ПРОТОКОЛ № 19

 

от деветнадесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 22.05.2008 г. от 14.10 часа в залата на община В. Търново Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, Николай Цонев и Григор Григоров.

 

Г-н Христо Христов откри заседанието на ОбС, прочете проекта за дневен ред и даде думата на общинските съветници за допълнения и предложения във връзка с дневния ред на заседанието. Допълнения и нови предложения не бяха направени. Дневният ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Скандалите с изсичането на горите и бъдещото разпореждане с общински горски фонд Вх. № 657/15.05.2008 г.

 

Г-н Христо Христов съобщи, че е постъпило искане за изказване от граждани – представители на Инициативен комитет „В. Търново за гората”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тенденциозно взех думата преди изказването на хората от Инициативния комитет, тъй като лично искам да благодаря на всички, които прегърнаха идеята за насрочване на такава сесия. Целта на тази сесия беше да покажем на гражданите, че общинските съветници не си заравят главите в пясъка, а помагат който с каквото може. Искам лично да благодаря на г-жа Кузманова, защото тя отсъстваше при организирането на подписката и в качеството си на съзнателен гражданин отиде и се подписа. Искам също да се извиня на г-жа Роза Мишева за това, че не й представих подписката.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – представител на Инициативен комитет „За гората”: Живея в кв. Картала. Председател съм на Инициативния комитет за защита на гората, който възникна спонтанно, когато за пръв път през месец март чухме резачките на метри от домовете си. Реакцията ни беше спонтанна и изцяло гражданска, не е предизвикана от политически партии и фигури. Единственото, което ни обединява, е да бъде запазена гората на изток от Картала и над Варуша. Представям над 3000 подписа на граждани на В. Търново, които застават зад това искане и бих искал да ги връча на председателя на ОбС. Намираме, че решенията на предишния ОбС за замяна, касаещи тази гора, противоречат на интересите на В. Търново и на неговите жители и ощетяват Общината. Категорични сме, че последвалите ги промени на ПУП, извършени от ОбА и от кмета – г-н Рашев, са пагубни за В. Търново, а негативният им ефект върху бъдещето на града ще бъде дългосрочен и непредсказуем. Става дума за горски венец от 230 декара. В миналото това е бил ловен район, в който се е създало първото ловно сдружение в България. Днес в тази гора се намират вододайна охранителна зона с огромен резервоар за питейна вода, която захранва старата част на града, единствената в региона бадемова гора, редки и защитени растителни и животински видове и пойни птички. Едва ли трябва да сте специалисти, за да разберете, че изсичането на 230 декара гора няма как да не окаже влияние върху околната среда. Местните еколози са решили в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, че няма нужда от екологична оценка. Господа общински съветници, направете справка колко пъти във В. Търново са отбелязани най-високите температури в страната през лятото и най-ниските през зимата. Мислите ли, че това е случайно? Направете справка и за нивото на запрашеност в нашия град. Колко пъти е над нормата? Сравнете го и с други градове. На В. Търново и сега не му достига въздух. Трябва ли да му отнемаме още? Не забравяйте: и вашите деца, и техните деца ще искат да дишат.

В същото време става дума за оголване на още един свлачищен район с 60 % наклон, който се крепи именно на този горски венец. Направете справка за свлачищата, сполетели града през последните два века и вие самите ще се уплашите за бъдещето на стария град Варуша, който е и паметник на културата като цяло. Какво е В. Търново без стария град? Ще се наложи да забравим за туризма. Ние не искаме с мълчанието си да ставаме съучастници на това унищожение. Ще бъдем проклети от поколенията, които ще дойдат след нас. Това е нашата болка, която не ни дава покой през последните 2 месеца. Не знам дали тези, които взеха решението преди 3 години, или тези, които подписаха заповеди след това спят спокойно. Ние не можем. Затова сме пред вас с нашето искане: направете необходимото, за да се запази гората, да се запази защитният пояс на стария град. Той ще е нужен и на вашите деца, и на вашите внуци.

Ние настояваме:

Съгласно вашите правомощия, на основание чл. 37, ал. 1 и чл. 5 от Правилника за вашата дейност ОбС да избере временна комисия, в чийто състав да включи и трима участници от Инициативния комитет „Велико Търново за гората”, да възложи на тази комисия да проучи целесъобразността на решения № 590, 629, 632, 665, 670, 729 от 2005 г., както и други решения на ОбС, касаещи цялата горска територия в местността Дервеня; да прецени обществената полза и всеобщата вреда от извършените замени; изгодите за Общината и невъзможността тези изгоди да бъдат постигнати по друг начин, да анализира възможността за корупционни схеми и да посочи виновните лица. Изготвеното становище да бъде внесено за обсъждане на открито заседание на ОбС с предложения за конкретни решения за излизане от сложната ситуация.

До провеждане на това заседание и вземането на конкретни решения да бъдат спрени всички процедури, осъществявани от ОбА във връзка с посочените в т. 1 решения на предишния О бС, касаещи разпоредителни сделки с гори.

Да бъдат отменени заповедите РД 22802 от 02.05.2007 г., заповед РД 22 510 от 03.2008 г.на Кмета на Общината и решение на ОбС № 211 от 2007 г., с които се одобрява ПУП за застрояване на парцел № 140005 в местността Дервеня като незаконосъобразни по ЗУТ, Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие.

За да не се допускат подобни ситуации, предлагаме ОбС да вземе решение:

1. Спира всякакви промени на предназначението и изготвяне на устройствени планове на залесени райони, райони определени за озеленяване, общински гори или залесени имоти на физически и юридически лица до приемане на цялостен застроителен план на В. Търново.

2. Да приеме наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината, съгл. ЗУТ.

4. Да изиска от Кмета на общината да организира съставянето и актуализирането на публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината, за което той е задължен от ЗУТ, чл. 63, ал. 1.

4. ОбС да инициира процедура за въвеждане в Натура 2000 на горите в регулация и на горите в съседство с регулация.

Предлагам исканията да бъдат подложени на обсъждане и гласуване и да станат решения на ОбС.

Г-жа МАРИАНА ИВАНОВА: Искам да ви запозная със становището на Института по ботаника към БАН, което получихме снощи и аз като лице за контакт на Инициативния комитет. То е относно запитване за особеностите, състоянието и консервационната стойност на флората и фауната и природните местообитания, попадащи източно от кв. Картала и северно от кв. Варуша на гр. В. Търново. Оттук ще разберете, че те попадат в две защитени зони по директивата за природни местообитания в Натура 2000 – „Търновски височини” и „Река Янтра”.

В началото на месец май 2008 година по молба на Граждански инициативен комитет гр. В. Търново бе проведено теренно проучване за установяване състоянието и значимостта на природните територии, намиращи се в непосредствена близост до кварталите Картала и Варуша. Изследването обхваща стръмни и полегати склонове с преобладаващо южно и югоизточно изложение, покрити предимно с естествена тревна, храстова и дървесно-храстова растителност на варовита скална основа. Констатациите: В близост до кв. Картала растителността е представена от 50-годишна смесена широколистна гора. В нейния състав преобладават чуждоземни и местни видове като акация, черен бор и айланд. Макар и изградена от нетипични за района дървесни видове, гората е съхранила естествения облик на тревния и храстовия етаж, благодарение на факта, че в нея през последните 20-30 г. не се е водила активна горско-стопанска дейност.

Гората изпълнява 3 важни функции: средозащитна – на по-стръмните и каменисти терени с плитки почви тя предпазва от почвена ерозия и създаване на условия за възникване на порои; консервационна – гората е убежище на животински видове с европейска значимост, каквито са двете сухоземни костенурки, дъждовника, безкракия гущер, лисица и язовец; рекреационна – съществуващите в нея пътеки се използват за разходка и отдих от местното население. Източно от гората преобладават следните растителни съобщества, доминирани от следните житни видове: ливадна ливадина, изящен тънкокрак и садина. Наличието на варовита скална основа е предпоставка за богат видов състав. В състава на тези каменисти поляни участват над 100 растителни вида, повечето от които са много привързани към това местообитание. Гората, както и част от разположените източно от нея сухи тревисти и каменисти терени попадат в „Ннатура 2000”, защитена зона „Търновски височини”, обявена като такава по европейската директива 92 43 на Европейския съюз за опазване на природните местообитания.

Териториите, попадащи между точка Джи Пи Ес, координати Север 43 05 306 и Юг 25 градуса, 37 886 и туристическата пътека за Преображенския манастир, точка Изток са включени в „Натура 2000”, защитена зона, „Река Янтра”. Тук влизат полегатите и слабонаклонени части, както и стръмните долни и средни части на склона. Този участък представлява един шарен растителен комплекс от разредени храстови съобщества. Тук е съхранено богато биоразнообразие. Характерни храсти са драката, люлякът, бодливата шипка и черната калина. Съществуващите тук тревни и храстови съобщества са с висока степен на естественост, т.е. съставът им е запазил първичния си облик поради слабото човешко въздействие. В тях са установени 4 вида орхидеи. Това важно местообитание за орхидеи също принадлежи към европейския и приоритетен за опазване хабитатен тип 62 10. Най-стръмните участъци от склоновете над кварталите Варуша и Картала в близкото минало са били изкуствено терасирани, а за по-доброто противоерозионно действие допълнително залесени с местни храстови видове. Терасирането и залесяването са повлияли благоприятно както от средозащитна, така и от консервационна гледна точка. Запазването и увеличаването на площта на природните местообитания и особено на приоритетните за опазване е една от главните цели на екологичната мрежа „Натура 2000”.

Консервационната значимост на територията. Изследваният район почти изцяло попада в двете защитени зони на директивата на природните местообитания 92 43 „Търновски височини”, БГ 0000213 и „Река Янтра” БГ 0000610. Около 90 % от площта представлява приоритетен за опазване хабитатен тип 6210 – полуестествени сухи, тревисти и храстови съобщества на варовик. От Приложение 1 от Директивата за природните местообитания 9243. На национално ниво хабитатен тип 62 10 е включен в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Двата вида сухоземни костенурки са вписани в световния Червен лист на Световния съюз за защита на природата, както и в Приложение 2 на Директивата за природните местообитания 9243. На национално ниво те са включени в Приложение 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

Законовата рамка. В Приложение 2 на Европейската директива за природните местообитания 92 43 фигурират растителни и животински видове от значение за общността, чието съхраняване изисква обявяването на териториите със специален режим на защита. В случая тези видове се опазват в съществуващите 2 защитени зони. За опазване на типовете природни местообитания, включени в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, се обявяват защитени зони. Защитени на територията на България са всички растителни и животински видове, включени в Приложение 3 към чл. 37 на ЗБР. Предвид гореизложеното считаме, че природните терени, намиращи се в непосредствена близост до кварталите Картала и Варуша са с висока консервационна стойност. Те попадат в две защитени зони - обявените по директивата за природните местообитания, които опазват хабитатите и видовете от европейска значимост. Започналите сечи в гората при кв. Картала и в гората в близост до стрелбището са в разрез с поетите ангажименти на България като член на ЕС и нарушават основната цел на екологичната мрежа „Натура 2000”, а именно – опазването на типовете местообитания, както и опазване и увеличаване на площта. Изсичането на гората, застрояването и изграждането на пътната инфраструктура би довело до намаляване на площта на приоритетния за опазване на хабитатен тип 62 10. Намаляването на това местообитание би свило значително местообитанията на сухоземните костенурки, популациите на които в голяма част от Европа са в критично състояние. Разрушаването на карстовите терени ще повлияе негативно и върху популациите на строго привързаните към тях халшипилни растения. Не на последно място унищожаването на дървесината и храстовата растителност по тези склонове ще доведе до активизиране на ерозията и пороите, което е заплаха за старата част на В. Търново и неговото богато историческо наследство.

Имам само два въпроса като гражданин: Защо не е поискана екологична оценка, след като Законодателството го изисква? Има решение за оценка от 12.04.2007 г., а към 29.06.2007 г. не е издадено разрешително за строеж. Защо тогава не е направена нова оценка за въздействие на околната среда за ПУП, който е от март? Кой поема отговорността за решението за изсичане на гората? Дали кметството, или ДАК? Общината издава заповед РД 22-802 от 02.05.2007 г. С подписа на д-р Рашев на това основание е следващата заповед на ДАК 251 от 11.12.2007 г. Ако предложението не е инициирано от община В. Търново, според мен ДАК не може да смени предназначението. Нека да не прехвърляме топката Общината – ДАК, ДАК – Общината. Знам, че ще ми отговорите с аргумента за инвеститорския интерес, но аз искам да попитам: ако утре ви поискат „Майка България” с толкова лека ръка ли ще се съгласите да се промени предназначението. Вярвам в сегашния ОбС, че той като истински стопанин на нашия град ще спре това безумие и да не забравяме една природна клетва: „Който вдигне брадва в бранището (гората над града), да му изсъхне ръката”. Мисля, че природата не е отменила този закон, защото природата може да отмъщава, въпреки че не може да се защитава. Благодаря на всички, които ни подкрепят и вярвам, че ще направите нещо гората да остане в границите, в които е сега.

Г-н ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Живея във В. Търново, кв. Картала, повече от 20 г. съм преподавател във ВТУ. За съжаление, това, което искам да кажа, е отправено към г-н Рашев, но не го виждам сред присъстващите. Очевидно този проблем, който искаме да представим пред вас, за него не е толкова важен. Все пак аз ще прочета своите въпроси, ще ги оставя на г-н Христов и се надявам вие да поставите пред г-н Рашев.

Десет въпроса на обикновения гражданин Димитър Михайлов към Кмета на община В. Търново – г-н Румен Рашев.

Г-н Кмете, за да не Ви затруднявам, Ви моля да отговорите на въпросите ми само с „да” или „не”.

1. Трябва ли да бъде потърсена съдебна отговорност от човека, спрял плащането на наема на нафтеното стопанство на община В. Търново?

2. Вие лично ли направихте предложенията за заменките на горите пред ОбС?

3. Тези заменки в полза на гражданите на В. Търново ли са?

4. Получихте ли пари или други облаги за услугата да направите тези заменки?

5. Одобрявате ли безогледното застрояване на В. Търново?

6. Редно ли е един кмет да обслужва само интереси на бизнеса, но не и на обикновените поданици на Общината?

7. Ако някой друг вместо Вас беше тръгнал да убива В. Търново, бихте ли го съдили?

8. Изпитвате ли срам от своите действия по убийството на горите в община В. Търново?

9. Знаете ли, че хората се отличават от животните по това, че имат чувство за морал?

10. След всичко, което извършихте против В. Търново, ще се оттеглите ли от поста си?

Г-н Председателю на ОбС, искам лично на Вас да връча тези 10 въпроса.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Вчера поканих директора на Регионално управление на горите – г-н Радев, представители на Областна дирекция „Земеделие и гори”, представител на общинска служба „Земеделие и гори”, Гл. архитект на Общината, представители на ОбА и постоянната комисия по ЗГООС към ОбС. Изслушахме всички поканени, те дадоха своите становища. Поканихме ги да присъстват, но те бяха ангажирани. Ще прочета техните становища.

Становище на Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново, относно изключени със Заповед на Държавна агенция на горите № 251 от 11.12.2007 г. От държавен горски фонд – имот № 140005.

1. Законът за горите, чл. 14, дава право на всяко лице, притежаващо горски имоти и други заинтересовани лица да кандидатстват с изряден законен набор от документи за изключване на гори от горския фонд и промяна предназначението на същите.

2. Венелин Ташевски като собственик на частна гора, парцел № 140005, е представил такива и след проверка от ДДС „Болярка” и Регионално управление на горите – гр. В. Търново е последвало издаването на заповед № 251 от 11.02.2007 г. на Държавна агенция на горите за изключване на парцела в размер на 53 декара от държавен горски фонд.

3. Становището на Регионално управление на горите – гр. В. Търново е положително по отношение на законосъобразността. Законът за горите не изисква становище за целесъобразност и не предвижда забрани. Според мен приетият ПУП решава целесъобразността на изключването им е решен със Заповед № 22 812 от 02.05.2007 на Община В. Търново. 5. Точка 2 от Заповедта на Държавна агенция на горите се казва, че изключената от държавен горски фонд площ става собственост на Ташевски. При необходимост същият да предприеме мерки за включването й в урбанизираната територия съгл. чл. 8, т. 1 от ЗУТ. 5.

За изключването е платено на 28.02.2008 г. и заповедта е влязла в сила. 6. Процедурата по изключването е законосъобразна. 7. Парцелът в размер на 53 декара представлява 30 декара гледичия и акация и 23 декара бял и черен бор. Прилагам таксиционни описания. 8. Съгласно т. 4 от Заповед № 251 на Държавна агенция на горите добивът на дървесината да се извършва под контрола на горското ведомство съгл. Глава ІV на Правилника на Закона за горите, изискванията на който са спазени.

Тук е представено и постановление на Районна прокуратура, която отказва да образува досъдебно производство.

Становище от областна дирекция „Земеделие и гори” – гр. В. Търново.

Относно: промяна предназначението на горите в земеделски земи.

Промяната на статута на горите, създадени в земеделските гори с цел застрояване се извършва по реда на Закона за опазване на земеделските земи. Разрешението за промяна на предназначението се постановява на базата на ПУП за имота. Всеки собственик на такъв имот може да заяви извършването на тази промяна, ако за него няма ограничение или забрана по друг закон. Запазването на залесените територии, както и създаването на нови такива, може да бъде решено с общ устройствен план.

Становище от общинска служба „Земеделие” – гр. В. Търново.

С Решение № 252 с вх. номер от 26.07.2000 г. по член 13, ал. 5 на община В. Търново е възстановен имот № 1400001 от 560 162 декара широколистни дървесни видове от местността Дервеня. Има издаден акт за ЧОС с № 1946 от 22.07.2003 г. С молба по чл. 26 от Наредба 49 за поддържане и осъвременяване на КДС № 177 от 07.02.2005 г. от кмета на община В. Търново имотът е разделен на имоти № 140002 с площ 9555, № 140003 с площ 458 981, № 140004 с площ от 38 439 и № 14005 с площ 53 187 собственост на община В. Търново. С договор за замяна по чл. 36 № 94 от 29.11.2005 г. община В. Търново заменя имот № 14005 с площ 53 187 с Георги Стефанов Костов и Людмила Стефанова Щил с натурален акт за продажба № 11322 от 22.12.2006 г собственик на имота е Венелин Костов Ташевски. Със заповед № 251 от 11.12.2007 г. на Председателя на Държавната агенция за горите към Министерски съвет имот № 14005 с площ от 53 187 е изключен от горския фонд за изграждане на жилищен комплекс. На 05.03.2008 г. със заповед № 151 от 11.12.2007 г. е регистрирана в общинска служба „Земеделие и гори” – гр. В. Търново и към настоящия момент имот № 140005 е жилищна територия. Всички документи, приложени към техническите дейности, извършвани от общинска служба „Земеделие и гори” във В. Търново са редовни.

Господата твърдят, че всичко е законосъобразно и сроковете са спазени.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Колеги, искам да обърнете внимание на празния първи ред. Така е било и така ще бъде, когато трябва да се носи отговорност пред гражданите на В. Търново. Всичко хубаво, което става, става благодарение на Кмета, всички поразии, които стават, стават с решение на ОбС. Така че много добре да внимаваме какви решения ще вземем, защото отговорността ще носим ние. Аз питам къде е даже г-н Ковачев, който беше в екипа на д-р Рашев? Къде са колегите, които са витиевати оратори тук, да обяснят защо сме тук и защо тези граждани са там? Ще кажа, че нямам срам по този въпрос, защото в цялата хронология на въпроса съм гласувала „против” или „въздържал се”, така че мога да ви гледам по този въпрос открито. Питам старите общинските съветници могат ли да направят това с чиста съвест. Не искам да си правя Пи Ар, но наистина искам да обърна внимание на реалната отговорност, която сега трябва да носим пред очите на тези хора.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-жа Мишева, за разлика от Вас, аз гласувах „за” тази сделка и няма от какво да се срамувам. Това го заявих и във в. „Борба”. Аз вдигах ръка два пъти, за да искам процедура, но Вие, г-н Председател, предоставихте думата на г-жа Иванова. Становището ни бе раздадено, всички сме грамотни, макар че според Правилника, когато се предоставя думата на гражданин, това е в рамките на 3 минути. Нашите мнения г-жо Иванова, си съвпадат. Във Ваше интервю във в. „Янтра днес” Вие заявявате: „Страхувам се, че въпросът става политически”. Да, г-жо Иванова, въпросът става политически, защото наши колеги, когато видят нещо, веднага са там, веднага идват медиите и се започва: „Тези са лошите, ние сме добрите”.

Аз питам председателя на Инициативния комитет. Г-н Председател, известно ли Ви е, че във Вашия Инициативен комитет има едно лице на име Георги Александров. Аз очаквах от Вас, г-жо Иванова, вместо да ни предоставяте становището на БАН, да ни предоставите този документ, където е видно, че старите общински съветници не са престъпници, защото аз съм свидетел, че когато се събира подписката по „Евроком Царевец” и по „Видеосат”, там стои моята снимка и аз Ви моля, г-н Председател, да сезирате органите на МВР тези снимки на общинските съветници да бъдат махнати, защото ние не сме престъпници, каквито се мъчите да ни изкарате вие, от Инициативния комитет. Защо не намерихте сили в себе си, г-жо Иванова, да прочетете това Постановление, в което пише: „Отказвам да образувам досъдебно производство и изготвя протест срещу цитираните в обстоятелствената част на постановленията в административните актове, подсъдими съобразно правилата на местната и родова подсъдност на Административния съд В. Търново. Прекратявам преписка № 011 145 от 2008 г. Копие от Постановлението да се изпрати на Пенчо Панайотов, Димитър Димитров и Мариана Иванова”. Това постановление е от 20.05.2008 г. от Николай Иванов – прокурор в Районна прокуратура В. Търново. Ето защо това, което се прави в момента, е жив популизъм. Някои хора, използвайки случая, искат да покажат колко ги боли за гражданите. Но няма закононарушение. Аз заявих вече, че подкрепям сделката. Ако имаше закононарушение, аз днес щях да се червя, но аз заявявам, че продължавам да държа и съм зад тази сделка.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Г-н Хаджихасан явно визира „Граждани за В. Търново”, явно визира „Обединен център”, явно визира мен. Г-н Димитров, тъй като на протеста, който Вие организирахте, нямаше много общински съветници. Искам да кажа на г-н Хаджихасан, че аз съм председател на сдружение „Граждани за В. Търново”. Това не е партия. Аз съм достатъчно богат човек и искам моето дете не да е богато, а да живее в нормални условия. Там, където се събират граждани, явно има някакъв проблем и аз като техен избраник винаги ще съм там. След като съм избран да решавам съдбините на този град в известна степен, няма начин да бъда несъпричастен към проблемите на гражданите. Така че не приемам тази критика.

Който ме познава, знае, че аз инвестирам в този град. Аз съм заявил ясно чрез инвестициите си, чрез бизнес проектите си, че ще живея в този град. Детето ми учи в този град, предстои още много години да живее тук, така че не приемам за нормално изказването, че целя популизъм с това участие.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изкажа възмущението си от това, което чух от колегата Хаджихасан. Не споделям това, което той говори относно популизъм и инициативност. Единственото нещо, с което аз мога да се съглася с него, е, че ние, общинските съветници, не можем да се изживяваме като разследващ орган. Това е въпрос с юридическа стойност. Нашият ангажимент е винаги да бъдем на максимално близка дистанция с нашите избиратели. Това ще бъде новото лице на политиката, която ще налагаме. Каква е била политиката назад, знаем и затова искаме да се разграничаваме от това, което Вие твърдите.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искам само да изясня нещо за законосъобразността по смисъла на ЗУТ с уведомлението на заинтересованите лица. Заинтересованите лица са подобни на г-н Ташевски – т.е. извършили замянка по някаква схема. Никой не е имал нещо против този ПУП и последвалите действия. Законът сигурно е добър, но в случая има проблем и затова ние искаме да се реши този проблем с тези изключени 53 декара от горския фонд.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Хаджихасан, не знам дали си престъпник, или не, но лично мен ме е срам, че ти си член на общинския парламент във В. Търново и не се притеснявам да го кажа.

На второ място, ние общинските съветници от ПП „Атака” изцяло подкрепяме Инициативния комитет за защита на гората във височините на В. Търново. Ние разбираме тяхната загриженост за бъдещето на В. Търново и неговите граждани.

На трето място, присъединявам се, аз и колегите от „Атака” към искането на оставката на Румен Рашев – човека, който опропасти В. Търново. Този човек води В. Търново към една бездна и никакви положителни неща тук не са негово дело. Има много причини да се притеснявам и да се срамувам от бездействието на някои институции и органи, от действието на някои институции и органи и понякога от безучастието на общинските съветници като такива.

Г-н ЛЮБОМИР ВЕЛЧЕВ: Аз съм един от собствениците в тези 53 декара. Всички процедури, които са минали по изключване от горския фонд, са съобразени с действащите закони. Правени са няколко проверки, които установяват същото. Не зная какво решение ще вземете, но досега тази гора изобщо не е поглеждана от жителите в района. Досега в тази гора не е правено мероприятие. Според становищата на компетентните органи всичко е законно и действията, които предприемате, са нарушение на обществения ред.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Прокурорската проверка е приключила ,но самия г-н Николай Иванов каза, че не е в неговите правомощия да изисква пакета от документи, предоставени на министъра, за да вземе той решение. Затова ние ще обжалваме тази прокурорска проверка. Няма заинтересовани лица освен тези, които са направили заменките. Няма заинтересовани граждани, освен един от Ямбол. Ние като граждани и съседи на тази гора не сме разбрали въобще за какво става дума, докато не чухме резачките на г-н Велчев.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз най-добре разбирам вашия проблем и най-добре съм вникнал в технологията на създаването на такива проблеми, тъй като извървях същия път през съда по една присъда без право на обжалване за процедура, за която говорите и вие – за един блок пред моята къща незаконен отначалото докрая. Знам как стават такива неща и в полза на кого стават те, но ние трябва да ви кажем две неща: първо, че разбираме вашия проблем и второ, че разбираме нашата отговорност да не допускаме такива неща поне в мандата, за който са ни гласували доверие. Всичко това е извървяно по една брилянтна схема, непробиваема от всички възможни инстанции. Аз ви гарантирам, че на други места, където ще излезе същият скандал, ще излязат отново същите играчи и схемата отново ще е една и съща и всички над нас ще оглушеят по тези проблеми.

Затова ние сме на ваша страна и второ, приемам целия този пакет от мерки, който предложихте във встъпителното експозе. Ще гласувам за него, за да подходим по този начин дотам, докъдето можем да решим сега вашия проблем и най-важното да не допускаме другаде да бъде проиграна същата схема.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Ние сме съпричастни към проблема, който е създаден и за жалост, толкова колкото на вас ви е било известно преди 3 г. какво ще се случи в днешния ден, толкова и на нас. Единственото, което мога да кажа е, че в България има много частни гори и при такова гласуване тогава никой не е предполагал, че ще се стигне дотук. За жалост, ние днес тук не можем да вземем никакво решение в полза на гражданите, тъй като всички промени и процедури, които са направени, са правени в министерствата и ние не сме компетентният орган, който може да отмени тези решения.

Наистина е жалко това, което се случва. Знаете, че аз съм идвал и съм водил разговори с вас, имам желание да ви помогна, но разбирам своето безсилие и всичко, което днес се говори от хора от нашия град, едва ли би ви било полезно. От разговорите, които водих с хора, които са по-компетентни от мен, единственият начин да се спре каквото и да било е съдебен път и гаранции за това няма. Съжалявам, че се стигна дотук, но това са резултатите и ние, като общински съветници, в момента нямаме полезен ход.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: За съжаление, ние от ГЕРБ не можем да кажем нещо по-различно от това, което каза г-н Иванов. Неудобството, което изпитвам в момента е огромно и се надявам, че ако не можем да направим нещо полезно в този случай, това ще ни бъде урок как да не се чувстваме по същия начин, както се чувстваме в момента. За съжаление сега ние трябва да отговаряме за неща, в които не сме участвали и за съжаление почти нищо не можем да помогнем, но по принцип ние сме за запазване на зелените площи.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз научих за проблема от пресата и от Инициативния комитет. Към днешна дата има фактология и тя е, че няма нарушение на Закона. Хората, които са работили по тази схема, познават добре закона и са го изпипали и затова Прокуратурата дава такова становище. От друга страна има голямо напрежение сред гражданите на В. Търново. Вероятно много повече граждани са съгласни с тази подписка, не само тези 3000 души. Аз си задавам въпроса: какво можем да направим към днешна дата? Както каза г-н Иванов, ние нямаме полезен ход. Всичко е законно, в същото време има напрежение. Някой обаче носи морална отговорност пред ОбС, като го е подвел да вземе някакво решение, носи отговорност пред тези граждани, които са се включили в тази подписка.

Аз не съм специалист в тази област, но ви подкрепям и това ваше предложение като решение, ако то е издържано законово, аз бих го подкрепил. Но най-малкото, което може да направи ОбС, е да приеме една декларация, с която да се разграничи от взетите решения досега и поне морално да подкрепи гражданите на В. Търново. Да се търси законова форма, ако има такава, да се реши положително проблема на гражданите от В. Търново.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Заставам пред вас с голяма болка. Нямаше да стана, ако г-н Рашков толкова точно не беше описал състоянието, в което се намираме. Аз тук питам и вие сте хората, които ще търсите отговора от изпълнителната власт : Кой в предния мандат ни посочи в документите гора в Дервент, а се оказа, че гората е в Картала. Вие сте хората, които ще искат отговор на този въпрос, защото на мен като бивш съветник, макар че неколкократно съм повдигала въпроса, в тази зала не ми се отговори как гласуваме за определени терени, без да знаем къде се намират и аз съм се доверявала на специалистите, на хората от ОбА и в ПК на ОбС. Неколкократно съм повдигала въпроса, че в ХХІ век тук, на тази стена, трябва да има една огромна карта на града и когато вие гласувате, да знаете за кое място се гласува. Аз безкрайно съжалявам, че съм си дала гласа за тази гора, в която съм отгледала децата си. Защото аз съм първият жител на Картала. Там нямаше нищо, когато отидох там.

Когато гласувах против 13-те декара, с които един известен предприемач извърши спекула и спечели, когато гласувах против 4-те декара, които сега там са се превърнали в строителна площадка, задавах въпроса на един от вас, който сега не е тук, а тогава беше от другата страна: „Господа, преди архитектите са замислили тези терени за детски площадки. Този 13-декаров терен може да се слее с гората и да стане един чудесен парк, на мен ми се изсмяха и казаха: „Госпожо, оттатък зад подстанцията има още 20 декара, които ще влязат в регулация и там ще се правят училища и детски площадки”. На въпроса ми, че там е далекопровод с високо напрежение ми беше отговорено подигравателно. Аз поднасям извиненията си на онези хора, които са там. Но поставям въпроса: Кой написа гора в Дервеня, а се гласува гората в Картала. Това за мен, като гражданин на В. Търново, са коренно различни местности в покрайнините на града ни. Аз също съм песимист относно сделката. Питала съм и специалисти. Наистина хора с позиции са задвижили това, а сега част от хора с позиции тук, в тази зала, доизпипват нещата. Мисля, че този въпрос трябва да стигне не само нагоре, а и извън страната. Защо не и в Страсбург?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Госпожо, нищо лично към Вас, но искам само да Ви кажа, че незнанието не освобождава от отговорност. Нарочно вметвам това, защото това нещо продължава да цари и към днешна дата. Неслучайно нас, „Обединен център” ни обвиняват в пунктуалност, в прецизност - именно заради това, че ние не искаме да повтаряме тези грешки.

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ: Аз съм член на Инициативния комитет. Искам накратко да кажа за начина, по който са станали нещата. Гражданите на В. Търново една сутрин виждат, че гората, която е до техните домове, вече я няма. До момента са зададени може би 100 пъти въпросите защо е станало така и кой е виновен и се оказва, че няма виновен и тази гора няма да съществува. Не можем да се съгласим, че това може да се случи в България или в страна от ЕС. Инициативният комитет и гражданите на В. Търново ще стигнат до края, ако трябва и до Страсбург и до всички институции, които смятаме, че могат да решат проблема.

Лично ние смятаме, че ОбС на базата на правомощията, които има и на базата на съответни юридически решения е в състояние да реши казуса, тъй като, с изключение на г-н Хаджихасан, всички изказали се имат доброто намерение и искат да решат проблема, ние смятаме, че решението на проблема е възможно. Дали това ще стане чрез промяна на ПУП, или като се спре заповедта на Кмета, но ние сме убедени, че такава възможност съществува. Ако вие сега ни кажете, че решението на съветниците е такова, че това не може да се промени, за какво си говорим? Трябва да има решение на ситуацията и аз ви призовавам да гласувате за такова решение.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Дойдох като съпричастен от предишния ОбС. На нас наистина ни тежи и искахме да видим как стоят нещата, но честно казано, аз съм разочарован, защото досега на тези хора вместо да им се дадат точни отговори на поставените въпроси и да се решава проблемът, имам чувството, че той се задълбочава. Не знам как работите без проект за решение, какво дискутирате. Не исках да взема отношение, дойдох да си поема моята отговорност за това, което аз съм правил през тези 4 години като общински съветник. Аз мога да кажа, че предишният ОбС наистина работеше и гледаше интересите на всички граждани на В. Търново, не само на отделни квартали.

Трябва да има проект за решение, на базата на който да се намерят отговорите. Вие правите още по-голяма грешка, защото вместо да предлагате решение, правите театър. Без проект за решение няма дискусия.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Голямата част от съветниците със сърцето си сме за това, което искат гражданите на Картала и на В. Търново, но това не стига. Трябва да решим неща, които са законосъобразни и ще имат ефект. На днешното сутрешно заседание ние с арх. Брайнова имахме питане точно по този въпрос. Никой от нас не каза от коя партия е, нямаше толкова телевизии, но мисля, че имаше малко повече конструктивизъм и реализъм. За мен е ясно, че ние гората така, както е, трудно можем да я запазим.

Връщам се към това, което Инициативният комитет предлага като проект за решение. То нарушава нашия Правилник – проект за решение се предлага от ПК, от съветници или от някои други. Вижте какво се предлага: да отменим няколко заповеди на Кмета. Влязъл в сила стабилен административен акт, ще е юридическо безумие, ако сега гласуваме отмяна. Как ще ги отменим, Съдът веднага ще го събори, защото има много стабилни икономически, правни и др. последици. Или как да отменим решението на ОбС от 2005 г? Има толкова големи последствия след него, че по никакъв начин то не може да бъде отменено. Или да отменим решението на Държавно управление на горите за заличаване от горския фонд на тази територия? Това изобщо не е наша компетентност. Четоха се тук становища на компетентните органи – според тях няма нарушения.

Предлагам предложенията, които се направиха тук в писмен и в устен вид, да не бъдат гласувани днес, а да се разгледат в ПК по ТСУ, по ЗГООС, да се запознаят с тях и от ОбА, и Кметът и да се потърси възможното решение. Убеден съм, че с общи усилия можем да спасим голямата част от дърветата от тази вече заличена гора.

Предлагам предложенията на Инициативния комитет заедно с другите предложения да бъдат предоставени на нашите ПК, за да се извлече възможния проект за решение. Убеден съм, че днешната дискусия е полезна и като превантивни действия за бъдещи подобни действия.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: И аз съм гласувал две от тези три решения. Изобщо не ми е приятно моят лик да се развява във вестниците като предател на интересите на Общината. Не че и преди това не се е случвало – веднъж бяха обвинени едни общ. съветници, че са гласували една сделка, която не стана, а когато тя стана, нищо не се чу за нея. Изненадвам се, че заедно с моя лик виждам фотографии на г-н Петко Шатров и на г-н Тодор Тодоров, които по това време не са били общ. съветници. Мисля, че това не е добре, защото по презумпция виновни няма.

Втората ми причина е да подкрепя напълно това, което каза г-н Стефанов. Тази сесия е извънредна не защото е извикана извънредно, а по процедурата, която върви. Ние провеждаме една сесия в разрез с всички правила на ОбС. Тук всички стоят и слушат, виновни или невиновни. Ние сме готови да работим, но това, което искате сега от нас, е невъзможно да стане. Така подготвена тази сесия не може да даде друг резултат, освен този, който предложи г-н Стефанов: всички материали, които внесе ИК да преминат през ПК на ОбС, да следват процедурата, по която работим. Аз бих допълнил предложението на г-н Стефанов: материалите да влязат във всички ПК, защото са много важни.

Обръщам се още един път към гражданите в залата да не възприемате това предложение, направено от г-н Стефанов и подкрепено от мен, като нещо, което има скрит контекст.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз също искам да подкрепя изказванията на г-н Стефанов и на г-н Михов, но в същото време искам да се обърна и към г-нв Тюфекчиев да не ни обвинява, че работим както не трябва. Защото тази сесия сега се прави точно затова, защото вие не сте работили както трябва.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да кажа, че подкрепям предложенията, които бяха направени – на господата, на г-н Стефанов. Цялата тази информация трябва да мине в ПК. Още в началото на тази сесия аз казах, че ние като общ. съветници не можем да влизаме в ролята на разследващ орган. Юридическите казуси ги решават юристите.

Г-н АНГЕЛ ВЕЛИКОВ: Излизам тук не да се оправдавам, защото няма за какво. Излизам с мисълта ако мога да ви помогна за вземането на решението. Освен казаното дотук, което споделям изцяло – че с тези материали трябва да се запознаят всички ПК. Освен това аз ви предлагам да включите една последна точка, която да гласи следното: Възлага на председателя на ОбС във В.Търново да направи запитване до Окръжна прокуратура за хода на досъдебното производство, заведено на 13.01.2007 г. Ако търсим резултатите, трябва да ги търсим докрай. Материалите, които ние изпратихме в Окръжна прокуратура ,послужиха за основа един прокурор да каже, че тук има нещо. Защо вие сега да не попитате какво става с това досъдебно производство и докога ще продължава това.

Г-н Стефан Колев предложи прекратяване на дебата и да бъде подложено на гласуване предложението на г-н Георги Стефанов.

Г-н ХРИСТО НАЙДЕНОВ: Жител съм на Картала. 500 декара гора на 500 м от центъра на града. Колко градове в света могат да се похвалят с такова нещо? Първите 53 декара са отредени за сеч. Вие, представителите на местната власт, казвате „ние нищо не можем да направим.”, при положение, че дърветата са още там. Прецедурата е такава: има го проблемът, но вие нищо не можете да направите. Аз ви питам в качеството си на данъкоплатец.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението на г-н Стефанов материалите да бъдат окомплектовани и предоставени на всички ПК в ОбС.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма ,”въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 205

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Великотърновски Общински съвет

Приема материалите от Инициативния комитет да бъдат предоставени на всички постоянни комисии към Великотърновски Общински съвет за запознаване и изготвяне на проект за решение.

 

В 15.45 часа г-н Христов закри заседанието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

            ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….