ПРОТОКОЛ № 21

 

От двадесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 05.06.2008 г. от 14.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 29 общински съветника, отсъстваха г-н Григор Григоров, г-жа Анета Маноилова, Милен Михов, Богдан Ковачев Ивайло Иванов, Хасан Хаджихасан, Исмаил Хаджимустафа и Хасан Палов.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов, който съобщи, че дневният ред ще включва неразгледаните точки от двадесетото заседание на ОбС. Г-н Христов подложи на гласуване дневният ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от д-р Румен Рашев относно възлагане на обществени превози, Вх. № 728/ 29.05.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 696/ 27.05.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 699/ 27.05.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 701/ 27.05.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 702/ 27.05.2008 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 703/ 27.05.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 704/ 27.05.2008 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 705/ 27.05.2008 г.
 9. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 706/ 27.05.2008 г.
 10. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 707/ 27.05.2008 г.
 11. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 708/ 27.05.2008 г.
 12. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 709/ 08.05.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 710/ 27.05.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 711/ 27.05.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 712/ 27.05.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 713/ 27.05.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 714/ 27.05.2008 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 715/ 27.05.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 716/ 27.05.2008 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 717/ 27.05.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 719/ 27.05.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 720/ 27.05.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 697/ 27.05.2008 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 698/ 27.05.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 718/ 27.05.2008 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: възлагане на обществени превози, Вх. № 728/ 29.05.2008 г.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за срок от 7 години. Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 1, заедно с гласуваното допълнение за срока, беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 229

І.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1,ал.2,3 и 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 7 /седем/ години по утвърдени линии и разписания по тях , от квотата на Община В.Търново от:

1. Републиканска транспортна схема

- В.Търново – Стара Загора - № 4101 с начален час на тръгване от В.Търново 7.00 ;

- В.Търново – Варна - № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново 7.30 ;

- В.Търново – Варна - № 4201 с начален час на тръгване от В.Търново 10.15;

- В.Търново – Разград № 4101 с начален час на тръгване от В.Търново 10.30;

- В.Търново – Плевен № 4101 с начален час на тръгване от В.Търново 8.00;

- В.Търново – Русе № 4103 с начален час на тръгване от В.Търново 15.00;

2.Областна транспортна схема

- В.Търново – Свищов с начален час на тръгване от В.Търново 8.00;

- В Търново – Полски Тръмбеш с начален час на тръгване от В.Търново 8,30 и 14,30;

3.Общинска транспортна схема

- В.Търново – Велчево с начален час на тръгване от В.Търново 8.30 и 17.00;

- В.Търново - Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 6.00;

- В.Търново – Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 11.00;

- В.Търново – Кладни дял с начален час на тръгване от В.Търново 12.30 и 18.30;

ІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.5 от Наредба № 2/ 15.03.2002 на МТС определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията, съответно:

Председател: Йордан Тодоров Грозданов – Зам.кмет" Хуманитарни дейности" на Община В.Търново

и членове:

1.Снежана Атанасова Данева-Иванова-Директор дирекция "БИИ" Община В.Търново

2.Олга Петрова Петърчева – Н-к отдел “ПНО”

3.инж.Антон Николаев Койнаков – Н-к отдел "Общинска икономика"

4.Теодора Минкова Тодорова – Н-к отдел " Методология и ОП"

5.инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"

6.Йордан Ризов Гацов – ТД на НАП В.Търново

7.инж.Станислав Иванов Марков – гл.инспектор РД “Автомобилна администрация” В.Търново

8.инж.Ивайло Иванов Иванов - инспектор сектор "ПП" при ОДП В.Търново

9. Драгни Стефанов Драгнев - общински съветник

10. Румен Тошев Димитров - общински съветник

11. Иван Величков Иванов - общински съветник

12. Мирослав Трифонов Маринов-общински съветник

13. Пламен Борисов Петров -общински съветник

Резервни членове: Стефка Танева Танева-Тотева – Зам.кмет”Евроинтеграция” – за председател

Николина Красимирова Митева – старши юрисконсулт – за член

 

ІІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.19,ал.1 от Наредба № 2 на МТС утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

1.Място и регистрация –10 точки

1.1.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търноно над 3 г – 10 т

1.2.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търново от 1 до 3 години – 5 точки

1.3.седалище и данъчна регистрация в община В.Търново под 1 година и в други населени места – 0 точки.

2.Екологичност на превозните средства – 20 точки

2.1.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи “ЕВРО/EURO ІV и V”или “ЕЕV”, и/или притежава сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност/ – 20 точки.

2.2.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи”ЕВРО/EURO ІІІ” или когато не е вписано,но автомобила е с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 година/ - 10 точки

2.3.Оборудвани с катализатори/документ/ – 4 точки

2.4.Оборудвани с газови уредби – 3 точки

2.4.Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точка

3.Възрастов състав на автобусите – 20 точки

3.1.До 1 години – 20 точки

3.2.За всяка следваща година – по 1 точка по малко

4.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-10 точки

4.1.Оборудвани – 10 точки

4.2.Необорудвани – 0 точки

5.Собственост на автобусите,с които разполага превозвача. – 10 точки

5.1.Собствени – 10 точки

5.2.Финансов лизинг – 9 точки

5.3.Наети по договор за наем за не по-малко от 7 години и вписани в лицензията – 4 точки

6.Обслужвали маршрутни разписания по договор с община В.Търново през последните 5 години - 10 точки

6.1.Обслужвали разписания от общинска,областна и републиканска транспортни схеми- 10 точки

6.2.Обслужвали разписания от областна и републиканска транспортни схеми-6 точки

6.3.Обслужвали разписания от републиканска транспортна схема – 2 точки

6.4.Необслужвали – 0 точки

7.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 5 точки

7.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 5 точки

7.2.Необорудвани – 0 точки

8.Предлагана цена с включен ДДС – за междуселищни линии за пътникокилометър/ако линиите са в пакет – една цена за пакета/ - 15 точки.

8.1.Най ниска цена – 15 точки

8.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко.

Оценките по т.т.2,3,4,5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

Т = ∑ /Х*К/ ,където Т – общо точки за съответния показател

       ∑ Х                Х – брой автобуси от съответната група

                            К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

                            ∑ Х = общ брой оценени автобуси

Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

ІV.Организирането и провеждането на конкурса,съобразно изискванията на нормативните документи се възлага на Кмета на Общината.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 696/ 27.05.2008 г.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов - за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – против, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 17 „за”, 5 „против”, 4 „въздържали се”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 699/ 27.05.2008 г.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – против, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов - за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – против, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 5 „против”, 5 „въздържали се”.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 701/ 27.05.2008 г.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – против, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов - за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – против, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 5 „против”, 5 „въздържали се”.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 702/ 27.05.2008 г.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов –въздържал се, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров –въздържал се, Николай Цонев – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено със 15 „за”, 2 „против”, 7 „въздържали се”.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 703/ 27.05.2008 г.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров –въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено със 18 „за”, 3 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Преди няколко заседания ние внесохме предложение за увеличаване на коефициента, но вие не го приехте, на следващото заседание имахме нови предложения и тогава вие внесохте предложение за увеличаване на коефициента. Ние сме за увеличаване на коефициента, но не е ставало въпрос тогава, че ние сме за продажбата на жилища. Сега тук чувам, че „Атака” дирижира. Ние продължаваме да гласуваме „против”. На миналото общинско заседание аз казах, че ние сме „за” тези жилища да останат на Общината, защото градът се разраства и ние ще имаме нужда от повече общински жилища, в които да настаняваме социално слабите и техните семейства. Ние сме за това тези, които имат повече от три деца, да не плащат наем, Общината може да издържа тези жилища. Ние сме за редица други придобивки, но в никакъв случай не сме за разпродажба, защото след месеци голяма част от тези жилища се разпродават и се облагодетелстват тези, които са ги купили. За съжаление, сме много подозрителни към предложения, които се внасят от кмета Рашев.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Г-н Стоянов, щастлив съм, че решенията в ОбС не зависят от Вас, тъй като тук се решават човешки съдби и е безумие да правим популизъм, както често се случва. Жалко е, че още отсега заявявате, че ще бъдете против продажбата на „Благоустройство”, тъй като по този начин Вие гарантирате, че това дружество ще бъде унищожено. Така или иначе, след като няма поддръжка, след като няма печалба, то не може да се издържа. Поддръжката на жилищата е много по-скъпа, от това, което казвате, колеги. Това не може да продължи по този начин. Не може някой да издържа някого, колкото и социално слаб да е. Има си законови, нормативни уредби.

Забелязвам, че ние тук напоследък се превръщаме само в брокери. Всеки търси някакви печалби, меси се в неща, които не са му работа. Има ПК, в тях се решават тези въпроси. След като ПК поддържа това решение, какво правим ние тук – неща, които не са приоритет на ОбС.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: При няколко от първите гласувания гласувах „въздържал се” и след това се коригирах. Ще се опитам да изложа мотивите, които ме притесняват относно разпродажбата на тези жилища, в които навремето преди години са настанени социално слаби семейства и които са подали молби за закупуване на тези жилища, спазвайки всички наредби – общински и държавни. В тази връзка искам да подчертая за тези, които не знаят – че Кметът е длъжен да внася за разглеждане в ПК и след това в ОбС за вземане на решения всички молби, които са отправени към ОбС.

Относно тезата на г-н Георги Стефанов за декапитализацията. Ние с него имахме спор по този въпрос преди няколко години. Настина се оказва така, че семействата, веднъж настанени в тези жилища, няма форма, под която те да освободят жилището, освен ако не плащат наема си, който е минимален. От друга страна, големите притеснения на част от общинските съветници са, че оценката, цената, на която продаваме тези жилища е в много пъти по-ниска от пазарната. Това е моето притеснение и аз съм за това да се продават жилищата на семействата, в които са настанени и които имат законово основание, но самата оценка с коефициент 2.85 е с 5-6-8 пъти по-ниска от пазарната. Трябва да помислим по въпроса дали да не да увеличим коефициента и тези цени поне наполовина да са на пазарните, а не 5-6-8 пъти по-евтино. Оттук се поражда тази колизия между ОбС, ОбА, обществото и семействата, които имат законово основание да получат възможност да закупят жилищата. Така че предлагам оттук нататък, след като сме влезли в процедура и има още 10-15 молби за разглеждане, ПК по МСНУРПЕ, ПК по ОС и др. да помислят за коригиране на оценките, за да могат те да се повишат и да се приближат максимално близко до пазарната цена.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Искам да внеса малко разяснение по отношение на това погрешно схващане, че в общински жилища се настаняват само социално слаби хора. Това не е така. Право да кандидатстват и да бъдат картотекирани в общинско жилище имат всички граждани, които по постоянен адрес са живели поне 5 г. в град В. Търново. Второто условие е да нямат абсолютно никаква недвижима собственост. Те нямат право да имат дори 1 стотна наследство някъде. Третото условие е да нямат частни фирми.

А социално слабите семейства имат предимство при самото подреждане в групите, както там имат предимство и хората с физически увреждания. Затова ви моля да не мислите, че в тези жилища се настаняват най-слабите социално хора. Отдавна настаняваме единици такива хора и обикновено вие гласувате да бъдат настанени такива хора с предимство. Имайте това предвид, когато гласувате. Другото, което искам да помоля да имате предвид е, че в повечето жилища, обявени за продажба има хора, които живеят там по 30 години. Там са се сменили поколения. Днес г-н Петров ме попита за две от жилищата. Направих справка и установихме, че в двете семейства съпругът е получил жилището на свое име, живял е там, починал е и след това съпругата му има право да го унаследи, след това децата му, внуците им и т.н. – такъв е Законът. Съгласна съм, че цените са ниски. И на мен ми се иска да са по-високи, защото влизат повече свежи пари в общинския бюджет, но хората имат право да купуват тези жилища, защото Законът е дал това право. Решението е ваше.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз благодаря на г-жа Мина Илиева, защото тя каза нещо по един от въпросите, по които аз исках да взема отношение. Тук има едно невярно разбиране за тези жилища. Те не са само за социално слаби. Ще дам един пример със себе си – аз бях кмет и живеех в такова жилище. Закупих го едва след като напуснах кметската си длъжност. Повечето хора са настанени по някакъв ред, който няма нищо общо с положението на социално слабите. Аз се изказвам да изразя подкрепа на предложението, направено от г-н Иван Иванов. Има ли смисъл да продължаваме? Ще гласуваме 22 пъти и 22 пъти ще гласуваме против продажбата на жилища. Защо да го правим? Трябва да го обсъдим, защото според мен, лишаваме някои от тези хора от шанса да получат жилища. Ако сме в пълен състав, резултатът ще бъде друг, а докато сме двадесетина, резултатът ще бъде както досега.

Третият момент: този фонд и тези жилища не са динамичният фактор Общината да прави социална политика. В тях са настанени хора и оттам нататък те не са лост в ръцете на Общината те да решават други социални въпроси. Тези хора ще бъдат винаги там или ще ги купят. Освен ако някой реши доброволно да напусне или да си построи жилище. Тезата за декапитализацията в този смисъл не е състоятелна, защото това е статукво, което си остава с тези хора, които са настанени там и с техните наследници. По-нататък тези жилища не могат да бъдат пуснати повече, за да се решават мащабни социални проекти. На последно място, това са законовите права на хората. Практиката досега е била да се продават жилища.Изведнъж ние казваме, че спираме да продаваме. Подкрепям процедурното предложение на г-н Иванов: нека решим ще продължим ли да обсъждаме нещо, чийто резултат е ясен, или да го оставим за следващо заседание, когато при по-голяма кворум ще направим едно обективно обсъждане.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние не сме против продажбата на жилища. Ако говоря за декапитализация, говоря за декапитализация в рамките на 4-5 години, затова и моят въпрос е имаме ли информация в последните години колко от тези жилища са продадени? Ние по принцип не сме против продажбата, но сме за увеличаване на годините по Наредбата. Когато влезе новата наредба, ще гласуваме „за” - да знаем, че до 10 г. съответното лице няма право да продава жилището си. Тук проблемът опира до т.нар. „мълчаливо съгласие”. Има ли време да влезе Законът, имаме ли време да приемем новата наредба със срок на 10 години, и дали няма да влезем в правото за мълчаливо съгласие. Затова аз ви предлагам да отложим това, да вземем отрицателно решение до момента, в който влезе новата наредба за 10 г. Тогава да ги продадем. По моя информация, защото Общината няма такава информация, около 17 до 22 % до третата година се продават. Ето я декапитализацията, за която аз говоря.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Моето усещане е, че ние ще прекратим предварително сесията. Може би следващия път ще гласуваме тези точки за общинските жилища. ПК по ОС предлага проект за решение, който съм внесла при г-н Председателя сутринта и сега искам да го чуете всички, за да може тези жилища после да не се включват в предложението за закупуване.

Относно: „Невключване на граждани в списъка на предложените за закупуване на общински жилища от фонда за настаняване под наем”.

ПК по ОС предлага на ОбС – В. Търново да вземе следното решение:

Не включва в списъка за продажба на общински жилища от фонда за настаняване под наем на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди и продажба на общински жилища и чл. 42, ал. 2, отнасящ се до ал. 1, т. 2 на същия член от ЗОС, както следва:

1. Стефан Дянков Цветков – едностаен апартамент № 5, намиращ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 7, бл. 2, вх. А, гр. Килифарево с вх. № 697 от 27.05.2008 г.

2. Александър Върбанов Ангелов – едностаен апартамент № 5 на ул. „Ал. Стамболийски” № 10, бл. 1, вх. А, гр. Килифарево с вх. № 698 от 27.05.2008 г.

3. Георги Танев Георгиев – едностаен апартамент № 8, намиращ се на ул. „Вела Благоева” № 15, вх. В, гр. В. Търново с вх. 718 от 27.05.2008 г.

Става дума за следното: тези господа са декларирали, че имат собственост. По Закон ние нямаме право да им продаваме жилища и затова моля за следващия път те да бъдат извадени от списъка.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Имаше процедурно предложение да прекратим сесията и следващия път тези, които сега бяха гласувани, да бъдат включени отново, т.е. да проведем същата сесия. Ситуацията се усложнява поради липсата на кворум и продължаваме да правим нещо, което е безсмислено.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Има предложение от г-н Иван Иванов да прекратим сесията и т. 2, 3, 4, 5 и 6, както и всички жилищни предложения да бъдат оставени за следващо заседание на ОбС.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Оттеглям предложението си, но искам с Председателския съвет да формулираме това, което предстои да гласуваме, защото ми се струва, че не можем с едно гласуване ан блок да отменяме стари решения. Ако трябва, да направим 10-минутна почивка и тогава да гласуваме.

Г-н Христов обяви 10-минутна почивка.

След почивката г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ОС, внесено от г-жа Желка Денева. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 230

На основание чл. 10, ал. 1, т.1, чл. 44, ал. 1, т. 1, от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, и чл. 42, ал. 2, отнасящ се до ал. 1, т.2 на същия член от Закона за Общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет реши:

Не включва в списъка за продажба на общински жилища от фонда за настаняване под наем, както следва:

Стефан Дянков Цвятков /едностаен апартамент № 5 на ул. „Ал. Стамболийски” № 10, бл. 2, вх. А, гр. Килифарево/.

Александър Върбанов Ангелов /едностаен апартамент № 5 на ул. „Ал. Стамболийски” № 10, бл. 1, вх. А, гр. Килифарево/.

Георги Танев Георгиев /едностаен апартамент № 8, „Вела Благоева” № 15, вх. В, гр. Велико Търново/

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз предлагам да направим ново гласуване и да дадем шанс на тези, за които гласувахме отрицателно в началото. Нека да им дадем шанс да си закупят жилищата, при положение, че вие се съгласите да направим корекция и включим в дневния ред точка, която да гласи „Промяна на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища”.

Мотивите ми са следните: до момента не сме разрешили на никого от кандидатите да закупи жилища, така че ако сега гласуваме промяната в Наредбата, това означава, че след това можем да гласуваме за продаване на тези жилища. Няма да има процедурно нарушение, обсъдихме го с юриста тук, с колегите от Председателството и с колеги от залата. В Наредбата, чл. 44, Глава VІ е записано: ал. 1, т. 1, трети абзац: „Да са наематели на общинско жилище на основание настанителна заповед не по-малко от 3 г.”. Правя предложение за следната корекция: „Не по-малко от 5 г.” Втората промяна, която предлагам, е в чл. 47 от Наредбата. В договора по чл. 45, ал. 10 задължително се вписва, че купувачът няма право да продава, дарява или заменя закупеното жилище, считано от датата на подписване на договора. Аз предлагам да бъде „за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора”. Ако се приемат тези две корекции, мисля, че можем да прегласуваме решенията и да дадем шанс на всички кандидати. Внасям това предложение в писмен вид.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: В момента обсъждаме жилищата, за които вече са постъпили молби и те са по процедурата, която вече тече. По тези точки ние се изказвахме, увеличавахме коефициент. Целта е да приключим точно с тези жилища и оттук нататък да правим каквито и било промени за бъдещи периоди. Предлагам да прекратим тази сесия и да направим една следваща сесия, когато ще има по-голям кворум, за да видим какво е мнението на по-голям брой общински съветници, за да можем да си изпълним ангажиментите и към гражданите на В. Търново.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно казусът, в който сме навлезли, едва ли скоро ще се разреши. Разнопосочните мнения в залата правят въпроса труден за решаване. Трябва да вземем решение по тези 21 молби. Тези промени, които предлага г-н Стоянов, може да се обсъдят, но нека първо да влязат в ПК по ОС и в друга ПК. Аз съм съгласен с по-голямата част от промените, които той предлага, но нека да ги обсъдят по-голям кръг от хора, защото тази промяна в Наредбата, която предстои, няма да важи само за няколко месеца, а може би до края на мандата ни. Трябва да довършим този казус. От там нататък искам да предложа нещо: като тръгнем да продаваме, да имаме предвид едно просто правило: продажна цена на база данъчна оценка, умножена по коефициент 1.5. По този начин ще увеличим цената и ще постъпват средства в общинския бюджет. От друга страна, тези, които са си подали молбите, няма да ги купуват 5-6 пъти по-евтино.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това сигурно е третият ден, в който ОбС се занимава с един напълно ясен казус: досега е имало действаща наредба, хората са подали молби. Променихме коефициента, правихме три оценки досега. Мисля, че ОбС трябва да излезе от този казус, каквото е становището на всички. Аз лично не бих подкрепил предложението на общинския съветник от „Атака”, защото не съм съгласен да сложим такъв голям срок за живеене, тъй като законодателят е предвидил трите години. Второ, аз съм против начина, по който е внесено това предложение, но в името на консенсуса и за да приключим с този казус, аз предлагам да подкрепите предложението на общ. съветник от „Атака” и да гласувате предложенията по дневния ред на тази сесия.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В постоянните комисии има представители на всички групи. Защо ПК подкрепят предложенията за решение, а когато ги обсъждаме в зала, се случва съвсем друго? Това не е случайно явление, това се превръща в ежедневие.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз съм учуден от начина, по който започнахме да работим: ние не спазваме Правилника. Първо, имаше процедурно предложение за прекратяване на сесията, което не гласувахме. Второ, тръгваме по един дебат, който не е включен в дневния ред като точка: промяна на Наредбата. Има си ред, тя трябва да влезе в ПК, дори да има рационално зърно в това, което беше предложено. Това не може да се променя с лека ръка. Колкото до тези жилища, които са включени в днешния дневен ред, мисля, че те са влезли в една процедура и ние не бихме могли да сменяме правилата на играта сега. Но смятам, че следващия четвъртък бихме могли да направим една сесия, да минем тези въпроси за жилищата и като последна точка в тази сесия да включим „Промени в Наредбата”, които да бъдат обсъдени в ПК и да ги приемем и оттук нататък каквото има, да върви по новата наредба.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз ви призовавам да не обсъждаме сега въпроси за промяна на Наредбата. Знаете, че сега Народното събрание прие промени в Закона за общинската собственост. Там ще има много неща, които ще трябва да се отразят в нашата Наредба. Затова нека не коментираме сега промени в Наредбата, още повече, че ние сега не можем да вземем решение за промяна на Наредбата и веднага да се позовем на него, за да вземаме други решения. Това решение още няма да бъде влязло в сила. Решението на ОбС се обявява в определени срокове.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предложението, което направи г-н Алексиев, е разумно. Това, което предлага г-н Стоянов, също трябва да мине през ПК и да бъде оформено по канален ред. Предлагам ви да продължим работата си и да подкрепим предложенията за продажба на жилищата със забележките, които направиха колегите – новите корекции да бъдат вкарани в ПК.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Има предложение за прекратяване на сесията и всички точки от 2 до 22 да се преразгледат отново, без трите, които отхвърлихме на тази сесия по предложение на ПК по ОС. Нека да направим една сесия само по въпроса за жилищата.

Предложението за прекратяване на сесията беше прието с 25 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

Преди закриването на заседанието г-н Христов насрочи извънредна сесия на 12.06.2008 г. от 9.00 часа.

 

В 15.45 часа г-н Христов закри заседанието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

            ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….