ПРОТОКОЛ № 3

 

ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 22.11.2007 Г. ОТ 9.15 ЧАСА

В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 35 / тридесет и пет/ общински съветника, отсъстваха Григор Григоров и Пламен Цанев

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС. Г-н Христов прочете писмо, изпратено от Съюза на инвалидите в България. След това г-н Христов запозна общинските съветници с проекта за дневен ред и даде думата за предложения и допълнения по дневния ред. Предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване дневния ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане на актуализиран правилник на Великотърновския Общински съвет.
 2. Избиране на заместник-председатели на Великотърновския Общински съвет.
 3. Определяне състава на постоянните комисии към Великотърновския Общински съвет.
  1.  

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на актуализиран правилник на Великотърновския Общински съвет.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Понеже участвах в Комисията за подготовка на Правилника, искам да се обърна с едно предложение към колегите. Сигурно в него има неща, които могат да бъдат написани по-добре, но ние от Комисията предлагаме най-важните промени, които трябва да се направят. Предлагам да подкрепим в този вариант, а промени могат да се правят и по време на мандата. Предлагам сега да приемам Правилника в този вариант.

Предложението по т. 1 беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Приема Правилник за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, неразделна част от това решение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Избиране на заместник-председатели на Великотърновския Общински съвет.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Предлагам от нашата група – ДПС, за заместник-председател Хасан Хаджихасан.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В Правилника е записано „до четирима”. Предлагам да бъдат четирима. На изборите „Обединен център” постигна трети резултат и е закономерно да има свои зам-председател. Предлагам това да бъде г-н Ивайло Любенов.

Г-н ИВАН МАНЧЕВ: От името на групата на БСП ние предлагаме за зам.-председател на ОбС г-н Георги Стефанов.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От името на група „Десен алианс” предлагам за зам.-председател д-р Мавроди Калейнски.

Искам да разсъждаваме по една друга тема: в Правилника е записано, че зам.-председателите са до 4. Имаше предложение те да са точно 4. В случая изразявам мнението на нашата група, че ние също държим зам.-председателите да бъдат 4 човека, но изразявам съмнение какво ще се случи, след като пристъпим към тайно гласуване, ако третият и четвъртият кандидат не получат необходимия брой гласове – най-малко 19 гласа. Мисля, че това е въпрос, който трябва да обсъдим и ако г-н Председателят на ОбС предложи да гласуваме точната бройка, ще можем да преминем към процедура, която да изтегли и самото гласуване.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: От ГЕРБ предлагаме за зам.-председател на ОбС г-н Евгени Стоев.

Ние току-що приехме Правилника и там е записано „до четири”, предлагам да остане, както е записано там.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Правилникът вече е гласуван и там е уточнено зам.-председателите да бъдат „до 4”. От ПП „Атака” предлагаме г-н Стефан Стоянов.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: От групата на ВМРО и „Преображение” предлагам за зам.-председател доц. д-р Милен Михов. Мисля, че всички познават добре г-н Михов – той е човек, който може да бъде в помощ на работата на ОбС.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ние спорим дали зам.-председателите да са 4 или до 4. Гласуването ще реши: който събере 19 гласа или повече от 19 гласа ще бъде избран. Ако днес бъдат избрани по-малко от 4 зам.-председатели свободното място остава да бъде заето в някоя от следващите сесии. И да е записано, че трябва да са точно 4, ако не съберат необходимите гласове, какво ще направим? Отново ще се гласува на следваща сесия. Мисля, че можем да започнем процедура по гласуване. Имаме Комисия по избора от миналия път, която може да работи и на днешното заседание.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Процедурата е ясна. Това, което каза г-н Стефанов, е така. Ние би трябвало да гласуваме най-много за 4. Една бюлетина, в която има отбелязани повече от 4 кандидати, ще е невалидна.

Предложението на г-н Стефанов на днешния избор да работи същата Комисия по избора е добро, но все пак то трябва да се гласува, затова правя предложение да гласуваме за тази Комисия.

Всички тези кандидатури, които бяха издигнати, са на достойни наши колеги и всеки от тях заслужава да бъде зам.-председател на ОбС, но местата са само 4. Искам да ви призова в духа на добрата работа на ОбС да загърбим партийните пристрастия и да се насочим към кандидатурите, които ще позволят на ОбС да работи по-добре. Според мен, ние би трябвало да подкрепим най-вече кандидатурата на г-н Георги Стефанов като досегашен и дългогодишен зам.-председател, както и кандидатурата на г-н Милен Михов като досегашен зам.-председател. Предлагам това, защото рискуваме да попаднем в такава ситуация: ОбС е с нов председател, който въпреки всичките си добри качества, все пак заема едно ново място и ако и четиримата му заместници са нови общ. съветници и не са били досега на това място, мисля, че поне половин година или една година, ще работим не така, както бихме могли да работим, ако има приемственост в работата на ОбС.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Считам, че работата на председателя и на зам.-председателите на ОбС е изключително отговорна и тя се състои в едно: да гарантират вземането на законосъобразни решения на ОбС. В този смисъл разглеждам моята кандидатура и кандидатурата на всички колеги. Аз обаче не бих се съгласил с г-н Георги Стефанов за процедурата по избиране на зам.-председатели и основанията ми са в чл. 11, ал. 3 и чл. 11, ал. 1 от току-що приетия Правилник. Спорът дали 4 или до 4 зам.-председатели не е състоятелен, тъй като не е направено предложение за по-малък брой зам.-председатели. Проф. Легкоступ правилно каза: действителна ще се счита онази бюлетина, която е попълнена с 4 или с по-малко имена. С повече от 4 ще е недействителна.

Аз искам да привлека вниманието към чл. 11, ал. 3, който урежда избора на председател на ОбС, в случай, че той не получи мнозинство при първото гласуване. Член 12, който урежда избора на зам.-председатели, ясно ни препраща към текста на този член – чл. 11. В случай, че не изберем 4 зам.-председатели, същия ден трябва да направим балотаж. Описано е как трябва да бъде направен този балотаж между онези, които не са събрали изискуемия кворум от 19 гласа. Не би трябвало да оставяме този въпрос за следваща сесия, както каза г-н Стефанов. Трябва да решим въпроса на днешното заседание и изразявам несъгласие с казаното от г-н Стефанов – че на следващо заседание ще се допълва състава на зам.-председателите, ако днес не бъдат избрани четирима.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Колеги, вече е 9.35 часа и сме на втора точка от дневния ред.

Това, което казах в предишното си изказване, се препотвърждава от доц. Михов и в тази връзка предлагам днес да завършим избора на зам.-председатели, защото в следващите сесии ще имаме по 30-40 точки и няма да ни остане технологично време, а днес имаме тази възможност.

Г-н Христов подложи на гласуване състава на Комисията по избора. Съставът на Комисията беше утвърден с 34 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Мисля, че още в началото трябва да установим ред, по който да работим опростено. Преди малко се завърза спор дали да бъдат 4 или до 4. Има Правилник и в рамките на обсъждане на Правилника този въпрос беше изчистен и там беше дискусията. Това гласуване беше излишно. В чл. 9 от раздел ІІІ пише: „Постоянно действаща комисия”. Ние я избрахме на първото заседание и тя има правомощия за времето на целия мандат, когато има избори, така че това беше излишно.

Г-н Рашков напомни, че е направил предложение за броя на зам.-председателите, което не нарушава Правилника и което трябва да се гласува.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Правилникът вече е гласуван и там пише „до 4”.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Предлагам да прекратим дебата и да преминем към избор.

В 9.45 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

След почивката беше направена поименна проверка.

Г-н Христов даде думата на председателя на Комисията по избора – г-жа Желка Денева.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Припомням състава на Комисията по избора: Желка Денева – председател; членове: Любомира Попова, Иван Иванов, Цветанка Недева, Димитър Захариев. Отсъства един от членовете на Комисията – г-н Пламен Цанев, но Комисията има болшинство и може да извърши избор на зам.-председател.

Искам да припомня, че за избора на зам.-председатели се позоваваме на чл. 12, който ни препраща към чл. 10 и чл. 11, а именно, че изборът на зам.-председател става по същия принцип, както избор на председател. Всеки общински съветник от коалиция или група в ОбС може да издига кандидатура за председател или зам.-председател на ОбС. За зам.-председател се гласува поотделно за всеки предложен. Изборът се извършва с бели бюлетини, като в бял плик се поставя лист с името на предпочитания кандидат и се пуска. За действителни бюлетини приемаме пуснати 4 или по-малко в един плик, а за недействителни – ако има 5 и повече бюлетини в един плик.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам докато се обработват резултатите да вземем решение относно искането на инвалидите.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ние от „Обединен център” заставаме зад инициативата на нашите съграждани и ви умоляваме вие също да реагирате като нас, тъй като те са едни от нас.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам да делегираме това на някоя от комисиите, които ще изберем днес.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: От ПП„ГЕРБ” напълно подкрепяме искането на инвалидите. Ние лично ще решим с какво ще им помогнем и още утре ще имат нашия конкретен отговор.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз бих искал да направя едно процедурно предложение: да не разглеждаме тази молба в залата и да не я подлагаме на гласуване. Предлагам да задължим ОбА да разгледа въпроса с искането на Клуба на инвалидите и да внесе предложение за решение на следващото заседание.

Това, което ние можем да направим като общински съветници, е да отделим средства, всеки колкото желае, които да бъдат предоставени на Клуба чрез Председателя на ОбС, запазвайки конфиденциалност на това дарение.

Въпросът е извън дневния ред, затова предлагам да процедираме така: всеки общински съветник на добра воля в зависимост от своите възможности да внесе съответната сума. Нека да не фиксираме сумата, да направим дарение чрез Председателството по повод Международния ден на инвалидите.

Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Ние напълно подкрепяме такава инициатива, която ще облекчи тяхното положение. Нашата група ще вземе решение. Ние ще отстояваме най-много в тази зала всичко, което е свързано със социалната политика, защото хората с увреждания са приоритет в нашата социална политика. Другото, което искаме да кажем, е, че Клубът не се нуждае от еднократна помощ. Той се нуждае от една социална политика, която трябва да води Община В. Търново и ОбА. Ние ще се обърнем към нея това да стане едно постоянно действие от нейна страна за подпомагане на Клуба на инвалидите във В. Търново.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Напълно споделяме мнението на г-н Манчев ОбС отделно да подпомогне Клуба, а Общината е задължена да направи това. Ние от ПП „ГЕРБ” отделно от Общината открито ще обявим нашето дарение за Клуба.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА – директор на Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”: Позволихме си да внесем този апел, който не е заложен в това заседание на ОбС, но 3 декември се отбелязва от доста години като международен ден на хората с увреждания и в същото време община В. Търново, изпълнявайки социалната си политика, винаги е имала приоритет както към хората с увреждания, така и към всички социални рискови групи.

Съвместно с организацията на хората с увреждания ние си позволихме да направим нещо, което се прави за първи път. На базата на благотворителна инициатива след този апел към вас вие ако имате възможност, да подпомогнете достойното отбелязване на 3 декември. Мисля, че няма нужда да се спазва конфиденциалност, защото когато се прави дарение, ние сме подготвили благодарствени адреси в знак на съпричастността на всеки от вас към проблемите на хората с увреждания. Предоставяйки сума, всеки от вас ще получи поименен благодарствен адрес и поименен разходен ордер, което означава, че тези средства ще бъдат използвани само за отбелязване на този международен ден.

Ние няма да приключим само с един официален обяд за хората с увреждания, който ще се проведе на 3 декември, а заедно с МДТ „К. Кисимов” сме организирали безплатно посещение на постановката „Прилепът” на 27 декември от 19 часа. За тази постановка отделно са разпратени покани като благодарност до фирми и организации, които имат възможност да предоставят средства и събраната сума ще бъде предоставена подпомагане протезирането на човек с увреждания. Ние ще продължим заедно с вас да изпълняваме най-правилната социалната политика, която е насочена към хората с увреждания. Ние тук събираме средства просто за подпомагане на материалната база на клубовете на пенсионера и на инвалида, а по конкретен повод – Международния ден на хората с увреждания.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Колеги, явно сме допуснали пропуск в Правилника и предлагаме да направим нов избор на петимата кандидати – балотаж. В чл. 11, ал. 3 е записано, че за избран се смята кандидатът получил повече от гласовете от общия брой на съветниците, а не на присъстващите в залата. По-нататък пише, че ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината на общия брой съветници. В залата присъстваме 35 човека, а трябва да се съобразяваме с 37, но такъв е Правилникът.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: прочете протокола на Комисията по избора: брой гласували: 35, брой пликове – 35, брой бюлетини – 129. От тях действителни са 129, недействителни – 0. Гласували за Евгени Стоев – 28, за Георги Стефанов - 28, за Милен Михов – 18, за Стефан Стоянов – 18, за Мавроди Калейнски – 14, за Хасан Хаджихасан – 12, за Ивайло Любенов – 11. На базата на получените резултати Комисията реши, че са избрани за зам.-председатели на ОбС г-н Евгени Стоев от ГЕРБ и г-н Георги Стефанов от БСП.

 

РЕШЕНИЕ № 6

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, Великотърновски Общински съвет,

 

Избира за заместник-председатели на Великотърновски Общински съвет:

 • Георги Тодоров Стефанов
 • Евгени Димитров Стоев
 • Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам да прегласуваме дали да останат двама или да са четирима. Ако решим да са четирима, трябва да гласуваме отново.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Имаме двама избрани зам.-председатели. Предлагам да ги поканим да заемат местата си и с г-н Председателя заедно да обсъдят създалата се ситуация и да ни предложат вариант за решение.

  Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Подкрепям предложението.

  След кратко обсъждане, г-н Христов обяви решението на Председателството: тримата кандидати да отидат на балотаж.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Правилникът позволява да има 1-2 или 3-4 заместници. Неслучайно аз предложих да бъдат четирима. Вие не подложихте това на гласуване. ОбС не е гласувал моето предложение. По-нататък Правилникът е ясен – до четирима. Ако не се приеме моето предложение, няма нужда да правим балотаж.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението за балотаж на петимата кандидати.

  Предложението за балотаж беше прието с 31 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

  Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ (отрицателен вот): Още от самото начало започваме с грубо погазване на Правилника, който гласувахме. Къде останаха всички думи за промяна на статуквото? Нека да се види странното мнозинство, което погазва току-що приетия Правилник.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Г-н Председател, според мен Вие грубо погазихте Правилника. Ние няколко пъти с г-н Рашков ви помолихме да гласуваме дали броя на зам.-председателите на ОбС да бъде 4. Вие не подложихте на гласуване едно процедурно предложение. Сега предлагате останалите 5 човека да отидат на балотаж. Кажете по кой член, по коя алинея тези 5 човека отиват на гласуване, защото ако не бяхте направили това, сега можехме да продължим работата с двама зам.-председатели. Можем на следващо заседание да прогласуваме, ако решим, че ще бъдат 4.

  Много ви моля, нека да бъдем по-делови и да върви работата, защото атмосферата, която цари тук, никак не е приятна за нас самите.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Нормално е при такъв важен и спорен въпрос като избора да има разногласие. Мисля, че голямата част от съветниците се убедиха, че изборът дотук беше правилен, защото нормата „половината от общия състав” е преписана дословно от ЗМСМА, която важи за избора за председател и безспорно това значи 19 гласа при тайно гласуване. Това е нормата за председател на ОбС. Ние сме я преписали и за зам.-председател. Вероятно има основание възражението, че би било добре преди да започне гласуването да определим колко да бъдат заместниците, но ние не го направихме. Мисля, че нормата си остава до 4 и аз вече казах, че тази норма си остава отворена и винаги може да бъде попълнена.

  Преди малко взехме решение с гласовете на почти всички съветници да проведем балотаж. Нека извършим процедурата на гласуване. Какъвто и да бъде резултатът, ще приключим за днес по тази точка и ще преминем към третата.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Г-н Алексиев е прав, защото независимо какво е предложението, то трябва да се гласува. В момента има едно предложение, което не е гласувано.

  Какви са вариантите? Теоретично е възможно да не изберем нито един или да изберем само един. Тогава пак ли ще правим балотаж? В момента ние сме изпълнили Правилника. Трябва или да се гласува моето предложение за 4 зам.-председатели и тогава да правим балотаж, или в момента Правилникът е изпълнен.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тъй като се получава една патова ситуация, предлагам прекратяване на дебата и почивка, по времето на която да се подготвят бюлетините за гласуване.

  Г-жа РОЗА МИШЕВА: След като има един мълчалив консенсус да бъдат 4 души, въпросът е да го направим процедурно. Нека първо да гласуваме процедурата за четирима заместници и след това да проведем гласуването.

  Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: В Правилника пише „до четирима”. Щом сме избрали двама, не трябва да гласуваме. Работим против Правилника.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Честито на избраните зам.-председатели! Искам да поразсъждавам на глас. Няма нищо лошо в Правилника да бъде записано „до четирима” или да бъде записано да са четирима. Ако ние пристъпим към гласуване на предложението на г-н Рашков, процедурата трябва да бъде следната: първо трябва да гласуваме допълване в дневния ред с точка „Промяна в Правилника”, защото ако решим да са четирима, променяме Правилника.

  Искам да кажа, че съм отвратен от начина, по който се води дебатът. Г-н Ковачев и д-р Манчев, в залата на ОбС трябва да се спазва някаква етика. В знак на протест към държанието на двамата, си тръгвам.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението зам.-председателите на ОбС да бъдат четирима.

  Предложението беше прието с 29 „за”, 4 „против” и 1 „въздържал се”.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: След като гласувахме това, можем отново да стигнем до патова ситуация, затова аз предлагам към чл. 14, ал. 3 да добавим „присъстващи в залата”. Вижте първото изречение – „за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветници”. Дотук съм съгласен, но: „Ако при първото гласуване, не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници”. Предлагам тук да добавим: „присъстващи в залата”. Защото ако ние получим същия брой гласове, пак няма логика да бъдат избрани.

  Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: В момента правим нещо, което не трябва да правим. Ние вече приехме Правилника и сега се правят изказвания, за да се отчете дейност. Сега се предлага да се върнем и да направим промяна. Днес всичко е наопаки.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Колегата ме обвинява за нещо, но точката, по която аз станах, също беше по конкретизиране на Правилника. Там е „до четири”, ние решаваме да бъде точно четири и аз се изказвам в този дух.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В знак на протест вече двама-трима от нашата група напуснаха. Аз няма да напусна, защото трябва да работим. Вече е 11.55 часа, а сме на втора точка от 9 и нещо. Правя процедурно предложение - понеже е 12 часа и понеже имаме още една трета точка, по която на две заседания на председателите на групи от по 3 часа почти не постигнахме консенсус, а ПК се състоят от 7 човека и те трябва да започнат работа от утре. За три месеца има натрупана много работа и затова днес трябва да изберем председателите на ПК и състава им.

  Ние гласувахме да имаме 4 зам.-председатели. Вече имаме председател и двама зам.-председатели. Предлагам да прекратим дебата и на следващо заседание да изберем останалите двама зам.-председатели.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Прекратяваме дебатите. Вече е гласувано да има балотаж. Обявявам 15-минути почивка, за да може Комисията да си свърши работата.

  След почивката беше направена поименна проверка и беше проведено тайно гласуване за избор на заместник-председатели на ОбС.

  Г-н Христов даде думата на председателя на Комисията – г-жа Денева.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От 37 общински съветници са гласували 34. Отсъстват трима. Изборът приключи.

  За Стефан Стоянов – 15, за Милен Михов – 13, за Мавроди Калейнски – 10, Ивайло Любенов – 14 и Хасан Хаджихасан – 12.

  Няма избран нов заместник-председател.

  Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Обръщам се към всички: изпитвам огромно огорчение за това, че губим време за глупости. Загубихме много време за нерегламентирано обядване.

  Обръщам се към юристката. Преди повече от един час ви попитах къде в ЗМСМА, който Вие цитирахте, е посочено, че се взема предвид броя на всички общински съветници, а не на присъстващите. Вие казахте, че се има предвид броя на всички общински съветници. Намерих време и потърсих ЗМСМА. Ще цитирам чл. 27, ал. 3: „решенията на ОбС се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината съветници”.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В ал. 4 на чл. 27 е записано това, за което питате.

  Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Записано е, но пак не е ясно дали се имат предвид присъстващи или общ брой съветници.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Наближава 13 часа. Правя процедурно предложение да гласуваме удължаване на работното време с 1 час и през това време да преминем към т. 3, да се опитаме да определим ръководствата на ПК.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефанов. Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  По настояване на г-н Рашков беше подложено на гласуване предложението на следващо заседание на ОбС да бъдат избрани останалите двама зам.-председатели. Предложението беше прието с 30 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се”.

   

  ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне състава на постоянните комисии към Великотърновския Общински съвет.

  Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Предлагам за председател на ПК по ТСУ арх. Румяна Брайнова.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: За секретар на ПК по ТСУ предлагам г-н Тодор Тодоров, който работи в тази област.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В понеделник се събирахме председателите на групи и заседавахме 2 часа. Снощи пак заседавахме 3 часа и половина. Трябва да се разберем каква ще бъде методиката, по която ще избираме председател и състав на групите. Снощи се разбрахме за брой на председателски места за ГЕРБ, БСП и т.н. Оттам нататък предлагането на лица ще бъде лесно. Тази матрица, която приехме снощи, трябва да се гласува. Нека тръгнем и прочетем предложението за председателите на групи и оттам нататък ще търсим човека.

  Аз ще прочета какво сме имали предвид. Съобразно общинските съветници от ГЕРБ участниците в ПК са 24 човека, от БСП – 21, „Десен алианс” – 13, „Обединен център” – 13, ВМРО – „Преображение” – 11 човека, ДПС – 8, „Атака” – 8. Общо 98 места, 14 комисии по 7 човека.

  Председателските места са следните: ГЕРБ – 4, БСП – 3, „Десен алианс” – 2, „Обединен център” – 2 и по 1 място получават ВМРО-„Преображение”, ДПС и „Атака”. Вчера постигнахме договорка, че ДПС се отказват от председателско място.

  Ето как предвиждаме да се разпредели председателството на ПК:

  ПК по ТСУ – БСП, ПК по БФ – БСП, ПК по ЗСД – ГЕРБ, ПК по ЗГООС – ГЕРБ, ПК по МСНУРПЕ – БСП, ПК по ОН – ГЕРБ, ПК по ККИНВП – „Десен алианс”, ПК по ИВСПИ – ГЕРБ, ПК по ОС – ВМРО - „Преображение”, НС по приватизация – „Десен алианс”, ПК за ДМСТ – ГЕРБ, ПК по ПГО – „Атака”, ПК по ЕСМВ – „Обединен център”, ПК по ОРСТП – „Обединен център”.

  Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Аз не съм присъствал на постигането на такъв консенсус, какъвто обяви г-н Алексиев. Такъв консенсус няма. Ние имахме претенции за ПК по ТСУ, за НС по приватизация и за ПК по ЗСД. Мисля, че по двата въпроса – за ТСУ и ЗСД постигнахме споразумение, а за НС по приватизация казахме, че ще го решим в залата. Аз предлагам тези неща да бъдат решени в залата.

  Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз ще продължа мислите си от предишното си изказване. Критиките по разпореждането с общинско имущество бяха отправяни основно от БСП и от „Атака”. Ние се отказахме от председателското място в ПК по ОС и предлагаме човек от БСП или от „Атака” да оглави тази ПК, за да може да покажат къде са били грешките и те да бъдат отстранени в бъдеще. Даже ще си позволя персонално да поканя г-н Манчев да оглави ПК по ОС.

  Г-н ИВАН МАНЧЕВ: Мисля, че този некоректен тон в тази зала не го налагам аз и се обръщам към г-н Ковачев: моля Ви, ако във Вас има някакво възпитание, недейте се държа по този начин и ако има неща, които искате да изясните, нека да ги изясним извън залата и да не занимаваме с нас ОбС. Това е недостойно, както и всякакви Ваши намеци и провокации. Аз мога да направя много повече за вас, но няма да ги направя и няма повече да Ви отговарям.

  Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Съгласен съм с г-н Манчев, прекратяваме всякакви дебати. Искам само да припомня, че той беше този, който въведе този некоректен тон.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Както сме тръгнали, още 5 заседания да направим, няма да мръднем и крачка напред. Аз подкрепям г-н Алексиев и предлагам да гласуваме първо кой по колко члена ще има в комисиите и в кои комисии и тогава да гласуваме кой коя ПК ще оглавява. Нека първо да направим матрицата и тогава да решаваме комисия по комисия. Където стигнем до консенсус, се избират, а другите ще останат за следващо заседание.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз мисля, че трябва да разглеждаме състава комисия по комисия, защото виждам, че нещата няма да станат така, както сме си говорили и сме се разбрали, напротив, ще ги удължим повече във времето.

  Затова предлагам да ги гласуваме комисия по комисия.

  Има предложение г-жа Румяна Брайнова да бъде председател на ПК по ТСУ, а секретар на ПК по ТСУ да бъде г-н Тодор Тодоров от ГЕРБ.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението арх. Румяна Брайнова да бъде председател на ПК по ТСУ, а секретар на ПК по ТСУ да бъде г-н Тодор Тодоров. Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като вече два пъти нарушаваме процедурата. Първо, имаше процедурно предложение за гласуване предложението на г-н Алексиев, което не беше подложено на гласуване. Второ, в разрез са Правилника на ОбС ние обсъждаме секретар на ПК, след като изрично е посочено, че той се избира от ПК. Ще цитирам чл. 39, ал. 3.

  Г-н Христо Христов даде думата за предложения за председател на ПК по БФ.

  Г-н ИВАН ИВАНОВ: Щом няма желаещи, предлагам председателят да е от нашата Група.

  Г-н Христо Христов даде думата за предложения за председател на ПК по ЗСД.

  Г-жа РОЗА МИШЕВА: В момента правим едно кичозно заседание на ОбС. Предлагам нещо рационално: нямаме готовност сега да гласуваме това, тъй като ако вървим по този път, ще гласуваме и после ще се окаже, че сме нарушили квотния принцип и някои ще бъдат принудени да вземат ПК, които не са договорени и не са желани. Затова правя процедурно предложение за прекратяване на заседанието и продължаване на преговорите до установяване на регламента, който трябва да приемем тук без особени катаклизми.

   

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Смятам, че първо трябва да се гласува матрицата, а след това да водим преговори за председатели. Първо трябва да се гласува квотният принцип.

  Г-н Христо Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров да се гласува квотният принцип.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще прочета предложението, до което сме стигнали за квотния принцип. Председатели: ГЕРБ – 4, БСП – 3, „Десен алианс” – 2, „Обединен център” – 2, ВМРО – „Преображение” – 1, ДПС – 1, „Атака” – 1.

  Г-н Христов подложи на гласуване прочетеното предложение за председатели на комисии. Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване общия състав на всяка политическа партия в ПК заедно с председателите:

  ГЕРБ – 24, БСП – 21, „Десен алианс” – 13, „Обединен център” – 13, ВМРО – „Преображение” – 11, ДПС – 8, „Атака” – 8.

  Който е съгласен с това предложение, да гласува.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз правя обратно на процедурното предложение на г-жа Мишева. Не можем да очакваме автоматично някой да реши въпроса вместо нас, не можем да очакваме и един такъв съвещателен орган да го реши докрай. Трябва да стане с гласуване. Аз мисля, че днес има воля да бъдат избрани председателите на основната част от ПК. Да определим тези председатели, които можем и така да улесним по-нататъшната работа.

   

  Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Предложението на г-жа Мишева е най-разумното предложение, което съм чул от сутринта. Изморени сме, а изборът на председател е от изключителна важност. Подкрепям да гласуваме за някой от следващите дни г-н Председателят да насрочи ново заседание по този въпрос.

   

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: От „Атака” подкрепяме предложението на г-н Стефанов. Предлагаме да бъде направена 15-минутна почивка, през която председателите на Групи и Председателският съвет да уточнят и да докладват разпределението на всички ПК и то да се гласува. Най-много две от тях няма да се приемат, но ще приемем основната част.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Когато се поиска почивка, тя се обявява, но когато свърши почивката, ще ни изтече и работното време.

  Г-н Стоянов, знаете, че се събирахме два пъти и заседавахме по 2-3 часа. Сега за 15 минути няма да се разберем.

  Г-н Христо Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Мишева за прекратяване на заседанието. Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 19 „против” и 2 „въздържали се”.

  В 13.30 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

   

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Поради изтичане времето на днешното заседание предлагам да насрочим заседание следващия четвъртък – 29 ноември, с дневен ред: 1. Избор на заместник-председатели; 2. Избор на състав на постоянните комисии.

   

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя процедурно предложение: тъй като работното ни време е към края си, да закрием това заседание и да открием ново, за да решим въпроса с постоянните комисии, поне за които можем да решим днес. Четири пъти се събирахме и умувахме, казахме си, че всичко ще се реши в залата. Идваме в залата и се получава патовата ситуация, в която в момента се намираме. Каквото и да решите извън тази зала, то пак трябва да се приеме в залата.

  Г-н Иван Иванов направи предложение за прекратяване на заседанието и за насрочване на ново заседание на 29 ноември, на което да се приеме състава на ПК.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за насрочване на заседание на 29 ноември 2007 г. Предложението беше прието с 21 „за”, 8 „против”, „въздържали се” няма.

  Заседанието беше закрито в 14.00 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/