ПРОТОКОЛ № 29

 

От двадесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 25.09.2005 г. от 09.10 ч. в залата на община Велико Търново. Присъстваха 35 общински съветника, отсъстваха г-н Мавроди Калейнски и г-н Ивайло Любенов.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на Великотърновския общински съвет. Г-н Христов даде думата на общинските съветници за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1036/ 16.09.2008 г.
 2. Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1035/ 16.09.2008 г.
 3. Определяне на основното месечно възнаграждение на на кметове и кметски наместници, Вх. № 1037/ 17.09.2008 г.
 4. Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 1038/ 17.09.2008 г.
 5. Предложение от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 959/ 28.08.2008 г.
 6. Предложение от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 958/ 28.08.2008 г.
 7. Предложение от д-р Мавроди Калейнски - общински съветник от група „Десен Алианс”, Вх. № 970/ 29.08.2008 г.
 8. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 31, гр. Дебелец, Вх. № 998/ 01.09.2008 г.
 9. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 24, с. Присово, Вх. № 995/ 01.09.2008 г.
 10. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 332, гр. Велико Търново, Вх. № 1001/ 01.09.2008 г.
 11. Питане от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 1040/ 17.09.2008 г.
 12. Питане от Розалия Кузманова - общински съветник от група „ГЕРБ”, Вх. № 1041/ 18.09.2008 г.
 13. Питане от Станислав Рашков - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 1042/ 18.09.2008 г.
 14. Питане от група „ГЕРБ” във ВТОбС, Вх. № 1049/ 19.09.2008 г.
 15. Обявяване на конкурс за изграждане на подземен паркинг, кв. 24, гр. Велико Търново, Вх. № 994/ 01.09.2008 г.
 16. Утвърждаване на оценки съгласно Решение № 910/ 20.04.2006 г. на ВТОбС, Вх. № 996/ 01.09.2008 г.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 304, гр. Велико Търново, Вх. № 982/ 01.09.2008 г.
 18. Таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 239, гр. Велико Търново, Вх. № 984/ 01.09.2008 г.
 19. Учредяване право на строеж на трафопост, кв. 61, с. Беляковец, Вх. 989/ 01.09.2008 г.
 20. Таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 39, с. Беляковец, Вх. № 987/ 01.09.2008 г.
 21. Конкурс за продажба на недвижим имот, кв. 534, гр. Велико Търново, Вх. № 983/ 01.09.2008 г.
 22. Предложение от Кмета на Община Велико Търново относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1017/ 09.09.2008 г.
 23. Предложение от ПК по ПГОБК, Вх. № 1046/ 19.09.2008 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложение за нова точка в дневния ред предвид назрелите проблеми, породили сериозен обществен резонанс, относно състоянието и дейността на смесено дружество с общинско участие „Пазари – Велико Търново” ООД. Проект за решение:

1. Администрацията на Общината да предостави на вниманието на съветниците публичен отчет, както и договора на търговско дружество за сключване на съдружието.

2. Представители на страните по договора да бъдат изслушани в ОбС на следващото му заседание.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението на г-н Димитров като точка № 24 в дневния ред.

Предложението за включване на новата точка беше прието с 25 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с утвърдената корекция, беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1036/ 16.09.2008 г.
 2. Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1035/ 16.09.2008 г.
 3. Определяне на основното месечно възнаграждение на на кметове и кметски наместници, Вх. № 1037/ 17.09.2008 г.
 4. Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 1038/ 17.09.2008 г.
 5. Предложение от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 959/ 28.08.2008 г.
 6. Предложение от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 958/ 28.08.2008 г.
 7. Предложение от д-р Мавроди Калейнски - общински съветник от група „Десен Алианс”, Вх. № 970/ 29.08.2008 г.
 8. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 31, гр. Дебелец, Вх. № 998/ 01.09.2008 г.
 9. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 24, с. Присово, Вх. № 995/ 01.09.2008 г.
 10. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 332, гр. Велико Търново, Вх. № 1001/ 01.09.2008 г.
 11. Питане от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 1040/ 17.09.2008 г.
 12. Питане от Розалия Кузманова - общински съветник от група „ГЕРБ”, Вх. № 1041/ 18.09.2008 г.
 13. Питане от Станислав Рашков - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 1042/ 18.09.2008 г.
 14. Питане от група „ГЕРБ” във ВТОбС, Вх. № 1049/ 19.09.2008 г.
 15. Обявяване на конкурс за изграждане на подземен паркинг, кв. 24, гр. Велико Търново, Вх. № 994/ 01.09.2008 г.
 16. Утвърждаване на оценки съгласно Решение № 910/ 20.04.2006 г. на ВТОбС, Вх. № 996/ 01.09.2008 г.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 304, гр. Велико Търново, Вх. № 982/ 01.09.2008 г.
 18. Таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 239, гр. Велико Търново, Вх. № 984/ 01.09.2008 г.
 19. Учредяване право на строеж на трафопост, кв. 61, с. Беляковец, Вх. 989/ 01.09.2008 г.
 20. Таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 39, с. Беляковец, Вх. № 987/ 01.09.2008 г.
 21. Конкурс за продажба на недвижим имот, кв. 534, гр. Велико Търново, Вх. № 983/ 01.09.2008 г.
 22. Предложение от Кмета на Община Велико Търново относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1017/ 09.09.2008 г.
 23. Предложение от ПК по ПГОБК, Вх. № 1046/ 19.09.2008 г.
 24. Предложение от Румен Димитров – общински съветник.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1036/ 16.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 1. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 352

Приложение към протокола.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1035/ 16.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Палов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 353

Приложение към протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на основното месечно възнаграждение на на кметове и кметски наместници, Вх. № 1037/ 17.09.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Виждам, че възнагражденията са определени по групи. Искам да попитам как са определени заплатите по отделните групи.

Г-ЖА СНЕЖАНА ДАНЕВА: Заплатите са определени по ПМС – според населението в населените места: кметства над 3001 души – тук попада Дебелец, от 2001 до 3000 души – Килифарево и Ресен, от 551 до 2000 души – Самоводене, Присово, Беляковец, Леденик, Водолей, Пчелище, от 301 до 550 души са останалите.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 354

Приложение към протокола.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 1038/ 17.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Хасан Палов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 355

Приложение към протокола.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 959/ 28.08.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да направя едно изказване по т. 5, т. 6 и т. 7. Това са предложения на наши колеги съветници за вземане на решения от ОбС. Аз съм подкрепила идеите в тези предложения на заседанията на ПК, но не си представях, че те ще влязат в този вид на заседанието на ОбС. Те са добри, но формата им на представяне не е подходяща. В Глава VІІІ, чл. 74, 75, 76 от нашия Правилник е показано каква трябва да бъде формата за представяне на предложения в ОбС. Предлагам или да отложим тези 3 точки, за да бъдат приведени в подходяща форма за вземане на решения в ОбС, или колегите вносители да си ги изтеглят и да бъдат представени във вид, в който Правилникът изисква.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще кажа въз основа на какво е направено това предложение на нашата група. Предложението е добро и заслужава да бъде изпълнено. Аз се позовавам на Програмата, която приехме на 21.02.2008, ІІ, т. 4 – „Проверки по искане на ОбС”. В тази Програма е заложено какви проверки трябва да се направят и на какви фирми.

Бих предложил да се коригират сроковете в предложението: вместо 15.Х.2008 – 25.Х.2008 г., вместо 1.ХІ.2008 – да стане 10.ХІ.2008 г., като общинските съветници да бъдат запознати с доклада не по-късно от 10.ХІ.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: От това, което казахте, разбирам, че няма да оттеглите предложението си, затова правя предложение да отложим тези три точки – т. 5, 6 и 7.

Вие имате предложенията, направени от ОбА, т.е. имате формата, по която се прави предложение за решение. Идеите в тези предложения са добри, но формата на представяне не е добра. В чл. 74, 75 и 76 е написано, че първо трябва да има мотиви за внасянето на предложението – да се позовете на законова уредба или на наше предишно решение. Трябва да се предложи конкретно решение, да се напише и думата „решение”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Подкрепям г-жа Брайнова в реда, начина и формата на внасяне на предложения. По това предложение аз не мога да взема отношение в момента. Не съм много сигурен какво сте имали предвид в него. Възможно е да е извършвана такава проверка. Може да няма нужда от решение на ОбС, за да се извърши проверка.

По предложението на г-н Калейнски също трябва да се направят уточнения – предлага се да се направят зебри пред всяка детска градина, а те са три една след друга. Така направени, предложенията за решения намаляват значението на решенията на ОбС, които винаги са били мотивирани, точни. Призовавам ви да подкрепите предложението на арх. Брайнова и предложенията да влязат в установения ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз подкрепям предложението на арх. Брайнова и не само по отношение на формата.

Г-н Димитров каза, че това е предложение на Групата, но тук е записано, че то е негово лично предложение.

Г-н Димитров, този вътрешен одит и този доклад няма да ни даде значима информация, за да вземем някакви решения. Всичко ще бъде законосъобразно, ние ще изслушаме един доклад и ще си зададем въпроса какво правим с реалния проблем – че транспортът се нуждае от ефективен контрол. Затова съм скептичен, че Вашата инициатива ще ни доведе до информация и оттам нататък до важни решения. Ако се запознаете с Наредбата, по която се извършва транспортната дейност, ще видите, че там има неща, които могат да бъдат поправени и които реално могат да повлияят върху проблема за спазването на разписанието, който е същественият проблем. Мисля, че ако този материал беше минал през ПК, особено ПК по ИВСПИ, там биха могли да се посочат истинските проблеми и действия. Мисля, че трябва да работим основно по рационализиране на Наредбата за транспортната дейност. Иначе одитът ще свърши, ще ни се представят факти, аргументи и заключението ще бъде, че всичко е законосъобразно и автобусните превозвачи спазват графика. Затова предлагам да приемем предложението на г-жа Брайнова за отлагане на точката, както и на другите две точки.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Колеги, къде бяхте, като гласувахме дневния ред. Същите мотиви можеше да бъдат изтъкнати, когато гласувахме дневния ред и тези точки да отпаднат още тогава. Защо сега се мотивирате, че не били направени както трябва. Аз моля да разгледаме точките, независимо че не са оформени съгл. Правилника и с препоръката това да не се допуска в бъдещите ни заседания. Нищо не пречи сега да се вземат решения по трите точки.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Не предложихме отлагане на точките при приемане на дневния ред, за да тръгне деловата работа и да не губим време. Г-н Стоянов, кажете ми какво искате да гласуваме по точките, които коментирахме. Ние нямаме проект за решение. Оставям настрани това, че предложението за пешеходни пътеки е частично, а не за всички детски градини и не е ясно защо само пред тези се предлага да има. Чл. 27 от ЗМСМА регламентира по кои точки от Закона, като основание, как става гласуването. Как ще вземем решение по тези предложения, които не са оформени като проект за решение? Незаконно е да гласуваме нещо, по което няма проект за решение. Няма и становища на ПК, на ОбА.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: ОбС не е професионално-учебен център. Тези, които не могат да си подготвят нещата, да минат през един ПУЦ. Тук няколко човека казват, че така не е редно, но продължаваме да се въртим в омагьосан кръг. Не пречи да отложим сега точките, когато сме стигнали до тях. Предлагам да подкрепим предложението на г-жа Брайнова и да прекратим дебатите.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Факт е, че бяха установени много нарушения, като основните от тях са в регистрацията на билетите. От „Обединен център” не сме съгласни с повишаване цената на билетите и ще отстояваме идеята си докрай. Оттеглям двете си предложения, но това не значи, че на следващото заседание те няма да бъдат внесени отново.

След оттеглянето на предложенията по т. 5 и т. 6 от дневния ред г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 7. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 31, гр. Дебелец, Вх. № 998/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 356

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м., актувано с АОС № 4511/ 09.06.2008 г., представляващо 25/ 426 идеални части от УПИ ІІ-532 /урегулиран поземлен имот две римско за имот петстотин тридесет и две арабско/, попадащ в строителен квартал 31 /тридесет и едно/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Георги Николаев Колев, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №16.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 25 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 475 /четиристотин седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 9,50 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 9,50 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Искам да се аргументирам. Градът и Общината ни бъкат от места, където тротоарите са под необходимия минимум. Вижте т. 22 – там ни принуждават да гласуваме улица, която е нестандартна, защото е застроена. Освен това тук не присъства кметът на Дебелец, за да аргументира своето предложение. Но аз искам да знам дали на тази улица, където даваме 25 кв.м, тротоарът отговаря на необходимата ширина, за да се разминават хората. Може същата тази площ един ден да служи за велосипедна пътека, за пътека за инвалиди.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 24, с. Присово, Вх. № 995/ 01.09.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да се отложи разглеждането на този въпрос, тъй като експертната оценка е от месец февруари. Виждам, че г-жа Джартова предлага нова оценка, но това не е разглеждано в ПК.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В предишната точка направихме един процедурен гаф, тъй като кметът на Дебелец не присъстваше тук, а ние гласувахме и взехме решение. Според Правилника кметовете трябва да са тук, когато точките касаят населените места, независимо че са изпратили становища и публично да заявят дали подкрепят предложението, или не го подкрепят. Аз не виждам тук г-жа Попова – кмета на Присово, затова подкрепям предложението за отлагане на точката.

Предложението за отлагане на т. 9 беше прието с 30 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. 332, гр. Велико Търново, Вх. № 1001/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 357

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., актувано с АОС №4331/21.08.2007 г., представляващо 27/ 483 идеални части от УПИ V-2084б /урегулиран поземлен имот пет римско две хиляди осемдесет и четири арабско с буква „б”/, попадащ в строителен квартал 332 /триста тридесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „НЕКСПРОГРЕС-ВТ” ООД, Мехмед Ашимов Даудов и Лейла Ибрахимова Петрова от гр. Велико Търново.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 27 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 6 426 /шест хиляди четиристотин двадесет и шест/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 128,52 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 128,52 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 108 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЕДИНАДЕСЕТ ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 1040/ 17.09.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно ремонт и поддържане на уличната мрежа във В. Търново и населените места.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Питанията влизат в ОбА три дни преди сесията. Моля да се внасят така, че да има време за подготовка на отговорите, защото подготовката на отговорите е експертна работа.

Г-н Рашев прочете отговор на питането и добави: Въпросът с този път, посочен в първата част на питането, е изключително сложен, целият път е в свлачищен процес. Агенция „Пътища” възлага общо проучване на всички свлачища от ул. „Типографов” до главния път. Проблемът е на вниманието й от доста време.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Приемам отговора Ви, доволен съм от него. Искам да кажа, че на моите питания има дата 17-ти и не са от преди 3 дена. Ясно ми е, че това, за което питам, няма как да бъде изпълнено тази година, но съм удовлетворен, че има някакъв поглед върху нещата.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предизвикан съм от питането на г-н Димитров и моля г-н Рашев да има предвид това, което ще кажа. Ние бяхме на чудесните спектакли на Нешка Робева в ДКС. На следващата сесия ще отправя питане към Вас относно състоянието на терена около ДКС. Видях, че пилоните са силно корозирали и трябва да се вземат мерки. Има големи пропадания на терена, на стъпалата.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Питането предполага отправяне на въпрос. Прочетох няколко пъти питането на колегата. Видях стилистични и фактологически грешки. Но в това питане не видях въпросителен знак и не знам какво е питането.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Розалия Кузманова - общински съветник от група „ГЕРБ”, Вх. № 1041/ 18.09.2008 г.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Решението за това питане е взето на заседание на ПК по ЗСД и аз, като неин председател, ще го прочета.

Г-жа Кузманова прочете питането относно изпълнение на взето решение на ОбС № 223 от 05.06.2008 г. за урегулиране наемоотдаване между страните „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – В. Търново” ЕООД, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД-В. Търново и „Аркус” АД – гр. Лясковец.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Досега нищо не е направено поради странна незаинтересованост на „Аркус”. За тази учебна година „Аркус” си реши проблема с наемане на друго помещение и според мен не се очертава скоро да местим диспансера.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Тази информация поражда нови въпроси пред нас, предполага нови проекти за решения. Явно този проект за договор трябва да отпадне като решение на ОбС. Ще обмислим това на заседание.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Станислав Рашков - общински съветник от група „Обединен център”, Вх. № 1042/ 18.09.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам да кажа, че резултатът, който имаме, е междинен. В моето питане съм се абстрахирал от специфичната дейност на търговското дружество. За това, че то е специфично, получава съответните субсидии от държавата, както и останалите три търговски дружества с такава насоченост.

Г-н Рашков прочете питането си относно краткосрочните задължения и показателите за икономически анализ на „МОДОЗС В. Търново” ЕООД за първото полугодие на 2008 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави: На последния въпрос не съм дал отговор на питането.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вие ни ми отговорихте не само на последния въпрос, но и на третия, и на четвъртия. Аз искам да предупредя ОбС и цялата общественост, че към днешната дата, ако не се вземат мерки, този диспансер е бомба със закъснител, която ще избухне рано или късно. Пораженията са ясни. Не е най-важна печалбата. Краткосрочните задължения не влияят върху печалбата. Дори и да вземем печалбата, тя е намаляла спрямо същия период на миналата година. Тези показатели и всички останали икономически показатели, по които се прави оценка на търговското дружество, са много лоши. Няма по-слаби икономически показатели в нито едно търговско дружество на Общината. Коефициентът на рентабилност на активите е 0.027, когато трябва да бъде над 1; коефициентът за задлъжнялост трябва да е под единица, а той е 2.5. (Само едно търговско дружество е с по-лош показател.) Сравнете показателите със същия период на миналата година, има голям срив. Затова предупреждавам, че това е една бомба, която се очаква да избухне в най-скоро време.

Използвам случая, че управителят на това ТД е тук, за да кажа, че миналият път д-р Рачева заблуди не само мен, а и вас, и цялата общественост. Първото – когато цитира какви са заплатите там. Това се оказа невярно. Обадиха ми се хора от персонала и казаха, че не е така. И аз приемам, че не е така, ако е така, трябваше да бъде отразено в материала. Заблуди ни и когато каза: „Ние сами сме си изработили заплатите”. С реалните приходи от дейността на това ТД са 920 000 лв. Дадените заплати, без осигуровки, са 1 030 000 лв, а по-нататък се казва, че от субсидиите на държавата – 2 800 000 лв, 874 000 лв. са дадени за заплати. Г-жо Рачева, не заблуждавайте ОбС и гражданите. Няма нищо лошо заплатите да растат и това е нормалното, но Вие ги вдигате не за сметка на това, че са изкарани от производствена дейност, а за сметка на бюджета, който получавате от държавата.

Г-жо Рачева, Вие претендирате за най-добър мениджър и няколко пъти обиждате общинските съветници за това, че сме неграмотни, не разбираме и сме си купили дипломите. Аз искам да Ви кажа, че Вие сте толкова „най-добър мениджър”, колкото аз съм хирург.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от група „ГЕРБ” във ВТОбС, Вх. № 1049/ 19.09.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ прочете питане относно дупките и необезопасените шахти в квартал „Зона В”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави: ясно е, че ремонтите, които трябва да направим, са много повече от възможностите на бюджета. Вие питате за улица „Стоян Коледаров”, предполагам имате предвид мястото край „Енерго”. В момента там не съществува улица. Има разработен проект за изграждане на улица с 3 или 4 платна от кръстовището на Качица до Старческия дом, за което в момента няма финансиране, а и трябва да бъде започната работа по пътен възел „Качица”, което ще стане до средата на следващия месец.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Доволен съм от отговора на г-н Рашев с една малка добавка: улицата над „Практикер” има 2-3 много големи дупки, поне те в кратък срок да бъдат отстранени, също и шахтите, които нямат капаци. Там минават всички автомобили за „Зона В”.

В 10.30 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за изграждане на подземен паркинг, кв. 24, гр. Велико Търново, Вх. № 994/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да мога да използвам правото си на отрицателен вот. Аз съм „за” идеята, но предложението на колегите е за обсъждане в залата за повече от 2 нива. Тук няма конкретика, не е обсъждано какво точно ще е решението, т.е. не е ясно какво точно гласуваме. Нежеланието да се коментира въпросът ни поставя в патова ситуация.

РЕШЕНИЕ № 358

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отменя свое решение № 166 по протокол № 16 от 26.04.2008 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 54 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, чл. 188 ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/ от строителен квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 1 000 кв.м., отреден „за спортни атракции, озеленяване, трафопост и подземен паркинг” с цел изграждане на подземен паркинг на две нива при обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 14% от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект.

Утвърждава следните приоритетни условия за участие в конкурса:

2.1. Обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 14% от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект

2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани в Камарата на строителите;

2.3. Кандидатите следва да представят идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото подстрояване с цел изграждане на подземен паркинг;

2.4. За участие в конкурса кандидатите следва да внесат по сметка на Община Велико Търново гаранция за участие в размер на 50 000 лева;

2.5. Кандидатите за участие следва да представят необходимите доказателства за финансова стабилност и опит в строителния бранш;

2.6. Кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново

2.7. Бъдещият инвеститор се задължава да запази съществуващия в имота трафопост или при нанесени щети, да го възстанови в първоначалния му вид..

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурсната процедура при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на оценки съгласно Решение № 910/ 20.04.2006 г. на ВТОбС, Вх. № 996/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –въздържал се, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 359

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновск Общински съвет

Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД, за УПИ ІІ – западна част от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, актуван с АОС № 2048/ 24.10.2003 г.,в размер на 11 000,00 /единадесет хиляди/ лева.

Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД, за УПИ ІІІ от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново ,актуван с АОС № 2049/24.10.2003 г.,в размер на 11 500,00 /единадесет хиляди и петстотин / лева.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. 304, гр. Велико Търново, Вх. № 982/ 01.09.2008 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще подкрепим точката, но ще подкрепим предложението на ПК по ОС за 600 лв. на кв.м.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 17 с предложените от ПК по ОС корекции на цената.

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 360

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м., представляващо 34/148 идеални части от УПИ ІІ-2335 /урегулиран поземлен имот две римско за имот две хиляди триста тридесет и пет арабско/ от строителен квартал 304 /триста и четири/ по ПУП на гр. Велико Търново, актуван с АОС № 4528/14.08.2008 г., останалата част от който е собственост на „ТЕОНА МС” ООД гр. Велико Търново, ул. „Проф. Илия Янулов” № 3 А с управител Найден Момински.

Завишава определената експертна оценка на общинския имот и утвърждава цена на общинско място с площ от 34 /тридесет и четири/ кв.м, в размер на 600 /шестотин/ лева за кв. м. или 20 400 /двадесет хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 408 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 408 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново, както и стойността на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от съсобствениците.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 239, гр. Велико Търново, Вх. № 984/ 01.09.2008 г.

ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да отложим гласуването на точката, тъй като в материалите, които имаме, няма представен отказ от другите съсобственици.

Г-жа ДЖАРТОВА: Искам да ви уведомя, че сме изискали становище от отдел „ПНО” в община В. Търново, които смятат, че е възможно да бъде продадена тази идеална част от земята и от сградата. Написали сме писмо до собственика на другата част и очакваме отговор.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Тодоров за отлагане на точката. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж на трафопост, кв. 61, с. Беляковец, Вх. 989/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 361

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ХІІІ /урегулиран поземлен имот тринадесет римско/ от строителен квартал 61 /шестдесет и едно/ по ПУП на с. Беляковец, община Велико Търново, целият с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., отреден „за трафопост”, актуван с акт за частна общинска собственост №4494/15.05.2008 г., за изграждане на обект: „Трафопост”, в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 26 /двадесет и шест/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 26 /двадесет и шест/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 108 /сто и осем/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по сделката са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 39, с. Беляковец, Вх. № 987/ 01.09.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Нашата група ще подкрепи предложението за обявяване на търг, но смятаме, че предложеното завишаване от 50 % на ПК по ОС е много високо и затова предлагаме завишаване на началната цена с 20 %. Нашето предложение е да се завиши цената с 20 %, а не с 50 %.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Преди малко отложихме точка, защото в залата не присъстваше кметът на селото. Тъй като в момента не виждам тук г-жа Беренска, предлагам да отложим точката.

Г-н Христов даде думата на г-жа Беренска след влизането й в залата.

Г-жа БЕРЕНСКА – кмет на с. Беляковец: Аз съм дала своето писмено становище, с което изразявам своето съгласие. Предлагам и вие да подкрепите.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението за завишаване на цената с 50 %.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 10 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18 заедно с гласуваната корекция на цената.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов –за, Розалия Кузманова –за, Евгени Стоев –за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова –за, Цветанка Недева –за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 362

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 39 /тридесет и девет/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 280 /хиляда двеста и осемдесет/ кв.м., актуван с АОС №3106/05.01.2006 г.

Завишава с 50 % експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД и утвърждава начална тръжна цена в размер на 42 300 /четиридесет и две хиляди и триста/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Конкурс за продажба на недвижим имот, кв. 534, гр. Велико Търново, Вх. № 983/ 01.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев - въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 4 „против”, 14 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Кмета на Община Велико Търново относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1017/ 09.09.2008 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тъй като има две различни противоположни становища на две ПК и освен това до мен дойдоха много питания в последните дни, предлагам да не обсъждаме предложението сега, да го отложите, да го разгледаме в ПК, в групи и тогава да вземем решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Поддържам предложението за отлагане. Тъй като в материалите пише, че това е одобрено от Експертен съвет, предлагам на следващото заседание да присъства представител на Експертния съвет и да ни информира малко по-подробно, както и какви са им аргументите за разрешаване на дострояване на така съществуващите гаражни клетки.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В този Експертен съвет са включени хора, които са ангажирани. Затова предложих да отложим точката сега и да не дебатираме, защото оттук нататък дебатът е смешен.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Коригирам предложението си: на следващото заседание да присъства гл. архитект на Общината.

Г-н МИРКО РОБОВ: Нямаме такава практика в ОбС при различни мнения на ПК да отлагаме. Мисля, че можем да се произнесем. Аз вярвам в компетентността на двете ПК и не виждам какъв по-сериозен дебат те трябва да проведат, за да се произнесат по различен начин. Предлагам да се произнесем.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: В предложението на ОбА няма нищо нередно, но предложението за отлагане е разумно, защото много колеги не могат да разберат същината на проблема. Затова е разумно да се отложи това разглеждане, за да си изясним казуса по групи.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да внеса яснота, за да не се спекулира по различен начин. Става дума за решение, което законодателят ни задължава да вземем, но ние реално трябва да получим улици. Тези улици от частна собственост стават публична общинска собственост. Призовавам ви да отложите, защото явно има неразбиране на същината на въпроса. В този случай ние не даваме, а получаваме собственост за Общината, която трябва да поддържаме.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 22. Предложението беше прието с 25 „за”, 6 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ (отрицателен вот): Член съм на ПК по ТСУ. Там гласувах „за” и сега гласувах против отлагане на точката. Опитвам се да разбера смисъла на това отлагане и какво ще се промени до следващата сесия. Стигам до извода, че при ситуацията в момента има опасност точката да не мине, т.е. трябва да подготвим нещата за следващата сесия така, че точката да мине.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от ПК по ПГОБК, Вх. № 1046/ 19.09.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: На предходна сесия бяхме задали въпрос и получихме информация от г-н Рашев, че обществените тоалетни в града не функционират. Имайки предвид този проблем, който касае всички граждани и гости на общината, в ПК по ПГОБК се постарахме да ви предложим проект за решение, който да амбицира ОбА да направи така, че в един кратък срок, който ще уточним по-късно, да възстанови тяхната дейност.

Предлагаме проект за решение със следния текст:

На основание чл. 21, т. 13 от ЗМСМА ОбС

Възлага на Кмета на Общината да се приведат в съответствие със съвременните изисквания и стандарти съществуващите обществени тоалетни в града и в Общината и да се въведат ефективни форми на стопанисването им. Кметовете на кметства да възстановят съществуващите в населените места обществени тоалетни.

На декемврийската сесия на ОбС Кметът на Общината да внесе информация за изпълнението на решението на ОбС.

Моля колегите да вземат отношение. От ПК сме склонни да коригираме срока, но моля да направим така, че гражданите да получат тази придобивка, която им се полага.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз мисля, че темата, която г-н Стоянов инициира, е важна за града ни, защото не може да сме съвременен град и да имаме претенции за водещ туристически център и този въпрос да не е решен. Второ, има изградени обществени тоалетни и във В. Търново, и в селищата на Общината. Няма уредба, която да регламентира този въпрос и да задължи общините да го решат. Аз считам, че подобреното предложение, което г-н Стоянов направи тук, може да бъде прието. Това, което се предлага, е до месеци да бъде представено едно виждане за възстановяване и въвеждане в експлоатация на обществените тоалетни. Парите за тази цел да се заложат в бюджета за 2009 г. на Общината и да бъдат определени конкретни обекти и средства за възстановяването им.

Вероятно не е удачно решението да се предложат тези обекти за стопанисване от ОП „Пазари”. Винаги е имало интерес да се наемат тоалетни и така да се стопанисват. Ако не се намери начин, може да се възложи на „Комунално стопанство”.

Аз разбирам предложението, което прочете г-н Стоянов, така: до месец декември г-н Рашев да ни уведоми за намеренията за възстановяване на тоалетните в Общината, а с бюджета и Инвестиционната програма да бъдат разчетени средства и възможности за реализацията през 2009 г.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението, внесено от г-н Стефан Стоянов заедно с добавката, предложена от г-н Драгни Драгнев. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 363

На основание чл. 21, т. 13 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Възлага на Кмета на Общината да се приведат в съответствие със съвременните изисквания и стандарти, съществуващите обществени тоалетни в града и да се въведат ефективни форми на стопанисването им. Кметовете на кметства да възстановят съществуващите в населените места обществени тоалетни.

В инвестиционна програма на Бюджет 2009 на Община Велико Търново да бъдат определени конкретни обекти и средства за възстановяването им.

На декемврийската сесия на Общинския съвет, Кмета на Общината да внесе информация за изпълнение на решението.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Румен Димитров – общински съветник.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще прочета предложението, внесено от г-н Румен Димитров:

„Предвид назрелите проблеми, породили сериозен обществен резонанс относно състоянието и дейността на смесено дружество с общинско участие „Пазари – В. Търново” ОООД предлагам в настоящия дневен ред да бъде включена нова точка.

1. Администрацията на Общината да предостави на вниманието на съветниците публичен отчет, както и договора на Търговското дружество за сключване на съдружието.

2. Представители на страните по договора да бъдат изслушани от ОбС на следващото заседание.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз подкрепих това предложение, въпреки че имам забележки по мотивите. Става дума за цитирания обществен интерес, породен от поредицата некомпетентни, подвеждащи и тенденциозни статии на един вестник и на един журналист. Но че дружеството е факт и че ОбС трябва да се занимава с неговото състояние, това е вън от съмнение. Ще подкрепя предложението с аргумента, че ОбС трябва сериозно да дебатира по него, да формулира свое становище и да води една сериозна политика съвместно с Кмета и с ОбА.

Позволявам си да споделя, че без да знам, че г-н Димитров ще внесе такова предложение, аз поставих въпроса пред управителя на Дружеството и той пое ангажимент на следващото заседание да внесе информация за дружеството. Надявам се да изпълни това обещание. Ето защо считам, че е разумно да подкрепим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много съм далеко от идеята да защитавам в. „Борба”. Мотивът ми за инициирането освен общественото напрежение е и информацията, която ОбА ни подава на нас, общинските съветници. В нея е цитирано Решение 743 от 11.04.2002 г. на ОбС. С писмо № 5300 е изискан годишен финансов отчет на „Пазари ООД” и редица други неща. Г-н Михов, ако сте гледали работата си както трябва и сте устоявали интереси, е нямало да се стигне до положението, в което се намираме в момента.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Що се отнася до това дали съм си свършил работата, това е въпрос, който хората, фактите ще потвърдят. Директно на вашия въпрос: Защо тези неща, които са поискани с писмо до мен, поискани са и от други органи на дружеството, аз не съм ги предоставил? То е защото аз не пиша отчета на Дружеството. Ако ги имах, щях да ги представя. Следващия път ще имам възможност да кажа повече и се надявам да го разберете.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Най-малко аз мога да бъда обвинена в пристрастия към това Дружество, тъй като в миналия мандат ние с г-н Стефанов неколкократно сме правили питания по този въпрос. Но понеже се ръководя от Правилника, който сме гласували, искам да кажа, че за последен път ще направя компромис да подкрепя такова предложение, което влиза в залата сутринта. Ние си имаме правила и аз моля всеки, който предлага нещо, да го направи няколко дена преди заседанието на ОбС, за да мине по всички правила, които ние сме гласували. Това би трябвало даже да не влиза в дневния ред, тъй като не е минало и през ПК.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Брайнова, прочетете Правилника и ще видите, че аз използвам правомощията в началото на заседанието да инициирам точки, които се гласуват и се приемат.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя предложението на г-н Димитров. Искам да внеса едно уточнение. Управителят може да дойде тук, но може и да не дойде. Ние сме съдружници, но не управляваме. Управителят може да дойде тук само от уважение към ОбС и ако направи така, нека да го изслушаме.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тази точка е наболяла и в общественото мнение се пораждат немалко коментари. Нека да припомня, че тази точка е заложена от по-предишния ОбС, когато е формирано смесеното дружество между „Магро маркет” и Община В. Търново. За съжаление, Общината има миноритарен дял и наистина управителят не е длъжен да дойде тук, но се надявам вследствие на добрата воля, на медийния шум и на тревогите на обществото той да дойде. Друг е въпросът, че според мен дейността на това смесено дружество е обвита в мъгла. Казвам го като общ. съветник и от мандат 2003-2007 г. Ние непрекъснато сме искали информация относно дейността на това дружество, която ни беше давана по малко и ние нямаме пълна представа относно дейността на това дружество.

Ще подкрепя арх. Брайнова в нейните съждения, защото най-малкото, това предложение можеше да бъде размножено и раздадено на колегите. Г-н Христов го прочете, но друго е, когато имаме текста пред себе си.

Връщайки се към смесеното дружество, ще подчертая един факт: Общината беше завела един спор с нашите съдружници в това Дружество, където ние съдихме нашите съдружници за една немалка сума. Тогава казусът беше, че според договора Дружеството не дължи пари за наеми за открити площи, защото то не ги отдава под наем, а ги наема-отдава. Мисля, че за всеки от нас е ясно, че няма противоречие между тези две думи.

Аз ще подкрепя предложението.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 364

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет реши

Администрацията на Общината да представи на вниманието на съветниците публичен отчет, както и договора на търговското дружество за сключване на съдружието.

Представители на страните по договора да бъдат изслушани пред Общинския съвет на следващото му заседание.

 

Заседанието беше закрито в 11.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ …………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ ………………….