ПРОТОКОЛ № 26

 

От двадесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 17.07.2008 г. от 14.10 часа в залата на Община В. Търново. Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-жа Розалия Кузманова

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който подложи на гласуване дневния ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Съгласие за промяна височината на новоизграждаща се сграда, кв. 106, гр. Велико Търново, Вх. № 852/ 04.07.2008 г.
 2. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.
 3. Промяна на статута на недвижим имот, кв. 100, с. Шемшево, Вх. № 857/ 07.07.2008 г.
 4. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 279, гр. Велико Търново, Вх. № 858/ 07.07.2008 г.
 5. Учредяване възмездно право на строеж, кв. 231, гр. Велико Търново, Вх. № 878/ 09.07.2008 г.
 6. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 48, с. Момин сбор, Вх. № 879/ 09.07.2008 г.
 7. Предложение отностно разкриване на социална услуга, Вх. № 856/ 07.07.2008 г.
 8. Удължаване срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 862/ 08.07.2008 г.
 9. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 868/ 08.07.2008 г.
 10. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 869/ 08.07.2008 г.
 11. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 870/ 08.07.2008 г.
 12. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Пиено” ЕООД, Вх. № 871/ 08.07.2008 г.
 13. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 872/ 08.07.2008 г.
 14. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Инвестрой - 92” ЕООД, Вх. № 873/ 08.07.2008 г.
 15. Промяна на учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД и приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г., Вх. № 874/ 08.07.2008 г. и Предложение за промяна в т. 3.
 16. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 865/ 08.07.2008 г.
 17. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „МДОЗОС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 866/ 08.07.2008 г.
 18. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД, Вх. № 867/ 08.07.2008 г.
 19. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „ОДПЗС – Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 863/ 08.07.2008 г.
 20. Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 864/ 08.07.2008 г.
 21. Придобиване на имот и обещетяване на съсобствениците му, кв. 339, гр. Велико Търново, Вх. № 791/ 17.06.2008 г.
 22. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.
 23. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 880/ 09.07.2008 г.
 24. Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 901/ 16.07.2008 г.
 25. Информация за касовото изпълнение на бюджета, Вх. № 900/ 16.07.2008 г.
 26. Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 892/ 14.07.2008 г.
 27. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд, Вх. № 891/ 14.07.2008 г.
 28. Съгласие за кандидатстване по проект за финансиране по Транснационална програма, Вх. № 902/ 16.07.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за промяна височината на новоизграждаща се сграда, кв. 106, гр. Велико Търново, Вх. № 852/ 04.07.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мисля, че и друг път ни се е налагало да гласуваме подобно решение и наистина ние не сме законно обезпечени как трябва да гласуваме подобни промени съгласно ЗУТ. Всички ние не можем да се базираме на никакъв документ, който да ни даде правото да гласуваме тази промяна във височината на сградата от 12 на 18 метра. Освен това искам да обърна внимание, че молителят е записал в молбата си: „В момента извършвам строителство по одобрени проекти”. Т.е. той е заложил основите на тази сграда, които са предвидени за височина 12 метра. Мисля, че ще направим нарушение, а и имайки предвид земетръсната зона, в която се намира В. Търново – осма степен, не би трябвало да гласуваме промяна във височината от 12 на 18 метра.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Ставаше въпрос за основите. Когато беше конкурсът, всички, които спечелиха на конкурс тези парцели, ги спечелиха с проекти за 6-етажни, 18-метрови сгради. Проблемът се появи от това, че кинтът беше 4 и за да се реализира това РЗП, сградите трябваше да израснат във височина. След това Гл. архитект заложи до решение на ОбС да се строи до 12 метра, така че основите са предвидени така, както е спечелен конкурса и за това няма проблеми.

На всички ни е ясно, че в този район има и 52-метрови сгради. Вече сме гласували три парцела, за които се даде съгласие да се увеличи етажността. Все пак при този интерес Търново трябва да се развива нанякъде. Не е лошо да се застрои със 6 метра повече, още повече, че граничи с парк, а от другата страна е скалният венец и всички разстояния са спазени.

Предложението по т. 1 беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 296

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.1 1 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм.2005 г, за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл.73 ал.2 от същата Наредба, за завишаване височината на новоизграждащи се жилищни обекти в УПИ ХІІІ – за жилищни нужди от кв.106 по плана на гр.Велико Търново от 12,00 м на 18,00 м (до кота корниз) на северните фасади спрямо улица с ОК ОК 584а-584б-584в-584г-584д-584е-584ж-584з-584и-860г по плана на гр.Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 72, с. Къпиново, Вх. № 434/ 12.03.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 3 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 297

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 2 630 /две хиляди шестстотин и тридесет/ кв.м., актувано с АОС №4385/15.11.2007 г., представляващо 2630/3740 идеални части от новообразуван УПИ ІІ-408 /урегулиран поземлен имот две римско четиристотин и осем арабско/, попадащ в строителен квартал 72 /седемдесет и две/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Даниел Василев Бъчваров в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „Симона-89-Даниел Бъчваров” със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Клокотница” №1.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 2 630 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 18 410 /осемнадесет хиляди четиристотин и десет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 368,20 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 368,20 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на статута на недвижим имот, кв. 100, с. Шемшево, Вх. № 857/ 07.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 298

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 2 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Обявява за публична общинска собственост имот, актуван с АОС № 528/ 12.03.1999 год., намиращ се в кв. 100, в землището на с. Шемшево, отреден за озеленяване, с площ от 22 450 кв.м.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Шемшево, кв. 100, представляващ част от парцел, с площ 1000 кв.м да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години за изграждане на игрище за пейнтбол.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия за провеждане на търг при начална тръжна цена 80,00 лв. месечно и спазване на нормативните изисквания.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 279, гр. Велико Търново, Вх. № 858/ 07.07.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да подчертая, че понякога ни упрекват, че общинските съветници се изживявали като брокери, но цената, която се предлага, е 353 лв., т.е. 181 евро за кв.м. Това е ниска цена за място в тази част на града. Нека да мерим с еднакъв аршин за всички.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Това е достатъчно висока цена, защото върху парцела има построена къща, която е на молителя. Този двор няма кой друг да го купи, той е негов. Някога така са се продавали местата – само с право на строеж.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Излиза, че щом този собственик не може да купи това място, никой не може да купи това.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 299

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 156,34 /сто петдесет и шест цяло тридесет и четири стотни/ кв.м., актувано с АОС №4519/20.06.2008 г., представляващо 156,34/242 идеални части от новообразуван УПИ ХVІ-1551,1553 /урегулиран поземлен имот шестнадесет римско за имоти хиляда петстотин петдесет и едно, хиляда петстотин петдесет и три арабско/, попадащ в строителен квартал 279 /двеста седемдесет и девет/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Милица-ИВ-1” ЕООД Велико Търново, представлявано от Дешка Иванова Димитрова, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №10а.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 156,34 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 55 147 /петдесет и пет хиляди сто четиридесет и седем/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 1 102,94 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 1 102,94 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на строеж, кв. 231, гр. Велико Търново, Вх. № 878/ 09.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 300

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.1 от ЗОС и чл. 54 ал.1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя с цел изграждане на помещение с обществено-обслужващи функции със застроена площ в размер на 151,50 кв.м. в подблоково пространство, попадащо в строителен квартал 231 по ПУП на гр. Велико Търново, „Колю Фичето”, ул. „Симеон Велики” №8.

Утвърждава експертната оценка на стойността на възмездното право на строеж, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 23 100 /двадесет и три хиляди и сто/ лева.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за учредяване възмездно право на строеж при условия и ред, съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при начална конкурсна цена, равна на експертната оценка.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 48, с. Момин сбор, Вх. № 879/ 09.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Христо Христов –въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 2 „против”, 12 „въздържали се”.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение отностно разкриване на социална услуга, Вх. № 856/ 07.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 301

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

За социалната услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години се предоставя имот на ул. „Любен Каравелов” № 26 в гр. Велико Търново, собственост на Сдружение „SOS Детски селище България”.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години в гр. Велико Търново с капацитет – 8 потребители и щатен персонал – 6 броя ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.08.2009 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 – 18 години в социален риск в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 862/ 08.07.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Когато се запознах с материалите по тази точка, установих, че при всички случаи, когато са били провеждани конкурси за заемане на подобен род длъжности, те са за определен период от време и аз ви призовавам тук да бъдем принципни, защото утре ще трябва да прегласуваме решение за друг управител, на друго общинско предприятие. В това, което проучих, става ясно, че тези хора, които са управители, са спечелили конкурсите за определен период от време. Нека да бъдем принципни и да гласуваме, че всеки път при един управител, на когото му е изтекъл договора, трябва да се насрочва нов конкурс. Този, който е добър, ще спечели конкурса, и ще остане на тази длъжност. Във всички училища се провеждат конкурси за директори и като изтече срокът, пак се прави конкурс. Мисля, че ние тук правим грешка, затова аз внасям следния проект за решение:

1. Поради изтичане на договора за управление на д-р Румяна Георгиева Съботинова – управител „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – В. Търново” ЕООД, да бъде проведен конкурс за управител.

2. ОбС приема принципно решение за всички общински еднолични търговски дружества, чиито управители са назначени с конкурс след изтичане на обявения в конкурса срок да се обявява в едномесечен срок нов такъв.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов. Предложението не беше прието.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА по т. 8:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 302

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Удължава Договора за управление на Д-р Румяна Георгиева Съботинова, живуща в гр.Велико Търново, ул. „Полтава”, № 5, вх. В, ЕГН 5812284030, л.к № 114107578/ 27.07.2001, МВР – Велико Търново, за Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 01.10.2008г. до 01.10.2011г. включително.

Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Не мога да си представя какво ще правим оттук нататък при подобни случаи. Ще правим ли изобщо конкурси, или няма да правим? Тези, които са спечелили преди няколко години, пожизнени ли са?

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 868/ 08.07.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Имаме петнадесетина еднообразни предложения. Предлагам да гласуваме поименно предложенията, но всички заедно, т.е. с едно гласуване. Решението ще бъде един номер, но всяко ще бъде отделна точка. Мисля, че не нарушаваме изискванията на Закона.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложенията са еднотипни. Приемането им се налага заради вписването им в Агенцията по вписванията. Мисля, че трябва да има отделно решение за всяко търговско дружество.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 303

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2007г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007г. в размер на 20 000лв. (двадесет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 869/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 304

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2007г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007г. в размер на 36 000лв. (тридесет и шест хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 870/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 305

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2007г.

Отменя т.3 от Решение № 174/15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2007г. в размер на 4 000лв. (четири хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Пиено” ЕООД, Вх. № 871/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 306

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново за 2007 г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 3 000лв. (три хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 872/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 307

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново за 2007 г.

Отменя т.3 от Решение № 174/15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 6 000лв. (шест хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Инвестрой - 92” ЕООД, Вх. № 873/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 308

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Инвестстрой-92” ЕООД –гр.Велико Търново за 2007 г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008 г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново за финансовата 2007г. в размер на 46 000лв. (четиридесет и шест хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. съгласно предвидения в закона ред.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД и приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г., Вх. № 874/ 08.07.2008 г. и Предложение за промяна в т. 3.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да се направи поименна проверка и колегите, които отсъстват, да бъдат наказани.

РЕШЕНИЕ № 309

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 119, ал. 4, чл. 137, ал. 1, т.1 и т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 11, чл.18., т. 3 и чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново за 2007г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново за финансовата 2007г. в размер на 5 000 /пет хиляди/лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Изменя чл. 8 от Учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново, както следва:

„Чл. 8 /1/ Капиталът на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново е в размер на 344 800 (триста четиридесет и четири хиляди и осемстотин) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 34 480 (тридесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет) дяла, по 10 (десет) лева всеки от тях.”

Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. съгласно предвидения в закона ред.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 865/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 310

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр. Велико Търново за 2007 г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 5 000 лв. (пет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „МДОЗОС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 866/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 311

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2007 г.

Отменя т. 3 от Решение № 174/15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 23 000лв. (двадесет и три хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД, Вх. № 867/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 312

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2007 г.

Отменя т.3 от Решение № 174/15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007г. в размер на 1 000лв. (хиляда) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „ОДПЗС – Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 863/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 313

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр. Велико Търново за 2007 г.

Отменя т.3 от Решение № 174/15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 5 000лв. (пет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2007 г.на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 864/ 08.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров -за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 314

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2007г.

Отменя т.3 от Решение № 174/ 15.05.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2007 г. в размер на 1 000 лв. (хиляда) лв., не се разпределя. Същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. съгласно предвидения в закона ред и пререгистрацията на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Придобиване на имот и обещетяване на съсобствениците му, кв. 339, гр. Велико Търново, Вх. № 791/ 17.06.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Христо Христов –въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Григор Григоров – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 3 „против”, 14 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 488/ 01.04.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: На предходното заседание разгледахме подобна точка с номер 15, която отпадна от дневния ред. Молбите, подадени до 31.12.1998 г. не са представени, затова предлагам точката да отпадне.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Захариев. Предложението беше прието с 23 „за”, „против”, „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 880/ 09.07.2008 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Предходното решение за тази сделка е взето на 26.06.2007 г. Актовете са написани три месеца по-късно и аз питам защо чак сега се внася такова предложение за утвърждаване на експертни оценки – една година след вземане на решението. Можем ли да говорим за реализиране на сделката? Не е ли в противоречие тази сделка с промените в ЗОС? Лично аз бих се въздържала поради тази неяснота. Миналата година гласувахме 57 декара за залесяване с някаква екзотична култура. Виждам, че подобна инвестиция е и тази с рибарника. Дали тя ще се реализира по смисъла на ЗОС?

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Тук не става въпрос за експертна оценка, а за замяна, но има доста несъответствия в документите, които ние разгледахме. Написано е в предложението, че имотите за замяна са собственост на фирма „Динамика”. В нотариалния акт собствеността не е на фирма „Динамика”, а е на физическото лице Николай Първов. Не знам дали замяната ще бъде с юридическо лице или с физическо лице.

Другият момент, който ни притесни, е, че е направена оценка по Наредбата за земеделските земи, а в скицата и в акта за общинска собственост е записано „рибарник”. Не можем да направим оценка по чл. 36, както и по общинската наредба на земя с рибарник.

Има два варианта, които могат да се направят, за да бъде изрядна документацията. Или трябва да се промени начинът на трайно ползване – от рибарник да стане нива и тогава да приемем експертна оценка, или да се направи оценка на рибарника.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Дори да бяха изрядни документите, нашата група щеше да гласува „против”. При запознаването си с документите, ние видяхме, че тези рибарници всъщност не са рибарници, а земя, обрасла с храсти и т.н. Запознахме се с изложението на г-н кмета Харизанов в пресата, който ни уверява колко добре ще бъде, след като там се разкрият нови работни места, след като стане тази заменка, след като заявителят получи тези рибарници, а ние получим земите срещу тях. Кое е фрапиращото тук? Този човек, който представлява интересите на община В. Търново и е кмет на гр. Килифарево нито за момент не пояснява като правим тази замяна ние какво печелим, когато даваме едно нищо срещу друго нищо. Каква е ползата на община В. Търново да получи две ниви – едната 3 декара, другата 3.5 декара? Нито дума по този въпрос.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз също ще гласувам против тази сделка. Не само предвид ситуацията, която се разви в диалога между мен и кмета г-н Харизанов. Допълвам г-н Стоянов с едно уточнение. В статията г-н Харизанов казва, че ние, съветниците, подвеждаме както обществеността, така и колегите си. В разговора преди нашата комисия аз съвсем добронамерено го попитах: след като не е присъствал по време на комисията, как може да коментира нещо, което не е чул. Той се аргументира, че не сме го поканили. Г-н Харизанов е отдавна в администрацията и би трябвало да е запознат с разпоредбите в ОбС, че когато има внесени предложения, трябва да присъства, за да защити предложението си и че ние не сме длъжни да го каним както по време на заседанието на ПК, така и на сесията на ОбС. Единият от въпросите ми беше: такова ли беше състоянието, когато тази фирма е наела т.нар. „рибарници” и защо толкова години те добросъвестно си плащат наема, при положение че не извършват стопанска дейност.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Стефан Стоянов - против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Желка Денева – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова – против, Цветанка Недева - против, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Камен Алексиев - въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 10 „против”, 10 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 901/ 16.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 315

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет

1. Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2008 година, както следва:

 

ІІ. Допълва Приложение №10 /Списък на длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30, ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 год./ от Решение №103/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет със следните длъжности:

- музиканти от Духов оркестър

Допълнителните разходи за включване на горепосочените длъжности ще бъдат осигурени от бюджета на Дирекция "Култура и КИН" - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново в рамките на утвърдения им бюджет.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Миналия път имахме подобни дебати: не може при начало 9.00 часа на заседанието в 9.03 да ни бъдат дадени материали по 7 точки от 63 страници. По тази причина ние сега ще гласуваме по пет от тях „против”, защото нямаме физическата възможност да прочетем тези страници.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета, Вх. № 900/ 16.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 3 „против” и 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 316

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново.

Инвестиционна програма 2008 година - Отчет II - ро тримесечие.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 892/ 14.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 317

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Одобрява разходите извършените разходи за командировки в страната и чужбина от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 960.40 лв.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд, Вх. № 891/ 14.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 318

 

На основание чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общинския съвет

Дава съгласие за отоплителния сезон 2008/2009 година да бъдат добити по такса на корен, дърва за огрев от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект и план -извлечение за промяна вида и интензивността на сечта по списък на домакинствата, в следните населени места:

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Предвидено ползване /простр. м3/
1. Капиново 000290 201г 5,4 изд. 59 350 50 108,5
    000812 201в 0,7 изд. 105 80 - -
    229003 211з 15,6 шир. 182 3 260 495 1 074,2
      211к 8,1 изд. 102 930 225 488,2
2. Миндя 000434 222г 2,3 изд. 39 100 - -
    101010 234в 2,6 игл. 230 690 170 368,9
    220017 226с 6,8 изд. 123 940 245 531,6
3. Пчелище 208032 185е 22,8 шир. 264 6 920 1 040 2 256,8
    213001 510г 6,3 рек. 32 230 230 500,7
    214001 180а 26,0 изд. 175 5 230 530 1 150,1
4. Церова 218001 222п 4,4 изд. 152 760 205 444,8
  кория                
  Всичко:             3 190 6 923,8

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване по проект за финансиране по Транснационална програма, Вх. № 902/ 16.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 319

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Транснационална Програма за Сътрудничество в Югоизточна Европа, Приоритетна Ос 2: „Опазване и възстановяване на околната среда”, Дейност 2.3: „Подпомагане на сътрудничеството в управлението на природните ресурси и защитени територии” със следния проект:

„Зелена инфраструктура и Екологична Мрежа в Източни Балкани”

 

Заседанието беше закрито в 15.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….