановим собствеността не само на тази гора, а и на още няколко парцела гори, които са на север от Варуша, както и на други, след края на Картала.

Другата възможност е да кажем „да” и нещата да вървят така, както са тръгнали и да предизвикаме отново недоволството на гражданите на В. Търново. Аз мисля, че има и една разумна, средна, линия, в която ние можем да излезем от тази ситуация заедно – и ОбС, и ОбА. Това е да се приложат всички членове на ЗУТ, които са от чл. 108 до чл. 114 в цялата му пълнота на проектиране на ПУП. Сега това, което Вие, д-р Рашев, сте одобрили като ПУП, е в обсега на общоприетата практика за изготвяне на устройствени планове за промяна предназначението на територии извън регулацията на населените места. В тези членове, за които споменах, съществуват по-строги изисквания към изготвяне на УП за специални зони и специални територии. Там се казва, че за една такава територия освен да се направи едно устройствено проектиране, би следвало тези проектирания да бъдат съпътствани с подробно заснемане на територията като нивелетни планове и с растителност, която съществува там в момента; с изследване на тази растителност в каква продължителност във времето ще бъде амортизирана и трябва да бъде подновена. Освен това се изискват геоложки проучвания, нивелетни планове, вертикални и всякакви други схеми за инфраструктура – за електроснабдяване, ВиК, електрификация, телефонизация и т.н. Аз мисля, че преди да се пристъпи към строителство в тези територии, трябва да се изиска от тези собственици на територии да направят едно подробно работно устройствено проектиране с всички изисквания, с които ще бъде ясно точно петното, което ще се застроява в тази територия. То ще бъде фиксирано в определено място, няма да бъде плаващо. Ще се регламентират височината на застрояване, силуетите на застрояване и всички подробности, но с категорични параметри, с които ще бъде възможно да се охраняват дървесните видове там, където ще бъде конструирано самото строително петно. В този смисъл ще бъде запазена голяма част от сега съществуващата дървесна растителност. Освен това да се увеличи дълбочината на този фронт на дървесна растителност, която определя рамката на регулацията на града откъм Варуша, откъм Картала и в северна посока. Т.е. в сегашните планове точно за този имот и за един съседен имот са заложени едни ивици от 20 и 10 м след последните къщи, които съществуват на Варуша, за да се запази дървесната растителност. Така е обозначено в досегашните ПУП. В северна посока, след тази ивица от дървесна растителност, да бъдат разположени такива застроявания, които във всички случаи да бъдат балансирани и във височина, и в застроително петно.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не съм подготвен да отговоря сега на тези въпроси, но мисля, че за тези неща трябва да се мисли доста преди това. В този смисъл беше срещата, която предложих на Съюза на архитектите и която проведохме. Тогава, когато с екипа, спечелила поръчката за изработване на ОУП на Общината, исках местната гилдия да даде предложение.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 647/ 13.05.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питане относно „Външния облик на скалния венец на крепостта Царевец във Велико Търново”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Рашев, Вашият отговор не ме задоволява, тъй като до м. септември рискуваме обемът да стане още по-голям и да загубим част от ефективността на това, което гоним, като продукт, който трябва да реализираме, като атракция.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж, кв. № 1 за изграждане на трафопост, Вх. № 610/ 08.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов -за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан - против, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 193

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ VІІ /урегулиран поземлен имот седем римско/ от строителен квартал 1 /едно/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4411/ 28.01.2008 г., за изграждане на обект: „Трафопост – бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/, кабелни връзки Ср.Н и НН”, в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 144 / сто четиридесет и четири/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по сделката са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж, кв. № 657 за изграждане на трафопост, Вх. № 611/ 08.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов -за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан - против, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 194

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ІІ /урегулиран поземлен имот две римско/ от строителен квартал 657 /шестстотин петдесет и седем/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 70 /седемдесет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4022/ 11.05.2007 г., за изграждане на обект: „Трафопост – бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/, кабелни връзки Ср.Н и НН”, в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 21 000 /двадесет и една хиляди/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 21 000 /двадесет и една хиляди/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 144 / сто четиридесет и четири/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по сделката са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж, кв. № 640 за изграждане на трафопост, Вх. № 612/ 08.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов -за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан - против, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 195

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т.4 от ЗОС, чл. 54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет Велико Търново

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ХІІІ /урегулиран поземлен имот тринадесет римско/ от строителен квартал 640 /шестстотин и четиридесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4410/ 28.01.2008 г., за изграждане на обект: „Трафопост – бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/, кабелни връзки Ср.Н и НН”, в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 144 /сто четиридесет и четири/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по сделката са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предоставяне на безвъзмезно право на полване на имот, Вх. № 639/ 13.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов -за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 196

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, т. 1 от подписано Споразумение за партньорство със Сдружение SOS Детски селища България в изпълнение на проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството”, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за 3 годишно безвъзмездно ползване от Сдружение SOS Детски селища България за нуждите на проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството” на две работни помещения от ремонтиран /І ниво/ имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4.

Сдружение SOS Детски селища България следва да предостави необходимото за дейностите по проекта оборудване и да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и СОТ на ползваните две работни помещения.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по - горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 572, Вх. № 622/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов - против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – възд, Станислав Рашков – възд, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – възд, Мавроди Калейнски - възд, Ивайло Любенов - възд, Стефан Колев – възд, Иван Иванов – възд, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – възд, Милен Михов – възд, Николай Цонев – възд, Камен Алексиев – възд, Мирослав Маринов - възд.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 2 „против”, 12 „въздържали се” няма.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предоставяне на общинско жилище за нуждите на МОБАЛ - Велико Търново, Вх. № 624/ 12.05.2008 г.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Искам да внеса едно пояснение относно фактологията. Д-р Минчев беше 6 месеца на работа в МОБАЛ, а аз го познавам и гарантирам лично за качествата му. От 25 април той вече не е служител на МОБАЛ В. Търново, служител е на Ловешката болница със специално споразумение с управителя на тази болница и предполагам, че вече му е предоставено жилище.

Относно входящите номера, които виждам: 10-12 май, от изложената ни документация, смятам,че е реагирано бързо и адекватно. Аз нямам нищо против, нека изпълнителният директор и съветът да внесат коректно искане предвид тяхната кадрова политика, ние ще гласуваме ново жилище, но не поименно, а в интерес на кадрите, иначе започват да напускат специалистите, тъй като заплатите, които им се предлагат, са 10 пъти по-високи от това, което им се предлага в МОБАЛ.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам точката да отпадне от дневния ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Доколкото разбрах, този лекар вече не е служител на Болницата, но на нея й трябват жилища, а няма такова предложение. Аз подкрепям идеята на МОБАЛ да бъдат предоставени жилища в съответствие с необходимостта на нашата болница с аргумент, че тази подкрепа ще доведе до развитието на една добра практика, която в последните години съществува в ОбС и ОбА – да се предоставят жилища на значими институции в община В. Търново, вкл. ВТУ. Затова приемам идеята не да отпадне точката, а да бъде отложена.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Михов за отлагане на т. 20 от дневния ред. Предложението беше прието с 23 „за”, 4 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Искам да уточня: предложението е относно предоставяне на общинско жилище, това е правилно; но надолу пише, че то се предоставя на д-р Минчев. Той е напуснал вече, тогава какво отлагаме? Реално погледнато, тази точка не може да съществува в този вид, затова тя трябва да отпадне, а не да бъде отложена.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: заплащане на дължими суми, Вх. № 588/ 08.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов -възд, Димитър Захариев – възд, Петьо Атанасов – възд, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 197

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Великотърновски Общинския съвет

 

Дава съгласие да бъдат заплатена от Община В.Търново задълженията по партиди на името на Велка Генчева Петрова :

- за ел.енергия в размер на 104,98 лева плюс начислените за забава лихви;

- за вода в размер на 45,10 лева плюс начислените за забава лихви.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия по събиране на дължимите суми по съдебен ред от наследниците на Велка Генчева Петрова.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие за закупуване на автоматичен радиоизотопен гама брояч, Вх. № 583/ 07.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 198

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал.2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване със собствени средства на дружеството на един брой автоматичен радиоизотопен гама брояч за нуждите на отделение по „Нуклеарна медицина” в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 60 000лв. /с ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: изпълнение на Решение № 51/ 24.01.2008 г. и проведен конкурс за Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 570/ 25.04.2008 г.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-жа Андреева беше поканена да присъства на заседанието на ОбС, но тя не е дошла.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жа Андреева не дойде и на заседанието на ПК за решаване на един изключително важен въпрос, както не присъства и днес на това заседание, затова предлагам да отложим точката.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Аз правя противното предложение. Възможно е г-жа Андреева да е възпрепятствана да дойде. Това не означава, че тя проявява неуважение към ОбС. Когато разглеждахме общинските дружества, тя присъства тук през цялото време.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз имам предложение в бъдеще да не разглеждаме въпроси, когато липсват управителите на търговските дружества, защото ако беше тук управителят на търговското дружество от предната точка, аз бих запитал откъде ще вземе тези 60 000 лв, за да закупи нужната апаратура, след като в момента по информация там има 1 400 000 лв неразплатени средства.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 23. Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 3 „против” и 13 „въздържали се”.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз поддържам колегите, които се изказаха и считам също, че винаги когато гледаме въпрос за структура на Общината, ръководителят трябва да бъде тук. В случая никой в тази зала не може да каже дали лицето е поканено. Мисля, че когато има заседание на ОбС, той трябва да кани. В случая ОбА не е поканила г-жата и ОбС не я е поканил. Считам, че въпросното лице не е поканено и предлагам да гласуваме по точката. А в бъдеще нека да бъдат канени ръководителите и ако никой не се яви, да не обсъждаме въпроса.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 23. Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 199

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона на лечебните заведения, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 и чл.50, ал.1 от НУУПСВОЧКТД във връзка с чл.49, л.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет

Определя за Управител на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Велико Търново – д-р Румяна Стоянова Андреева, с ЕГН 5301083036, л. к. № 113649320, издадена на 20.10.2000 г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” № 13, вх. В, ет.6, с диплома за завършено висше образование серия СЧ, № 001523, издадена на 14.11.1977 г. от Медицинска академия – гр. София, специалност “Медицина”, с диплома за призната специалност № 29304, издадена на 03.01.1986 г. от Медицинска академия – гр. София, специалност „Кожни и венерически болести”, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Здравен мениджмънт”, серия С-2005, № 001445, издадена на 14.12.2007 г. от СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов , да сключи договор за срок от 3 (три) години, считано от датата на приемане на Решението на Великотърновски общински съвет.

 

Възлага на Кмет на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.1.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: списък на длъжностите имащи право на транспортни разходи, Вх. № 648/ 13.05.2008 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: С това допълнение към списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи, ние малко закъсняхме. Искам да направя едно процедурно предложение – за още две длъжности: шофьор и домакин на дома. По мнение на директора това е много отговорна задача: шофьорът извозва децата от с. Балван дотук. Трудно се намират кадри в с. Балван, защото там няма правоспособни шофьори с тази категория, заплащането по нормативна база е ниско. Назначен е човек от В. Търново, затова предлагам да включим тези 2 длъжности, като изричното условие е, че макрорамката, която приемаме, няма да бъде променена, тъй като някои от тези длъжности не са заети.

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 200

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 30, ал. 2 от ПМС №15/01.02.2008 г. от Решение №103/13.03.2008 г. на Великотърновски Общински съвет и Заповед №РД01/280/24.03.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика, Великотърновски Общински съвет

Приема да се допълни Приложение № 10 /Списък на длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 30, ал. 2 от ПМС 15/01.02.2008 г./ , със длъжностите както следва:

 • Дефектолог;
 • Педагог;
 • Управител на специализирана институция за социални услуги;
 • Администратор / Ръководител на социални услуги в общността /;
 • Психолог;
 • Трудотерапевт;
 • Рехабилитатор;
 • Кинезитерапевт;
 • Гл. счетоводител;
 • Икономист социални грижи и подпомагане;
 • Шофьор;
 • Домакин.
 • Допълнителните разходи за включване на горепосочените длъжности в Списъка в размер на 13 385 лева ще бъдат осигурени от бюджета на Център за социални услуги – Община Велико Търново, съответно за делегираните от държавата дейности – 12 836 лева и местни дейности – 549 лева.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне кандидат за носител на наградата „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 201

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски Общински съвет удостоява с наградата „24 май”

  ЙОРДАН СВИЛЕНОВ СЕМОВ

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет относно извършени разходи за командировка от Христо Христов - Председател на ВТОбС, Вх. № 619/ 10.05.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 202

   

  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, утвърдена с ПМС №72/30.12.1986 г. и изменена с ПМС №328/21.12.2007г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2004 г., Великотърновски Общински съвет

  Одобрява разхода за извършените командировки от Христо Димитров Христов – председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период в размер на 1050,93 лв./хиляда и петдесет лева и деветдесет и три стотинки/.

   

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Точките, касаещи жилищата, от т. 27 до т. 45 от дневния ред, ще бъдат отложени за следващата сесия, защото трябва да се направят нови оценки с новия индекс – 2.85. Предлагам да гласуваме отлагането на точките относно общинските жилища, като те трябва да бъдат внесени на следващо заседание на ОбС. Предложението за отлагане беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТНОСНО: свикано извънредно Общо събрание на „Стара планина – ВТ - ликвидация” АД, Вх. № 661/ 16.05.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

  Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 203

  На основание на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т.9 и т.11 във връзка с чл. 266 и сл. от Търговския закон, чл.12, ал. 2, т.4 и т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  Възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на „Стара планина - ВТ” АД – Велико Търново да гласува съобразно дневния ред, както следва:

  По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

  По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

  По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;

   

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ОТНОСНО: промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по сградостроителство „Кольо Фичето”, Вх. № 668/ 16.05.2008 г.

   

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 204

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 3 от Закона за народната просвета, Великотърновски Общински съвет

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново в срок до 31 май 2008 г. да внесе мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката, за преминаване на Професионална гимназия по сградостроителство „Колю Фичето” от държавно училище с финансиране от държавния бюджет чрез Министерство на образованието и науката в общинско училище с финансиране от общинските бюджети.

   

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Постъпило е заявление за питане от инж. Цанка Цончева – председател на Инициативен комитет, относно построяване на улици в кв. „Картала”, ул. „Ал. Бурмов” от № 14 до 24 и улица между кв. 3702 и кв. 3701 по плана на гр. В. Търново и пешеходна пътека, свързваща ул. „Петко Тодоров” с ул. „Ал. Бурмов”, както и прилежащи детски площадки и открит паркинг.

  Г-жа ЦАНКА ЦОНЧЕВА: Предлагам на вниманието ви Решение № 538 от 19.05.2005 г. Втора точка от Решението гласи: „Кметът на община В. Търново да внесе до 30 юни 2005 г. предложение за решение в ОбС относно проектни и строителни работи в кв. „Картала” по ул. „Ал. Бурмов”, „Камен Зидаров”, „Мальовица”, „Петко Тодоров”. От това нищо не последва, само се установи, че има направен проект за тези улици в работно състояние. Потърсих подкрепата на съкварталците си, които ползват тези улици. Подписаха се 500 души. Днес, 3 години по-късно, ние все още се препъваме в остри камъни, пороят отнася дребните камъни и руши уличната канализация и настилка. Бяха увъртания, обещания: да чакаме да мине газификацията. Но тя няма да бъде направена, защото улицата не е урегулирана. А по„Ал. Бурмов” 14-24 няма да минава нищо по проект.

  Започна убеждаване от страна на Кмета към общинските съветници за изтегляне на милионния заем. На една сесия той каза: „Гласувайте, ето жената чака за улица” и посочи мен. Заемът беше отпуснат. Тази пролет беше направена ул. „Мальовица”. Отидох в съответната служба и поисках информация за нашите две улици и с изненада разбрах, че само те няма да бъдат направени. Всички други ще бъдат преасфалтирани, само ние, първите заселници, ще продължаваме да вървим по кози пътеки. Питаме защо ул. „Ал. Бурмов” 24-26, „Камен Зидаров” и „Петко Тодоров” няма да бъдат направени и живеещите там няма да ползват газ. Ние плащаме данъци за широк център и сме първите заселници. Субсидирали сме ОбС през 1982-1987 г. с десетки хиляди лв. Отдавна тази община трябваше да направи улиците ни, а те двете заедно нямат дори 150 м. Искаме най-сетне справедливост. Тези улици, които ще бъдат асфалтирани, са асфалтирани преди не повече от 8 г. Сега ще бъдат преасфалтирани наново, а ние се спъваме в камъни, прескачаме локви. Г-н Кметът е идвал три пъти там, видял е какви са улиците, но няма ангажимент. Нося тук подписката и схемата, която показва кои улици ще бъдат преасфалтирани и къде остават нашите улици.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Съжалявам, че няма тук представител на ОбА, но ние ще информираме г-н Кмета за Вашето питане и ще Ви отговорим в най-кратък срок.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

              ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

              ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….