ПРОТОКОЛ № 25

 

От двадесет и пето заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 17.07.2008 г. от 09.15 часа в залата на Община В. Търново Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-жа Розалия Кузманова

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на Великотърновския общински съвет, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 836/ 01.07.2008 г.
 2. Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарна безопасност и защита на населението”, Вх. № 835/ 30.06.2008 г.
 3. Доклад на Сметна палата, Вх. № 779/ 12.06.2008 г.
 4. Отчет на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г., Вх. № 859/ 07.07.2008 г.
 5. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г., Вх. № 854/ 04.07.2008 г.
 6. Приемане на програма за овладяване популацията на кучетата, Вх. № 559/ 21.04.2008 г. и Вх. № 580/ 30.04.2008 г.
 7. Допълване на общата численост и структура на на Общинска администрация, Вх. № 818/ 23.06.2008 г.
 8. Питане на инж. Димитър Пенчев Захариев – общински съветник, Вх. № 737/ 03.06.2008 г.
 9. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Велико Търново, Вх. № 772/ 10.06.2008 г.
 10. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 883/ 09.07.2008 г.
 11. Изменение и допълнение на годишния план за приватизация на 2008 г., Вх. № 884/ 09.07.2008 г. и Вх. № 861/ 08.07.2008 г.
 12. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 885/ 09.07.2008 г.
 13. Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчиво управление на градския трафик във Велико Търново”, Вх. № 881/ 09.07.2008 г.
 14. Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за съхранение и реставриране на на културно – историческо наследство”, Вх. № 882/ 09.07.2008 г.
 15. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 827/ 26.06.2008 г.
 16. Учредяване на безвъзмезно право на ползване върху недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 828/ 26.06.2008 г.
 17. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 11, с. Миндя, Вх. № 792/ 17.06.2008 г.
 18. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 360, гр. Велико Търново, Вх. № 794/ 17.06.2008 г.
 19. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 232, гр. Велико Търново, Вх. № 844/ 04.07.2008 г.
 20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 336, гр. Велико Търново, Вх. № 845/ 04.07.2008 г.
 21. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 5, с. Леденик, Вх. № 846/ 04.07.2008 г.
 22. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 6, с. Беляковец, Вх. № 847/ 04.07.2008 г.
 23. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв.73, с. Шемшево, Вх. № 848/ 04.07.2008 г.
 24. Утвърждаване на експертна оценка съгласно решение № 152, Вх. № 850/ 04.07.2008 г.
 25. Предложение относно конкурс за учредяване право на строеж, кв. 98, гр. Велико Търново, Вх. № 851/ 04.07.2008 г.
 26. Съгласие за промяна височината на новоизграждаща се сграда, кв. 106, гр. Велико Търново, Вх. № 852/ 04.07.2008 г.
 27. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.
 28. Промяна на статута на недвижим имот, кв. 100, с. Шемшево, Вх. № 857/ 07.07.2008 г.
 29. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 279, гр. Велико Търново, Вх. № 858/ 07.07.2008 г.
 30. Учредяване възмездно право на строеж, кв. 231, гр. Велико Търново, Вх. № 878/ 09.07.2008 г.
 31. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 48, с. Момин сбор, Вх. № 879/ 09.07.2008 г.
 32. Предложение отностно разкриване на социална услуга, Вх. № 856/ 07.07.2008 г.
 33. Удължаване срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 862/ 08.07.2008 г.
 34. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 868/ 08.07.2008 г.
 35. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 869/ 08.07.2008 г.
 36. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 870/ 08.07.2008 г.
 37. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Пиено” ЕООД, Вх. № 871/ 08.07.2008 г.
 38. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 872/ 08.07.2008 г.
 39. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Инвестрой - 92” ЕООД, Вх. № 873/ 08.07.2008 г.
 40. Промяна на учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД и приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г., Вх. № 874/ 08.07.2008 г.
 41. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 865/ 08.07.2008 г.
 42. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „МДОЗОС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 866/ 08.07.2008 г.
 43. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД, Вх. № 867/ 08.07.2008 г.
 44. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „ОДПЗС – Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 863/ 08.07.2008 г.
 45. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 864/ 08.07.2008 г.
 46. Писмо с Вх. № 777/ 12.06.2008 г.
 47. Придобиване на имот и обещетяване на съсобствениците му, кв. 339, гр. Велико Търново, Вх. № 791/ 17.06.2008 г.
 48. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.
 49. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 880/ 09.07.2008 г.
 50. Предложение от г-жа Желка Денева относно продажба на общински жилища.

 

 

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Предлагам тези материали, които ви бяха предоставени сега, да влязат като последни точки в дневния ред, а именно: „Промени в бюджета за 2008 г.” – второ тримесечие, „Информация за касовото изпълнение на бюджета”, „Извършени разходи за командировки на г-н Рашев”, „Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от общинския горски фонд за 2008 г.”, „Съгласие за кандидатстване на Общината за финансиране по проекти в транснационална програма за сътрудничество в Югоизточна Европа”, другото е свързано с промяната в т. 3 и с изпълнението на бюджета за благоустройство.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам т. 46 да отпадне от дневния ред. Първата причина е, че липсва предложение от страна на вносителя и не става ясно какво се иска. Втората е, че липсва проект за решение.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Предложение от групата общински съветници от БСП. Групата предлага да отпадне от дневния ред т. 3 с вх. № 779 от 12.06.2008 г., тъй като няма становище на ОбА. Предлага ОбС да вземе следното решение: „Задължава Кмета на Общината на следващото заседание на ОбС да внесе информация за причините за неизпълнение или частично изпълнение на дадените препоръки от Сметната палата, както и предприетите ефективни мерки за окончателното им изпълнение”.

Още едно предложение: да отпадне т. 50. На едно от предходните заседания направих предложение, съгласувано с ПК по ОС, да се спре временно продажбата на общински жилища до приемане на промените на ЗОС. Тогава го гласувахме, но не знам защо беше предложено. Промените в ЗОС вече са извършени и очакваме ОбА да предложи промените за утвърждаване.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Представям проект за решение по т. 46, за която говори г-н Иван Иванов. Проектът за решение е ясен, става въпрос за това, че на базата на материалите, които бяха предоставени от г-н Стоян Витанов относно евентуалната злоупотреба на кмета Рашев с писмо до Върховна касационна прокуратура в София, ние не можем да се произнесем освен да сезираме Гл. прокуратура на РБ относно действията и отговорността на Кмета на община В. Търново за изтегляне против волята на ОбС на жалбата пред Върховния касационен съд по казуса „Ловен парк” и възникналите поради това последствия за В. Търново.

Имам един въпрос към Председателския съвет на ОбС и лично към г-н Христов: Защо след като т. 1 е „Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община В. Търново” и т. 2 е „Приемане на Наредба за осигуряване пожарна безопасност и защита на населението”, и двете точки изключително касаят гражданите на община В. Търново, това са все проблеми на гражданското общество, нашата ПК, на която аз съм председател – ПК на ПГОБК, не беше сезирана и не ни бяха предоставени материалите за обсъждане?

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Гани Пантилеев за включване на нови точки в дневния ред като точки „последни”. Предложението за включването на точките беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Иван Иванов за отпадане от дневния ред на т. 46 от проекта за дневен ред. Предложението за отпадане на т. 46 беше прието с 19 „за”, 12 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Денева за отпадане на т. 3 и т. 50 от проекта за дневен ред. Предложението беше прието с 32 „за”, „ против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Стоянов, Председателският съвет реши да резолира тези две предложения до тези ПК, които винаги са ги разглеждали.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Не може да се каже, че ПК по ПГОБК не я интересуват данъците и таксите, които ще плащат гражданите на община В. Търново. Не може да се каже, че ПК по ПГОБК не я интересува как гражданите ще постъпват в случай на пожарна опасност или нужда от защита на населението, а същевременно тези материали са резолирани до ПК по ККИНВИП. Тя може да се произнесе по противопожарната безопасност, но ПК по ПГОБК не може. Или ПК по ОН може да вземе отношение по въпроса за местните такси, а нашата ПК не може.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Стоянов, записано е в Правилника, че Вашата комисия не включва такъв предмет на дейност.

Целият дневен ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 836/ 01.07.2008 г.
 2. Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарна безопасност и защита на населението”, Вх. № 835/ 30.06.2008 г.
 3. Отчет на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г., Вх. № 859/ 07.07.2008 г.
 4. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г., Вх. № 854/ 04.07.2008 г.
 5. Приемане на програма за овладяване популацията на кучетата, Вх. № 559/ 21.04.2008 г. и Вх. № 580/ 30.04.2008 г.
 6. Допълване на общата численост и структура на на Общинска администрация, Вх. № 818/ 23.06.2008 г.
 7. Питане на инж. Димитър Пенчев Захариев – общински съветник, Вх. № 737/ 03.06.2008 г.
 8. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Велико Търново, Вх. № 772/ 10.06.2008 г.
 9. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 883/ 09.07.2008 г.
 10. Изменение и допълнение на годишния план за приватизация на 2008 г., Вх. № 884/ 09.07.2008 г. и Вх. № 861/ 08.07.2008 г.
 11. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 885/ 09.07.2008 г.
 12. Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчиво управление на градския трафик във Велико Търново”, Вх. № 881/ 09.07.2008 г.
 13. Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за съхранение и реставриране на на културно – историческо наследство”, Вх. № 882/ 09.07.2008 г.
 14. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 827/ 26.06.2008 г.
 15. Учредяване на безвъзмезно право на ползване върху недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 828/ 26.06.2008 г.
 16. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 11, с. Миндя, Вх. № 792/ 17.06.2008 г.
 17. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 360, гр. Велико Търново, Вх. № 794/ 17.06.2008 г.
 18. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 232, гр. Велико Търново, Вх. № 844/ 04.07.2008 г.
 19. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 336, гр. Велико Търново, Вх. № 845/ 04.07.2008 г.
 20. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 5, с. Леденик, Вх. № 846/ 04.07.2008 г.
 21. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 6, с. Беляковец, Вх. № 847/ 04.07.2008 г.
 22. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв.73, с. Шемшево, Вх. № 848/ 04.07.2008 г.
 23. Утвърждаване на експертна оценка съгласно решение № 152, Вх. № 850/ 04.07.2008 г.
 24. Предложение относно конкурс за учредяване право на строеж, кв. 98, гр. Велико Търново, Вх. № 851/ 04.07.2008 г.
 25. Съгласие за промяна височината на новоизграждаща се сграда, кв. 106, гр. Велико Търново, Вх. № 852/ 04.07.2008 г.
 26. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.
 27. Промяна на статута на недвижим имот, кв. 100, с. Шемшево, Вх. № 857/ 07.07.2008 г.
 28. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 279, гр. Велико Търново, Вх. № 858/ 07.07.2008 г.
 29. Учредяване възмездно право на строеж, кв. 231, гр. Велико Търново, Вх. № 878/ 09.07.2008 г.
 30. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 48, с. Момин сбор, Вх. № 879/ 09.07.2008 г.
 31. Предложение отностно разкриване на социална услуга, Вх. № 856/ 07.07.2008 г.
 32. Удължаване срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 862/ 08.07.2008 г.
 33. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 868/ 08.07.2008 г.
 34. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 869/ 08.07.2008 г.
 35. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 870/ 08.07.2008 г.
 36. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Пиено” ЕООД, Вх. № 871/ 08.07.2008 г.
 37. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 872/ 08.07.2008 г.
 38. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Инвестрой - 92” ЕООД, Вх. № 873/ 08.07.2008 г.
 39. Промяна на учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД и приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г., Вх. № 874/ 08.07.2008 г.
 40. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 865/ 08.07.2008 г.
 41. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „МДОЗОС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 866/ 08.07.2008 г.
 42. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД, Вх. № 867/ 08.07.2008 г.
 43. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „ОДПЗС – Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 863/ 08.07.2008 г.
 44. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 864/ 08.07.2008 г.
 45. Придобиване на имот и обещетяване на съсобствениците му, кв. 339, гр. Велико Търново, Вх. № 791/ 17.06.2008 г.
 46. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.
 47. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 880/ 09.07.2008 г.
 48. Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 901/ 16.07.2008 г.
 49. Информация за касовото изпълнение на бюджета, Вх. № 900/ 16.07.2008 г.
 50. Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 892/ 14.07.2008 г.
 51. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд, Вх. № 891/ 14.07.2008 г.
 52. Съгласие за кандидатстване по проект за финансиране по Транснационална програма, Вх. № 902/ 16.07.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 836/ 01.07.2008 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам предложение във връзка с определянето на входните билети за Музея. Моето предложение касае размера на семейните билети. Според съществуващата досега практика семейният билет е равен на групата „всички останали”. Сега семейният билет се увеличава от 4 на 8 лв. – два пъти, а другите билети са увеличени с 50 %. Предложението ми е да се запази принципът семейният билет да бъде равен на билета за всички останали посетители - т.е. 6 лв. На стр. 16, чл. 66, ал. 1, І. т. 2 да бъде: „за семейство с до 3 деца – 6 лв.”. Мотивите ми са, че това ще даде спокойствие на родителите да заведат децата си и да ползват услугите на Музея и се запазва стария принцип за цената на билета.

Бих искал да предложа и в точка 2 към ІІІ. “Безплатни посещения”. Ние отдавна си партнираме с Музея и те не ни вземат входни такси, когато водим студенти с учебна цел. За да бъде регламентирана тази практика, предлагам да се допълни към точка 2 в „Безплатни посещения”: „с учебна цел”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Михов входните билети за семейства да бъдат на цена 6 лв. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Михов за допълнение към т. 2 в ІІІ. “”Безплатни посещения” – „с учебна цел” беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ККИНВИП за запазване таксата за учащи се на 2 лв. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 1 от дневния ред беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”. – Решение № 276 - Приложение към протокола

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарна безопасност и защита на населението”, Вх. № 835/ 30.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 2 заедно с предложенията за допълнения от ПК. Предложението по т. 2 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 277

На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г., Вх. № 859/ 07.07.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Запознах се внимателно с отчета и стигнах до извода, че това не е отчет, а една статистика на ОбС – колко заседания е правил, кои са отсъствали и присъствали. Същото се отнася и за ПК. Смятам, че трябва да има анализ на дейността на съответните ПК, анализ на дейността на целия ОбС и на взаимоотношенията с ОБА. Трябва да има изводи за работата на всяка една от ПК и крайни изводи за работата на целия ОбС; да има оценка на работата на съответните ПК и оценка за работата на ОбС. На базата на тези изводи и оценки трябва да има предложения и препоръки там, където има проблеми. Затова аз ще гласувам „въздържал се”.

Предложението по т. 3 беше прието с 20 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 278

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет ,

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2008 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г., Вх. № 854/ 04.07.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да поясня решението на ПК по МСНУРП. То е да не се снемат от отчет 8 решения. Това са решения, с които се приемат план-програми за действие. Те са в перспективен план, т.е. за 1-2 години напред. Нашето предложение е да не се снемат от отчет, докато тече срокът им.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да взема отношение по две от решенията, които не са предложени за снемане от отчет, защото не са изпълнени. Решенията са “зелени” и по повод на вълненията на гражданите от Картала. С решение 255 ние приехме график на заседанията на ОбС, съгласно който на днешното заседание трябваше да изслушаме информация за състоянието на парковете и зелените площи на територията на Общината. Такъв материал не е внесен и не е обсъждан и това, че не го снемаме от отчет, не решава проблема. Моят въпрос е кога ще бъде внесен.

Следващият въпрос е по решение 228, което е по повод на обсъждането на изискванията на Гражданския комитет за гората. Има неща, които са без срок и са дългосрочни, но т. 4 от Решение 228, взето на 5 юни, гласи: „на следващото заседание на ОбС ОбА да внесе информация за влезлите в сила проекти за урегулирани парцели за промяна предназначението на гори в землището на В. Търново, Арбанаси, Шереметя и планове за парцели, за които тече процедура”. Следващото заседание мина, но нямаме такава информация и моят въпрос е кога ще получим такава информация.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Стефанов използва някои от примерите, които бях си отбелязал. Протокол № 12 от 20.03.2008 г. Става въпрос за автобусните линии 30 и 50, където първо беше проведено заседание на ПК, на което не присъстваха представители на транспортните фирми. Точката единодушно се отложи за следващото заседание. Имаше изказване на г-н Иван Иванов и на г-н Драгнев. След това беше проведена среща на ПК с представители на транспортните фирми и тя потвърди предното си становище и оттам всичко потъна до ден-днешен. Това е един от примерите, които исках да дам. Няма да давам повече, нека да си направят труда да върнат всичко назад и да извадят подобни примери и да дадат някакво логично обяснение.

Относно работата на ОбС и решенията, които се вземат тук, не мога да приема факта, че по време на заседание на ПК, напр. ПК по ЗГООС, решаваме сериозен казус – отчитаме, че има неяснота по сериозни въпроси и в същия момент наш колега казва, че тази точка вече фигурира в дневен ред. Как, г-н Христов, Вие и Председателският съвет решихте и вмъкнахте тази точка? Това е един от многото примери.

Още нещо – което касае всички. Г-н Христов, нима не бяха достатъчни 6 месеца, за да осмислите, че при работата на ОбС Вашето помощно звено е абсолютно недостатъчно и е крайно време да престанем да получаваме 5 секунди преди влизане в ПК материалите. Как можем да прочетем и да вземем решение? Прочетете чл. 110 от Правилника – там пише: „Помощно звено – не по-малко от 4”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Димитров, ние подготвяме проект за дневен ред. Той се подлага на гласуване в залата на ОбС. Това, че в Председателския съвет сме решили да включим някоя точка в дневния ред, това не означава, че тази точка ще бъде приета от вас като точка от дневния ред.

Вчера е внесена жалба от Кмета на Килифарево. Молбата му беше днес да се разгледа на сесия на ОбС или на Председателски съвет. Това е по отношение на г-н Димитров, който според написаното в жалбата е отправил обиди.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 4 от дневния ред с направените допълнения. Предложението по т. 4, заедно с направените допълнения, беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 279

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА на Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I–то полугодие на 2008г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2008г. №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 208, 209, 211, 212, 219, 221, 224, 225, 226, 230, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 256, 259, 269, 270, 271, 272 и неснетите от отчет решения с №№ 1461, 1512, 1544, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 1347, 1348, 1443, 1449, 1292, 1316, 968, 710.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 51, 59, 72, 73, 75, 79, 80, 88, 92, 98, 102, 103, 106, 109, 112, 113, 117, 118, 132, 135, 137, 138, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 159, 160, 164, 166, 167, 172, 179, 183, 189, 190, 197, 198, 204, 205, 207, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 236, 239, 247, 248, 250, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 и решения №№ 1462, 1469, 1513, 1514, 1535, 1541, 6, 44, 1345, 1423, 1430, 1447, 1254, 1255, 1286, 1287, 1324, 1334, 1189, 1106, 952, 536, 541, 546, 805, 792, 793, 498.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на програма за овладяване популацията на кучетата, Вх. № 559/ 21.04.2008 г. и Вх. № 580/ 30.04.2008 г.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: В няколко заседания на ПК ние обсъждахме проблемите с безстопанствените кучета на територията на община В. Търново. Изслушахме и представителите от гр. София за „Грижи за бездомните кучета” с изпълнителен директор Аксиния Боснева и една Национална фондация за защита на животните с председател г-н Иван Татарчев. Достатъчно време отделихме на двете програми – Общинска и национална, съобразени с изискванията на Закона. Беше коментиран и фактът, че общинската програма е копие на националната, защото и двете са съобразени с изискванията на Закона. Но тъй като законът е категоричен – според Закона ние трябваше да приемем до април тази програма, ние отново внасяме двете програми, както и миналия път. Колегите са се запознали добре и с двете програми, така че аз предлагам едно допълнително решение към проекта за решение: „Възлага на Кмета на община В. Търново при реализиране на Общинската програма за овладяване популацията на бездомните кучета за период 2008-2011 година, да привлече като партньори Национална фондация „Грижа за бездомните кучета” с изпълнителен директор Аксиния Боснева и Национална фондация за защита на животните с председател Иван Татарчев.” Освен това в Общинската програма е записано, че контролът по изпълнение на програмата се възлага на зам. кмета Иво Найденов. Другият интересен факт е, че Националната програма е обстойна, конкретна, но тя изисква финансов ресурс в рамките на 800 000 до 1 000 000 лв., но предполагам, че община В. Търново не разполага с такъв финансов ресурс. За настоящата година имаме 70 000 лв. за реализацията на Общинската програма.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: На миналото заседание този въпрос беше разглеждан и не можахме да постигнем единодействие. Групата „Десен алианс” ще подкрепим внесеното предложение от ОбА, защото мислим, че това е пътят и начинът, по който трябва да бъдат решени тези проблеми и не виждам защо трябва да заделяме допълнително средства за други фондации. Моето наблюдение и това на колегите е, че в последните месеци и години проблемът с бездомните кучета значително е намалял. Тези кучета, които се въртяха около Пети корпус, хотел „Етър” и други невралгични точки в града, значително са намалели. Нека да не забравяме, че това е един процес. Това не е еднократен акт, който може да се преодолее с едно действие или с едно решение. Тази програма е удачна и ние ще я подкрепим.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: При разглеждането на тази точка в нашата ПК по ПГОБК обърнахме внимание и преценихме, че на заседанието трябва да влязат и двете програми. Тук искам да кажа, че г-н Румен Димитров беше прав в голяма част от казаното преди малко. Защо след като нашата ПК взе решение, което е записано по време на заседанието й, не е включено в становищата на ПК? Г-н Христов, можете ли да ми отговорите на въпроса? Може би си мислите, че ние там не работим или не сме достойни колкото останалите колеги? Можете да кажете, че мнението на тази ПК е изпуснато, но искам да кажа, че всички жалби на граждани, ухапани от кучета или негодуващи от популацията на кучета в града, са резолирани до нашата ПК. Няма такава жалба, която да не е дошла в нашата ПК. Но когато тук обсъждаме въпроса, нашата ПК я няма. Г-н Христов, нашата ПК направи предложение: по трите договора, които г-н Кметът е сключил след 2004 г. за овладяване популацията на кучетата, в община В. Търново да бъде направена ревизия за дейността и изхарчените средства. Това нещо Вие сте го спестили и в становищата на нашата ПК, и в проекта за решение, и в материалите, които разглеждаме.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Жалбите на граждани по различни въпроси бяха отправени към вас и вашата ПК взе становище по тези жалби. В момента разглеждаме Програмата за популация на кучетата. Внасяме двете програми в зала и вие ще решите коя да изберете. Същността на тази комисия е да разглежда жалби и проблеми на гражданското общество.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Правя процедурно предложение предложението на г-н Иван Иванов да бъде гласувано отделно. Мотивите ми са, че аз лично имам резерви към такова предложение да задължим Кмета да работи точно с определени фондации. Г-н Татарчев е високо уважаван човек, но да задължим Кмета да реализира общинската програма точно с две фондации мисля, че е малко пресилено.

Г-н Христов подложи на гласуване проекта за решение, внесен от г-н Иван Иванов. Предложението на г-н Иванов беше отхвърлено с 5 „за”, 1 „против” и 18 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА по т. 5. Предложението беше прието с 18 „за”, 3 „против” и 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 280

На основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, § 4 от ПРЗ на Закона за защита на животните, Великотърновски Общински съвет

Приема предложената програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета с период на действие 2008 – 2011 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на общата численост и структура на на Общинска администрация, Вх. № 818/ 23.06.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Пред мен е бюджетът на община В. Търново, приет от нас. На стр. 92 е записана числеността на персонала, държавни отговорности, направление ОбА: Към 01.01.2008 г. численост 215, към 01.07.2008 г. 192 численост. Т.е. с 23 по-малко, което означава, че трябва да се извърши съкращение от 12 %. Направление „Здравеопазване”: от 186 стават 164 човека. Съкращението е 22 човека. Направление „Култура”: от 171 стават 150 човека. Трябва да се съкратят 21 човека. В „Общинска отговорност” служителите си остават, както са и през м. юли, запазва се бройката.

Съкращението е направено в направление „Здравеопазване” и то в училищното здравеопазване. Бяха съкратени медицинските специалисти, които работят в училищата и в момента две училища се обслужват от един медицински специалист. Например: училище „П.Р.Славейков” и Гимназията по икономика, които се намират в различни райони на града, се обслужват от един специалист. Същото е и в училищата „Вела Благоева” и кв. „Чолаковци”. Това съкращение е на основание Наредба 3, където се казва, че медицинските специалисти обслужват училища с над 800 ученици, а където са по-малко, един специалист обслужва две училища. Но това е спазено само в нашата община. В съседните общини училищата са също толкова големи, но там такова съкращение не е направено и училищата са запазили медицинските специалисти, за да могат да обслужват учениците. Такова съкращение не е направено в общините Г. Оряховица, Павликени, Свищов, Шумен, Стара Загора, Кърджали. Направено е само тук. В същото време сега г-н Кметът иска да гласуваме увеличаване на ОбА, както следва: Дирекция „Европейска интеграция, фондове и програми” – от 2 стават 5 човека, отдел „Бюджет и финанси” – увеличение с 1 човек, „Местни данъци и такси” – двама повече, „Техническа инфраструктура” – с двама повече, „Дейности по устройство на територията” – 1 човек повече, „Териториално развитие” – от 12 стават 14 човека и отдел „Култура и туризъм” – с още 1 човек. Г-н Кметът иска да гласуваме местната администрация да се увеличи с 11 човека. Ние, от ПП „Атака” сме против това. Призовавам ви да не подкрепите това предложение на г-н Кмета.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че причината за това предложение беше обсъждана във всички ПК и беше разбрана. Не знам какво е в съседните общини. Определени общински съветници няколко пъти ми повтарят да гледам съседните общини, но аз гледам закона. Той изискваше определени съкращения към определена дата. Те са направени във всички сфери навреме, защото ОбС взе решение за тези промени своевременно. В резултат на това и в резултат на допълнителни корекции на бюджета за държавни отговорности, извършени с активността на НСО, има ФРЗ в администрацията, който може да бъде преразпределен. За да бъде преразпределен, е необходимо да извършим това увеличение на щатните бройки в администрацията, като крайният резултат от това преразпределение е, че ще можем да увеличим в малка степен заплатите на общинските служители. Както в други общини, така и във В. Търново, напускането на общински служители се превръща във все по-голям проблем, тъй като заплатите в държавната администрация като цяло изостават от тези в стопанския сектор. Искането ми за това увеличение на числеността е насочено към това – да преразпределим наличните средства в държавните отговорности до края на годината и да завишим в малка степен заплатите, за да можем в следващата година да влезем с по-големи заплати и да искаме по-голям ФРЗ от държавата, да искаме заплати такива, каквито се изискват от закона. Не искам фактическо разрастване на щата.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 6. Предложението беше прието с 21 „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 281

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски общински съвет:

Утвърждава обща численост 274 щатни бройки в дейност 122 „Общинска администрация” на Община Велико Търново, от които 192 щатни бройки дейност “Държавна отговорност” и 82 щатни бройки дейност “Общинска отговорност”.

Одобрява структура на Общинска администрация на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3;

Решението влиза в сила от 01.07.2008 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: ТОЧКА 7. Питане на инж. Димитър Пенчев Захариев – общински съветник, Вх. № 737/ 03.06.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно премахването на сенниците на автобусните спирки.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането на г-н Захариев.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Не съм доволен от отговора, мисля, че и гражданите на В. Търново не са доволни. Говоря конкретно за спирките пред фирма „Елмот” и в кв. „Чолаковци”. Преди 4 месеца бяха премахнати и сега си стоят без сенници. На спирката пред „Елмот” сенниците са изработени и монтирани от фирмата, за да може хората да не чакат там на дъжд и сняг. Аз също пътувам и ми е неудобно да стоя там и да слушам какво говорят хората по Ваш адрес. Същото е и на спирката пред МТС.

Технологичното време за махане на сенниците е няколко часа. След 3-4 дни, до седмица, може да има нова спирка. Отделен е въпросът колко са функционални новите спирки и дали изпълняват предназначението си. Новите спирки не пазят от слънце. Както писа вече няколко пъти в. „Борба”, хората ги оприличават на инкубатори. Под спирката е по-горещо, отколкото навън. Но те не пазят и от дъжд, защото и отдолу, и отгоре сенникът е открит по 50 см. Там човек не може да се скрие и от вятъра, защото рекламните пана са сложени на източната страна на спирките, а вятърът духа от западната страна. На спирката духа повече вятър и вали повече дъжд и сняг, отколкото извън нея. А ако снегът е по-голям от 40-50 см., не е сигурно дали пластмасовият покрив ще издържи и дали няма да затисне хората под него. Всички хора, които пътуват, са недоволни от този вид спирки.

Вярно ли е това, което в. „Борба” изнесе онзи ден – че по договор Общината ще започне да печели от тези спирки през 2021 година? Дотогава тези спирки няма да ги има. След 3-4 г. ще бъдат подменени с нови. Как след 13-14 години Общината ще печели от тях? Дотогава те ще са морално остарели, колкото и да са хубави за някого. През Вашите 3 мандата това са третият вид спирки.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Разрешете ми да поставя един въпрос, по който има широк обществен интерес. Става дума за това: кога ще бъдат поставени разписания на градския транспорт, защото в намеренията на концесионера имаше такъв пункт. Ще поставя този въпрос и писмено, за да получа отговор от г-н Кмета.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Велико Търново, Вх. № 772/ 10.06.2008 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предлагам да подкрепим направеното предложение. Аргументите ми са, че МОБАЛ е най-голямото общинско здравно заведение, което има значение не само за обслужване на населението на община В. Търново, а и на цялата област, тъй като всички тежки случаи изискват квалифицирани специалисти, които трябва да бъдат на разположение на цялата област, а защо не – в светлината на това, че Търново става един европейски център, да привлечем специалисти, които да живеят във В. Търново, да работят тук и В. Търново освен културен, исторически, образователен и т.н. да стане център и на медицинския туризъм. Едно от условията да привлечем такива специалисти е да им предложим жилище.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 282

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.30, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие при наличие на свободно жилище да се предостави от фонда за настаняване под наем апартамент за настаняване на привлечени на работа лекари-специалисти със заповед на Кмета на Община Велико Търново по предложение на изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД В.Търново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Гласувах „против”, защото мисля, че не беше удачно да се съгласяваме с предоставяне на едно жилище по принцип, без да знаем за кого е предназначено това жилище. Нека не забравяме, че преди по-малко от два месеца ни беше предложено да гласуваме за същото болнично заведение предоставяне на жилище и се оказа, че посоченото лице вече го няма. Сега се оказва, че когато се посочи някой, ние не гласуваме за него, но когато не се посочи никой, ние гласуваме. Какво ще направим ние като общински съветници, ако след тази процедура поискат жилища всички диспансери. Трябва да раздадем на всички по едно жилище. Нямам нищо против, ние не сме против даването и предоставянето на жилище, но нека конкретно, когато има нужда да се предостави.

Общината има жилище в София, но знае ли някой от вас кой го стопанисва? Така може да се ползва и това жилище – фиктивно, от време на време.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ – от името на Групата: Искам да изразя несъгласие с мнението, което колегата изрази. Връщайки се на случая от преди няколко месеца, нека да припомним, че ние изпуснахме този доктор, уважаван хирург, и той отиде да работи на друго място, а великотърновските граждани нямаха възможност да се ползват от неговите висококвалифицирани услуги. Искам още да кажа, че е практика Великотърновският общински съвет да предоставя за ползване жилища на институции, които спомагат за развитието на града: ВТУ, Военният университет, Митрополията и др. учреждения. Ние, като развиващ се град, трябва да предоставяме възможности за привличане на най-добрите специалисти, които са изявили желание да работят в нашия град.

От друга страна, ние ли сме хората, които ще кажат кой високоуважаван специалист ще бъде настанен. Нека предоставим тази възможност на управлението на Окръжна болница – те да посочат от кой доктор ще се ползва. Ако трябва, те впоследствие да посочат кой доктор е настанен в това жилище.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 883/ 09.07.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ще представя становището на Надзорния съвет по трите поредни предложения. По т. 9 - относно начина на приватизация на „Благоустройство”, на предишно заседание се разделихме на две как да стане приватизацията – по обособени обекти или като един обект. НС, отчитайки неуспешното гласуване, предлага нов проект за решение: Асфалтовата база в Хотница и Бетоновият център във В. Търново да бъдат предложени за приватизация като обособени обекти. Мотивите ни са: първо, че другото предложение не събра подкрепа в ОбС; практиката показва, че когато се приватизират обособени обекти, финансовите резултати са много по-големи, отколкото ако се приватизират като един обект; няма никакъв проблем, ако един приобретател би поискал да купи и двата обекта, да ги купи като отделни обекти. Затова по т. 9 предлагаме „Благоустройство” да бъде обявено за приватизация в два обособени обекта: Асфалтова база в Хотница и Бетонов център във В. Търново. Третата част от „Благоустройство” е сградата и парцелът до нея. Парцелът, заедно с постройките в него, ще бъде предложен за приватизация тогава, когато бъдат извършени процедурите по вписването на земята в активите на дружеството.

Точка 10 е относно забраната за приватизация на Онкологичния диспансер. По искане на Диспансера НС предлага едно решение, каквото досега не сме вземали, но няма забрана ние да включим този диспансер в забранителния списък за 10 г. напред, а не както е обичайната практика – ежегодно. По този начин ще увеличим шансовете му да участва във финансиране по европейски програми. Проектът за решение на НС дублира проекта за решение на ОбА с малки редакционни изменения. Мисля, че колегите от ОбА не възразяват и предлагам да подложим на гласуване проекта на НС.

По т. 11 предлагаме намаление на цените, защото се оказва, че тези имоти не са достатъчно атрактивни, цените, които ние определяме, са на горната или над горната граница, поради което предлагаме бившето училище в с. Пчелище, разделено на няколко парцела, и иички цени на парцели да бъдат намалени с 20 %.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз съм се изказвал по принцип и друг път по въпроса за ликвидацията на „Благоустройство”. Сега пак ви призовавам да не гласувате за включването на „Благоустройство” в процедура за приватизация. Нека да знаят и гражданите, които ни гледат в момента: не трябваше да се пристъпва към ликвидация на „Благоустройство” и „Комунално стопанство”. Кажете ми: след като в крайните квартали тротоарите са обрасли в трева, кой ще ги почисти? Нима ще започнем да правим обществени поръчки, конкурси и т.н. Ако случайно мине трактор през тротоара и наруши плочките, какво ще правим – процедура за обществена поръчка ли? Това е ежедневие, особено при оживеното строителство в нашия град – има цели тротоари, които са унищожени и след това те трябва да се поддържат точно от общински предприятия. Ликвидацията на двете общински предприятия, които трябва да се грижат за благоустрояването на Общината, е грешен ход.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да кажа, че не става въпрос за ликвидация, а за приватизация, в което има много сериозна икономическа разлика. „Хлебопроизводство” след приватизацията не спря да произвежда хляб, а произвежда няколко пъти повече хлебни изделия. Хващам се за Вашите думи – че в момента тротоарите са буренясали – след като още не е приватизирано „Благоустройство”, защо буренясват? Проблемът не е в това.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 283

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 2 и чл.32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

Включва в годишния план за приватизация за 2008 г. и открива процедура за приватизация на обособени обекти, със стопанско предназначение, представляващи: „Асфалтова база” в землището на с. Хотница и „Бетонов център – гр.В. Търново” - части от дълготрайните материални активи на „Благоустройство” ЕООД – В.Търново.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обособените обекти, сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото моята представа за приватизацията на „Благоустройство” се разминава с начина, по който я реализираме. Имахме шанс „Благоустройство” да се приватизира нацяло с необходимите защитни условия: запазване предмета на дейност и работните места и това да бъде модел на приватизация, който да оздрави дружеството и да го развива като стопански фактор. В момента ние го разпродаваме на части и мисля, че този начин, по който го приватизираме, обслужва нечии интереси в града.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на годишния план за приватизация на 2008 г., Вх. № 884/ 09.07.2008 г. и Вх. № 861/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 284

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , чл. 6, ал. 2 от ЗПСК , чл. 10, т. 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

Изважда от т.1 на Приложение 3 към Годишния план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2008 година на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД .

Създава нова т. 4 в Приложение 3 от Годишния план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2008 година със следния текст :

„т.4. „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на вземане на решението - поради съществуващи законови ограничения за приватизация на здравни заведения за болнична помощ и кандидатстването на дружеството с инвестиционен проект „Реконструкция и изграждане на високоенергиен лъчетерапевтичен комплекс в съответствие с националните медицински стандарти и изисквания на ЕС” по Оперативна програма „Регионално развитие”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и национално съфинансиране .

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 885/ 09.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 285

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4 , ал. 2 и чл. 32, ал. 3 , т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1346/19.04.2007 г. и 118/20.03.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

Намалява с 20 на сто приетите с решение № 118/20.03.2008 година начални цени за приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище , и определя за същите нови начални цени както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І , отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1658 кв.м. – 20 659,20 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1500 кв.м. - 24 455,20 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –„за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1500 кв.м. - 34 860 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –“за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1623 кв.м. –39 180 лева /без ДДС/ ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м. - 54 456, 80 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІХ –„за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 3 432 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки с РЗП 1534,19 кв.м./ - 151 703,20 лева /без ДДС/.

За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1658 кв.м. - 2 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. - 2 400 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ–“за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1500 кв. м- 3 400 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –„за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1623 кв.м. – 3 900 лева ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м.- 5 400 лева; Урегулиран поземлен имот ІХ –„за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 3 432 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки с РЗП 1534, 19 кв.м. / – 15 000 лева.

Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 с площ 1658 кв.м. – 7 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. - 8 000 лева ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м.- 11 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ–„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м. – 13 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м. - 16 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 3 432 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки с РЗП 1534, 19 кв.м./ – 50 000 лева .

Депозитът да бъде внесен до 16, 00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17, 30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия .

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчиво управление на градския трафик във Велико Търново”, Вх. № 881/ 09.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 286

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да участва с проектно предложение за финансиране от Фламандския фонд.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото имах предвид поисканата информация от ПК по ОРСТП, която е записала в становищата си да се представи допълнителна информация по предложението. От разговорите, които проведох преди това, не ми стана ясно тези три учебни заведения с какво участват в този фламандски проект. Тук става въпрос, че община В. Търново трябва да даде пари за направата на нещо. Не съм против даването на пари, за да се получи една по-добра транспортна схема за обслужване на градския трафик във В. Търново, но съм против, че само община В. Търново предоставя пари. Нито едно от учебните заведения няма да предостави пари. Те сигурно ще участват с капацитети, на които ние можеше да платим по договор, за да се направи същото. Тук ще излезе, че целият проект бил за 116 252 евро, община В. Търново трябва да даде 39 446 евро. За мен е неясно за какво точно общината ги дава и какво точно ще свършат останалите партньори по този проект.

В 11.05 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за съхранение и реставриране на на културно – историческо наследство”, Вх. № 882/ 09.07.2008 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Съжалявам, че първият ред е празен, но се обръщам към този, който подготви списъка с толкова важни паметници. Тези старини имат нужда, но в този списък виждам църквата „ Св. Петър и Павел”. Тя е един образцово поддържан паметник и не виждам каква е идеята да бъде обявена в този списък на други паметници в много тежко състояние. Аз имам предвид един ранновизантийски паметник от V-VІ век в землището на с. Арбанаси – Голямото Лако. Предлагам да добавим този паметник към списъка на избраните паметници на културата, тъй като в последните години спрямо него има иманярски набези. Има и меценатски интереси, но средствата са ограничени. Възможно е част от средствата за църквата „Св. Петър и Павел” да бъдат насочени към Голямото Лако – паметник, съхранил се в пълен обем и функция.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 287

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да участва с проектно предложение по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.

Допълва списъка с обект „Голямото лако” – Ранновизантийски резервоар в землището на с. Арбанаси.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 827/ 26.06.2008 г.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: От нашата ПК по ОС поискахме молбите, подадени от хората, които желаят да закупят тези земи към 31.12.1998 г. В момента ни представят молбите към дата 29.02.2008 г. Затова ви предлагам тази точка да се отложи поради това, че искахме молбите към 31.12.1998 г., тъй като е разрешено на хора, подали молби към 31.12.1998 г.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 14 от дневния ред. Предложението за отлагане беше прието с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмезно право на ползване върху недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 828/ 26.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 288

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал.4 от ЗОС, чл. 12 ал. 2, чл. 59 ал. 1, чл. 59 ал.2, чл. 59 ал. 3 т.2 и чл. 59, ал. 4 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от десет години върху недвижим имот, находящ се в с. Леденик, представляващ сграда-мелница със ЗП от 182 кв.м., двуетажна, масивна, попадаща в имот №358 по плана за земеразделяне на селото /към момента на съставяне на акта общинска резултативна земя/, актувана с акт за частна общинска собственост №1215/03.12.2001 г., в полза на Гражданско сдружение “За Леденик”, с. Леденик, представлявано от Драгни Стефанов Драгнев в качеството му на председател на Управителния съвет.

 

Всички разходи по поддръжка, стопанисване, основни и текущи ремонти на сградата са за сметка на Гражданско сдружение “За Леденик”, с. Леденик.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване безвъзмездното право на ползване при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 11, с. Миндя, Вх. № 792/ 17.06.2008 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: По принцип приемам предложението, но обръщам внимание на една техническа грешка на стр. 2. Там е записано 3022 лв, а би трябвало да бъде 3.22 лв.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 289

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 23 /двадесет и три/ кв.м., актувано с АОС №4359/11.10.2007 г., представляващо 23/527 идеални части от УПИ ІІ-73 /урегулиран поземлен имот две римско седемдесет и три арабско/, попадащ в строителен квартал 11 /единадесет/ по РП на с. Миндя, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Магдалена Петрова Конакчиева, Тодор Стефанов Конакчиев и Лена Стефанова Попангелова.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 23 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 161 /сто шестдесет и един/ лева без начислен ДДС, които молителите следва да внесат по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 3,22 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 3,22 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 360, гр. Велико Търново, Вх. № 794/ 17.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов –въздържал се, Анета Манойлова –въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров –въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 3 „против” и 23 „въздържали се”.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 232, гр. Велико Търново, Вх. № 844/ 04.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров –въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров –за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма и 14 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 290

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на част от общински имот, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4461/08.04.2008 г., а именно: помещение - горивно стопанство със самостоятелен вход от запад, със застроена площ в размер на 53,54 кв.м., заемащо югозападната част от първия етаж на западен корпус на бивша детска градина „Славейче”, находяща се на ул. „Симеон Велики” № 7, жк „Колю Фичето”, гр. Велико Търново, заедно с отстъпено право на строеж от 61,96 кв.м. върху земя общинска собственост – новоурегулиран УПИ Х от строителен квартал 232 по плана на града и с 25,51% идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,42 кв.м.; в полза на ЕТ „СТИЛ-М-МАРИЯ ЛАЗАРОВА” Велико Търново, представлявано от Мария Лазарова, собственик на част от останалата част от сградата.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 30 171 /тридесет хиляди сто седемдесет и един/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 603,42 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 603,42 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 336, гр. Велико Търново, Вх. № 845/ 04.07.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Призовавам ви да проявим малко разум и да оставим тези 26 кв.м за нуждите на Общината. Там са продадени 10 такива терена и тук имаме възможността да оставим един терен за нуждите на община В. Търново. Утре там може да се направи един клуб на пенсионера или пункт за плащане на данъци, за да не се разхождат хората от кварталите до центъра на града или да се направят други неща, които няма да нарушат бизнеса на останалите собственици на терени там. Нека да не се получи така, че когато на Общината се налага да получи помещение за нещо, да плаща наем в съседните сгради.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова –за, Тодор Тодоров –въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров –за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 2 „против” и 19 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 5, с. Леденик, Вх. № 846/ 04.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев –въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” .

РЕШЕНИЕ № 291

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м., актувано с АОС № 4492/ 24.04.2008 г., представляващо 25/510 идеални части от УПИ ІХ-61 /урегулиран поземлен имот девет римско шестдесет и едно арабско/, попадащ в строителен квартал 5 /пет/ по РП на с. Леденик, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Красимирка Петрова Колева, живуща в с.Леденик, Община Велико Търново.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 25 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 275 /двеста седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 5,50 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 5,50 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 6, с. Беляковец, Вх. № 847/ 04.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се” .

РЕШЕНИЕ № 292

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.м., актувано с АОС №4497/ 19.05.2008 г., представляващо 180/1000 идеални части от новообразуван УПИ Х-6 /урегулиран поземлен имот десет римско за имот шест/, срещу част от имот пл.№ 6 /шест/ с площ от 10 /десет/ кв.м. попадаща в улична регулация, в строителен квартал 6 /шест/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, собственост на Лальо Боянов Лалев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Твер” №13.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 3 240 лева /три хиляди двеста и четиридесет лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 180 лева /сто и осемдесет лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати следните суми: разликата в стойността на двата имота, определена след начисляване на дължимия ДДС; ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 64,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 64,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв.73, с. Шемшево, Вх. № 848/ 04.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 293

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с АОС №4496/ 15.05.2008 г., представляващо 40/ 630 идеални части от УПИ ХVІІІ-512 /урегулиран поземлен имот осемнадесет римско петстотин и дванадесет арабско/, попадащ в строителен квартал 73 /седемдесет и три/ по РП на с. Шемшево, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Веселин Георгиев Ангеличев, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №10 а.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 40 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 440 /четиристотин и четиридесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 8,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 8,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка съгласно решение № 152, Вх. № 850/ 04.07.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 294

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от ЗОС и чл.46 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново, на апартамент, предоставен в резултат на одобрена замяна в полза на Община Велико Търново от Севда Христова Иванова с адрес гр. Велико Търново, ул. „България” № 21 В, представляващ: апартамент № 4, на І-ви етаж, , вход „Б”, десен двустаен, от жилищен блок ЕЖБ 76, находящ се на ул. „Филип Симидов” №3; със застроена площ в размер на 64,50 кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, килер, коридор и две тераси; избено помещение № 20 с полезна площ от 3,21 кв.м.; 1,6700% идеални части от сградата; отстъпено право на строеж съобразно застроената площ на апартамента и припадащата се площ от общите части на сградата, построена върху общинска земя – УПИ ІІ от строителен квартал 355 по плана на гр. Велико Търново; в размер на 61 063 лева /шестдесет и една хиляди шестдесет и три лева/.

Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на замяната. Молителят е длъжен да заплати стойността на начисления ДДС върху стойността на земята, в размер на 31 854,60 лева, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят следва да внесе 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 3 188,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД, както и 2% местен данък върху по–голямата стойност, в размер на 3 188,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново, както и да заплати стойността на експертните оценки на имотите, в размер на 780 лева по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по извършване на замяната в съответствие с изискванията на глава VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно конкурс за учредяване право на строеж, кв. 98, гр. Велико Търново, Вх. № 851/ 04.07.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Темата наистина е много интересна затова че неколкократно са правени опити от ОбА и от ОбС този проблем да бъде решен. Всички досегашни опити се оказаха неуспешни, въпреки добрите намерения и на Общината, и на ОбС. Ние, Групата на общинските съветници от БСП, разсъждавахме защо тези опити се оказаха неуспешни и стигнахме до заключение, че не може да се тръгне реално към осъществяване на строителство в този терен, тъй като формата, по която се предлага да се учреди правото на строеж, включва две неща, които при оценката на комисиите, които разглеждат офертите за отстъпеното право на строеж, започват разнопосочно да бъдат оценявани. Предложението, което направи д-р Рашев и предишния път, и сега е да се представят едновременно и проект за застрояване на терена, и оферти за изграждане с икономически показатели. Аз съм от участниците в предишната комисия за разглеждане на офертите и си спомням как се прави преценка на проектите, които са представени, без това да дава реално отражение в общата точкова система при оценяване на крайния резултат от офертите.

Впоследствие при съдебните процедури, които се проведоха, се оказа, че в основата на протестите на едната от фирмите не бяха икономическите показатели, а това, че проектът има по-добри качества и че той не е достатъчно добре оценен от комисията, която д-р Рашев беше назначил. Имаше и други основания, с които беше отменено решението на ОбС, но в основата на решението на Съда беше и това, че обявяваме конкурс, без да има утвърден ПУП за терена, т.е. параметрите, с които трябва да се работи по този терен, не бяха зададени преди конкурса. А за да се зададат такива параметри, би трябвало да бъде изработено и одобрено едно устройствено решение, с което се регламентират показателите за плътност на застрояване, за височина на сградата, за сервитутни отстояния и т.н. С най-доброто намерение този проблем да бъде придвижен по-напред и да бъде решен в реално сегашно време, ние, в нашата група, отчетохме, че е най-добре да се разделят тези две занимания, като се направи един конкурс за проект по правилата, по които се правят конкурсите за проекти и при утвърждаване на един проект, тогава да се прави конкурс за инвеститор и за изпълнител. Сега ще представя и предложение за решение:

1. На основание чл. 138 от ЗУТ ОбА в партньорство със Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България да организира конкурс за обемно пространствено решение, ПУП и идеен проект за застрояване на УПИ 8 в кв. 98 по плана на В. Търново.

2. Кметът на Общината да представи в ОбС за одобряване конкурсно задание за проектиране;

3. След приключване на конкурса по т.1 да се проведат всички изискуеми от ЗУТ процедури по създаване, обявяване и одобряване на устройствения план за УПИ VІІІ, след което да се обяви конкурс за инвеститор и изпълнител в съответствие с действащата нормативна уредба.

Искам да добавя, че преди да се проведе Световния конгрес по архитектура в Торино Дружеството на архитектите във В. Търново и Регионалната камара на архитектите организирахме една изложба с наши произведения, които сме проектирали в последните години и които се реализират и в момента. Тази изложба приключи с една дискусия между колегите и беше загатнат и проблемът с Летния театър. Колегите бяха обединени от такова разбиране – че първо трябва да се направи конкурс за проекта и при ясен проект да се тръгне към неговата реализация.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-жо Брайнова, съжалявам, че трябва да вляза в дебат с Вас, макар че след като една политическа група като БСП има готово решение, няма нужда от дебат в тази зала. Говоренето от трибуната сигурно няма да убеди никого от вас.

Проблемът с летния театър стои дълго време пред великотърновската общност. Предишният ОбС предприе една процедура, която беше ясна, открита, имаше комисия от 21 човека, като от тях 18 бяха общински съветници. Мисля, че по отношение на целесъобразност ние си свършихме добре работата. Тъй като интересът към този терен е голям, едната от страните обжалва в съда. Наистина в процедурата има точка от Закона, която не е спазена. Хубаво е да има комисия от 21 членове, но според Закона тя трябва да бъде от 5-7 човека. Съдът практически отмени този конкурс. Мисля, че Съдът го отмени и защото няма застроителен план, а не регулационен. Регулационен план има, няма застроителен план. Заложени са високи финансови критерии за участие – 20 000 000 лв. собствен капитал. Заложено е и представяне на идеен проект, като задължително условие е одобряване на този идеен проект от оторизираното лице – по Закон това е гл. архитект на общината. В предишния конкурс това условие също стоеше, но мисля, че всички ние погледнахме лековато на този въпрос. Затова на този конкурс идеята ми е да го обявим с едно задължително условие – първо да бъде одобрен този проект. Проект, който не бъде одобрен, дори и при много добри икономически показатели, не може да бъде реализиран на това място. С единия от предишните проекти направихме компромис, защото нашето изрично подчертано условие е да няма жилищно строителство. Мисля, че в контекста на това, което предлагате, може да бъде поискана експертната помощ на архитекти. Главният архитект трябва да бъде подпомогнат експертно в тази си дейност. Само тези проекти вече да се състезават на втория етап от конкурса – по икономически показатели.

Възразявам срещу процедурата, която Вие предлагате. Предложението, което имаме и около което първо трябва да се обединим е каква процедура предприемаме ние. Ние предприемаме отстъпено право на строеж срещу определено възмездие. Възмездното право на строеж може да е в пари, може да е в процент от построеното, т.е. ние търсим инвеститор, а не Общината да бъде инвеститор на този проект. Аз не виждам как Общината може да бъде инвеститор. Мисля, че имаме достатъчно други задължения за изграждане на инфраструктура, която не носи пари и за която няма кандидати, за да влагаме нашите публични пари. Отстъпването право на строеж върху имот общинска собственост е вид публично частно партньорство. Това, което предлагате вие е Общината да направи един идеен, а и един работен проект. Не мисля, че Общината има излишни пари, които да влага в този обект. Затова аз принципно възразявам срещу такъв начин на решение – Общината да е инвеститор. Ако тя няма да бъде инвеститор, естествено е да дадем възможност на Общината да предложи. Можем да го одобрим на два етапа. Аз предлагам да не търсим чистия паричен еквивалент за отстъпване право на строеж, а да търсим възмездяване на Общината. Това е първото нещо, което трябва да решим, щом една голяма група в ОбС поставя въпроса по този начин.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Забелязвам, че има сходство в мислите, които изразихме аз и г-н Рашев. Аз не съм участвала във вземането на политическо решение, както и цялата ни група. Нито един политически орган на БСП не се е ангажирал с това решение. Ние снощи взехме такова решение. В това, което Вие сте написали в предложението и което говорите, има известни различия. Вие приемате, че все пак на два етапа трябва да мине процедурата. Разбира се, гл. архитект има право да одобри проекта по ЗУТ, но одобряването му става по законосъобразност. Там няма нюанс на целесъобразност и затова, ако се представят 5-6 проекта пред гл. архитект, той трябва да одобри и петте, ако са спазени изцяло законите. Затова е необходимо да се направи журиране на тези проекти. Там трябва да има и инженери комуникатори. Ако сте съгласни да развиете идеята във вашето предложение, смятам, че в момента едва ли можем да излезем с решение и затова предлагам да отложим въпроса за следващата сесия.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-жо Брайнова, в първоначалното си изказване казахте, че бяхте член на тази комисия, която определи победителя в конкурса. Гледах ви тогава с вашия колега г-н Атанасов как упорито защитавахте единия проект. Тогава във вашите мотиви нямаше тези условия, които днес чувам. Аз очаквам от Вас и Вашата група да заявите в прав текст дали Обединената левица е за това да има В. Търново летен театър, или ОЛ е против това да има летен театър. Имайки предвид казаното, се чудя коя е г-жа Брайнова – тази, която беше преди или тази, която е сега, и стигам до извода, че сте против да има летен театър във В. Търново.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Г-н Хаджихасан, всички приятели, които не са злонамерени към мен, винаги са знаели, че съм последователен човек и не променям всеки ден своите принципи на поведение. Ако трябва да се връщаме към онази комисия, в която бяхме включени, Вие помните, че спорът се водеше за проектите, а там не беше мястото да се води такъв спор. За да избегнем това, аз искам да кажа ясно, че от ОЛ сме да има летен театър във В. Търново. Но нека така да направим тази процедура, че този път наистина да има одобрен проект, строителство и сграда. Не виждам защо това трябва да се гледа от някаква друга гледна точка, освен ако Вие не искате да има летен театър, а сблъскване на позиции.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Всички ние подхождаме към предложения проект за решение с изключително внимание, знаейки какво се случи назад във времето. Абстрахирайки се от всичко това, трябва да бъдем изключително внимателни в това, което искаме и което даваме. Аз определено споделям възгледите на арх. Брайнова, подкрепям и идеята й конкурсът да мине на два етапа.

Относно решението, което ни се предлага за гласуване, в задължителните условия към точката, касаеща размера и условията за обезщетение, аз бих предложил 20 % и да бъде конкретизирано какво да се включва в тези 20 %. А ако не се приеме 20 % и остане 18 %, както е в предложението, също да се запише това, тъй като тук не е записано в задължителните условия.

Добре би било да се проведе диалог и да видим мнението на архитектите; да се направи по-широк обществен форум на обсъждане.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Изслушах изказванията за отлагане. Ние проведохме един конкурс. Сега имаме още въпроси около конкурса. На конкурса няма да се оценява кой проект е по-хубав, защото не може точно да се каже кой е най-хубавият проект. Но е ясно, че ако стартира такава процедура, никой няма да инвестира 20 000 000 лв., без да се консултира с водещи архитекти.

Моето мнение е да подкрепим предложението на Кмета, защото всичко друго е отлагане във времето. Според мен, има още един проблем: ние трябва да откупим проекта, който ще се реализира. Оттам отиваме на това, че задължаваме предприемача да одобри точно този проект.

Г-н Р. Димитров предлага да се вдигне обезщетението на 20 %. Нека да се заложи по-ниско изискване, за да има по-широка база и да участват повече предприемачи.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ние направихме един грешен опит с летния театър и трябва да се поучим от тази грешка. Мисля, че г-н Рашев до голяма степен подкрепя, че трябва да има някаква двуфазова процедура при решаване на въпроса с летния театър. Но ако сравняваме несравними величини, вероятността да сгрешим, е голяма.

Искам ясно да заявя, че няма политическо решение. Мисля, че по-добро решение е да решим първо какво ще се прави там с един идеен проект. Нека първо да одобрим проекта и след това инвеститора. Не знам защо д-р Рашев говори за това, че Общината не може да бъде инвеститор, след като никой не е искал това.

Проекта, който арх. Брайнова предлага, е алтернативен на проекта на д-р Рашев. Те са различни. Или отиваме на двуфазова процедура, или на еднофазова. Или другата възможност е да отложим и да потърсим сходствата между двете идеи.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Искам да допълня предложението за решение на г-н Кмета. Става въпрос за конкурс за летен театър. Теренът, отреден за този конкурс, е 6235 кв.м. В условията е записано 1000 седящи места. Това е не повече от 1000 кв.м, което дава възможност за различни решения и тогава ние няма да имаме летен театър, ако запишем минимума 1000 места. Наистина ще има 5-6 проекта, отговарящи на това изискване и няма да имаме летен театър. Летният театър, който съществуваше, беше на площ около 3000 кв.м. и имаше около 3400 места. Тази площ, приведена към съвременните изисквания, може да побере спокойно 2500 седящи места. Аз предлагам да не определяме точно това, но да качим това условие – от минимум 1000 седящи места да стане минимум 2000 седящи места, за да има Търново летен театър. Иначе имаме шанс да имаме 1000 кв.м летен театър, което няма и 20 % от площта на този урегулиран поземлен имот, и останалото да бъде каквото и да е строителство – то ще отговаря на условията. Така ние ще заблудим гражданите с този конкурс. 1000 места не са летен театър, какъвто заслужава В. Търново. В събота се открива МФФ. Имаме желание Търново да стане национален фестивален, културен, туристически център. А това може да се осъществи с наличието на адекватна база. Имаме спортна зала с 1500 места, театър с 800 места, добра хотелска база. Ние наистина трябва да дадем възможност да отговаря на всякакви съвременни желания за културен, туристически, исторически туризъм и т.н.

Моето конкретно предложение е в общите условия и в точка 4.1. минималното изискване 1000 седящи места да бъде променено на 2000 седящи места.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Става въпрос за един емблематичен район на В. Търново, за центъра на В. Търново, за В. Търново, което се разраства. От името на ПП „Атака” аз правя няколко конкретни предложения, които са в подкрепа на предложението на арх. Брайнова, като се добави и това, което предложи арх. Цанев. Представете си: само великотърновският театър е с 800 места. Тук се прави предложение за летен театър с 1000 места. Аз правя предложение да са минимум 2200 места. Когато се е правел някога летният театър, Търново е било два пъти по-малко. Когато се правеше театърът, също беше много по-малко. Сега е нормално при два пъти по-голямо В. Търново, да залагаме двойно повече места.

Предлагаме да има инвестиционен проект, съгласуван с Гл. архитект на Община В. Търново след решение на ОбС. След това правим предложение в т. 4.21., ред втори: не по-малко от 20 % РЗП за Общината. Г-н Ковачев спомена, че един път той е гласувал за 20 % и след това не се е получило нищо, но нека да не си правим илюзия – тук става въпрос за две съвсем различни места, тук става въпрос за центъра на В. Търново. Тук не е същото като онези гаражи, където нямало кандидати да строят при 20 %. Тук ще има кандидати при 20 %.

Имам още две предложения: и конкретизация за собствеността на Общината и при одобряване на идейния, и при одобряване на работния проект, а не както се получи на ул. „Краков” – дълго време не бяхме доволни от това, което получихме там и коментарите бяха, че сме получили коридори, тоалетни и неизползваеми тераси и т.н. Нека да бъде конкретизирано идейно и проектно точно кое по проектите ще получи община В. Търново още при одобряването им.

Имам предложение и за сроковете, които трябва да бъдат дадени за изработването и на идеен, и на работен проект. Предлагам те да бъдат минимум от 90 календарни дни. Преди малко с арх. Цанев споделихме, че те де факто са 5-6 месеца.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Този дебат ми напомня дебата, който водихме при обявяването на предишния конкурс. Аз бих искал да кажа защо се провали този конкурс. Тук проличаха намеци, че при този конкурс предишният ОбС нещо е сбъркал. Този конкурс се провали поради 2 основни причини: първо, изключително големия инвеститорски интерес към този обект. Една фирма с големи амбиции се бори, загуби и потърси да реализира собствените си интереси чрез съда и успя. Ако нямаше интерес, нямаше да има и конкурс. Този интерес продължава да съществува и предполагам, че в този конкурс ще се борят също сериозни фирми. Оттук следва ние да направим една процедура, която да защити конкурса от всякакви формални атаки и обжалвания, защото всички сме съгласни, че трябва да има летен театър. Това е първата ни задача. Аз не чух нито един аргумент от всички изказали се, че тази процедура, която се предлага, е възможност ние да бъдем атакувани и да загубим конкурса поради формални причини.

На второ място, всички предложения за двуразов конкурс, означават този конкурс да бъде финансиран от нашия бюджет. Това означава, че процедурата ще бъде по-дълга и по-сложна. Доколкото разбрах г-н Кмета, в неговата представа за този конкурс се включва тази представа за двуетапност. Предвижда се един етап на утвърждаване на идейните проекти, а на втория етап всички идейни проекти трябва да бъдат подкрепени с икономическите параметри на участниците. Аз мисля, че този ангажимент на Кмета приключва целия дебат и съм съгласен с г-н Стефанов, че имаме две алтернативни предложения – на г-жа Брайнова и на г-н Рашев. Аз ще гласувам за предложението на ОбА, защото не чух аргументи, че то носи риск от формални нарушения и с ясното разбиране, че колкото по-бързо, по-точно и законосъобразно започнем процедурата, толкова по-големи шансове имаме да се поздравим с летен театър.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Бих приканил колегите общ. съветници да не говорят като политици, а да бъдем по-конкретни. Тук чух няколко предложения – на арх. Брайнова в основното й изказване, след това тя направи второ предложение за отлагане, това беше споменато и от г-н Г. Стефанов. Колко предложения имаме всъщност? Едно на г-н Кмета, едно на ОЛ, предложение за отлагане, конкретни предложения за вдигане капацитета на местата. Говорим си, че щял да се направи проект, но нямало да се плати от Общината. Кой ще го плати тогава? Нещата изобщо не се връзват. Нека да бъдем по-делови и да приемем предложението на ОбА. Процентите на обезщетение са заложени минимално, но инвеститорът може да предложи повече. Няма смисъл да вдигаме процентите изкуствено нагоре. Затова предлагам да се ориентираме към гласуване.

Колкото до тази двуетапност на процедурата, аз не виждам проблем в условията на конкурса да бъде заложено, че архитектурните проекти ще минат през Архитектурен съвет, ще бъдат утвърдени от Гл. архитект и тогава ще влязат в конкурса. По този начин имаме и тази двуетапност.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Отказвам се от предложението за отлагане, защото стигнахме до едно добро предложение за решение, което д-р Рашев ще прочете.

Искам да дам пояснения по въпроса, който беше поставен: кой ще плати тези конкурси. Обикновено заелият първо място не получава нищо освен това инвеститорът после да му възложи задачата и той да си получи хонорара, след като разработи проекта за определения строеж. Определят се няколко символични награди – за второ и за трето място, както и средства, необходими за техническата организация на конкурса и всичко това не е повече от 10 000 лв.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Водихме консултации, защото въпросът е сложен и трябва да бъде решен, като Законът бъде стриктно спазен, защото решението беше обжалвано и спечелено с добри юристи. Сега се убеждавам, че няма политическо решение – имам предвид позицията на ОЛ, за което говорих в началото.

Можем да запишем т. 4.1 като задължително условие и точката да е компилация от следващите 4.1, 4.2 и 4.3. Можем да запишем: „задължително условие: съгласуван от Гл. архитект на община В. Търново комплексен проект по реда на чл. 150 от ЗУТ, което включва изграждане на ПУП за застрояване и идеен инвестиционен проект, включващ изграждане на сграда летен театър с минимум…. места (една забележка – тук става дума за 1000 седящи места, това не означава, че ще бъдат всичко 1000 места, защото ще има и правостоящи места); изграждане на подземен паркинг с минимум 300 места и изключващ жилищно строителство, който да осигурява възможност за пълноценно ползване на летен театър като официален развлекателен център. Гл. архитект да бъде подпомогнат в своето решение от специализиран разширен Експертен съвет на община В. Търново”. Поемам ангажимента да консултирам състава на този Експертен съвет с Камарата на архитектите, Съюза на архитектите и т.н. и с архитектите в ОбС.

Оттам нататък да се изложат приоритетните условия, които са икономически условия. По този начин проект, който не бъде съгласуван с Гл. архитект, респективно с този разширен Експертен съвет, не може да участва по-нататък в конкурса. По този начин запазваме двуетапността на конкурса, а фактически имаме една процедура за отстъпване право на строеж, защото нашата юридическа процедура е отстъпване право на строеж.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Какво е Вашето лично мнение – можем ли да си позволим повишаване от 18 на 20 %?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Добре изглежда да бъдат 20 %. Аз не съм против това, но ето трети път обявяваме трети конкурс за подземен паркинг, при който увеличихме обезщетението и за него няма кандидат. Дали е неизгодно или изгодно за инвеститорите да се съобразят с този проект - те също следват своя интерес и ако не се явят инвеститори, ще трябва да намалим. Трябва да намерим златната среда, в която да реализираме тази продажба, защото нереализирането на тази продажба ни лишава от летен театър. Същото е и с местата за седящите. Аз лично не възразявам срещу тези 20 %, нито срещу вдигане броя на местата.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Сега е 13.10 часа. Предлагам на ОбС да продължим работата на заседанието до изчерпване на тази точка.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Очевидно има сближаване на позициите и това съответства на общото желание на всички да намерим решение и нашият летен театър да се реализира. Аз искам да се изкажа по един въпрос малко по-категорично: мисля, че ще направим фундаментална грешка, ако ние заложим по-голяма база за минимален брой места в летния театър, защото ние строим едно съоръжение, което вероятно ще бъде фестивален комплекс на бъдещето. Нека да бъдем далновидни и да заложим минимален брой места – най-малко 2000 места, за да можем да гарантираме едни крупни прояви, каквито вече има във В. Търново. Нещо повече, който направи повече от 2000 места, да има бонус за това. Нека да гледаме по-далече в бъдещето! 1000 места не съответстват на голямата ни цел В. Търново да продължи да се утвърждава като център на културния туризъм.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефанов за удължаване работното време на заседанието. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам едно средно решение: да предложим минимум 1800 седящи места и да запазим 18 % обезщетение.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Пламен Цанев говори за 2000 места, г-жа Брайнова говори да сме адекватни на времето. Аз искам да тръгна оттам – какво е времето и дали тези съоръжения ще се използват с такава натовареност както преди 20-30 г., когато градът е бил по-малък, но развлеченията са били ходене на лятно кино, на летен театър и т.н. В ХХІ век хората вече се прибират в интернет зали. Малко хора останаха на площада, затова мисля, че тези съоръжения имат своето историческо значение, но не бива да се връщаме във времето, когато са били гладиаторските борби и да предложим 10 000 места. Имайки предвид, че вече сме в ХХІ век, аз предлагам да се запише минимум 1000 места, конкурсът да е едноразов, двуетапен и да преминаваме към гласуване. За да ни харесат зрителите, можем да предложим и 30 %, но като не е реално, няма смисъл от това.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да направя корекция на предложението, което съм внесъл, и в името на това В. Търново да има летен театър, предлагам т. 4.1 да придобие следния вид:

“Задължително условие: съгласуван с Гл. архитект на община В. Търново комплексен проект по реда на чл. 150 от ЗУТ, който включва изработване на ПУП за застрояване и идеен инвестиционен проект, съдържащ сграда летен театър с минимум 2000 седящи места, подземен паркинг с 300 места и изключващ жилищно строителство.” Тъй като 2000 места автоматично ще променят обезщетението за Общината, то да стане 20 %.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: В стила на д-р Рашев искам да оттегля нашето предложение, за да демонстрираме и ние разбиране и че ние също не влизаме тук с твърди решения, а в резултат на диалог можем да коригираме позицията си.

Г СТЕФАН СТОЯНОВ: Оттеглям всички предложения, които съм направил, с изключение на изискването, че трябва да имат минимум 60 дни тези, които желаят да участват в конкурсите.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението, внесено от г-н Рашев, заедно с добавката, предложена от г-н Стоянов:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 295

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отменя свое Решение № 780 по протокол № 45 от 28.12.2005 г.

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отменя т. 2, т. 3 и т. 4 от свое Решение № 638 по протокол № 38 от 04.08.2005 г.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл.54 ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се организира и проведе конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ /осем римско/ от строителен квартал 98 /деветдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, отреден “за обществено обслужване”, с площ от 6 235 /шест хиляди двеста тридесет и пет/ кв.м., актуван с АОС №2981/16.06.2005 г. Правото на строеж да бъде отстъпено при обезщетение не по-малко от 20 % в полза на Община Велико Търново.

Великотърновски Общински съвет утвърждава следните условия при провеждане на конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ /осем римско/ от строителен квартал 98 /деветдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, отреден „за обществено обслужване”, с площ от 6 235 /шест хиляди двеста тридесет и пет/ кв.м., актуван с АОС №2981/16.06.2005 г.:

4.1. Задължително условие:

Съгласуван от Главния архитект на Община Велико Търново, комплексен проект по реда на чл. 150 от ЗУТ, което включва изработване на подробен устройствен план за застрояване и идеен инвестиционен проект, съдържащ сграда – летен театър с минимум 2000 /две хиляди/ седящи места, подземен паркинг с минимум 300 паркоместа и изключващ жилищно строителство. Проектът да осигурява възможност за пълноценно използване на летния театър като многофункционален развлекателен комплекс. Главния архитект да бъде подпомогнат в своето решение от специализиран разширен Експертен съвет по устройство на територията.

4.2. Приоритетни условия:

4.2.1. размер и условия на обезщетението в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 20 % от РЗП на обекта;

4.2.2. срок за осъществяване на строителството;

4.2.3. документи, доказващи финансовата стабилност на кандидатите, изразяваща се в собствен капитал не по-малък от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева;

4.2.4. референции, доказващи опита на кандидатите в изграждане и управление на обществено-обслужващи комплекси, в т.ч. строителни разрешения и снимков материал от реализирани от кандидата обекти;

4.2.5. гаранционна депозитна вноска в размер на 1 000 000 /един милион/лева за участие в конкурса. Половината от гаранционната вноска на спечелилия конкурса участник /петстотин хиляди лева/ остава в полза на Община Велико Търново при неизпълнение на конкурсните условия;

4.3. Общи условия:

4.3.1. кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново;

4.3.2. представяне на предложения със социална значимост за региона;

4.3.3. представяне на програма за разкриване на работни места.

 

5. Възлага на Кмета на на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на глава VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с изискванията на настоящото решение.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Взехме решение да приключим това заседание с изчерпване на т. 24. Остават още 30 точки, затова предлагам половин час почивка и от 14.00 часа да продължим работата, като открием нова сесия. Искам да припомня, че при приемане на дневния ред днес включихме 7 точки, които са неотложни.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев. Предложението беше прието с 31 „за”, 4 „против”, 2 „въздържали се”.

Заседанието беше закрито в 13.30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/