ПРОТОКОЛ № 28

 

От двадесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 11.09.2008 г. от 9.10 часа в залата на община Велико Търново Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Георги Стефанов.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС, който съобщи, че е подадена молба за напускане на ОбС от общинския съветник Григор Григоров. Г-н Христов даде думата на г-н Николай Петров от ОИК, който съобщи, че на свое заседание ОИК е разгледала молбата на г-н Григоров и е взела решение за прекратяване пълномощията на г-н Григоров. Г-н Петров добави, че ОИК обявява за общински съветник г-н Александър Чокойски – следващия от листата на ГЕРБ. Г-н Александър Чокойски положи клетва.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения във връзка с проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарна безопасност и защита на населението” – второ четене, Вх. № 835/ 30.06.2008 г.
 2. Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински горски фонд – първо четене, Вх. № 979/ 01.09.2008 г.
 3. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 978/ 01.09.2008 г.
 4. Допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 962/ 28.08.2008 г.
 5. Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото шестмесечие на 2008 г., Вх. № 963/ 28.08.2008 г.
 6. Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново.
 7. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 1006/ 03.09.2008 г.
 8. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 954/ 28.08.2008 г.
 9. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 956/ 28.08.2008 г.
 10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 957/ 28.08.2008 г.
 11. Информация за дейността на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”– Велико Търново, Вх. № 961/ 28.08.2008 г.
 12. Даване на съгласие за закупуване на Архивираща работна станция за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 964/ 28.08.2008 г.
 13. Даване на съгласие за закупуване на Ехограф за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 965/ 28.08.2008 г.
 14. Даване на съгласие за закупуване на Ехокардиограф за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 966/ 28.08.2008 г.
 15. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1010/ 04.09.2008 г.
 16. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1011/ 04.09.2008 г.
 17. Промяна на Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново, Вх. 967/ 28.08.2008 г.
 18. Отчет за извършени разходи от Христо Христов – Председател на ВТОбС, Вх. № 972/ 01.09.2008 г.
 19. Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 999/ 01.09.2008 г.
 20. Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 1000/ 01.09.2008 г.
 21. Отписване на дълготрайни материални активи, общинска собственост от активите на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 968/ 28.08.2008 г.
 22. Отмяна на Решение № 288/ 17.07.2008 г.
 23. Учредяване на безвъзмезно право на ползване върху недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 993/ 01.09.2008 г.
 24. Приемане на Решение за изготвяне на проект за предоставяне на социална услуга, Вх. № 953/ 28.08.2008 г.
 25. Допълване на числения състав на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”, Вх. № 952/ 28.08.2008 г.
 26. Приемане на поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи, Вх. № 976/ 01.09.2008 г.
 27. Предложение от Кмета на Общината относно провеждане на таен търг за продажба на недвижим имот, кв. № 53, с. Вонеща вода, Вх. № 985/ 01.09.2008 г.
 28. Предложение от Кмета на Общината относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. от ЗУТ, Вх. № 990/ 01.09.2008 г.
 29. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 33, с. Присово, Вх. № 981/ 01.09.2008 г.
 30. Предложение от Кмета на Общината относно провеждане на таен търг за продажба на недвижим имот, с. Хотница, Вх. № 988/ 01.09.2008 г.
 31. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 17, гр. Дебелец, Вх. № 997/ 01.09.2008 г.
 32. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 888/ 10.07.2008 г.
 33. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 48, с. Момин сбор, Вх. № 992/ 01.09.2008 г.
 34. Предложение от Кмета на Общината относно приемане на имот, Вх. № 977/ 01.09.2008 г.
 35. Предложение от Кмета на Общината относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 379, гр. Велико Търново, Вх. № 986/ 01.09.2008 г.
 36. Предложение от Кмета на Общината относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 550, гр. Велико Търново, Вх. № 980/ 01.09.2008 г.
 37. Предложение от Кмета на Общината относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 534, гр. Велико Търново, Вх. № 983/ 01.09.2008 г.
 38. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 24, с. Присово, Вх. № 995/ 01.09.2008 г.
 39. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 31, гр. Дебелец, Вх. № 998/ 01.09.2008 г.
 40. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 332, гр. Велико Търново, Вх. № 1001/ 01.09.2008 г.

 

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: За да завършим процедурата по избор на общински съветник, предлагам т. 1 от дневния ред да бъде относно промяна в състава на ПК. Нашето предложение е г-н Чокойски да заеме мястото, което г-н Григор Григоров е заемал в постоянните комисии.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Постъпило е предложение от г-н Румен Димитров относно извършване на проверка, вътрешен контрол. Предложението беше получено вчера, изчакахме становището на ОбА и предлагам да го включим в дневния ред като т. 42.

Други предложения във връзка с дневния ред не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението на г-н Петров като т. 1. Предложението на г-н Петров за нова т. 1 беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за включване на в дневния ред т. 42 относно извършване на проверка от ОбА за начина на отпускане на субсидии за превоз на транспортните превозвачи. Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в състава на постоянните комисии.
 2. Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарна безопасност и защита на населението” – второ четене, Вх. № 835/ 30.06.2008 г.
 3. Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински горски фонд – първо четене, Вх. № 979/ 01.09.2008 г.
 4. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 978/ 01.09.2008 г.
 5. Допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 962/ 28.08.2008 г.
 6. Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото шестмесечие на 2008 г., Вх. № 963/ 28.08.2008 г.
 7. Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново.
 8. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 1006/ 03.09.2008 г.
 9. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 954/ 28.08.2008 г.
 10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 956/ 28.08.2008 г.
 11. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 957/ 28.08.2008 г.
 12. Информация за дейността на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”– Велико Търново, Вх. № 961/ 28.08.2008 г.
 13. Даване на съгласие за закупуване на Архивираща работна станция за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 964/ 28.08.2008 г.
 14. Даване на съгласие за закупуване на Ехограф за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 965/ 28.08.2008 г.
 15. Даване на съгласие за закупуване на Ехокардиограф за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 966/ 28.08.2008 г.
 16. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1010/ 04.09.2008 г.
 17. Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1011/ 04.09.2008 г.
 18. Промяна на Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново, Вх. 967/ 28.08.2008 г.
 19. Отчет за извършени разходи от Христо Христов – Председател на ВТОбС, Вх. № 972/ 01.09.2008 г.
 20. Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 999/ 01.09.2008 г.
 21. Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 1000/ 01.09.2008 г.
 22. Отписване на дълготрайни материални активи, общинска собственост от активите на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 968/ 28.08.2008 г.
 23. Отмяна на Решение № 288/ 17.07.2008 г.
 24. Учредяване на безвъзмезно право на ползване върху недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 993/ 01.09.2008 г.
 25. Приемане на Решение за изготвяне на проект за предоставяне на социална услуга, Вх. № 953/ 28.08.2008 г.
 26. Допълване на числения състав на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”, Вх. № 952/ 28.08.2008 г.
 27. Приемане на поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи, Вх. № 976/ 01.09.2008 г.
 28. Предложение от Кмета на Общината относно провеждане на таен търг за продажба на недвижим имот, кв. № 53, с. Вонеща вода, Вх. № 985/ 01.09.2008 г.
 29. Предложение от Кмета на Общината относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. от ЗУТ, Вх. № 990/ 01.09.2008 г.
 30. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 33, с. Присово, Вх. № 981/ 01.09.2008 г.
 31. Предложение от Кмета на Общината относно провеждане на таен търг за продажба на недвижим имот, с. Хотница, Вх. № 988/ 01.09.2008 г.
 32. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 17, гр. Дебелец, Вх. № 997/ 01.09.2008 г.
 33. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 888/ 10.07.2008 г.
 34. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 48, с. Момин сбор, Вх. № 992/ 01.09.2008 г.
 35. Предложение от Кмета на Общината относно приемане на имот, Вх. № 977/ 01.09.2008 г.
 36. Предложение от Кмета на Общината относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 379, гр. Велико Търново, Вх. № 986/ 01.09.2008 г.
 37. Предложение от Кмета на Общината относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 550, гр. Велико Търново, Вх. № 980/ 01.09.2008 г.
 38. Предложение от Кмета на Общината относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 534, гр. Велико Търново, Вх. № 983/ 01.09.2008 г.
 39. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 24, с. Присово, Вх. № 995/ 01.09.2008 г.
 40. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 31, гр. Дебелец, Вх. № 998/ 01.09.2008 г.
 41. Предложение от Кмета на Общината относно прекратяване на съсобственост, кв. № 332, гр. Велико Търново, Вх. № 1001/ 01.09.2008 г.
 42. Предложение от Румен Димитров, Вх. № 959/ 28.08.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава на постоянните комисии.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението г-н Александър Чокойски да заеме мястото на г-н Григор Григоров в съответните постоянни комисии. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 322

На основание чл. 21, ал. 1, т.1, Великотърновски Общински съвет

Избира Александър Стойнов Чокойски за член на постоянната комисия по бюджет и финанси, постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване, и постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарна безопасност и защита на населението” – второ четене, Вх. № 835/ 30.06.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да направя едно допълнение към административно-наказателните разпоредби, чл. 50. Аз предлагам текстът да се допълни със следното: „но не по-малко от нанесената щета в резултат на действието или бездействието на виновното лице”. Не е простимо да е нанесена щета от 1000 или 2000 лв, а ние да го глобяваме с 500 лв.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението изглежда логично, но мисля, че не може да се вземе бързо решение. Необходима е юридическа консултация – не знам дали тази глоба от 500 лв. не е записана в Закона. Освен това между щетата и глобата има разлика.

Г-н РАДКОВ – представител на Службата за пожарна безопасност: В Закона е записано, че глобата е до 500 лв. Предложението на г-н Стоянов има резон, но не можем да надхвърлим тази сума.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА по т. 2. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н РАДКОВ: Искам от името на ръководството на Районната служба да ви благодаря за приемането на тази Наредба. Смятам, че тя ще помогне за подобряване на противопожарната безопасност в община В. Търново и ще запълни законовия вакуум до момента.

РЕШЕНИЕ № 323

На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на второ четене Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински горски фонд – първо четене, Вх. № 979/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 324

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на първо четене Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

 

Приложение: Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 978/ 01.09.2008 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Тези промени са продиктувани от промените в закона. Нашата група ще ги подкрепи. Искам да обърна внимание към една от точките. По Закон ние сме задължени да приемем стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата на ОбС. Това беше идея на ВМРО-БНД, която ние още в миналия мандат предложихме на ОбС. Опитвахме се да убеждаваме колко важно е да има такава стратегия и че тя не повтаря общинските наредби. Дори успяхме да убедим колегите от бившия ОбС да създадем една работна група, която да организира тази стратегия, но това начинание не беше доведено докрай. Радвам се, че това вече е записано в закона и съм убеден, че с ОбА ще разработим една добра стратегия за развитието на общинската собственост.

Г-н Христов прочете становището на ПК по ОС.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да направя още едно предложение за промяна. По т. 13 от предложението ПК по МСНУРПЕ и нашата група се обединихме около предложението да отпадне текстът „или със заповед на кмета на общината”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ние от „Обединен център” имаме няколко забележки по предложения проект. Една от тях е това, което каза и г-н Тодоров, като ние сме се аргументирали. Ако остане така, както е предложено, то се делегират права на кмета, които по закон са на ОбС – гл. ІV, чл. 34, 35, 36 и следващи от ЗОС, „Държавен вестник”, бр. 54 от 13.06.2008 г.

Относно чл. 2, ал. 1: предлагаме вместо предложения текст Наредбата да се съобрази с чл. 3 от Закона за общинската собственост (цитира чл. 3). Към трето: „други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, определени от ОбС”, можем да вмъкнем текста: „зелени площи, спортни и детски площадки, паркове, гробищни паркове, язовири и рибарници”. Нашата идея е да се премахне „и други” от предложения тук текст.

В т. 26 предлагаме да се запише: „в случай, че молителят не отговаря на някои нормативно определени условия, то следва да се запазва общият ред, предвиден в ЗОС и тази Наредба”. Аргумент: ако молителят не отговаря на някое нормативно определено условие, то той няма право да се ползва от същия ред, предвиден в чл. 76 от Наредбата на община В. Търново за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, т.е. той няма право да ползва и облекчения режим без търг или публично оповестен конкурс и ще следва да спазва общия ред, да се явява на търг или конкурс.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: По направеното предложение на „Обединен център”: моля такива предложения да бъдат давани като становища в ПК или лично на мен, за да бъдат детайлно разгледани. Принципно подкрепям предложението да отпадне този текст за правомощията на кмета. Това не е възможно законово, това е техническа грешка, допусната при писането.

В началото на предложението т. 2, ал. 1 сме написали кои са тези „други” имоти по смисъла на Закона са общинска собственост, за да няма двусмислица: зелените площи, предвидени за озеленяване, спортни и детски площадки, паркове, гробищни паркове, язовири, рибарници по Закон са ПОС. Мисля, че сме изпуснали и пасищата. Така поднесено, това уточнява Закона.

Предложението за включване на общински съветници в търговете: това е практика в работата на ОбА, когато се касае за имоти, за които има сериозен обществен интерес. Но за всеки търг ОбС да взема решение за включване на съветници, е тромава процедура, която на практика ще блокира сделките с общинско имущество. А да се определят 3-4 общински съветници, които да участват перманентно в комисии, не е редно. Не съм отказвал да включвам в комисиите общински съветници, още повече, че законодателят дава право на кмета да издаде заповед по своя преценка. Нека не усложняваме процедурата с избор и дебати тук, в залата, за всеки един търг или конкурс, защото това означава спиране на работата.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: При това предложение на ПК по ОС за включване на четирима общински съветници трябва да уточним цялата процедура, защото ако винаги го решаваме в зала, ще бъде много трудно. Предложете варианти.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Аз предлагам тези хора от ОбС да бъдат избрани на квотен принцип. Например: първите четири месеца четири човека, следващите 4 месеца други 4 човека и така може съветниците да се редуват. Ще ги изберем още в началото и всеки ще знае кога ще участва в търговете.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това означава, че ще се знае половината от състава на комисията.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам общинските съветници да бъдат определяни от председателя на ОбС, след като се е консултирал с председателите на всички групи.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Мисля, че бъркаме процедурата. Според мен, първо трябва да се гласува предложението. Ако то не получи мнозинство, няма смисъл от обсъждане на процедурата.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм против това ОбС на сесия да определя за всеки конкурс свои представители в комисията. Първо, това малко противоречи на правото на кмета той да определя тази комисия със заповед. Второ, технологично това ни вкарва в едно голямо задължение да влезем в сесия, за да изберем представители в един точно определен момент от процедурата по провеждането на търга или конкурса. Защото тази комисия не може да бъде назначена с обявяването на конкурса. Трето, ние се натоварваме с една отговорност да определим мнозинството в тази комисия за конкретен търг или конкурс и да влезем в едно перманентно противоборство кой да бъде представител за съответния конкурс. Вън от съмнение е, че в конкурсите има икономически интереси и фирмите, които се състезават, ще търсят начин да заемат позиции чрез едни или други хора в този ОбС. Ето защо аз съм против да се ангажираме с една такава сложна процедура и да дадем основание на загубилите конкурса да обжалват, да намерят юридическа пролука. Практиката в предишните години е такава, че в повечето случаи кметът е включвал представители в тези комисии. Още повече, че не ни е ясно по каква процедура ще направим този избор.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз искам да подкрепя г-н Михов, защото той допълни това, което аз в началото не казах – за вмешателство в работата на кмета и на ОбА. Аз винаги съм бил готов да работим заедно, но работата по подготовката на разпореждане с общинско имущество след взето решение на ОбС е една техническа процедура, възложена на ОбА. Понякога имаме по 3-4 търга на ден с различни комисии. Законът изисква аз да издам заповедта в предишния ден. Тези процедури се извършват в работно време. Това е работата на отделите „Общинска собственост”, „Юридически”, „Икономически” и в тези комисии участват хора от тези отдели. Не виждам как ще уредим трудовоправните отношения с общинските съветници, които трябва да работят няколко цели дни тук, в Общината. В тези конкурси участват държавни служители, които по закон са задължени да опазват тайната. Това са антикорупционни действия. Мисля, че е добра практиката ни при общественозначими случаи с моя заповед да включвам общински съветници.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Мисля, че сега е удачно да приветствам ПП „ГЕРБ” за решението си да включи юрист в листата си.

По повод изказването на г-н Михов, бих го попитал риторично: като представител на ОбС ли говори, или като представител на ОбА.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ОС за включване на четирима съветници в състава на комисията. Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 1 „против” и 17 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров за отпадане от чл. 13 на текста „или със заповед на Кмета на Общината”. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Румен Димитров в чл. 2, ал. 1 да отпадне текстът „и други” беше прието с 19 „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н Румен Димитров оттегли предложението си по т. 26, чл. 61, ал. 1.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Не беше подложен на гласуване чл. 44, ал. 1 – продажба на недвижим имот, ЧОС, може да се извърши чрез конкурс след решение на ОбС по предложение на Българската агенция за инвестиции на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас. (Цитира чл. 22, а, ал. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите) Моля да подложите на гласуване, тъй като Комисията взе решение да отпадне „без търг или конкурс”.

Г- РУМЕН РАШЕВ: Този казус вече разглеждахме в ОбС, защото ние имахме записан такъв текст в нашата Наредба и дойде предписание от Сметната палата, поради което променихме текста в този вид. За мен, като кмет, указанията на Сметната палата са задължителни. Мисля, че при последната промяна намерихме добър начин да избегнем колизията в Закона.

Предлагам да направите едно запитване до Сметната палата от името на Председателя на ОбС.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ОС: „инвеститори първи клас да участват без конкурс”.

Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 8 „против” и 16 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване текста на цялата Наредба заедно с приетите вече промени. Решението беше взето с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 325

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

В чл. 2 ал. 1 се създава т.1 със следния текст: „Публична общинска собственост са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, включващи: зелени площи, спортни и детски площадки, паркове, гробищни паркове, язовири, рибарници.”

В чл. 2 се създава нова ал.8 със следния текст: “Решенията за промяна в характера на собствеността от публична в частна се приемат с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, а решенията за промяна в характера на собствеността от частна в публична – с мнозинство повече от половината от общия им брой.

 

В чл. 2 - ал.8 става ал.9.

Създава се нов чл.2а със следния текст:

/ал.1/ Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет;

/ал.2/ Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.

/ал.3/ Кметовете и кметските наместници на населени места в Общината управляват с грижата на добър стопанин имотите и вещите общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място. При продажба или отдаване под наем на имоти, управлявани от кметовете на кметства, не по-малко от 30% от средствата, придобити от продажбата или отдаването под наем, се превеждат по сметка на кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от общинския съвет. Кметовете на кметства или определени от тях служители могат да бъдат включвани в състава на комисиите по провеждане на търгове или конкурси, касаещи имоти на територията на населеното място.

/ал.4/ Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 4. други данни, определени от общинския съвет.

/ал.5/ В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. други данни, определени от общинския съвет.

/ал.6/ Стратегията по ал. 4 и програмата по ал. 5, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви и публикуване на интернет страницата на общината.

В чл. 11 ал. 9 изречение последно отпада.

Текстът на чл. 13 ал. 1 т.1 добива следния вид: “Публичен търг или публично оповестен конкурс.”

В чл. 16 се създава нова ал. 2 със следния текст: „По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.”

В чл. 16ал.2 става ал.3, а ал.3 става ал.4.

В чл. 38 се създават нови ал.2 и ал.3 със следния текст:

/ал.2/ Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени от оценител на имоти. Оценките не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждане на търгове и конкурси се утвърждават от общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от утвърдените.

/ал.3/ В Общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имота според акта за общинска собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;

начинът за разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;

насрещната страна по сделката;

други данни, характеризиращи сделката.

Текстът на чл. 39 ал. 1 добива следния вид: „Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 39 ал. 4 добива следния вид: „Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.”

Създава се нов чл. 39а със следния текст:

/ал.1/ Продажбата може да бъде извършена без търг или конкурс след решение на общинския съвет:

1. между общината и държавата или между общини;

когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон;

/ал.2/ Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти. Въз основа на решението на общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.”

Текстът на чл. 42 ал. 1 добива следния вид: “ Решение за продажбата на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост се взема от Общинския съвет, когато с влязъл в сила ПУП е предвидено създаването на УПИ, в който се заемат придадени поземлени имоти – частна общинска собственост или части от тях, при направено искане от другия собственик на УПИ на цена, определена от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 44 ал. 2 добива следния вид: „Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти. Въз основа на решението на общинския съвет Кметът на общината сключва договор.”

Текстът на чл. 46 добива следния вид:

/ал.1/ Замяната на имот частна общинска собственост, на право на строеж върху имот частна общинска собственост или на право на строеж в полза на Общината с имот или право на строеж – собственост на държавата, на физически или юридически лица, може да се извършва по инициатива на Общината или по писмено предложение на заинтересованите лица, в съответствие със Стратегията и годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

/ал.2/ Замяна по ал.1 може да се извърши:

при прекратяване на съсобственост между Общината и трети лица;

когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

между Общината и друга община или между Общината и държавата;

в други случаи, определени в закон.

/ал. 3/ В случаите по ал.2 след писмено предложение за замяна от едната страна към другата, съдържащо описание на предлаганите за замяна имоти или вещни права, и след постигане на съгласие, Кметът на Общината внася предложение за замяна в Общински съвет.

/ал.4/ Отдел „Общинска собственост” изготвя обявление за всеки имот, за който е постъпило предложение за замяна. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се публикува в интернет страницата на Общината и се поставя на определеното място в сградата на Общината.

/ал.5/ Предложенията до общинския съвет се внасят от Кмета на Общината не по-рано от един месец от публикуване на обявлението. Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет.

/ал.6/ Предложенията до общинския съвет задължително съдържат:

мотиви за извършване на замяната;

цената на всеки от имотите, предмет на замяната;

документи, удостоверяващи правото на собственост;

разликата в стойността на имотите и начинът на нейното плащане;

размерът на режийните разноски, такси и дължим данък, които се заплащат от лицето, с което се извършва замяната.

/ал.7/ Решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците;

/ал.8/ В 14-дневен срок от получаване на решението на Общинския съвет, Кметът на Общината издава заповед за замяна, в съответствие с решението.

/ал.9/ Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК

/ал.10/ В едномесечен срок от влизане на заповедта в сила, лицето, с което се извършва замяна заплаща всички разлики в стойността на имотите, необходимите данъци, такси и режийни и изпълнява други условия на заповедта, ако има такива.

/ал.11/ В 7-дневен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, Кметът на Общината сключва договор за замяна.

/ал.12/ Неизпълнението на задължението по /ал.10/, на лицето, с което се извършва замяната може да бъде повод за неподписване на договор и прекратяване на процедурата.

/ал.13/ Ако в заповедта на Кмета по /ал.3/ има предварително уговорени и записани условия, които не могат да бъдат изпълнени в едномесечен срок, то договорът по /ал.6/ се сключва, като в него се записват задълженията на приобретателя и сроковете за тяхното изпълнение.

/ал.14/ Фактическото предаване на имотите става с протокол-опис по образец, утвърден от Кмета на Общината, след отписването на общинския имот от актовите книги.

Текстът на чл. 47 добива следния вид:

/ал.1/ Не се допускат замени:

1.когато имотите, собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2.на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по чл.46 ал.2 т.2;

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;

4.в други случаи, определени в закон.

Текстът на чл. 48 добива следния вид: „Начините и сроковете на плащане на разликите в стойностите на заменяните имоти, се извършват съгласно решението на Общинския съвет по чл. 46 ал. 7”.

Текстът на чл. 54 ал. 3, изречение първо добива следния вид: „Приобретателят на възмездното право на строеж се определя чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 54 ал. 4 т.1 добива следния вид: „лица с установени жилищни нужди, жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и ред, определени в наредбата по чл. 45 а, ал. 1 от ЗОС – за строеж на жилищна сграда върху имоти частна общинска собственост, отредени за социални жилища;”

Текстът на чл. 56 ал. 4 добива следния вид: „Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.

Текстът на чл. 57 ал. 1 добива следния вид: „След приключване на процедурата по чл.56, въз основа на резултатите, съответно на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за отстъпване право на строеж.”

Текстът на чл. 59 ал. 5 добива следния вид: „Приобретателят на възмездното право на ползване се определя чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 59 ал. 6 добива следния вид: „Приобретателят на безвъзмездното право на ползване се определя чрез публично оповестен конкурс.”

Текстът на чл. 59 ал. 7 добива следния вид: „В случаите, когато лицата, на които може да се учреди възмездно или безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.”

Текстът на чл.60 ал.4 добива следния вид: „Началната тръжна цена се определя от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 61 ал. 1 добива следния вид: „След приключване на процедурата по чл.60 ал.3, въз основа на резултатите, съответно – на решението на общинския съвет, Кметът на Общината сключва договор за учредяване право на ползване.”

Текстът на чл. 76 ал. 5 т.2 добива следния вид: „Оценка на земята и на притежаваното право на строеж, определена от оценител на имоти. Цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто. В случай, че молителят не отговаря на някое от нормативно определените условия, оценката се извършва по пазарни цени”;

Текстът на чл. 82 ал. 2 добива следния вид: „Оценките на недвижимите имоти при разпореждане се извършват от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 82 ал. 4 добива следния вид: „Началните тръжни цени при продажба на движими вещи се определят от оценител на имоти.”

Текстът на чл. 82 ал. 5 добива следния вид: „Правното състояние на имотите се удостоверява с изискуемите по закон документи за собственост.”

Текстът на чл. 82 ал. 6 добива следния вид: „Оценките на имотите се утвърждават от общинския съвет.”

Текстът на чл. 83 ал. 1 т.15 добива следния вид: „Други условия, произтичащи от закона или от решението на общинския съвет.”

В чл.84 ал.1 т.4 отпада.

Текстът на чл. 85 ал. 1 добива следния вид: Въз основа и в съответствие с утвърдената документация, организаторът обявява търга или конкурса поне в един местен ежедневник, най-малко 15 дни преди датата за провеждането им. Обявата се публикува на интернет страницата на общината и се поставя на специалното табло за обяви на входа на сградата на общината.

Текстът на чл. 86 ал. 1 т. 9 добива следния вид: „Удостоверение за липса на задължения към общината;”

Текстът на чл. 86 ал. 2 добива следния вид: „Изискванията по т. т. 2, 3, 7 и 9 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.”

Текстът на чл. 94 добива следния вид:

/ал.1/ Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в обявения ден и час на откриване на търга.

/ал.2/ За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

/ал.3/ Регистрираният участник получава регистрационен номер и заема мястото си в залата.

/ал.4/ От момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят помежду си, да водят телефонни разговори, както и да обменят информация помежду си по какъвто и да е начин.

/ал.5/ Комисията може да откаже регистрация на участник в случай, че установи:

1.Непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа;

2.Кандидатът е лице, неизправно по договор, сключен с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.

/ал.6/ Комисията отстранява участник /участници/, които не спазват изискванията на чл.94 ал.2. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.

Текстът на чл. 95 добива следния вид:

/ал.1/ При търг с явно наддаване председателят обявява предмета на търга, началната цена, и стъпката на наддаване, след което поканва участниците към наддаване.

/ал.2/ Наддаването се извършва чрез вдигане на номера на участника, след гласно обявяване на следващата цена от председателя на комисията, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1.

/ал.3/ Преди третото обявяване на последната цена, председателят прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение - обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.

/ал.4/ В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа, мястото на търга не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

/ал.5/ Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. След изтичане на този срок, търгът се провежда.

/ал.6/ При регистриран само един участник, търгът се провежда, като участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

/ал.7/ В случай, че в резултат на отстраняване на участник /участници/ по чл.94 ал.5 остане само един участник, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена. Ако участникът не е участвал в наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

/ал.8/ Ако нито един от кандидатите не бъде регистриран по чл.94 ал.2, председателят на комисията закрива търга.

/ал.9/ В случай, че участниците в търга след изричната трикратна покана от председателя не изявяват желание да наддават, търгът се закрива и внесените от тях депозити не се възстановяват.

Текстът на чл. 96 ал. 2 добива следния вид: „Върху плика с надпис „Документи” се отбелязват името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. В този плик се прилагат всички изискуеми от тръжната документация документи. При непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в тръжните книжа, кандидатът не се допуска до по-нататъшно участие в търга. Внесеният от кандидата депозит се задържа.

Текстът на чл. 96 ал.4 добива следния вид: „Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по предходните алинеи, е недействително. Депозитът на участника, представил недействително предложение, се задържа.”

Текстът на чл. 98 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 добива следния вид:

/ал.1/ В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа, мястото на търга не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен. Депозитите на неявилите се участници се задържат.

/ал.2/ Когато на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация, депозитите на неявилите се кандидати се задържат.

/ал.3/ В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

В чл. 98 ал. 3 става ал. 4.

В §1 от Допълнителните разпоредби се създава нова ал.4 със следния текст:

4. „Оценител на имоти” е лице, което:

а/ има необходимото образование и професионална квалификация за оценяване на имоти;

б/ притежава документ за извършване на оценки на имоти, издаден от компетентен орган;

в/ има поне три години професионален опит за оценяване на имоти;

г/ не е заинтересован от разпореждането или отчуждаването, не е роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен на страните по сделката.

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.

 

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря за разумните решения в тази Наредба. Промените са изискуеми от Закона. Що се отнася до инвеститорите първи клас, ние сме записали, че провеждаме конкурси между инвеститори първи клас. Тази промяна в Наредбата вменява като задължение на кмета и на ОбА да подготви стратегия. Знам, че това беше старо предложение на г-н Михов, и ви призовавам да излъчите общински съветници, които да участват в изготвянето на стратегията.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 962/ 28.08.2008 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Бих искал да аргументирам предложението на ПК по ИВСПИ за отмяна на това решение. С това свое решение предишния ОбС одобри един стикер за таксиметровите автомобили, който имаше за цел да посочи редовно движещите се таксита. Това нещо вече е въведено в цялата страна с промените в Наредбата, според които такъв стикер трябва да се постави на две места в автомобила. Ние сме изпреварили държавата и сега се получава, че трябва да се постави и трети стикер на такситата, затова ние предлагаме решение 1201 от 21.12.2006 г. да бъде отменено.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ИВСПИ. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 5.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 326

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Създава нова ал. 3 в чл. 52 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново с текст: За издаване на един холограмен стикер по чл. 21, ал. 1, т. 15 от Наредба № 34, неразделна част от разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 18.00 лв/осемнадесет лева/ с ДДС.

Отменя Решение № 1201 прието с № 65 от 21.12.2006 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото шестмесечие на 2008 г., Вх. № 963/ 28.08.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Запознах се внимателно с информацията. Част от забележките, които съм правил преди, са взети предвид сега. В края има една изключително важна таблица за икономически анализ, но тя не е попълнена. Липсват резултатите. Тук става въпрос за съответните коефициенти за рентабилност, за ликвидност, за задлъжнялост и т.н. Моля за в бъдеще таблиците да бъдат попълнени с реалните показатели, такива, каквито са, а не такива, каквито трябва да бъдат.

Второто, по което искам да взема отношение, се отнася до МДОЗ. Нашата ПК взе решение да поканим д-р Рачева да присъства на заседанието на ОбС. Какво ми прави впечатление, когато чета материалите за това ТД. Към края на шестмесечието краткосрочните задължения на това ТД са 1 517 000 лв, от които: към доставчици – 467 000 лв, към песрсонала – 455 000 лв, към осигурителни предприятия – 211 000 лв, данъчни задължения – 11 000 лв, други краткосрочни задължения – 365 000 лв. Само за 3 месеца краткосрочните задължения на това ТД са увеличени с 400 000 лв. Няма нищо лошо, ако насреща стои нещо друго, т.е. краткосрочни вземания. Но тук е записано, че краткосрочни вземания за този период дружеството няма. Т.е. има задължения 1 500 000 лв, а няма никакви вземания. В същото време вероятно в касата на това ТД се намират 255 000 лв. в брой.

Моят въпрос към д-р Рачева беше да обясни какви са тези задължения и какви са тези възнаграждения за периода в рамките на 1 074 000 лв., когато средната брутна заплата е 502 лв. при 220 човека. Това прави месечно около 100 000 лв. Дадени са 1 млн. лв и има задължения към персонала още 500 000 лв. В същото време отчитаме най-голямата печалба от всички ТД – 98 000 лв. По-нататък в дневния ред има точки за закупуване на апаратура. Аз гласувах за това, но моят въпрос е с какви пари ще се купи това при задължения от 1 500 000 лв. Исках д-р Рачева да даде обяснение за състоянието на ТД. Още нещо – по тази таблица коефициентът за задлъжнялост е 3, а той винаги трябва да бъде по-малък от 1.

Моето предложение е да поканим д-р Рачева да обясни – ако не тук, в ПК по ИВСПИ.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Сега е 10.30 часа. Знаем с какво се занимава д-р Рачева в момента – оперира болни хора, и срещу тези краткосрочни вземания са болни от рак. Този диспансер е едно от най-успешните здравни заведения в България. Д-р Рачев винаги е идвала, когато сме я канили на заседания на ОбС и на ПК.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Никой не казва, че д-р Рачева не е ангажирана, никой не омаловажава качествата на д-р Рачева и нуждата от този диспансер. Това е най-успешното ТД по данните, които са ни дадени. Но д-р Рачева е и управител на това ТД. То няма вземания, а има само задължения и някой трябва да ги изплати. Ако има краткосрочни вземания, те трябва да се отразят.

Д-р РАЧЕВА: Чух, че се говори по мой адрес и затова дойдох да отговоря, въпреки че всички тези въпроси можеше да ми бъдат поставени писмено, за да получите точен отговор. Повечето хора знаят, че аз съм най-добрият мениджър на общинско дружество.

Има една сума към 400 000 лв. към доставчици. На обществената поръчка, която проведох, е спечелила фирмата, която ми е дала 2 г. разсрочено плащане. Аз няма да ги плащам по-рано, защото с тези пари за 2 г. аз мога да направя много неща. Това е печалба за дружеството.

Тези пари, които дължа на персонала, са парите от отпуските. Всеки добър мениджър знае, че когато има по-големи отпуски в едно ТД не всички могат да си вземат отпуските, защото това не е фабрика, а болница. Тези хора работят, защото имат спешна работа. Другите пари, които съм изплатила, това са пари от заплатите на колегите ми. Имаме голям фонд РЗ, но това са парите, които ние сами сме изработили, защото работната заплата е функция от печалбата.

Ние имаме печалба и никой не може да го отрече. Това се вижда от докладите, които правим, от направените ни проверки. Лекарите вземат по 1500 лв. заплата, санитарите – по 450 лв, сестрите – между 650 и 850 лв. заплата.

Всичко, което се прави в болницата, се прави с външни пари. Всяка година аз успявам да си уредя целеви средства за ремонти и др. Така че не се налага от тези средства, които печелим, да правим тези ремонти.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: След като вие давате по 1500 лв. заплата на докторите, отразете го в средната брутна работна заплата на дружеството. И още нещо искам да ви кажа: всеки управител се стреми към края на годината да изчисти задълженията по отпуските. Моят въпрос беше прост: откъде ще вземете тези 1 500 000 лв, за да се разплатите с доставчиците. Ако сте дали 1 000 000 лв за възнаграждения на вашите служители за 6 месеца, това прави близо 150 000 лв фонд „РЗ”, което не съответства на броя на работниците във Вашето предприятие, умножено по средната брутна РЗ.

Г-жа РАЧЕВА: Това не са задължения към персонала, това са отпуските, които ще бъдат взети постепенно. Аз няма да плащам отпуските. Ако дружеството е на загуба в края на годината, може да ме извикате да обясня, но мисля, че то няма да бъде на загуба. Аз съм негов директор 16 г. и то никога не е било на загуба, даже и в най-тежките години. Аз искам всеки път разрешения да закупя апаратура, което значи, че освен че давам от печалбата като заплати, ние и реинвестираме. Купуваме нова техника, която е най-добрата, и затова имаме най-много пациенти, както и печалба. Всеки месец ние имаме различни пари, защото изкарваме различни пари и това може да се провери и от отчетите към Касата.

Можехте да ми напишете едно писмо и аз да ви отговоря, а не тук да коментирате, когато ме няма в залата, все едно че съм извършила нещо нередно. Можехте да бъдете етични към мен, като поискате обяснение.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Г-жо Рачева, говорите за етичност, но когато влязохте в залата, Вие прекъснахте г-н Рашков, който говореше от трибуната. Да не си говорим за етичност. Второ, казахте, че Вашето дружество не било фабрика. Каква е разликата между фабриката и Вашето дружество?

Трето, искам да ви попитам какво правите Вие, за да установите по-рано наличието на рак?

Аз подкрепям напълно г-н Рашков, това беше коментирано вчера в Групата и той излезе тук, за да го каже.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: За годините, в които д-р Рачева е управител, вижте колко онкологични диспансери у нас стачкуваха. Само във В. Търново не. Аз изказвам благодарност на д-р Рачев и нейния екип, защото благодарение на тяхната намеса много хора, които аз съм пращал, продължават да живеят, въпреки че са онкологично болни.

Още нещо: казвате, че дължат 1 500 000 лв. Нека поне за този диспансер да не правим сметка, защото всеки един може да влезе там. Вместо да благодарим на хората от този диспансер, ние ги нападаме по всякакъв начин.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние не третираме в момента д-р Рачева като доктор, Онкологичния диспансер като такъв, ние разглеждаме икономическите показатели на ТД. Добре е, че има разсрочени плащания, добре е, че се купува нова апаратура и аз съм гласувал за това в комисиите. Но аз гледам на този диспансер не като предназначение, а като ТД. Не може да има задължения близо 2 000 000 лв, а собственият капитал да е 600 000 лв., т.е. капиталът не покрива задълженията. Затова говорих за коефициента за задлъжнялост, който е 3. Моят въпрос е с какви пари д-р Рачева ще купи тази апаратура, за която ще гласуваме. С тези 255 000 лв ли? Приходите от Касата са ясни, другото е субсидия от държавата чрез Общината. Моля ви да разграничаваме нещата. Диспансерът си е диспансер. Уважавам труда на специалистите в него, но тук говорим за търговските дружества. Икономически търговското дружество е фалирало.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Д-р Рачева, ние Ви уважаваме заради това, че сте добър мениджър, добър хирург и нямаме нищо против Вас. Колегата Рашков задава едни въпроси, на които всички управители на дружества трябваше да отговарят. Когато се обсъжда мениджърската дейност на ТД на Общината, управителите трябва да бъдат тук. Дали са уведомени, или не, това не е наша грижа. Тъй като Ви уважаваме, ние никога не сме отказали да гласуваме Вашите искания за закупувания на каквото и да било и сигурно след малко ще покажем, че ще направим същото. Каня Ви от името на ПК по ИВСПИ да дойдете с Вашия гл. счетоводител и да обсъдим този въпрос и да не го коментираме повече тук.

Д-р РАЧЕВА: Аз нямаше да ви откажа да дойда в комисията. Точно затова се почувствах засегната, защото влязох тук и чух, че се говори по адрес на Онкологията нещо, което не би трябвало да се говори. Можеше да ми се обадите и аз щях да дойда с гл. счетоводител и да обясня. Вече казах за отпуските: има неща, които не могат да чакат, не може да се отложи операцията на човек с рак, затова казах, че болницата не е като фабрика. От другата седмица ние започваме ремонт на хирургията. Ще затворим половината и при тези условия колегите ще работят, защото не можем да кажем на хората с рак, че хирургията ще бъде затворена няколко месеца.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Стоянов, ще Ви помоля когато пишете становищата на ПК, те да бъдат пълни, защото не е написано, че искате да поканите д-р Рачева.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 327

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изслушване на представители на „Кроношпан - България” ЕООД, относно мерките, които се вземат за предотвратяване замърсяването на околната среда във Велико Търново.

Г-н АСЕН НИКОВ –управител на „Кроношпан – България”: През месец май т.г. бях тук и обясних, че инсталираме един електрофилтър. Тогава казах, че срокът за изпълнение е до края на месец юни, като през юли беше планирано пускането на филтъра в действие. Получи се забавяне от два месеца по вина на фирмата доставчик. В момента правим пробите и в следващите 10 дни планираме да спрем изцяло производствения цикъл, за да може филтърното съоръжение да се подвърже към нашите сушилни инсталации, които са източник на емисии, и след това заводът вече ще работи през електрофилтъра, като ще изпълнява екологичните норми на българското и на европейското законодателство.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Молбата ми е, когато това нещо стане факт, вие да уведомите писмено Председателя на ОбС или ОбА дали всичко е изпълнено, за да не Ви питаме отново.

Г-н АСЕН НИКОВ: До края на месеца филтърът ще заработи и ние ще информираме ОбС и ОбА. Планирали сме да направим един ден на отворените врати до края на годината. Всеки гражданин ще може да дойде и да види какво произвеждаме, как го произвеждаме и че няма нищо вредно за здравето на хората.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Мисля, че дължите едно извинение за дискомфорта, който създадохте на двата квартала. Аз многократно съм била питана от жителите на тези квартали и съм отговаряла така, както Вие ни отговорихте, но когато се събудим сутрин, мъглата е факт.

Г-н АСЕН НИКОВ: Самият факт, че съм тук, е доказателство, че осъзнаваме проблемите, които създадохме на част от жителите на В. Търново. Искам обаче да подчертая, че тази инсталация за ПВЧ работи от 1960 г. Самата технология на производство не е променена. Този цех винаги е работил, ние инвестирахме в него и в момента се вижда една огромна промяна. Ние осъзнаваме проблемите, които имаме и които създаваме на част от хората. Ние купихме една порутена фабрика и за около 2 г. вложихме над 12 млн евро в този завод и когато го видите, ще видите, че се е превърнал в модерно европейско предприятие. Искам да се извиня за времето, в което продължаваше това т.нар. „обгазяване”. До края на месеца този проблем вече ще бъде решен. Самият филтър е за над 4 млн евро, които ние инвестираме в бъдещето и в екологията.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Аз благодаря от името на ПК по ОС, защото ние бяхме инициаторите. Надяваме се, че ще бъде изпълнено това, което Вие сега обещавате, защото обгазяването е много силно не само в Чолаковци, но то се усеща до Болницата. Искам да задам въпрос, който ми задават и гражданите: защо обгазяването се чувства по-силно в петък, събота и неделя. Дължи ли се това на лепилата, които се използват?

Г-н АСЕН НИКОВ: В сушилния процес не се използват лепила. Миризмата е на танините, които излизат от смолите на дървесината. Искам да обясня защо сутрин се получава някаква миризма. Това не се дължи на нашия процес на работа, защото той е постоянен процес. Рано сутрин във В. Търново в долината до Янтра се получава нещо като инверсия. Там се събира и после тръгва към кв. „Бузлуджа”. Това се получава само сутрин. Коминът на новия филтър е около два пъти по-висок от старите, така че ще идем в по-горен слой на атмосферата.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Аз добре разбирам това, което те правят като инвестиция в нашия град, но моля да дадете информация и в медиите, защото тя ще стигне много по-бързо до хората.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Не мога да се съглася с това, което казвате. От моята тераса има пряка видимост. Вижда се как излизат кълбета дим, които обгазяват целия квартал „Пишмана”.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 1006/ 03.09.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питане относно изграждането на гаражни клетки на ул. „Илия Янулов” № 5.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Не съм доволен от отговора. Вие дадохте частичен отговор. Аз попитах кога ще бъдат възстановени алеите, които са унищожени. Тежката техника, с която се правят тези гаражи, е унищожила алеите. Това място е до парка, но със строителството се унищожава входът на парка. Оттам влизат майките с колички и вие строите там гаражи. Освен това – главната алея, която е стръмна, през зимата се използва от децата за пързалка и вие изграждате там гаражи. Децата ще се пързалят директно срещу автомобилите. Нали затова там се пързалят децата, за да не са на улицата и да не се стигне до автопроизшествие. А колко експертен е Експертният съвет, сега ще дам пример: в съседство има гаражни клетки, собственикът на една от тях е завладял половината тротоар, направил е там пиле на грил. По-нагоре в квартала можете да видите различни гаражи: единият е дълъг 5 метра, другият до него е 8 метра; следващият е висок 4 метра, другият до него е 2 метра. А единият от собствениците, който е влиятелен човек, толкова удължи гаражите си, че се наложи проектът на мола да бъде коригиран. Така ли трябва да се строи във В. Търново?

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 954/ 28.08.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питане относно натрупани финансови задължения на община В. Търново към фирма „Велтед” и добави: Решението на Апелативен съд В. Търново влязло ли е в сила или е обжалвано от община В. Търново? Ако не е обжалвано, защо? Ако е обжалвано, следва да има решение на Върховния касационен съд, което потвърждава или отменя решение на Великотърновския апелативен съд. Ако е обжалвано решение на Великотърновския апелативен съд, то същото не е влязло в сила, а изпълнителния лист срещу Общината е издаден незаконосъобразно, в противоречие с чл. 239, ал. 2 от ГПК.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Преди да прочета отговора на питането, искам да кажа, че не мога да твърдя, че в този отговор изчерпателно са описани всички случаи с тази дълга сага с бившата „Търговия на едро”. Една сага от 1998 г., а може би и преди това. В една страница не можахме да опишем всички действия. Мисля, че прочетохте стар текст на НПК. За съжаление, ГПК е променен и могат да се вадят изпълнителни листи срещу бюджетни предприятия, какъвто е този случай. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд, делото все още не е насрочено. Надявам се да го спечелим, но при две решения имат право да си извадят изпълнителен лист и той да влезе в сила.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Запознат съм с промените в ГПК в сила от месец март 2008 г. Решението на съда е от месец февруари. Не искам да влизам в задочен спор, нека това се уточни от юристите.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 956/ 28.08.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питане относно създаване на претоварни станции.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Очаквах да чуя нещо наистина важно и съществено според мен. Когато хората чуят за претоварище или нещо по тази тема, първата асоциация е Челопечене, Суходол, бали, мръсотия. Аз се запознах с това какво точно ОбА има предвид - да се изгради нещо, което наистина е съобразено с новите европейски технологии и няма нищо общо с общата нагласа за изграждане на подобни сметища. Връщам се върху точка, върху която исках да акцентувам – хората да имат информация по места. Молбата ми е да наблегнем върху този факт.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 957/ 28.08.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно изграждане на подход за хора в неравностойно положение в административната сграда на община В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Проблемът с изграждането на депо за твърди битови отпадъци наистина е сложен. Той е обсъждан дълго време и в предишните общински съвети. Мисля, че наближава времето да решим този въпрос. Аз се надявам до края на следващата година да имаме започната клетка за твърди битови отпадъци за шестте общини. Що се отнася до претоварните станции, те наистина са отделна дейност от работата на депото. Може би в проекта ще имаме възможност да включим и тези претоварни станции в евентуално общо финансиране. Претоварната станция е един голям контейнер, в който се пресоват отпадъците, така че един голям контейнер пътува с 20 тона боклук. Не е задължително тази база да бъде в близост до населеното място. Тук става въпрос само за транспортни разходи. Трябва да се намерят точките, от които ще имаме минимални разходи.

Аз ще ви прочета един текст, но ако сте съгласни, предлагам да отложа отговора на това питане за края на годината, тъй като през 2008 г. в Инвестиционната програма на община В. Търново е заложено финансиране в размер на 50 000 лв. от фонд „Приватизация” за централния вход на Общината за вход за инвалиди. Имаме сериозни трудности по проектирането на този подход. Вероятно няма възможност да бъде направен подход за инвалиди, който да не включва механично съоръжение – асансьор, платформа или нещо подобно. Във В. Търново има две обществени сгради с достъп за инвалиди. Не мисля, че архитектурното решение там е най-доброто. Смятам, че за община В. Търново трябва да бъде направено възможно най-доброто архитектурно решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Приемам Вашия отговор. Искам само да вметна, че с тези питания, направени днес, искаме да помогнем както на нашите съграждани, така и да ги информираме от тази трибуна, че предстоят промени, по които трябва да има широка дискусия.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”– Велико Търново, Вх. № 961/ 28.08.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 328

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Ст. Черкезов” АД, в което Община Велико Търново е акционер.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на Архивираща работна станция за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 964/ 28.08.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Първо искам да се извиня, понеже казах, че в таблицата за съответните коефициенти на ТД са нанесени само границите, в които трябва да бъдат коефициентите. Малко по-надолу са показани реалните резултати на всяко дружество. Д-р Рачева отново я няма, но аз искам отново да кажа нещо във връзка с това търг. дружество. Коефициентът за ликвидност, който е много важен и трябва да бъде равен на 1, в това ТД е 0.6, т.е. под норматива. Коефицентът за бърза ликвидност, който трябва да бъде 0.5-1, в този диспансер е 1.68. Коефициент за незабавна ликвидност, който трябва да бъде в рамките на 0.5-0.7, при тях е 0.165. Коефициент за рентабилност на активите, който трябва да бъде по-голям от 1, в това ТД е 0.02. Коефициентът за ефективност трябва да бъде по-малък от 1, тук е 1.026. Коефициентът за задлъжнялост трябва да бъде под 1, а при тях е 2.520. Съжалявам, че я няма д-р Рачева, за да я попитам с какви собствени средства ще се купи тази апаратура, която наистина е необходима.

Предлагам тази и следващите две точки да бъдат отложени, докато не изслушаме ръководството на това ТД в ПК по ИВСПИ.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Рашков за отлагане на т. 13, т. 14 и т.15 от дневния ред. Предложението беше отхврлено с 4 „за”, 1 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА по т. 13. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 329

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване със собствени средства на дружеството на Архивираща работна станция за нуждите на отделение „Нуклеарна медицина” на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 30 000лв. /без ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на Ехограф за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 965/ 28.08.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 330

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход за закупуване със собствени средства на дружеството на ехограф за нуждите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново в размер на 30 000лв. /без ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на Ехокардиограф за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 966/ 28.08.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 331

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал.2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване със собствени средства на дружеството на Ехокардиограф за нуждите на Химиотерапевтичното отделение на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 60 000лв. /без ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1010/ 04.09.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Изказвам се като секретар на НС за приватизация. Ние сме приели единодушно оценките и сме приели максималните оценки за двата имота – Бетоновия възел и Асфалтовата база.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против , Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 332

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 283/17.07.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена за продажба на обект “Бетонов център”, представляващ обособена част от ДМА на “Благоустройство”ЕООД –В. Търново , попадащ в УПИ V от промишлена зона “Зеленка” по плана на В. Търново, целия с площ 4 615 кв.м., заедно с построените в него сгради с обща РЗП 141 кв.м. и прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства и инвентар в размер на 563 083,40 лева / без ДДС /.

За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 56 000 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обект “Бетонов център”, находящ се в промишлена зона “Зеленка”- В. Търново кандидатите следва да внесат депозит в размер на 170 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Назорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1011/ 04.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против , Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 333

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 283/17.07.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена за продажба на обект „Асфалтова база ”, представляващ обособена част от ДМА на „Благоустройство” ЕООД –В. Търново , попадаща в ОКЕ 436 в землището на с.Хотница по ЕКНМ 77356 с площ 30 600 кв.м., заедно с построените в него сгради с обща РЗП 400,2 кв.м. , прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, оборудване и инвентар в размер на 700 000 лева / без ДДС /.

За посочения в т. 1 на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 50 000 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за посочения в т. 1 на това решение обект кандидатите следва да внесат депозит в размер на 250 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Учредителен акт на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново, Вх. 967/ 28.08.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 334

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 114, ал. 3, чл. 119, ал. 4, чл. 137, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 11, чл.18., т. 3 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Допълва Решение № 309/ 17.07.2008г. на Великотърновски Общински съвет т. 4, като изменя чл. 8 от Учредителния акт на „Благоустройство” ЕООД, който придобива следната редакция: „Чл. 8, /1/. Капиталът на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново е в размер на 344 800 (триста четиридесет и четири хиляди и осемстотин) лева, като стойността от 184 798, 31 лева е формирана от непарична вноска на едноличния собственик на капитала на дружеството, представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №3873 (три хиляди осемстотин седемдесет и три) от кв.16 (шестнадесет) по плана на гр. Велико Търново – „Малък Триъгълник”, с площ 11 365 (единадесет хиляди триста шестдесет и пет) кв.м, попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (едно римско) от същия квартал, отреден за „Автогара, базар, административен комплекс”, при граници: изток – УПИ XI, улица тупик; запад – ПИ №7309 – частен; север – УПИ X „Водно стопанство” АД; юг – ПИ № 3868, подробно описан в Акт за частна общинска собственост №4502/ 28.05.2008 г., регистър 23, картотека 112, досие 4502, на основание чл. 2, ал.1, т.7 от ЗОС; Заповеди №1613 /84 г.; №300-4-24/ 2003 г. и скица № 2060/ 28.05.2008 г.; /2/. Капиталът на дружеството е разпределен в 34 480 (тридесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет)дяла по 10 ( десет) лева всеки от тях.”

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от Христо Христов – Председател на ВТОбС, Вх. № 972/ 01.09.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 19. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 335

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната, утвърдена с ПМС № 72/ 30.12.1986 г. изменена с ПМС № 328/ 21.12.2007 г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършени командировки в страната и чужбина от Христо Димитров Христов – Председател на Великотърновски Общински съвет за отчетния период в размер на 1135, 96 лв. /хиляда сто тридесет и пет лева/ и 91 $ /деветдесет и един щатски долара/ по фиксинга на БНБ към датата на вземане на настоящото решение.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 999/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 336

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, намиращ се старо ВНВУ, корпус ІV, среден вход, етаж ІІ с обща площ 213 кв.м, заедно с прилежащите им обслужващи общи части, както следва:

- стая № 11- 27 кв.м;

- стая № 12- 20 кв.м;

- стая № 13- 19 кв.м;

- стая № 14- 27 кв.м;

- лекторска спалня, стая № 15- 26 кв.м;

- учебна зала № 6- 63 кв.м;

- складово помещение, стая № 16- 12 кв.м;

- преустроена фотолаборатория, стая № 17- 19 кв.м;

Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 1000/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 337

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост, намиращ се старо ВНВУ, корпус ІV, с обща площ 1760 кв.м, заедно с прилежащите им обслужващи общи части, както следва:

- от вход “Б”- зали №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 9;

- от вход “В”- зали №№ 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18, 19 и 20;

Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на гореописаните помещения и прилежащи части с ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 1 /една/ година.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на дълготрайни материални активи, общинска собственост от активите на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 968/ 28.08.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - против, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 338

На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149 от ТЗ, чл.18, т. 7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отписване от активите на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново на стопански постройки - Дълга лъка с инв. № 203070 и балансова стойност 286.60лв., заведени в инвентарната книга на дълготрайните активи на дружеството към 30.06.2008г.

На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.1.

Възлага на Управителя на „Комунално стопанство ” ЕООД – ВеликоТърново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността и актуализиране на счетоводните си баланси.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 288/ 17.07.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 339

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отменя Решение № 288 прието с протокол № 25 на 17.07.2008 година.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмезно право на ползване върху недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 993/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 340

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 1, ал.2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 59 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 т. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот, находящ се в с. Леденик, представляващ сграда-мелница със ЗП от 182 кв.м., двуетажна, масивна, попадаща в имот №358 по плана за земеразделяне на селото /към момента на съставяне на акта общинска резултативна земя/, актувана с акт за частна общинска собственост №1215/03.12.2001 г.,

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ до участие в конкурса се допускат организации за осъществяване на дейност в обществена полза, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

б/ представяне на обоснована програма за бъдещото ползване на имота с цел удовлетворяване нуждите на жителите на населеното място – възстановяване дейността на мелницата в услуга на населението.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за изготвяне на проект за предоставяне на социална услуга, Вх. № 953/ 28.08.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - против, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 341

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7, във връзка с изпълнение на Решение № 254/19.06.2008 г. На Великотърновски общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Национална програма ФАР BG 2006/018-343.01.01, Великотърновския Общиенски съвет

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от първи етаж от сградата на Дом за деца „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, актувана с АОС № 4232/26.06.2007 г. за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 6 – 18 години, жертва на домашно насилие или жертва на трафик.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на числения състав на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”, Вх. № 952/ 28.08.2008 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тук не става въпрос за фактическо увеличение на служителите в „Общинско кабелно радио”. Процедурата е да увеличим числеността, за да можем да имаме по-висок фонд „Работна заплата” и да коригираме работните заплати, които на техническия персонал са на нивото на минималната работна заплата. Не само че няма много кандидати за работа, а има опасност и тези да напуснат. Същата процедура направихме преди 2-3 месеца по отношение числеността на ОбА. Тя фактически не е увеличена, но имаме по-голяма фонд „Работна заплата”, с което успяхме да направим известна корекция на работните заплати. Същото ще направим и в „Общинско кабелно радио”. Иначе е много трудно да задържим персонала. Мисля, че „Общинско кабелно радио” оправда доверието, което му гласувахме.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Още в началото искам да подчертая, че група „Десен алианс” ще подкрепи това предложение. Мотивите са няколко. „Общинско кабелно радио” успя да се утвърди през годините и стана единствен фактор за информация за това какво се случва във В. Търново за жителите в населените места. От друга страна това радио трябва да се конкурира с местните средства за масова информация и това ги принуждава да работят в пазарни условия. Персоналът в тях е от професионалисти, намирането и задържането им е все по-трудно, защото в частните радиостанции заплатите са далеч по-високи.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Поех ангажимент да се изкажа по този въпрос. Няма да повторя вече казаното. Ще се спра на предисторията. Кабелното радио беше една структура, която беше общинска по емисия и по състав на хората, които я правят, но като техника се обслужваше от „Български пощи” и по-късно от БТК. С приватизацията на БТК всички активи на това кабелно радио бяха прехвърлени на Общината и тя трябваше да преструктурира това свое кабелно радио и с технически функции, които трябва да се поемат. Навремето ние на няколко пъти разглеждахме проекта за създаване на това ОП „Кабелно радио” и мисля, че взехме добро решение. Истината е, че Общината ще трябва да влага доста пари в тази медия, а печалбата ще бъде може би някъде в далечното бъдеще. Ще трябва да даваме пари за техника, за персонал, издръжка и т.н. Това е една специфична медия, която за определена част от хората в Общината е единствена и аз не бих искал да застана пред хората от малките населени места или от селата и да отговарям на въпроса защо радиоточката не работи. Ще се наложи да отделяме средства за кабелното радио в следващите години, но ние нямаме друг изход, защото това е медия с изключително значение за определен кръг от хора, за които тя е единственото средство за информация и за комуникация.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Ние, от „Атака”, също ще подкрепим предложението за увеличаване на работните заплати и нашето предложение е да не говорим за 10-20 %, а най-малко 50 %. За една голяма част от живущите в селата и в старата част на В. Търново това е едно от малките удоволствия, което те получават. Не е тайна, че голяма част от тези застаряващи хора изключиха телефоните си, вечер изгасят осветлението си, но радиоточката им носи информация.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Никой не оспорва това, че кабелното радио е необходимо за Общината, нито това, че заплатите трябва да бъдат в рамките на останалите медии и че увеличавайки заплатите, ще запазим кадрите. От казаното аз разбрах, че щатът не се променя, а го увеличаваме фиктивно, ФРЗ се дава на фиктивните 18 бройки и се разпределя на реалните 10, примерно. По този начин се увеличават заплатите на персонала. Въпросът ми е кой е нормативният документ, който ни ограничава в тавана на сегашните заплати и как се дават тези пари: като социални помощи, придобивки или нещо друго; какви данъци се плащат за тях и кой ще ги дава. Иначе аз също съм за увеличаване на заплатите и ако това е единствената форма, аз ще подкрепя.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз бях достатъчно деликатен. Тук е написано ясно: искаме да увеличим щата на „Общинско кабелно радио”. Доколкото имам информация, има промяна в Постановлението, настъпила след подготвянето на предложението. Тя дава възможност на ОбС да коригира работните заплати на общинските дейности. Предложението е реална възможност да увеличим заплатите сега.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Имам процедурно предложение: първо, да подкрепим предложението на г-н Рашев, второ, да прекратим дебатите и да гласуваме.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев –въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев -за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 342

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 2 от Правилника за организация и управлението на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”, приет с решение на Общинския съвет № 897/ 20.04.2006 г., Великотърновски Общински съвет

Утвърждава обща численост 18 щатни бройки на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”.

Решението влиза в сила от 01.07.2008 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи, Вх. № 976/ 01.09.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Вземам думата от името на ГЕРБ в ОбС. По закон всички общински съветници имат право на транспортни разходи. Затова смятам, че е правилно да се създаде списък, в който да се упоменат имената на общинските съветници като имена, които имат право. Ние ще подкрепим това предложение, но ние публично излизаме от списъка, нашите имена ще бъдат задраскани и ще гласуваме останалите, които искат да останат в списъка.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Петимата общински съветници от СДС, ССД и ДСБ ще подкрепим този списък, но ние не искаме да участваме в него, защото не пътуваме с обществен транспорт и не искаме да злоупотребяваме със средствата на данъкоплатеца. Ще подкрепим принципно, а който пътува, нека да му бъдат изплащани.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Безспорно общинските съветници правим разходи, пътувайки по жалби и сигнали на граждани, проучвайки някои въпроси. Например когато отивам по сигнал на граждани, че от „Кроношпан” обгазяват, вземам такси; когато живущите в малките махали в Балкана се оплакват от това, че камионите, които превозват дървен материал, са направили дълбоки коловози, поради което хората не могат да минат оттам нито с кола, нито с каруца, също се налага да ползвам транспорт.

От предложението не става ясно на каква стойност са транспортните разходи – 10 лв, 7 лв; месечен размер или за цяла година. Второ, пише: „в населеното място”. В кое населено място? С какъв транспорт ще пътуваме – автобус, такси, влак? Моето предложение е да се обмислят нещата и тогава да вземем конкретни решения.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, че ние не пътуваме с автобуси, не значи, че трябва да възпрепятстваме колеги, които ползват този транспорт.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо бих взел отношение по въпроса дали пътуваме с обществен транспорт. Голяма част от тук присъстващите не пътуват с такъв транспорт и това не е хубаво. Ако приемем, че използването на обществения транспорт ще намали трафика във В. Търново, мисля, че е добра идея ние да стимулираме пътуването с обществен транспорт и ползването му от общинските съветници. Ако всеки гражданин един работен ден отиде с обществен транспорт на работа, това означава, че трафикът във В. Търново ще намалее с 20 %. Ако въведем старото правило общ. съветници да пътуват безплатно с обществен транспорт, бихме могли да дадем добър пример. Не съм съгласен обаче това да става за сметка на бюджета. Можем да поискаме да сключим анекси към договорите на превозвачите общинските съветници да бъдат безплатно превозвани и така ще спестим на бюджета около 4000 лв на година.

Предлагам да отложим въпроса днес, тъй като можем да поставим някои колеги в неудобно положение, а след това да консултираме тази идея с превозвачите – ние да пътуваме с обществен транспорт срещу показване на обществена карта.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм против предложението на г-н Михов, тъй като превозвачите ще трябва да се явяват на конкурс и по този начин се създава тенденциозност, което противоречи с всякакви разпоредби.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Чувствам се унизена от снизхождението, с което някои колеги искат да удостоят тези, които не пътуваме с личния си транспорт. Убедила съм се, че когато си вдигнеш ръката, за да защитиш съмнителна заменка за стотици хиляди лв, когато сам се облагодетелстваш в качеството си на общински съветник със заменки, когато имаш фирма, натрупаш данъци и през 2004 г. закриваш тази фирма, ти си много благочестив, заможен човек, който със снизхождение ще говори загрижено за бюджета. Лично аз няма да приема вашето снизхождение и този менторски тон, с който сега се опитваме да наложим някаква имуществена разделителна линия между тези, които имат собствен транспорт и другите. Лично аз няма да приема такова снизхождение и няма да гласувам за това. Моля ви да бъдем етични помежду си. Нека някои да кажат какво получиха от ОбС в качеството си на общински съветници и щеше ли да им се случи, ако не бяха такива – и като имоти, и като участие в обществени поръчки. И сега, когато тук се развива някаква псевдосоциална дейност и загриженост как ще се изцеди общинският бюджет, аз съм сигурна, че тези хора не играят, защото сумите са малки. Това е изключително популистка позиция. Не се срамувам, че не съм бизнесмен, че нямам личен автомобил, но не се срамувам и в дейността си като общински съветник, защото не съм ощетила общинския бюджет.

Г-н МИРКО РОБОВ: Искам това нещо да не се повтаря повече с вкарването на такива поименни списъци. Съставът на ОбС произтича от решението на ОИК, а не от списък, който се гласува тук. Защо е вкарано тук? Да бъдат наврени в ъгъла част от общинските съветници, а другите да се разграничат от това и да ползват обществени дивиденти. Повече такъв списък да не се вкарва. Нещата да се решават принципно за ОбС, а имената на ползващите се от това право ще си останат във ведомостта.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Такива списъци ще има, ако има такива предложения, защото са поименно тези, които имат право на транспортни разходи. Така сме го гласували и такова е изискването на Закона.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам да удължим работното време до 1 час, тъй като вече е 13 часа.

Предложението за удължаване на работното време беше прието с 19 „за”, 3 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам да гласуваме моето предложение и да прекратим спора ще има ли списък и кой ще влезе в него. Имам предвид, че трябва да се гласува текст, който е идентичен с цитат от Правилника за работата на ОбС. Там изрично е записано: че всички присъщи разходи на общ. съветници по време на целия мандат съобразно тяхната работа се покриват от ОбА. Няма значение кой е в списъка, кой не е, кой ще постъпва утре. Моля ви да го гласуваме ида не отлагаме. Това е заложено в нашия Правилник.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: След като този текст съществува в Правилника, защо ние се разправяме вече половин час. То се дава съгласно Правилника, а дори и по закон.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Ще цитирам чл. 21, ал. 2 от Правилника. То е точно и ясно и няма какво да се гласува. А кой ще се възползва от това, това си е негово право.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: ОбС е част от България и над нас са наредбите, издавани от министерствата, законите, приемани от НС. Начинът за управление на бюджета е ясно записан и как аз ще подпиша тези разходи също е записано – трябва да има поименен списък кой се ползва от тези разходи. Въз основа на Правилника трябва да се приеме такова поименно решение.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше прието със 17 „за”, 11 „против” и 4 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТНОСНО: Провеждане на таен търг за продажба на недвижим имот, кв. № 53, с. Вонеща вода, Вх. № 985/ 01.09.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да обърна внимание, че експертната оценка е с изтекъл срок. Предлагам или да отложим точката до издаване на нова оценка.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. от ЗУТ, Вх. № 990/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29 заедно с предложението на ПК по ОС за завишаване на експертната оценка с 20 %:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев -за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 343

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразуваните урегулирани поземлени имоти, собственост на частни лица, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с лицата: Венцислав Стефанов Щърков и Анели Ботева Огнянова, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение № 126 от 02.04.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез замяна на части от недвижими имоти: общинско място с площ от 246 кв.м., попадащо в УПИ І-5467 от кв. 626 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, срещу част от ПИ №5467 с площ от 131 кв.м., попадаща в улична регулация; при стойност на общинския имот в размер на 35 916 лв. и стойност на частния имот в размер на 19 126 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново разликата в стойността на двата имота, определена след начисляване на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 и чл. 49 ал. 1 т. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кинка Андреева Михайлова, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение № 126 от 02.04.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез замяна на части от недвижими имоти: общинско място с площ от 610 кв.м., попадащо в УПИ ІІ-5468 от кв. 626 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, срещу част от ПИ № 5468 с площ от 120 кв.м., попадаща в улична регулация; при стойност на общинския имот в размер на 89 060 лв. и стойност на частния имот в размер на 17 520 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново разликата в стойността на двата имота, определена след начисляване на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с лицата: Поликсения Димитрова Христова, Борислав Колев Генчев, Венцислав Илиев Рангелов, Валентин Петров Христов, Дона Стоянова Сапунова, Кольо Борисов Генчев и Мирослав Димитров Банов, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №126 от 02.04.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 31 кв.м., попадащо в УПИ ІІІ-5469,5470 от кв. 626 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”; при стойност на общинския имот в размер на 4 526 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново стойността на общинския имот, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост, кв. № 33, с. Присово, Вх. № 981/ 01.09.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30 заедно с предложението на ПК по ОС за завишаване на цената с 20 %:

Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев -за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 344

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 56 кв.м., представляващо 56/ 1200 идеални части от незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-59 /урегулиран поземлен имот три римско за имот петдесет и девет арабско/ от строителен квартал 33 /тридесет и три/ по РП на с. Присово, Община Велико Търново, актуван с АОС № 4531/26.08.2008 г., останалата част от който е собственост на Елка Димитрова Иванова .с адрес гр. Велико Търново, ул. „П.Тодоров” № 1 вх. „А”.

Завишава с 20 % експертната оценка на имота и утвърждава цена на общинско място с площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м, в размер на 940.80 /деветстотин и четиридесет лева и осемдесет стотинки/ лева без начислен ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък, по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново и 60 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от съсобствениците.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: провеждане на таен търг за продажба на недвижим имот, с. Хотница, Вх. № 988/ 01.09.2008 г.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Мисля, че цената трябва да се завиши не с 20 %, а минимум с 50 %. Другото, което ми направи впечатление: пише, че молителят стопанисва сградата от 20 г. и я поддържа в сравнително добро състояние. Кметът на с. Хотница пише: „постройката е необитаема повече от 4-5 г. и понякога служи за приютяване на лица извън селото”. Не знам кое е вярно. Цената е нереално ниска, защото се продават 5 370 кв.м за 5700 лв, а вътре има склад, стая за пазач, три оградни стени, навес, сграда и т.н. Предложението ми е да се вдигне цената минимум с 50 %.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 31 заедно с предложението на г-н Стоев:

Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 345

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ застроена земеделска земя - имот №174232 /едно седем четири две три две/, местност „Обора” в землището на с. Хотница, с площ от 5,370 дка, заедно с построените в имота сгради – обор със ЗП от 98 кв.м., масивна конструкция, състоящ се от помещение за животни, склад за фураж и стая за пазач; навес с три оградни стени към сградата със ЗП от 16 кв.м. и навес-плевник със ЗП от 57 кв.м., полумасивна конструкция, актуван с АОС №3106/05.01.2006 г.

Завишава с 50 % експертната оценка на имота и утвърждава начална тръжна цена в размер на 8 449.50 /осем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ лева.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост, кв. № 17, гр. Дебелец, Вх. № 997/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 346

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., актувано с АОС №4020/02.05.2007 г., представляващо 55/775 идеални части от УПИ V-150 /урегулиран поземлен имот пет римско за имот сто и петдесет арабско/, попадащ в строителен квартал 17 /седемнадесет/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Ивайло Кръстев Денков, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” № 9.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 55 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 990 /деветстотин и деветдесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 19,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 19,80 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост, кв. № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 888/ 10.07.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да завишим цената с 20 %.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 33 с предложената от г-н Тодоров корекция на цената.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се.

РЕШЕНИЕ № 347

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 211 /двеста и единадесет/ кв.м., актувано с АОС №4509/04.06.2008 г., представляващо 211/5411 идеални части от УПИ VІІІ /урегулиран поземлен имот осем римско/, попадащ в строителен квартал 18 /осемнадесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Мегадом” ООД, представлявано от Любен Константинов Милчев.

Завишава с 20 % експертната оценка на имота и утвърждава цена на общинско място с площ от 211 кв.м., в размер на 44 310 /четиридесет и четири хиляди триста и десет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост, кв. № 48, с. Момин сбор, Вх. № 992/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 3 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 348

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 400 /четиристотин/ кв.м., актувано с АОС №4517/20.06.2008 г., представляващо 400/3355 идеални части от УПИ VІІІ-206 /урегулиран поземлен имот осем римско за имот двеста и шест арабско/, попадащ в строителен квартал 48 /четиридесет и осем/ по РП на с. Момин сбор, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Кийстоун пропъртис” ООД с адрес гр. Велико Търново, пл. „Славейков” №7, ет.2, представлявано от Стивън Бейли.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 400 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 48 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 48 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на имот, Вх. № 977/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 349

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Приема в собственост на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново при учредено право на строеж върху УПИ V от строителен квартал 1 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договори, сключени между Община Велико Търново и Консорциум „Илстрой” ООД – „Инвестстрой-ВТ” ЕООД, представляващ: две жилищни сгради, застроени при условията на свързано застрояване /на калкан Корпус „А” и Корпус „Б”, с вход за всяка от север и непосредствена връзка с тротоара към улицата. Всяка от сградите е на четири надземни и един полуподземен етаж и се състои от 24 броя жилищни обекти и 19 броя складове. Обща разгъната застроена площ на двете жилищни сгради е в размер на 3 028,10 кв.м., от които 359,17 кв.м. общоползвани части /съгласно ценообразуване, изготвено от инж. Димитър Дупалов, лицензиран оценител на недвижими имоти/.

Консорциум „Илстрой” ООД – „Инвестстрой-ВТ” ЕООД предоставя безвъзмездно, а Община Велико Търново приема допълнително изградените 208,50 кв.м. общоползвани части. Община Велико Търново и Консорциум “Илстрой” ООД – „Инвестстрой-ВТ” ЕООД не дължат помежду си доплащания по сделката.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота; както и по подготовка и предаване на общинските имоти, предмет на договорните отношения по договори за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г. и 31.03.2008 г., сключени на основание Решение №1136 по протокол №61 от 02.11.2006 г. и Решение №126 по протокол №12 от 20.03.2008 г. на Общински съвет Велико Търново /приложение №1/, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 379, гр. Велико Търново, Вх. № 986/ 01.09.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да увеличим цената с 20 %.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Петров:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: За да се изчисти процедурата, предлагам да прегласуваме точката, защото предложението, което гласувахме, беше направената оценка да бъде завишена с 20 %. Някои от колегите се съгласни цената да бъде завишена, но не са съгласни да бъде пратен на конкурс, таен търг и т.н.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 36 с приетите промени:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Палов –за, Мавроди Калейнски –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 350

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

Дава съгласие да бъде обявен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Картала”, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/, незастроен целият с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 379 /триста седемдесет и девет/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1932/ 21.07.2003 г.

Завишава с 20 % експертната оценка на имота и утвърждава начална конкурсна цена, в размер на 121 440 /сто двадесет и една хиляди и четиристотин и четиридесет/ лева без начислен ДДС.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

в/ кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 550, гр. Велико Търново, Вх. № 980/ 01.09.2008 г.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Предлагам да се завиши оценката минимум с 20 %.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоев:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Палов –за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 37 заедно с приетата промяна на цената:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски –за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 351

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърново Общински съвет,

Дава съгласие да бъде обявен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Асти”, представляващ урегулиран поземлен имот ІV-3736 /четири римско за имот три хиляди седемстотин тридесет и шест/, незастроен целият с площ от 817 /осемстотин и седемнадесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 550 /петстотин и петдесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Колю Фичето”, актуван с акт за частна общинска собственост № 4254/01.08.2007 г.

Завишава с 20 % експертната оценка на имота и утвърждава начална конкурсна цена в размер на 295 200 /двеста деветдесет и пет хиляди и двеста/ лева без начислен ДДС.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

в/ кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 534, гр. Велико Търново, Вх. № 983/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ОС за завишаване на цената с 20 %:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - против.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 38 заедно с приетата промяна на цената:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – против, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - против.

Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 7 „против”, 9 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото нещо в тази процедура, при която гласуваме по няколко пъти, не ми хареса. Ще помоля Председателския съвет да се консултира с нормативните документи дали не е възможно в случай, че повишаваме цената с 20 %, да го гласуваме явно, а самото разпореждане по цялата точка да се гласува поименно. Мисля, че така е редно, ето защо гласувах „против”.

 

Заседанието беше закрито в 14.00 часа

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….