ПРОТОКОЛ № 27

 

От двадесет и седмо заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 05.08.2008 г. от 16.00 часа в залата на Община В. Търново Присъстваха 27 общински съветника, отсъстваха г-н Петьо Атанасов, г-н Станислав Рашков, г-жа Роза Мишева, г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Хасан Хаджихасан, г-н Пламен Цанев, г-н Григор Григоров, г-н Пламен Петров, г-н Милен Михов, г-н Пламен Легкоступ.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – Председател на Великотърновския общински съвет, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред. Изказвания не бяха направени. Дневния ред беше приет с 27 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отмяна на Решение № 276/ 17.07.2008 година.
  2. Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 836/ 01.07.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 276/ 17.07.2008 година.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 320

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Отменя Решение № 276 прието с протокол № 25 на 17.07.2008 година.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 836/ 01.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христо Христов подложи на поименно гласуване предложението.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – против, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се”.

 

Приложение към протокола – Решение № 321

 

Заседанието беше закрито в 16.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….