ПРОТОКОЛ № 22

 

От двадесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 12.06.2008 г. от 9.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-н Григор Григоров, Пламен Цанев, Хасан Хаджихасан.

 

Заседанието беше открито от г-н Христов – председател на ОбС, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред. Допълнения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване проекта за дневен ред. Дневният ред беше приет с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в Наредбата за реда и условия за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.
 2. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 696/ 27.05.2008 г.
 3. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 699/ 27.05.2008 г.
 4. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 701/ 27.05.2008 г.
 5. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 702/ 27.05.2008 г.
 6. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 703/ 27.05.2008 г.
 7. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 704/ 27.05.2008 г.
 8. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 705/ 27.05.2008 г.
 9. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 706/ 27.05.2008 г.
 10. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 707/ 27.05.2008 г.
 11. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 708/ 27.05.2008 г.
 12. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 709/ 08.05.2008 г.
 13. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 710/ 27.05.2008 г.
 14. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 711/ 27.05.2008 г.
 15. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 712/ 27.05.2008 г.
 16. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 713/ 27.05.2008 г.
 17. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 714/ 27.05.2008 г.
 18. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 715/ 27.05.2008 г.
 19. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 716/ 27.05.2008 г.
 20. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 717/ 27.05.2008 г.
 21. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 719/ 27.05.2008 г.
 22. Предложение относно включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 720/ 27.05.2008 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда и условия за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Внесъл съм предложение, което е минало през почти всички ПК. Става въпрос за това, че с цел гарантиране ефективното използване на жилищния фонд, предлагам в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общинските жилища да станат някои промени. В Глава VІ, чл. 44, ал. 1, т. 1, абзац 3 от Наредбата, където е било: „Да са наематели на общинско жилище на основание на настанителна заповед не по-малко от 3 години”, да бъде: „Не по-малко от 5 години”. В чл. 47 на същата глава на Наредбата, където е било: „В договора в чл. 45 задължително се вписва, че купувачът няма право да продава, дарява или заменя закупеното жилище за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора”, да стане „за срок от 10 години”.

Установявам, че у някои колеги има притеснение, че заинтересованите страни вече са подали по старите условия, но аз искам да поясня, че няма проблем, защото до момента не сме обещали на никого по старите условия да закупи жилище. Можем да направим корекции в Наредбата и след това да започнем да гледаме предложенията.

Искам да добавя, че в Софийска община е направено предложение за още по-голямо завишаване – условието е 10 години да си живял в общинско жилище в София и след това 15 г. нямаш право да го продаваш. В този случай сме малко по-толерантни.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Постъпило е заявление от г-н Димитър Борисов Димитров за изказване по т. 1 от дневния ред.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искам да се изкажа във връзка с темата на днешната сесия - продажба на общински жилища. Ние бяхме на предната общинска сесия, когато дочух разговор между общински съветници за това, че въпреки гласувания коефициент 2.85, цената пак е останала твърде ниска. В тази връзка имам предложение да се прекрати сесията относно продажбата на общинските жилища до изясняване на всички общински съветници за критериите и нуждата от продажбата на жилища.

Също така дочуваме разговори, че сякаш самите хора, които живеят в тези жилища, не знаят, че жилищата се продават.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз мисля, че е назряла необходимост от промяна на Наредбата, не само в членовете и точките, които предлага г-н Стоянов. ЗОС ни дава възможност за промяна и на други позиции в Наредбата. Става дума за това, че наемните правоотношения трябва да се прекратяват поради изтичане на срока за настаняване и в т. 7 „отпадане условията за настаняване на наемателя в общинското жилище”. Досега чух, че няма такова основание, на базата на което да има ротации и това наистина да се превърне в един ротационен жилищен фонд, който да задоволява нуждите на наистина социално слаби хора, а не на хора, които са настанени там за вечни времена, за да може сега да дойде един момент, в който наистина социално слаби или настанени по друг параграф, да могат да закупуват жилища. Мисля, че това е несправедливо към останалите данъкоплатци, към останалите жители на В. Търново.

Аз ще се въздържа в сделките, които са предложени тук, и ще настоявам за промяна на Наредбата в тази позиция. Освен това аз искам да попитам г-жа Илиева наистина ли заповедите за настаняване са безсрочни? След като Законът дава такава позиция: „до изтичане на настаняването”, защо в настанителните заповеди няма упоменат срок, за да се знае за колко време са настанени тези хора като социално слаби или ако са променили социалния си статус, защо те да могат да си купуват жилищата, след като има други хора, които чакат по списък и нямат възможност да си купят, да не могат да ползват тази социална услуга на Общината?

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Слушайки изказването на представителите на гражданите на В. Търново първо бях удивен, че вземат отношение по въпроси, които не са техен приоритет – това е разпореждане с общинска собственост, второ, лежейки на слухове, тук, от трибуната, се обяви, че гражданите не знаели за какво става въпрос. Всички тези общински жилища се продават след подадени молби от гражданите. Тук нищо не се дава насила. Тук се изказват хора, които също са си купили общински жилища и сега, когато те нямат нужда, апелират да не се дава на другите. Моля ви, уважаеми съграждани, не се опитвайте да ни извивате ръцете и да ни карате да реагираме с беззаконие на това, което става. Ние сме законовият орган.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Искам да изразя своята позиция по промяната на Наредбата, но преди това искам да задам един въпрос. Това предложение гледано ли е в друга ПК освен в ПК по МСНУРП?

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Гледано е само в ПК по МСНУРП.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Ето защо, имайки предвид изказването на г-жа Мишева – че трябва да се ремонтира тази Наредба, не смятам, че трябва така, с лека ръка, да тръгваме да променяме чл. 47 сега, по-нататък да променяме чл. 43 и т.н. Ако трябва да променяме Наредбата, тя трябва да се подложи на едно цялостно обсъждане и тогава да се гласува. Ето защо аз ще гласувам против промяната й. Освен това предложенията, които са дадени от ПК, включват освен предложението на г-н Стоянов още едно предложение: „Предложението за 5 г. да са стопанисвали общински имот да не важи за предложенията за покупка на тази сесия”. Смятам, че въпреки всичко тук има определен дискриминационен елемент и ако трябва да се приема нещо такова, то би звучало по-добре, ако предложението за 5 г. да са стопанисвали общински имот, не важи за молби, подадени до датата на промяната на Наредбата. Ако вчера има подадени молби, те са подадени по реда на Наредбата, която действа досега. Ако днес я променим, промяната би трябвало да важи за молбите, които се подават от днес нататък.

Ще си позволя да кажа няколко думи за тези жилища. Много се спекулира, че това били социални жилища. Доколкото аз знам, те не са социални жилища, там живеят различни хора и всичко, което се говори, че Общината, щяла да загуби, ако ги продаде на тези цени, е напразно. Първо, Общината не е акционерно дружество или частна фирма и винаги да търси печалба или дивиденти. Второ, една проста сметка: говори се, че тези жилища се продавали на 1/3 от реалната пазарна цена, може би е така. Но да разгледаме следния казус: ако аз живея в общинско жилище, по Закон мога да живея в него, след това децата ми да живеят в него, внуците ми – също. Т.е. ако аз отговарям на законовите изисквания и нямам желание да го напусна, това жилище е безвъзвратно загубено за Общината, т.е. аз плащам някакъв минимален наем. Ако пазарната оценка е 1, а ние продаваме за 1/3, не е ли по-добре да го продадем на хората и те да станат реални собственици и да се грижат добре за имота си, отколкото нищо да не вземем, хората да си живеят, да плащат минималния наем и да не се грижат добре за имота, защото там са под наем.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Ние, от „Обединен център”, също ще се въздържим да гласуваме за тези жилища. Подкрепям г-жа Мишева, защото беше права в своето изказване. Преди 15 г. и аз бях социално слаб, но за тези 15 г. аз направих нещо, за да не съм социално слаб. Бих желал хората, живеещи в тези жилища, също да правят нещо. Социалната политика на Общината е достатъчно добра, че е дала жилище на гражданина за 3 г. на символичен наем и нека този човек за 3 г. да се хване в ръце, да направи нещо за себе си и да започне да се гради като гражданин на този град. Съгласен съм, че има хора, които наистина се нуждаят – напр. инвалиди и т.н., но след като т.нар. „социално слаб” намери след трите години, в които живее там, 15-16 000 лв, с които да купи жилището, той показва, че е направил нещо за тези три години, за да събере тези средства, т.е. за още три години той може да събере още толкова и по общия ред да си вземе един кредит и да си го изплаща с тези 17 000 лв., като през това време влезе в едно жилище с наем, какъвто всички останали българи, които нямат жилища, плащат и след това да се сдобие с жилище. На този ротационен принцип можем да продължаваме постоянно.

Ние тук разполагаме с парите на данъкоплатците. Аз съм данъкоплатец в този град и нямам желание да работя по 24 часа и парите от моите данъци да отиват за хора, които не желаят да направят нищо за своя социален статус. Само ще ви кажа още нещо: в момента в България има нужда от работна ръка. Аз съм пуснал обяви за набиране на работници в „Борба” и в „Янтра днес”. Минималната заплата в моята фирма е 600 лв. Идват хора и не искат да започнат работа.

Поради тези причини, които изтъкнах, ние ще се въздържим.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Аз ще започна изказването си от там, че съм много притеснена от манипулацията на общественото мнение. Тук чух абсурди, чух, че се продавали жилища на хора, които дори не знаели, че ще си купуват жилища. Ако г-н Димитров, вместо да се уповавате на слухове, бяхте дошли в който и да е кабинет на ОбА, който се занимава с разпореждане с общинска собственост, щяха да Ви бъдат показани не само молбите на тези хора, но и декларациите, които те попълват и с които те отговарят пред закона за невярно попълнена декларация. Не съм съгласна с подобно манипулиране. Молбите са на разположение и можем да ги покажем на всеки. Това е първата манипулация

Втората манипулация - от страна на г-жа Роза Мишева. Г-жо Мишева, добре е да четете Закона точно. В Закона пише: „жилищата са три вида”, в три различни фонда: жилища за отдаване под наем, които се дават безсрочно, резервни жилища, които се отдават до 6 месеца и оттам наемните отношения, които могат да бъдат продължавани до 2 г. и ведомствени жилища, които се отдават за периода, в който съответният служител работи в това ведомство. Така че вие също се опитахте да манипулирате хората. Моля Ви, когато нещо не Ви е ясно, заповядайте при нашите юристи и се консултирайте. Няма такова ограничение, за което Вие пледирате. Вие в момента се опитвате да ограничите гражданските права на хора, които са редовни наематели на общински жилища, защото жилищата от резервния фонд изобщо не подлежат на разпореждане за продажба. Те изобщо не се продават. Там са жилищата, в които се настаняват тези хора, за които говори г-н Ивайло Иванов, или хора, пострадали от бедствия, или хора, които са в изключително тежко социално положение. Жилищата под наем са жилища, за които всеки един, който не притежава имущество, има право да кандидатства, да живее в него и ако е бил редовен платец, да си закупи това жилище. Сред тези хора има инженери, архитекти, лекари, учители, работници, има всякакви. Не може всички да са бизнесмени, г-н Иванов. Малко хора могат като Вас да направят един добър бизнес.

Съгласна съм с това, което предложи г-н Стоянов. Ваше право е да поправите Наредбата. Но след като сте общински съветници, би следвало да знаете, че на второ четене мина Законът за общинската собственост, където това, което вие предлагате, е залегнало в Закона.

По отношение на молбите, които са постъпили преди да се направи поправката в Наредбата. Естествено, че те по Закон се гледат по старата Наредба, защото се гледа датата на постъпване. Това е същото като да си подадете данъчната декларация след срока, който е изтекъл. Когато е преди срока, вие си я плащате със съответните облекчения, които Законът ви дава, а когато я подадете след срока, всеки си плаща глобите за това. Законът е един за всички.

По повод казаното за ограниченията в Наредбата в София, искам да ви кажа, че предишният ОбС за първи път въведе ограничения, защото преди това според Закона можеше да живееш 3 месеца в жилището и да си го закупиш. Вие също може да промените ограниченията. Има още постъпили молби – жилищата, които са заявени с желание да бъдат закупени от гражданите преди промяна в Наредбата, вървят по стария ред. Няма как да вървят по новия ред – това обясни и проф. Легкоступ.

Ако има още въпроси, ще ви отговоря.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Г-жо Илиева, не приемам менторския тон, с който заставате тук и държите реч пред общинските съветници. Моето желание е тези неща, които се създават като прецеденти в тази община, да бъдат оправени по начин, който най-добре обслужва интересите на всички жители на община В. Търново. Не приемам този тон, защото в годините и общинските съветници са имали повод да коментират непознаването на законите и някои грешни административни решения. Но не за това трябва тук да става дума сега. Аз просто изразих желание тази Наредба да бъде актуализирана и не мога да кажа със сигурност, но четейки чл. 42 от Закона за общинските жилища, аз не виждам къде тези, които имат такова право поради жилищни нужди, се настаняват безсрочно. Може би Вие имате право, но по отношение на отпадане на условията за настаняване в общински жилища аз не виждам каква промяна и какво недостатъчно основание може да има, за да може тези общински жилища да бъдат наистина ротационни и там да се настаняват хора с нужди, а не хора, които вече са променили социалния си статус. Наистина г-н Ивайло Иванов е прав, като казва, че по този начин наистина стимулираме „нищоправенето” на една част от жителите на В. Търново, а като познавам и стандартите на българина, като има хляб и сол и покрив над главата си, значи всичко е наред. Нека наистина да не си правим нравоучения, а да търсим общо решение на проблемите.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Моят тон в никакъв случай не е менторски, аз говоря сериозно и по същество. Това е тон на концентриран човек, за да не сгреши нещо, когато говори. Така че не приемам Вашите упреци. Това, което искам да Ви кажа, е, че след като законодателят е дал възможност в тези жилища да живеят децата и внуците на тези хора, т.е. дадена е възможност за унаследяване на жилищата, мисля, че това, което Вие предлагате, няма почва. Законът е такъв и той точно за това е дал изключенията, когато се настанява временно и да може да има тази ротация. Вие не познавате колко са фондове. В сега действащата Наредба това е записано, както и какви са условията за настаняване, защото ако за жилища под наем са по-либерални продажбата и настаняването, във ведомствените жилища, сроковете са съвсем различни. Там срокът не е 3 г, а 5 години. Не можете да ограничите и да кажете колко време ще живеят хората в тези жилища, защото Законът го е казал.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: На предишното заседание аз взех отношение по този въпрос, но тъй като позициите на общинските съветници се поляризираха, аз ще изразя своята лична позиция като човек, който се е занимавал с този въпрос в продължение на години и знае колко голям брой жители на В. Търново през годините са получили своите жилища. Можем не само да променим Наредбата, можем да направим изцяло нова наредба, още повече в духа на променящия се ЗОС. Но това не може да спре процедурата и да отнеме правата на тези граждани, които редовно и добросъвестно са спазили Закона и Наредбата, подали са документите си и имат права. Не само е некоректно да кажем „не”, това е и незаконосъобразно. Когато променим Наредбата, оттам нататък можем да решаваме всички други молби в духа на Наредбата. Няма място за популизъм и спекулация, когато наричаме тези жилища „социални” или настанените в тях „социално слаби”. Просто това са нуждаещи се граждани на В. Търново, които по законовата уредба са настанени и имат своите права. Това не са социални жилища. Друг е въпросът дали жилищата трябва да бъдат оборотни, дали след 3 г. трябва да гоним тези хора при някои обстоятелства. Такъв прецедент аз не знам досега и си мисля, че тези неща могат да говорят хора, които не са живели в общинско жилище. И аз съм живял в общинско жилище, днес си имам своето собствено жилище и своя бизнес, но нека да се поставим на мястото на тези хора. Нали имаме социална функция като общински съветници – точно това е грижата за хората. Проф. Легкоступ даде един пример, който аз миналия път също дадох: какво ще стане с тези жилища, които са предоставени по този статут и пожизнено ще бъдат ползвани от хората, когато тези жилища остаряват. Едно панелно жилище има срок 50 години. Повечето от жилищата са такива.

Аз поддържам правото на тези граждани, които са си подали документите, спазили са Закона и Наредбата и съответните органи на ОбС и на ОбА са се произнесли, че те имат право да закупят тези жилища. Поддържам и идеята Наредбата да бъде генерално променена и в духа на нея да правим една по-модерна политика и по този въпрос, но в момента е разумно да подкрепим внесените предложения.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Тук се като че ли се събраха и крайно дясното и крайно лявото мислене, само че разменени. Спомням си времето, когато г-н Драгнев беше кмет, а г-жа Мишева – зам. кмет, а ние като опозиция атакувахме сделките с общински жилища със същите аргументи, които г-жа Мишева днес изповядва. Аз подкрепям казаното от г-н Драгнев току-що. Бих добавил още нещо. Първо, ние днес не трябва да променяме Наредбата с два аргумента. Първо, променяме един нормативен документ вследствие на един казус и трябва да обясняваме защо го правим така. Ако влезем в такъв ритъм, че всеки път, когато трябва да решим някаква сделка, променяме нормативната база, означава, че променяме условията в хода на сделката. Второ, предстоят да влязат в сила сериозни промени в ЗОС. Затова правя процедурно предложение тази точка да бъде отложена за следващото заседание, където заедно с нормативните промени и с всичко това, което натрупахме като опит в последните месеци, заедно с ОбА да направим една по-модерна наредба, както каза г-н Драгнев, и да водим една по-модерна политика.

Що се отнася до предложенията за жилищата, аз предлагам да ги подкрепим с чисто икономически аргументи. Не е вярно, че Общината губи от тези продажби. Първо, разделете парите, които получаваме, на наема, който ще получим от тези жилища, и ще видите за колко години напред ние получаваме наема веднага. Второ, не е вярно, че Общината ще загуби по още едно съображение: тези хора стават собственици и като собственици на тези имоти от зимата те ще започнат да плащат данък „Сгради” и такса „Смет”, която може да не е равна на годишния наем, но много бързо ще се приближи до наема, който събираме. Трето, защо тази политика на общината е полезна за гражданите на В. Търново? В последните 15 г. върви преразпределение на собствеността и това преразпределение на собственост върви в посока към ощетяване на голяма част от населението и лишаването им от приходи, след това от спестявания, а на следващо място – и от собственост върху земи, гори, ниви, върху жилищата им. Единствената политика, която има обратна тенденция в страната, е политиката на общините – част от българите да бъдат и собственици на жилищата, в които живеят. И аз съм привърженик на тази политика, че българинът трябва да има лична и частна собственост и затова подкрепям такива продажби.

Подкрепям направените предложения и правя процедурно предложение да отложим тази точка.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В момента, в който влезе тази точка за обсъждане в ПК лично аз и „Обединен център” внимателно и задълбочено се опитахме да влезем в детайлите на нещата. Стигнах до извод, който за мен лично е следният: при сега съществуващата Наредба аз не мога да подкрепя продажбата на жилищата на Общината. Затова предлагам да приемем предложението за промяна на Наредбата. Мотивацията ми по всички останали точки е, че Законът ни дава право, но той не ни задължава. Като дългогодишен управител на едно търговско дружество не бих си позволил да направя лоша сделка. За мен това е лоша сделка за Общината. Липсва икономическа оценка за приходите и разходите, които прави Общината и яснота какво правим по-нататък с тези пари. Така че не бих подкрепил една лоша сделка за момента. Сделката ще стане добра, когато все пак се приближим към реалните цени. Не може един собственик на нещо да си позволи да продава под себестойността или равно на нея. Така че аз лично и „Обединен център” подкрепяме предложението на г-н Михов за цялостна промяна на Наредбата и ще се въздържим от гласуване.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Мисля, че вече на трето наше заседание гледаме тази точка с постъпилите молби на желаещите да закупят общински жилища. Много неща се изговориха. Обръщам се към г-н Председателя: преди малко колегата Михов направи процедурно предложение, което съгл. Правилника трябваше да подложите на гласуване.

На миналото заседание в първите няколко точки се получи разнобой. Няколко точки бяха гласувани, част от тях бяха отхвърлени, това породи необходимостта днес да се събираме и отново да решаваме тези въпроси. Ще припомня на колегите част от нещата, които тогава споменах. Ако сега отхвърлим тези предложения, вече нееднократно беше казано, че съществува възможността за мълчаливо съгласие, при което те ще имат право да закупят тези жилища. Мисля, че дори ние сега да отхвърлим техните молби за закупуване на жилища, те ще влязат. От друга страна, искам да припомня, че на второ четене в НС мина ЗОС. До броени дни той трябва да бъде обнародван в „Държавен вестник”. Там са положени нови основи, Законът е променен в основните си параметри.

Подкрепям предложението на г-н Стоянов – в него има логика и коректност, но ще се въздържа да го гласувам. Нека да влезе ЗОС и оттам нататък да видим какво трябва да променим в тази Наредба. Г-жа Илиева каза, че предишният ОбС промени Наредбата, защото имаше случаи хора, настанени за по няколко месеца, на шестия месец подаваха молби за закупуване на жилищата. Тогава наложихме забрана – най-малко след 3 години живущите да могат да подават молба за закупуване на жилища. Можем да тръгнем към удължаване, както се говори – на 5 или 10 години. Оттам нататък икономическата логика подсказва, че дори и продавайки жилищата, Общината пак ще спечели – г-н Михов каза вече, че собствениците ще плащат данък „Сгради” и такса „Смет”. На тези досегашни наематели Общината плаща данък „Сгради”. Така Общината се освобождава от данък „Сгради” и от следващата година тези, които си купуват жилищата, почват те да плащат. От друга страна, по тези коефициенти става така, че е твърде голяма разликата между пазарната стойност и цената, по която те ще закупят тези жилища. От едната страна са желаещите да закупят жилищата, от другата страна е ОбА, която движи нещата, а от третата страна сме ние като принципал, който дава възможност за разрешителен или забранителен режим. Трябва максимално да приближим цената близо до пазарната, защото се оказва, че в обществото битува едно мнение, че тези, които сега си купуват жилища, си купуват жилищата на цени 5 или 8 пъти под пазарните цени. Трябва максимално да приближим тази цена до пазарната. Трябва да заличим това впечатление, че тези, които си купуват сега жилища, купуват на безценица. Наистина тези цени са равни на цената на един гараж, но процедурата вече е стартирала и не можем да я стопираме. Трябва да придвижим тези молби и оттук нататък, стъпвайки на база данъчна оценка, да въведем един коефициент, по който ще се увеличава цената – дали 1.5, 2 или 3, предстои да го обсъдим, за да може в началото на годината всеки, който иска да закупи жилище, да провери каква е данъчната оценка и да знае, че цената ще бъде изчислена с един коефициент, който ще определим.

Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Искам да изкажа становището на Администрацията, за да не се разбере погрешно: ние не сме против това, а сме „за” това да се повишават критериите. Естествено, че няма нищо по-добро в Общината да влизат повече пари. Да, жилищата са на ниски цени, но вие предложихте и гласувахте коефициента. Така че аз също ще се радвам, ако приходите в Общината бъдат повече. Особено ако това са пари от жилищата, защото те се използват пак в тази сфера.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Михов за отлагане на т. 1 от дневния ред за следващо заседание на ОбС. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 696/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Иванов – въздържал се,Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 231

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент на І-ви етаж на ул. „Въстаническа” № 89 в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 12 166 лева .

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 699/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Иванов – въздържал се,Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 232

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент на ІІІ-ти етаж на ул. „Резервоарска” № 40 в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 30 747лева .

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 701/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Иванов – въздържал се,Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 233

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 7 на ул. „Рада Войвода” № 9, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 14 729 лева .

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 702/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Иванов – въздържал се,Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 234

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 4 на ул. „Др. Цончев” № 20, вх. Б в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 16 533.43 лева .

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 703/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 235

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 5 на ул. „Г. Измирлиев” № 17, вх.В, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 11 382 лева .

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 704/ 27.05.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Имам въпроси към ОбА и към ПК по ОС. Ако правилно чета, настанителната заповед за този апартамент е с дата 25.01.2007 г. и ако това е вярно, това противоречи на Наредбата, поради което трябваше и ОбА, и ПК по ОС да върнат това предложение.

Г-жа ДЖАРТОВА: Аз мислех, че този въпрос е изяснен в ПК по ОС и съжалявам, че сега при подготовката на тези материали са преснимани само актуалните оценки с индекса 2.85, а цялата документация вероятно е останала към материалите за предните сесии. Тук става дума за една много стара настанителна заповед. Галина е наследница на това настаняване. Тази заповед от 2007 г. е един последващ акт от старо настаняване, мисля, че от 70-те години.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 236

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 1 на ул. „Ф. Симидов” № 1, вх. Б в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 15004.52 лева .

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 705/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Димитър Захариев – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 237

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 13 на ул. „Ил. Драгостинов” № 15, вх.Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 21 125 лева .

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 706/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Димитър Захариев – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 238

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 9 на ул. „Ил. Драгостинов” № 15, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 16 016 лева .

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 707/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Димитър Захариев – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 239

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 20 на ул. „Ст. Мокрев” № 7, вх. А, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 10 588 лева .

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 708/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 240

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 3 на ул. „Ст. Мокрев” № 7, вх. Е, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 18617.54 лева .

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 709/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 241

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 21 на ул. „Г. Живков” № 5, вх.Б, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 15 125 лева .

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: ТОЧКА 13. включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 710/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 242

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 9 на ул. „Др.Цончев” № 12, вх. Б в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 11763.88 лева .

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 711/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 243

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 9 на ул. „Др.Цончев” № 14, вх. А в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 13005.46 лева .

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 712/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 244

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 2 на ул. „Освобождение” № 128, вх. А, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 25 899 лева .

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 713/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 245

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 14 на ул. „Г. Измирлиев” № 17, вх. В, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 11 393 лева .

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 714/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се,Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам почивка и оспорвам резултатите от гласуването за тази точка. Предлагам да се прегласува след почивката.

В 10.50 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

След почивката г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев за прегласуване на решението по т. 17. Предложението на г-н Алексиев беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на прегласуване предложението по т. 17 от дневния ред:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 246

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 3 на ул. „Г. Бенковски” № 5, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 15 611 лева .

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 715/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 247

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 15 на ул. „Др.Цончев” № 14, вх. В в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 15750.70 лева .

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 716/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 248

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 5 на ул. „Г. Измирлиев” № 14 в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 32 474 лева .

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 717/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 249

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 10 на ул. „Д. Чоканов” № 2, вх.Б, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 22 513 лева .

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 719/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 250

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 2 на ул. „Краков” № 8, вх. В, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 18 792 лева .

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 720/ 27.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 251

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 1 на ул. „Ал.Батенберг” № 2, вх. А, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 40 024 лева .

 

Г-н Христов даде думата на г-жа Денева, за да направи предложение във връзка със следващата сесия.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: До Председателя на ОбС – гр. В. Търново. Предложение от Желка Денева – общински съветник. Г-н Председател, предлагам ОбС да вземе следното решение относно продажба на общински жилища: следващите предложения за продажба на общински жилища да се разглеждат в ОбС – В. Търново след приемане на промените в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, съобразени с промените в ЗОС.

Моля предложението да бъде подложено на гласуване.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Моля ви да изчакате влизането в сила на Закона, който мина на второ четене, в момента се намира при Президента и скоро ще бъде обнародван и ще влезе в сила. Уверявам ви, че там сроковете, за които става дума, са много по-големи. Нека да не се налага да се прави пак нова наредба, а с влизането в сила на Закона, всеки трябва да се съобрази с него, но това не може да се направи сега, защото той не е влязъл в сила.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Пред хипотезата на следващо заседание да загубим половината време в спор да гледаме ли предложения, да не гледаме ли, мисля, че по-малката беда е да нарушим процедурата, т.е. дори и да не е легитимно това решение, нека да си решим, че ще гледаме следващите предложения за продажба тогава, когато е излязъл Законът и в съответствие с промените в него, сме си променили и Наредбата.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Всички знаем, че този Закон е минал на второ четене, въпрос на дни е да бъде обнародван. Ако ние сами си нарушаваме Правилника, какво очакваме като обществено доверие към нас? Предлагам Председателският съвет да не включва такива молби за разглеждане на следващото или по-следващото заседание.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Като председател на Комисията, в която първо минават тези молби, мисля, че е по-добре, без да се гласува сега, да не се свиква Комисията, докато Законът не влезе в сила. Това е по-разумното, отколкото ОбС да се натоварва с такъв тип решения.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Аз имам въпрос относно внесените молби до днешна дата -12.05.2008 г. : да не стане така, че после да се каже, че те са приети при условията и реда по старата Наредба и ние до края на тази година да продаваме жилища по старата Наредба, защото новата не е влязла.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Внасям предложението на г-жа Денева в постоянните комисии, за да го разгледаме внимателно.

В 11.30 часа заседанието беше закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

            ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….