ПРОТОКОЛ № 2

 

от второто заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 08.11.2007 г. от 12.40 часа

в залата на община В. Търново

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който прочете проекта за дневен ред:

1. Избор на работна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии;

2. Избиране на представители на ОбС в Комисията за определяне на Академичната награда на община В. Търново.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Аз подкрепям предложения проект за дневен ред и правя предложение за още една – трета, точка в днешния дневен ред.

Свидетели сме как в продължение на 1 месец всички работихме за благото на гражданите на В. Търново, на Общината. Ние, общинските съветници от ДПС, предлагаме всички колеги общински съветници да се откажем от заплатите си в продължение на 4 г. и да създадем един специален фонд за подпомагане нужди на гр. В. Търново и на гражданите.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз мисля, че днешното първо заседание на ОбС е достатъчно натоварено. Имаме 2 точки в новото заседание, които са наложителни. Мисля, че въпроса, който поставя г-н Хаджихасан, е въпрос на нашия Правилник, затова правя противното предложение – тази точка да не бъде включена в днешния дневен ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз се присъединявам към изказването на г-н Георги Стефанов. Правя предложение да не включваме т. 3 в дневния ред.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Ние от „Атака” подкрепяме предложението на г-н Стефанов. Предлагаме да отпадне и т. 1, защото трябва по-обстойно да се помисли кой ще влезе в тази група. На този етап аз мисля, че не сме подготвени. Трябват специалисти на база съдържанието на Правилника.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Оттеглям предложението си за включване на т. 3 в дневния ред.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам първо да подложим на гласуване включването на т. 1 в дневния ред.

Предложението за включване на т. 1 в дневния ред беше прието с 34 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на т. 2 в дневния ред. Предложението за включване на точката в дневния ред беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на работна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Тъй като аз бях инициатор на тези две точки, искам да направя следното предложение: в Комисията, която трябва да разработи проект за нов правилник или да усъвършенства досега действащия правилник на ОбС, предлагам да влязат хора от всички представени политически сили в следния ред: от „ГЕРБ”, от БСП, от „Десен алианс” и от „Обединен център” да влязат по двама човека и от останалите – „Атака”, ДПС, ВМРО и „Преображение” – по един. Правилникът се разработва от общински съветници, но това не пречи представителите на различните политически сили в тази Комисия да ползват консултации с експерти, със съпартийци и т.н. Това е работна група, която предлага нещо на ОбС, а то се приема по утвърдения начин.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване броя на участниците в Комисията: 12 членове и един председател – общо 13 човека.

Предложението за броя на участниците в Комисията беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения за участниците в комисията.

Д-р Иван Манчев предложи от БСП в Комисията да участват г-н Георги Стефанов и г-н Драгни Драгнев.

Г-н Камен Алексиев предложи от „Десен алианс” в Комисията да се включат проф. Пламен Легкоступ и г-н Богдан Ковачев.

Г-н Димитър Захариев предложи от „Атака” в Комисията да бъде включен г-н Стефан Стоянов.

Г-н Хасан Хаджихасан предложи от ДПС в Комисията да участва г-н Исмаил Хаджимустафа.

Г-жа Розалия Кузманова предложи от „ГЕРБг-н Пламен Петров и г-н Евгени Стоев.

От „Обединен център” бяха предложени г-н Станислав Рашков и г-н Румен Димитров.

От „Преображение” беше предложен г-н Гани Пантилеев.

От ВМРО беше предложен г-н Милен Михов .

Общинските съветници предложиха председател на Комисията да бъде г-н Христо Христов.

Предложението за състава на Комисията с председател г-н Христо Христов беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Избира Комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет и на неговите комисии от 13 члена:

 

 1. Г-н Христо Христов – председател;
 2. Г-н Георги Стефанов – член;
 3. Г-н Драгни Драгнев – член;
 4. Г.-н Богдан Ковачев – член;
 5. Г-н Пламен Легкоступ – член;
 6. Г-н Стефан Стоянов – член;
 7. Г-н Исмаил Хаджимустафа – член;
 8. Г-н Гани Пантилеев – член;
 9. Г-н Милен Михов – член;
 10. Г-н Пламен Петров – член;
 11. Г-н Евгени Стоев – член;
 12. Г-н Станислав Рашков – член;
 13. Г-н Румен Димитров – член.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Избиране на представители на ОбС в Комисията за определяне на Академичната награда на община В. Търново.

 

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Съгласно приетия от предишния ОбС Статут на Академичната награда на община В. Търново в Комисията, която избира лауреата влизат трима представители на Академическия съвет на ВТУ, които вече са избрани, и двама общински съветници, които се избират от ОбС. Тази 5-членна комисия е под председателството на представителя на ВТУ. Този Статут в бъдеще бихме могли да го променяме, но в момента нямаме технологично време да го променяме.

Аз предлагам двамата представители от ОбС да бъдат от двете най-силно представени групи в ОбС – от ГЕРБ и от БСП. От ГЕРБ предлагам д-р Любомира Попова – преподавател във ВТУ, а от БСП предлагам г-жа Роза Мишева. Д-р Попова не е член на Академическия съвет, затова предлагам нея.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата не за да правя персонално предложение, а за да дам малко информация за тази Академична награда. Статутът на наградата действа вече 7-ма година и аз съм съпричастен, тъй като съм един от авторите. Академичната награда не е символична, тя е равнопоставена на 5000 евро. Гласува се на тържествена сесия по повод Студентския празник – 8 декември. Ето защо ние трябва да изпълним тези задачи, за да можем да приключим процедурата преди 8 декември и отличникът на ВТУ да получи тази награда. Това е награда за най-добрия студент на ВТУ от града, от Общината, която се взема с решение на ОбС в една много тържествена ситуация. Апелирам да се отнесем с изключителна отговорност към това. Това издига много авторитета на ОбС и на всички нас в очите на студентите, на гражданите. Мисля, че такава награда е уникална в цяла България. Това не е просто похвала за добро учение, а материална помощ за този, който бъде утвърден за най-добрия студент на випуска.

Подкрепям предложенията и мисля, че е необходимо всички да ги подкрепим.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мнението на Група „Атака” е, че четвъртият и петият човек не трябва да са служители на ВТУ. По принцип това е награда, която се дава от ОбС. Нека двамата души да са извън рамките на ВТУ. Предлагам ГЕРБ да предложи друг човек, който не е от ВТУ.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Както Ректорът на ВТУ ни каза – тези хора, които той предложи, не са членове на Академическия съвет. Аз подкрепям предложението, което на прави г-н Легкоступ.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Легкоступ членове на Комисията да бъдат г-жа Любомира Попова и г-жа Роза Мишева. Предложението беше прието с 32 „за”, 5 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Избира представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново:

 

 1. Г-жа Любомира Попова
 2. Г-жа Роза Мишева

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Гласувах „против”, не защото съм против хората, които бяха предложени, а защото ние избираме представители на ОбС, а не на партиите.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-н Председател, имам едно питане към Вас: след като вече започнахме да работим, след като избрахме председател на ОбС ПП ГЕРБ ще изтегли ли днес молбата си от Административния съд, за да не ходим всички там.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Днес сме извикани всички общински съветници в Административния съд. Той ще реши, може жалбата ни да не е основателна.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: По т. 1 от дневния ред трябва да решим в какъв срок ще бъде изготвен Правилника. Предлагам да бъде в срок до 20 ноември.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вече сме излезли от точката и не можем да вземем такова решение. Можем да го вземем неформално. Правя процедурно предложение да не гласуваме срока.

Общинските съветници изразиха мнение, че срокът не трябва да се гласува отделно. Г-н Христов прие това мнение и поясни, че когато Правилникът бъде готов, всички съветници ще бъдат уведомени.

В 13.05 часа Председателят на ОбС закри заседанието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/