ПРОТОКОЛ № 23

 

от двадесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 19.06.2008 г. от 9.15 часа в залата на община В. Търново Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-жа Розалия Кузманова.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС, който даде думата за допълнения и предложения във връзка с проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 

 1. Предложение относно Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново – второ четене, Вх. № 638/ 13.05.2008 г.
 2. Предложение относно промени по бюджета, Вх. № 770/ 10.06.2008 г.
 3. Предложение относно проекти за реформиране на домове за деца, Вх. № 769/ 10.06.2008 г.
 4. Приемане на график за заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г.
 5. Предложение относно сключване на допълнително споразумение с „ТИТАН - АС” ЕООД, Вх. № 740/ 06.06.2008 г.
 6. Предложение относно промени в общинската транспортна схема, Вх. № 748/ 06.06.2008 г.
 7. Предложение относно даване на съгласие за закупуване на оборудване за нуждите на МДОДЗ – Велико Търново, Вх. № 730/ 30.05.2008 г.
 8. Предложение относно проведено общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 747/ 06.06.2008 г.
 9. Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 141 - А, Вх. № 733/ 03.06.2008 г.
 10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на строеж, за разширение на детска градина „Здравец”, Вх. № 724/ 28.05.2008 г.
 11. Предложение относно учредяване на допълнително право на строеж, Вх. № 734/ 03.06.2008 г.
 12. Предложение относно замяна на недвижим имот, кв. № 548, Вх. № 746/ 06.06.2008 г.
 13. Предложение относно прекратяване на съсобственост кв. № 44, с. Беляковец, Вх. № 759/ 09.06.2008 г.
 14. Предложение относно прекратяване на съсобственост кв. № 24 с. Присово, Вх. № 763/ 09.06.2008 г.
 15. Предложение относно прекратяване на съсобственост кв. № 232, Вх. № 762/ 09.06.2008 г.
 16. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот, Вх. № 764/ 09.06.2008 г.
 17. Предложение относно закупуване на имот, находящ се на пл. „Майка България” № 2, ет. 3, Вх. № 752/ 09.06.2008 г.
 18. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 3, с. Беляковец, Вх. № 761/ 09.06.2008 г.
 19. Предложение относно активите на „Благоустройство” ЕООД, Вх. № 729/ 30.05.2008 г.
 20. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно, Вх. № 782/ 12.06.2008 г.
 21. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно, Вх. № 783/ 12.06.2008 г.
 22. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно, Вх. № 784/ 12.06.2008 г.
 23. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно, Вх. № 785/ 12.06.2008 г.

 

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имам няколко предложения за допълнения на дневния ред, които се породиха при едно заседание на Надзорния съвет за приватизация и поех ангажимент да ги представя сега. Въпреки че те не са влизали в ПК, те в голяма степен са обсъждани в Надзорния съвет за приватизация. Първото е за увеличаване на капитала на „Благоустройство” с терена и последващия начин на приватизация, който ще бъде дискутиран тук, в ОбС. Във връзка с процедурата за приватизация на „Благоустройство”, както и с регистрацията на новия управител на „Инвестстрой” ЕООД, беше установено, че нашите еднолични търговски дружества, създавани през годините преди 2000 г,. нямат учредителни актове. Ние подготвихме учредителни актове за „Благоустройство”, „Инвестстрой”, „Комунално стопанство”, „ПИЕНО”. В голяма степен тези актове са унифицирани. Дружествата функционират, но трябва да бъдат представени в търговския регистър, затова ги предлагам на вашето внимание. Без наличието на тези актове не е възможна никаква промяна във вписванията – увеличаване или намаляване на капитала, назначаване на управител и т.н.

Още едно предложение, което по-скоро е информация, свързана с решение, което ОбС би трябвало да вземе. Това предложение не е минавало през ПК, защото то е резултат от факт, който се случи преди няколко дни – всички превозвачи самоволно, без уведомяване на възложителя, т.е. Общината, увеличиха цените на билетите в градския транспорт на 0.80 лв. Според сключените договори такова нещо може да стане след обоснован анализ и след решение на ОбС. Този акт е нарушение на договора. Аз разбирам, че горивата са увеличили цените си, има инфлация, но има ред за корекция на цените по договорите. Направени са констативни протоколи в някои от автобусите - те са посочени в информацията, която ще бъде раздадена. Информацията е придружена с две алтернативни решения. Едното от тях е ОбС постфактум да признае тези цени, без да имаме анализи. Другото решение е да се възползваме от точките в договорите, да прекратим тези договори и да възложим нови конкурси за превоз на пътници, защото промяната на цените е нарушение на договора, с който тези превозвачи возят пътници. Въпрос на обсъждане е кое от предложенията ще се приеме като решение. Въпреки, че не е минало в ПК, ви моля да вземете решение, защото посочените фирми возят с билет от 0.80 лв.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Днес ви бяха раздадени два нови материала по темата „Благоустройство”. Единият за увеличаване на капитала – за който г-н Рашев говори, другият – за откриване на процедура за приватизация. Предлагаме ви т. 19 и 20, които касаят активите на „Благоустройство”, да отпаднат и да се гледа сега раздаденото предложение за увеличаване на капитала, тъй като то по смисъл не се различава от това, което е гледано в ПК по ИВСПИ. В НС уточнихме, че като процедура така е по-добре. Вместо т. 21 и т. 22 за приватизацията на „Благоустройство” да гледаме сега раздадения материал с вх. № 799.

Действително се оказа, че част от нашите търговски дружества нямат учредителни актове – нещо, което отдавна е трябвало да бъде направено, и от гледна точка на „Благоустройство” аз пледирам да го приемем, за да стартира процедурата.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Рашев с вх. № 802 - като т. 19 от дневния ред вместо т. 19 и 20 от предложения дневен ред. Предложението за включване на нова т. 19 с вх. № 802 беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението на Надзорния съвет с вх. № 799 като т. 20 вместо т. 21 и т. 22 от проекта за дневен ред. Предложението за включване на нова т. 20 с вх. № 799 беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване включването като точка „последна” от дневния ред предложението за учредителните актове на четирите дружества. Предложението за включване в дневния ред беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение относно Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново – второ четене, Вх. № 638/ 13.05.2008 г.
 2. Предложение относно промени по бюджета, Вх. № 770/ 10.06.2008 г.
 3. Предложение относно проекти за реформиране на домове за деца, Вх. № 769/ 10.06.2008 г.
 4. Приемане на график за заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г.
 5. Предложение относно сключване на допълнително споразумение с „ТИТАН - АС” ЕООД, Вх. № 740/ 06.06.2008 г.
 6. Предложение относно промени в общинската транспортна схема, Вх. № 748/ 06.06.2008 г.
 7. Предложение относно даване на съгласие за закупуване на оборудване за нуждите на МДОДЗ – Велико Търново, Вх. № 730/ 30.05.2008 г.
 8. Предложение относно проведено общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 747/ 06.06.2008 г.
 9. Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 141 - А, Вх. № 733/ 03.06.2008 г.
 10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на строеж, за разширение на детска градина „Здравец”, Вх. № 724/ 28.05.2008 г.
 11. Предложение относно учредяване на допълнително право на строеж, Вх. № 734/ 03.06.2008 г.
 12. Предложение относно замяна на недвижим имот, кв. № 548, Вх. № 746/ 06.06.2008 г.
 13. Предложение относно прекратяване на съсобственост кв. № 44, с. Беляковец, Вх. № 759/ 09.06.2008 г.
 14. Предложение относно прекратяване на съсобственост кв. № 24 с. Присово, Вх. № 763/ 09.06.2008 г.
 15. Предложение относно прекратяване на съсобственост кв. № 232, Вх. № 762/ 09.06.2008 г.
 16. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на имот, Вх. № 764/ 09.06.2008 г.
 17. Предложение относно закупуване на имот, находящ се на пл. „Майка България” № 2, ет. 3, Вх. № 752/ 09.06.2008 г.
 18. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 3, с. Беляковец, Вх. № 761/ 09.06.2008 г.
 19. Предложение с Вх. № 802/ 18.06.2008 г.
 20. Предложение с Вх. № 799/ 18.06.2008 г.
 21. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 785/ 12.06.2008 г.
 22. Приемане на учредителни актове на търговските дружества „Благоустройство” ЕООД, „ПИЕНО” ЕООД, „Инвестрой - 92” ЕООД, „Коменално стопанство” ЕООД.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново – второ четене, Вх. № 638/ 13.05.2008 г.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: ПК по ЗСД подкрепя предложението, направено от ОбА. Предложения не са постъпили. Нямаме различия. Предлагам да приемете предложението.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата не по наредбата, но използвам случая да обърна внимание на ОбА по един проблем, който на пръв поглед изглежда дребен, но е важен за удобството на родителите, ползващи детската кухня. В някои от пунктовете за раздаване на храната достъпът за детски колички е изключително затруднен. Имам предвид пункта в Поликлиниката и на „Балванска битка”. Родителите трябва да оставят количките си далеч, да носят децата на ръце, което е много трудно за майките. Затова обръщам внимание на ОбА – нека да помисли за осигуряване на добър достъп до пунктовете за раздаване на храна. С малко инвестиции може да се направи така, че количките да стигат дотам.

Г-н Христов подложи на гласуване главите от Наредбата.

Глава Първа беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава Втора беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава Трета беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

„Допълнителни разпоредби” и „Преходни и заключителни разпоредби” от Наредбата бяха приети с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялата Наредба беше приета с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 252

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на второ четене Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: промени по бюджета, Вх. № 770/ 10.06.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов - за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 253

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет

 

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2008 година, както следва:

 

Считано от 01.07.2008 година, прехвърля разходите на клубовете за деца и младежи в селата Балван, Ресен, Шемшево, Присово и Миндя по бюджета на Център за социални услуги.

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново служебно да извърши промените по бюджета за 2008 година и чрез вътрешни разчети да прехвърли направените до 30.06.2008 година разходи по отчета за касово изпълнение на бюджета на Центъра за социални услуги.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: проекти за реформиране на домове за деца, Вх. № 769/ 10.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 254

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Домовете за деца и чл. 30, ал. 1 и чл. 48 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Великотърновски Общински съвет

Приема Проект на Институционален проект и Проект за реформиране на Дом за деца „Хр. Смирненски“ село Балван.

 

Приема Проект на Институционален проект и Проект за реформиране на Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ град Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график за заседанията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: ОбА предлага за заседанието на 11.09.2008 г. да отпадне точката „Информация за дейността на смесените /с участието на община В. Търново/ търговски дружества” и същата да стане т. 6 в дневния ред на заседанието за 9.10.2008 г.

Предложението по т. 4, заедно с предложената корекция, беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 255

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното решение

Приема график на заседанията си през II-рото полугодие на 2008 г., както следва:

Заседание 17.07.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за I – во полугодие на 2008 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I – во полугодие на 2008 г. и всички неснети от отчет решения.

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2008/2009 г.

4. Доклад за резултатите от осъществен контрол за изпълнение на препоръките на Сметната палата, дадени при извършен одит на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти- частна общинска собственост.

5. Информация за състоянието на парковете и зелените площи на територията на Община Велико Търново.

Заседание 11.09.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Информация за касовото изпълнение на бюджета за I-во полугодие на 2008 г.

4. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за I-во полугодие на 2008 г.

5. Информация за дейността на търговските дружества за I-во полугодие на 2008 г.

Заседание 09.10.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1 Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2008-2009 г.

2 Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново.

3 Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

4. Информация за дейността на сдружението на кметовете и кметските наместници и проблеми на населените места от общината.

5. Информация за съставянето на регистър на озеленените площи и на дълготрайните декоративни дървета и други съгласно чл. 63 от ЗУТ.

6. Информация за дейността на търговските дружества за деветмесечие на 2008 г.

Заседание на 13.11.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Общината за III-то тримесечие на 2008 г.

2. Отчет за дейността на Сдружението чисти селища.

3. Информация за усвояване на инвестиционен кредит за реализация на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. В. Търново”.

4. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 8 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината.

Заседание за 8-ми декември. Тържествено заседание.

1.Присъждане на Акедемичната награда на Община Велико Търново.

Заседание 18.12.2008 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация 2008 г.

2. Определяне размера на такса битови отпадъци.

3. Приемане на График на заседанията на Великотърновски Общински съвет за I – во полугодие на 2009 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: сключване на допълнително споразумение с „ТИТАН - АС” ЕООД, Вх. № 740/ 06.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 5. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 256

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; на основание чл. 71, ал.2 от Закон за концесиите, във връзка с чл. 70, ал.3, т.5 от същият закон и във връзка с Решение № 16 на Софийски градски съд от 20.04.2006г., съгласно Удостоверение № 1908 от 17.03.2008г. на Великотърновски окръжен съд, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие да се отразят с допълнително споразумение настъпилите промени в търговската регистрация на концесионера, отразени по партидата на клона - ЕООД „ТИТАН- АС – клон Велико Търново”.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение с ЕООД “ТИТАН- АС – клон Велико Търново” в което да бъдат отразени промените във връзка с Решение № 16 на Софийски градски съд от 20.04.2006г., съгласно удостоверение от 17.03.2008г. на Великотърновски окръжен съд, като същите влизат в сила за страните от датата на съдебното решение.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: промени в общинската транспортна схема, Вх. № 748/ 06.06.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да вметна няколко факта. Преди началото на тази сесия за пореден път при мен идват подписки на недоволни граждани. Този път това е подписка „против монополно вдигане цените на билет на автобус № 5 и несъответствие на цената с качеството на предлаганата транспортна услуга”. Тук са 50 подписа. Подписката от Картала е с над 200 подписа, а от Беляковец са над 300. По повод на Беляковец и на Картала гражданите бяха възмутена и по повод на това бе инициирана среща с участието на превозвача, където бе постигнато някакъв вид съгласувано споразумение – в рамките на 3 дена контролен срок превозвачът да преосмисли начина на ценообразуване на билета си. Тъй като тази сутрин цената на билета е била 0.90 лв., гражданите са извикали таксиметрови автомобили, с които им е било по-евтино.

По повод коментарите за маршрутките искам да ви зачета върху какво сме се заклели всички ние, които сме в тази зала и работим в името на обществеността: „във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите и да работя за тяхното благоденствие”. Подчертавам това, тъй като на комисията бе заявено, че някои от нашите колеги не са длъжни да се съобразяват с изискванията на гражданите. Искам да зачета още един член – 49 от ЗМСМ: „ПК да проучват потребностите на населението в съответните области и да проявяват предложения за решаване на проблемите”. Оттук нататък трябва сами по съвест да разсъждаваме какво искаме и какво трябва да направим. Относно коментарите за повишаване на билета бях запознат, че част от превозвачите са вдигнали цените, но не и чак толкова драстично. Има цени, които са вдигнати от 0.50 лв. на 0.80, други от 0.60 лв. на 0.70 лв. Някои са го направили плавно, други – драстично. Отделен е въпросът доколко е законно това.

Въпросът с транспорта в нашия град е един от основните и от много важните. На мен ми звучи предизвикателно предложението на ОбА предвид това, което самите превозвачи лансират – че ако ОбА и ОбС направят нещо, превозвачите щели да направят еди-какво си. В момента има нарушение и ако се получи прекратяване на договорите, ние няма да бъдем упрекнати в нищо. Много от съветниците искаха да се поставят нещата на равни начала и на еднакви стартове. По въпроса трябва да се подходи разумно. На мен ми допада тази идея – след като ни поставят ултиматуми, имаме възможност да преустановим договорите и да преосмислим политиката си за транспортните маршрути и да го направим в нова форма. Бих подкрепил идеята за прекратяване на договорите. Разбира се, всичко това трябва да мине през ПК и тогава да се вземе решение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз недоумявам какво точно разглеждате в момента, защото в точката има промяна на общинската транспортна схема – една планова точка, разглеждана многократно и инициирана от г-н Димитров. Вървяхме по цялата процедура в продължение на 3-4 месеца, защото това влезе в специализирана комисия и аз сега вкарвам едно предложение, като изпълнение на решението на тази специализирана комисия, т.е. изпълнение на закона. Аз няма да защитавам или да оборвам това предложение, което е направено тук. Между другото, и по този повод има подписки. Другият въпрос, който мисля, че не е във връзка с това дали ще има, или няма да има допълнителни линии, е въпросът за цената на билетите и тези два въпроса не би трябвало да бъдат смесвани или ако се решават, да се решават корелативно.

Предложението, свързано с нарушаването на договора от превозвачите, смятам, че трябва да се разгледа в отделна точка. Аз ви моля това мое предложение да приемете по-скоро като становище и да не спекулирате с желанието на кмета да прекрати договорите. Аз съм написал какви са възможностите по закон. Вероятно има и други възможности.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Нека първо обсъдим т. 6 – за транспортната схема.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Аз също с изненада установих, че в хода на заседанието се смесиха два коренно различни въпроса, затова подкрепям предложението на д-р Рашев: информацията, която той внася, да се разглежда в отделна точка, тъй като това е прецедент и като нарушение на договора трябва да се разгледа обстойно и да се реши проблемът.

Аз искам да изкажа моето становище и становището на Група „ВМРО-Преображение” по въпроса за допълнителни линии в градския транспорт. Тук се говори за маршрутки и маршрутни таксита. Искам да напомня, че такова понятие в Закона за автомобилните превози не съществува. Става въпрос за допълнителни линии, превозите, по които ще се извършват от автомобили клас „В”.

Очевидно е, че градът се разраства, възникват нови предприятия, което също е много добре, заетостта в града се увеличава и хората имат нужда от транспорт. Факт е също, че транспортът във В. Търново е един от нерешените проблеми, така както подобава на една община като В. Търново. Ние имаме големи претенции да сме европейска, културна столица и т.н. Но ако сравним качеството на услугите в нашия град и с няколко европейски столици, ще видим, че разликата е огромна. Очевидна е нуждата от цялостно решаване на проблема с транспорта. Става дума за разглеждане на цялостната транспортна схема. Това е в прерогативите на ОбА и на ОбС. Аз ви призовавам сега да не приемаме това предложение за разкриване на допълнителни линии в рамките на съществуващата транспортна схема, защото това е от една страна драстична промяна на съществуващата транспортна схема.

Предложението ми е да разглеждаме този въпрос за предлаганите линии в контекста на цялостното разглеждане на транспортната схема, а това би могло да се случи, когато изтекат договорите на настоящите превозвачи. Този въпрос ще разгледаме в следваща точка, както предложи д-р Рашев. За мен това е правилният път. Съществуващата транспортна схема беше приета в рамките на предходния мандат след едно задълбочено разработване с участието и на специалисти от София, след обществено представяне и обсъждане. И сега трябва да подходим по същия начин, а не да вземаме решение на парче.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Вземам думата, за да изкажа собственото си мнение и мнението на група „Десен алианс”, което защитих в ПК по ОРСТП. На заседанието на тази ПК гласувахме с 3 гласа „против” и само 2 гласа „за”. Какви бяха нашите мотиви? Разглеждайки даден проблем, трябва да знаем кои са нещата, които го пораждат и с нашите действия и решения трябва да вървим към решаване на този проблем. Според мен не е наложително към днешна дата въвеждането на нови маршрутни линии, тъй като в момента имаме 10 утвърдени автобусни линии и две тролейбусни. Наистина градът се разрасна и в Западна промишлена зона се направиха нови предприятия, но отделните квартали са обхванати в цялост. Пускането на нови 5 линии ще дублира автобусните линии по двете основни пътни артерии на града – „България” и „Н. Габровски” и аз не виждам достатъчно основания да разрешим разкриване на нови 5 автобусни линии, били те маршрутки, маршрутни таксита, още повече, че такова нещо като маршрутки в нито един закон не е посочено. Маршрутните таксита, въведени в някои градове с по-голям брой жители, пораждат редица затруднения относно спазването на правилата за движение и ЗДП. Каза ни се, че няма да има утвърдени автобусни спирки, всеки може да метне с ръка и да спре маршрутката, а това ще породи задръстване. Част от основанията, които се изтъкнаха, бяха, че няма автобус до новооткрития магазин „Метро”. Тук искам да подчертая, че това не е квартална бакалия, а специализиран магазин за търговци на едро, от който пазаруват хора със собствен превоз, с регистрирани фирми, които купуват на едро. Това не е магазин за неща от крайна необходимост, а магазин на едро.
Ние няма да подкрепим това предложение, защото то е предложение на парче. Договорите на досегашните превозвачи изтичат догодина. За тази година може да се помисли за промяна и за актуализиране на досегашната транспортна схема. През този период да се видят какви са най-належащите нужди на хората, какъв процент от хората пътуват от точка „А” до точка „Б”, защото дублирайки линиите, обричаме на фалит и досегашните превозвачи, а също и тези маршрутни таксита, на които бихме разрешили да развиват дейност. Отделен въпрос е, че 500 таксита работят на територията на Общината. Затова догодина, когато изтекат договорите на досегашните превозвачи, да се организира нова транспортна схема, ако трябва някои от досегашните 10 линии да бъдат съкратени и на тяхно място да се вкарат маршрутки – 3-4 линии и тогава цялостно да се реши проблемът.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Хаджихасан. Предложението беше прието с 17 „за”, 6 „против” и 9 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Възмутен съм от това, което се получава в момента. Даде се възможност на двама човека да се изкажат и след това г-н Хаджихасан внесе предложение за прекратяване, без да се даде право на всички съветници да се изкажат и по този начин този сериозен въпрос за нашия град да бъде дебатиран на по-високо ниво. Още повече, че по въпроса с компетентността на нелоялната конкуренция не мога да приема факта, че г-н Алексиев като бизнесмен говори за това нещо. Не приемам също факта, че даден бизнес, напр. ресторантьорство, трябва по тази логика да има само 1 ресторант и всичко друго, което съществува в сферата на бързо хранене, да няма право да съществува. Искам да въведа един елементарен пример. В по-големите градове имаме такси, автобус, тролейбус, трамвай и отдолу метро. Ако съдим по това, което се каза, значи, че в нашия град трябва да има 1-2 каруци в посока изток-запад и то на конкретните фирми, които в моментна роптаят.

Мисля, че беше редно да дадем възможност на експертите от Общината да защитят предложението.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Димитров, по Правилник вие нямате право на отрицателен вот, защото въпросът е процедурен.

Г-н Христов даде думата на представителя на превозвачите, за да прочете декларация.

Г-н АЛЕКОС ГЕОРГИС КОЦОПУЛОС – управител на фирма „Анита”: Във връзка с намерението на община В. Търново да разкрие нови 5 автобусни линии при наличието на 10 такива плюс два тролейбуса и достатъчно регламентирани и нерегламентирани таксита, дублиране на автобусните линии, предлагаме да не се приема изменението на транспортната схема на община В. Търново до изтичане на договорите през 2009 г. Новите маршрутни линии ще създадат конфликт за живущите в кварталите. Маршрутките ще минават покрай 5 училища и детски градини. Обезпокояващо е, че няма да има съществуващи спирки, на които пътниците да слизат и да се качват, което ще доведе до опасност от транспортни злополуки. Няма да можем да изчерпим тази тема само днес, така че предлагам, когато възникнат проблеми, свързани с транспорта, нека да ни поканят и ние да вземем отношение по въпроса.

Искам да кажа също, че има уведомително писмо относно новите цени на билетите, изпратено до Общината и това, че то не е внесено за обсъждане, не е наша вина.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА. Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 6 „против” и 20 „въздържали се”.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (отрицателен вот): Гласувах против, за да имам възможност да си кажа възраженията. Няма да говоря по същество, не съм специалист. Процедурно предложението не можеше да се приеме. Прочетете какво ни се предлага като проект за решение: „Приема промени в транспортната схема, като утвърждава протокол от …”, но протоколът го няма, има негов преразказ. Но дори и да утвърдим протокола, не пише какво следва по-нататък; кой ще прави конкурс, ще има ли конкурс, откога ще влиза в сила и т.н. Затова освен смислово и процедурно аз не съм съгласен с предложения проект за решение.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ (отрицателен вот): Използвам правото си на отрицателен вот, понеже се прекратиха дебатите. Искам да подкрепя изказванията на г-н Камен Алексиев, на г-н Цонев и да кажа, че в ПК по транспорта трима души бяха „въздържали се” и „против” точно поради това, че ние не можем да разглеждаме въпроса на парче и трябва да се направи нова транспортна схема. Това беше единодушното мнение и следващия път, когато се разглежда такъв въпрос, в ПК трябва да има представители на ДАИ, на КАТ, защото така всичко беше съшито с бели конци.

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ: Следва да обсъдим предложението на д-р Рашев за промени в цените на билетите и за прекратяване договорите на превозвачите.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Предлагам точката да отпадне от днешното заседание. Ще изясня мотивите си. Първият ми мотив е, че точката беше предложена днес и не е гледана в ПК. Второ, след прочитане на декларацията от превозвачите разбрах, че те имат уведомително писмо до ОбА за повишаване размера на билетите. Това аз лично до този момент не чух от ОбА, затова предлагам да бъде спазена процедурата, да мине през ПК и тогава да решим какво ще правим: дали ще повишим цената на билетите, или ще остане тази, която е в момента.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз искам да подкрепя предложението на г-н Пантилеев и да изясним въпроса имат ли превозвачите депозирано писмо за повишаване цената на билетите, като човек от ОбА отговори на въпроса.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз подкрепям мнението на колегите за отлагането на тази точка. Част от мотивите, които щях да изразя, те вече споменаха. Необясним е фактът, че едно предложение на превозвачите отлежава незнайно как в една стая в ОбА и човекът, който е трябвало да внесе това предложение, не го е направил. Това предложение трябваше досега да мине в ПК, да се види икономическата обосновка в предложението на превозвачите и днес ние да можем да вземем адекватно решение. Искам да припомня, че миналата година цената на дизеловото гориво беше 1.20-1.30 лв. В момента тя е 2.50-2.60 лв, като световните тенденции са тя да продължава да расте, така че едно такова увеличаване на цената с 0.10 лв. е коректно и резонно, но нека да спазим процедурата – това писмо, като основание за вдигане на цените трябва да мине в ПК и да влезе за съгласуване и гласуване в ОбС, защото това, което са направили превозвачите – самоволно да вдигнат цените, не е съвсем коректно към гражданите на община В. Търново. Аз мисля, че в двуседмичен срок ние сме в правото си да свикаме извънредна сесия и на тази сесия да се разгледа това предложение и да узаконим цените или да ги отхвърлим, защото другият казус отива към разваляне на договорите и към един хаос в транспортната схема на града. Аз съм за отлагане на точката, свикване на извънредна сесия и междувременно разглеждане на икономическата обосновка за промяна на цените на билетите.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Не можах да разбера това предупредително писмо включва ли и икономическа обосновка на повишаване цените. Второ, в този двуседмичен срок се надявам да представите такава обосновка, ако такава няма към писмото. Уведомителното писмо все още не значи, че ОбС е взел решение. Защо тогава сте увеличили цените преди решението на ОбС? Третият въпрос: аз предлагам до разглеждане на проблема да върнете старите цени.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Ако превозвачите са склонни, до разглеждане на новата цена, да върнат старата цена на билетите.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Г-н Рашев е тук и аз за втори път умолявам да ни бъде изяснено има ли такова писмо и с какъв текст е то. Има ли икономическа обосновка за увеличаване на цената. Не искам да защитавам никого, но смятам, че без подписан анекс превозвачите нямат право да увеличават цената. Ето защо докато не мине процедурата, те трябва да возят на старата цена. А за това, че от един месец в ОбА има писмо и то не се внася за разглеждане в ОбС, някой трябва да понесе отговорност.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам да се придържаме към предложението на г-н Алексиев за отлагане на тази точка от дневния ред и да препоръчаме на превозвачите до разглеждане на въпроса на следващата сесия на ОбС да върнат старите цени.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не става въпрос за препоръка, а за изпълнение на действащ договор.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз мисля, че няма как да бъде отложена точката, защото една констатация вече има. В предложението е написано по какъв начин и в какъв ред е констатирано наличие на билети на цена 0.80 лв. при договор 0.50, 0.60. 0.70 лв. и т.н. Според мен ОбС трябва да вземе някакво решение. Дори и да се отложи окончателното решение сега, би трябвало да има по-конкретно решение, а не само препоръка. Че договорът трябва да се спазва, е безусловно. Че няма внесено писмо от превозвачите за обосновано вдигане цената на билетите, няма. Има писма от преди около повече от месец от г-н Гайдаров във връзка с една наложена санкция по договора. Ние проведохме и лична среща. В механизма на налагане на санкция може би има известна грешка, защото става дума за еднократна санкция. Става дума само за „Пътнически превози”. Тази санкция вероятно ще бъде преоценена към онази дата, но „Пътнически превози” е в продължаващо нарушение на договор по отношение на изпълнение на курсовете съгласно договора. В това писмо е споменато, че цената, предвид повишаване цената на горивата, е ниска и трябва да се помисли за повишаване цената на билетите. Няма икономическа обосновка за това. Да не говорим за писма от всички други, които имат индивидуални договори. Няма и икономически анализ.

Мисля, че ОбС може да приеме решение да отложи окончателното решаване на въпроса до представяне на икономическа обосновка, което може да стане в рамките на 2 дена и ви предлагам да дадете един 10-дневен срок, в който трябва да се възстановят цените по договора. Това означава, че ние ще продължим проверките и ако констатираме повишена цена до следващото заседание на ОбС, договорът на този превозвач трябва да бъде прекратен. Договорите трябва да се изпълняват така, както са подписани.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще предложа следния проект за решение: „Общинският съвет не утвърждава предлаганото повишение на цените на билетите до следващо заседание на ОбС. В тридневен срок превозвачите да представят икономическа обосновка”.

Аз искам да изразя за пореден път системното си неудовлетворение от начина, по който ние, като ОбС, сме използвани като кърпа за измиване на ръцете. Оказва се, че имало някакво предложение от 1 месец, за което ние научаваме сега. Аз научих за него преди 15 мин. А това е по един много важен въпрос, по който Кметът каза: „Аз не съм убеден вие ли сте компетентните, но аз съм компетентен, но понеже става въпрос за отговорност, вие сте отговорните, решете сега накрак за обосновка”. Така че за пореден път аз възразявам срещу начина, по който ние многократно сме използваме само когато има нужда, когато нещо „пари”, ние да го носим.

Г-н ГАЙДАРОВ: Беше цитирано моето име във връзка с една огромна санкция, която беше наложена на фирмата. Но тя е благодарение неизпълнение основно на курсове на тролейбусния транспорт. Наистина пратихме две предложения при г-н Рашев, но никакъв отговор. Санкцията беше наложена през месец март като гръм от ясно небе. Неизпълнените курсове са от тролейбусен транспорт, но ако фирмата продължи да търпи санкции, този транспорт трябва да бъде спрян. Нямаме друг избор. Санкцията се наложи за месец март, минаха април, май, юни, тролейбусните курсове се изпълняват 100 % с по един курс на № 4 и № 70, но и тях ще направим. Вече 5 месеца трупаме загуби. В тролейбусния транспорт са вложени големи инвестиции, но по редица причини, особено зимата, се създават проблеми и трябва се вземе някакво решение. Ние го имаме, дано ОбА намери време да го разгледа. Бъдещето на тролейбусния транспорт е поставено на карта.

Не е вярно, че не е представена икономическа обосновка. Имам такава, но беше върната заради едно понятие – „средно превозно разстояние”. Изчисли се, писмата са в ОбА, получи се разлика от 2-3 десетохилядни от тарифната ставка. И в предложението си преди това представих обосновка, след ремонта – втора обосновка, за да докажа, че обосновката е била точна и в първия вариант.

Съгласен съм за цената на билета, но при 50 човека кондуктори и шофьори за един ден не е възможно. Трябват нови билети. Моля да ни се даде срок 2 дни.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Гайдаров защитава своята частна фирма. Това не е общинската фирма за превоз на пътници. За нас, Общината, въпросът с тролейбусния транспорт е решен. Тролейбусният транспорт, контактната мрежа с всички съоръжения са предадени за експлоатация на „Пътнически превози”, тогава държавно предприятие. Този договор продължава да е в сила. Вие играхте на конкурс, постигната е определена цена на билети, постигната е определена транспортна схема, което означава начална, крайна спирка и сега ми казвате, че не можете. Ние не сме партньори, както казвате Вие, ние сме възложители на това нещо. Това, което сте ни представили Вие, не е икономическа обосновка за повишаване цените на билетите. Да, има наложена санкция от 100 000 лв. Вие сте се подписали, че не изпълнявате курсовете по договора. Всеки един курс се санкционира за 50 лв. Представете си колко курсове са неизпълнени. Имаме договор, който трябва да се изпълнява и има начин, по който се променя договор.

Имахте предложение за промяна на транспортната схема. Тя влезе по съответния ред в тази специализирана комисия, за която говорим, и тя отказа промяна на транспортната схема. Тя не отказа промяна за създаване на нови линии, която беше предложена от г-н Румен Димитров. ПК я прие, аз подписах, влезе в ОбС, който не я прие и така няма да има допълнителни линии. Това е една нормална процедура. Вашето предложение влезе в ПК, тя не го прие и аз затова не съм го вкарал в ОбС. Никой от другите превозвачи няма икономическа обосновка, а и колективна икономическа обосновка няма. Всеки превозвач трябва да даде своя обосновка.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изкажа своето възражение за начина, по който протича самата сесия. Има правила, които важат за всички, както за съветници, така и за граждани. Ако господата искат да се изказват, нека да се насрочи извънредна сесия и тогава да говорят. След като тук искаха да се изкажат и други граждани и не им беше дадена възможност, мисля, че никой друг не трябва да ползва привилегии и да се нарушава Правилникът.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Този въпрос изобщо не трябваше да бъде разглеждан днес, защото не е разглеждан в ПК на ОБС.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Правя предложение, с което искам да допълня проекта за решение на г-н Стефанов, за да бъде по-ефективна нашата работа и искам да допълня, че не приемам ултимативния тон на превозвачите, който те демонстрират. Нека да уважаваме първо гражданите на Общината и тогава личните си интереси.

Г-н Стефанов не конкретизира на коя сесия и затова аз предлагам в понеделник от 17.00 часа в тази зала в присъствието на граждани, превозвачи и всички заинтересовани да се направи дебат по транспортната схема и по възникналите проблеми. Във вторник да заседават ПК по този проблем и в четвъртък да направим извънредната сесия. През всичкото това време превозвачите да свалят цените и да спазят договора. Не че не уважавам техните искания за новата цена на билета, но те трябва да свалят цената, защото всеки гражданин, който разбере за проблема, ако заведе дело, автоматично ще осъди всеки един от превозвачите, който своеволно е увеличил цената на билета.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние не можем да отлагаме този проблем. Прав е г-н Кметът, че той прави две предложения и ние трябва да излезем от тази зала с едно от двете решения. След като е нарушен договорът, трябва да вземем решение по едно от двете предложения на Кмета. Няма какво да отлагаме за следващата седмица. Моето предложение е следното: ако от утре или до 3 дена, превозвачите не върнат цените, съгласно договора, да им се прекрати договорът до този момент, когато те, съгл. сключения договор не си направят съответните икономически предложения и да се приеме. Предлагам да дадем техническо време – 3 дена, и след това да влезе в сила второто предложение на г-н Рашев.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Има едно мое становище с две предложения и едно от г-н Стефанов. Аз оттеглям моето предложение и ви предлагам да приемете на г-н Стефанов.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване внесените в писмена форма предложения. Досега само г-н Стефанов е внесъл такова.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефанов. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 257

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет

Не утвърждава предложеното повишение на цените на билетите до следващото заседание на Общинския съвет.

В тридневен срок превозвачите да предоставят икономическа обосновка.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: даване на съгласие за закупуване на оборудване за нуждите на МДОДЗ – Велико Търново, Вх. № 730/ 30.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 258

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл.1, ал. 2, т. 2, чл.3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване със собствени средства на дружеството на един брой анестезиологичен апарат на стойност 25 000лв. /с ДДС/ и един брой пациентен монитор на стойност 15 000лв. /с ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: проведено общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 747/ 06.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 259

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема за сведение Информация относно проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Стара планина-ВТ- в ликвидация” АД гр. Велико Търново.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 141 - А, Вх. № 733/ 03.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –въздържал се, Анета Манойлова –въздържал се, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 260

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 41, представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/, застроен и незастроен целият с площ от 425 /четиристотин двадесет и пет/ кв.м., отреден „за смесено предназначение”, попадащ в строителен квартал 141-А /сто четиридесет и едно, буква „а”/ по плана на града, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда, гараж и склад към него, със застроена площ в размер на 88 кв.м., актуван с АОС № 3017/ 11.08.2005 г., да бъде обявен за частна общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет Велико, дава съгласие да бъде обявен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 41, представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/, застроен и незастроен целият с площ от 425 /четиристотин двадесет и пет/ кв.м., отреден „за смесено предназначение”, попадащ в строителен квартал 141-А /сто четиридесет и едно, буква „а”/ по плана на града, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда, гараж и склад към него, със застроена площ в размер на 88 кв.м.

Утвърждава начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена с протокол на лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 251 800 /двеста петдесет и една хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

в/ депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 100 000 лева;

г/ кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване безвъзмездно право на строеж, за разширение на детска градина „Здравец”, Вх. № 724/ 28.05.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 261

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.2 и чл.37 ал.6 т.1 от ЗОС, чл. 54 ал.4 т.2 и чл.54 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс в полза на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” с адрес гр. София, бул. „Тотлебен” №34-а, представлявана от изпълнителния й директор, върху недвижим имот общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 153-а /сто петдесет и три, буква „а”/ по ПУП на гр.Велико Търново, ул. „Стара планина”, отреден „за детски дом”, актуван с АОС № 184/ 08.04.1996 г., за обект: „Разширение на съществуваща детска градина” с РЗП в размер на 657, 80 кв.м. съгласно представен идеен проект – част „Архитектура”.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по учредяване безвъзмездно право на строеж, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЕДИНАДЕСЕТО ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване на допълнително право на строеж, Вх. № 734/ 03.06.2008 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да обърна внимание на т. 4 от проекта за решение. В самото предложение е фиксирана квадратурата и цената, на която ще се извърши строителството. Фиксирани са цените на общинските имоти. Получава се разлика от 13 000 евро. Необходимо е да се уточни, че след завършване и прехвърляне на собствеността, е дължимо плащане в рамките на 13 000 евро, както и всички дължими такси. Общинските имоти са с толкова по-скъпи от евентуалното строителство.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз искам да попитам дали проектът за решение е съобразен с влезлите от вчера в сила промени в ЗОС. Защото ако не е съобразен, ще бъде оспорен от областния управител.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Съобразено е с промените в Закона, тъй като решението за замяна е взето. Тук имаме учредяване допълнително право на строеж, т.е. разширяваме обема на сделката, която ОбС е приел веднъж. Няма противоречие със Закона.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението по т. 11 и предложението на г-н Ковачев - уравняването на сумата да стане след предаване на имота.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –въздържал се, Анета Манойлова –въздържал се, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 262

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 от ЗОС, чл. 58 ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

Дава съгласие да бъде сключен допълнителен договор и учредено допълнително право на строеж съгласно чл. 9, раздел ІІІ от Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 21.08.2007 г., в полза на „ИСМАР-05” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” № 24, представлявано от управителя Ружди Мустафа Хаджимустафа, с цел надстрояване на още един етаж на жилищна сграда за удовлетворяване на жилищните нужди на социално слаби граждани, като допълнителният етаж се състои от четири броя двустайни апартамента и е с обща застроена площ в размер на 251, 97 кв.м.

В замяна на новопостроените обекти, приети в завършен вид, Община Велико Търново ще предаде на „ИСМАР-05” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №24, представлявано от управителя Ружди Мустафа Хаджимустафа, собствеността върху следните недвижими имоти:

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ от строителен квартал 151 по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 400 кв.м., отреден „за гаражи”, актуван с АОС № 2000/ 06.10.2003 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ от строителен квартал 379 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, с площ от 461 кв.м., отреден „за жилищно строителство”, актуван с АОС №1933/21.07.2003 г.

Утвърждава експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ХІХ от кв. 151 – в размер на 113 600 лв. /сто и тринадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС или 137 251,52 лева /сто тридесет и седем хиляди двеста петдесет и един лева петдесет и две стотинки/ с начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 379 – в размер на 101 420 лв. /сто и една хиляди четиристотин и двадесет лева/ без ДДС или 122 535, 64 лева /сто двадесет и две хиляди петстотин тридесет и пет лева шестдесет и четири стотинки/ с начислен ДДС.

Прехвърлянето на собствеността върху имотите, изброени в т. 2, да стане след приемането от общинска администрация на напълно завършени и годни за обитаване жилища и след изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител на стойността на извършеното строителство. Разликата между стойността на строителството и стойността на общинските имоти да бъде внесена от молителя по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване допълнително право на строеж върху общинските имоти съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: замяна на недвижим имот, кв. № 548, Вх. № 746/ 06.06.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз искам да направя едно процедурно предложение. От дълги години се поставя този въпрос, че ние като съветници трябва да гласуваме по нещо, по което от раздадените материали много трудно можем да се ориентираме. Скицата, която е дадена, не е четлива, но дори да е четлива, аз не мога да се ориентирам по нея за какво става въпрос. Молбите ми към г-н Кмета са две и те имат давност от няколко мандата. Едната е тук да се сложи карта на В. Търново или да стои постоянно и когато има такива въпроси, главно имотни, да можем да се ориентираме. Втората ми молба е, когато се дава описание на имотите освен това кодифицирано записване, което се разбира главно от специалистите, да има и нещо по-граждански написано – улица, квартал.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Този въпрос вече трети път влиза в тази зала. Предните два пъти беше отложен, защото беше предизборна ситуация и аз тогава казах на колегите, че ще направя извадка от протокола и ще я дам на директорите на двете училища, а те да запознаят родителите с решението, което сега се предлага отново да вземем. Тъй като г-н Стефанов казва, че не знае къде се намира това място, аз ще ви ориентирам: това е до Хуманитарната гимназия, през улицата има един улей, където преди няколко години имаше една барака, а сега е едно зелено петно, което отделя Хуманитарна гимназия и училище „Христо Ботев” от горната улица. Когато ходим по предизборни кампании, ние обикновено обещаваме сини небеса на хората. Когато влезем и се закълнем в тази зала, казваме, че ще работим за благоденствието на В. Търново. Когато седнем на тези места обаче, започваме да чуваме само гласа на инвеститорите. Много пъти тук се е чувал гласът на Георги Вълев. Аз ви казвам: нека този път чуем гласа на обикновените хора. Казвам ви, че и сега е трудно да се концентрира вниманието при това интензивно движение там. Ако се осъществи тази инвестиция, ще стане рисковано за здравето на 600 ученици от първи до дванадесети клас. И сега аз пак ще направя същото: ще направя извадка от този протокол, ще дам по един екземпляр на директорите и ще предложа родителите да се запознаят с него на предстоящите родителски срещи. Защото след време като започне строителната епопея там, те да знаят на кого да благодарят за това добро, което ще се случи там. Моля ви да проявите разум.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Колкото до това място, искам да кажа, че аз съм учил там и знам много добре това място. Вие казахте, че там мястото е прекрасно, но не казахте, че в късна есен, когато започнат да окапват листата, не може да се минава по улицата. Не е ли по-добре това да стане един паркинг?

Г-жа РОЗА МИШЕВА: В моята представа за модерен европейски град не влиза този град да е изпълнен само с хотели и кръчми. А това за листата не е убедително като причина. Нека да има една зелена завеса, която да отделя училището от шумовете, които натоварват тези ученици, които стоят там по 8 часа на ден. Тази сграда стои там от 100 години и никой не е посмял да пипне това място, защото има респект от институцията училище.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз виждам продължаваща и опасна тенденция от страна на един общински съветник. След като вероятно разбра грешката си да призовава гражданите с тояги да се явяват в ОбС, сега ще призове родителите да дойдат на протести. Право на гражданите е да протестират, но общински съветник да провокира гражданско недоволство и да го заявява тук от трибуната втори път, че ще кажете на родителската среща, че децата не са концентрирани, защото отсреща имало паркинг, това звучи като заплаха. За да махнем шума, ние направихме много, държавата и общината.

Към г-н Георги Стефанов: надявам се с новата зала в ОбС този въпрос с картите на града да бъде решен, защото имаме поне теоретична възможност на големия екран да вадим извадки от плана и това да се показва. Теренът, който искаме да заменим, е този около Хуманитарна гимназия. Става дума за подземен паркинг. Няма да допуснем високо строителство върху него, което да не е в унисон с околната среда и евентуално да пречи на погледа към хълма Царевец.

Същината на замяната не е грижата за петзвездния хотел, същината на замяната е един терен, който е собственост на г-н Георги Вълев, който попада в улична регулация по един утвърден устройствен план на територията на община В. Търново. Затова вкарваме няколко пъти този въпрос в ОбС, защото за нас, гражданите на В. Търново, е важно да решим този въпрос. Защото ние, в кв. „Триъгълника”, не можем да решим въпроса с прокарване на улица. Има частен терен, който попада в улична и паркингова регулация в района на ул. „Полтава” и ул. „Краков”. Почти завършва строителството на сградите и ние трябва да имаме улици като публична собственост на Общината. Законът е предвидил, че ние трябва да се съобразим със собственика, който не желае друго обезщетение, а именно този вид замяна. Законът му позволява да иска това и това е основната причина, поради която вкарваме това предложение неколкократно. От друга страна, ползата е двойна – че ще има един паркинг в една гъсто населена територия, която е от изключителна важност за града. Надявам се това да помогне там да има петзвезден хотел.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Г-н Рашев, аз се учудвам, че Вие, като лекар, не отчитате, че децибелите могат да влияят на концентрацията на кой да е човек. Затова Ви каня на един мой урок, за да видите при какви условия учим в южното крило.

Що се отнася до това, което повтаряте за втори път, ще Ви кажа, че все още правя разлика между условно и императивно наклонение. Предния път аз се изразих условно и казах: „ако тези граждани бяха дошли със сопи..”. Не съм казала: „Елате тук със сопи!”. Както и сега не казвам: „Родители, деца, учители, разбунтувайте се”, а ще изпълня обществения си дълг, като доведа този въпрос до тяхното знание. Аз искам хората да бъдат информирани и те да вземат сами своето решение. Аз само ще ги информирам.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз посетих двата терена, за които сега дебатираме. Който е проявил интерес, ще разбере, че натоварването на кръстовището горе е огромно и то, макар и с малък процент, трябва да се раздели. Т.е. тази улица е необходима за инфраструктурата на В. Търново. След това посетих мястото до Хуманитарната гимназия. В момента това място е затрупано с изхвърляни отпадъци, обрасло с трева и храсти. Сега някой предлага да се извърши нещо и тук някои хора започват да дебатират. Аз лично смятам, че сделката е равностойна и ще я подкрепя.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз уважавам мнението на всички общински съветници. Наистина в едно такова демократично общество всеки от нас има право на своето мнение, има право и да го отстоява, но тъй като се притеснявам, че има опасност да излезем от добрия тон, а същевременно съзнавам значимостта на проблема, който бихме решили, ако подкрепим това предложение, ето защо ви предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – против, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Манойлова –въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев –за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 263

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 ал.1 от ЗОС и чл. 46 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за замяна на недвижим имот, представляващ ПИ № 3728 от строителен квартал 548 по плана на гр.Велико Търново, с площ от 1 390 кв.м., собственост на Георги Вълев Вълев от с. Арбанаси, срещу общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ от строителен квартал 330 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 844 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС №4343 от 29.08.2007 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по подготовката на замяната на имотите и на основание чл. 46 ал. 2 от НРПУРОИ да внесе на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет предложение за решение, което да съдържа:

- Цената на всеки от имотите, предмет на замяната;

- Документите, удостоверяващи правото на собственост;

- Разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;

- Размерът на режийните разноски, таксите и дължимият данък, които се заплащат от лицето, с което се извършва замяната;

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост кв. № 44, с. Беляковец, Вх. № 759/ 09.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 264

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 85 /осемдесет и пет/ кв. м., актувано с АОС № 4491/ 24.04.2008 г., представляващо 85/1000 идеални части от УПИ І-428 /урегулиран поземлен имот едно римско четиристотин двадесет и осем арабско/, попадащ в строителен квартал 44 /четиридесет и четири/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Денка Тодорова Пенкова с адрес с. Беляковец, община Велико Търново.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 85 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 30,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 30,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост кв. № 24 с. Присово, Вх. № 763/ 09.06.2008 г.

Г-жа ПОПОВА – кмет на с. Присово: Вземам тази позиция, за да изкажа една своя гледна точка. Оставам в недоумение, че в центъра на с. Присово земята се оценява по 10 лв. на кв.м. и се дистанцирам от този момент. Нещата са принципни, искам когато влязат такива материали, за да се разглеждат по комисии, те да се разглеждат с погледа на специалисти. Ако някой от тук присъстващите може да си закупи място в идеален център на селото, на 1 км от селото до регулация по цени, по-ниски от 30 евро за кв.м, нека дойде и да го обяви. На това ви обръщам внимание. Аз се дистанцирам от тази позиция като кмет.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов –въздържал се, Анета Манойлова –въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – против, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – против, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 4 „против” и 18 „въздържали се”.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост кв. № 232, Вх. № 762/ 09.06.2008 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Става въпрос за помещението, където се намираше парното на бившата детска градина „Славейче”. Молителката развива бизнес там, инвестирала е.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов –въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров –въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров –за, Пламен Петров –въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев –против, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 2 „против” и 12 „въздържали се”.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Само преди няколко точки ние гласувахме за нещо много хубаво, което за пръв път от години се случва в община В. Търново – отстъпихме безвъзмездно право на строеж на една детска градина. Така всички ние спазихме едно от предизборните си обещания – да направим всичко възможно детските градини да се разширяват, да се увеличават местата и т.н. В ДГ „Здравец” ще има две нови групи, с басейн, физкултурен салон и т.н.

Въпреки че няма голяма връзка между тези 2 точки, аз гласувах „против”, защото става дума за бивша детска градина и не знам доколко са изчерпани възможностите тя да се превърне в действаща. Ако вземем такова решение, каквото е предложено, мисля, че безвъзвратно приключваме с тази сграда, която е била детска градина. Кв. „Кольо Фичето” е един от най-големите квартали в града, аз живея там и лично съм се уверил от голямата нужда от детски градини в този квартал. Виждал съм колко са претоварени групите в детските градини и ние трябва да мислим как да разширяваме детските градини и да намаляваме бройките в групите.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предоставяне за безвъзмездно ползване на имот, Вх. № 764/ 09.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз искам процедурно прегласуване на тази точка и заедно с това се обръщам към колегите, които може би имат някакви резерви. Нека да подкрепим това предложение. Става дума за научно-техническите съюзи, една институция, която спомняме си каква дейност развива и каква потребност има да съществува. Ако ние не вземем това решение да продължим един договор, който е изтекъл, ще направим нещо лошо, което няма да доведе до изгода на Общината, защото в тези сгради няма кого да сложим, за да вземаме наем, а в същото време пречим на една организация с история, доказала се.

Моля да поканите колегите да влязат в залата, защото тук въпросът е ясен и ще направим един гаф, ако не приемем предложението.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Вземам думата по въпрос, по който вече съм говорил: не обичам думата „безвъзмездно”, когато Общината трябва да печели, макар и минимално. Откъде накъде ще дадем помещенията пак безвъзмездно, за 5 години? Затова гласувах „против”.

Г-н Христов подложи на прегласуване точка 16:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: закупуване на имот, находящ се на пл. „Майка България” № 2, ет. 3, Вх. № 752/ 09.06.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да поясня, че по точката има два проекта за решение – от името на Кмета и това на Надзорния съвет. Г-н Рашев е съгласен, че в НС сме направили една по-прецизна редакция, ОбА е солидарна с проекта, който се внася от името на НС.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Потвърждавам това.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да кажа, че както и на заседанието на Надзорния съвет, така и при обсъждането с някои от вас, аз поддържам тезата, че Общината има интерес и трябва да закупи тези помещения, които са в собствената й сграда. Нека не забравяме, че и в момента отдел „Образование” е извън сградата, отдел „Култура” е на Самоводската чаршия. Мисля, че няма да имаме друг шанс да закупим тези помещения, които са в самата сграда и един ден да върнем тук тези отдели.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17 с редакцията на Надзорния съвет:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 265

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ, чл. 5 от Закона за общинския дълг и чл. 10 от ЗПСК, във връзка с Раздел VI, мл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

Утвърждава постигнатата договореност и дава съгласие Община Велико Търново да закупи правото на собственост върху недвижим имот, с административен адрес град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, а именно: 1/4 (една четвърт) идеална част от Урегулиран поземлен имот ІІ-7321 (втори за седем хиляди триста двадесет и едно), в стр. кв. 71 (седемдесет и едно) по ПУП на град Велико Търново, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ 358,72 (триста петдесет и осем цяло и седемдесет и две стотни) кв. м., при граници : изток – УПИ І -7320- „за административно обслужване” от кв. 71, запад – стъпаловидна улица, север – улица „Панайот Ангелов” и юг – пл. „Майка България” и от построената в този имот масивна сграда, на четири етажа, само: Целия трети етаж, представляващ обособен обект „офис сграда” (съгласно одобрен на 09.05.2008 г. от главния архитект на Община В. Търново инвестиционен проект за промяна предназначението и издадено от главния архитект на Община В. Търново разрешение за строеж № 348/ 28.05.2008 г.), с обща застроена площ 287,24 (двеста осемдесет и седем цяло и двадесет и четири стотни) кв. м., със самостоятелен вход откъм улица „Панайот Ангелов”, който обособен обект включва: три канцеларии, канцелария с помещение за архив, канцелария и офис с общо входно антре, ниша (бившо складово помещение, включващо и площта от 9,60 кв. м., приобщени към заседателна зала на Община В. Търново), гардероб (склад), две тоалетни с входни антрета, помещение за бюфет и коридор, с обща за тези части застроена площ 260,84 кв. м., три тераси – съответно югозападна, със застроена площ 9.01 кв. м., югоизточна, със застроена площ 2,12 кв. м. и северна (към самостоятелния за етажа вход), със застроена площ 15,27 кв. м., заедно със съответстващите на застроената площ на този обособен обект идеални части от общите части на сградата, при цена от 1700 (хиляда и седемстотин ) евро / кв.м. или общо за сумата 488 308 (четиристотин осемдесет и осем хиляди триста и осем ) евро.

Необходимите средства в размер на левовата равностойност по фиксинг на БНБ на 488 308 евро да бъдат осигурени както следва:

2.1 850 000 лв. от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” под формата на безлихвен заем.

2.2 105 048 лв. от собствени бюджетни средства, както и всички разноски по сключване на сделката /нотариални такси, такси за вписване, местнен данък и други/.

3. Заемът в размер на 850 000 лв.от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 3 месеца от датата на усвояване и възстановен на равни вноски до 25.12.2008 г.

4. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички правни действия по придобиване на имота при спазване разпоредбите на действащо законодателство на Република България.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. № 3, с. Беляковец, Вх. № 761/ 09.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложенето по т. 18:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се” .

РЕШЕНИЕ № 266

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 33 /тридесет и три/ кв.м., актувано с АОС № 4459/03.04.2008 г., представляващо 33/ 1180 идеални части от УПИ І-490 /урегулиран поземлен имот едно римско четиристотин и деветдесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Снежанка Григорова Пушкарова с адрес с. Беляковец, община Велико Търново.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 90 /деветдесет/ кв.м., актувано с АОС №4457/31.03.2008 г., представляващо 90/590 идеални части от УПИ Х-490 /урегулиран поземлен имот десет римско четиристотин и деветдесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Снежанка Григорова Пушкарова с адрес с. Беляковец, община Велико Търново.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 33 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 594 /петстотин деветдесет и четири/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 11,88 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 11,88 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, по сметка на Община Велико Търново.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Увеличаване капитала на „Благоустройство” ЕООД, Вх. № 802/ 18.06.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще поясня позицията на Надзорния съвет по тази и по следващата точка. Въпросът за приватизацията на „Благоустройство” беше ясен за НС и за ОбА. Промяната в проекта за решение възникна, защото се търсеше по-бързия от процедурна гледна точка път и това, което сега се предлага по тази точка, е доколкото тези 11 декара не са собственост на „Благоустройство”. Техническото включване на капитала не е толкова бърза работа, а изключването на това, което са жилищни и други площи, също е технически още по-сложна работа. Предлагаме ви да увеличим капитала със стойността на тези 11 340 кв.м.

В следващата точка предлагаме това, което е извън тази територия, т.е. Бетоновият център и Асфалтовата база на „Благоустройство” като обособен обект, да бъдат включени за приватизация, за да стартира тяхната процедура. Когато това увеличаване на капитала по сегашната точка, бъде факт, вероятно на следващото заседание ние ще предложим тази част да бъде обособена отново, да се продаде като обособен обект и всичко останало: жилищната сграда и четирите етажа с прилежащия парцел, с апартаменти и др. да бъдат ликвидирани, т.е. да останат общинска собственост. Няколко пъти НС обсъжда това с юристите на Общината и с г-н Рашев. Предлагам да подкрепите този проект по т. 19.

По точка 20 искам да кажа, че в НС беше обсъждан и друг вариант – дали Бетоновият център и Асфалтовата база да бъдат обявени като един обект или като два обекта, но становището на НС е такова, каквото ви предлагаме. Призовавам ви да гласувате за стартиране на процедурата.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 267

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и чл. 148, ал. 1, т.1 от ТЗ и чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Увеличава капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново с не парична вноска представляваща поземлен имот № 3873 от квартал 16 „малък триъгълник” с площ 11 365кв.м. попадащ в УПИ І с данъчна оценка 184 798.31лв. по АЧОС № 4502 на стойност 184 798.31лв. и парична вноска 1.69 лв. Капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново се увеличава, чрез увеличаване на дяловете от 16 000 дяла по 10лв. всеки, на 34 480 дяла по 10лв. всеки.

Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността, актуализиране на счетоводните си баланси и вписване на промените във ВТОС.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приватизация на „Благоустройство” ЕООД, Вх. № 799/ 18.06.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Във връзка с тази точка в Агенцията по приватизация аз бях против продажбата на Бетоновия център и Асфалтовата база заедно, затова предлагам те да се отделят като отделни обособени обекти, защото смятам, че така ще се постигне по-висока цена. Не приемам доводите, че не може да се раздели техниката. Техниката също ще може да се раздели.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Аз лично смятам, че от разделянето предприятието ще загуби функциите си и ние отново ще се превърнем в брокери, които се стараят да спечелят някой лев повече, но ще изхвърлим работници, които в момента работят в това предприятие на улицата и то ще бъде доведено до фалит, както някои неща няма да могат да бъдат продадени. Така че ще загубим повече, отколкото ще спечелим.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ние не продаваме БКС, а обособени части от него.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да декларирам пред ОбС своето становище, което изразих в НС за приватизация. Моето становище за приватизация на „Благоустройство” е, че това дружество трябва да бъде продадено изцяло и мисля, че такава беше и първоначалната идея на приватизацията на „Благоустройсво”. Дори предложението на г-н Рашев първоначално беше за изчистване активите на дружеството, което представляваше една част от това, което не е свързано с производствената дейност пряко, а всички други активи като едно работещо предприятие да се запазят и то да се развива и управлява с един добър мениджмънт, запазвайки работните места, функциите си и мястото си на пазара. Ето защо аз приемам всякаква идея за продажба на обособени части като един вид ликвидация на дружеството и не съм съгласен да го дробим на малки обекти с аргумента, че ще получим най-висока цена, защото това е само теоретично.

С големи резерви приех този вариант да вървим на два големи обособени обекта със скритата надежда, че с две процедури ние правим една приватизация на дружеството. Не приемам аргументите на колегата, че трябва да разделим на още повече части активите на дружеството, да разпределим машините и да вървим към такава процедура, защото по същество това е ликвидация. Най-важното в това дружество освен терените, активите, машините са и хората. Хората, които са с изграден опит, с институционални и организационни производствени връзки и запазването на тези връзки и на този екип е най-доброто, което можем да направим и което ни гарантира едни добри приходи.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз смятам, че в момента подвеждате общинските съветници. Хората, които работят в БКС, не са предмет на приватизацията. Предмет на приватизацията са двата обекта: Асфалтова база в село Хотница и Бетонов център, който се намира във В. Търново. Лично аз не смятам, че тези два обекта са толкова взаимосвързани, че не можем да ги разделим. Всички знаем каква е техниката на „Благоустройство” и че по-голямата част от нея е за скраб. Има две машини за асфалтополагане и 1-2 машини за бетонов център, така че не виждам какъв е проблемът.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Ще изразя становището на „Обединен център”. Ние изцяло подкрепяме предложението на г-н Петров, още повече, че вие знаете, че назря един проблем в гр. Дебелец и доколкото чувам, този инвеститор, който искаше да прави асфалтова база там, желае да участва в търг или конкурс и да закупи асфалтовата база. На него не му трябва бетонов възел, така че мисля, че предложението на г-н Петров е много добро и го подкрепяме.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Петров за разделяне на два обекта: Асфалтова база в с. Хотница – отделен обособен обект и Бетонов център – кв. Картала – обособен обект:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов –против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов –въздържал се, Анета Манойлова –въздържал се, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов –за, Евгени Стоев –за, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров -за, Йорданка Стефанова –за, Цветанка Недева –за, Григор Григоров –за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 4 „против” и 13 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на Надзорния съвет за приватизация:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров –въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – против, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 4 „против” и 12 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 785/ 12.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов –за, Евгени Стоев –за, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева –за, Григор Григоров –за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 268

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 ,чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК , чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1346/ 19.04.2007 г. и 119/ 20.03.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

Намалява с 20 на сто приетите начални цени на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Войнежа и определя за същите нови начални цени както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. – 33 659, 20 лева /без ДДС/; за Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв. 4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна с площ 52 кв.м – 35 435,20 лева /без ДДС/ ; за Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м., заедно с построена в него сграда- бивше общежитие със застроена площ 144 кв. м.- 41 960,80 лева /без ДДС/; за Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 588 кв.м. , заедно с построена в него сграда - бивше училище с РЗП 1 004 кв.м. - 111 403, 20 лева /без ДДС /.

За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І- „за обществено обслужване” от кв.4 - 3 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна -3 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4,заедно с построена в него сграда- бивше общежитие - 4 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4 ,заедно с построена в него сграда -бивше училище - 10 000 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв. 4 - 12 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІІ –“за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна -12 000 лева;за Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4,заедно с построена в него сграда - бивше общежитие - 14 000 лева; за Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4 , заедно с построена в него сграда - бивше училище – 35 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация -до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на учредителни актове на търговските дружества „Благоустройство” ЕООД, „ПИЕНО” ЕООД, „Инвестрой - 92” ЕООД, „Коменално стопанство” ЕООД.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Понеже са четири предложения, ще ги подложа на гласуване поотделно.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението с вх. № 803 – „Благоустройство”. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 269

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4 и чл. 137 от ТЗ и чл.11 и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.

Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по пререгистрацията на „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението с вх. № 806 – „ПИЕНО” ЕООД. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 270

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4 и чл. 137 от ТЗ и чл.11 и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема Учредителен акт на „ПИЕНО” ЕООД – Велико Търново.

Възлага на Управителя на „ПИЕНО” ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по пререгистрацията на „ПИЕНО” ЕООД – Велико Търново.

 

Г-н Христов подложи на гласуване предложението с вх. № 804 – „Инвестстрой-92” ЕООД. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 271

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4 и чл. 137 от ТЗ и чл. 11 и чл. 18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема Учредителен акт на „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново.

Възлага на Управителя на „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по пререгистрацията на „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението с вх. № 805 – „Комунално стопанство” ЕООД. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 272

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4 и чл. 137 от ТЗ и чл.11 и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема Учредителен акт на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

Възлага на Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по пререгистрацията на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

 

Заседанието беше закрито в 12.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….