ПРОТОКОЛ № 20

 

от двадесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 05.06.2008 г. от 9.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 35 общински съветника, отсъстваха г-н Милен Михов и Григор Григоров.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново – първо четене, Вх. № 638/ 13.05.2008 г.
 2. Предложение относно програма за овладяване популацията на кучетата на територията на Община Велико Търново.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Решение № 103/ 13.03.2008 г., Вх. № 723/ 28.05.2008 г.
 4. Питане от общинския съветник Петьо Цонев Атанасов, Вх. № 667/ 16.05.2008 г.
 5. Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 689/ 26.05.2008 г.
 6. Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 690/ 26.05.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване безвъзмездно право на ползване на имот с. Малки чифлик, Вх. № 609/ 08.05.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване безвъзмездно право на ползване на имот в корпус 3 – Старо Военно училище, Вх. № 695/ 27.05.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на размер на дължимо обезщетение, Вх. № 628/ 12.05.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев относно заплащане на дължими суми, Вх. № 587/ 08.05.2008 г.
 11. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на производство по отчуждаване на имот, с. Ресен Вх. № 629/ 12.05.2008 г.
 12. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 223 Вх. № 631/ 12.05.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие по реда на Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 635/ 12.05.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие по реда на Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 636/ 12.05.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. 122, Вх. № 632/ 12.05.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот, Вх. № 623/ 12.05.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ, Вх. № 432/ 12.03.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на на актуализирана оценка, Вх. № 627/ 12.05.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно отмяна на решение, Вх. № 630/ 12.05.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане имот, Вх. № 411/ 07.03.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно постъпили предложения от изпълнителния директор на „Аркус” АД, Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД и Директора на МОБАЛ – Велико Търново , Вх. № 569/ 25.04.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на участието на Община Велико Търново в „Ариел” ООД, Вх. № 436/ 12.03.2008 г.
 23. Информация от д-р Румен Рашев относно дейността на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 671/ 19.05.2008 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно конкурс за Управител на „Инвестрой 92” ЕООД, Вх. № 700/ 27.05.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно възлагане на обществени превози, Вх. № 728/ 29.05.2008 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 696/ 27.05.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 699/ 27.05.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 701/ 27.05.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 702/ 27.05.2008 г.
 30. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 703/ 27.05.2008 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 704/ 27.05.2008 г.
 32. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 705/ 27.05.2008 г.
 33. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 706/ 27.05.2008 г.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 707/ 27.05.2008 г.
 35. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 708/ 27.05.2008 г.
 36. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 709/ 08.05.2008 г.
 37. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 710/ 27.05.2008 г.
 38. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 711/ 27.05.2008 г.
 39. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 712/ 27.05.2008 г.
 40. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 713/ 27.05.2008 г.
 41. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 714/ 27.05.2008 г.
 42. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 715/ 27.05.2008 г.
 43. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 716/ 27.05.2008 г.
 44. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 717/ 27.05.2008 г.
 45. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 719/ 27.05.2008 г.
 46. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 720/ 27.05.2008 г.
 47. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 697/ 27.05.2008 г.
 48. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 698/ 27.05.2008 г.
 49. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 718/ 27.05.2008 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам като т. 1 от дневния ред да влезе питането от Инициативния комитет за запазване на горите.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: В началото на днешното заседание предлагам да почетем паметта на една журналистка, която добре познаваме всички ние, една от най-добрите журналистки на „Евроком-Царевец” – г-жа Росица Инколова.

Общинските съветници почетоха паметта на г-жа Инколова с едноминутно мълчание.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам като т. 10 в дневния ред да влезе предложение 622 от 12.05.2008 г., което беше подкрепено от ПК по ТСУ – това е точката за предаваемия терен при фирма „Синтезия”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Правя предложение по т. 2: да се запише „програми”, а не „програма”, тъй като ПК по ЗГООС е внесла две програми и ние трябва да изберем една от двете.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Допусната е техническа грешка по отношение на „Инвестстрой-92”. На основание член 72, ал. 1 от Правилника на ОбС бе извършена поправка на фактическа грешка в Решение № 174 от 15.05.2008 г., протокол № 17 от 15.05.2008 г. Било: Точка 2.12: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества не освобождава от отговорност управителя на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общински капитал „Инвестстрой-92” ЕООД-гр. В. Търново”. Става: т.2.12: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с член 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества освобождава от отговорност управителя на ЕООД със 100 % общински капитал „Инвестстрой-92” –гр. В. Търново”.

При събирането си Председателският съвет реши точката за горите да бъде точка „последна”. Предложението на г-н Димитров е тя да стане т. 1.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не става въпрос да дадем отговор на гражданите за това какво сме решили, а разбрах, че има депозирана молба от гражданите да се изкажат на това заседание. Моето предложение е да им дадем възможност да се изкажат в началото на заседанието, а не в неговия край.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Гражданите имат право на изказване тогава, когато дойде редът на точката от дневния ред. Тогава ще им дадем думата.

Предложението, което г-н Иванов е внесъл, е следното: Като т. 10 да бъде включена с молба вх. № 53004519 от 20.08.2007 г. от „Синтезия” ОДД предложение на г-н Румен Рашев за прекратяване на съсобственост.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението, внесено от г-н Иванов, в дневния ред. Предложението за включване на нова т. 10 беше прието с 20 „за”, 10 „против”, 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново – първо четене, Вх. № 638/ 13.05.2008 г.
 2. Предложение относно програма за овладяване популацията на кучетата на територията на Община Велико Търново.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Решение № 103/ 13.03.2008 г., Вх. № 723/ 28.05.2008 г.
 4. Питане от общинския съветник Петьо Цонев Атанасов, Вх. № 667/ 16.05.2008 г.
 5. Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 689/ 26.05.2008 г.
 6. Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 690/ 26.05.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване безвъзмездно право на ползване на имот с. Малки чифлик, Вх. № 609/ 08.05.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване безвъзмездно право на ползване на имот в корпус 3 – Старо Военно училище, Вх. № 695/ 27.05.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на размер на дължимо обезщетение, Вх. № 628/ 12.05.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев, Вх. № 622/ 12.05.2008 г.
 11. Предложение от д-р Румен Рашев относно заплащане на дължими суми, Вх. № 587/ 08.05.2008 г.
 12. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на производство по отчуждаване на имот, с. Ресен Вх. № 629/ 12.05.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 223 Вх. № 631/ 12.05.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие по реда на Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 635/ 12.05.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие по реда на Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 636/ 12.05.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж, кв. 122, Вх. № 632/ 12.05.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот, Вх. № 623/ 12.05.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ, Вх. № 432/ 12.03.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно утвърждаване на на актуализирана оценка, Вх. № 627/ 12.05.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно отмяна на решение, Вх. № 630/ 12.05.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане имот, Вх. № 411/ 07.03.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно постъпили предложения от изпълнителния директор на „Аркус” АД, Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД и Директора на МОБАЛ – Велико Търново , Вх. № 569/ 25.04.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на участието на Община Велико Търново в „Ариел” ООД, Вх. № 436/ 12.03.2008 г.
 24. Информация от д-р Румен Рашев относно дейността на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 671/ 19.05.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно конкурс за Управител на „Инвестрой 92” ЕООД, Вх. № 700/ 27.05.2008 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно възлагане на обществени превози, Вх. № 728/ 29.05.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 696/ 27.05.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 699/ 27.05.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 701/ 27.05.2008 г.
 30. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 702/ 27.05.2008 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 703/ 27.05.2008 г.
 32. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 704/ 27.05.2008 г.
 33. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 705/ 27.05.2008 г.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 706/ 27.05.2008 г.
 35. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 707/ 27.05.2008 г.
 36. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 708/ 27.05.2008 г.
 37. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 709/ 08.05.2008 г.
 38. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 710/ 27.05.2008 г.
 39. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 711/ 27.05.2008 г.
 40. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 712/ 27.05.2008 г.
 41. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 713/ 27.05.2008 г.
 42. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 714/ 27.05.2008 г.
 43. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 715/ 27.05.2008 г.
 44. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 716/ 27.05.2008 г.
 45. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 717/ 27.05.2008 г.
 46. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 719/ 27.05.2008 г.
 47. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 720/ 27.05.2008 г.
 48. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 697/ 27.05.2008 г.
 49. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 698/ 27.05.2008 г.
 50. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 718/ 27.05.2008 г.
 51. Приемане на декларация.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: (отрицателен вот) Искам да акцентувам вниманието ви на начина, по който се внасят точките. Член 86 от нашия Правилник гласи, че ако ние направим питане към г-н Кмета и получим отговор в разстояние на по-малко от три месеца, ние не можем да задаваме подобен въпрос. Какво виждаме тук? Едни и същи въпроси се включват непрекъснато.

Г-н Христов подложи на гласуване целия дневен ред с направените допълнения и корекции в него. Дневният ред беше приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Има предложение от г-н Румен Димитров да дадем думата на гражданите за изказване. Подлагам на гласуване предложението. Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 1 „против”, 13 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Председателю, предлагам да прекратите сесията – един от общинските съветници призовава за „грабване на сопите”. Аз мисля, че това е грубо предизвикателство към обществения ред.

Г-н Христов помоли общинските съветници да се изказват от трибуната съгл. Правилника на ОбС.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново – първо четене, Вх. № 638/ 13.05.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам към текста на решението да допълним следното: „На първо гласуване”, тъй като Наредбите се приемат на два пъти.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 1 заедно с допълнението, направено от г-н Тодоров. Предложението по т. 1 беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 206

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: програма за овладяване популацията на кучетата на територията на Община Велико Търново.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Заявено е желание за изказване по тази точка от Фондация „Четири лапи”.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ЧЕТИРИ ЛАПИ”: Изготвената програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета е с вх. № 559 от 21 април 2008 г. Предполагам, че всеки от вас знае за проекта „Грижа за безстопанствените животни”, който ние, от фондацията, реализирахме заедно с община В. Търново на територията на града в рамките на 1 месец: от средата на март до средата на месец април. Предполагам, че всеки от вас е чул за добрите резултати, изготвени по този проект. След завършването на проекта ние поехме инициативата да работим заедно с община В. Търново по изготвянето на общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, както се изисква по Закона за защита на животните. За изработването на програмата беше сформирана работна група с представители не само от нашата фондация, а също и с експерти и ветеринарни лекари, с представители на „Българо-германска помощ за животните”, както и с представители на организацията за защита на животните с местонахождение гр. В. Търново, с еколог от Общината.

Програмата е изработена от представители, които се занимават в тази сфера и са добре информирани за Закона за защита на животните и за разпоредбите по него. В програмата са защитени интересите както на организацията за защита на животните, така и интересите на Общината. Програмата съответства на Закона за защита на животните. Като основа на програмата е използвана вече приетата от ОбС в Столична община програма, като са направени някои промени, за да съответства на нуждите в община В. Търново. Надявам се тази програма да бъде приета от ОбС

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Постъпила е молба и от г-жа Антоанета Димитрова-член на Изпълнителния съвет на Федерация „Грижа за бездомните кучета”.

Г-жа АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА: Член съм на Изпълнителния съвет на федерация „Грижа за бездомните кучета”. Благодаря ви за предоставената възможност накратко да ви запозная с предимствата на националната общинска програма, внесена от Федерацията и Националната фондация за защита на животните в България. Това са първите български организации, членове на Световната здравна организация и на Кралското британско дружество.

Ще започна с включването на националния проект за хуманно образование на децата, който предоставя възможност на децата от В. Търново да участват в първите в света номинации за деца „Най-големият малък приятел на животните”, който от тази година прераства в международен форум. В материалите, които получихте, има листовка, която детските екопатрули разпространяват. Задачата им е да информират гражданите как по-добре да се грижат за своите животни. Авторският екип на Програмата има предвид, че общинският бюджет вече е приет, затова дейностите по нея могат да се реализират в рамките на средствата, които Общината заделя за решаването на проблема ежегодно. Паралелно с това Общината ще изготви писмо до Министерския съвет съгл. Параграф 7 от ЗЗЖ за субсидии по програмата, които ще се използват за изграждане на общински приют по европейски стандарт, защото това е задължение на Общината по закон.

До изграждането на общинския приют обработването на кучетата ще се извършва във ветеринарните амбулатории, съществуващи сега. Програмата предвижда обработката и на дворните кучета. Ние сме против безразборното залавяне на животните, което проличава в етапите на програмата. Там ясно е конкретизирано, че до края на първата година се обработват женските кучета във фертилна възраст. Една от най-важните характеристики на Националната програма е прецизност в изпълнението и ефективно прилагане на двата закона – ЗЗЖ и Закон за ветеринарно-медицинска дейност, защото авторите на програмата не се ограничават само да цитират мерки от законите, а ги доразвиват. И това не е случайно, защото авторският екип, изготвил Националната програма, прилага своя опит от съвместната си работа с местната власт, с Министерски съвет и Народното събрание. Целият проект ще се ръководи от оперативен щаб, който ще определя задачите, координацията между отделните структури в зависимост от постигнатите резултати ще актуализира в движение дейностите.

Програмата има 14 приложения, едно от които е с изключителна важност – работният план. Той елиминира всяка възможност за имитация на дейностите. Много ясно са разпределени дейностите на всеки участник в екипа. Програмата предвижда определени етапи на работа. Приоритетно се кастрират женските кучета във фертилна възраст. За прилагането на тази стратегия идват в помощ доброволците граждани.

Друг съществен принос на нашата програма е служител на ловния екип, посочен от организациите, който осъществява връзката между ловния екип и хората по места. Структурата е максимално опростена. Оперативен щаб набелязва задачите, разпределя ги между ловния екип и частните ветеринарни лекари и гражданите. За постигнатите резултати се отчита пред Общината и медиите.

Надявам се, че сте се запознали подробно с нашата програма и ще я предпочетете. Имате възможността да приложите сполучливия опит от 10-годишната практика на българските организации за защита на животните, да разчитате на доброволния труд на гражданството, което може да бъде мобилизирано само от такава сериозна, детайлно разработена и прецизна програма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Депозирана е молба за изказване и от г-жа Грета Димитрова – Коновска.

Г-жа ГРЕТА КОНОВСКА: Като представител на организацията „Сдружение германо-българска помощ за животните” искам да се изкажа, тъй като се занимавам от 4 г. с този сериозен проблем във В. Търново и заедно с гражданите водим битка да се спрат механизмите за източване на бюджетите в общините по този начин – чрез определени фирми, хора, структури и определени текстове в определени програми.

Има една дума – съвест, която аз никога не съм загърбвала. Вие сте хората, на които разчитат гражданите за прецизност в решенията. Смятам, че човек трябва да постъпва не както очакват от него, а както е правилно. Днес вие ще вземете едно решение. Ако вземете правилното решение, то ще е правилно за целия град. Другото решение ще е катастрофа, защото то ще продължи същия механизъм.

Аз няма какво друго да допълня, защото презентацията на Програмата, която изчезна от Деловодството до ОбС, беше представена и който е слушал, е чул акцентите, които са приоритети.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Програмата не е изчезнала. На 21.04.2008 г. е внесена общинската програма, на 29.04.2008 г. е внесена националната програма. Моля ви да спрете с тези спекулации, нищо не е изчезнало.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Съжалявам, че по един такъв болен проблем, какъвто е проблемът за кучетата, ние тръгваме разединени. Лично аз ще се въздържа, защото не мога да взема точното решение, тъй като се питам защо всички тези организации не влязоха в тази комисия. Като чета комисията, създадена по заповед на Кмета, виждам, че има по двама представители на „Четири лапи”, на „Animal rights” и един на Германо-българска помощ за животните. Питам се защо представители на други неправителствени организации, които имат същия предмет на дейност, не бяха включени в тази Комисия, така че да се тръгне с обща програма, а не ние тук да се чудим какво е правилното решение.

Аз искам да попитам ОбА на каква база бяха поканени едни хора, а не бяха удостоени с това други. Не заради друго, а заради това този проблем наистина да намери решение. Искам да попитам и друго: каква ще бъде ролята и мястото именно на тези организации за защита на животните, дали само контролна, или каквато се отрежда от закона – да бъдат партньори напр. при изграждането и стопанисването на приюти, амбулатории, изолатори и т.н. До каква степен ще бъде тяхното присъствие в реализирането на тази програма. И ще попитам дали наистина до третата година ще се стигне до този финал – ликвидиране на проблема с бездомните кучета. Това, което в момента функционира, това ли е базата, на която ще стъпим? Имаме ли ние приют, в който да се извършват всички тези, регламентирани от закона и от тази Наредба дейности и как може да се нарече сегашната база: приют, изолатор, амбулатория? А ако нямаме база, какво можем да предвидим за тази година в рамките на тези 80 000 лв, които са отредени за тази дейност и в рамките на оставащите 2 г. като изграждане на база.

Това са моите два въпроса: на какъв принцип бяха избрани хората, които участват в тази комисия, защо няма представителство на всички, а би трябвало, защото в Наредбата се регламентира, че медиаторът трябва да бъде посочен от организациите за защита на животните. Оказва се, че в превантивната работа участниците са подбрани на някакъв друг принцип, така че сега да се създаде конфликт между самите организации.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В ОбС е внесена Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. В нея са вложени труд, организация за привличане на хора за изработването й. Няма да влизам в спор с г-жа Роза Мишева, но тя говори за неща, които не познава добре и се позовава на стария Закон, по който сме работили досега. Призовавам я да прочете новия Закон за защита на животните.

По отношение на т.нар. „национална общинска програма” искам да заявя, че тя не е внесена за становище в ОбА и не очаквайте тук някой от нас, без да е запознат с програмата, да даде становище. Т.е. по тази програма няма становище на ОбА и ОбС не може да вземе законосъобразно решение по нея. Доколкото успях да я видя, защото тя попадна в мен замалко, видях в нея странни неща: започвам с „национална общинска” – тя или е национална, или е общинска, или минава през Нац. сдружение на общините, но там такава програма не е минавала. Тук се говори за корупция, за бюджета, но доколкото разбирам, става дума за назначаване на хора на заплата – т.е. харчене от общинския бюджет за заплати. Неща, които не са напълно в съответствие със Закона. Смущава ме най-вече искането да предоставим терен. Призовавам ви да се концентрирате върху обсъждането на общинската програма, която сме внесли и която е плод на работата на един екип, в който никой не е пропуснат. В него е зам.-председателят на Германо-българска помощ за животните – г-н Лепке, който е предложил само той да участва в тази работна група, има по двама представители на другите фондации. Ако настоявате, можем да включим още един представител на Германо-българска помощ за животните.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз наистина попитах защо няма представители на тази Федерация, която внася алтернативна програма. Доколкото виждам, те представляват 23 подобни организации, които се занимават с такава дейност. Те са основният оспорител на тази програма. Ако те бяха вкарани в тази обща комисия, която е изработила общинската програма, нямаше да има проблем.

Този проблем трябва да бъде решен и не трябва да наслояваме наши стари взаимоотношения в тази посока, защото те не са в полза на решаване на проблема. Ако В. Търново претендира наистина да бъде европейска столица, това е също един от показателите – решаването на този проблем.

Що се отнася до моите думи, г-н Рашев, виждам, че това е във Ваш стил – да преиначавате нещата. Аз просто казах: „Ако тези хора бяха дошли със сопите, а не го правеха така интелигентно, приглушено, спазвайки целия процедурен ред, за да се чуе техният глас, по друг начин щяхме да реагираме”.

Това, че преиначавате моите думи, не е толкова важно, но това, че системно преиначавате решения на ОбС като институция, това наистина е отговорност на Кмета.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване първо общинската програма.

Предложението на ОбА беше отхвърлено с 11 „за”, „против” няма, 14 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване внесената „Национална общинска програма”. Програмата беше отхвърлена с 8 „за”, „против” няма, 16 „въздържали се”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 103/ 13.03.2008 г., Вх. № 723/ 28.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 207

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя и допълва Решение №103/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет, както следва:

Изменя Решение №103/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет:

Било:

Т.14 Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 15/01.02.2008 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 000 лева.

Става:

Т.14 Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения в размер на 7000 лева, както следва:

Т.14.1. на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 15/01.02.2008 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 20 /двадесет/ бр. погребения в размер на 4 000 лева;

Т.14.2. за погребения на ветераните от войните от гр. В. Търново, с постоянен адрес гр. В. Търново в размер до 3 000 лева.

На основание чл.3, ал.2 от Закона за ветераните от войните, качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви".

При недостиг на средства по т. 14.1. и икономия по т. 14.2 и обратното следва трансформация на кредитите, без да се изменя бюджетния кредит за подпомагане разходите за погребения като обща сума.

 

Във връзка с влязлата в сила Методика за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и съобразно утвърдения бюджет за 2008 година, премахва от Приложение № 11 от Решение № 103/ 13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет следното:

“ІІІ. Третостепенни разпоредители:

1. Дом за деца – гр. Велико Търново;

2. Дом за деца – с. Балван.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от общинския съветник Петьо Цонев Атанасов, Вх. № 667/ 16.05.2008 г.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ прочете питането си.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Няма да обсъждаме технологичната страна. Аз не поставям въпроса само за ул. „Цветарска”. Такива проблеми има на всички други места, където скоро се положиха нови тротоарни настилки. Градът през лятото е нагрят от бетон и асфалт и това е лошото. Така че отговорът на г-н Рашев не ме удовлетворява напълно.

Г-н МИРКО РОБОВ: Последната точка може да се окаже излишна, тъй като в момента режат. Това са искали да ни кажат хората в началната си декларация и тъй като не им обърнахме внимание, в тези 4-5 часа, в които ще трае сесията, цялата гора може да бъде унищожена.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 689/ 26.05.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Първата точка не ми е съвсем ясна, затова съм се съсредоточил върху т. 2 и т. 3 от питането. В ЗДП е посочено кой контролира и кой санкционира. Няма смисъл тук да коментираме Закона. Аз също съм за това общините да имат максимални права по ЗДП.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Закона, който цитирате, явно посочва кой е стопанин.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от общинския съветник Румен Димитров, Вх. № 690/ 26.05.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си до г-н Тодор Кръстев.

Г-н ТОШО КРЪСТЕВ: Г-н Димитров, преди да дам отговор на питането Ви, искам да кажа, че са допуснати 2 неточности: казвам се Тошо, а не Тодор. Второ, на последните местни избори спечелих с 89.7 %, което е най-високият процент за общината и за областта, така че не шансът ми помогна да бъда кмет на Арбанаси, а вотът на жителите на селото.

Г-н Т. Кръстев прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Приемам забележките, както и отговора, защото действията вече са предприети.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване безвъзмездно право на ползване на имот с. Малки чифлик, Вх. № 609/ 08.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 208

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

Изважда от списъка на имотите публична общинска собственост недвижим имот в с. Малки чифлик, актуван с АОС № 692/ 03.04.2000 г., представляващ:

Сграда със ЗП 200 кв.м. на един етаж ,състояща се от:

- сутерен: маза

- І - ви етаж с вход от изток: коридор, склад, стълбище , сцена и гримьорна;

- І – ви етаж с вход от юг – два броя стаи и два броя коридори , попадаща в УПИ ІІІ- 128 от строителен квартал 20 по плана на селото.

На основание § 3 ал.1 от ЗНЧ и чл.39 ал.1 и ал.3 от ЗОС учредява безвъзмездно право на ползване върху цялата сграда, построена в УПИ ІІІ- 128 от строителен квартал 20 по плана на с. Малки чифлик, за срок до 31.12.2011 година, в полза на читалищното настоятелство на читалище „Светлина“ с. Малки чифлик, Община Велико Търново, актувана с АОС № 692 / 03.04.2000 година.

Всички разходи по поддръжка и стопанисване на сградата са за сметка на читалищната настоятелство .При заличаване на юридическото лице правото на ползване се погасява в полза на собственика на имота.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване безвъзмездно право на ползване на читалищно настоятелство на Народно читалище „Светлина” с. Малки чифлик върху цялата сграда на построена в УПИ ІІІ- 128 кв. 20 по плана на селото

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване безвъзмездно право на ползване на имот в корпус 3 – Старо Военно училище, Вх. № 695/ 27.05.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам да отхвърлим думата „безвъзмездно”. Не мога да си обясня защо на Министерството на правосъдието община В. Търново трябва да предоставя имот за безвъзмездно ползване. Нито общината е толкова богата, нито Министерството е толкова бедно. Предлагам този имот да бъде предоставен срещу заплащане, както е за всички обществени организации.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ние не можем да променим предложението, а то е за „безвъзмездно”. Ние можем да го приемем или да го отхвърлим, така че променете предложението си.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам ние да гласуваме предложението, което аз направих, а Министерството на правосъдието да има право да ни откаже, след като не приема моето предложение. Така се удовлетворяват и двете искания: отхвърляме предложението, а Министерството, ако не възразява, ще си плаща.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предложението на г-н Стоянов беше доста странно. Моля да се конкретизира. Не може да се формулира такова предложение: „Ако не мине, министерството да ни откаже”. Ние определяме правилата и Министерството приема или не приема. Министерството не е органът, който определя как ще работи ОбС и по какви правила да бъде използван този имот.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Румяна Брайнова –въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан –против, Мавроди Калейнски –въздържал се, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев –въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Богдан Ковачев – против, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - против.

Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 4 „против”, 18 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП (отрицателен вот): Г-н Стоянов, ваши представители има във всички комисии. Тези неща са гледани в ПК и по същество работата на ОбС е в по-голямата си част в ПК, където нещата се обсъждат в детайли. Мисля, че този проблем трябва да бъде поставен там, а не тук да се чудим какво да гласуваме. Мисля, че ние нямаме законово право да гласуваме това, но ако то беше поставено в ПК, ако беше поканен юрист или представител на ОбА, въпросът щеше да бъде изчистен. Нека поставяме проблемите в ПК, а не тук.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 3 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 209

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 /старо ВНВУ/, северната част на корпус ІІІ, ет. І представляващ 3 броя помещения, коридор и санитарен възел с общо светла площ 213,07 кв.м.

Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота за срок до 31.12.2011 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на размер на дължимо обезщетение, Вх. № 628/ 12.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ще подкрепя проекта за решение. Имам въпрос, но разбирам, че няма кой да ми отговори, защото г-жа Джартова излезе. Аз съм от тези съветници, които са гласували предишната оценка, която е три пъти по-ниска от сегашната. Искам да разбера кой ни е подвел тогава?

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: На моя въпрос също няма кой да отговори. С решение 1008 от 15.06.2006 г., другото решение 1189 е от 20.12.2006 г. Това са близо 6 месеца, нещата се променят, има коефициент на инфлация.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Присъединявам се към въпросите, поставени от г-н Стефанов и предлагам да отложим точката, защото на мен също ми направи впечатление огромната разлика. Дори да говорим за инфлация, тя не може да бъде 120 %.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 2 „против” и 25 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 9:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 210

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.25 от ЗОС и чл. 205, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение № 424 от 05.11.2007 г на ВТОС, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отчуждаване на части от ПИ № 7346, находящ се в строителни квартали № 627, № 531 по плана на гр. Велико Търново, ж.к. „Бузлуджа” и обезщетяване на собственика му за частта от ПИ № 7346 попадаща в обсега на улична регулация по ПУП на гр. Велико Търново, първа категория, трета зона, ж.к. „Бузлуджа”, за изграждането на обекти – публична общинска собственост: улица с ОК ОК 8504– 8505-8602 и за частта, попадаща в УПИ I, строителен квартал № 531, във връзка с реализирано строителство от собствениците и осигуряване на обслужващ достъп до изградените от тях обекти, както следва:

Земя. Отчуждаващата се част от поземлен имот№ 7346 с площ 433 кв.м., попадаща в обсега на уличната регулация на улица с ОК ОК8504– 8505-8602 , собственост на Цанка Христова Маринова.

Размерът на дължимото обезщетение е на стойност 62 785 лв.

Обезщетява собственика на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост парично в брой.

Земя. Отчуждаващата се част от поземлен имот № 7346 с площ 23 кв.м., попадаща в УПИ I, отреден за “жилищно строителство” от строителен квартал № 531, собственост на Цанка Христова Маринова, във връзка с реализирано строителство от собствениците на ЖСК “Динамика” и ЖСК “Търновград” и осигуряване на обслужващ достъп до изградените от тях обекти.

Размерът на дължимото обезщетение е на стойност 3 335 лв. .

Обезщетява собственика на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост парично в брой.

Общ размер на средствата, необходими за обезщетяване на собственика от Община Велико Търново – 66 120 лв.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от д-р Румен Рашев, Вх. № 622/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 10:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 10 „въздържалr се”.

РЕШЕНИЕ № 211

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС и чл.49 ал.1 т.4 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от недвижими имоти, както следва: общинско място с площ от 1 527 /хиляда петстотин двадесет и седем/ кв. м., представляващо част от бивш УПИ ХVІ-23, актуван с АОС №2936/20.04.2005 г., попадащо в новоурегулиран поземлен имот ХVІІ-5877,91,23 /седемнадесет римско пет хиляди осемстотин седемдесет и седем, деветдесет и едно, двадесет и три арабско/, попадащ в строителен квартал 572 /петстотин седемдесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, Промишлено-складова зона “Дълга лъка”, срещу част от ПИ №91 с площ от 513,88 /петстотин и тринадесет цяло, осемдесет и осем стотни/ кв.м., собственост на “СИНТЕЗИЯ” ООД с адрес гр. София, жк “Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 13, вх.В, №63, представлявано от Недко Христов, попадащи в УПИ ХVІІІ-23 “за озеленяване”, актуван с АОС №1986/01.09.2003 г.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 1 527 кв. м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой – 92“ ЕООД, в размер на 149 646 /сто четиридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и шест/ лева без начислен ДДС; и стойността на частния имот с площ от 513,88 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой – 92“ ЕООД, в размер на 50 360 /петдесет хиляди триста и шестдесет/ лева без начислен ДДС. Разликата за доплащане от собственика на частния имот да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС, като молителят следва да внесе дължимата сума по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: стойността на начисления ДДС; 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 2 992,92 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД; 2% местен данък върху по-голямата стойност, в размер на 2 992,92 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на експертната оценка на имотите по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: заплащане на дължими суми, Вх. № 587/ 08.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан –за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържалr се” няма.

РЕШЕНИЕ № 212

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Великотърновски Общинския съвет

Дава съгласие да бъдат заплатени от Община В.Търново задълженията по партиди на името на Сийка Панайотова Димитрова :

- за ел.енергия в размер на 530,97 лева плюс начислените за забава лихви;

- за вода в размер на 455,75 лева плюс начислените за забава лихви.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия по събиране на дължимите суми по съдебен ред от наследниците на Сийка Панайотова Димитрова

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: откриване на производство по отчуждаване на имот, с. Ресен Вх. № 629/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 12. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 213

На основание чл.23, /1/ от ЗОС, чл. 22 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.205 т.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Открива производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 979 от кв.84 по кадастралния и регулационен план на с.Ресен общ.Велико Търново за изграждането на обект: улица с ОКОК 221-22 между кв. 83 и кв.84 по плана на населеното място /публична общинска собственост/.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедурите по Глава ІІІ от Закона за общинската собственост и глава 17, Раздел І от ЗУТ.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 223 Вх. № 631/ 12.05.2008 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Когато разглеждахме пунктовете за детска млечна кухня, видях, че на същия адрес – „Димитър Найденов” 4, има обявена детска млечна кухня и в същото време влиза в този имот, с който искаме да ликвидираме съсобственост. С решение от 15.11.2006 г. 139 кв.м са дадени за един превантивен информационен център към ОбС по наркотични вещества. Всъщност какво става с тези две звена: остават ли в рамките на този имот, или се ликвидират като такива центрове? Това искам да изясня.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Рашев каза, че се запазват.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по точка 13:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан –за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 14 „въздържалr се”.

РЕШЕНИЕ № 214

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи: сграда със ЗП в размер на 144 кв.м., масивна, двуетажна, заедно с отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ на сградата и сграда – складове със ЗП в размер на 170 кв.м., масивна, едноетажна, заедно с отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ на сградата; актувани с акт за частна общинска собственост №4382/13.11.2007 г., в полза на лицата: Стефан Димитров Стефанов, Виолета Димитрова Дончева, Цветан Иванов Ценов, Лиляна Станчева Дойнова, Мара Станчева Целова, Ганка Христова Драева, Марин Димитров Хараламбиев, Любомир Маринов Хараламбиев, Сашка Иванова Йорданова, Бонка Ганчева Тарапанова, Елена Стоименова Драева, Пенка Ганева Иванова, Марийка Ганева Иванова, Радка Спасова Игнатова и Йорданка Спасова Пашова в качеството им на съдружници, респективно техни наследници, на прекратеното събирателно дружество „Балкан” Велико Търново, собственици на поземлен имот № 83 /осемдесет и три/ от строителен квартал 223 /двеста двадесет и три/ по ПУП на гр. Велико Търново, в който имот попадат описаните сгради.

Утвърждава стойността на сградите, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 47 691 /четиридесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и един/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие по реда на Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 635/ 12.05.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя общо предложение за т. 14 и т. 15 – двете точки да бъдат отложени, тъй като на конкурса са участвали 7 предприемачи и в момента не трябва да гледаме на парче, а комплексно да решим този въпрос.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Напротив, трябва да се разгледа тази точка. Никой не е казал, че като са участвали 7, трябва да се разреши на всичките. Не е проявено желание от тяхна страна, има искане от един предприемач, който проявява интерес, и аз внасям това. Това ще бъдат акценти, ако ползвам думите на арх. Брайнова.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на точките. Предложението на г-н Димитров беше отхвърлено с 10 „за”, 7 „против” и 13 „въздържали се”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Когато преди време се обсъждаше въпросът за застрояване на скалния венец, аз бях „против” и може да се предполага, че сега, когато се предлага увеличаване височината на застройката отново ще съм „против”. Няма да говоря по градоустройствени въпроси, защото не ги разбирам, но според мен предложението не е коректно, защото правото на застрояване е получено в резултат на конкурс и в конкурсната програма е заложено това условие – за по-малка височина на застрояване. Променяйки го днес, ние променяме конкурсните условия със задна дата и едно такова наше решение би било атакуемо с прогноза да бъде съборено в съда, поради което аз няма да го подкрепя.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Няма да се съглася с г-н Стефанов, защото предложението е коректно. Записано е, че когато има конкурс, с решение на ОбС параметрите могат да се променят – в този смисъл е коректно. Но аз искам да поставя един друг въпрос. Тук има колеги, които са против застрояването, всички говорят, че Търново се презастроява, че настрани може да се строи, а в центъра не може. Сега се предлага друга възможност да се увеличи етажността, но някои също не са съгласни. След това ще влезе още една точка, където се предлага да се увеличи отдолу етажността, но и с това някои не са съгласни. Кажете ми накъде трябва да расте В. Търново? Аз не виждам друга възможност. Да не говорим, че строителството там вече е оформено като високо строителство. На миналата сесия одобрихме едно предложение за 24 м. Не виждам нищо скандално в това да се разреши строителство от 12 на 18 метра.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не приемам иронията на колегата Ковачев и поддържам предложението на г-н Стефанов. Ако в момента се смеят тези, които поддържат това предложение, след като влезе в сила, ще ни се смее цяла България. Още повече не приемам, че някой иска да строи по-високо, някой по-ниско – в този конкретен казус – че другите може би не искат да строят. Нека да седнем и да разговаряме, за да видим кои искат, кои не искат. Не приемам на входа на В. Търново да има по-висока, по-ниска сграда и по този начин да създадем предпоставка за нещо, на което всички ще ни се смеят.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да припомня, г-н Димитров, че на предишната сесия вие гласувахте „за” увеличаването на 24 метра, а сега сте против за 18 метра. Нещо се е променило, но аз не мога да разбера какво.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Г-н Димитров, моля ви да се запознаете малко със законодателството в България и това, че става по предложение на г-н Рашев и с одобрение на ОбС, но последната дума има Министерството. Недейте поставя нещата винаги както ви е удобно, защото преди малко искахте да ни призовете да се изправим срещу законовото право на хората и да правим нещо, което е противозаконно. Нека да не проявяваме така силно изразени икономически интереси.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 14. Предложението беше прието с 20 „за”, 5 „против” и 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 215

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм. 2005 г., за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл.73 ал.2 от същата Наредба, за одобряване частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, кв.106 по плана на гр.Велико Търново за урегулиран поземлен имот ХХ– за жилищни нужди за жилищно, високоетажно свободно застрояване със следните устройствени показатели: плътност на застрояване - 80 %, кота корниз до 18,00 м (6 етажа), Кинт до 4, озеленяване - 20 % и подземно паркиране.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие по реда на Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 636/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г.-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 15. Предложението беше прието с 21 „за”, 5 „против” и 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 216

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм. 2005 г., за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл.73 ал.2 от същата Наредба, за одобряване частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, кв.106 по плана на гр.Велико Търново за урегулиран поземлен имот ХVІІ – за жилищни нужди за жилищно, високоетажно свободно застрояване със следните показатели: плътност на застрояване - 80 %, кота корниз до 18,00 м (5 жилищни етажа плюс магазини), Кинт – 4,0, озеленяване - 20 % и подземно паркиране.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да мога да отговоря защо един път съм гласувал „за” високото строителство, а сега гласувам „против”. Искам да уточня: там, където беше гласувано за високото строителство, около него в непосредствена близост има 3 блока, които ще бъдат и по-високи от това, което ще бъде изградено. А там, където сега искат надстрояване 18 м, няма такова високо строителство.Някои казват, че градът има необходимост от много жилища, но доколкото знам, в момента има около 5000 незаети апартамента. Така че сами си отговорете за необходимостта от такова високо строителство.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж, кв. 122, Вх. № 632/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 16:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 217

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от ЗОС във връзка с чл.111 от ЗС, чл.49, чл.51 и чл.54 ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.183 ал.3 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху съсобствен имот – УПИ ХІХ /урегулиран поземлен имот деветнадесет римско/ от строителен квартал 122 /сто двадесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 1 110 /хиляда сто и десет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2561/10.02.2005 г., за изграждане на девет броя гаражни клетки в съответствие с ПУП, в полза на лицата: Павлин Димитров Павлов, Пенка Любенова Димитрова-Славейкова, Йордан Иванов Андреев, Цветомир Павлов Георгиев, Тодор Иванов Янев, Калин Петров Гроздев, Даринка Стефанова Минчева, Кина Иванова Тодорова и Йордан Георгиев Вангелов, всички собственици на идеални части от земята и от правото на строеж върху нея, като на всеки от молителите се учредява по 2/11 идеални части от право на строеж за построяване на конкретна гаражна клетка съобразно одобрения ПУП.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху съсобствен имот, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 363 /триста шестдесет и три/ лева за всеки от молителите.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, молителите следва да заплатят стойността на учреденото право на строеж в размер на по 363 /триста шестдесет и три/ лева за всяка гаражна клетка, по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF. Всеки от молителите е длъжен да внесе 2% режийни разноски в размер на 7,26 лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 7,26 лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и да заплати стойността на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на ЗОС, ЗУТ и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: таен търг за продажба на недвижим имот, Вх. № 623/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 17:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против” , „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 218

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 55 /петдесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 220 /хиляда двеста и двадесет/ кв.м., актуван с АОС №4355/01.10.2007 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 8 600 /осем хиляди и шестстотин/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ, Вх. № 432/ 12.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 18:

Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против” , 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 219

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със „Строителни изделия-94” ООД гр. Горна Оряховица, представлявано и управлявано от инж. Тодор Петров Тодоров, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №505 от 19.09.2007 г. на ЕС по УТ/ чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 614 кв.м., представляващо част от УПИ ІІ „за гаражи”, актуван с акт за частна общинска собственост №4368/23.10.2007 г., попадащо в УПИ І „за обществено обслужване и жилищно строителство” от кв. 625 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, останалата част от който е собственост на „Строителни изделия-94” ООД, като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново стойността на общинския имот в размер на 90 872 /деветдесет хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева без начислен ДДС, определена по пазарни цени след експертна оценка от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: утвърждаване на на актуализирана оценка, Вх. № 627/ 12.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 19. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 220

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуална оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, за продажба чрез търг на недвижим имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/, с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 42 /четиридесет и две/ по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с акт за частна общинска собственост №3705/15.01.2007 г., в размер на 16 000 /шестнадесет хиляди/ лева без начислен ДДС.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: отмяна на решение, Вх. № 630/ 12.05.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Това решение ние трябва да вземем, защото процедурата не е завършена и трябва да отменим решението, но предлагам да продължим решението с ред „да се удължи наемът на практиката, която упражняват в тези помещения”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Отмяната на това решение в известна степен е формален акт, защото то трябва да бъде снето от отчет, а удължаването на срока на договора за наем е по наредбата за отдаване под наем. Ако те отговарят на определени критерии, договорът за наем може да бъде продължен. Няма как с решение на ОбС да бъде удължен договорът за наем. Те са коректни платци, стопанисват имота, но все пак трябва да се провери.

Г-н Пламен Петров оттегли предложението си.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 20. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 221

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отменя свое решение № 1316 по протокол № 73 от 29.03.2007 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане имот, Вх. № 411/ 07.03.2008 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Тук има поне два проблема. По единия говорих предния път. Взето е Решение 446 и на практика оттам насетне всички процедури са вършени извън ОбС и това, което ни се предлага, е отчет за това, което е вменено чрез Решение 446. Самото предложение на г-н Кмета в този смисъл е невярно, защото започва така: „На основание Решение 446 и проведения конкурс…”. Ако това беше изпълнено в последващите процедури, там трябваше да бъдат реализирани общо 10520 м, на две нива, отредено за спорт и атракции. Всъщност налице е друг краен продукт. Каква е технологията, ние знаме, виждаме я същата при Ловното стопанство. Едно решение на ОбС по съвсем друг, видоизменен и противоречащ начин е деформирало последващата процедура. Това е единият проблем. По-важният проблем, по отношение на който трябва да вземем решение, е това с какво да бъдем обезвъзмездени. От 10 520 кв.м се е отишло на около 18 000. Оттам насетне този списък, с който ни се предлага да бъдем овъзмездени, няма как да бъда убеден, че представляват тези най-малко 18 %, с които „Илстрой” е спечелил този конкурс. По квадратура може би нещата съответстват, но 1 кв.м мазе, 1 кв.м склад по никакъв начин не е равен на 1 кв.м мезонет от високите етажи на мансардно помещение, т.е. по отношение на стойността нещата не са приравнени и на нас трябваше да ни бъде представен един документ, при който по видове РЗП от толкова жилищна площ, 20.23 % представляват такава част за ОбС. По този списък да се ориентираме, че точно толкова процента от стойността влизат в активите на ОбС. Иначе с едно такова неясно гласуване, ние ще останем с ясното разбиране, че част от недвижимите имоти, които трябва да влязат в активите на Общината, няма да влязат, а ще отидат другаде. Затова разумното е да не вземаме решение по направеното предложение, нещата да бъдат представени или по стойност, или по видове строителство и на тази база ние да бъдем убедени, че ще бъде докрай изпълнено заложеното в Решение 446 на ОбС.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това, което говори изказалият се преди мен общ. съветник, не отговаря на истината, нито на логиката. Има произнесли се институции след направена проверка – Прокуратурата, наблюдавана лично от Гл. прокурор, тъй като вътре беше замесено моето име по жалба на народен представител. Проверката беше дълга, бяха направени две тройни експертизи. Завършващият акт е представен в ОбС. Нарушения относно неизпълнение решения на ОбС няма. Законите в България нямат обратно действие. Тогава, когато е взето това решение, когато са извършвани процедурите, не е имало или по-късно, в хода на нещата, е прието решението на ОбС, на основание на което сега действаме и при всеки конкурс ОбС взема решение. Аз не съм оспорвал това предложение, влязло в Наредбата на ОбС за разпореждане, на тогавашния общ. съветник Петко Тюфекчиев. Дано някога нямаме съдебен спор по този въпрос. Мисля, че има достатъчно отговорни институции в България, които извършват проверки.

Твърдите, че сме се договорили за 18 000 кв.м и в договора е описано какво трябва да вземем. Твърдите, че незаконосъобразно са построили 18 000 кв.м и ние вземаме повече, защото от тези 18 000 кв.м, приети с Акт 16, вземаме 23 %, а не 18 %. Мисля, че ПК и хората в тях видяха ясно какъв е идейният проект, с който участваме в конкурса. Ние сигурно вземаме много повече. Никога не е ставало въпрос на решение, че ние ще вземаме жилищна площ. Ние сме отдали този имот, за да получим спортни съоръжения. Такъв е договорът и ние не можем да го променим сега. ОбС в предишния си състав взе едно добро решение за отстъпване право на строеж, обезвъзмездявайки Общината с изграждане на спортни съоръжения. Те са там, но се съсипват, защото никой не ги опазва и не разбирам логиката сега да не приемате това решение и да не получаваме този имот. Не мога да разбера повече ли трябва да вземем от това, което имаме, или по-малко – да върнем част от този имот. Определено това, което имаме да получаваме сега, е повече от първоначално подписаните в договора 20 %.

Призовавам ви да гласувате да приемем този имот, дори да направим допълнение към точката, защото аз го внесох много отдавна – миналата година. Допълнението да бъде приетите имоти да бъдат записани в активите на „Спортни имоти”, за да може веднага да бъдат предоставени на лицензираните спортни клубове във В. Търново за развиване на тази дейност. Предлагам т. 3 с текст: „Новоприетите имоти да бъдат записани в активите на „Спортни имоти” ОП за предоставяне за спортна дейност на лицензираните тенис клубове в Общината”. Така ще можем рационално да използваме този имот. Ако някой смята, че е извършено закононарушение, може да обжалва по съответния ред, но ние имаме имот от 2000-3000 кв.м и той стои безстопанствен, докато градът има нужда от това. Не виждам логиката ние да отлагаме непрекъснато и да не си вземем това, което е наше.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: В ПК по ТСУ направихме едно специално заседание, за да се уверим, че това, което ОбА ни предлага да приемем, отговаря по същество на всички процедури, които са провеждани по отношение изграждането на този имот. В крайна сметка ние се уверихме, че в натурални показатели това, което ни се предлага, е вярно, тъй като сградата, която е реализирана, е в обем на 18 000 кв. м, и процентното съотношение, заложено в първоначалния договор превишава в малко квадратурата, която се предоставя на Общината. За това нямаме никакви съмнения, така че смятам чисто формално, че можем да подкрепим предложението на ОбА и тези обекти могат да бъдат записани като общ. собственост и да бъдат предоставени за ползване. Имам една малка бележка по отношение на това. Ние наистина изискахме, за да може не само седемте членове на ПК, но и всички общ. съветници да бъдат убедени в хронологията, по която е провеждана процедурата и затова в нашето Решение има такава точка да бъде предоставен доклад на общ. съветници. Забележката ми е, че не може да бъде становище становището на страна, която е вносител. Становище се дава, ако някой друг внася материал и ОбА дава становище по него. Тъй като становище в случая дава самата ОбА, това трябваше да бъде озаглавено като доклад.

Аз искам да кажа няколко думи и от една друга гледна точка по отношение на тези конкурси, които се провеждат с идейни проекти, защото точно там е завръзката в едно несъответствие от това, за което първоначално предприемачите се състезават и в крайна сметка какъв строеж се получава. Аз бях в основата на тази идея конкурсите да бъдат придружени с идейни архитектурни проекти. За съжаление, в начина, по който тази идея се реализира в няколко конкурса, вече не мога да позная собствения си замисъл. В момента разсъждавам дали да не внеса едно предложение да отменим това условие като конкурсно при провеждането на конкурсите за получаване на някакви права върху определена територия, тъй като то не играе никаква роля. Замисълът за тези идейни проекти беше освен да си говорим за пари и за време, да говорим и за архитектурно-художествено изграждане на този град, но тези конкурси чисто формално се провеждат с едни идейни проекти, които видоизменят, докато се извърши строежът, и функцията си. Така е и в този случай. Ние сме тръгнали от една обществена сграда, която по предназначение е трябвало да бъде хотел и спортни съоръжения, но в крайна сметка сега ще приемем съоръжения с една жилищна сграда. Какъв е смисълът да правим тези конкурси с идейни проекти?

Връщам се към точки 14 и 15 за скалния венец. За какво правихме конкурс за 12 метра застрояване към парк „Дружба”, като сега всички почват един по един да увеличават височината на сградите. Тогава колегите да не правят идейни проекти. Първоначално всички, които са тръгнали да се състезават, за да получат земя на това място, на което да строят, са представили проекти на по 18 етажа – такива, каквито в момента ни предлагат. Понеже ПУП, одобрен от ОбС, е за 18 метра, Гл. архитект одобрява тези проекти до 18 метра, за да не наруши Решението на ОбС. Аз не виждам някакъв сериозен мотив да продължим да подкрепяме хората да се явяват на конкурс с идейни проекти, след което после, в работните проекти, нещата се преиначават.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че не сте права, арх. Брайнова, защото процедурата за участие с идейни проекти наистина е при вас. Аз я аплодирам и Ви моля да не правите такова предложение, защото тя регламентира начина на застрояване на В. Търново. Вие предложихте тази процедура по отношение на застрояването на Стария град. Тези проекти са ясни и конкретни. Към онзи момент, когато е разрешена промяна предназначението на сградата – от хотел в жилищна сграда, не е действало това решение на ОбС – всяка промяна да става с изрично решение на ОбС. Моля ви да не се връщаме към този въпрос, защото той е установен първо от икономическа полиция, след това от прокуратура.

Мисля, че всяко решение на ОбС по промяна на проектите след провеждане на конкурси, е обсъждано с много дебати и е формулирано ясно и точно. Подкрепям решенията, които ОбС е взел по целесъобразност. Смятам, че това решение, което взехте, е целесъобразно. Дали ще има други предложения, не мога да кажа, но те ще се гледат всяко по същия начин, както се гледаше всяко досега – с бурни дебати. Към онзи момент Наредбата на ОбС е била такава, че дава право на гл. архитект да промени предназначението от хотел към жилища.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Мисля, че трябва да се сложи край на тази сага. Член съм на ПК по ТСУ и ние изключително внимателно разгледахме материалите, които получихме. Убеден съм, че няма нарушение на договора, сключен между Кмета и съответната фирма. Мислех да подкрепя предложението на Кмета, ако получа задоволителен отговор на 4 въпроса. По трите от тях в диалога на арх. Брайнова и Кмета аз получих отговор. Искам да поставя още един въпрос: ако идейният проект беше обявен не като хотел, а като многофункционална сграда, както става в договора, само 1 кандидат ли щеше да има, защото на всички е ясно, че инвестициите в един хотел се възвръщат не по-рано от 10-15 г., а ако беше обявено като многофункционална сграда, тогава нямаше да има само един кандидат, а повече кандидати и облагите за Общината биха били по-големи.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ние не сме обявявали идейните проекти. Хората участват с идейни проекти – беше представен само един. Не е вярно, че е било обявено като хотел. Проектът, с който участва кандидатът, е за хотел, а ние сме сложили и допълнителни условия – да има спортни съоръжения. Ние не сме поставяли условие предварително какво да има. Ние сме поставили условията да има спортни съоръжения и под тях подземен паркинг. Но участва само 1 човек с един проект.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21, заедно с предложението на г-н Рашев за нова т. 3 в проекта за решение:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Цветанка Недева – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 3 „против” , 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 222

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

Приема в полза на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, получен като обезщетение за учредено право на строеж върху УПИ VІ от строителен квартал 236 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договор, сключен между Община Велико Търново и “Илстрой” ЕООД на 25.04.2005 г., с обща разгъната застроена площ в размер на 4 196,02 кв.м. /съгласно ценообразуване, изготвено от “Инвестстрой-92” ЕООД/, представляващ, както следва:

На кота +2,85

- четири тенис-корта със ЗП в размер на 3 592 кв.м., включваща и трибуни;

- ел. табло със ЗП в размер на 17,31 кв.м.;

- склад под стълбището със ЗП в размер на 2,25 кв.м.;

- стая управител със ЗП в размер на 22,74 кв.м.;

- съблекалня 1, баня и тоалетна със ЗП в размер на 27,68 кв.м.;

- съблекалня 2, баня и тоалетна със ЗП в размер на 27,13 кв.м.;

- стая 2 със ЗП в размер на 28,13 кв.м.;

- коридор със ЗП в размер на 48,16 кв.м.;

- зала за билярд, кафе и преддверие със ЗП в размер на 124,12 кв.м.;

- зала боулинг със ЗП в размер на 250,42 кв.м.;

- склад 1 със ЗП в размер на 8,17 кв.м.;

- склад 2 със ЗП в размер на 7,09 кв.м.;

- стълбище 3 със ЗП в размер на 7,40 кв.м.;

На кота +6,00

- склад със ЗП в размер на 10,19 кв.м.;

- кафене със ЗП в размер на 12,15 кв.м.;

- тераса пред кафенето със ЗП в размер на 11,08 кв.м.;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Новоприетите имоти да бъдат записани в активите на ОП „Спортни имоти”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: постъпили предложения от изпълнителния директор на „Аркус” АД, Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД и Директора на МОБАЛ – Велико Търново , Вх. № 569/ 25.04.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз няма да се изкажа по съществото на предложението. Искам да направя едно предложение и препоръка към ОбА. Във втория абзац на обяснението има изречение от 22 реда текст.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Това становище на ПК по ЗСД беше формирано след трета поредна среща с представители на колежа „Аркус”, на кожно-венерическия диспансер и на г-н Кмета. След задълбочени обсъждания ние търсихме взаимния интерес за двете неща, като оставим въпроса за здравето на хората. Въпреки това продължихме да търсим най-добрия оптимален вариант. В предложението е упоменато, че то е относно урегулиране на наемоотдаване между страните, които са три, и за нас трябваше да бъде ясно какво именно ще защитим, защото Кожно-венерическият диспансер е общинско дружество и това означава, че ние трябва да защитим неговия интерес. То има годишна печалба от 1000 лв, което означава, че трябва да си зададем въпроса: при сключване на едни наемни отношения, дали ще може да покрие този наем. При прехвърлянето му в подземен и първи етаж на бившето родилно, той получава собственост, за която трябва да бъде плащан наем. Заради това стигнахме до становището, че ние трябва да видим проектодоговора между трите страни, както и работния проект и до каква степен ще бъдат усвоени и вложени в ремонта на първия и приземен етаж средствата. Да бъдем убедени, че няма да бъдем поставени в някаква казусна ситуация, че за 200 000 лв. няма да можем да прехвърлим този диспансер, а наесен ще трябва да освободим помещението, в което той е в момента. Заради тези причини стигнахме до общото решение г-н Кметът да ни представи работния проект, проекто-сметната документация за всяка една позиция, която ще бъде ремонтирана в приземния и първия етаж. Второто, което искахме, беше да видим договор за наемните отношения, но това не стана, поради което аз ще гласувам „въздържал се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Всички тези неща бяха говорени на извънредното заседание на ПК по ЗСД, на което беше поканен и инж. Банков – председател на настоятелството на „Аркус”. Мисля, че тези неща бяха уточнени с него и с мен. Видяхте оценките по отношение на наемната цена, която трябва да се плаща на едното и на другото място. Договор за наем практически не може да бъде направен без решение на ОБС. Може да бъде направен проектодоговор за наем. Ако бяхте казали, че това е причината сега да се отложи това решение, щеше да го има и сега. Съвсем ясно е, че след като има решение и след като двете цени съвпадат – цената, която „Аркус” трябва да плати на общината, цената, която Общината трябва да плати на МОБАЛ - цените са изравнени и няма никакъв проблем. Вероятно ще се наложи дофинансиране от Общината по отношение на капиталовите ремонти или целева субсидия.

Що се отнася до работния проект, инж. Банков ясно каза, че проектът в момента се финансира от „Аркус” чрез МОБАЛ. Проектът не е готов, но мисля, че при отлагане на решението няма да има проект. Ако бяхте казали, г-н Банков сигурно щеше да е тук. Той е в чужбина в момента, но той ми каза, че всичко е обяснил на ПК по ЗСД. Тук, в залата, има представител. Мисля, че поводите са формални и призовавам ОбС да гласува това предложение, което е доста смело и необичайно. Мисля, че жестът, който правят и МОБАЛ, и Общината, трябва да бъде направен, за да може „Аркус” да се развива и в бъдеще. Няма нужда да доказваме дали е добро, или е лошо нещо „Аркус” – то е видно, че е добро, едно от най-добрите общински училища в Общината ни и може би най-доброто частно общинско училище в България. Гласувайте сега, защото ако гласувате на 15 септември, няма да има общежитие за децата от „Аркус”. Това е най-доброто място да бъде направен такъв обект и аз мисля, че Министърът на здравеопазването и съответно МС, с които има вече проведени първоначални разговори, ще финализират това с уреждането на тази собственост.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Аз не съм доволна от отговора на д-р Рашев, тъй като нашият разговор завърши с уговорката, че ние ще видим окончателния, работния проект. За да не си заложим поредната бомба, аз мисля, че трябва да видим работния проект, да знаем до каква степен сградата ще бъде ремонтирана, за да сме спокойни, че диспансерът ще продължи дейността си. Оттам насетне е добре да видим проектодоговора, защото ние вменяваме задължение на управителя на диспансера да сключи договор, но какъв ще е той, не знаем. Така че аз не съм сменила позицията си;

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз искам да се изкажа в подкрепа на представеното предложение, защото ние трябва да подкрепяме всичко, което е в полза на образованието. Преди 2 дни ходих специално в Перник, където се откриваше новият прокатен цех на „Стомана” със задачата да ги поздравя за една такава инициатива – те ще строят училище. Ние трябва да подкрепяме всички инициативи, когато в днешния ден се затварят училища, детски градини, хора, които имат желание и възможности да инвестират в образованието, да ги подкрепяме. Доколкото съществуват определени притеснения, доколкото аз съм запознат, всичко, което се извършва по проекти, трябва да се съгласува със съответните компетентни органи – пожарна, ХЕИ и т.н. и ако това не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания, естествено, че проектите ще бъдат коригирани. В тази посока аз нямам притеснения, каквито се изказаха преди малко от тази трибуна.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Тук се изисква проект за ремонт на дадено помещение и идейният проект и техническият проект ще се разрешават единствено по коти, размери, спецификация на дограми и подобни неща. Така че не е необходимо да изискваме работен проект. Имаме идейния проект, сигурен съм, че работният ще бъде по-добър единствено с повечето си размери и някои допълнителни технически подробности, но не и като характер – видове помещения, габарити. Подкрепям предложението.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан –за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 223

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.1, чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 32 и чл. 23, ал. 1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем на заеманите от диспансера помещения на ул.„Бузлуджа” №1, съгласно АДС № 2238/12.03.1966г., предоставен от Областен управител, Област Велико Търново със заверка на 26.06.2000 г. с „Аркус” АД гр.Лясковец след извършване на ремонтните работи и настаняването на диспансера по т. 2.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 14, чл.17, във връзка с чл. 23, ал. 1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да сключи договор за наемни отношения с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново за помещенията съгласно задание за проектиране и след завършване на ремонтните работи.

Задължава Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решенията.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на участието на Община Велико Търново в „Ариел” ООД, Вх. № 436/ 12.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 23:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 224

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 т. 2 и чл. 34 от НУУПСВОЧКТД, съгласно чл.125, ал.2 и ал.3 от Търговския закон, Великотърновски Общински съвет реши

Община Велико Търново прекратява участието си в търговско дружество с ограничена отговорност - „Ариел” ООД- гр. Велико Търново.

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново на основание чл.125 ал.2 и ал.3 от Търговския закон, да уведоми с тримесечно писмено предизвестие Управителя на „Ариел” ООД- гр. Велико Търново, че Община Велико Търново прекратява участието си в дружеството.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: дейността на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 671/ 19.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Информацията, която се внася, няма проект за решение. Тя е подписана и внесена от д-р Рашев, но аз не виждам къде е Общината там и къде е общинският интерес. От информацията се вижда колко добре се развива едно търговско дружество, в което общината има 49 % на книга, а реално е последна дупка на кавала. Тя не дава отговор на въпроса какво получава Общината ежегодно. В информацията аз не намерих и намек за това, което поне от медиите научаваме. Става въпрос за наема. В информацията няма нищо по въпроса. От информацията аз не можах да разбера дали някога на това място, наречено общински пазар, ще бъде направено нещо за производителите на плодове и зеленчуци. Това търговско дружество нищо не прави за тях. Няма да гласувам за информацията. Използвам случая да изразя многократно вече изразеното неодобрение за начина, по който Общината стопанисва този свой вече бивш имот.

Г-н Христов подложи на гласуване приемането на информацията за сведение. Резултатите от гласуването бяха: 15 „за”, 4 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да ви уведомя, че часът вече е 13.05 и всяко едно решение, което се вземе след 13.00 часа би могло да бъде подложено на анулиране. Има вече такъв прецедент в страната.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам да удължим сесията с не повече от 30 минути, като разгледаме точката за „Инвестстрой”, тъй като дружеството е без управител вече 2 месеца и да преминем към разглеждане на въпроса за горите, след което да приключим с днешната сесия.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Мисля, че предишната точка не е завършена и предлагам да я подложим на прегласуване, защото „Обединен център” нямаше нагласа да приема, нито да отхвърля съответната информация. Ако сметнете броя на присъстващите и броя на гласувалите, ще видите, че няма съответствие. „Обединен център” не гласува изобщо, но това не значи, че не сме тук. По принцип съм „за” информацията, но не е коректно предложено за гласуване.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за удължаване на сесията. Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на прегласуване приемането на информацията по т. 24. Информацията беше приета с 20 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 225

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация относно дейността на „Пазари – Велико Търново” ООД

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно конкурс за Управител на „Инвестрой 92” ЕООД, Вх. № 700/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 25:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 226

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 и чл.50, ал.1 от НУУПСВОЧКТД във връзка с чл. 49, л.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет

Определя за Управител на „Инвестрой - 92” ЕООД Велико Търново – инж. Николай Йорданов Тачев, с ЕГН 5005101482, л. к. № 112750688, издадена на 07.04.2000 г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. „България” № 21, вх. В, ет.5, с диплома за завършено висше образование серия АМ, № 001490, издадена на 19.07.1975 г. от Висшия инженерно - строителен институт – гр. София, специалност „Промишлено и гражданско строителство”, да сключи договор за срок от 3 (три) години, считано от 03.06.2008 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.1.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на декларация.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя допълнение към проекта за решение на ПК по ТСУ да запишем като т. 4: „На следващото заседание Кметът на Общината да информира ОбС за влезли в сила ПУП за промяна предназначението на гори в землищата на В. Търново, Шереметя и Арбанаси и за такива, за които тече процедура.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Общината е най-старата българска институция, просъществувала е дори във векове на робство и е управлявала по законите на морала. Осигурявала е просперитета на градовете и на гражданите, строяла е черкви и училища – опорите на националния ни дух, поемала е всички отговорности на българското колективно живеене и е олицетворявала българската политическа мъдрост. Днес при развиващите се процеси на децентрализация общинските съвети като върховни органи на местното самоуправление заемат все по-важна роля в обществения живот. Решенията на ОбС, независимо дали става дума за училища, транспорт, болници или строителство, са винаги политически. Политическите решения не винаги са правилни, защото се вземат от конкретни хора. Хубавата страна на погрешните решения е, че те са поправими.

Ние, от нашия Инициативен комитет „Велико Търново за гората”, смятаме, че решенията за нашата гора на Картала са взети от предишния ОбС без достатъчно подготовка и без прогностичен анализ на онова, което впоследствие ще се случи. Резултатът е известен на всички. Гората ще бъде изсечена и на нейно място ще бъде построен квартал, който спокойно може да бъде построен някъде другаде. Гората между Картала и Варуша е важна за града. Тя диша заедно с него, поема огромни количества въглероден диоксид, отделян от автомобилите, преработва замърсения въздух и го връща като чист кислород на децата ни. Тя не е тоалетна за кварталните кучета, както се изрази г-н Любен Велчев. Гората на Картала е кислороден резервоар, с помощта на който градът устоява на летните жеги. Нито ние, нито гората, сме против разрастването на града. Ние сме за запазването на гората и ако за миг забравим икономическите интереси, то и сред вас няма да има две мнения по този въпрос. Този квартал може да бъде построен някъде другаде. Къде – това ще кажат след обществена дискусия учените, архитектите, еколозите и в крайна сметка вие.

Засега нашето искане е простичко: да бъде спряно изсичането и да бъде наложен мораториум върху застрояването на хълма. Ние не знаем пътищата до тази цел, ако ги знаехме, щяхме да ги извървим. Вие обаче ги знаете, защото сте ги извървели. Решенията са ваши или на вашите предходници. По наше мнение първото решение за заменката на нафтеното стопанство е било погрешно и то е повлякло след себе си облечени в законови рамки тежки последствия. Ние вярваме, че едно политическо решение може да се поправи с друго, в което гласът на разума, на дълга, към онези, които са ви избрали, гласът на морала ще надделее над дребните политически ежби и над мощната сянка на тъмните пари. Вярваме, че в ОбС ще се намери достатъчно мъдрост, достатъчно гражданска воля и той по съвест ще вземе ново решение и то ще е в полза на гората. Ние не искаме да ни подкрепяте, искаме да си разменим местата и ние да ви подкрепим за едно справедливо, целесъобразно и общополезно решение. Инициативата да е ваша – вие разполагате с наличната документация и имате правомощията да изискате всичко, което се отнася до този завързан казус. Дали ще създадете специална комисия за него, вие ще решите. Апелираме към вас: не слагайте на съвестта си изсичането на тази гора. Никоя партийна централа няма да застане открито зад подобна идея. Решението за т.нар. „нафтено стопанство” на предишния ОбС са взети без прогностичен анализ, нещо повече: смятаме, че ОбС умишлено е въведен в заблуда за вземането на това порочно решение. Разглеждайки документите, до които сме се докоснали, ние не можем да не си задаваме следните въпроси: Знае ли някой защо г-н Рашев не е плащал подписания от него анекс за 300 лв. месечен наем? Защо г-н Рашев не уважава становище на правния отдел на Общината, където се казва, че за плащането на дълга са налице условията по чл. 399 от ГПК, според който ако няма средства в бюджета за текущата година, би следвало да се предвидят такива най-късно в следващия бюджет? Знаете ли, че за периода август – декември 1999 г. наемът е платен през декември с неустойка в размер на 1017 лв. Дали този момент не е зародишът за тези 372 000 лв? Решението, касаещо тези 53 декара от гората на Картала, е № 632 от 4 август 2005 г., когато г-н Рашев е бил упълномощен от ОбС да предприеме действия за замяна на имотите? Защо в това решение фигурира сумата 390 000 лв. като дълг към реститутите? Защо без да е упълномощен, г-н Рашев прави писмено предложение още през януари същата година за замяна на дълг срещу собственост? Защо точно тези парцели са дадени за оценка съответно между май и юли същата година? Едва след като е ясна стойността на парцелите, които Общината ще даде на реститутите, г-н Рашев поръчва вещо лице да определи, а според нас – да нагласи, на 30.08.2005 г. задълженията на община В. Търново към реститутите и на 12.09.2005 г. тя е готова (според нас – нагласена). Относно благородното отказване на реститутите от дължащата се сума: дали е било знайно за ОбС, че с това се оневиняват виновните лица относно лихвите и неустойките, които Сметната палата би търсила от тях.

Планът за нас е ясен, крайната му цел – също и това вече е прозрачно за всички в този град. Настояваме да се потърси съдебна и финансова отговорност от виновните за тази сделка. Настояваме на това заседание за поименно гласуване, настояваме в интерес на гражданите на В. Търново да бъдат отменени решенията на бившия ОбС. Оставаме с вяра във вашия разум, но и с твърда решимост да продължим, ако благословите изсичането на гората. Чух за декларация, която искате да гласувате, за да ни подкрепите. Нашият отговор е в това, което прочетох. За мен, лично, и за всички нас, такава декларация е некролог за гората.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Искам да ви кажа, че отмяна на такова решение не може да стане. ОбС не може да отменя свои решения, които са влезли в сила, изпълнени са, породили са свои правни последици, предизвикали са последващи сделки, които са финализирани, т.е. изпълнили са предназначението, поради което са издадени. Влязъл в сила административен акт, решение не може да се отменя от органа, който го е издал нито по сега действащия Административно-процесуален кодекс, нито по реда на действащия към момента на приемането на решенията на ОбС през 2005 г. Закон за административното производство.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да вметна като допълнение към това, което чухте сега от г-н Христов – че са изтървани всички срокове за подобни мероприятия, които искате от нас към този момент.

Г-н Христов прочете текста на Декларацията на ОбС и подложи на гласуване приемането й. Резултатите от гласуването бяха следните: 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 227

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема:

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

По повод извършените замени на общински гори в съседство с регулационните граници на Велико Търново, отписването на някои от тях от горския фонд и смяна на предназначението им в урегулирани поземлени имоти за застрояване, Великотърновския Общински съвет споделя тревогата на граждани и екологични организации за съхраняване на горските масиви около Велико Търново.

Общинските съветници се ангажират при обсъждане на тези въпроси да търсят възможности за съхраняване горите като цяло и на всяко отделно дърво.

Великотърновския Общински съвет призовава към разбиране на всички институции, които имат отношение по проблема, както и собствениците на гори, за разумно използване на горите по предназначение и за максималното им съхраняване.

Възлага на Кмета на Общината, в рамките на закона, особено прецизно да се провеждат процедурите по смяна предназначението на такива имоти и допускане строителство в тях.

Възлага на Постоянните комисии по Териториално и селищно устройство, по Общинска собственост и Земеделие, гори и опазване на околната среда до 15.07.2008 г. да внесат налагащите се промени в общинските наредби, с цел по-добро опазване и съхранение на горите, особено на тези, които са до регулация.

При разработването, обсъждането и утвърждаването на общия устройствен план на Община Велико Търново, съхраняването на горите да бъде приоритетен показател.

Възлага на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борба с корупцията засилен системен контрол върху действията по опазване съхранение на горите и зелените площи.

Г-н Христов прочете проект за решение по т. 26:

1. Общинска администрация да задължи собствениците на терени в местността Дервент и северно от Варуша да разработят ПУП и РУП за териториите, придружени с изискуеми по чл. 108 на ЗУТ планове и схеми, с които да се регламентира строителство в посочените имоти.

2. ОбА да организира съставянето на регистри на зелените площи и на дълготрайните декоративни дървета и на други съгл. чл. 63 от ЗУТ.

3. ОбА да организира съставянето на наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината.

4. На следващо заседание Кметът на Общината да информира ОбС за влезлите в сила ПУП за промяна предназначението на гори в землището на В. Търново, Шереметя и Арбанаси и за такива, по които тече процедура.

Решението беше взето с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 228

<

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Общинска администрация да задължи собствениците на терените в местността „Дервент” и северно от „Варуша” да разработят ПУП и РУП за териториите придружени с изискумите в чл. 108 на ЗУТ планове и схеми, с които да се регламентира строителството в посочените имоти.

Общинската администрация да организира съставянето на регистър на озеленените площи и на дълготрайните декоративните дървета и други съгласно чл. 63. от ЗУТ.

Общинската администрация да организира съставянето на наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината.

На следващото заседание на Общинския съвет, Общинската администрация да внесе информация за влезлите в сила ПУП – за промяна предназначението на гори в землищата на Велико Търново, с. Шереметя и с. Арбанаси и за ПУП, за които тече процедура.

 

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Против съм, защото т. 1, която изисква ОбА да задължи собствениците на терени да разработят ПУП и РУП, е безсмислена. Ние не можем да изискваме от собствениците действия, които Законът не изисква. Всеки, който иска да промени предназначението на горите, е длъжен да изработи ПУП, така че тази част от решението е излишна. Точка 2 – РУП – това е за извънредни случаи, за намалени сервитути, за разминаване със законовите параметри, изискуеми за подобни действия. Това нещо ОбА също ще изиска. Така че тази точка изисква от ОбА да си върши работата. Тя също е безсмислено. Промяна на предназначението на земя не става без тези две точки. Ние така заблуждаваме и вас, Гражданския комитет – те са си направили това, това е минало. Приет ПУП със заповед на кмета, не може да бъде отменен. Единственото, което можеше да се допълни и което го има в декларацията, е при обсъждането, при представянето на Общия устройствен план на Общината, където тези територии ще бъдат засегнати. Когато този ОУП бъде приет от нашия ОбС, тогава не собствениците, а Общината може да разработи ОУП на тези територии със съответните комуникации.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-жа Мариана Иванова също е представила проект за решение: „ОбС В. Търново на основание чл. 21 , ал. 1 от ЗМСМА подкрепя предложението за налагане на строителна забрана относно: изсичането на дървета и унищожаването на зелени площи, свързано с бъдещото застрояване на терени и промяната на предназначението им на територията на община В. Търново. До приемане и влизане в сила на ОУП – В. Търново, препоръчва на кмета на общината да предприеме дадените от ЗУТ правомощия и да наложи строителна забрана в кв. Картала, местността Дервент”.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам това да бъде внесено в ПК и да бъде разгледано според установения ред, а не тук да импровизираме и да има лоши последици.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложението на г-н Иванов наистина е правилно. Трябва да се внесе в комисиите на ОбС и да го разгледаме на следващо заседание. То беше внесено тази сутрин и не е разглеждано от ПК.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че наистина е редно да сложим край на този цирк. ОбС е законов орган и винаги е работил законосъобразно. Има ред и начин за приемане на решения на ОбС, има ред и начин за опазване имуществото на гражданите, има органи, които следят за това, има ред и начини за вземане на решения. Още повече, че в тази зала се раздават становища като мутри, като престъпници. Ние не можем да спрем никого, но ние тук не сме си позволили да използваме такъв тон, защото уважаваме институцията ОбС. Мисля, че все пак трябва да уважаваме и институцията Община В. Търново. Заседанията на ОбС са публични, но всеки е длъжен да спазва установения ред в тази зала. Моля ви, г-н Председател, да го налагате, защото вие сте този, който в тази зала по време на открита сесия налага обществения ред. Ако гражданите имат предложения, те влизат по съответния ред, разглеждат се, ОбА дава становище.Адмирирам изказването на арх. Цанев, защото то наистина е правилно. Ние ще спазим това решение. Ако беше обратно на това – да искате от нас да не спазваме Закона, аз щях да обжалвам, защото законодателят е предвидил как кметът да обжалва незаконосъобразни решения на ОбС. Моля ви това предложение, което е направено, да влезе, да се обсъди. Не мога да дам никакво становище, защото днес ми го дадоха.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Това предложение беше внесено тази сутрин. То не е депозирано с входящ номер и т.н. Второ, то не е разглеждано в ПК.

Г-жа МАРИАНА ИВАНОВА: Искам да ви помоля стриктно да прочетете ЗУТ, раздел 11, „Устройство на озеленени и залесени площи” и моето предложение е когато в терените, определени за озеленени площи, ние предлагаме гората да стане публична собственост, попадат поземлени частна собственост, те се отчуждават по предвидения от Закона ред. Много отдавна нашето предложение беше гората да стане публична собственост, да се запази като гора. В т. 62 съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост се устройват и опазват като защитени територии. Това е нашата цел. Ние не искаме гората да се изсече, а да остане в границите, в които е в момента и ако има някакъв законов начин, нека законът да бъде внимателно прочетен, защото по-нататък също има записано: ПУП за паркове и градини се приемат с решение на ОбС, независимо от техния териториален обхват. В чл. 62, точка 10 пише, че ОбС приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината. Не може ли на база тази точка вие да защитите гората и тя да стане публична и оттам Общината да обезвъзмезди собствениците?

Ние не сме против строителството, искаме промяна на териториите и на поземлените имоти след обществено обсъждане. Тогава не е имало, но сега има обществен интерес, събрани са още подписи и нека общ. съветници да гласуват някакво становище, на база на което гората да остане като гора. Имаме и експертиза на БАН, това трябваше да то направи кметът или Държавната агенция по горите във времето, но то не беше направено.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам да приключим с дебатите и да разгледаме внесените материали. На Инициативния комитет искам да кажа, че доцентът е внесъл декларация, с която се отказва от експертното си становище. Предлагам да закриете заседанието, тъй като времето, с което го удължихме, приключи.

Г-н Христов предложи от 14.00 часа да се проведе следващо, 21-во, заседание, и подложи на гласуване предложението. Предложението беше прието с 20 „за”, 6 „против”, „въздържали се” няма.

В 13.30 часа заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

            ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….